Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), e), g), k), r) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1-7. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, a 80. § b) pont ba) és bb) alpontja, valamint c) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont mc) és md) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 7. alcím, a 80. § a) pontja és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím és a 9-11. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és a 80. § b) pont bc) alpontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 68. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 69. § tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 70. § és a 12. melléklet tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 71. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 72. § és a 13. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 73. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 74. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 75-76. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 77. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont eb) és ed) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 79. § tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 81. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. Vhr.) 1. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A Kormány egészségbiztosítóként az OEP-et és a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki az Ebtv. 50. § (5) bekezdésében foglalt feladat ellátására."

2. § Az Ebtv. Vhr. 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A biztosítottat)

"a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra - a b) pont kivételével -a jogszabályban meghatározott kezelőorvos kezdeményezésére a háziorvos,

b) az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra kizárólag a megbetegedés gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos kezdeményezésére a háziorvos,"

(utalhatja be.)

3. § Az Ebtv. Vhr. 7/C. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az R. szerint támogatással kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszköz esetében - az (1) bekezdéstől eltérően - referenciaeszköz az a meghatározott fix összegű támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjú gyógyászati segédeszköz,]

"b) amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a naptári félév második hónapjának kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követő hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt kölcsönzési napok száma tekintetében az 5%-ot elérte."

4. § Az Ebtv. Vhr. 10/F. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalásokat az OEP - a (3a) bekezdésben megállapított eseteken túl - szükség szerinti gyakorisággal bonyolítja le. Az ártárgyalási felhívást az OEP főigazgatója - a TÁTB véleményének előzetes kikérése után - legalább négy héttel a tárgyalások megkezdése előtt az OEP honlapján közzéteszi."

5. § (1) Az Ebtv. Vhr. 11. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének az utazási utalványon történő igazolására kötelezett)

"g) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet végző szakértői bizottság vezetője a vizsgálaton történő megjelenéskor,"

(2) Az Ebtv. Vhr. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az utazási költség megtérítésére való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha a (3) bekezdésben megjelölt orvos az utazás szükségességét igazolja. Ha az orvos javaslata alapján a biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon kell jelölni. A jogosultság igazolása az erre a célra rendszeresített szigorú számadású "Utazási utalvány" elnevezésű nyomtatványon történik, amelyen legfeljebb hat megjelenés igazolható. Utólagos kiállítás esetén a kérelmet el kell utasítani."

(3) Az Ebtv. Vhr. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet végző szakértői bizottság vezetője jogosult. Az utazási utalvány kiállításakor fel kell tüntetni azt az időpontot, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt. Az utazási költséghez nyújtott támogatás legkorábban attól a naptól állapítható meg, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt."

(4) Az Ebtv. Vhr. 11. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A (6) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételét a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon igazolja."

(5) Az Ebtv. Vhr. 11. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítésének (10) bekezdés szerinti igénylése során az utazási utalványhoz nem kell csatolni a menetjegyet."

(6) Az Ebtv. Vhr. 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb egy kísérő jogosult az (1)-(4), a (6)-(10a) és a (14)-(20) bekezdésben foglaltak szerint a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költségei (oda- és visszaút) megtérítésére. Több biztosított egyidejű kísérete során csak egyszeri utazási költség téríthető meg a kísérő részére."

6. § Az Ebtv. Vhr. 11/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ugyanolyan egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó ismételt méltányossági kérelem esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a (3) bekezdés a) pontjától eltérően csak a megelőző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett állapot változást dokumentáló leleteket szükséges csatolni."

7. § Az Ebtv. Vhr. 11/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 11/B. § szerinti kérelmet az OEP az orvos szakmai indokoltság vizsgálata alapján bírálja el."

8. § (1) Az Ebtv. Vhr. 11/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosított az Ebtv. 26. §-a szerinti méltányossági kérelmet, valamint a (3) bekezdés szerinti kérelmet az OEP-nél nyújthatja be."

(2) Az Ebtv. Vhr. 11/D. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint - a b) pont bb) alpontját kivéve - a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és -a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével - a kérelemhez mellékelni kell: gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:]

"cb) támogatásba be nem fogadott gyógyászati segédeszköz esetén a forgalmazó által adott fogyasztói ár ajánlatát, az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt, valamint a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról,"

(3) Az Ebtv. Vhr. 11/D. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ugyanazon gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre vonatkozó ismételt méltányossági kérelem esetén a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a (2) bekezdés a) pontjától eltérően csak a megelőző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett állapot változást dokumentáló leleteket szükséges csatolni."

(4) Az Ebtv. Vhr. 11/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (2) bekezdés alapján megjelölt vagy az OEP által kijelölt gyógyszertár a méltányossági kérelem alapján engedélyezett gyógyszerről és a kiadott mennyiségéről nyilvántartást vezet, melyeket a vonatkozó hatósági engedélyre is rávezet. A nyilvántartott adatokat 5 évig meg kell őrizni."

9. § Az Ebtv. Vhr. a következő 11/F. §-sal egészül ki:

"11/F. § Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja alapján a gyógyászati segédeszköz alkatrészcseréjéhez nyújtható támogatás megállapításánál figyelembe vehető tényezők:

a) a cseréhez felhasznált alkatrész ára,

b) a csere munkadíja, amennyiben az a gyártó beavatkozását igényli."

10. § (1) Az Ebtv. Vhr. 12/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Tbj. szerint külföldinek minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt - az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon - az egészségbiztosítási szakigazgatási szervtől kéri a TAJ kiadását. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv TAJ-t képez, és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót. A TAJ-t igazoló hatósági igazolványt a foglalkoztatott az ország területén bármely egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél átveheti."

(2) Az Ebtv. Vhr. 12/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult külföldi részére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a TAJ-t hatósági igazolványon igazolja."

(3) Az Ebtv. Vhr. 12/A. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A TAJ-jal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy részére - az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére - az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv TAJ-t képez, és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti az állami foglalkoztatási szervet. A TAJ-t igazoló hatósági igazolványt a természetes személy az ország területén bármely egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél átveheti. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a hatósági igazolványon a "kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult" szöveggel a jogosultságot korlátozza."

(4) Az Ebtv. Vhr. 12/A. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A TAJ-t tartalmazó hatósági igazolvány kizárólag a TAJ igazolására szolgál, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot az egészségügyi szolgáltató a jogviszony-ellenőrzés során az OEP nyilvántartásában ellenőrzi."

11. § Az Ebtv. Vhr. 13. §-át megelőző "A kötelező egészségbiztosítás ellátásainak biztosítását szolgáló szerződések" alcím címe helyébe a következő szöveg lép:

"A kötelező egészségbiztosítás ellátásainak biztosítását szolgáló szerződések és azok teljesítésének ellenőrzése"

12. § Az Ebtv. Vhr. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 24-25. § szerinti szerződéseket az OEP a szolgáltató telephelye szerint köti meg. A kizárólag gyógyászati segédeszközt forgalmazó, kölcsönző, javító, gyártó, valamint 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszást, mint egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátást végző szolgáltató - amennyiben egy megyében több telephellyel rendelkezik-kérelmezheti az egy megyében létesített valamennyi telephelyére vonatkozóan egy ártámogatási szerződés megkötését."

13. § Az Ebtv. Vhr. a következő 22/B. §-sal egészül ki:

"22/B. § (1) Az Ebtv. 35. § (1) bekezdésében előírt elkülönítési kötelezettségnek az egészségügyi szolgáltató a pénzügyileg teljesült bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásában egyaránt köteles eleget tenni.

(2) Az OEP az általa folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi ellenőrzése során pénzforgalmi szemléletben vizsgálja az Ebtv. 35. § (1) és (2) bekezdésében előírtak teljesítését."

14. § Az Ebtv. Vhr. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Ebtv. 38. § (4) bekezdése szerinti összeg

a) a kiszolgáltatott gyógyszer és a forgalmazott gyógyászati segédeszköz után folyósított társadalombiztosítási támogatás - utolsó elszámolt hat havi forgalom alapján számított - havi átlagának 10 százaléka, de legfeljebb 1 000 000 Ft,

b) a nyújtott gyógyászati ellátás után folyósított társadalombiztosítási támogatás - utolsó elszámolt hat havi forgalom alapján számított - havi átlagának 10 százaléka, de legfeljebb 400 000 Ft."

15. § Az Ebtv. Vhr. 31/F. §-a és 31/G. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"31/F. § (1) Az OEP főigazgatója, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott a biztosított kérelemében előadott összes körülményre tekintettel dönt a segélyben részesítésről és a segély összegéről. Ennek keretében mérlegelni kell a biztosított

a) egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változást, illetve egészségkárosodást,

b) jövedelmi helyzetét, életkörülményeit,

c) egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségét,

d) Ebtv. 50. § (1) és (2) bekezdése alapján méltányosságból megállapítható táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti kérelmének elutasítását.

(2) A biztosított a segély megállapításának időpontjától számított egy éven belül csak különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezése esetén részesíthető ismételten segélyben.

31/G. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott a biztosítottat ötvenezer forintig részesítheti segélyben.

(2) Az OEP főigazgatója dönt, ha a biztosított segélyezése az (1) bekezdésben meghatározott összeg felett indokolt.

(3) A biztosított a 31/F. § szerinti segély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított TAJ-át. A kérelemhez csatolni kell a biztosított egészségi állapotára, kezelésére vonatkozó és a kérelemmel összefüggő egészségügyi dokumentációt, továbbá a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élők által - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - megszerzett jövedelemről."

16. § Az Ebtv. Vhr. 50. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Azokat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) hatálybalépését megelőzően az Ebtv. 32. § (1) bekezdése alapján megkötött és a Módr3. 17. § j) pontjának hatálybalépésekor érvényes szerződéseket, amelyek 2013. március 31-én nem felelnek meg a 22. § (1a) bekezdésében meghatározott feltételnek, az OEP 2013. március 31-ével felmondja."

17. § Az Ebtv. Vhr.

a) 1. § (6) bekezdésében az "50. §-ában" szövegrész helyébe az "50. § (1)-(4) bekezdésében" szöveg,

b) 7/B. § (3a) és (4a) bekezdésében az "a) pontja" szövegrész helyébe az "a)-c) pontja" szöveg,

c) 7/C. § (1) bekezdés b) pontjában az "a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónap" szövegrész helyébe az "a naptári félév második hónapjának" szöveg,

d) 7/C. § (6) bekezdésében az "a kérelem tárgya szerinti illetékes szakmai kollégium" szövegrész helyébe az "az egészségügyi szakmai kollégiumnak a kérelem tárgya szerint illetékes tagozata" szöveg,

e) 8. § (1) bekezdés a) pont záró szövegrészében a "termék javítási díja" szövegrész helyébe a "termékjavítási díjához nyújtott támogatás összege" szöveg,

f) 8. § (1) bekezdés b) pont záró szövegrészében az "eszköz javítási díja" szövegrész helyébe a "termék javítási díjához nyújtott támogatás összege" szöveg,

g) 8. § (4) bekezdésében a "cochleáris" szövegrész helyébe a "hallásjavító" szöveg,

h) 11/D. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "az OGYI által kiadott" szövegrész helyébe az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) által kiadott" szöveg, az "esetén az OGYI" szövegrész helyébe az "esetén a GYEMSZI" szöveg,

i) 11/D. § (3) bekezdés a) pont záró szövegrészében az "az OGYI" szövegrész helyébe az "a GYEMSZI" szöveg,

j) 22. § (1a) bekezdésében a "mozgó egészségügyi szolgáltatás keretében" szövegrész helyébe a "mozgó egészségügyi szolgáltatás vagy változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás keretében" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az Ebtv. Vhr.

a) 7/C. § (2) és (5) bekezdése,

b) 11. § (3) bekezdés c) pontja,

c) 11/B. § (3) bekezdés d) pontja,

d) 11/D. § (2) bekezdés d) pontja,

e) 11/D. § (4) bekezdésében az "a fizetendő térítési díjmértékét," szövegrész,

f) 11/E. § (1) bekezdésében az "és a biztosított jövedelmi helyzetének" szövegrész,

g) 11/E. § (4) bekezdése,

h) 12/A. § (9) bekezdésében az "és az Igazolás kezelése" szövegrész,

i) 12/A. § (13) bekezdése,

j) 41. § (4) bekezdése.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) "Egyéb alapellátási feladatok finanszírozása" alcíme a következő 21/C. §-sal egészül ki:

"21/C. § Az egészségügyi szolgáltató a speciális gyermek-egészségügyi ellátást nyújtó szolgálat által ellátandók létszámát - a sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató-nevelő bentlakásos intézményekkel kötött megállapodás alapján - minden év szeptember 30-i állapotnak megfelelően október 31-éig, illetve változás esetén a szerződésmódosítás kezdeményezésével egyidejűleg írásban bejelenti az OEP-nek."

20. § (1) A Kr. 27. § (3)-(3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A (2) bekezdés szerinti TVK megállapításának alapját a járóbeteg-szakellátás (ideértve a CT/MRI vizsgálatokat is) esetében a (10) bekezdés és a 67. § alapján a 2012. november hónapra megállapított TVK tizenkétszerese képezi.

(3a) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében a (2) bekezdés szerinti TVK mennyiségét az egyes egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában a 28/A. számú melléklet határozza meg.

(3b) A járóbeteg-szakellátást speciális ellátotti kör részére nyújtó, az Eftv. vhr. 5/A. § (2) bekezdés a), c), d) és f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató (3) bekezdés alapján megállapított TVK-ját növelni kell a részére megállapított TVK arányában a 28. számú melléklet 1. pont 1.2. alpontjában meghatározott TVK keretből."

(2) A Kr. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok esetében az országos teljesítményvolumen a laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzat szolgáltatásvolumen szerződés alapján történő finanszírozás fedezetével csökkentett összegének 70 százaléka alapján meghatározott mennyiség. Orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyidőszakra vonatkozó TVK az országos teljesítményvolumen terhére a (10) bekezdés és a 67. § szerint a 2012. november hónapra megállapított TVK arányában kerül megállapításra."

(3) A Kr. 27. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép ésa§akövetkező (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A (9a) bekezdésben meghatározott eset kivételével a fenntartó kezdeményezheti a finanszírozónál a saját fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti TVK átcsoportosítást.

(9a) Abban az esetben, ha a (9) bekezdés szerinti átcsoportosítással érintett, állami tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltatók tekintetében a fenntartói jogokat nem ugyanaz a szerv gyakorolja, az állami tulajdonban lévő szolgáltatók közötti TVK átcsoportosítást az egészségügyért felelős miniszter kezdeményezheti. Amennyiben az átcsoportosítással érintett egészségügyi szolgáltatók valamelyikének tekintetében a fenntartói jogokat egy másik miniszter gyakorolja, az állami tulajdonban lévő szolgáltatók közötti TVK átcsoportosítást az egészségügyért felelős miniszter és a fenntartói jogot gyakorló miniszter közösen kezdeményezheti."

21. § A Kr. IV. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS cím "Általános szabályok" alcíme a következő 28/B. §-sal egészül ki:

"28/B. § (1) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás területén arc-, állcsont-szájsebészet szakmában ellátást nyújtó szolgáltató

a) III. progresszivitási szintű arc-, állcsont-szájsebészeti osztálya 1 000 000 Ft,

b) II. progresszivitási szintű arc-, állcsont-szájsebészeti osztálya 500 000 Ft

havi fix összegű díjra jogosult azzal, hogy a díjazás nem növelhető több, azonos ellátási formába tartozó szervezeti egység működtetése esetén.

(2) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás területén

a) a 4000 kardiológia szakma II. és III. progresszivitási szintjén,

b) a 0900 neurológia szakma II. és III. progresszivitási szintjén,

c) a 0901 stroke ellátás II. progresszivitási szintjén,

d) az 1900 tüdőgyógyászat szakma III. progresszivitási szintjén

szakmaspecifikus őrzőt működtető egészségügyi szolgáltató 300 000 Ft havi fix összegű díjra jogosult szakmánként azzal, hogy a díjazás nem növelhető több, azonos szakmához tartozó őrző működtetése esetén.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti összevont szakellátás előirányzata szolgál."

22. § (1) A Kr. 33. § (1) bekezdés negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A betegszállító szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló GPS műholdas navigációs rendszert működtető szolgáltató a saját szerveréről, az elvégzett szállítások validitásának ellenőrzésére, az OEP által előírt egységes adattartalommal jelentést küld az OEP részére minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig."

(2) A Kr. 33. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A 100 kilométert meghaladó hosszú távú szállítás esetében a megtett útszakasz 100 kilométert meghaladó részének díja 0,8-es degressziós szorzóval kerül kiszámításra."

(3) A Kr. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem jelenthető teljesítményként az egészségügyi szolgáltató egy telephelyén belüli, valamint a telephelyei közötti betegszállítás, ha a telephelyek közigazgatási határon belül helyezkednek el. A tartalékjárművel teljesített betegszállítás abban az esetben jelenthető, ha a finanszírozási szerződésben kapacitásként lekötött szállító járművet műszaki vagy egyéb ok miatt üzemen kívül kellett helyezni."

23. § A Kr. 35. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A finanszírozási szerződésben egy teljes szakápolói munkaidőre legfeljebb napi 6 vizit, szakirányú terápiás szolgáltatás esetén napi 6 vizit köthető le. A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére időarányosan csökkentett kapacitás köthető le. Az OEP a teljesített viziteket csak abban az esetben finanszírozza, ha a rehabilitációs tevékenységek aránya nem haladja meg az összes tevékenység 50%-át, a szakápolási tevékenységek aránya az összes tevékenység 70%-át."

24. § A Kr. a következő 44/A. §-sal egészül ki:

"44/A. § Az 1309 általános anesztéziában végzett fogászati ellátás szakmában működési engedéllyel rendelkező, az R.-ben meghatározott egészségügyi szolgáltató az R. szerinti egynapos ellátás nyújtására jogosult. Az R. szerinti egészségügyi szolgáltató a 28. számú melléklet 2. pont 2.1.1. alpontja alapján megállapított TVK-ra jogosult."

25. § A Kr. 59. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltatónak az (1) bekezdésben foglaltak szerint a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmában szűnt meg az aktív fekvőbeteg-szakellátó tevékenysége, de ebben a szakmában a székhelyén vagy az adott telephelyen járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez és a biztosítottak számára folyamatosan rendelkezésre áll, az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató csak az egyik jogcímen jogosult díjazásra."

26. § (1) A Kr. a következő 69. §-sal egészül ki:

"69. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 27. § (9a) bekezdését az annak hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, azzal, hogy az ügy folyamatban lévőnek minősül annak a hónapnak a végéig, amelyik hónapban az átcsoportosított TVK terhére elszámolt teljesítmény az érintett szolgáltató részére kifizetésre került.

(2) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 35. § (13) bekezdése szerinti díjak első alkalommal a 2012. november havi teljesítmények alapján 2013 januárjában kerülnek kifizetésre."

(2) A Kr. a következő 70-73. §-sal egészül ki:

"70. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (1) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2012. december 31-i állapot igazolásánál, illetve az ez alapján módosításra kerülő finanszírozási szerződések esetében kell alkalmazni.

71. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 27. § (3a) bekezdése alapján módosított finanszírozási szerződésekben meghatározott TVK az e rendeletben foglalt esetekben az általános szabályok szerint módosítható.

72. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 28. § (1a) és (1b) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2013. január havi teljesítmények elszámolásánál kell alkalmazni.

73. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 28/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti díjazás első alkalommal 2013 januárjában kerül kifizetésre."

27. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 6/B. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. 14. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kr. 23. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kr. 28. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kr. a 7. melléklet szerinti 28/A. számú melléklettel egészül ki.

28. § A Kr.

a) 13. § (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 21. § (15) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 33/A. § (2), (2a) és (3) bekezdésében, 35. § (16) bekezdésében az "5. napjáig" szövegrész helyébe az "5. munkanapjáig" szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a "19-60" szövegrész helyébe a "19-62" szöveg, a "60" szövegrész helyébe a "62" szöveg,

c) 25. § (4) bekezdésében a "(2) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3) bekezdése" szöveg,

d) 27. § (4a) bekezdésében az "Eftv." szövegrész helyébe az "egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.)" szöveg,

e) 28. § (1a) bekezdés a) pontjában a "10" szövegrész helyébe a "8" szöveg, a "30" szövegrész helyébe a "20" szöveg,

f) 28. § (1b) bekezdésében a "10" szövegrész helyébe a "4" szöveg, a "30" szövegrész helyébe a "25" szöveg,

g) 30. § (8) bekezdésében a "szolgáltató kérésére" szövegrész helyébe a "szolgáltató kérésére vagy jogszabály előírása alapján" szöveg,

h) 33. § (1) bekezdésében az "5. napjáig" szövegrészek helyébe az "5. munkanapjáig" szöveg,

i) 35. § (5) bekezdés b) pontjában az "az a) pont szerinti szakorvosnak" szövegrész helyébe az "a járóbeteg- vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató klinikai onkológusának, a daganatos megbetegedés lokalizációja szerint illetékes szakorvosnak" szöveg,

j) 35. § (8) bekezdésében a

ja) "30 napon belül" szövegrész helyébe a "15 napon belül" szöveg,

jb) "10 napon belül" szövegrész helyébe a "7 napon belül" szöveg,

k) 35. § (11) és (12) bekezdésében a "kezelőorvos" szövegrész helyébe a "háziorvos" szöveg,

l) 35. § (13) bekezdésében a "3200" szövegrész helyébe a "3380" szöveg,

m) 35. § (16) bekezdésében az "a 10-11. számú melléklet" szövegrész helyébe az "a 10. számú melléklet" szöveg,

n) 41. § (1) bekezdésében a "csak az osztály ágyszáma és a tárgyhónap napjai számának szorzatával meghatározott ápolási nap" szövegrész helyébe a "naponta csak az osztály ágyszámának megfelelő ápolási nap" szöveg,

o) 12. számú melléklet A) részében foglalt táblázatban

oa) az "elrendelhető vizitek száma" szövegrész helyébe az "elrendelhető vizitek száma és az alapdíj szorzók" szöveg,

ob) a "Szakirányú (rehabilitációs) tevékenység" szövegrész helyébe a "Szakirányú (rehabilitációs) tevékenység, alapdíj szorzók" szöveg,

p) 16. számú melléklet 22. pontjában a "Betegfelvevő" szövegrész helyébe az "A beteget a betegszállító szolgáltató részére átadó" szöveg,

q) 16. számú melléklet 23. pontjában a "Betegátadó" szövegrész helyébe az "A beteget a betegszállító szolgáltatótól átvevő" szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti a Kr.

a) 28. § (1a) bekezdés b) pontja,

b) 35. § (3) bekezdés b) pontja,

c) 35. § (4) bekezdésében az "Intézeti zárójelentésen akkor javasolható otthoni szakápolás, ha az intézet - a háziorvos értesítése mellett - előzetesen lekötötte a biztosított részére a szakápolást." szövegrész,

d) 35. § (5) bekezdés a) pontja,

e) 36. § (1) bekezdésében a "szanatóriumban," szövegrész,

f) 59. § (2) bekezdése,

g) 62. § (2) bekezdése,

h) 11. számú melléklete,

i) 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 4/A. pont G. alpontja.

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működési engedély kiadására

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, valamint a fekvő- és járóbeteg szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait - az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,

b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást - ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat - és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási népegészségügyi intézet,

c) amennyiben az a) pont szerinti fekvő- és járóbeteg-szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is ideértve -egyidejűleg nyújtó szolgáltató e mellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogosult."

(2) A Műkr. 7. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások esetén közreműködő részére működési engedély nem adható."

(3) A Műkr. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az egészségügyi szolgáltató a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek számára nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek egészségügyi szakmai szerve véleményének kikérését követően nyújtja be kérelmét az engedélyezési eljárás lefolytatásához."

(4) A Műkr. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra vonatkozó működési engedélyt a szolgáltató székhelye szerint illetékes járási népegészségügyi intézet adja ki azzal, hogy a közreműködő részére a működési engedély kiadására a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató részére működési engedélyt kiadó járási népegészségügyi intézet jogosult. A határozatot közölni kell a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések szerint illetékes járási népegészségügyi intézetekkel. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás esetén a kiadott működési engedélyben szereplő ellátási terület nem haladhatja meg az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv székhelye szerinti megye területét. Amennyiben a szolgáltató a székhelye szerinti megyehatáron kívül is szolgáltatást kíván nyújtani, a működési engedélyt a másik megyében a telephely szerinti járási népegészségügyi intézet adja ki, amely esetben az ellátási terület szintén ez utóbbi megyére terjedhet ki."

31. § (1) A Műkr. 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az egészségügyi szakmára nincs meghatározva szakmai minimumfeltétel, az egészségügyi szolgáltató részére átmeneti működési engedély adható. Az egészségügyi szolgáltató részére azon szakmák esetében is átmeneti működési engedély adható, amelyek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló, illetve az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályok szerint járóbeteg-szakellátáshoz integrált nappali ellátási formában is végezhetők, de az ellátási forma jellegéből adódó speciális szakmai feltételek nem kerültek meghatározásra.

(2) Az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételeket az engedélyezési eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az általa felkért szakfelügyelő véleménye alapján, a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint állapítja meg. A szakfelügyelő az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételekről szóló véleményét a felkérésétől számított 30 napon belül küldi meg az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak. Az adott szakmára meghatározott szakmai feltételeket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a honlapján közzéteszi, mely szakmai feltételeket az egészségügyi államigazgatási szerv az azonos szakmára irányuló valamennyi engedélyezési eljárásban alkalmazza az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételek jogszabályban való meghatározásáig."

(2) A Műkr. 13. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály hatálybalépését követően, az egészségügyi szolgáltató - a jogszabály hatálybalépését követő 2 hónapon belül benyújtott - kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv az átmeneti működési engedély felülvizsgálatával egyidejűleg működési engedélyt ad ki. Az egészségügyi szolgáltató a kérelemmel egyidejűleg nyilatkozatot tesz arról, hogy megfelel-e a hatályba lépett szakmai minimumfeltételeknek. Amennyiben a szolgáltató nyilatkozata szerint teljes körűen nem rendelkezik a szakmára előírt szakmai minimumfeltétellel, a működési engedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv határidő meghatározásával kötelezi a feltételek biztosítására. A határidő elteltét követő 30 napon belül az egészségügyi államigazgatási szerv a feltételek biztosítását hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja. Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv megállapítja, hogy az előírt szakmai minimumfeltételeket a szolgáltató határidőre nem biztosította, a működési engedélyt visszavonja.

(6) Ha az egészségügyi szolgáltató az (5) bekezdésben számára meghatározott határidőn belül nem kéri az átmeneti működési engedélye felülvizsgálatát, az egészségügyi államigazgatási szerv - legfeljebb 15 napos határidő tűzésével - felhívja a szolgáltatót a kérelem és nyilatkozat pótlására. Amennyiben a szolgáltató a felhívásban foglalt határidőre sem teljesíti kötelezettségét, az egészségügyi államigazgatási szerv a határidő elmulasztásától számított 15 napon belül a működési engedélyt hivatalból visszavonja.

(7) Az átmeneti működési engedély felülvizsgálatára kérelemre induló eljárásban nem alkalmazhatók az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok."

32. § A Műkr. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az új vagy módosított szakmai minimumfeltételt előíró jogszabály a működési engedély módosítását is szükségessé teszi - és a szolgáltató az új vagy módosított minimumfeltételeknek megfelel -, az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt a bejelentéstől számított 60 napon belül módosítja, mely módosítás során nem alkalmazhatók az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok. Amennyiben a szolgáltató nyilatkozata szerint teljes körűen nem rendelkezik a szakmára előírt szakmai minimumfeltétellel, a működési engedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv határidő tűzésével kötelezi a feltételek biztosítására. A határidő elteltét követő 30 napon belül az egészségügyi államigazgatási szerv a feltételek biztosítását hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja. Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv megállapítja, hogy az előírt szakmai minimumfeltételeket a szolgáltató határidőre nem biztosította, a működési engedélyt hivatalból visszavonja."

33. § A Műkr. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a szünetelést bejelentő szolgáltató nem csatolja a szünetelés bejelentéséhez az (1) bekezdés szerinti megállapodást, az egészségügyi államigazgatási szerv dönt az egészségügyi szolgáltatás nyújtását átmenetileg végző szolgáltató kijelöléséről. A kijelölésről a kijelölésre kerülő egészségügyi szolgáltató működési engedélyét kiadó egészségügyi államigazgatási szerv dönt."

34. § (1) A Műkr. 19. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt visszavonja, ha)

"l) a közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató bejelentése szerint a közreműködő szolgáltatóval kötött közreműködői szerződés megszűnt."

(2) A Műkr. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működési engedély visszavonásáról a visszavonás időpontjában a szolgáltató vonatkozásában a 7. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv dönt. A működési engedély visszavonásáról szóló határozatot közölni kell a 11. § (5) bekezdésében felsorolt szervekkel."

35. § A Műkr.

a) 13. § (3) bekezdésében a "minimumfeltételeket" szövegrész helyébe a "szakmai feltételeket" szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében az "a 9. §-ban" szövegrész helyébe az "a 9. §-ban, a 13. §-ban" szöveg

lép.

36. § Hatályát veszti a Műkr. 14. § (1) bekezdésében az "a bejelentéssel egyidejűleg" szövegrész.

4. A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kgyr.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az OEP az (1) bekezdés szerinti döntését 15 napon belül hozza meg."

(2) A Kgyr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A külföldön történő gyógykezelés indokoltságát az egészségügyi szakmai kollégium szakma szerint illetékes tagozata (a továbbiakban: Tagozat) állapítja meg. A Tagozat a külföldi gyógykezelésre való jogosultságról szóló döntést 15 napon belül hozza meg. A Tagozat vezetője - a beteg állapotára és az eset összes körülményeire figyelemmel - legkésőbb 8 napon belül dönt az ügymenet rendes vagy rendkívüli sürgős voltáról. A sürgősség tárgyában hozott döntésre irányadó határidő a külföldön történő gyógykezelés indokoltságáról szóló döntés meghozatalának határidejébe beleszámít."

(3) A Kgyr. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A külföldön történő gyógykezelés indokoltságáról szóló szakmai javaslat meghozatalában nem vehet részt a Tagozat azon tagja, aki a beteg kezelőorvosaként vagy a kezelésben előzőleg részt vevő orvosként a beteg kezelésében részt vett."

38. § (1) A Kgyr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy, hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], a kezelőorvosa, illetve az OEP a Tagozat döntésével nem ért egyet vagy annak megalapozottságát elégtelennek tartja, a döntés felülvizsgálatát az Egészségügyi Tudományos Tanácstól (a továbbiakban: ETT) kérheti. Az erre vonatkozó kérelmet az egészségügyi dokumentációval együtt kell az ETT részére benyújtani. A külföldi gyógykezelésre való jogosultságról szóló döntést az ETT a beteg állapotára tekintettel a legrövidebb időn belül, de legkésőbb

a) rendes ügymenet esetén 30 napon belül,

b) rendkívüli sürgős ügymenet esetén 15 napon belül

hozza meg, azzal, hogy különösen bonyolult, körültekintő mérlegelést igénylő esetekben az ügyintézési határidő - az ügyfél egyidejű értesítése mellett - egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható."

(2) A Kgyr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A külföldi gyógykezelésre vonatkozó támogató szakmai javaslatot, valamint a külföldi gyógyintézet fogadó nyilatkozatát és költségbecslését a GYEMSZI továbbítja az OEP-hez. A Tagozat a külföldi gyógykezelés technikai lebonyolításának elősegítése céljából az 1. melléklet szerint az OEP részére tájékoztatást nyújt a külföldi gyógykezelésre jogosult személy és magyarországi kezelőorvosa, továbbá szükség esetén a gyógykezelésre jogosult hozzátartozójának elérhetőségéről."

39. § A Kgyr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OEP, illetve a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a zárójelentés másolatát az (1) bekezdés szerinti határidőn belül megküldi a GYEMSZI-nek. A területileg és szakmailag illetékes intézet a hazatért beteget gondozásba veszi."

40. § A Kgyr.

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában, (3) bekezdésében, valamint 8. §-ában a "szakmai bizottság" szövegrész helyébe a "Tagozat" szöveg,

b) 1. melléklet

ba) I. pontjában az "intézet" szövegrész helyébe a "Tagozat" szöveg,

bb) III. pontjában az "Az Országos Intézet, illetve a GYEMSZI" szövegrész helyébe az "A Tagozat" szöveg,

bc) V. pontját követő részében az "A szakmai bizottság elnökének" szövegrész helyébe az "A Tagozat vezetőjének" szöveg, az "A szakmai bizottság tagjainak" szövegrész helyébe az "A Tagozatnak a szakmai javaslat meghozatalában részt vevő tagjainak" szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti a Kgyr.

a) 2. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 2. § (2) bekezdésében az "az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az országos intézet vezetőjénél, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig" szövegrész.

5. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik különösen)

"e) egyes, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványoknak és okleveleknek a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti elismerése, valamint a törvény alapján hatósági bizonyítványok kiállítása, illetve a törvény alapján meghatározott esetekben a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátása."

(2) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése a következő c)-d) ponttal egészül ki:

[A Kormány a Hivatalt jelöli ki az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)]

"c) szerint a szabadon választható elméleti továbbképzések pontértékét megállapító egészségügyi államigazgatási szervként,

d) szerint a szakorvos képzés intézményi akkreditációját végző egészségügyi államigazgatási szervként."

6. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

43. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 159/2005. Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az információszolgáltatásra kötelezett gyógyszertár az előírt adatokat a megyei/fővárosi tisztifőgyógyszerészeknek küldi meg, amelyeket központi nyilvántartásba vétel céljából a beérkezéstől számított 30 napon belül összesítve az országos tisztifőgyógyszerész felé továbbítanak."

44. § A 159/2005. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kábítószer-prekurzorokkal folytatható tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellenőrzés végzésére hatáskörrel rendelkezik:)

"d) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megyei/fővárosi tisztifőgyógyszerésze vagy az általa kijelölt tisztigyógyszerész, aki a gyógyszertárakban általános hatáskörrel a kábítószer-prekurzorok vonatkozásában is végez ellenőrzést,"

7. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott, várólista alapján igénybe vehető ellátást egymástól közigazgatásilag elkülönült településeken elhelyezkedő telephelyein végzi, az egészségügyi szolgáltató az országos várólista nyilvántartást vezető szervnél kezdeményezheti az adott ellátás vonatkozásában telephelyenként külön várólista vezetését. A kezdeményezés alapján az - országos várólista nyilvántartást vezető szerv által - egymástól elkülönített várólistákat e rendelet alkalmazása szempontjából önálló intézményi várólistának kell tekinteni azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató alatt a telephelyet kell érteni."

46. § A Vr. 5. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

47. § Hatályát veszti a Vr. 14-15. §-a.

8. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

48. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. Vhr.) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)

"a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő szakellátási kapacitásokon felüli kapacitás,

b) a Tv. 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó kapacitások esetében a 2012. december 31-én lekötött kapacitáson felüli kapacitás,"

(amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegű elszámolás és teljesítménynövekedés finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.)

49. § Az Eftv. Vhr. 1/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a Tv. 2. § (2), illetve (2a) bekezdése esetében a feladat állami ellátása érdekében szükséges, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) határozattal rendelkezik a kapacitások - Tv. 7. § (11) bekezdése szerinti - átcsoportosításáról és az ahhoz kapcsolódó ellátási területek módosításáról."

50. § (1) Az Eftv. Vhr. 8. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Amennyiben a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitás egynapos ellátási kapacitássá történő átcsoportosítására irányul, a kérelemnek tartalmaznia kell, hogy az átcsoportosítást követően a külön jogszabály szerinti mely egynapos beavatkozások elvégzéséhez kerül felhasználásra az átcsoportosított kapacitás, továbbá a kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező vállalja az egynapos ellátás végzésére irányadó külön jogszabály szerinti feltételek biztosítását.

(7b) Amennyiben a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitás járóbeteg-szakellátási kapacitássá történő átcsoportosítására irányul, a kérelemnek a 10. §, a 2. és a 3. számú melléklet figyelembevételével tartalmaznia kell az átcsoportosítással érintett szakmákat, valamint a végezni kívánt szakmai programot."

(2) Az Eftv. Vhr. 8. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés nem irányulhat országos átlag alatti kihasználtsággal rendelkező rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítására."

51. § Az Eftv. Vhr. 8. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

"(16) Abban az esetben, ha a Tv. 7. § (1)-(4) bekezdése szerinti átcsoportosítás eredményeként az 1. § szerinti többletkapacitás jönne létre, az átcsoportosításra irányuló eljárás során az OTH megkeresi az OEP-et. Az OEP soron kívül gondoskodik arról, hogy a kérelmezett átcsoportosítást a többletkapacitás-befogadási bizottság (a továbbiakban: TBB) - az OTH megkeresésétől számított 30 napon belül - megtárgyalja. Amennyiben a kérelmezett átcsoportosítást a TBB támogatja, az OEP - a TBB döntésétől számított 5 napon belül - előzetes jóváhagyás céljából megkeresi az egészségügyért felelős minisztert. Az egészségügyért felelős miniszter a 15. § (12) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megkeresi az államháztartásért felelős minisztert. Az államháztartásért felelős miniszter a 15. § (12) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkozik az átcsoportosítás jóváhagyásáról. Az egészségügyért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszter általi jóváhagyás kézhezvételétől számított 10 napon belül -tájékoztatja az átcsoportosítással való egyetértéséről és az államháztartásért felelős miniszter általi jóváhagyásról az OTH-t és az OEP-et. Az OTH a kérelmezett átcsoportosítást csak abban az esetben engedélyezheti, ha azzal az egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértett."

52. § Az Eftv. Vhr. 8/A. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén]

"e) egy rehabilitációs, illetve krónikus fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe legfeljebb heti 5 járóbeteg-szakellátási szolgáltatási óra,

f) egy krónikus fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe egynapos ellátásra az átcsoportosított, a szolgáltató - adott krónikus fekvőbeteg-szakellátási szakmájának - kapacitására jutó havi átlagos teljesítmény egyenértékének megfelelő mennyiségű szolgáltatási egység"

[állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a d) pont szerinti kapacitás-mennyiséget meghaladóan csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.]

53. § Az Eftv. vhr. "A többletkapacitás-befogadási eljárások közös szabályai" alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:

"11/C. § Abban az esetben, ha a 8. § (16) bekezdése szerinti eljárás során engedélyezte az OTH a többletkapacitást eredményező átcsoportosítást, a többletkapacitás befogadása tárgyában nem kell külön eljárást lefolytatni, illetve külön döntést hozni."

54. § Az Eftv. Vhr. a következő 17/D. §-sal egészül ki:

"17/D. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (16) bekezdését és 11/C. §-t a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy amennyiben a 8. § (16) bekezdése és a 11/C. § hatálybalépésekor a kapacitás átcsoportosításra irányuló eljárás mellett az érintett kapacitás többletkapacitásként történő befogadására irányuló eljárás is folyamatban van, az utóbbi eljárást meg kell szüntetni és az eljárás során született TBB javaslatot a TBB támogató nyilatkozataként, valamint az egészségügyért felelős miniszter, illetve az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyását a kapacitásátcsoportosításra irányuló eljárás során lehetőség szerint figyelembe kell venni."

55. § (1) Az Eftv. Vhr. 2. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(3) Az Eftv. Vhr. 4. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

56. § Az Eftv. Vhr.

a) 2. §-ában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak (a továbbiakban: OTH)" szövegrész helyébe az "OTH-nak" szöveg,

b) 14. § (6) bekezdésében a "többletkapacitás-befogadási bizottság (a továbbiakban: TBB)" szövegrész helyébe a "TBB" szöveg,

c) 15. § (13) bekezdésében és 15/A. § (6) bekezdésében az "a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben" szövegrész helyébe az "az OEP honlapján" szöveg

lép.

57. § Hatályát veszti az Eftv. Vhr. 8. § (8) bekezdés második mondata.

9. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

58. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁNTSZ Vhr.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az országos tisztifőorvos ellátja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi feladatainak ellátására kijelölt szerve egészségügyi feladatainak szakmai felügyeletét."

59. § Az ÁNTSZ Vhr. 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az OTH jár el a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv vagy a járási népegészségügyi intézet hatáskörébe tartozó azon, az egészségügyi igazgatás körébe tartozó ügyekben, amelyekben minősített adat kerül felhasználásra."

60. § (1) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

"a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

aa) 148. § (3) bekezdés i) pontja,

ab) 215. § (4) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(2) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

"i) a gyógyszertárak vonatkozásában az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 20. § (1), (4), (5) és (7) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(3) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki)

"e) a gyógyszertárakra vonatkozó eljárásokat kivéve a Gytv. 20. § (1), (4), (5) és (7) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

61. § Az ÁNTSZ Vhr.

a) 6. § (4) bekezdés d) pontjában az ", a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve" szövegrész helyébe az "és" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdés e) pontjában a "közegészségügyi" szövegrész helyébe a "közegészségügyi-járványügyi" szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében a "31. § (2) bekezdés h) pontja" szövegrész helyébe a "35. § (4) bekezdés e) pontja" szöveg

lép.

62. § Hatályát veszti az ÁNTSZ Vhr. 22. § (4) bekezdés b) pontja.

10. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

63. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GYEMSZI Vhr.) 2. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

(A GYEMSZI feladatkörében - a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében -a külön jogszabályokban meghatározottak szerint)

"s) fenntartói jogok gyakorlójaként előzetesen jóváhagyja az m) és n) pont szerinti egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelmét az ellátás progresszivitási szintje és formája tekintetében."

64. § (1) A GYEMSZI Vhr. 2/B. § (1) bekezdése a következő c)-e) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény)

"c) 116/A. § (3) bekezdése,

d) 116/D. § (5) bekezdése és

e) 117. § (5) bekezdése"

(szerinti feladatok ellátására.)

(2) A GYEMSZI Vhr. 2/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány jóváhagyásra jogosult szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. § (3a) bekezdése szerinti feladat ellátására."

11. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

65. § Hatályát veszti a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottság működésének részletes szabályairól szóló 188/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet.

66. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 35. § (6) bekezdésében a "háziorvosi igazolást zárt borítékban" szövegrész helyébe a "háziorvosi igazolást -a beteg szignóját követően - zárt borítékban" szöveg,

b) 44. § (3) bekezdésében az "egészségbiztosítási szakigazgatási" szövegrész helyébe az "egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35. § (10) bekezdése.

67. § Hatályát veszti az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés h) pontja.

68. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktvr.) 32/E. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a felügyelőségnek az elvi vízjogi engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, üzemeltetési és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában,)

"b) a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, kivéve a legalább 1000 m3/nap kapacitású vagy 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó, valamint az egy kistérség határán átnyúló vízellátó rendszereket, melyek esetén az elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, a másodfokú eljárásban az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt"

(szakhatóságként jelöli ki.)

(2) A Ktvr. 32/E. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot akkor is közölni kell a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes szervezeti egységével, ha az eljárásban szakhatóságként nem vesz részt."

(3) Hatályát veszti a Ktvr. 32/E. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "Az eljárásban hozott határozatot akkor is közölni kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal első fokú szakhatóságként eljáró szervével, ha az eljárásban szakhatóságként nem vesz részt." szövegrész.

(4) Nem lép hatályba a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § a) pontjában a "32/E. § (3) bekezdés b) pontjában," szövegrész.

69. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép ésa§a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Tbj. 16. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott személy a Tbj. 44/A. § (5) bekezdésében meghatározott bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek teljesíti, egyidejűleg az orvosszakértői szerv szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával igazolja jogosultságát. A jogosultság a szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás kiállítása napjától áll fenn.

(4a) A Tbj. 16. § (1) bekezdés k) és s) pontjában említett személy a bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek teljesíti. A jogosultság az azt megalapozó feltételek együttes megléte napjától áll fenn."

70. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kfr.) 1. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

71. § A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés e) pontjában és 1. § (3) bekezdés g) pontjában a "689/2008/EK" szövegrész helyébe a "649/2012/EU" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdés g) pontjában a "6. cikkében, 7. cikkében, 10. cikk (4) bekezdésében és 13. cikk (4), (6), (8), (10) és (11) bekezdésében" szövegrész helyébe a "7. cikkében, 8. cikkében, 11. cikk (4) bekezdésében, 14. cikk (4), (6), (8), (10) és (11) bekezdésében" szöveg,

c) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a "szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK" szövegrész helyébe a "szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU" szöveg

lép.

72. § (1) A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 166. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti, emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárást (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) végző egészségügyi szolgáltató az egyes reprodukciós eljárásokról vezetett, külön jogszabály szerinti programdokumentáció alapján a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett és finanszírozott, valamint a nem finanszírozott reprodukciós eljárás során elvégzett beavatkozásról az 1. számú mellékletben meghatározott adatokat elektronikus formában jelenti a minőségértékelési feladatokat ellátó Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) részére. A jelentés elküldése a GYEMSZI-vel történt megállapodás alapján közvetlenül, elektronikus úton történik."

(2) A Hr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A GYEMSZI az 1. §-ban meghatározott adatok kezelése és a kapcsolati kód képzése tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 18. §-ában meghatározottak szerint jár el.

(2) A GYEMSZI működteti a Reprodukciós Eljárások Adatbázisát (a továbbiakban: Adatbázis), ennek keretében az 1. § szerint beküldött jelentéseket egészségügyi szolgáltatónkénti bontásban dolgozza fel és teljesítményértékelési feladatai keretében elemzi azt.

(3) A GYEMSZI az Adatbázis alapján évente elkészíti a reprodukciós eljárások statisztikai összesítését országos és az egyes egészségügyi szolgáltatók szerinti bontásban a nemzetközi adatszolgáltatásnak is megfelelő módon (a továbbiakban: éves jelentés). A GYEMSZI az éves jelentést a tárgyévet követő második év február 20-áig megküldi a Humán Reprodukciós Bizottság elnöke részére. A GYEMSZI a statisztikai összesítés adatait a tárgyévet követő második év február 20-áig a honlapján teszi közzé."

(3) A Hr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az Adatbázis működésének szükségességéről és céljáról a kérelmezőt a reprodukciós eljárás megkezdését megelőzően a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató tájékoztatja.

(2) Az egészségügyi szolgáltató az adott reprodukciós eljárás befejezésének hónapjára vonatkozó teljesítményjelentésével egyidejűleg, a reprodukciós eljárás befejezését követő hónap 10. napjáig, külön állományban megküldi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére a kérelmező TAJ számát.

(3) Az OEP a GYEMSZI részére a reprodukciós eljárásban részt vettek tekintetében a szülészeti esemény tényére vonatkozóan adatot szolgáltat a szülészeti esemény hónapját követő második hónap 15. napjáig. A GYEMSZI ezen adatok kezelése és a kapcsolati kód képzése tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 18. §-ában meghatározottak szerint jár el."

(4) A Hr. 1. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(5) Hatályát veszti a Hr. 2. számú melléklete.

73. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 122/2009. Korm. rendelet) 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 5. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az egészségügyi szolgáltató részére a rezidens után a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás is folyósításra kerül, amennyiben a rezidens a miniszter által egyes, külön meghatározott szakmák tekintetében a szakorvos képzésben részt vevők kiemelt támogatása érdekében kiírt pályázaton nyertesként kihirdetésre került. A 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra az egészségügyi szolgáltató leghamarabb a pályázat elbírálását követő hónaptól jogosult, illetve amennyiben a rezidens a szakorvos képzést az elbírálást követő időpontban kezdi meg, a rezidens után a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra való jogosultság a szakorvos képzés megkezdésének hónapjától áll fenn."

(2) A 122/2009. Korm. rendelet

a) 10. § (1) bekezdésében az "Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: Tanács)" szöveg,

b) 11. § (3), (4) és (5) bekezdésében, valamint 12. § (1) bekezdésében a "Bizottság" szövegrész helyébe a "Tanács" szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében a "Bizottsághoz" szövegrész helyébe a "Tanácshoz" szöveg

lép.

74. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában és 10. §-ában a "szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK" szövegrész helyébe a "szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU" szöveg,

b) 1. §-ában a "689/2008/EK rendelet" szövegrész helyébe a "649/2012/EU rendelet" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (3) és (4) bekezdésében, 2. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és 5. §-ában a "689/2008/EK" szövegrész helyébe a "649/2012/EU" szöveg,

d) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "17. cikkében" szövegrész helyébe a "18. és 19. cikkében" szöveg,

e) 2. § (5) bekezdés a) pontjában a "689/2008/EK rendelet 17. cikk (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "649/2012/EU rendelet 19. cikke" szöveg,

f) 5. §-ában a "7. cikke szerinti kiviteli bejelentések után az exportőr - bejelentésenként -" szövegrész helyébe a "8. cikk (8) bekezdésében említett kiviteli bejelentés és kifejezett hozzájárulás után az exportőr - bejelentésenként, illetve hozzájárulásonként -" szöveg,

g) 6. §-ában a "689/2008/EK" szövegrészek helyébe a "649/2012/EU" szöveg, a "Rotterdami Egyezmény értelmében PIC eljáráshoz kötött" szövegrész helyébe a "PIC-eljárás hatálya alá tartozó" szöveg

lép.

75. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2009. Korm. rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Gyftv. 36. § (10) bekezdése szerinti engedményt az 1. § (1) bekezdése szerinti éves beszámoló közzététele hónapjában benyújtott - a 3. § (1)-(3) bekezdése szerinti - bevallásnál, de legkorábban a tárgyév negyedik hónapjára vonatkozó befizetési kötelezettség bevallásánál lehet érvényesíteni. Az engedményt ezt követően mindig a soron következő befizetési kötelezettség bevallásánál lehet a tárgyévre vonatkozó engedmény szabályai szerint érvényesíteni addig, amíg a befizetési kötelezettségből az engedmény 1. § (1) bekezdése szerinti összegének teljes mértékben történő érvényesítésére nem került sor. A befizetési kötelezettséget az engedménnyel csökkentett (nettó) összegben kell teljesíteni.

(2) Azoknál a befizetésre kötelezett forgalomba hozatali engedély jogosultaknál, akiknél az 1. § (1) bekezdése szerinti éves beszámoló csak a tárgyévet követő évben kerül közzétételre, ott a közzététel hónapjában benyújtott - a 3. § (1)-(3) bekezdése szerinti - bevallásnál lehet az engedményt a tárgyévre vonatkozó engedmény szabályai szerint érvényesíteni. Az engedményt ezt követően mindig a soron következő befizetési kötelezettség bevallásánál lehet a tárgyévre vonatkozó engedmény szabályai szerint érvényesíteni addig, amíg a befizetési kötelezettségből az engedmény 1. § (1) bekezdése szerinti összegének teljes mértékben történő érvényesítésére nem került sor. A befizetési kötelezettséget az engedménnyel csökkentett (nettó) összegben kell teljesíteni."

(2) A 162/2009. Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Gyftv. 36. § (10) bekezdése szerinti, e rendeletben meghatározott engedménynek és az annak megállapításához figyelembe vett kutatási és fejlesztési ráfordítások összegének a Gyftv. 40/A. § (1) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségre jutó arányos részét - saját ráfordítások és konszolidációba bevont érintett vállalkozás ráfordításai bontásban - a befizetésre kötelezett forgalomba hozatali engedély jogosultja a Gyftv. 40/A. § (7) bekezdésében meghatározott módon az állami adóhatóság felé benyújtott bevallásban szerepelteti. A kutatási és fejlesztési ráfordításoknál fel kell tüntetni, hogy azok melyik évben megkezdett üzleti évre vonatkoznak."

76. § A 162/2009. Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "teljesített" szövegrész helyébe az "előírt" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "Gyftv. 36. § (4) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe a "Gyftv. 36. § (4) és (4a) bekezdése szerinti" szöveg,

c) 4. §-ában a "Gyftv. 36. § (1) és (4) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe a "Gyftv. 36. § (1), (4), és (4a) bekezdése, valamint 40/A. § (1) bekezdése szerinti" szöveg

lép.

77. § Hatályát veszti az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 6. §-ában az "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatalával," szövegrész,

b) 7. § (1) bekezdés c) és d) pontjában az "az ÁNTSZ vagy" szövegrész.

78. § (1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 66/2012. Korm. rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Díszítő mák és kannabisz növény exportját, importját, transzferét végző, a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint ipari mákszalmát tároló, továbbá új pszichoaktív anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, új pszichoaktív anyag transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése előtt harminc nappal köteles a tevékenységet a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát."

(2) A 66/2012. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Eseti export vagy import engedély kizárólag az export vagy import tevékenységre feljogosító tevékenységi engedéllyel vagy nem klinikai vizsgálat végzésére jogosító eseti kutatási engedéllyel rendelkező szervezetnek, valamint a 3. § (4) bekezdése szerinti, a díszítő mák, kannabisz növény és új pszichoaktív anyag exportját, importját, transzferét végző gazdálkodó szervezetnek adható ki."

(3) A 66/2012. Korm. rendelet 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az OAC a kockázatértékelés eredményére figyelemmel kezdeményezi a miniszternél

a) a kockázatértékelés idejének egy évvel történő meghosszabbítását, vagy

b) az anyagnak a GyT. Mellékletébe történő felvételét, vagy

c) az anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékéről történő törlését."

(4) Hatályát veszti a 66/2012. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése.

79. § (1) A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról szóló 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 6/2012. Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésében a "Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 27. § (15) bekezdésében megjelölt Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcím-csoport" szövegrész helyébe a "rendelkezésre álló előirányzat" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 6/2012. Korm. rendelet

a) 3. §-ában a "2012-ben folyósított" szövegrész,

b) 9. § (2) bekezdésében a "2012. évi" szövegrész.

80. § Nem lép hatályba

a) az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 14. és 15. §-a, valamint 3. melléklete;

b) a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

ba) 32. § b) pontja,

bb) 32. § c) pontjában a ", (7)" szövegrész,

bc) 78. § (4) bekezdés d) pontjában az "és b)" szövegrész;

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 35. §-ában a "7. § (6) bekezdésében az "a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek" szöveg," szövegrész.

81. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A munkáltató által igényelhető működési célú, támogatásértékű bevételként nyújtható támogatás (a továbbiakban: támogatás) mértéke megegyezik az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatottját az Eütev. 29. §-a alapján megillető visszamenőleges és folyamatos illetmény- vagy bérnövelés - kifizetőt terhelő közterhekkel együttesen értendő - mértékével, illetve - az Eütev. 29. § (19) és (20) bekezdésének alkalmazása körében, 2012. június 30-át, illetve 2012. december 31-ét követően létesített foglalkoztatási jogviszony esetén - az Eütev. 1. mellékletében vagy 3. mellékletében foglalt mértékkel."

12. Záró rendelkezések

82. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 68. § (4) bekezdése és a 80. § 2012. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 1-19. §, a 20. § (1) és (2) bekezdése, a 21-25. §, a 26. § (2) bekezdése, a 27. §, a 28. § a)-k) és m)-q) pontja, a 29-50. §, az 52. §, az 55-67. §, a 68. § (1)-(3) bekezdése, a 69-70. §, a 72-73. §, a 75-78. §, a 81. § és az 1-13. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 71. § és a 74. § 2014. március 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2014. március 2-án hatályát veszti.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

millió forint

Megnevezés2013. évi előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás76 646,6
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat9 647,4
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen86 943,3
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 116,4
Védőnői ellátás16 972,6
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem461,5
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen19 768,4
3.Fogászati ellátás23 336,9
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 046,9
8.Művesekezelés23 171,1
9.Otthoni szakápolás4 337,6
11.Működési költségelőleg1 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás8,9
Méltányossági alapon történő térítések3 783,1
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj4 208,0
A 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2013. évi fedezete30 502,7
13.Célelőirányzatok összesen38 502,7
15.Mentés26 000,4
17.Laboratóriumi ellátás21 057,0
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás124 578,2
Fekvőbeteg-szakellátás437 657,6
ebből:
- aktív fekvőbeteg-szakellátás372 503,1
- krónikus fekvőbeteg-szakellátás64 154,5
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 000,0
Extrafinanszírozás500,0
Speciális finanszírozású szakellátás67 706,1
18.Összevont szakellátás összesen630 441,9
ÖSSZESEN880 606,2

2. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész "10. Térítési kategória" pontja a "G" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"H = harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. §-a szerinti ellátása"

3. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/B. számú melléklet "Térítési kategóriák:" része a "G" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: "H = harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. §-a szerinti ellátása"

4. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 4. pontja a "G." megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"H. harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. §-a szerinti ellátása"

2. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 23. pontja az "R." megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"T. otthoni parentális táplálás"

3. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 27. pont "Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)" alcíme az "1." megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:

"0. neoadjuváns beavatkozás"

4. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 27. pont "Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)" alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés"

5. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"23. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Havi mentési teljesítményjelentés adattartama
I Mentőjárművek összesítő adatai
1. Jelentési időszak
2. Mentőállomás kódja
3. Mentőjármű forgalmi rendszáma/légi mentőjármű azonosítója
4. Km-óra állása a tárgyhó 1. napján szolgálat megkezdésekor
5. Km-óra állása a tárgyhó utolsó napján a szolgálat leadásakor
6. Légi mentőjármű havi összes repülési ideje
II Esetre vonatkozó mentési jelentés
1. Jelentési időszak
2. Mentőállomás azonosító kódja
3. Mentési adatlap sorszáma
4. Mentőjármű típusa
5. A beteg születési dátuma
6. A beteg társadalombiztosítási azonosító jele
7. Térítési kategória
8. A beteg állampolgársága
9. Mentőjármű forgalmi rendszáma/légi mentőjármű azonosítója
10. Mentési eseménydátuma
11. Esemény bejelentésének ideje/feladat megkezdésének ideje
12. Beteg átadásának ideje/feladat befejezésének ideje
13. Mentés típusa
III Mentett betegre vonatkozó adatok jelentése
1. Jelentési időszak
2. Mentőállomás azonosító kódja
3. Mentési adatlap száma
4. Mentést végző kísérő(k) azonosítója
5. A mentés indokául szolgáló diagnózis
6. Beteget átadó egészségügyi intézmény kódja/beteg feltalálási helye
7. Beteget átvevő egészségügyi intézmény kódja
8. Betegfelvétel helye (település közigazgatási kódja)
9. Betegátadás helye (település közigazgatási kódja)
Dátum:.........év..................hó.......nap
..........................................
szolgáltató"

"

6. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2013. évre vonatkozó TVK

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2012. november és 2013. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 76 087 451 151 pontszám.

Ebből:

1.1. a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 195 533 333 pontszám, ebből

1.1.1. a gondozóintézeti gondozás fejlesztésére szolgáló keret: 133 333 333 pontszám.

1.2. a 27. § (3b) bekezdése szerinti TVK növelés mértéke: 246 787 818 pontszám.

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2012. november és 2013. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 033 958 súlyszám.

Ebből:

2.1. a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 5 654 súlyszám, ebből

2.1.1. az általános anesztéziában végzett fogászati ellátás fejlesztésére szolgáló keret: 2 000 súlyszám, amely csak az általános anesztéziában végzett fogászati ellátás fejlesztésére fordítható és számolható el.

3. Az egyes ellátási formák 2013. évre vonatkozó országos szezonális indexe:

ABC
1.HónapAktív
fekvőbeteg-szakellátás
Járóbeteg-szakellátás
2.november1/121/12
3.december1/121/12
4.január1/121/12
5.február1/121/12
6.március1/121/12
7.április1/121/12
8.május1/121/12
9.június1/121/12
10.július1/121/12
11.augusztus1/121/12
12.szeptember1/121/12
13.október1/121/12

"

7. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2013. évre vonatkozó TVK mennyisége

AB
1.Egészségügyi szolgáltató2013. évi súlyszám
2.Mohácsi Kórház6 488
3.Pécsi Tudományegyetem OEKK100 591
4.Szigetvári Egészségügyi Kft.5 002
5.Komlói Egészségcentrum Kft.135
6.Bajai Szent Rókus Kórház14211
7.Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Kecskemét
59 449
8.Kalocsai Szent Kereszt Kórház6 340
9.Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ106
10.Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.13 967
11.Orosházi Kórház9 355
12.Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula34 925
13.Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet, Békéscsaba12513
14.Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény3 991
15.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc74 200
16.Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház7 820
17.DEOEC Kazincbarcika Kórház Kft.3 627
18.MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató
Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc
28 646
19.Almási Balogh Pál Kft., Ózd8 001
20.Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet4327
21.Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Makó3 271
22.Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk3 562
23.Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes12 174
24.SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ91 201
25.Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár46 374
26.Móri Kórház-Rendelőintézet480
27.Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros18 065
28.Csornai Margit Kórház253
29.Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr48 001
30.Karolina Kórház-Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár5 236
31.Soproni Erzsébet Kórház, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum Oktató Kórháza
15 062
32.Területi Kórház, Berettyóújfalu8374
33.Debreceni Egyetem OEC109 436
34.Kenézy Kórház Rendelőintézet Kft., Debrecen39 253
35.Mátrai Gyógyintézet3 354
36.Albert Schweitzer Kórház Nonprofit Kft.6 856
37.Gyöngyös Bugát Pál Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.7 487
38.Markhot Ferenc Kórház Kft., Eger26 462
39.Vaszary Kolos Kórház, Esztergom12 904
40.Selye János Kórház, Komárom1 056
41.Szent Borbála Kórház, Tatabánya27 810
42.Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata1 920
43.Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat8 701
44.Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján18 072
45.Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa24 728
46.Szent Rókus Kórház, Budapest480
47.Tüdőgyógyintézet Törökbálint7 769
48.Jávorszky Ödön Kórház, Vác15318
49.Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs KözhasznúNonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, Pomáz
689
50.Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Kórház Kft., Cegléd16 574
51.Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár43 633
52.Marcali Kórház-Rendelőintézet198
53.Siófoki Kórház-Rendelőintézet10 685
54.Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum5 351
55.NagyatádMed Egészségügyi szolgáltató Kft.4253
56.Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda14 028
57.Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza61 216
58.Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. / EH ZRT., Fehérgyarmat8533
59.Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Nonprofit Kft. / EH
ZRT., Nagykálló
4 509
60.Területi Kórház NonprofitKft., Mátészalka10 299
61.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet, Szolnok36 718
62.Kátai Gábor Kórház, Karcag8129
63.MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok3 638
64.Mezőtúr Városi Kórház-rendelőintézet Kft.2 161
65.Szent Erzsébet Nonprofit Kft., Jászberény6 683
66.Balassa János Kórház, Szekszárd26 162
67.Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft., Dombóvár4 995
68.Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk303
69.Markusovszky Kórház Zrt.44 517
70.Körmendi Egészségügyi Nonprofit Kft.126
71.Magyar Imre Kórház, Ajka9 219
72.Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa5 277
73.Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű2 774
74.Balatonfüred Állami Kórház4157
75.Pannon Reprodukciós Intézet Kft.983
76.Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém30 144
77.Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.365
78.Keszthelyi Kórház4 385
79.Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg37 735
80.Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa14 570
81.Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft., Hévíz877
82.Bethesda Gyermekkórház, Budapest6126
83.Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest26 895
84.Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet, Budapest16 851
85.Szent István Szent László Kórház-Rendelőintézet47 766
86.Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórház, Budapest25 608
87.Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest33 002
88.Szent Margit Kórház, Budapest12 123
89.Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest41 733
90.Nyírő Gyula Kórház, Budapest6335
91.Szent Imre Kórház, Budapest25 651
92.Károlyi Sándor Kórház, Budapest6 014
93.Uzsoki utcai Kórház, Budapest38 946
94.Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest26 765
95.Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest14 476
96.Országos Idegtudományi Intézet, Budapest13 957
97.Országos Onkológiai Intézet, Budapest49 856
98.Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest4527
99.Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest1 823
100.Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest1 684
101.Semmelweis Egyetem, Budapest129 008
102.Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza, Budapest852
103.Vadaskert Alapítvány1 611
104.KAÁLI Intézet Kft.5 575
105.Sterilitás Kft., XI. ker.639
106.Betegápoló Irgalmas Rend, Budapest12 709
107.Forgács Intézet Egészségügyi Szolgáltató Bt., XX. kerület572
108.Budai Egészségközpont Kft.6 785
109.Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest61 814

"

8. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Hatályukat vesztik a Vr. 5. számú mellékletében foglalt táblázatban a

010Katéteres epekőoldás59541Epekőoldás endoscopia során bevezetett
katéteren át
010Katéteres epekőoldás59542Epekőoldás percután bevezetett
katéteren át

sorok.

9. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Eftv. Vhr. 2. számú melléklet A) része a következő 35/a. ponttal egészül ki:

(Aktív fekvőbeteg szakellátás)

"35/a. gyermek idegsebészet"

10. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklet a következő 11/a. ponttal egészül ki:

"11/a. tüdő- és mellkassebészet"

11. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

AB
1.az egészségügyi térség neveaz egészségügyi térséghez tartozó területek
2.Nyugat-közép-MagyarországBudapest I., II., XI., XII., XXII. kerülete
3.Fejér megye
4.Komárom-Esztergom megye Annavölgy, Bajna, Bajót, Csolnok,
Dág, Dorog, Dömös, Epöl, Esztergom, Kesztölc, Lábatlan,
Leányvár, Máriahalom, Mogyorósbánya, Nagysáp,
Nyergesújfalu, Piliscsév, Pilismarót, Sárisáp, Süttő, Tát, Tokod,
Tokodaltáró, Úny, Bana és Bábolna kivételével
5.Pest megyéből:
Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Diósd, Érd,
Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta,
Tárnok, Telki, Törökbálint
6.Bács-Kiskun megyéből:
Apostag, Dunavecse és Dunaegyháza
7.Tolna megyéből:
Dunaföldvár
8.Nyugat-DunántúlGyőr-Moson-Sopron megye
9.Somogy megyéből:
a) Inke,
b) Iharosberény,
c) Iharos,
d) Pogányszentpéter
10.Zala megye
11.Vas megye
12.Veszprém megye
13.Komárom-Esztergom megyéből
a) Bana,
b) Bábolna,
c) Ács
14.Észak-MagyarországBorsod-Abaúj-Zemplén megye Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj,
Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos, Tokajkivételével
15.Heves megyéből:
Aldebrő, Andornaktálya, Átány, Balaton, Bátor, Bekölce,
Bélapátfalva, Besenyőtelek, Bodony, Bükkszék,
Bükkszenterzsébet, Bükkszentmárton, Demjén, Dormánd, Eger,
Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Egerfarmos, Egerszalók,
Egerszólát, Erdőkövesd, Erdőtelek, Fedémes, Feldebrő,
Felsőtárkány, Füzesabony, Heves, Hevesaranyos,
Hevesvezekény, Istenmezeje, Ivád, Kál, Kápolna, Kerecsend,
Kisfüzes, Kisköre, Kompolt, Kömlő, Maklár, Mátraballa,
Mátraderecske, Mezőszemere, Mezőtárkány, Mikófalva,
Mónosbél, Nagytálya, Nagyút, Nagyvisnyó, Noszvaj, Novaj,
Ostoros, Parád, Parádsasvár, Pély, Pétervására, Poroszló, Recsk,
Sarud, Sirok, Szajla, Szarvaskő, Szentdomonkos, Szihalom,
Szilvásvárad, Szúcs,Tarnabod, Tarnalelesz, Tarnaszentmária,
Tarnaszentmiklós, Tenk, Terpes, Tiszanána, Tófalu, Újlőrincfalva,
Váraszó, Verpelét
16.Észak-közép-MagyarországNógrád megye
17.Budapest III., IV., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerülete
18.Heves megyéből:
Abasár, Adács, Apc, Atkár, Boldog, Csány, Detk, Domoszló,
Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi,
Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján,
Halmajugra, Hatvan, Heréd, Hort, Karácsond, Kerekharaszt,
Kisnána, Lőrinci, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged,
Nagykökényes, Nagyréde, Pálosvörösmart, Petőfibánya,
Rózsaszentmárton, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek,
Zagyvaszántó, Zaránk, Erk, Tarnaméra, Tarnazsadány, Boconád,
Tarnaörs
19.Pest megyéből:
Acsa, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Budakalász, Csobánka,
Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Dány, Domony,
Dunabogdány, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Galgagyörk,
Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad,
Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Isaszeg, Kartal, Kemence, Kerepes,
Kismaros, Kisnémedi, Kisoroszi, Kistarcsa, Kosd, Kóspallag,
Leányfalu, Letkés, Márianosztra, Mogyoród, Nagybörzsöny,
Nagykovácsi, Nagymaros, Nagytarcsa, Őrbottyán, Pécel, Penc,
Perbál, Perőcsény, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu,
Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló,
Pilisvörösvár, Pócsmegyer, Pomáz, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Rád, Remeteszőlős, Solymár, Szada, Szentendre,
Szigetmonostor, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Tahitótfalu,
Tésa, Tinnye, Tök,Tura, Üröm, Vác, Vácduka, Vácegres,
Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Vácszentlászló, Valkó,
Vámosmikola, Veresegyház, Verőce, Verseg, Visegrád,
Zebegény, Zsámbék, Zsámbok
20.Komárom-Esztergom megyéből: Annavölgy, Bajna, Bajót,
Csolnok, Dág, Dorog, Dömös, Epöl, Esztergom, Kesztölc,
Lábatlan, Leányvár, Máriahalom, Mogyorósbánya, Nagysáp,
Nyergesújfalu, Piliscsév, Pilismarót, Sárisáp, Süttő, Tát, Tokod,
Tokodaltáró, Úny
21.Észak-AlföldHajdú-Bihar megye
22.Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
23.Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
Abádszalók, Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás,
Kunhegyes, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszabura, Tiszaderzs,
Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tomajmonostora
24.Békés megyéből:
a) Bucsa
b) Ecsegfalva
25.Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből:
Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi,
Szegilong, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj
26.Dél-Közép-MagyarországBudapest V., VII., VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII.
kerülete
27.Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
Alattyán, Besenyszög, Csataszög, Fegyvernek, Hunyadfalva,
Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti,
Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma,
Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Kengyel,
Kétpó, Kőtelek, Kuncsorba, Martfű, Mesterszállás, Mezőhék,
Mezőtúr, Nagykörű, Örményes, Pusztamonostor, Rákóczifalva,
Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszabő, Tiszajenő,
Tiszapüspöki, Tiszasüly, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tószeg,
Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas,
Tiszaföldvár, Nagyrév, Cibakháza
28.Pest megyéből:
Abony, Albertirsa, Alsónémedi, Apaj, Áporka, Bénye, Bugyi,
Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Csévharaszt, Dabas,
Dánszentmiklós, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti,
Dunavarsány, Ecser, Farmos, Felsőpakony, Gomba, Gyál,
Gyömrő, Halásztelek, Hernád, Inárcs, Jászkarajenő, Kakucs,
Káva, Kiskunlacháza, Kóka, Kőröstetétlen, Lórév, Maglód,
Majosháza, Makád, Mende, Mikebuda, Monor, Monorierdő,
Nagykáta, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, Péteri, Pilis,
Pusztavacs, Ráckeve, Sülysáp, Szentlőrinckáta,
Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom,
Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Táborfalva,
Taksony, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső,
Tápiószele, Tápiószentmárton,Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy,
Tóalmás,Tököl, Törtel, Újhartyán, Újlengyel, Újszilvás, Úri, Üllő,
Vasad, Vecsés
29.Dél-DunántúlBaranya megye
30.Somogy megye a 9. sorban felsorolt települések kivételével
31.Tolna megye
Dunaföldvár kivételével
32.Dél-AlföldBács-Kiskun megye
Apostag, Dunavecse és Dunaegyháza kivételével
33.Békés megye
Bucsa és Ecsegfalva kivételével
34.Csongrád megye
35.Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:
Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd, Szelevény,
Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas
36.Pest megyéből:
a) Nagykőrös,
b) Kocsér,
c) Nyársapát

"

12. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kfr. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 35. sorral egészül ki:

(SorszámSzabályozott szakma megnevezéseHatóság kijelölése, amelyhez a bejelentést meg kell tenni)
35.Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti
egészségügyi szolgáltatások nyújtására
irányuló tevékenység az Etv.
IX. fejezetének hatálya alá tartozó
szabályozott szakmák esetén
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

"

13. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás reprodukciós eljárás során elvégzett beavatkozásról

Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:

1. ÁNTSZ azonosító

2. Intézményi törzsszám

3. TAJ szám (A külföldi személyek esetén a TAJ szám: 000000000)

4. OEP finanszírozott

5. Páciens születési éve

6. Férj/partner születési éve

7. Összesen hányadik friss IVF ciklus kezdődik most (megelőző szüléstől függetlenül összesen)

8. Korábbi friss embriótranszferek száma

9. Korábbi fagyasztott embriótranszferek száma

10. Kezelés javallata

11. Kezelési ciklus (gyógyszeres kezelés/beültetés) kezdetének dátuma

12. Gyógyszeres kezelés típusa

13. Beavatkozás típusa

14. Beavatkozás módja

15. Petesejtleszívás időpontja

16. Leszívott petesejtek száma összesen

17. Ebből lefagyasztott petesejtek száma

18. Ebből adományozásra szánt petesejtek száma

19. Petesejtek megtermékenyítése

20. Megtermékenyült (PN2) petesejtek száma

21. Felhasznált petesejtek száma

22. PN2-ből létrejött embriók száma

23. Lefagyasztott petesejtből létrehozott embriók száma

24. Preimplantációs genetikai vizsgálat történt (PGD)

25. Embrióvisszaültetés történt

26. Embrióvisszaültetés történt dátum

27. Beültetett embriók száma

28. Lefagyasztott embriók száma

29. A kezelések szövődményei (30 napon belül) - korházi felvétellel járó szövődmények

30. Anyai halálozási (30 napon belül)

31. Klinikai terhesség

32. Klinikai terhesség helye

33. Ultrahanggal igazolt petezsákok száma

34. Embrióredukció történt

35. Redukált magzatok száma

36. Élveszülés

37. Megszületett gyermekek száma

38. Páciens testmagassága

39. Páciens súlya

40. Adományozott embriók száma

41. Adományozás (petesejt/spermium/embrio) esetén a donorok száma"

Tartalomjegyzék