5/2007. (I. 22.) FVM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a (3) bekezdés a) pontja vonatkozásában az egészségügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A behozandó és a referencia növényvédő szer akkor tekinthető azonosnak, ha

a) a referencia és az importálandó termék szerformája azonos,

b) az alkotórészek típusára és mennyiségére vonatkozóan felmerülő eltérések ellenére azok továbbra is azonos hatással bírnak,

c) a hatóanyagnak a specifikációja ugyanaz, mint a már Magyarországon engedélyezettnek."

2. §[1]

3. §

Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet melléklete szerint módosul.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az R. 1. számú melléklete B. részének 41. (ciprodi-nil), 54. (diklórprop-P), 68. (etefon), 94. (foszetil), 125. (klopiralid), 135. (klotianidin), 158. (metkonazol), 182. (pirimetanil), 239. (triklopir) és 249. (trinexapak) sora,

b) a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 2/2006. (I. 18.) FVM rendelet 1. §-ának (3) bekezdése,

c) a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 54/2006. (VII. 26.) FVM rendelet 5. §-a,

d) a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 74/2006. (X. 19.) FVM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet az Európai Unió következő jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2006/41/EK irányelve (2006. július 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klotianidin és a petoxamid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

b) a Bizottság 2006/64/EK irányelve (2006. július 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klopiralid, a ciprodi-nil, a foszetil és a trinexapak hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról,

c) a Bizottság 2006/74/EK irányelve (2006. augusztus 21.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diklórprop-P, a metkonazol, a pirimetanil és a triklopir hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról,

d) a Bizottság 2006/75/EK irányelve (2006. szeptember 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dimoxistro-bin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

e) a Bizottság 2006/85/EK irányelve (2006. október 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenamifosz és az etefon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet az 5/2007. (I. 22.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének A. része a következő 128-140. sorokkal egészül ki:

[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
12345678910
"128.123klotianidinCAS-szám: 210880-92-5 CIPAC-szám: 738(E)-1-(2-klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitro-guanidin≥960 g/kg2006.08.01.2007.02.01.2008.01.31.2016.07.31.A. RÉSZ Kizárólag rovarölő szerként való használata engedélyezett. B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a kloti-anidinról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak - különös figyelmet kell fordítania a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot érzékeny talaj, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák, - különös figyelmet kell fordítania a magevő madarakat és az emlősöket fenyegető kockázatra, amennyiben a hatóanyagot vetőmagcsává-zásra használják. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567891011]
129.124petoxamidCAS-szám: 106700-29-2 CIPAC-szám: 6552-klór-N-(2-etoxi-etil)-N-(2-metil-1-fenil-prop-1-enil) acetamid≥940 g/kg2006.08.01.2007.02.01.2008.01.31.2016.07.31.A. RÉSZ Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezett. B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a peto-xamidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak - különös figyelmet kell fordítania a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák, - különös figyelmet kell fordítania a vízi környezet, különösen a magasabb rendű vízinövények védelmére. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell. Az engedélyező hatóság a Tv. 22. §-ának (4) bekezdésével, illetve e rendelet 39. §-ának c) pontjában foglaltakkal összhangban tájékoztatja a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációjáról.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567891011]
130.130dimoxistrobinCAS-szám: 149961-52-4 CIPAC-szám: 739(E)-o-(2,5-dimetilfeno-ximetil)-2-metoxi-imino-N-metilfenil-acetamid≥980 g/kg2006. 10.01.2007.04.01.2008.03.31.2016.09.30.A. RÉSZ Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezett. B. RÉSZ A dimoxistrobint tartalmazó növényvédő szerek zárttéri használatára vonatkozó engedélyezési kérelmeinek elbírálása során az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell szentelnie a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)-e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és biztosítania kell, hogy az engedély odaítélése előtt valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a di-moxistrobinról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen az I. és II. függelékét. Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak - különös figyelmet kell fordítania a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken alkalmazzák, ahol a növényi kultúra hatóanyag-felvevő kapacitása alacsony, vagy amely érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottsággal rendelkezik, - különös figyelmet kell fordítania a vízi élőlények védelmére. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567891011]
131.131klopiralidCAS-szám: 1702-17-6 CIPAC-szám: 4553,6-dikloropi-ridin-2-karboxilsav≥950 g/kg2007.05.01.2007.11.01.2011.04.30.2017.04.30.A. RÉSZ Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a klopiralidot tartalmazó növényvédő szereknek tavasszal történő alkalmazásán kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)-e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a klo-piralidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. április 4-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre: - a nem célzott növények és az érzékeny egyensúlyi helyzetben lévő talajvíz védelmére. Az engedélyezés egyik feltételéül kell szabni, hogy kockázatcsökkentő intézkedéseket hozzanak, a veszélyeztetett övezetekben pedig szükség esetén monitoring programba kell kezdeni az esetleges talajvízszennyezés igazolására.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567891011]
132.132ciprodinilCAS-szám: 121522-61-2 CIPAC-szám: 511(4-ciklopro-pil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-amin≥980 g/kg2007.05.01.2007.11.01.2011.04.30.2017.04.30.A. RÉSZFelhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető. B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a cip-rodinilről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. április 4-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak. - különös figyelmet kell fordítania a szert kezelő személyek biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőeszköz alkalmazására vonatkozó követelmény, - különös figyelmet kell fordítania a madarak, az emlősök és a vízi élőlények védelmére. Az engedélyezés feltételei között a kockázat csökkentésére, például pufferzónák kialakítására irányuló intézkedéseknek is szerepelniük kell.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567891011]
133.133foszetilCAS-szám: 15845-66-6 CIPAC-szám: 384etil-hidrogén-foszfonát>960 g/kg (foszetil Al-ban kifejezve)2007.05.01.2007.11.01.2011.04.30.2017.04.30.A. RÉSZFelhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető. B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a fo-szetilről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. április 4-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak. - különös figyelmet kell fordítania a madarak, az emlősök, a vízi szervezetek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedélyezés feltételei között szükség esetén a kockázat csökkentésére, például pufferzónák kialakítására irányuló intézkedéseknek is szerepelniük kell.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567891011]
134.134trinexapakCAS-szám: 104903-73-6 CIPAC-szám: 7324-(ciklopro-pilhidroxi-metilén)-3,5-dioxo-ciklohexán-karboxilsav>940 g/kg (trinexapak-etil-ben kifejezve)2007.05.01.2007.11.01.2011.04.30.2017.04.30.A. RÉSZ Kizárólag a növekedésszabályozóként való használat engedélyezett. B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a trine-xapakról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. április 4-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak - különös figyelmet kell fordítania a madarak és az emlősök védelmére. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint a kockázat csökkentésére irányuló intézkedéseknek is szerepelniük kell.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567S91011]
135.135diklórprop-PCAS-szám: 15165-67-0 CIPAC-szám: 476(R)-2-(2,4-diklór-fenoxi) propánsav≥900 g/kg2007.06.01.2007.12.01.2011.05.31.2017.05.31.A. RÉSZ Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető. B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a dik-lórprop-P-ről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. május 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak - különös figyelmet kell fordítania a madarak, az emlősök, a vízi élő szervezetek és a nem célzott növények védelmére. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
136.136metkonazolCAS-szám: 125116-23-6 (megnevezet-len sztereokémia) CIPAC-szám: 706(1RS, 5RS: 1RS, 5SR)-5-(4-klórben-zil)-2,2-dime-til-1-(1H-1,2, 4-triazol-1-ilmetil) ciklo-pentanol≥940 g/kg (cisz- és transz-izome-rek összesen)2007.06.01.2007.12.01.2011.05.31.2017.05.31.A. RÉSZFelhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető. B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében. figyelembe kell venni a met-konazolról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. május 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben - az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi élő szervezetek, a madarak és az emlősök védelmére, az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell, - az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára, az engedélyezés feltételei között szükség szerint védőintézkedéseknek is szerepelniük kell.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567891011]
137.137pirimetanilCAS-szám: 53112-28-0 CIPAC-szám nincs.N-(4,6-dime-tilpirimi-din-2-il) anilin≥975 g/kg (a gyártásilag szennyező ciánamid toxikológiai veszélyt jelent és nem haladhatja meg a 0,5 g/kg értéket a technikai anyagban)2007.06.01.2007.12.01.2011.05.31.2017.05.31.A. RÉSZFelhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető. B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a piri-metanilról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. május 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak - különös figyelmet kell fordítania a vízi élő szervezetek védelmére, az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek - például pufferzónák kialakításának -is szerepelniük kell, - különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőeszköz alkalmazása.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567891011]
138.138triklopirCAS-szám: 055335-06-3 CIPAC-szám: 3763,5,6-tri-klór-2-piri-diloxiecetsav≥960 g/kg (triklopir butoxietilész-terként)2007.06.01.2007.12.01.2011.05.31.2017.05.31.A. RÉSZ Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető. B. RÉSZ Amikor az engedélyező hatóság a triklopirt tartalmazó növényvédő szereknek tavasszal a legelőn történő alkalmazásán kívüli felhasználására irányuló kérelmeket bírál el, különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)-e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a trik-lopirról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. május 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak - különös figyelmet kell fordítania az érzékeny egyensúlyi helyzetben lévő talajvíz védelmére, az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek, a veszélyeztetett területeken pedig monitoring programoknak kell szerepelniük, - különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőeszköz alkalmazása, - különös figyelmet kell fordítania a madarak, az emlősök, a vízi élő szervezetek és a nem célzott növények védelmére, az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567891011]
139.143fenamifoszCAS-szám: 22224-92-6 CIPAC-szám: 692(RS)-etil-4-metiltio-m-tolilizopro-pil-foszfor-amidát≥940 g/kg2007.08.01.2008.02.01.2011.07.31.2017.07.31.A. RÉSZ Kizárólag az állandó szerkezetű üvegházakban alkalmazott csepegtető öntözés során fonálféregölő szerként való használat engedélyezhető. B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. július 14-én véglegesített felülvizsgálati jelentés fenamifoszra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Ebben az átfogó értékelésben - az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek, a talajban élő nem célzott szervezetek és a veszélyeztetett helyzetben lévő talajvíz védelmére. Az engedélyezés feltételei között szerepelnie kell a kockázatcsökkentő intézkedések meghozatalának, a veszélyeztetett övezetekben pedig szükség esetén az esetleges talajvízszennyezés ellenőrzése érdekében monitoring programot kell indítani.
[SorszámEU Nr.Hatóanyag megnevezéseAzonosító számokIUPAC névTisztaság(1)Hatálybalépés időpontjaAz alkalmazás kezdő időpontjaA növényvédő szerek újraértékelésének határidejeLejárat időpontjaSpeciális előírások
1234567891011]
140.144etefonCAS-szám: 16672-87-0 CIPAC-szám: 3732-klóretil-foszfonsav≥910 g/kg (technikai anyag -összes vegyi anyag) A MEPHA (mono-2-klóretil-ész-ter, 2-klóretil-foszfonsav) és az 1,2-dikloroetán toxikológiai jelentőségű gyártási szennyeződés, és a technikai anyagban nem lépheti túl a 20 g/kg-ot, illetve a 0,5 g/kg-ot.2007.08.01.2008.02.01.2011.07.31.2017.07.31.A. RÉSZ Kizárólag a növekedésszabályozóként való használat engedélyezhető. B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. július 14-én véglegesített felülvizsgálati jelentés etefonra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 15/2007. (III. 20.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.03.28.

Tartalomjegyzék