Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

40/2006. (V. 24.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § p) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"p) nitrátérzékeny terület: a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt települések közigazgatási határa alapján kijelölt területek;"

2. §

(1) Az R. 11. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(1) A támogatási időszak alatt]

"a) egy adott célprogramba bevitt teljes földterület mérete csökkenthető azzal, hogy a területcsökkentést minden esetben be kell jelenteni az MVH-nak. A támogatási határozatban feltüntetett területek csökkentésére irányuló kérelmet legkésőbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani, amely egyidejűleg a támogatási határozat módosítását vonja maga után,"

(2) Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A 817/2004/EK rendelet 21. cikk 1. pontjának megfelelően az adott célprogramba bevitt földterületet a támogatási időszak alatt kizárólag akkor lehet másik, 2004. évben meghirdetett célprogramba átvinni, ha az új célprogram szigorúbb gazdálkodási előírásokat határoz meg - kivéve a (11) bekezdésben foglalt rendelkezést -és ugyanolyan hasznosítási irányhoz tartozik az 1. számú mellékletben foglaltak alapján, továbbá az új célprogram jogosultsági feltételeinek megfelel. Ebben az esetben a támogatottnak a korábbi agrár-környezetgazdálkodási támogatásra való jogosultsága az új célprogram keretében támogatott terület vonatkozásában megszűnik, a támogatottat azonban a korábbi agrár-környezetgazdálkodási támogatás vonatkozásában támogatás-visszafizetési kötelezettség nem terheli. Célprogram váltás esetén az eredeti vállalási támogatási időszak nem szakad meg, az a már teljesített kötelezettség vállalási időtartam figyelembevételével folytatódik az új célprogram keretében."

(3) Az R. 11. §-ának (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(8) A támogatási időszak alatt a támogatási kérelmet jóváhagyó határozatban szereplő állatállomány nagysága csökkenthető. Az állatállomány csökkentést - ide nem értve a természetes állománycsere időszakát - minden esetben be kell jelenteni az MVH-nak. A támogatási határozatban feltüntetett állatállomány csökkentésére irányuló kérelmet legkésőbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani, amely egyidejűleg a támogatási határozat módosítását vonja maga után."

(4) Az R. 11. §-a új (10) és(11) bekezdésekkel egészül ki:

"(10) A (2) bekezdésben foglalt új célprogramba történő átjelentkezésről szóló kérelmet a kérelemre vonatkozó gazdálkodási év megkezdése előtt, de legkésőbb június 30-ig lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon. A célprogram váltási kérelmeket az MVH a benyújtási határidő lejárta után, a rendelkezésre álló pénzügyi keret terhéig - rangsor felállítását követően - bírálja el. A célprogram váltási kérelmek részletes pontozási szempontrendszerét a 9. számú melléklet tartalmazza. Pontegyezőség esetén a célprogram váltási kérelem beérkezésének időpontja a meghatározó. Amennyiben a pénzügyi keret kimerül, úgy a célprogram váltási kérelem benyújtójának a korábban vállalt célprogramra vonatkozó támogatási jogosultsága fennmarad.

(11) A támogatási időszak alatt egy alkalommal lehetőség van az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok közül a Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramból a Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramba történő célprogram váltásra."

3. §

(1) Az R. 17. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(7) A támogatás alapjául szolgáló állatok létszámának meghatározásánál, illetve az igényelt, valamint az ellenőrzés alapján megállapított valós állatlétszámból adódó eltérések esetén, a szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló állatfajok esetében értelemszerűen alkalmazni kell a 2419/2001/EK rendelet 36., 38. és 40. cikkelyében foglaltakat."

(2) Az R. 17. §-ának (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(10) A 11. §(1) bekezdésének a) pontja alapján a terü-létcsökkenéssel érintett terület nagyságához, valamint a 11. § (8) bekezdése alapján a csökkentéssel érintett állatlétszám nagyságához kapcsolódó korábban igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amely az adott gazdálkodási év támogatási összegéből történő levonással is teljesíthető."

4. §

Az R. kiegészül e rendelet mellékletében foglalt 9. számú melléklettel.

5. §

(1) E rendelet - a 3. § (1) bekezdésének kivételével -a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdése 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: KAT megállapító R.) 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) 19. cikkének hatálya alá tartozó területeinek fizikai blokkazonosító és települési szinten meghatározott listáját, valamint az R. 20. cikkének hatálya alá tartozó fizikai blokkazonosító és települési szinten meghatározott listáját az MVH minden év május 1-jéig közleményben jelenteti meg."

(4)[1] A KAT megállapító R. 2. számú és 3. számú melléklete 2006. május 26-án hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: KAT R.) 5. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[E rendelet alapján - a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - támogatható az az egy hektárt elérő vagy meghaladó terület:]

"a) amely a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: KAT megállapító R.) 2. § (1) bekezdése alapján meghatározott, az MVH közleményében felsorolt fizikai blokkban lévő 0,3 hektárt elérő, vagy azt meghaladó mezőgazdasági parcellából vagy parcellákból áll, és"

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg KAT R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A támogatás mértéké, a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel:

a) 85,9 euró/ha/év, amennyiben a támogatható mezőgazdasági parcella az 1257/99/EK tanácsi rendelet 19. cikkének hatálya alá tartozó, a KAT megállapító R. 2. § (1) bekezdése alapján megjelentetett MVH közleményben szereplő fizikai blokkban található;

b) 10,94 euró/ha/év, amennyiben a támogatható mezőgazdasági parcella az 1257/99/EK tanácsi rendelet 20. cikkének hatálya alá tartozó, a KAT megállapító R. 2. § (1) bekezdése alapján megjelentetett MVH közleményben szereplő fizikai blokkban található."

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 40/2006. (V. 24.) FVM rendelethez

[9. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez]

Célprogram váltási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere

Jelenleg vállalt célprogramA választott új célprogram
hasznosítási irány1. számú melléklet alapján a szigorúság foka és a célprogram szintjeszintek
alapszintű gazdálkodásintegrált növénytermesztésökológiai gazdálkodáskörnyezet- és természetvédelmi programok (ÉTT)
Szántóföldi
célprogram-
csoport
1alapszintű gazdálkodás136
2integrált növénytermesztésXX25
3ökológiai gazdálkodásXXX4
4környezet- és természetvédelmi programok (ÉTT)XXX7*
gyepgazdál-
kodási
célprogram-
csoport
1alapszintű gazdálkodásXnincs36
Xintegrált gazdálkodásnincsnincsnincsnincs
2ökológiai gazdálkodásXnincsX4
3környezet- és természetvédelmi programok (ÉTT)XnincsXX
ültetvények-
re vonatkozó
célprogram-
csoport
Xalapszintűnincsnincsnincsnincs
1integrált gazdálkodásnincsX36
2ökológiai gazdálkodásnincsXX5
3környezet- és természetvédelmi programok ("ritka ültetvényfajták")nincsXX4

* A 11. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lehetséges csak a célprogram váltás.

Lábjegyzetek:

[1] Hatálybalépése előtt helyesbítette a Magyar Közlöny 2006/63. száma. Megjelent 2006.05.26.

Tartalomjegyzék