13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés a), e), f), k), l) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9-13. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. és a 15. §, valamint a 3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16-18. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19-22. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 1. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Járóbeteg-szakellátásban a heti rendelési óraszám kapacitáson belül a szakorvos által végzett egészségügyi szakellátási tevékenység időtartamát szakorvosi óraként, a nem szakorvosi végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók által - a szakmai minimumfeltételekben foglaltak szerint - önállóan végzett egészségügyi szakellátási tevékenység időtartamát nem szakorvosi óraként szükséges nevesíteni az alábbi szakterületek tekintetében:

a) laboratóriumi, nukleáris, képalkotó és patológiai diagnosztika,

b) rehabilitációs medicina és szakmaspecifikus rehabilitáció,

c) fizioterápia, dietetika, pszichológia, pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák.

(6) Uniós támogatási forrásból megvalósuló pályázatok esetében diagnosztikai vizsgálat nem szakorvosi óraszám kapacitáson is nyújtható, azzal, hogy a szakmai tevékenység irányítása, illetve a diagnózis felállítása szakorvos által telemedicina (távdiagnosztika) keretében valósul meg."

2. § Az Eftv. vhr. a következő 1/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az egészségügyi szakellátási kötelezettségre, valamint az ahhoz kapcsolódó finanszírozásra és szerződésekre vonatkozó szabályok

1/A. § (1) A Tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján a magyar állam az egészségügyi szakellátási kötelezettségét attól az időponttól köteles teljesíteni, hogy

a) a feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató a magyar állam tulajdonába kerül, illetve ha a tulajdon átvételéről szóló megállapodás vagy jogszabály ettől eltérően rendelkezik, a megállapodásban vagy a jogszabályban meghatározott időponttól,

b) a szakellátási kapacitást, illetve ellátási területet az állami tulajdonban lévő szolgáltató számára megállapító határozat végrehajthatóvá válik, vagy

c) az állam a (3), illetve a (4) bekezdés szerinti esetben - a Tv. 2. § (2) bekezdése alapján - köteles a szakellátási feladatról gondoskodni.

(2) A Tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség, illetve a Tv. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakellátási feladat átmeneti nem teljesítése esetén - annak időtartamáig - a Tv. 2. § (2) bekezdése alapján a magyar állam ideiglenesen köteles a feladat ellátásáról gondoskodni.

(3) Ha a feladat állam általi ellátásának a (2) bekezdés szerinti kezdőnapját követő harmadik hónap utolsó napjáig nem kezdi meg a Tv. 2. § (1) bekezdés a), illetve c) pontja szerinti kötelezett a feladat ellátását, a feladat állam általi ideiglenes ellátásának kezdőnapját követő negyedik hónap első napjától az adott egészségügyi szakellátás a Tv. 2. § (2) bekezdése alapján az állam feladatává válik.

(4) Amennyiben az egészségügyi szakellátási intézményműködtetésre kötelezett önkormányzat a kötelezettségét, illetve a Tv. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakellátási feladat ellátására kötelezett a feladat ellátását nem tudja és - a (2) bekezdés szerinti határidőt megelőző nyilatkozata szerint - a (2) bekezdés szerinti határidőt követően sem fogja tudni teljesíteni, a feladat ellátásáról a magyar állam - a Tv. 2. § (2) bekezdése alapján - a nyilatkozatban megjelölt naptól, de legkésőbb a feladatnak az állam által a (2) bekezdés alapján történő ellátásának kezdő napját követő negyedik hónap első napjától köteles gondoskodni.

(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdésének alkalmazásában az egészségügyi szakellátási feladat a magyar állam részére megállapított feladatnak az (1) bekezdés a), illetve c) pontjában foglalt esetben az (1) bekezdés a), illetve c) pontjában meghatározott időponttól minősül.

(6) A (2) bekezdés szerinti esetben a Tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség keretében végzett ellátásokért, illetve a Tv. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakellátási feladatokért finanszírozásra az ideiglenesen azokat ellátó szolgáltató jogosult a finanszírozási szerződésében és a külön jogszabályban foglaltak szerint. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az átmeneti időszakra - szükség esetén - határozott idejű finanszírozási szerződést köt.

(7) A magyar állam szakellátási kötelezettsége keretében végzett ellátásokért az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti időponttól jogosult finanszírozásra a finanszírozási szerződésében és a külön jogszabályban foglaltak szerint."

3. § (1) Az Eftv. vhr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő adatokat a KSH-nál elérhető legfrissebb adatok alapján kell megállapítani."

(2) Az Eftv. vhr. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés c)-f) és i) pontjának értékelése során az adott szempont figyelembevételekor az országos átlag adataihoz kell viszonyítani."

(3) Az Eftv. vhr. 4. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 4. §-a és 7. §-a szerinti eljárások során az (1)-(5) bekezdésben foglaltakon túlmenően]

"c) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés c) pontja esetében a betegforgalmi adatok tekintetében a szakmára vonatkozó adatok helyett valamely beavatkozások, tevékenységek körére kiterjedő adatokat is figyelembe lehet venni,"

(4) Az Eftv. vhr. 4. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 4. §-a és 7. §-a szerinti eljárások során az (1)-(5) bekezdésben foglaltakon túlmenően]

"e) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés e) pontja esetében a külön jogszabály szerinti esetösszetételi indexet (CMI) az országos átlaghoz viszonyítva kell értékelni, összefüggésben a szolgáltató progresszivitási szintjével,"

(5) Az Eftv. vhr. 4. § (6) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 4. §-a és 7. §-a szerinti eljárások során az (1)-(5) bekezdésben foglaltakon túlmenően]

"j) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés j) pontja esetében az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott progresszivitási szintek szerinti besorolást kell figyelembe venni. Emellett figyelembe vehető a külön jogszabály alapján meghatározott *HBCS végzésére való jogosultság, továbbá olyan, a szakmai kollégium tagozata által történő kijelölés alapján speciális feladat ellátására, vagy külön jogszabály alapján speciális feladat ellátására történt besorolás, amely a minimumfeltételek szerinti progresszivitási szint szerinti besorolástól eltérő szolgáltatás nyújtására jogosítja fel a szolgáltatót,"

(6) Az Eftv. vhr. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Amennyiben nem áll rendelkezésre a Tv. 4-5/B. §-a, illetve 7. §-a alkalmazása során figyelembeveendő adat tekintetében térségi, illetve regionális adat, az országos adatokat kell figyelembe venni."

4. § Az Eftv. vhr. 4/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő kapacitások az eredeti ellátási formájuktól eltérő ellátási formában is felhasználhatóak, azzal, hogy nem lehet a krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitást aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitásra változtatni, illetve ellátási forma váltásakor irányadó a 8/A. §-ban meghatározott arányszám, annak hiányában az értékarány megtartása kötelező."

5. § Az Eftv. vhr. 5/A. §-a a következő (5a)-(5c) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A fekvőbeteg-szakellátás keretében gyakorolt szülészet-nőgyógyászat szakma esetében az ellátási terület egyes szülészeti, illetve nőgyógyászati beavatkozások körére vonatkozóan is megállapítható.

(5b) A neonatológia, a gyermekneurológia és a neurológia esetében az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendeletben meghatározott szakmakódok szerinti bontásban kell megállapítani az ellátási területet, figyelemmel az adott szakmához tartozó további szakmakódok által meghatározott és a 2. számú mellékletben megjelölt szakmákra is, függetlenül attól, hogy a szakmakód szerinti bontás progresszivitási szint vagy egyes beavatkozások köre alapján történik.

(5c) A krónikus ellátási formában ellátható szakmák esetében a szakmai minimumfeltétellel rendelkező szakmák esetében külön-külön kell megállapítani az ellátási területet."

6. § Az Eftv. vhr. 17/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény) 7. § (2) bekezdése szerinti eljárás során figyelembe kell venni. A Módr3. hatálybalépésekor érvényes finanszírozási szerződéseknek a konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése szerinti eljárást követően kiadott működési engedélyek jogerőre emelkedését követően, ennek hiányában 2012. május 1-jétől kell megfelelniük a 2. számú mellékletben foglaltaknak."

7. § (1) Az Eftv. vhr. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Eftv. vhr. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Az Eftv. vhr.

a) 4. § (6) bekezdés g) pontjában az "a szakma országos átlagához viszonyítva" szövegrész helyébe az "az adott szakma országos átlagához viszonyítva" szöveg,

b) 4/A. § (6) bekezdés i) pontjában az "ellátható" szövegrész helyébe az "ellátott" szöveg

lép.

9. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti jogviszony-ellenőrzést a szolgáltató kizárólag az OEP által, az ellenőrzéssel érintett ellátás szerinti finanszírozási szerződéshez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott azonosító kóddal végezheti el."

10. § (1) A Vhr. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mentés finanszírozására - kivéve a (3) és a (4) bekezdés szerinti feladatot - a külön jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén az OEP szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal, amely a mentési feladatok ellátására szerződést köthet a mentést végző egészségügyi szolgáltatókkal."

(2) A Vhr. 21. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az OEP finanszírozási szerződést köt a szervátültetést végző orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállításának díjazására az Országos Vérellátó Szolgálattal a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén.

(4) A légimentési feladatok végzésére az OEP az Országos Mentőszolgálat által alapított Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-vel köt finanszírozási szerződést a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén."

11. § A Vhr. 50. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (3) és (4) bekezdése alapján az OEP a 2012. január 1-jét követően végzett szállítások, illetve mentési tevékenység finanszírozására köt szerződést."

12. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 33/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A légimentési tevékenység finanszírozása havi 61 millió forint fix összegű díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti 15. Mentés előirányzat terhére. A szolgáltató az elvégzett mentési feladatokról a 23. számú melléklet szerinti adattartalommal havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig jelentést küld az OEP-nek."

13. § Hatályát veszti a Kr. 56. §-ának a Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított (7) és (8) bekezdése.

14. §[1]

15. §[2]

16. § A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti eljárást nem kell megindítani abban az esetben, amikor a 18. § (1) bekezdése szerinti felosztási javaslat a korábban lekötött fekvőbeteg-szakellátási kapacitással rendelkező egészségügyi szolgáltató részére nem javasolja fekvőbeteg-szakellátási kapacitás megállapítását."

17. § (1) A Mikr. 20. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A felosztásra kerülő (2) bekezdés szerinti fekvőbeteg-szakellátási kapacitások jelenlegi szakmai összetétele megváltoztatható, azzal, hogy a felosztás során nem lehet a krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitást aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitásra változtatni. Abban az esetben, ha 18. § szerinti felosztási javaslat fekvőbeteg-szakellátási kapacitás más ellátási formában történő kiosztására tesz javaslatot, az adott fekvőbeteg-szakellátási kapacitás tárgyában a 19. § szerinti eljárást nem kell lefolytatni, hanem azt tartalékkapacitásként az Eftv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásba kell bejegyezni.

(4) A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelettel megállapított 7. számú mellékletében felsorolt, 2012. május 1-jétől csak térségi várólista alapján igénybe vehető ellátások tekintetében egy adott térségben valamennyi ilyen ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak az egész térséget kell ellátási területként megállapítani."

(2) A Mikr. 20. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A 18. és 19. § szerinti eljárás során a Vhr. 4. §-át, 4/A. §-át, valamint 5/A. § (1)-(3) és (5)-(5c) bekezdését alkalmazni kell. A progresszivitási szintek tekintetében a felosztási javaslatban, illetve a 19. § szerinti eljárás során az érvényes működési engedélyben foglaltaktól a Vhr. 4. § (6) bekezdés j) pontjában foglaltak figyelembevételével el lehet térni."

18. § A Mikr. 17. § (4) bekezdésében az "a 18. § (2) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdésében és (6) bekezdésében foglaltak kivételével" szövegrész helyébe az "a 18. § (2) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdésében, (6) bekezdésében és (10) bekezdésében foglaltak kivételével" szöveg lép.

19. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr.) 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működési engedély kiadására)

"c) az a) és b) pont szerinti szolgáltatásokat egyidejűleg végző egészségügyi szolgáltató esetén - a szolgáltató által nyújtott alapellátás kivételével - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal"

(jogosult.)

(2) Az Mr. 7. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) A (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató közreműködőjének - a szolgáltató által nyújtott alapellátás kivételével - az Országos Tisztifőorvosi Hivatal adja ki a működési engedélyt."

20. § Az Mr. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított és az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelettel módosított 3. mellékletben foglaltakat a 2012. április 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

21. § Hatályát veszti az Mr. 13. § (7) bekezdése.

22. § Az Mr. 3. mellékletében foglalt, Alapellátás címszó alatti táblázatban a "szakrendelés megnevezése" szövegrész helyébe a "rendelés megnevezése" szöveg lép.

23. § Az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OVSzK)

"i) szervdonáció és szervdonációhoz kapcsolódó szövetdonáció szervezésével összefüggő koordinációs tevékenységet végez."

24. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglalt, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat]

"1.6. a Győr-Moson-Sopron Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére, továbbá az ERMAH környezeti sugár-egészségügyi laboratóriumai feladatokat Komárom-Esztergom és Veszprém megyére"

(kiterjedő illetékességgel látja el.)

25. § Nem lép hatályba az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. § b) pontja.

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba.

(2)[3] A 14. és a 15. §, valamint a 3. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3)[4] Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A fekvőbeteg-szakellátásban finanszírozható szakmák köre

A) Aktív fekvőbeteg szakellátás

1. belgyógyászat

2. angiológia, phlebológia, lymphológia

3. haematológia

4. haemopoetikus őssejt transzplantáció

5. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

6. gasztroenterológia

7. nefrológia

8. geriátria

9. allergológia és klinikai immunológia

10. kardiológia

11. invazív kardiológia

12. klinikai toxikológia

13. sebészet

14. tüdő- és mellkassebészet

15. érsebészet

16. idegsebészet

17. szívsebészet

18. csecsemő- és gyermekszívsebészet

19. szerv-transzplantációs sebészet

20. traumatológia

21. helyreállító és esztétikai plasztikai sebészet

22. égéssebészet (felnőtt)

23. gyermek helyreállító plasztikai és égéssebészet

24. kézsebészet

25. arc-, állcsont-szájsebészet

26. szülészet-nőgyógyászat

27. csecsemő- és gyermekgyógyászat

28. neonatológia (ideértve: PIC)

29. csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

30. csecsemő- és gyermekkardiológia

31. gyermek-tüdőgyógyászat

32. gyermek-gasztroenterológia

33. gyermeksebészet

33. gyermeksebészet

34. gyermeknőgyógyászat

35. gyermekszemészet

36. csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat

37. gyermekneurológia (ideértve: fejlődésneurológia)

38. gyermek- és ifjúságpszichiátria

39. gyermek- és ifjúsági addiktológia

40. fül-orr-gégegyógyászat

41. szemészet

42. bőrgyógyászat

43. neurológia (ideértve: stroke ellátás)

44. ortopédia

45. gerincsebészet

46. urológia

47. andrológia

48. klinikai onkológia

49. sugárterápia

50. dento-alveoláris sebészet

51. általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

52. reumatológia

53. aneszteziológia és intenzív ellátás

54. infektológia

55. AIDS betegek ellátása

56. trópusi betegségek ellátása

57. sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

58. pszichiátria

59. addiktológia

60. tüdőgyógyászat

61. foglalkozás-egészségügy

B) Krónikus fekvőbeteg-szakellátás

1. krónikus ellátási formában szakmai minimumfeltétellel rendelkező szakmák köre

2. addiktológiai rehabilitáció

3. belgyógyászati rehabilitáció

4. gasztroenterológiai rehabilitáció

5. gyermek rehabilitáció

6. gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció

7. gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció

8. kardiológiai rehabilitáció

9. mozgásszervi rehabilitáció

10. súlyos agysérültek rehabilitációja

11. gerincsérültek rehabilitációja

12. politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja

13. súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban

14. nőgyógyászati rehabilitáció

15. neurológiai rehabilitáció

16. pszichiátriai rehabilitáció

17. tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció

18. kórházi szakápolás

19. hospice"

2. melléklet a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:7. mezőjében a "b) Porrog" szövegrész helyébe a "b) Iharosberény" szöveg lép.

2. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:7. mezőjében a "c) Porrogszentkirály," szövegrész helyébe a "c) Iharos," szöveg lép.

3. melléklet a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] A 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 80. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[2] A 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 80. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

[3] Megállapította a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 41. § - a. Hatályos 2012.04.28.

[4] Megállapította a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 41. § - a. Hatályos 2012.04.28.

[5] A 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 80. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

Tartalomjegyzék