156/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában és 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a következő új 6/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A vasúti igazgatási szerv kijelölése

6/A. § (1) A Kormány vasúti igazgatási szervként a Hatóságot jelöli ki.

(2) A vasúti igazgatási szerv hatáskörébe utalt ügyekben a Központi Hivatal jár el.

(3) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 69. § (1) bekezdését a Hatóságnak azokra a hatósági ügyeire kell alkalmazni, amelynek során vasúti igazgatási szervként jár el.

(4) A Hatóság mint vasúti igazgatási szerv független a vasúti társaságoktól és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezettől."

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési és postai kedvezményekről szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában az "és a Magyar Vasúti Hivatal" szövegrész,

b) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. 1.95. pontjában az " és a Magyar Vasúti Hivatal" szövegrész,

c) a Magyar Vasúti Hivatalról szóló 275/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

d) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja.

(3) A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Magyar Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) " szövegrész helyébe a "vasúti igazgatási szerv" szöveg, 1. § (3) bekezdésében a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "vasúti igazgatási szerv" szöveg, 3. § (3) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "vasúti igazgatási szervnek" szöveg, 3. § (4) bekezdésében az "a Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289256-00000000 számú számlájára" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára" szöveg lép, valamint hatályát veszti a 3. § (4) bekezdés második mondata.

(4) A Magyar Vasúti Hivatal elnökének vezetői megbízását (kinevezését) a Magyar Vasúti Hivatalt e rendelet hatálybalépését megelőző napon irányító miniszter - átszervezésre való tekintettel, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 31. § (11) és (15) bekezdésére is tekintettel - visszavonja.

(5) A Magyar Vasúti Hivatal jogutódja - a Ktv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából is - a Nemzeti Közlekedési Hatóság.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére