75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja ültetvények telepítésével, meglévő ültetvények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.

Fogalmak

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) kedvezőtlen adottságú terület: az Európai Mezőgazdasági Orientáció és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke, valamint 20. cikke alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz kapcsolódó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján meghatározott kedvezőtlen adottságú terület;

b) megkezdett beruházás: a szaporítóanyag (csemete, illetve dugvány) talajba történő eltelepítésének megkezdése;

c) befejezett beruházás: az ültetvény termőre fordulásának időpontja;

d) fiatal mezőgazdasági termelő: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben meghatározott termelő;

e) kivágás: az ültetvényterület teljes rekultivációja, amely magába foglalja a tuskók eltávolítását és a gyökerek kifésülését is.

f)[1] kivágott ültetvény területe: a 2004. évtől az e rendelet alapján igénybe vett támogatással telepített ültetvény termőre fordulásáig kivágott ültetvény, melynek kivágását 2007. december 30-ig a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 40/B. § 2007. december 30-tól a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 60. § (2) bekezdése alapján bejelentik, és amely terület

fa) az ügyfél tulajdonában vagy legalább a termőre fordulásig bérleményében van, vagy

fb) más személy tulajdonában van, feltéve, ha a tulajdonos nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a tulajdonában lévő ingatlant a kérelmező az e rendeletben szabályozott ültetvény telepítési támogatásához szükséges kivágási kötelezettség teljesítéséhez veszi igénybe;

g)[2] meglévő, korszerű ültetvény: a rendelet 3. számú melléklete szerinti hozamú és tőszámú ültetvény;

h)[3] termőre fordult ültetvény: a 6. számú mellékletben meghatározott szakmai feltételeknek megfelelő ültetvény;

i)[4] nettó terület: tőszámxtenyészterület (tőtávolságxsor-távolság) .

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §-a irányadó.

A támogatás jellege

3. §[5]

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. számú mellékletben felsorolt ültetvény faj/fajtaszerkezet-változtatása, korszerűsítése érdekében meglévő ültetvények újratelepítésére, kiegészítő jellegű telepítésére és új ültetvények telepítésére (a továbbiakban: telepítésre) és a termőre fordulásáig történő ápolásához.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), ha

a)[6] a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.2. Évelő növény termesztése, illetve 01.5. Vegyes gazdálkodás alágazatba tartozó tevékenységet végez,

b) a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME).

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalnia kell, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelel az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek.

(3)[7] E rendelet alapján támogatás az adott ültetvény fajra a 4. számú mellékletben meghatározott méretű ültetvény telepítéséhez nyújtható.

(4) Meglévő, korszerű ültetvény kiegészítő telepítése is támogatható, amennyiben a beruházással az ügyfél művelésében lévő ültetvény mérete az adott fajból eléri a 4. számú mellékletben meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet.

(5)[8]

(6)[9] Telepíteni a kajszi, őszibarack és szilva fajok esetében csak certifikált kategóriájú szaporítóanyaggal lehet. Más fajok esetében - certifikált szaporítóanyag hiányában - C.A.C., csemegeszőlőnél standard szaporítóanyag is felhasználható. Spárga telepítés minősített vetőmagból előállított palántával történhet.

(7) Az ügyfél köteles

a)[10] az 5. § (6) bekezdés a)-d) és f)-h) pontjaiban foglalt tevékenységeket a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül befejezni;

b) az ültetvényt termesztésben tartani a beruházás befejezésétől számított, a 2. számú mellékletben meghatározott időpontig;

c) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt;

d) a 3. számú mellékletben meghatározott elvárt hozamszintet teljesíteni;

e)[11]

(8)[12] Támogatás az 1. számú mellékletben meghatározott fajok telepítéséhez adható. Alma, meggy, őszibarack, szilva és bodza fajok telepítése esetében a támogatás feltétele a telepítendő terület 200%-ának megfelelő, szeder, köszméte, pirosribiszke fajok telepítése esetében a telepítendő terület 100%-ának megfelelő ültetvény kivágása. A kivágott ültetvény területébe csak az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 45. §-ában meghatározott gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott ültetvény területe számítható be.

(9)[13] A támogatható csemegeszőlő fajtákat az 5. számú melléklet tartalmazza.

(10)[14] A (8) bekezdésben előírt kötelezettség nem vonatkozik a fiatal mezőgazdasági termelőkre.

(11)[15] A 2. § (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott kivágott ültetvény területe - e rendelet alapján megállapított támogatáshoz kapcsolódóan kötelezően kivágandó területként - csak egy telepítéshez, egy alkalommal vehető figyelembe.

A támogatás mértéke

5. §

(1) A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet. E rendelet alapján a támogatásban részesülő területekre a kötelező termesztésben tartásig e jogcím keretében egy alkalommal vehető igénybe támogatás.

(2) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40%-a, kivéve a (3)-(4) bekezdésben foglaltakat.

(3) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 50%-a, ha

a) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy

b) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg.

(4) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 60%-a, ha

a) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és

b) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy a NATURA 2000 területen valósul meg.

(5) A támogatás kiszámításának alapját az 1. számú mellékletben szereplő fajlagos kiadások képezik.

(6)[16] A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

a) terület-előkészítés,

b) tápanyagfeltöltés,

c) szaporítóanyag-beszerzés,

d) telepítés,

e) a beruházás befejezéséig a telepítési terv szerinti éves ápolás,

f) támberendezés létesítése,

g) kerítés, térburkolat-kialakítás,

h) parcellán belüli öntözési rendszer kiépítése, korszerűsítése,

i) Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti kiadásokra.

(7)[17] A (6) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 1. számú mellékletben meghatározott értékeit.

(8)[18] A (6) bekezdés e) pontja szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 10%-át.

(9)[19] Az 5. § (6) bekezdés g) pontja szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 20%-át.

(10)[20] Az 5. § (6) bekezdés h) pontja szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 20%-át.

(11)[21] A terület-előkészítésről, a tápanyagfeltöltésről és szaporítóanyag beszerzésről, valamint kerítés létesítéséről szóló elfogadható számlák kibocsátásának legkorábbi ideje a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

(12)[22] Több parcellára vonatkozóan kérelmezett egyéb elszámolható kiadásokat az elbírálás során parcellánként, azok területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe venni.

(13)[23] A (6) bekezdés i) pontjára vonatkozóan az összes elszámolható kiadáson belül meghatározott kiadási arányokat mind a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani.

A támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1)[24]

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a)[25] a mezőgazdasági őstermelői igazolvány, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát;

b)[26] csemegeszőlő esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által, egyéb fajok esetén a jegyző által kiadott telepítési engedélyt;

c)[27] a 2200/96/EK rendelet 19-22. cikkelyében előírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet által kiállított tagsági igazolást, mely szervezet(ek) megnevezését az Irányító Hatóság közleményben teszi közzé;

d)[28] a termőhely alkalmasságának igazolását arról, hogy a betelepítésre kerülő parcella ökológiailag alkalmas a telepítendő gyümölcsfaj számára. Az igazolást az Országos Gyümölcs Termőhely Katasztert vezető Érdi Gyümölcs-és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztő Kht., illetve az általa megbízott Fertődi GYKF Kht. vagy az Új fehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. adja ki. Csemegeszőlő telepítés esetén a termőhely ökológiai alkalmasságát a telepítési engedély igazolja;

e)[29] a faiskola, illetve a faiskolai lerakat igazolását a kérelemmel összhangban lévő vírusmentes szaporítóanyag meglétéről, gyümölcsfaj, fajta és alany szerinti bontásban;

f)[30] a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növényvédelmi és Talajvédelmi Igazgatósága által kiadott talajalkalmassági és tápanyag-feltöltési szakvéleményt;

f)[31] talajalkalmassági és tápanyag-feltöltési szakvéleményt;

g)[32]

h)[33] az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy az 50 ha alatti ültetvény esetén arról, hogy egy felsőfokú kertészeti végzettségű, FVM névjegyzéki szaktanácsadó szolgáltatásait igénybe veszi, illetve 50 ha-t meghaladó ültetvény esetén arról, hogy egy felsőfokú kertészeti szakembert foglalkoztat a telepítéstől kezdődően a beruházás befejezéséig;

i)[34] a kérelemben feltüntetett parcellák határvonalait ábrázoló, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet szerinti egyedi blokktérképet;

j)[35] a 7. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;

k)[36] a 2200/96/EK rendelet 19-22. cikkelyében előírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet igazolását arról, hogy a telepíteni tervezett fajták piaci szempontból megfelelőek, valamint arról, hogy a megrendelt szaporítóanyag a szállítási visszaigazolás alapján megfelel a 4. § (6) bekezdésben előírt feltételeknek. Spárga esetében az igazolás a termőhely alkalmasságára is kiterjed;

l)[37] a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírást e rendelet szerint nem kell alkalmazni;

m)[38]

n)[39] a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérlelem esetén a jogcímre vonatkozó Irányító Hatósági közleményben meghatározott tartalommal az üzleti tervet;

o)[40] amennyiben az ültetvény kivágója és a támogatási kérelem benyújtója nem azonos személy, a 2. § (1) bekezdésének fb) alpontja szerinti nyilatkozatot;

p)[41] amennyiben az ügyfél az 5. § (6) bekezdésének h) pontja szerinti tevékenységet is megvalósít az elvi vízjogi vagy vízjogi létesítési engedélyt.

(3) Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem elbírálása

7. §[42]

A támogatási kérelmeket az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el a 7. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

Kifizetési kérelem

8. §

(1)[43] A kifizetési kérelmet 2008-tól kezdődően évente

a)[44]

b) augusztus 1-augusztus 31. között a megvalósított és májusban lejelentett ültetvényekhez kapcsolódóan további elszámolások nyújthatók be az MVH-hoz.

(2)[45] A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a telepített, a kivágott és meglévő, korszerű ültetvények határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal megadott koordinátáinak feltüntetésével.

(3)[46] Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. § (7) bekezdésének c) pontja szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást, továbbá ha az ügyfél az 5. § (6) bekezdés h) pont szerinti tevékenységet is megvalósít, az üzemeltetési vízjogi engedélyt.

Jogkövetkezmények

9. §

(1) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a telepítési, illetve kivágási kötelezettségének nem vagy nem a telepítési engedély szerint tett eleget, úgy köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(2) Ha az ügyfél a 4. § (7) bekezdés a), b) vagy e) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(3)[47] Ha az ügyfél a 4. § (7) bekezdés c) pontjában meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követő harmincadik nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző harmincadik nap közötti időszakban nem volt képzés.

(4) Amennyiben az ügyfél a 4. § (7) bekezdés d) pontjában az elvárt hozamra vonatkozó kötelezettség teljesítésétől 20%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor köteles a támogatási összeg 10%-át a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(5)[48]

(6) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, úgy köteles a támogatási összegig - hiányzó foglalkoztatottanként évente - a támogatási összeg 2%-át, de minimum 750 000 forintot a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(7) Amennyiben az ültetvény nem termő időszakában az ügyfél ápolási kötelezettségeit nem teljesíti, a hiányokat nem pótolja, úgy köteles az ellenőrzési jegyzőkönyvben meghatározott hiány mértékének megfelelő támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(8)[49]

(9)[50] Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél az 5. számú mellékletben vállalt öntözési rendszer kiépítését nem teljesíti a beruházás befejezéséig, úgy köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10/A. §[51]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével módosított 4. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltakat az e rendelet alapján jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek még le nem zárult műveletei esetében, valamint a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. §[52]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet (a továbbiakban: kertészeti ültetvény rendelet) 15. §-ával hatályon kívül helyezett 9. § (8) bekezdését a kertészeti ültetvény rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez[53]

Támogatásban részesíthető ültetvény fajok

FajMaximális fajlagos
telepítési költségek
(ezer Ft/nettó ha)
Kivágandó ültetvény mérete
az új ültetvény %-ában
(A kivágandó ültetvény fajnak
nem kell azonosnak lennie
a telepítendő fajjal)
Telepítési tőszám
(db/ha)
alma3200min. 200%850-1450
alma4800min. 200%1451-2000
alma6200min. 200%2000 feletti
körte3100-660-1650
körte4600-1650 feletti
cseresznye2300-410-1000
cseresznye2900-1000 feletti
meggy3100min. 200%410-800
meggy3800min. 200%800 feletti
kajszi2300-410-800
kajszi2900-800 feletti
őszibarack3100min. 200%660 feletti
szilva3200min. 200%410-800
szilva3800min. 200%800 feletti
szamóca1900--
málna3300-9000 feletti
szeder2700min. 100%2500 feletti
köszméte3200min. 100%5000 feletti
piros ribiszke2800min. 100%4700 feletti
dió1900-200 feletti
mogyoró1500-410 feletti
mandula2100-410 feletti
bodza1500min. 200%660 feletti
spárga1500--
gesztenye1900-200
csemegeszőlő5500-3000 feletti

2. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez[54]

Kötelező termesztésben tartási idő

FajKötelező termesztésben tartás
a beruházás befejezésétől
(év)
Tőszám
(db/ha)
Beruházás befejezése
(év)
alma12850-14504
alma101451-20004
alma102000 feletti4
körte12660-16505
körte101650 feletti5
cseresznye12410-10005
cseresznye121000 feletti5
meggy12410-8005
meggy12800 feletti5
kajszi10410-8005
kajszi10800 feletti5
őszibarack10660 feletti4
szilva12410-8005
szilva12800 feletti5
szamóca3-1
málna49000 feletti2
szeder42500 feletti2
köszméte55000 feletti2
piros ribiszke54700 feletti2
dió15200 feletti8
mogyoró10410 feletti4
mandula10410 feletti4
bodza8660 feletti2
spárga5-2
gesztenye20200 feletti8
csemegeszőlő103000 feletti4

3. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez[55]

FajElvárt hozamok a termőre fordulás utáni
3 év átlagában
(t/ha)
Telepítési tőszám
(db/ha)
alma25850-1450
alma301451-2000
alma402000 feletti
körte25660-1650
körte301650 feletti
cseresznye10410-1000
cseresznye101000 feletti
meggy12410-800
meggy12800 feletti
kajszi15410-800
kajszi15800 feletti
őszibarack20660 feletti
szilva25410-800
szilva25800 feletti
szamóca15-
málna79000 feletti
szeder122500 feletti
köszméte105000 feletti
piros ribiszke104700 feletti
dió3200 feletti
mogyoró2410 feletti
mandula3,5410 feletti
bodza8660 feletti
spárga5-
gesztenye1,5200
csemegeszőlő83000 feletti

4. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez[56]

FajLegkisebb támogatható
parcellaméret
(ha)
Legkisebb támogatható
ültetvényméret
(ha)
Telepítési tőszám (db/ha)
alma0,55850-1450
alma0,551451-2000
alma0,552000 feletti
körte0,55660-1650
körte0,551650 feletti
cseresznye0,53410-1000
cseresznye0,531000 feletti
meggy0,55410-800
meggy0,55800 feletti
kajszi0,53410-800
kajszi0,53800 feletti
őszibarack0,53660 feletti
szilva0,53410-800
szilva0,53800 feletti
szamóca0,50,5-
málna0,50,59000 feletti
szeder0,50,52500 feletti
köszméte0,50,55000 feletti
piros ribiszke0,524700 feletti
dió0,53200 feletti
mogyoró0,51410 feletti
mandula0,52410 feletti
bodza0,52660 feletti
spárga0,50,5-
gesztenye0,52200
csemegeszőlő0,10,53000 feletti

5. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez[57]

Támogatható csemegeszőlő fajták

NEMZETI FAJTAJEGYZÉK

CSEMEGESZŐLŐ

Fajta neve
Afuz Ali
Anita
Attila
Beogradszka bezszemena
Borostyán
Boglárka
Cardinal
Cegléd szépe
Cegléd szépe K.73
Csépi muskotály
Esther
Fanny
Favorit
Italia
Kismis moldavszkij
Kósa
Kozma Pálné muskotály
Mathiász Jánosné muskotály
Melinda
Narancsízű
Fajta neve
Palatina (Augusztusi muskotály)
Pannónia kincse
Pegazus
Szőlőskertek királynője
Téli muskotály
Teréz

SZAPORÍTÁSRA EGYEDILEG ENGEDÉLYEZETT SZŐLŐFAJTÁK ÉS SZŐLŐKLÓNOK JEGYZÉKE

CSEMEGESZŐLŐ

Fajta neve
Pannónia kincse K. 56
34/4 (Lubik piros)
Arkadija
KM. 126 Réka
KM. 168 Éva
KM. 178 Nóra
KM. 183 Csilla
KM. 193 Emőke
KM.235 Anna
Moldova
R.66 Lidi
Rizamat"

6. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez[58]

Az ültetvény termőre fordulásának szakmai paraméterei

Csemegeszőlő ültetvények beállottságával és fejlettségével szemben támasztott követelmények a nem termő években:

MegnevezésElső éves ültetvényben2. éves ültetvényben3. éves ültetvényben4. éves ültetvényben
Beállottságlegalább 90%legalább 95%legalább 97%legalább 98%
FejlettségSzeptember elejére érje el
1 vagy 2 hajtásszám mellett 50 cm hajtás összhosszúság1 hajtással történő törzsnevelés esetén 100 cm, két hajtással történő tőkenevelés esetén 120 cm hajtás összhosszúságTermőalapok kialakításának megkezdéseA termőalapok kialakítása a tőkék 90%-án

Gyümölcs ültetvények beállottságával és fejlettségével szemben támasztott követelmények a nem termő években szeptemberben mérve

MegnevezésBeállottság
%
FejlettségBeállottság
%
Fejlettség
Első évbenMásodik évben
Törzses fajok (dió és gesztenye kivételével)90Egészséges zöld lombozat95Sövénynél 2 db, többi
koronaformánál
legalább 3 oldalvezér
kialakítására alkalmas
(40-60 cm-es)
oldalág
Dió, gesztenye, mogyoró80Egészséges zöld lombozat90Egészséges zöld lombozat
Bogyós fajok Köszméte bokor90Átlagosan 2 db legalább 25 cm-es vessző95Átlagosan 4 db 50 cm-es vessző
Köszméte törzses oltvány90Átlagosan 9 mm-es
törzsátmérő és 4 db
érett vessző
95Átlagosan 11 mm-es
törzsátmérő és 5-7 db
érett vessző
Piros ribiszke90Átlagosan 2 db fejlett (50 cm-es) vessző95Átlagosan 4 db fejlett (60-70 cm-es) vessző
Bodza90Tövenként legalább
1 db fejlett (80 cm-es)
vessző
95Átlagosan 4 db fejlett (60-80 cm-es) vessző
Málna90Tövenként legalább
1 db fejlett (60-80 cm-es) vessző
95Négyzetméterenként legalább 4 db vessző
Szeder90Tövenként legalább
1 db fejlett (60-80 cm-es) vessző
95Tövenként legalább
2 db 120 cm-es
vessző
Szamóca90Egészséges zöld lombozat

Harmadik és azt követő években:

A beállottság minden gyümölcsfajnál legalább 98% (diónál, mogyorónál és gesztenyénél 4. évtől) . A megfelelő fejlettséget a törzskörméret szerint kell megállapítani, diónál és gesztenyénél talajszint felett 50 cm-rel, a többi törzses fajnál a korona elágazás alatt 15 cm-rel mérve.

A megfelelően fejlett ültetvény törzskörméret adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

A gyümölcsfák kornak megfelelő törzskörméret irányadó értékei a termőre fordulásig

FajTörzskörméret évenként (cm)
3.4.5.6.7.8.
Alma1015
Körte101317
Cseresznye, meggy141822
Szilva111519
Kajszi121620
Őszibarack és mandula1723
Dió, mogyoró és gesztenye111418222631

7. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez[59]

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaPontszám
SZAKMAI SZEMPONTOK
Az ügyfél előzetesen, vagyTÉSZ-tagság igazolás, a terme-15
véglegesen elismert zöld-lői csoport tevékenységéről és
ség-gyümölcs TÉSZ, vagyaz ügyfél tagságáról szóló iga-
véglegesen elismert termelőizolás
csoport tagja
A tervezett beruházás teljes te-Kiépített öntözőrendszer ese-30
rületén kiépített öntözőrend-tén az üzemeltetési vízjogi en-
szer van, vagy legkésőbb agedély, kiépítendő
beruházás befejezéséig vállaljaöntözőrendszer esetén legalább
annak kiépítését és rendelkezikaz elvi vízjogi létesítési enge-
elvi vízjogi létesítési enge-dély
déllyel
Összesen:max. 45
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
A kérelem benyújtását megelő-8
ző 12 hónap átlag létszámának
szinten tartása (legalább 1 fő)
Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaPontszám
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatásáraIgényelt támogatás összege/új munkahelyek száma
0-25 000 000 Ft/új munkahely16
25 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely14
50 000 001-75 000 000 Ft/új munkahely12
75 000 001-100 000 000 Ft/új munkahely10
100 000 001-125 000 000 Ft/új munkahely8
125 000 001-150 000 000 Ft/új munkahely6
150 000 001-175 000 000 Ft/új munkahely4
175 000 001 Ft/új munkahely felett2
Az ügyfél székhelye
Hátrányos helyzetű térségben van4
Ha az ügyfél nem természetes személy
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházástNyilatkozat2
Nők foglalkoztatásaA foglalkoztatottak számának több mint 50%-a nőNyilatkozat3
A foglalkoztatottak számának 20-50%-a nőNyilatkozat2
A foglalkoztatottak számának kevesebb mint 20%-a nőNyilatkozat1
Csökkent munkaképességű foglalkoztatásaNyilatkozat2
Ha az ügyfél természetes személy
Az ügyfél nő3
Az ügyfél roma származásúNyilatkozat2
Az ügyfél csökkent munkaképességűNyilatkozat2
Összesen:max. 35
Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaPontszám
PÉNZÜGYI TERV
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciájaSaját tőke változása a beruházás időtartama alatt1
Saját tőke változása a működtetési időszak alatt2
VállalatértékelésA vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázisadatainak összevetése referencia adatokkal:
Termelési érték arányos jöve-delmezőség2
Adózás előtti eredmény1
Befektetett eszközök értéke1
Bruttó termelési érték1
Likviditás1
Pénzügyi terv valóságtartalom
vizsgálata
Pénzügyi tábla adatainak referenciaadatokkal történő összevetése működtetés alatt:
Termelési érték arányos jövedelmezőség2
Adózás előtti eredmény1
Bruttó termelési érték1
Befektetett eszközök értéke1
Likviditás1
Pénzügyi terv üzemeltetési hatékonysági vizsgálataAz üzem által az 1 hektárra jutó mezőgazdasági szolgáltatások nélkül számított mezőgazdasági árbevétel a bázis évhez képest az aktiválást követő első gazdasági évre nézve nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont, de maximum 5 pont adható5
Összesen:max. 20
Mindösszesen:max. 100

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.01.22.

[2] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.01.22.

[3] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.01.22.

[4] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.01.22.

[5] Megállapította a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.10.09.

[6] Megállapította a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.11.27.

[7] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[8] Hatályon kívül helyezte a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.22.

[9] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[10] Megállapította a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.27.

[11] Hatályon kívül helyezte a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.10.09.

[12] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[13] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[14] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[15] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[16] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[17] Megállapította a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.10.09.

[18] Beiktatta a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.10.09.

[19] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[20] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[21] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[22] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[23] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[24] Hatályon kívül helyezte a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.27.

[25] Megállapította a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.10.09.

[26] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[27] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[28] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[29] Megállapította a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.10.09.

[30] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[31] Beiktatta a 11/2008. (II. 14.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.02.15. (A korábbi f) pont sorsáról a módosító jogszabály nem rendelkezett.)

[32] Hatályon kívül helyezte a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.10.09.

[33] Megállapította a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.10.09.

[34] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.12.01.

[35] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[36] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[37] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[38] Hatályon kívül helyezte a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.27.

[39] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[40] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[41] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[42] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 5. § - a. Hatályos 2008.01.22.

[43] Megállapította a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.10.09.

[44] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § e) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[45] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 6. § - a. Hatályos 2008.01.22.

[46] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 6. § - a. Hatályos 2008.01.22.

[47] Megállapította a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.11.27.

[48] Hatályon kívül helyezte a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.22.

[49] Hatályon kívül helyezte a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 15. § - a. Hatálytalan 2010.04.12.

[50] Beiktatta a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.10.09.

[51] Beiktatta a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.14.

[52] Beiktatta a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 14. § - a. Hatályos 2010.04.12.

[53] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[54] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[55] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[56] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[57] Megállapította a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[58] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

[59] Beiktatta a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.22.

Tartalomjegyzék