330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Határterület

1. §

(1) Határterület

a) az 1. mellékletben meghatározott települések közigazgatási területe,

b) a határátkelőhely,

c) az államhatár ideiglenes megnyitásának időtartamára az ideiglenes határátkelőhely.

(2) Nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtéren határterület a személy-, áru- és járműellenőrzésre kijelölt terület, a tranzitterület, továbbá az induló, illetve érkező légi jármű ajtaja és az útlevél- és vámellenőrzés helye között kijelölt terület.

(3) Nemzetközi forgalom számára megnyitott kikötőben (kikötőhelyen) határterület a kikötőben tartózkodó, nemzetközi forgalomban közlekedő hajó az ellenőrzés időtartama alatt, továbbá a személy-, áru- és járműellenőrzésre, az átlépésre jelentkező utasok tartózkodására kijelölt, valamint a hajó és az útlevél- és vámellenőrzés helye között kijelölt terület.

(4) Nemzetközi forgalom számára megnyitott vasútállomáson határterület a nemzetközi forgalomban közlekedő vonatszerelvény az ellenőrzés időtartama alatt, a személy-, áru- és járműellenőrzésre kijelölt terület, továbbá az indulási, érkezési és tároló vágány, valamint a hozzá tartozó peron kijelölt területe.

Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás

2. §

(1)[1] A törvényben meghatározott feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosa, bíró, illetve ügyész, valamint nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján erre feljogosított más személy jogosult a határátkelőhelyre nem határátlépés céljából belépni és a feladata ellátásának időtartamáig ott tartózkodni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy a tartózkodás céljának megjelölésével és jogállását igazoló hatósági igazolványa felmutatásával tartózkodhat a határátkelőhelyen.

3. §

(1)[2] A határátkelőhelyre a rendvédelmi szerv és a nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományú tagja, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja szolgálati igazolványa felmutatásával, szolgálati feladat ellátása céljából léphet be.

(2)[3] Az alapvető jogok biztosa hivatalának köztisztviselője a foglalkoztatási jogviszonyát igazoló igazolvány és megbízólevele felmutatásával léphet be a határátkelőhelyre.

(3)[4] A határrendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium ellenőrzésre jogosult köztisztviselője a jogállását igazoló igazolványának felmutatásával, valamint az ellenőrzés céljának megjelölésével léphet be a határátkelőhelyre.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott személy a feladata ellátásának időtartamáig tartózkodhat a határátkelőhely területén.

4. §

(1)[5] A határátkelőhelyre a 2. § és 3. §-ban meghatározott személyeken kívül más személy határátlépéssel nem járó feladata ellátása céljából csak hatósági engedéllyel léphet be, és az engedélyben foglalt időtartamig tartózkodhat a határátkelőhely területén.

(2) Az engedélyt meghatározott időtartamon belül egyszeri alkalomra vagy - a feladat ellátásának megfelelően meghatározott ideig, de legfeljebb két évig szóló időtartamra - többszöri belépés céljából lehet kiadni.

(3)[6] Az engedélynek tartalmaznia kell

a) az engedélyes (foglalkoztatott) munkakörének megnevezését, a foglalkoztatási jogviszony időtartamát, a foglalkoztatott munkaidejének kezdő és befejező időpontját,

b) az engedély tartalmát (hely, egyszeri, többszöri belépésre jogosít), hatályosságának időtartamát,

c) az engedély kiállításának dátumát, a hatóság bélyegzőjét, a kiadmányozó aláírását.

5. §

(1) Az engedélyt hivatalból kell kiadni annak, akit jogszabály vagy hatósági határozat kötelez feladatának a határátkelőhelyen történő ellátására. Az engedély kiadását ebben az esetben a hatóság vagy a feladat ellátására jogszabály alapján köteles szerv vezetője kezdeményezi. A kezdeményezésben meg kell jelölni a hatóság vagy a feladat ellátására köteles szerv hatáskörében vagy feladatkörében eljáró személy családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, a foglalkoztatott munkakörének megnevezését, a foglalkoztatási jogviszony időtartamát, valamint a foglalkoztatott munkaidejének kezdő és befejező időpontját.

(2) A határátkelőhelyre történő belépésre és tartózkodásra kérelemre kaphat engedélyt az, aki a határátkelőhelyen az utas- és áruforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi, pénzintézeti és más szolgáltató tevékenység végzéséhez engedéllyel rendelkezik, vagy a tevékenységet ellátóval foglalkoztatási jogviszonyban áll.

(3) A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, a foglalkoztatott munkakörének megnevezését, a foglalkoztatási jogviszony időtartamát, valamint a foglalkoztatott munkaidejének kezdő és befejező időpontját.

(4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a kérelmező külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll.

6. §

(1) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyesnek a feladat ellátására vagy a tevékenység gyakorlására való jogosultsága megszűnt, vagy külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll.

(2) Az engedély visszavonható, ha az engedélyes a határátkelőhely rendjére vonatkozó előírásokat megszegte.

7. §

(1) A határátkelőhely fekvése szerint illetékes határrendészeti kirendeltség, illetve ennek hiányában a határátkelőhely fekvése szerint illetékes rendőrkapitányság, míg a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőterek esetében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság jár el az illetékességi területén lévő[7]

a) több határátkelőhelyre történő egyszeri vagy többszöri, vagy

b) egy határátkelőhelyre történő többszöri

alkalomra szóló belépés engedélyezésére, visszavonására irányuló eljárásban.

(2)[8] A határátkelőhely fekvése szerint illetékes vármegyei rendőr-főkapitányság jár el az illetékességi területén lévő több határrendészeti kirendeltséghez vagy rendőrkapitánysághoz tartozó határátkelőhelyre történő egyszeri vagy többszöri alkalomra szóló belépés engedélyezésére, visszavonására irányuló eljárásban.

(3)[9] Ha a kérelmező egyidejűleg több vármegyei rendőrfőkapitánysághoz tartozó határátkelőhelyre kér egyszeri vagy többszöri belépési engedélyt, akkor az engedélyezés, illetve az engedély visszavonása során az a vármegyei rendőr-főkapitányság illetékes, amelyhez a kérelmet benyújtották.

(4)[10] A határátkelőhelyre történő egyszeri alkalomra szóló belépés engedélyezése, illetve az engedély visszavonása során a határátkelőhely fekvése szerint illetékes határrendészeti kirendeltség, illetve ennek hiányában a határátkelőhely fekvése szerint illetékes rendőrkapitányság jár el.

8. §[11]

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba

a)[12]

b)[13]

c)[14]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez[15]

A határterülethez tartozó települések

[16]
1.Baranya vármegye
1.1.Adorjás
1.2.Alsószentmárton
1.3.Bár
1.4.Baranyahidvég
1.5.Beremend
1.6.Bezedek
1.7.Bogdása
1.8.Bóly
1.9.Borjád
1.10.Cún
1.11.Csányoszró
1.12.Diósviszló
1.13.Drávacsehi
1.14.Drávacsepely
1.15.Drávafok
1.16.Drávaiványi
1.17.Drávakeresztúr
1.18.Drávapalkonya
1.19.Drávapiski
1.20.Drávaszabolcs
1.21.Drávaszerdahely
1.22.Drávasztára
1.23.Dunaszekcső
1.24.Egyházasharaszti
1.25.Endrőc
1.26.Felsőszentmárton
1.27.Gordisa
1.28.Gyöngyösmellék
1.29.Harkány
1.30.Hirics
1.31.Homorúd
1.32.Illocska
1.33.Ipacsfa
1.34.Ivándárda
1.35.Kákics
1.36.Kásád
1.37.Kémes
1.38.Kemse
1.39.Kétújfalu
1.40.Kisharsány
1.41.Kislippó
1.42.Kistapolca
1.43.Kisszentmárton
1.44.Kórós
1.45.Kovácshida
1.46.Kölked
1.47.Lánycsók
[17]
1.48.Lapáncsa
1.49.Lippó
1.50.Lúzsok
1.51.Magyarbóly
1.52.Majs
1.53.Márfa
1.54.Markóc
1.55.Marócsa
1.56.Márok
1.57.Matty
1.58.Mohács
1.59.Nagycsány
1.60.Nagyharsány
1.61.Nagynyárád
1.62.Nagytótfalu
1.63.Old
1.64.Piskó
1.65.Rádfalva
1.66.Sámod
1.67.Sárok
1.68.Sátorhely
1.69.Sellye
1.70.Siklós
1.71.Siklósnagyfalu
1.72.Sósvertike
1.73.Szaporca
1.74.Szörény
1.75.Teklafalu
1.76.Tésenfa
1.77.Töttös
1.78.Udvar
1.79.Vajszló
1.80.Vejti
1.81.Villány
1.82.Villánykövesd
1.83.Zádor
1.84.Zaláta
2.Bács-Kiskun vármegye
2.1.Balotaszállás
2.2.Bácsalmás
2.3.Bácsbokod
2.4.Bácsborsód
2.5.Bácsszentgyörgy
2.6.Bácsszőlős
2.7.Bátmonostor
2.8.Csátalja
2.9.Csikéria
2.10.Dávod
2.11.Dunafalva
2.12.Gara
2.13.Hercegszántó
2.14.Katymár
[18]
2.15.Kelebia
2.16.Kisszállás
2.17.Kunbaja
2.18.Madaras
2.19.Mátételke
2.20.Mélykút
2.21.Nagybaracska
2.22.Tataháza
2.23.Tompa
2.24.Vaskút
3.Békés vármegye
3.1.Almáskamarás
3.2.Battonya
3.3.Biharugra
3.4.Doboz
3.5.Dombegyház
3.6.Dombiratos
3.7.Elek
3.8.Geszt
3.9.Gyula
3.10.Kaszaper
3.11.Kétegyháza
3.12.Kevermes
3.13.Kisdombegyház
3.14.Körösnagyharsány
3.15.Kőrösújfalu
3.16.Kötegyán
3.17.Kunágota
3.18.Lőkösháza
3.19.Magyarbánhegyes
3.20.Magyardombegyház
3.21.Medgyesegyháza
3.22.Méhkerék
3.23.Mezőgyán
3.24.Mezőhegyes
3.25.Mezőkovácsháza
3.26.Nagybánhegyes
3.27.Nagykamarás
3.28.Okány
3.29.Pusztaottlaka
3.30.Sarkad
3.31.Sarkadkeresztúr
3.32.Szabadkígyós
3.33.Tótkomlós
3.34.Újszalonta
3.35.Végegyháza
3.36.Zsadány
4.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
4.1.Abaújvár
4.2.Aggtelek
4.3.Alsóberecki
4.4.Alsóregmec
4.5.Alsószuha
4.6.Arló
4.7.Bánréve
4.8.Becskeháza
4.9.Bodroghalom
4.10.Bodrogolaszi
4.11.Bódvalenke
4.12.Bódvarákó
4.13.Bódvaszilas
4.14.Borsodnádasd
4.15.Borsodszentgyörgy
4.16.Bózsva
4.17.Büttös
4.18.Cigánd
4.19.Csenyéte
4.20.Dámóc
4.21.Debréte
4.22.Domaháza
4.23.Égerszög
4.24.Farkaslyuk
4.25.Fáj
4.26.Felsőberecki
4.27.Felsőgagy
4.28.Felsőregmec
4.29.Filkeháza
4.30.Fulókércs
4.31.Füzér
4.32.Füzérkajata
4.33.Füzérkomlós
4.34.Füzérradvány
4.35.Gagyvendégi
4.36.Gömörszőlős
4.37.Gönc
4.38.Göncruszka
4.39.Györgytarló
4.40.Hangony
4.41.Hercegkút
4.42.Hernádpetri
4.43.Hernádszurdok
4.44.Hernádvécse
4.45.Hét
4.46.Hidasnémeti
4.47.Hidvégardó
4.48.Hollóháza
4.49.Imola
4.50.Járdánháza
4.51.Jósvafő
4.52.Kánó
4.53.Kány
4.54.Karcsa
4.55.Karos
4.56.Kéked
4.57.Kelemér
4.58.Keresztéte
4.59.Királd
4.60.Kishuta
4.61.Kisrozvágy
4.62.Kissikátor
4.63.Komjáti
4.64.Kovácsvágás
4.65.Krasznokvajda
4.66.Lácacséke
4.67.Litka
4.68.Makkoshotyka
4.69.Martonyi
4.70.Mikóháza
4.71.Nagyhuta
4.72.Nagyrozvágy
4.73.Nyíri
4.74.Ózd
4.75.Pácin
4.76.Pálháza
4.77.Pamlény
4.78.Pányok
4.79.Perecse
4.80.Perkupa
4.81.Pusztafalu
4.82.Pusztaradvány
4.83.Putnok
4.84.Ragály
4.85.Révleányvár
4.86.Ricse
4.87.Sajómercse
4.88.Sajónémeti
4.89.Sajópüspöki
4.90.Sajóvelezd
4.91.Sárazsadány
4.92.Sárospatak
4.93.Sátoraljaújhely
4.94.Semjén
4.95.Serényfalva
4.96.Szalonna
4.97.Szászfa
4.98.Szemere
4.99.Szin
4.100.Szinpetri
4.101.Szögliget
4.102.Szőlősardó
4.103.Szuhafő
4.104.Telkibánya
4.105.Teresztenye
4.106.Tiszacsermely
4.107.Tiszakarád
4.108.Tornabarakony
4.109.Tornakápolna
[19]
4.110.Tornanádaska
4.111.Tornaszentandrás
4.112.Tornaszentjakab
4.113.Tornyosnémeti
4.114.Trizs
4.115.Vágáshuta
4.116.Vajdácska
4.117.Varbóc
4.118.Vilyvitány
4.119.Viszló
4.120.Zádorfalva
4.121.Zemplénagárd
4.122.Zsujta
5.Csongrád-Csanád vármegye
5.1.Ambrózfalva
5.2.Apátfalva
5.3.Ásotthalom
5.4.Csanádalberti
5.5.Csanádpalota
5.6.Deszk
5.7.Domaszék
5.8.Ferencszállás
5.9.Királyhegyes
5.10.Kiszombor
5.11.Klárafalva
5.12.Kövegy
5.13.Kübekháza
5.14.Magyarcsanád
5.15.Makó
5.16.Maroslele
5.17.Mórahalom
5.18.Nagyér
5.19.Nagylak
5.20.Öttömös
5.21.Pitvaros
5.22.Röszke
5.23.Ruzsa
5.24.Szeged
5.25.Tiszasziget
5.26.Újszentiván
5.27.Zákányszék
6.Győr-Moson-Sopron vármegye
6.1.Abda
6.2.Acsalag
6.3.Ágfalva
6.4.Agyagosszergény
6.5.Ásványráró
6.6.Babót
6.7.Barbacs
6.8.Bezenye
6.9.Bezi
6.10.Böres
6.11.Bőny
6.12.Bősárkány
6.13.Cakóháza
6.14.Csorna
6.15.Darnózseli
6.16.Dör
6.17.Dunakiliti
6.18.Dunaremete
6.19.Dunaszeg
6.20.Dunaszentpál
6.21.Dunasziget
6.22.Ebergőc
6.23.Egyházasfalu
6.24.Enese
6.25.Farád
6.26.Fehértó
6.27.Feketeerdő
6.28.Fertőboz
6.29.Fertőd
6.30.Fertőendréd
6.31.Fertőhomok
6.32.Fertőrákos
6.33.Fertőszentmiklós
6.34.Fertőszéplak
6.35.Gönyű
6.36.Gyalóka
6.37.Győr
6.38.Győrladamér
6.39.Győrsövényház
6.40.Győrújfalu
6.41.Győrzámoly
6.42.Halászi
6.43.Harka
6.44.Hédervár
6.45.Hegyeshalom
6.46.Hegykő
6.47.Hidegség
6.48.Ikrény
6.49.Jánossomorja
6.50.Kapuvár
6.51.Kimle
6.52.Kisbajcs
6.53.Kisbodak
6.54.Kóny
6.55.Kópháza
6.56.Kunsziget
6.57.Levél
6.58.Lébény
6.59.Lipót
6.60.Lövő
6.61.Maglóca
6.62.Markotabödöge
[20]
6.63.Máriakálnok
6.64.Mecsér
6.65.Mosonmagyaróvár
6.66.Mosonszentmiklós
6.67.Mosonszolnok
6.67/A.Mosonudvar
6.68.Nagybajcs
6.69.Nagycenk
6.70.Nagylózs
6.71.Nagyszentjános
6.72.Nemeskér
6.73.Osli
6.74.Öttevény
6.75.Pereszteg
6.76.Petőháza
6.77.Pinnye
6.78.Püski
6.79.Rábapatona
6.80.Rábatamási
6.81.Rajka
6.82.Répcevis
6.83.Röjtökmuzsaj
6.84.Sarród
6.85.Sopron
6.86.Sopronhorpács
6.87.Sopronkövesd
6.88.Szakony
6.89.Szárföld
6.90.Tárnokréti
6.91.Újrónafő
6.92.Und
6.93.Vámosszabadi
6.94.Várbalog
6.95.Vének
6.96.Veszkény
6.97.Vitnyéd
6.98.Völcsej
6.99.Zsira
7.Hajdú-Bihar vármegye
7.1.Álmosd
7.2.Ártánd
7.3.Bagamér
7.4.Bedő
7.5.Berekböszörmény
7.6.Berettyóújfalu
7.7.Biharkeresztes
7.8.Bojt
7.9.Debrecen
7.10.Derecske
7.11.Esztár
7.12.Fülöp
7.13.Gáborján
7.14.Hajdúbagos
[21]
7.15.Hajdúsámson
7.16.Hencida
7.17.Hosszúpályi
7.18.Kismarja
7.19.Kokad
7.20.Komádi
7.21.Konyár
7.22.Körösszakál
7.23.Körösszegapáti
7.24.Létavértes
7.25.Magyarhomorog
7.26.Mezőpeterd
7.27.Mezősas
7.28.Mikepércs
7.29.Monostorpályi
7.30.Nagykereki
7.31.Nyírábrány
7.32.Nyíracsád
7.33.Nyíradony
7.34.Nyírmártonfalva
7.35.Pocsaj
7.36.Sáránd
7.37.Szentpéterszeg
7.38.Tépe
7.39.Told
7.40.Újléta
7.41.Vámospércs
7.42.Váncsod
8.Komárom-Esztergom vármegye
8.1.Ács
8.2.Almásfüzitő
8.3.Baj
8.4.Bajót
8.5.Bana
8.6.Bábolna
8.7.Csolnok
8.8.Dorog
8.9.Dömös
8.10.Dunaalmás
8.11.Dunaszentmiklós
8.12.Esztergom
8.13.Kisigmánd
8.14.Kesztölc
8.15.Kocs
8.16.Komárom
8.17.Lábatlan
8.18.Mocsa
8.19.Mogyorósbánya
8.20.Nagysáp
8.21.Naszály
8.22.Neszmély
8.23.Nyergesújfalu
[22]
8.24.Pilismarót
8.25.Sárisáp
8.26.Süttő
8.27.Szomód
8.28.Tata
8.29.Tardos
8.30.Tát
8.31.Tokod
9.Nógrád vármegye
9.1.Balassagyarmat
9.2.Bárna
9.3.Borsosberény
9.4.Cered
9.5.Csesztve
9.6.Csitár
9.7.Debercsény
9.8.Dejtár
9.9.Diósjenő
9.10.Drégelypalánk
9.11.Egyházasgerge
9.12.Endrefalva
9.13.Érsekvadkert
9.14.Etes
9.15.Hollókő
9.16.Hont
9.17.Horpács
9.18.Hugyag
9.19.Iliny
9.20.Ipolyszög
9.21.Ipolytarnóc
9.22.Ipolyvece
9.23.Karancsalja
9.24.Karancsberény
9.25.Karancskeszi
9.26.Karancslapujtő
9.27.Karancsság
9.28.Kazár
9.29.Litke
9.30.Ludányhalászi
9.31.Magyargéc
9.32.Magyarnándor
9.33.Mátraszele
9.34.Mihálygerge
9.35.Mohora
9.36.Nagylóc
9.37.Nagyoroszi
9.38.Nógrádmarcal
9.39.Nógrádmegyer
9.40.Nógrádsipek
9.41.Nógrádszakál
9.42.Őrhalom
9.43.Patak
[23]
9.44.Patvarc
9.45.Piliny
9.46.Pusztaberki
9.47.Rimóc
9.48.Salgótarján
9.49.Ságújfalu
9.50.Somoskőújfalu
9.51.Szalmatercs
9.52.Szátok
9.53.Szécsény
9.54.Szécsényfelfalu
9.55.Szilaspogony
9.56.Szügy
9.57.Tereske
9.58.Varsány
9.59.Zabar
10.Pest vármegye
10.1.Bernecebaráti
10.2.Ipolydamásd
10.3.Ipolytölgyes
10.4.Kemence
10.5.Kóspallag
10.6.Letkés
10.7.Márianosztra
10.8.Nagybörzsöny
10.9.Perőcsény
10.10.Szob
10.11.Tésa
10.12.Vámosmikola
10.13.Zebegény
11.Somogy vármegye
11.1.Babócsa
11.2.Bakháza
11.3.Barcs
11.4.Bélavár
11.5.Berzence
11.6.Bolhó
11.7.Csokonyavisonta
11.8.Csurgó
11.9.Csurgónagymarton
11.10.Darány
11.11.Drávagárdony
11.12.Drávatamási
11.13.Gyékényes
11.14.Háromfa
11.15.Heresznye
11.16.Istvándi
11.17.Kastélyosdombó
11.18.Komlósd
11.19.Lakócsa
11.20.Nagyatád
[24]
11.21.Őrtilos
11.22.Péterhida
11.23.Porrog
11.24.Porrogszentkirály
11.25.Porrogszentpál
11.26.Potony
11.27.Rinyaújlak
11.28.Rinyaújnép
11.29.Somogyaracs
11.30.Somogybükkösd
11.31.Somogyudvarhely
11.32.Szenta
11.33.Szentborbás
11.34.Szulok
11.35.Tarany
11.36.Tótújfalu
11.37.Vízvár
11.38.Zákány
11.39.Zákányfalu
12.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
12.1.Anarcs
12.2.Aranyosapáti
12.3.Barabás
12.4.Bátorliget
12.5.Benk
12.6.Beregdaróc
12.7.Beregsurány
12.8.Botpalád
12.9.Cégénydányád
12.10.Csaholc
12.11.Csaroda
12.12.Császló
12.13.Csegöld
12.14.Csenger
12.15.Csengersima
12.16.Csengerújfalu
12.17.Darnó
12.18.Dombrád
12.19.Döge
12.20.Encsencs
12.21.Eperjeske
12.22.Fábiánháza
12.23.Fehérgyarmat
12.24.Fényeslitke
12.25.Fülesd
12.26.Fülpösdaróc
12.27.Gacsály
12.28.Garbolc
12.29.Géberjén
12.30.Gelénes
12.31.Gemzse
12.32.Gulács
12.33.Győröcske
12.34.Győrtelek
12.35.Gyügye
12.36.Gyüre
12.37.Hermánszeg
12.38.Hetefejércse
12.39.Ilk
12.40.Jánd
12.41.Jánkmajtis
12.42.Jéke
12.43.Kékcse
12.44.Kérsemjén
12.45.Kisar
12.46.Kishódos
12.47.Kisnamény
12.48.Kispalád
12.49.Kisvarsány
12.50.Kisszekeres
12.51.Kisvárda
12.52.Kocsord
12.53.Komlódtótfalu
12.54.Komoró
12.55.Kölcse
12.56.Kömörő
12.57.Lónya
12.58.Lövőpetri
12.59.Magosliget
12.60.Mánd
12.61.Mándok
12.62.Márokpapi
12.63.Mátészalka
12.64.Mátyus
12.65.Méhtelek
12.66.Mérk
12.67.Mezőladány
12.68.Milota
12.69.Nábrád
12.70.Nagyar
12.71.Nagydobos
12.72.Nagyecsed
12.73.Nagyhódos
12.74.Nagyszekeres
12.75.Nagyvarsány
12.76.Nemesborzova
12.77.Nyírbátor
12.78.Nyírbéltek
12.79.Nyírbogát
12.80.Nyírcsaholy
12.81.Nyírcsászári
12.82.Nyírkáta
12.83.Nyírlövő
12.84.Nyírlugos
12.85.Nyírmeggyes
12.86.Nyírmihálydi
12.87.Nyírpilis
12.88.Nyírvasvári
12.89.Olcsva
12.90.Olcsvaapáti
12.91.Ópályi
12.92.Ököritófülpös
12.93.Ömböly
12.94.Panyola
12.95.Pap
12.96.Pátyod
12.97.Penészlek
12.98.Penyige
12.99.Piricse
12.100.Porcsalma
12.101.Rápolt
12.102.Rozsály
12.103.Sonkád
12.104.Szabolcsbáka
12.105.Szabolcsveresmart
12.106.Szamosangyalos
12.107.Szamosbecs
12.108.Szamoskér
12.109.Szamossályi
12.110.Szamostatárfalva
12.111.Szamosújlak
12.112.Szamosszeg
12.113.Szatmárcseke
12.114.Tákos
12.115.Tarpa
12.116.Terem
12.117.Tiborszállás
12.118.Tiszaadony
12.119.Tiszabecs
12.120.Tiszabezdéd
12.121.Tiszacsécse
12.122.Tiszakanyár
12.123.Tiszakerecseny
12.124.Tiszakóród
12.125.Tiszamogyorós
12.126.Tiszaszalka
12.127.Tiszaszentmárton
12.128.Tiszavid
12.129.Tisztaberek
12.130.Tivadar
12.131.Tornyospálca
12.132.Tunyogmatolcs
12.133.Túristvándi
12.134.Túrricse
12.135.Tuzsér
12.136.Tyukod
12.137.Újkenéz
12.138.Ura
[25]
12.139.Uszka
12.140.Vállaj
12.141.Vámosatya
12.142.Vámosoroszi
12.143.Vásárosnamény
12.144.Záhony
12.145.Zajta
12.146.Zsarolyán
12.147.Zsurk
13.Vas vármegye
13.1.Alsószölnök
13.2.Apátistvánfalva
13.3.Bajánsenye
13.4.Balogunyom
13.5.Bozsok
13.6.Bucsu
13.7.Cák
13.8.Csákánydoroszló
13.9.Csörötnek
13.10.Daraboshegy
13.11.Dozmat
13.12.Egyházasrádóc
13.13.Felsőcsatár
13.14.Felsőmarác
13.15.Felsőszölnök
13.16.Gasztony
13.17.Gencsapáti
13.18.Gyöngyösfalu
13.19.Halogy
13.20.Harasztifalu
13.21.Hegyhátszentjakab
13.22.Hegyhátszentmárton
13.23.Horvátlövő
13.24.Horvátzsidány
13.25.Ispánk
13.26.Ivánc
13.27.Ják
13.28.Kemestaródfa
13.29.Kercaszomor
13.30.Kerkáskápolna
13.31.Kétvölgy
13.32.Kisrákos
13.33.Kisunyom
13.34.Kiszsidány
13.35.Kondorfa
13.36.Körmend
13.37.Kőszeg
13.38.Kőszegdoroszló
13.39.Kőszegszerdahely
13.40.Lukácsháza
13.41.Magyarlak
13.42.Magyarnádalja
[26]
13.43.Magyarszecsőd
13.44.Magyarszombatfa
13.45.Nagykölked
13.46.Nagyrákos
13.47.Nádasd
13.48.Nárai
13.49.Narda
13.50.Nemescsó
13.51.Nemesmedves
13.52.Ólmod
13.53.Orfalu
13.54.Őrimagyarósd
13.55.Őriszentpéter
13.56.Pankasz
13.57.Perenye
13.58.Peresznye
13.59.Pinkamindszent
13.60.Pornóapáti
13.61.Pusztacsó
13.62.Rábagyarmat
13.63.Rátót
13.64.Rádóckölked
13.65.Rönök
13.66.
13.67.Szaknyér
13.68.Szakonyfalu
13.69.Szalafő
13.70.Szatta
13.71.Szentgotthárd
13.72.Szentpéterfa
13.73.Szombathely
13.74.Szőce
13.75.Torony
13.76.Vasalja
13.77.Vaskeresztes
13.78.Vasszentmihály
13.79.Velem
13.80.Velemér
13.81.Viszák
14.Zala vármegye
14.1.Alsószenterzsébet
14.2.Baglad
14.3.Bánokszentgyörgy
14.4.Bázakerettye
14.5.Becsehely
14.6.Belezna
14.7.Belsősárd
14.8.Borsfa
14.9.Bödeháza
14.10.Csertalakos
14.11.Csesztreg
14.12.Csömödér
14.13.Csörnyeföld
14.14.Dobri
14.15.Eszteregnye
14.16.Felsőszenterzsébet
14.17.Fityeház
14.18.Gáborjánháza
14.19.Gosztola
14.20.Hernyék
14.21.Iklódbördőce
14.22.Kányavár
14.23.Kálócfa
14.24.Kerkabarabás
14.25.Kerkafalva
14.26.Kerkakutas
14.27.Kerkaszentkirály
14.28.Kerkateskánd
14.29.Kiscsehi
14.30.Kistolmács
14.31.Kozmadombja
14.32.Külsősárd
14.33.Lasztonya
14.34.Lendvadedes
14.35.Lendvajakabfa
14.36.Lenti
14.37.Letenye
14.38.Lispeszentadorján
14.39.Liszó
14.40.Lovászi
14.41.Magyarföld
14.42.Maróc
14.43.Márokföld
14.44.Molnári
14.45.Murakeresztúr
14.46.Murarátka
14.47.Muraszemenye
14.48.Nagykanizsa
14.49.Nemesnép
14.50.Nemespátró
14.51.Nova
14.52.Páka
14.53.Petrivente
14.54.Pórszombat
14.55.Ramocsa
14.56.Rédics
14.57.Resznek
14.58.Rigyác
14.59.Semjénháza
14.60.Sormás
14.61.Surd
14.62.Szécsisziget
14.63.Szentgyörgyvölgy
14.64.Szentmargitfalva
14.65.Szepetnek
14.66.Szijártóháza
14.67.Szilvágy
14.68.Tormafölde
14.69.Tornyiszentmiklós
14.70.Tótszentmárton
14.71.Tótszerdahely
14.72.Valkonya
14.73.Várfölde
14.74.Zajk
14.75.Zalabaksa
14.76.Zalalövő
14.77.Zalaszombatfa

2. melléklet a 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez[27]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 413. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[2] Módosította a 671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[3] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 413. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[4] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 413. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 594. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 593. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[7] A felvezető szöveget módosította a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Módosította a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[11] A felvezető szöveget módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 20. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Megállapította a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[16] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[21] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[23] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[24] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[25] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 594. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

Tartalomjegyzék