254/2008. (X. 18.) Korm. rendelet

a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet és a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ának és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Adatszolgáltatás

11. § (1) A Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) kapcsolatot tart az Európai Rádiótávközlési Hivatal (a továbbiakban: ERO) Európai Bizottság által közös hozzáférési pontként kijelölt frekvenciainformációs rendszerével (a továbbiakban: EFIS) abból a célból, hogy az internet segítségével a rádiófrekvenciás tartomány használatára vonatkozó összehasonlítható adatokat bocsásson a közvélemény rendelkezésére.

(2) Az NHH a rádiófrekvenciás tartomány használatáról a következő adatokat köteles az EFIS-be feltölteni:

a) frekvenciasávonként:

aa) az RR-ben meghatározottaknak megfelelően a rádiószolgálati felosztást,

ab) az EFIS-ben érvényes kategóriáknak megfelelő rádióalkalmazásokat,

ac) a (3) bekezdésben meghatározott formátumnak megfelelő rádióinterfész-előírásokat,

ad) a (4) bekezdés szerint az egyedi frekvenciahasználati jogokkal kapcsolatos információkat azon elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára igénybe vett frekvenciasávok esetében, amelyekben a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható, vagy amelyekben a frekvenciahasználati jogosultság megszerzése árverési vagy pályázati eljárás keretében történik;

b) annak a nemzeti kapcsolattartó pontnak az adatait, amely képes megválaszolni a közvélemény kérdéseit az európai spektruminformációs portálon nem elérhető hazai spektruminformációk körében, valamint tájékoztatást adni a frekvenciahasználati jogok kijelölési folyamatának eljárásrendjéről és feltételeiről.

(3) Az NHH a rádióinterfész-előírások feltöltése során - vagy a vonatkozó szabvány megjelölésével vagy szöveges ismertetéssel, az esetleg szükséges megjegyzések kíséretében - a következő paramétereket köteles megadni:

a) csatornaelrendezés;

b) moduláció/elfoglalt sávszélesség;

c) duplex irány/duplex távolság;

d) adási teljesítmény/teljesítménysűrűség;

e) a csatorna-hozzáférés és a csatornafoglalás szabályai;

f) engedélyezési mód;

g) az Eht. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti további alapvető követelmények;

h) a frekvenciatervezés kiinduló feltételei.

(4) Az NHH a (2) bekezdés a) pontjának ad) alpontjában meghatározott frekvenciasávokra vonatkozóan - a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseivel, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban - köteles megadni:

a) a rádiófrekvencia használatára jogosult személyét;

b) a jog lejárati napját vagy ennek hiányában a jog fennállásának várható időtartamát;

c) a jog területi hatályát legalább annak megjelölésével, hogy helyi (vagyis egy állomásra vonatkozó), regionális vagy országos jogról van-e szó;

d) azt, hogy a jogosultság, illetve a jog átruházható-e.

(5) Az NHH a nemzeti frekvenciafelosztási és frekvenciafelhasználási információkat tartalmazó táblázatokat a szabályozás hatálybalépését követő három hónapon belül megküldi az ERO-nak az általa meghatározott elektronikus formátumban.

(6) Az NHH a (2) bekezdésben meghatározott információkat 2010. január 1-jéig évente legalább egyszer, azt követően évente legalább kétszer frissíti. Az ehhez szükséges adatfeltöltést az interneten keresztül manuálisan vagy előírt adatcsere-formátumot követve automatikus adatfeltöltő mechanizmus alkalmazásával kell végezni.

(7) Az Európai Közösség rádióspektrum-politikájával összefüggő uniós jogi aktus által előírt ellenőrzési, figyelemmel kísérési, valamint az Európai Bizottság felé történő jelentési, értesítési feladatokat az NHH látja el. Az NHH az Európai Bizottság felé küldendő jelentését a miniszter által vezetett minisztériummal előzetesen egyezteti."

2. §

Az R. 12. §-a a következő p)-t) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"p) a Bizottság 2007/344/EK határozata (2007. május 16.) a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról;

q) a Bizottság 2008/294/EK határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatá-sok) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről;

r) a Bizottság 2008/411/EK határozata (2008. május 21.) a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról, 2. cikk (1) bekezdése, 2. cikk (2) bekezdésének kijelölésre vonatkozó rendelkezése, 3. cikk 3400-3600 MHz sávra vonatkozó rendelkezése;

s) a Bizottság 2008/432/EK határozata (2008. május 23.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról;

t) a Bizottság 2008/295/EK ajánlása (2008. április 7.) a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről, 2. és 8. pont."

3. §

(1) Az R. 13. §-a (3) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"A táblázat nemzeti lábjegyzeteiben (5. melléklet) és a 6. mellékletben hivatkozott ERC-, illetve ECC-határozatokon kívül - az ECC/DEC/(04)06 Határozat, valamint a 2010-2025 MHz sávval összefüggő határozati pont vonatkozó részében nem teljesülő ERC/DEC/(00)01 Határozat kivételével - az alábbiak is teljesülnek a nemzeti frekvenciafelosztás tekintetében:"

(2) Az R. 13. §-ának (3) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

[A táblázat nemzeti lábjegyzeteiben (5. melléklet) és a 6. mellékletben hivatkozott ERC-, illetve ECC-határozatokon kívül - az ECC/DEC/(04)06 Határozat, valamint a 2010-2025 MHz sávval összefüggő határozati pont vonatkozó részében nem teljesülő ERC/DEC/(00)01 Határozat kivételével - az alábbiak is teljesülnek a nemzeti frekvenciafelosztás tekintetében:]

"l) ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

m) ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról."

4. §

(1) Az R. 14. §-a a következő 20/A. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"20/A. Felhasználói állomás: a rádiórendszer olyan állomása, amely elektronikus hírközlő végberendezéssel üzemel."

(2) Az R. 14. §-a a következő új 43/A. ponttal egészül ki, és az eredeti 43/A. pont megjelölése 43/B. pontra változik:

[E rendelet alkalmazásában:]

"43/A. Keskenysávú rádiórendszer: legfeljebb 25 kHz csatorna-sávszélességű rádiórendszer."

(3) Az R. 14. §-a a következő 59/A. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"59/A. Légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére."

(4) Az R. 14. §-a a következő 149/A. és 149/B. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"149/A. Szélesebb sávú rádiórendszer: legalább 25 kHz csatorna-sávszélességet használó rádiórendszer.

149/B. Szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és az állomások közötti távközlés szélessávú átviteli sebességgel történik."

(5) Az R. 14. §-ának 168. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"168. Végfelhasználói állomás: olyan felhasználói állomás, amely az elektronikus átvitel végpontját képezi."

5. §

(1) Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az R. 6. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az R. 11. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az R. 12. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(7) Az R. 13. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

6. §

A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) 2. §-a a következő új a) ponttal egészül ki, és az Ápszr. 2. §-a a)-l) pontjának megjelölése b)-m) pontra változik:

[E rendelet alkalmazásában:]

"a) biztosíték: feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás meghatározott pénzösszeg első írásbeli felszólításra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, határidőn belül történő kifizetésére (így különösen bankgarancia vagy készfizető kezességvállalás biztosítási szerződés alapján);"

7. §

Az Ápszr. 4. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hatóság által kidolgozott és a polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell:]

"h) a biztosíték vagy biztosítékok összegét és a biztosítékokra vonatkozó egyéb feltételeket;"

8. §

Az Ápszr. 9. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az árverésen, illetve pályázaton az vehet részt:]

"f akinek a kikiáltási ár, illetve pályázati díj összege megfizetésének biztosítéka rendelkezésére áll, kivéve, ha a kiírási dokumentáció eltérően rendelkezik."

9. §

Az Ápszr. 19. §-ának és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Biztosíték

19. § (1) A hatóság jogosult a teljes árverési vagy teljes pályázati díj forgalmi adóval növelt összege megfizetésének biztosítékául biztosíték (teljesítési biztosíték), továbbá a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályok biztosítása érdekében biztosíték (eljárási biztosíték) benyújtását előírni.

(2) Biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely

a) eredeti bankgarancia, és amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a hatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül - a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül - teljesít,

b) a fizetési igény bejelentésére a hatóságot kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg,

c) visszavonhatatlan vagy kizárólag a hatóság jóváhagyásával visszavonható.

(3) A külföldi hitelintézet által nyújtott bankgarancia akkor fogadható el, ha azt belföldi székhelyű hitelintézet felülgarantálta és arról a hiteles magyar fordítást csatolják.

(4) Nem fogadható el a bankgarancia, ha a bankgaranciát nyújtó, illetőleg felülgarantáló belföldi hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 157. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.

(5) A bankgaranciának tartalmazni kell

a) a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát;

b) külföldi hitelintézet garanciája esetén a felülgarantáló belföldi bank (hitelintézet) megnevezését, bankszámlaszámát;

c) a megbízó nevét, címét, bankszámlaszámát, adószámát;

d) a garancia összegét számmal és betűvel;

e) a garancia érvényességének kezdő és végső időpontját;

f) a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségvállalást.

(6) Biztosítékként azt a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény) lehet elfogadni, amely a (2) és (5) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen tartalmazza. Nem fogadható el biztosítékként az olyan biztosító által kiállított biztosítói kötelezvény, amelynek tevékenységi körében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 216. §-a szerinti szükséghelyzet alakult ki.

(7) Amennyiben a hatóság teljesítési biztosíték benyújtását írta elő, annak érvényesítésére akkor kerül sor, ha a nyertes határidőben

a) a teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat,

vagy

b) amennyiben a részletfizetés lehetséges, a meghatározott részletet

nem, vagy csak részben fizeti be a kiírási dokumentációban meghatározott számlára, illetve a hatóság által a kiírási dokumentációban meghatározott egyéb esetekben.

(8) Az érvényesített teljesítési biztosítékot a mulasztó részére a hatóság nem fizeti vissza. A részteljesítésként befizetett összeget a mulasztó részére a hatóság visszafizeti.

(9) A hatóság a teljesítési biztosítékot felszabadítja, ha

a) a hatóság a jelentkezőt nem vette nyilvántartásba,

b) a hatóság a résztvevőt a nyilvántartásból törölte,

c) a hatóság az árverést, illetve a pályázatot döntésében eredménytelennek nyilvánította,

d) a résztvevő az árverésen, illetve a pályázaton sikertelen volt,

e) a nyertes a teljes árverési, pályázati díjat megfizette.

(10) Részletfizetés esetén a nyertes résztvevőnek az első törlesztőrészlet megfizetésére előírt határidőn belül be kell nyújtania a hatósághoz a teljes árverési vagy pályázati díj megfizetésének biztosítékául szolgáló teljesítési biztosíték állítását igazoló okmányokat. Abban az esetben, ha a nyertes résztvevő az előírt határidőre az első törlesztő-részletet megfizette, csak az árverési vagy pályázati díj fennmaradó összegének erejéig kell, hogy biztosítékot adjon. Az időszakonként visszatérő jellegű fizetési kötelezettség esetén a következő időszakra eső árverési vagy pályázati díj összegéig kell biztosítékot adni.

(11) Amennyiben egy résztvevő több frekvenciakészlet használatára is jogosultságot szerezhet, a résztvevőnek annyi - a hirdetményben, illetve a felhívásban meghatározott összegű - teljesítési biztosítékot kell benyújtania, ahány frekvenciakészlet használatára jogosultságot kíván szerezni. Amennyiben kevesebb frekvenciakészletre nyer el frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot, mint ahány frekvenciakészletre biztosítékot nyújtott be, az el nem nyert frekvenciakészlet vonatkozásában állított biztosítékot a hatóság felszabadítja.

(12) Abban az esetben, ha a résztvevő a meghirdetett több frekvenciakészletből többre pályázhat, de csak egy használatára szerezhet frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot, akkor a résztvevőnek elegendő egy biztosítékot kiállítania, mely a frekvenciakészletek közül a legmagasabb összegre és a leghosszabb lejáratra szól, amit az eredményhirdetést követően a ténylegesen elnyert frekvenciakészlet értékének és a kiírási dokumentációban foglaltaknak megfelelően megváltoztathat.

(13) Részletfizetés esetén az egyes törlesztőrészletek határidőre történő teljesítését követően a hatóság eljár annak érdekében, hogy a teljesítési biztosíték mértéke a teljesített törlesztőrészletnek megfelelően csökkenthető legyen.

(14) Az eljárási biztosíték a kiírási dokumentációban előírt eljárási szabály betartásának biztosítását szolgálja, azzal, hogy az eljárási biztosíték érvényesítésére vonatkozó feltételeket a hatóság arányos, objektív és megkülönböztetéstől mentes módon állapítja meg.

(15) A biztosíték összegét és érvényesítésének feltételeit a hatóság a kiírási dokumentációban jogosult megállapítani."

10. §

Az Ápszr. 21. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének napja:]

"b) több részletben történő fizetés esetén az első törlesztőrészletnek a hatóság által meghatározott számlán történő jóváírásának napja, amennyiben a nyertes résztvevő az első törlesztőrészlettel csökkentett teljes árverési díj, illetve teljes pályázati díj, illetve időszakos fizetési kötelezettség esetén a következő időszakra eső díj összegének megfelelő biztosítékot nyújtott."

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2010. január 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az R. 13. §-ának (2) bekezdése,

b) az R. 1. mellékletében az "FWA" és a "TETRA" rövidítés,

c) az R. 13. mellékletének "ERC/DEC és ECC/DEC határozatok" című 3.2. pontjában az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)14, ERC/DEC/(01)15, ERC/DEC/(01)18, ERC/DEC/(01)21 és az ECC/DEC/(02)03 Határozatra, valamint "ERC/REC és ECC/REC ajánlások" című 3.3. pontjában az ERC/REC 14-03 Ajánlásra vonatkozó sor,

d) az Apszr. 7. §-a (2) bekezdésének első mondata.

(3) Az R. e rendelet 1. §-ával megállapított 11. §-a (2) bekezdése a) pontjának ad) alpontját, valamint 11. §-ának (4) bekezdését 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2007/344/EK határozata (2007. május 16.) a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról;

b) a Bizottság 2008/294/EK határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatá-sok) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről;

c) a Bizottság 2008/411/EK határozata (2008. május 21.) a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról, 2. cikk (1) bekezdése, 2. cikk (2) bekezdésének kijelölésre vonatkozó rendelkezése, 3. cikk 3400-3600 MHz sávra vonatkozó rendelkezése;

d) a Bizottság 2008/432/EK határozata (2008. május 23.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról;

e) a Bizottság 2008/295/EK ajánlása (2008. április 7.) a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről, 2. és 8. pont.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet a 254/2008. (X. 18.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklete a következő rövidítésekkel egészül ki:

[A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése]

"BWA Broadband Wireless Access

Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

DVB-H Digital Video Broadcasting - Handheld

Digitális televízió-műsorszórás kézikészülékekhez

MCA Mobile Communication on Aircraft

Mobilhírközlés légijárműveken

WiBro Wireless Broadband

Vezetéknélküli szélessáv(ú)"

2. melléklet a 254/2008. (X. 18.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében az 1606,5-3155 kHz, 3400-6765 kHz, 7000-7300 kHz, 9500-10 150 kHz, 11 175-13 410 kHz, 13 570-26 510 kHz, 27,5-30,005 MHz, 48,5-74,8 MHz, 75,2-108 MHz, 146-149,9 MHz, 150,05-169,4 MHz, 169,8125-174 MHz, 410-430 MHz, 440-470 MHz, 862-868 MHz, 890-914 MHz, 935-959 MHz, 1710-1880 MHz, 2300-2450 MHz, 2520-2670 MHz, 3400-4200 MHz és a74-76 GHz sávokra vonatkozó táblázatrészek helyébe akövetkező táblázatrészek lépnek:

[FREKVENCIASÁVOK NEMZETI FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA]

NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ
5.92
MŰSORSZÓRÁS 5.89 5.901606,5-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.91
1606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ
5.92
1606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
5.92 H15 H20
1606,5-1625 kHz
H2
1625-1635 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93
1625-1705 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.89
1625-1635 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 FÖLDI MOZGÓ 5.93 RÁDIÓLOKÁCIÓ
1625-1635 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21 FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22 RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
1625-1635 kHz
H2
1635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ
5.92 5.96
Rádiólokáció 5.901635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ
5.92 5.96
1635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
5.92 H15 H20
1635-1800 kHz
H2
1705-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1800-1810 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93
1800-1850 kHz
AMATŐR
1800-2000 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Rádiólokáció
1800-1810 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 FÖLDI MOZGÓ 5.93 RÁDIÓLOKÁCIÓ
1800-1810 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21 FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22
1800-1810 kHz
H2
1810-1850 kHz
AMATŐR
5.98 5.99 5.100 5.101
1810-1850 kHz
AMATŐR
5.100
1810-1850 kHz
AMATŐR H11
5.100 H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.92 5.96 5.103
1850-2000 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.102
5.971850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.92 5.96 5.103
1850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.103
1850-2000 kHz
Amatőr 5.96 H11
H2
1850-2000 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H4 H20
2000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103
2000-2065 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
2000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103
2000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
5.92 5.103 H20
2000-2025 kHz
H2
2025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével Meteorológia 5.104
5.92 5.103
2025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével Meteorológia 5.104
5.92 5.103
2025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
5.92 5.103 H20
2025-2045 kHz
H2
2045-2160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5.92
2045-2160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5.92
2045-2160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
5.92 H15 H20
2045-2160 kHz
H2
2065-2107 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.105
5.106
2107-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
2160-2170 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93 5.107
2160-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 FÖLDI MOZGÓ 5.93 RÁDIÓLOKÁCIÓ
2160-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21 FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22 RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
2160-2170 kHz
H2
2170-2173,5 kHzTENGERI MOZGÓ2170-2173,5 kHz
TENGERI MOZGÓ
2170-2173,5 kHz
H2
2170-2173,5 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
2173,5-2190,5 kHzMOZGÓ (vészjelzés és hívás) 5.108 5.109 5.110 5.1112173,5-2190,5 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
5.108 5.109 5.110 5.111
2173,5-2190,5 kHz H22173,5-2190,5 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás) H4 H17
5.108 5.109 5.110 5.111 H16
2190,5-2194 kHzTENGERI MOZGÓ2190,5-2194 kHz
TENGERI MOZGÓ
2190,5-2194 kHz
H2
2190,5-2194 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103 5.112
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.112
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
5.92 5.103 H20
2194-2300 kHz
H2
2300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.113
5.103
2300-2495 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
2300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.103
2300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
5.103
2300-2498 kHz
H2
2495-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz) H8
H2
2501-2502 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL Űrkutatás2501-2502 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
2501-2502 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
H2
2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103 5.114
2502-2505 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103
2502-2625 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
5.92 5.103 H20
2502-2625 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H25
5.103 H2
2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5.103
2505-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2625-2650 kHz2625-2650 kHz2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ H17 H25
5.925.925.92 H20H2
2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2650-2850 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
2650-2850 kHz2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5.92 5.103(R) LÉGI MOZGÓ5.92 5.1035.92 5.103 H20H25.103
2850-3025 kHz2850-3025 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
2850-3025 kHz2850-3025 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
5.111 5.1155.111 5.115H2 H275.111 5.115 H16
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3025-3155 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ3025-3155 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
3025-3155 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
3025-3155 kHz
H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3400-3500 kHz (R) LÉGI MOZGÓ3400-3500 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
3400-3500 kHz
H2
3400-3500 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
3500-3800 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.92
3500-3750 kHz
AMATŐR
5.119
3500-3900 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
3500-3800 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.92
3500-3800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.92 H20
3500-3800 kHz
AMATŐR H11 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H25
H2
3750-4000 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
3800-3900 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31 FÖLDI MOZGÓ H22
3800-3900 kHz
H2
3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
3900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5.123
3900-3950 kHz
LÉGI MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS
3900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
3900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
3900-3950 kHz
H2
3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
3950-4000 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
5.122 5.1255.126H2
4000-4063 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.127
5.126
4000-4063 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.127
4000-4063 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.127 H17
H2
4000-4063 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
4063-4438 kHz TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.1324063-4438 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
4063-4438 kHz
Állandóhelyű 5.129 H21
4063-4438 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 H16 H17
5.128 5.1295.129H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
4438-4650 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
4438-4650 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H25
H2 H33
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
4650-4700 kHz(R) LÉGI MOZGÓ4650-4700 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
4650-4700 kHz
H2
4650-4700 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
4700-4750 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ4700-4750 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
4700-4750 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
4700-4750 kHz
H2
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS 5.113
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.113
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS 5.113 Földi mozgó
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
4750-4850 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31 FÖLDI MOZGÓ H22
4750-4850 kHz
H2
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
4850-4995 kHzÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS 5.1134850-4995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
4850-4995 kHz
FÖLDI MOZGÓ H22
4850-4995 kHz
H2
4850-4995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
4995-5003 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)4995-5003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)
4995-5003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz) H8
H2
5003-5005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL Űrkutatás5003-5005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
5003-5005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
H2
5005-5060 kHzÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS 5.1135005-5060 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
5005-5060 kHz
H2
5005-5060 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5060-5250 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.133
5060-5250 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5060-5250 kHz
Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
5060-5250 kHz
H2
5060-5250 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5250-5450 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5250-5450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5250-5450 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5250-5450 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H25
H2
5250-5450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31 FÖLDI MOZGÓ H22
5450-5480 kHz
H2
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
5480-5680 kHz(R) LÉGI MOZGÓ5480-5680 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5480-5680 kHz5480-5680 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
5.111 5.1155.111 5.115H25.111 5.115 H16
5680-5730 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ5680-5730 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5680-5730 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
5680-5730 kHz5680-5730 kHz
5.111 5.1155.111 5.115H25.111 5.115 H16
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5730-5900 kHz
FÖLDI MOZGÓ H22
5730-5900 kHz
H2
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5900-5950 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.1345900-5950 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5900-5950 kHz
FÖLDI MOZGÓ H34
5900-5950 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5900-5950 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H34
5.1365.1365.136H25.136
5950-6200 kHzMŰSORSZÓRÁS5950-6200 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5950-6200 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
6200-6525 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.1326200-6525 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132
6200-6525 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132 H16 H17
5.1375.137H2
6525-6685 kHz(R) LÉGI MOZGÓ6525-6685 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
6525-6685 kHz
H2
6525-6685 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
6685-6765 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ6685-6765 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
6685-6765 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
6685-6765 kHz
H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
7000-7100 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR 5.140 5.141 5.141A
7000-7100 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
7000-7100 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
7100-7200 kHzAMATŐR7100-7200 kHz
AMATŐR
7100-7200 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.141C H32 Amatőr H39A
5.141A 5.141B 5.141C 5.1425.141CH2
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
AMATŐR
5.142
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
NEMZETKÖZ FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
9500-9900 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.1479500-9900 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.147
9500-9900 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
9900-9995 kHzÁLLANDÓHELYŰ9900-9995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9900-9995 kHz
H2
9900-9995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
9995-10 003 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)9995-10 003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)
9995-10 003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz) H8
9995-10 003 kHz
5.1115.111H25.111 H16
10 003-10 005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL Űrkutatás10 003-10 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
10 003-10 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
10 003-10 005 kHz
5.1115.111H25.111 H16
10 005-10 100 kHz(R) LÉGI MOZGÓ10 005-10 100 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
10 005-10 100 kHz10 005-10 100 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
5.1115.111H25.111 H16
10 100-10 150 kHzÁLLANDÓHELYŰ Amatőr10 100-10 150 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Amatőr
10 100-10 150 kHz
Amatőr H11
H2
10 100-10 150 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
11 175-11 275 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ11 175-11 275 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
11 175-11 275 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
11 175-11 275 kHz
H2
11 275-11 400 kHz(R) LÉGI MOZGÓ11 275-11 400 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
11 275-11 400 kHz
H2
11 275-11 400 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
11 400-11 600 kHzÁLLANDÓHELYŰ11 400-11 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
11 400-11 600 kHz
H2
11 400-11 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
11 600-11 650 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13411 600-11 650 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
11 600-11 650 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1465.146H2
11 650-12 050 kHzMŰSORSZÓRÁS11 650-12 050 kHz
MŰSORSZÓRÁS
11 650-12 050 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
5.1475.147H2
12 050-12 100 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13412 050-12 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
12 050-12 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1465.146H2
12 100-12 230 kHzÁLLANDÓHELYŰ12 100-12 230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
12 100-12 230 kHz
H2
12 100-12 230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
12 230-13 200 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.14512 230-13 200 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145
12 230-13 200 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17
H2
13 200-13 260 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ13 200-13 260 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
13 200-13 260 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
13 200-13 260 kHz
H2
13 260-13 360 kHz(R) LÉGI MOZGÓ13 260-13 360 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
13 260-13 360 kHz13 260-13 360 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
H2
13 360-13 410 kHzÁLLANDÓHELYŰ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT13 360-13 410 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
13 360-13 410 kHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
13 360-13 410 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
5.1495.149H25.149
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
13 570-13 600 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13413 570-13 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
13 570-13 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 570-13 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1515.1515.151 H40H2
13 600-13 800 kHzMŰSORSZÓRÁS13 600-13 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS
13 600-13 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
13 800-13 870 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13413 800-13 870 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
13 800-13 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
13 800-13 870 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1515.1515.151H2
13 870-14 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 870-14 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 870-14 000 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
13 870-14 000 kHz
H2
13 870-14 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
14 000-14 250 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
14 000-14 250 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
14 000-14 250 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
H2
14 250-14 350 kHzAMATŐR14 250-14 350 kHz
AMATŐR
14 250-14 350 kHz
AMATŐR H11
5.152H2
14 350-14 990 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
14 350-14 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
14 350-14 990 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
14 350-14 990 kHz
H2
14 350-14 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
14 990-15 005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)14 990-15 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)
14 990-15 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz) H8
14 990-15 005 kHz
5.1115.111H25.111 H16
15 005-15 010 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL Űrkutatás15 005-15 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
15 005-15 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
H2
15 010-15 100 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ15 010-15 100 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
15 010-15100 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
15 010-15 100 kHz
H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
15100-15 600 kHzMŰSORSZÓRÁS15100-15 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS
15 100-15 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
15 600-15 800 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13415 600-15 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
15 600-15 800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H40
15 600-15 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1465.1465.146H2
15 800-16 360 kHzÁLLANDÓHELYŰ15 800-16 360 kHz15 800-16 360 kHz15 800-16 360 kHz
5.153ÁLLANDÓHELYŰH2ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
16 360-17 410 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.14516 360-17 410 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145
16 360-17 410 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17
H2
17 410-17 480 kHzÁLLANDÓHELYŰ17 410-17 480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
17 410-17 480 kHz
H2
17 410-17 480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
17 480-17 550 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13417 480-17 550 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
17 480-17 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H40
17 480-17 550 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1465.1465.146H2
17 550-17 900 kHzMŰSORSZÓRÁS17 550-17 900 kHz
MŰSORSZÓRÁS
17 550-17 900 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
17 900-17 970 kHz(R) LÉGI MOZGÓ17 900-17 970 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
17 900-17 970 kHz17 900-17 970 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
H2
17 970-18 030 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ17 970-18 030 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
17 970-18 030 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
17 970-18 030 kHz
H2
18 030-18 052 kHzÁLLANDÓHELYŰ18 030-18 052 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
18 030-18 052 kHz18 030-18 052 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
H2
18 052-18 068 kHzÁLLANDÓHELYŰ Űrkutatás18 052-18 068 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Űrkutatás
18 052-18 068 kHz
Űrkutatás H24
H2
18 052-18 068 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
18 068-18 168 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
18 068-18 168 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
18 068-18 168 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
5.154H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
18 168-18 780 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
18 168-18 780 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
18 168-18 780 kHz
Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
18 168-18 780 kHz
H2
18 168-18 780 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
18 780-18 900 kHzTENGERI MOZGÓ18 780-18 900 kHz
TENGERI MOZGÓ
18 780-18 900 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
H2
18 900-19 020 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134 5.14618 900-19 020 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
18 900-19 020 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
H2
19 020-19 680 kHzÁLLANDÓHELYŰ19 020-19 680 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
19 020-19 680 kHz
H2
19 020-19 680 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
19 680-19 800 kHzTENGERI MOZGÓ 5.13219 680-19 800 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
19 680-19 800 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17
H2
19 800-19 990 kHzÁLLANDÓHELYŰ19 800-19 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
19 800-19 990 kHz
H2
19 800-19 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
19 990-19 995 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL Űrkutatás19 990-19 995 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
19 990-19 995 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
19 990-19 995 kHz
5.1115.111H25.111 H16
19 995-20 010 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)19 995-20 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)
19 995-20 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz) H8
19 995-20 010 kHz
5.1115.111H25.111 H16
20 010-21 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ Mozgó20 010-21 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó
20 010-21 000 kHz
Mozgó H22
20 010-21 000 kHz
H2
20 010-21 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
21 000-21 450 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
21 000-21 450 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
21 000-21 450 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
H2
21 450-21 850 kHzMŰSORSZÓRÁS21 450-21 850 kHz
MŰSORSZÓRÁS
21 450-21 850 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
21 850-21 870 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.155A 5.15521 850-21 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
21 850-21 870 kHz
H2
21 850-21 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
21 870-21 924 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.155B21 870-21 924 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B
21 870-21 924 kHz
H2
21 870-21 924 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B H42
21 924-22 000 kHz(R) LÉGI MOZGÓ21 924-22 000 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
21 924-22 000 kHz
H2
21 924-22 000 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
22 000-22 855 kHzTENGERI MOZGÓ 5.132 5.15622 000-22 855 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
22 000-22 855 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17
H2
22 855-23 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.15622 855-23 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
22 855-23 000 kHz
H2
22 855-23 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
23 000-23 200 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 5.156
23 000-23 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
23 000-23 200 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
23 000-23 200 kHz
H2
23 000-23 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
23 200-23 350 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.156A (OR) LÉGI MOZGÓ23 200-23 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A (OR) LÉGI MOZGÓ
23 200-23 350 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31
23 200-23 350 kHz
H2
23 200-23 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A H42
23 350-24 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157
23 350-24 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157
23 350-24 000 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157 H22
23 350-24 000 kHz
H2
23 350-24 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
24 000-24 890 kHzÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ24 000-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
24 000-24 890 kHz
FÖLDI MOZGÓ H22
24 000-24 890 kHz
H2
24 000-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
24 890-24 990 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
24 890-24 990 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
24 890-24 990 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
H2
24 990-25 005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)24 990-25 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)
24 990-25 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz) H8
H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
25 005-25 010 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJE Űrkutatás25 005-25 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
25 005-25 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
H2
25 010-25 070 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 010-25 070 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 010-25 070 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
25 010-25 070 kHz
H2
25 010-25 070 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
25 070-25 210 kHzTENGERI MOZGÓ25 070-25 210 kHz
TENGERI MOZGÓ
25 070-25 210 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
H2
25 210-25 550 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 210-25 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 210-25 550 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
25 210-25 550 kHz
H2
25 210-25 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
25 550-25 670 kHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT 5.14925 550-25 670 kHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
25 550-25 670 kHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
H2
25 550-25 670 kHz
5.149
25 670-26 100 kHzMŰSORSZÓRÁS25 670-26 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS
25 670-26 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
26 100-26 175 kHzTENGERI MOZGÓ 5.13226 100-26 175 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
26 100-26 175 kHz26 100-26 175 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17
H2
H43
26 175-27 500 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
26 175-27 500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
26 175-26 510 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
26 175-26 510 kHz
H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
27,5-28 MHzMETEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ27,5-28 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
27,5-27,86 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
H2 H38
27,5-27,86 MHz
METEOROLÓGIA H46
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
27,86-28 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
27,86-28 MHz27,86-28 MHz
METEOROLÓGIA H46
MOZGÓ H22H2
28-29,7 MHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
28-29,7 MHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
28-29,7 MHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
H2
29,7-30,005 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ29,7-30,005 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
29,7-30,005 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
29,7-30,005 MHz
H2 H5
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.162A48,5-56,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS
48,5-56,5 MHz48,5-50 MHz
MŰSORSZÓRÁS H52
50-54 MHz
AMATŐR
50-52 MHz
MŰSORSZÓRÁS H52 Amatőr H10 H11
5.162A 5.166 5.167 5.168 5.17052-56,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS H52
54-68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
54-68 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
H52A H53
56,5-58 MHz
MŰSORSZÓRÁS Állandóhelyű 5.163 Földi mozgó 5.163
56,5-58 MHz
Földi mozgó 5.163 H53
H52A
56,5-58 MHz
MŰSORSZÓRÁS H52
58-68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
58-60 MHz
H52A H53
58-66 MHz
MŰSORSZÓRÁS H52
60-66 MHz
Állandóhelyű H21 Földi mozgó H22
H52A H54
5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.1715.1725.162A66-68 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
H52A H55
NEMZETKÖZ FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
68-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
68-72 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
68-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
68-73 MHz
MŰSORSZÓRÁS
68-73 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
5.173
72-73 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.174 5.1755.175 H52A H55
73-74,6 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
73-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
73-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
73-74,8 MHz
FÖLDI MOZGÓ
5.178MOZGÓ, a légi mozgó kivételévelMOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47
5.149 5.174 5.175 5.17774,6-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
5.179MOZGÓ5.149 5.176 5.1795.1495.149 H52A H565.149 H57
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
75,2-87,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
75,2-75,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.179
75,2-87,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
75,2-77 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.175 H52A
75,4-76 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 76-88 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
75,4-87 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
77-79,7 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47
77-79,7 MHz
FÖLDI MOZGÓ
5.175 H52A H565.175 H57 H58
79,7-81,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.175 H52A
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.175 5.179 5.184 5.1875.1855.182 5.183 5.1885.17581,5-82 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.175 H52A H56
81,5-82 MHz
FÖLDI MOZGÓ
5.175 H57
82-84 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.175 H52A
84-87,5 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.175 H52A
87-100 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
87,5-100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
5.190
87,5-100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
87,5-108 MHz
MŰSORSZÓRÁS H61
H61A
88-100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
100-108 MHz MŰSORSZÓRÁS 5.192 5.194100-108 MHz
MŰSORSZÓRÁS
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
146-148 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
146-148 MHz
AMATŐR
146-148 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
146-148 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
146-148 MHz146-148 MHz
FÖLDI MOZGÓ H64 H64A H64B H64C
5.2175.217H63BH48 H63A
148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209
5.218 5.219 5.221
148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.218 5.219 5.221
148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209
5.218 5.219 5.221
148-149,9 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 H62
FÖLDI MOZGÓ H64 H64D H64E H65 H66 H67
5.219 5.221 H48 H63A
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
150,05-153 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
150,05-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
150,05-153 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
150,05-151,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
150,05-151,4 MHz
FÖLDI MOZGÓ H69B RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
5.149 H69 H69A5.149 H38 H63A
151,4-153 MHz151,4-153 MHz
FÖLDI MOZGÓ H64B H64C
H64E H65 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
5.1495.1495.149 H63B5.149 H63A
153-154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével Meteorológia
153-154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével Meteorológia
153-154 MHz
H63B
153-154 MHz
FÖLDI MOZGÓ H64E H67 H63A
154-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
154-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
154-156 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
154-156 MHz
H69 H70H63A
156-156,7625 MHz
FÖLDI MOZGÓ H71 H74
156-156,7625 MHz
TENGERI MOZGÓ
5.226 5.2275.225 5.226 5.2275.226 5.2275.226 H63A5.226 H16 H72 H73 H75
156,7625-156,8375 MHzTENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)156,7625-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
156,7625-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
5.111 5.2265.111 5.2265.111 5.226 H16 H72 H75
156,8375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
156,8375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
156,8375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
156,8375-167,3 MHz FÖLDI MOZGÓ H64 H65 H71 H74 H76 H76A H77156,8375-167,3 MHz
TENGERI MOZGÓ
5.226 H63A5.226 H72 H75
167,3-169,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
167,3-169,4 MHz
FÖLDI MOZGÓ H69B
H69 H69AH63A
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
169,8125-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
169,8125-174 MHz
5.226 5.2295.226 5.230 5.231 5.2325.226H69 H70H48 H63A H79
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
410-420 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr-űr irány) 5.268
410-420 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével ŰRKUTATÁS (űr-űr irány)
5.268
410-417 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H91
415-417 MHz
H69 H92 H93H93
417-420 MHz417-420 MHz
FÖLDI MOZGÓ H93A H93B H94
H63B
420-430 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
420-430 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével Rádiólokáció
420-427 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H91
425-427 MHz
H69 H92 H93H93
427-430 MHz427-430 MHz
FÖLDI MOZGÓ H93A H93B H94
5.269 5.270 5.271H63B
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
440-450 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
440-450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
440-442 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
RádiólokációH69
442-445 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H95 FÖLDI MOZGÓ H96
445-446 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
H69
446-446,1 MHz446-446,1 MHz446-446,1 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H69H97Rádiólokáció
446,1-447 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
446,1-446,2 MHz
H97A
H69
5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.2865.286447-450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H95
450-455 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ450-455 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
450-451,3 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
H98
451,3-452,74 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ H100
H98
452,74-453,08 MHz452,74-453,08 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
H63BH98
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
453,08-455 MHz453,08-455 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E5.286H63BH101
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr Irány) 5.286A
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
455-455,16 MHz455-455,16 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5.286B 5.286CH63BH101
455,16-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E5.2095.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286EH101
456-459 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ456-459 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
456-459 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.287 H102 H103 H104 H104A
5.271 5.287 5.2885.287H101
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr Irány) 5.286A 5.286B 5.286C
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
459-460 MHz
FÖLDI MOZGÓ H104A
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E5.2095.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
460-470 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
Műholdas meteorológia (űr-Föld Irány)
460-470 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
Műholdas meteorológia (űr-Föld Irány)
460-461,3 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H98 FÖLDI MOZGÓ H98 Műholdas meteorológia (űr-Föld irány) H63
5.289 H105
461,3-462,74 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H98 FÖLDI MOZGÓ H98 H100 Műholdas meteorológia (űr-Föld irány) H63
5.289 H105
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
462,74-463,08 MHz462,74-463,08 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H98 FÖLDI MOZGÓ H98 Műholdas meteorológia (űr-Föld irány) H63
H63B5.289 H105
463,08-465,16 MHz463,08-465,16 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H101 FÖLDI MOZGÓ H101 Műholdas meteorológia (űr-Föld irány) H63
H63B5.289 H105
465,16-470 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H101 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.287 H101 H102 H103 H104 H104A Műholdas meteorológia (űr-Föld irány) H63
5.287 5.288 5.289 5.2905.287 5.2895.289 H105
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
862-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A MŰSORSZÓRÁS 5.322
862-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.323
862-864,1 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323 H112
862-864,1 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H113
H38 H61A H48
864,1-868 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H113
H38 H61A H48 H114A
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A MŰSORSZÓRÁS 5.322 Rádiólokáció
890-902 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A Rádiólokáció
5.318 5.325
890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.317A MŰSORSZÓRÁS Rádiólokáció
890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.323 Rádiólokáció
890-914 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H119 H121
902-928 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ Amatőr
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.325A Rádiólokáció
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.3235.3255.327935-959 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H119 H121
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A MŰSORSZÓRÁS 5.322
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.317A
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.317A MŰSORSZÓRÁS
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.323
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1710-1930 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.380 5.384A 5.388A 5.388B
1710-1930 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.380 5.384A 5.388A
1710-1785 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A H143 H144
5.149 5.341 5.385 H41 H130 H143A
1785-1800 MHz
MOZGÓ 5.384A H144
H48 H61A
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1800-1805 MHz
MOZGÓ 5.384A H142 H144
1805-1880 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A H143 H144
H143A
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Amatőr Rádiólokáció
2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Amatőr Rádiólokáció
2300-2450 MHz
Rádiólokáció H152
2300-2400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Amatőr H11
H151A
2400-2450 MHz
Amatőr H11
Műholdas amatőr 5.282 H39
5.150 5.282 5.3955.150 5.282 5.393 5.394 5.3965.150 5.282H695.150 H33 H37 H38 H114A H153 H154
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.415 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520-2535 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.415 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520-2655 MHz2520-2655 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A H144
5.403 5.415A
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2535-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
5.339 5.403 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C5.339 5.403 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C5.339 5.417A 5.417B 5.417C 5.417D 5.418 5.418A 5.418B 5.418C5.339 5.403 5.417C 5.417D 5.418B 5.418CH70 H151 H1565.339 H127 H128 H151
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.347A 5.413 5.416 Műholdas Föld-kutatás
(passzív) Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) (űr-Föld irány)
5.347A 5.415 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.347A 5.413 5.416 Műholdas Föld-kutatás
(passzív) Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.415 MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.347A 5.413 5.416 Műholdas Föld-kutatás
(passzív) Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.347A 5.413 5.416 Műholdas Föld-kutatás
(passzív) Rádiócsillagászat Űrkutatás (passzív)
2655-2670 MHz2655-2670 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A H144
Műholdas Föld-kutatás (passzív) H128
Rádiócsillagászat H41
Űrkutatás (passzív) H127
5.149 5.412 5.4205.149 5.4205.149 5.4205.149 5.4205.149 H70 H151 H1565.149 H151
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3400-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) Mozgó Rádiólokáció
3400-3500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Űr-Föld irány)
Amatőr
Mozgó
Rádiólokáció 5.433
3400-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) Mozgó Rádiólokáció
3400-3410 MHz
Rádiólokáció H14 H23
3400-3410 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H160 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) H158 H159 Mozgó H160
3410-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H160 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H158 H159
5.282 5.432Mozgó H160
5.4313500-3700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Űr-Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Rádiólokáció 5.433
3600-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) Mozgó
3600-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) Mozgó
3600-3800 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H161 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) H158 H159 Mozgó H161
5.435 3700-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Űr-Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
3800-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H163 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H158 H159
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET. 2 KÖRZET3. KÖRZET
74-76 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Űr-Föld irány) MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Űrkutatás (űr-Föld irány)
74-76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Űrkutatás (űr-Föld irány)
74-76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H219A MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.559A 5.5615.559A 5.5615.561

3. melléklet a 254/2008. (X. 18.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. mellékletének H2, H10, H11, H39, H53, H54, H55, H56, H57, H58, H59, H64, H65, H67, H69, H74, H75, H76, H77, H90, H91, H92, H93, H94, H95, H96, H96A, H96B, H97, H98, H100, H101, H102, H104, H113, H114, H116, H119, H135, H149, H152, H160, H161, H162, H169 és H203 nemzeti lábjegyzetei helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"H2 A 9 kHz alatti sávban, valamint a 9-30 000 kHz sávban harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) induktív alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a 6. melléklet 9. pontjában meghatározottak szerint.

H10 Az RR-től eltérő polgári célú felosztás: a 135,7-137,8 kHz sáv az ERC/REC 62-01 Ajánlás alapján, valamint az 50-52 MHz sáv másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat részére is fel van osztva.

H11 Az 1810-1850 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7100 kHz, 14 000-14 350 kHz, 18 068-18 168 kHz, 21 000-21 450 kHz, 24 890-24 990 kHz, 28-29,7 MHz, 144-146 MHz, 432-438 MHz, 24-24,05 GHz, 47-47,2 GHz, 77,5-78 GHz, 134-136 GHz és a 248-250 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá a 135,7-137,8 kHz, 1850-2000 kHz, 10 100-10 150 kHz, 50-52 MHz, 1240-1300 MHz, 2300-2450 MHz, 5650-5850 MHz, 10-10,5 GHz, 24,05-24,25 GHz, 76-77,5 GHz, 78-81,5 GHz, 122,25-123 GHz, 136-141 GHz és a 241-248 GHz sávokban másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat állomásai részére kijelölhető frekvencia.

H39 A 7000-7100 kHz, 14 000-14 250 kHz, 18 068-18 168 kHz, 21 000-21 450 kHz, 24 890-24 990 kHz, 28-29,7 MHz, 144-146 MHz, 24-24,05 GHz, 47-47,2 GHz, 77,5-78 GHz, 134-136 GHz és a 248-250 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá a 435-438 MHz (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 1260-1270 MHz (Föld-űr irány) (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 2400-2450 MHz (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 5650-5670 MHz (Föld-űr irány) (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 5830-5850 MHz (űr-Föld irány), 10,45-10,5 GHz, 76-77,5 GHz, 78-81,5 GHz, 136-141 GHz és a 241-248 GHz sávokban másodlagos jelleggel a műholdas amatőrszolgálat állomásai részére kijelölhető frekvencia.

H53 A 48,5-60 MHz sáv a nem polgári célú földi mozgószolgálat alkalmazásai részére tervezett.

H54 Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 60-66 MHz sáv másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat részére is fel van osztva.

H55 Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 66-73 MHz sáv elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat részére van felosztva.

H56 A 73-74,8 MHz, 77-79,7 MHz és a 81,5-82 MHz sávokban a polgári célú frekvenciafelhasználás megszűnéséig kizárólag a polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki frekvenciakijelölés.

H57 A 73-74,8 MHz/77,5-79,3 MHz duplex sávban (80 MHz/A sáv) és a 77-77,5 MHz/ 81,5-82 MHz duplex sávban (80 MHz/B sáv) az egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és a kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek állomásai legfeljebb a [2008. október 15-én]1 érvényes rádióengedélyük lejártáig üzemelhetnek. A 2010. december 31. előtt lejáró rádióengedélyek 2010. december 31-ig meghosszabbíthatók. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.

H58 A 79,3-79,7 MHz sávban az egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek állomásai, valamint a 79,3-79,34 MHz sávban az egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek állomásai legfeljebb a [2008. október 15-én]2 érvényes rádióengedélyük lejártáig üzemelhetnek. A 2010. december 31. előtt lejáró rádióengedélyek 2010. december 31-ig meghosszabbíthatók. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.

H59 Nincs felhasználva.

H64 A 146-146,5 MHz, és a 149,4-149,9 MHz sávokban, valamint a 159,56875 MHz és a 159,58125 MHz frekvenciákon a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. A 146-146,5 MHz sávban frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.

H65 A 148,225 MHz, 152,81875 MHz, 152,83125 MHz, 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvenciák a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, analóg és digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhetők ki. A 152,81875 MHz és a 152,83125 MHz frekvenciákon frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.

H67 A 148,7-149,4/153,3-154 MHz sáv kétfrekvenciás, digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgószolgálati rendszerek részére tervezett.

H69 A 150,05-151,4 MHz, 154-156 MHz, 167,3-169,4 MHz, 169,8125-174 MHz, 270,25-275,25 MHz, 318,25-328,25 MHz, 406,1-417 MHz, 420-427 MHz, 440-442 MHz, 445-447 MHz, 1350-1375 MHz, 1476-1488,5 MHz és a 2245-2483,5 MHz sávokban nem polgári célra harmadlagos jelleggel kis hatótávolságú, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátviteli alkalmazások részére is kijelölhető frekvencia.

H74 A 156,375-156,7625 MHz, 156,8375-156,875 MHz, 160,975-161,475 MHz és a 165,2-167,3 MHz sávokban - a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvenciák kivételével - a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek és egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.

H75 A 156,4875-156,7625 MHz, 156,8375-157,4125 MHz és a 161,4875-162,0125 MHz sávokban, valamint a 156,8 MHz frekvencián a mozgószolgálat keretében a belföldi vízi utakon a parti és a hajóállomások részére jelölhető ki frekvencia a Bizottság 2000/637/EK Határozata, valamint a "Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)" alapján.

A 161,975 MHz és a 162,025 MHz frekvenciák a belvízi mozgószolgálat keretében az egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító és követő rendszer (AIS) részére jelölhetők ki az RR 52. Cikke és 18. Függeléke, a Bizottság 2000/637/EK Határozata, az ERC/DEC/(99)17 Határozat, valamint a "Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)" alapján.

H76 A 157,45-159,5625/162,05-164,1625 MHz és a 159,5875-160,6/164,1875-165,2 MHz duplex sávokban a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.

A [2008. október 15-én]3 érvényes rádióengedéllyel rendelkező, 159,1 MHz vivőfrekvenciát használó egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek és egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek legfeljebb 2008. december 31-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.

H77 A 164,175 MHz frekvencián nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek részére jelölhető ki frekvencia az ITU-R M.1746 Ajánlás alapján.

H90 Nincs felhasználva.

H91 A 410-413/420-423 MHz sáv nem polgári célú szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére fenntartott.

H92 A 410-413/420-423 MHz sávban a H91 lábjegyzetben hivatkozottól eltérő nem polgári célú rendszerek állomásai a H91 lábjegyzetben hivatkozott rendszerek bevezetéséig üzemelhetnek.

H93 A 415-417/425-427 MHz sáv polgári, illetve nem polgári célú digitális állandóhelyű és földi mozgószolgálati alkalmazások részére előirányzott.

H94 A 418,2-420/428,2-430 MHz sáv országos, kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny- vagy szélesebb sávú digitális, PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszer részére fenntartott az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)06 és az ECC/DEC/(06)06 Határozatok alapján.

H95 A 442-445/447-450 MHz sávban - a 444,3875-444,4125 MHz sáv kivételével - az állandóhelyű szolgálat keretében pont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy-, illetve kétfrekvenciás rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.

A [2008. október 15-én]4 érvényes rádióengedéllyel rendelkező és a 444,3875 MHz, 444,39375 MHz, 444,4 MHz, 444,40625 MHz, illetve 444,4125 MHz vivőfrekvenciát használó állomások 2009. december 31-ig üzemelhetnek.

H96 A 444,39375 MHz, 444,4 MHz és a 444,40625 MHz frekvenciákon a földi mozgószolgálat keretében bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.

H96A Nincs felhasználva.

H96B Nincs felhasználva.

H97 A 446-446,1 MHz sávban harmadlagos jelleggel analóg kis hatótávolságú üzleti rádió (analóg PMR 446) alkalmazások részére jelölhető ki frekvencia az ERC/DEC/(98)25 Határozat alapján.

H98 A 450-453,08/460-463,08 MHz sáv digitális földi mozgó rádiórendszerek és az állandóhelyű szolgálat keretében digitális pont-többpont rádiórendszerek részére tervezett.

H100 A 451,3-452,74/461,3-462,74 MHz sávban a kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek állomásai legfeljebb a [2008. október 15-én]5 érvényes rádióengedélyük lejártáig üzemelhetnek. A 2010. december 31. előtt lejáró rádióengedélyek 2010. december 31-ig meghosszabbíthatók. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.

H101 A 453,08-457,38/463,08-467,38 MHz sávban az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat keretében országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer részére jelölhető ki frekvencia.

H102 A 457,38-458,48/467,38-468,48 MHz sávban a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, illetve kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és az UIC 751-3 ORI (4. kiadás) műszaki szabályzat, valamint a CEPT T/R 22-01 Ajánlás alapján analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.

A sávban az analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek várhatóan 2012-ig üzemelhetnek.

H104 A 458,48-458,5625 MHz és a 468,48-468,5625 MHz sávokban analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.

H113 A 862-870 MHz sáv a mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás szimplex alkalmazások részére fenntartott a CEPT T/R 75-02 Ajánlás alapján.

H114 Nincs felhasználva.

H116 A 870-876/915-921 MHz sáv szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiórendszerek részére tervezett az ECC/DEC/(04)06 Határozat alapján.

H119 A 880,1-890,1/925,1-935,1 MHz EGSM-sávban az ERC/DEC/(97)02 Határozat alapján szolgáltatás célú páneurópai mozgó rádiótávközlő rendszer (GSM) részére jelölhető ki frekvencia a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodásnak megfelelően.

H135 Az 1980-2000 MHz sávban az ECC/DEC/(06)10 Határozat alapján, valamint az 1545-1574,5 MHz, 1576,5-1645,5 MHz, 1646,5-1670 MHz és az 1675-1710 MHz sávokban a nem polgári célú állandóhelyű szolgálati állomások 2008. december 31-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.

H149 Az RR-től eltérő felhasználás: a légi rádiónavigáció szolgálat 2000 MHz-en működő, 2000. január 1-jén érvényes engedéllyel rendelkező magasságmérői 2008. december 31-ig üzemelhetnek. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.

H152 A 2300-2500 MHz sávban másodlagos jelleggel a nem polgári célú radarok 2008. december 31-ig üzemelhetnek. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.

H160 A 3400-3600 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok részére a Bizottság 2008/411/EK Határozata alapján kijelölhető frekvencia, beleértve az ECC/DEC/(07)02 Határozat alapján az állandó és változó telephelyű digitális, pont-többpont struktúrájú, valamint mozgószolgálati szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszereket (így a WiMAX rendszereket) is.

H161 A 3600-3800 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok részére fenntartott a Bizottság 2008/411/EK Határozata alapján, beleértve az ECC/DEC/(07)02 Határozat alapján az állandó és változó telephelyű digitális, pont-többpont struktúrájú, valamint mozgószolgálati szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszereket (így a WiMAX rendszereket) is.

H162 Nincs felhasználva.

H169 A 6425-7125 MHz sávban pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések részére jelölhető ki frekvencia az ERC/REC 14-02 Ajánlás alapján.

A sávban a változó telephelyű rádió-összeköttetések 2008. december 31-ig üzemelhetnek.

H203 A 24,913-25,445 GHz és a 25,921-26,453 GHz sávban kijelölhető frekvencia, a 24,59424,913 GHz és a 25,557-25,921 GHz sáv fenntartott digitális pont-többpont rádiórendszerek, valamint pont-pont közötti, állandó telephelyű digitális rádió-összeköttetések részére az ERC/REC/(00)05 Ajánlás alapján."

2. Az R. 5. melléklete a következő új nemzeti lábjegyzetekkel egészül ki:

[A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának nemzeti lábjegyzetei]

"H52A A 48,5-74,8 MHz és a 75,2-87,5 MHz sávok nem polgári célú állandóhelyű és mozgószolgálati alkalmazások részére előirányzottak.

H61A A 87,5-108 MHz, 863-865 MHz és az 1795-1800 MHz sávokban harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a 6. melléklet 13. pontjában meghatározottak szerint.

H63A A 146-149,9 MHz, 150,05-156,7625 MHz, 156,8375-169,4 MHz és a 169,8125-174 MHz sávok polgári célú földi mozgószolgálati alkalmazások részére előirányzottak.

H63B A 146-148 MHz, 151,4-154 MHz, 417-417,25 MHz, 427-427,25 MHz, 452,74-455,16 MHz és a 462,74-465,16 MHz sávokban az EDR-átállásra nem kötelezett szervezetek állandóhelyű és mozgószolgálati állomásai 2008. december 31-ig üzemelhetnek. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.

H64A A 146,5-146,8 MHz sávban a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, digitális rádiós személyhívó rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. Frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.

H64B A 146,8-147,6/151,4-152,2 MHz duplex sávban a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. Frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.

H64C A 147,6-148/152,2-152,6 MHz duplex sávban a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. Frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.

H64D A 148-148,2125 MHz és a 148,2375-149,4 MHz sávokban az egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és az egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek, valamint a H64E lábjegyzetben megadott alkalmazástól eltérő kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a frekvenciasávok felhasználási szabályait megállapító miniszteri rendeletben meghatározott módon legfeljebb 2012. december 31-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.

H64E A 148-148,2125/152,6-152,8125 MHz és a 148,2375-149,4/152,8375-154 MHz duplex sávokban a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. Frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.

H69A A 150,05-151,4 MHz és a 167,3-169,4 MHz sávokban a nem polgári célú állandóhelyű és mozgószolgálati állomások, valamint kis hatótávolságú, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátviteli alkalmazások várhatóan 2012-ig üzemelhetnek.

H69B A 150,05-151,4 MHz és a 167,3-169,4 MHz sávok a polgári célú földi mozgószolgálati rendszerek részére tervezettek.

H76A A 159,5625-159,5875/164,1625-164,1875 MHz duplex sávban a [2008. október 15-én]6 érvényes rádióengedéllyel rendelkező kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a frekvenciasávok felhasználási szabályait megállapító miniszteri rendeletben meghatározott módon legfeljebb 2009. december 31-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.

H93A A 417-417,6/427-427,6 MHz sáv kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére fenntartott.

H93B A 417,6-418,2/427,6-428,2 MHz sáv kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére fenntartott az ERC/DEC/(96)04 és az ECC/DEC/(06)06 Határozatok alapján.

H97A A 446,1-446,2 MHz sávban harmadlagos jelleggel digitális kis hatótávolságú üzleti rádió (digitális PMR 446) alkalmazások részére jelölhető ki frekvencia az ECC/DEC/(05)12 Határozat alapján.

H104A A 458,5625-460/468,5625-470 MHz sávban kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. A sávban mindaddig csak a 451,3-452,74/461,3-462,74 MHz sávból áthelyezésre kerülő rendszerek részére jelölhető ki frekvencia, amíg a 451,3-452,74/461,3-462,74 MHz sávban rádióengedély alapján üzemelő állomás van.

H143A Az 1710-1785/1805-1880 MHz sávban harmadlagos jelleggel a légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló GSM 1800 MCA rendszerek részére kijelölhető frekvencia a Bizottság 2008/294/EK Határozata és az ECC/DEC/(06)07 Határozat alapján.

H151A A 2300-2400 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében digitális szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszerek (beleértve a WiMAX, WiBro és DVB-H rendszereket is) részére 2008. december 31-ig tervezett, ezt követően fenntartott."

4. melléklet a 254/2008. (X. 18.) Korm. rendelethez

1. Az R. 6. mellékletének 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Általános (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) alkalmazások

(lásd a H38 lábjegyzetet)

6765-6795 kHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata
13 553-13 567 kHz
26 545 kHz, 26 595 kHz, 26 645 kHz, 26 695 kHz,
26 745 kHz, 27 445 kHz,
27 495 kHz, 27 545 kHz, 27 595 kHz, 27 645 kHz
26 957-27 283 kHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata, valamint az ERC/DEC/(01)02 Határozat
26 995 kHz, 27 045 kHz,
27 095 kHz, 27 145 kHz,
27 195 kHz
40,66-40,7 MHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata, valamint az ERC/DEC/(01)03 Határozat
40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz
150,980-151,160 MHz
318 MHz
433,05-434,79 MHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata, valamint az ECC/DEC/(04)02 Határozat
433,05-434,79 MHz
863-870 MHz(1)Bizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata, valamint az ERC/REC 70-03 Ajánlás 1. melléklete
868-868,6 MHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata
868,7-869,2 MHz
869,4-869,65 MHz
869,7-870 MHz
2400-2483,5 MHz(2)
5725-5875 MHz(2)
10,434-10,5 GHz(3)
24-24,15 GHz(2)ERC/REC 70-03 Ajánlás 1. melléklete
24,15-24,25 GHz(2)Bizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata
61-61,5 GHz(2)
122-123 GHz(2)ERC/REC 70-03 Ajánlás 1. melléklete
244-246 GHz(2)

2. Az R. 6. mellékletének 7. pontja helyébe a következő pont lép:

"7. Riasztó alkalmazások

(lásd a H78C lábjegyzetet)

Riasztók:

868,6-868,7 MHz
869,25-869,4 MHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata
869,65-869,7 MHz

Szociális segélykérő rendszerek:

169,475-169,4875 MHzBizottság 2005/928/EK Határozata és az ECC/DEC/(05)02 Határozat
169,5875-169,6 MHz
869,2-869,25 MHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata

3. Az R. 6. mellékletének 9. pontja helyébe a következő pont lép:

(1) Kivéve a 868,6-868,7 MHz, 869,2-869,4 MHz és a 869,65-869,7 MHz sávokat.

(2) Videoátviteli alkalmazások részére is kijelölhető frekvencia.

(3) Kizárólag videoátviteli alkalmazások részére jelölhető ki frekvencia.

"9. Induktív alkalmazások

(lásd a H2 lábjegyzetet)

9 kHz alatt
9-20,05 kHzERC/REC 70-03 Ajánlás 9. melléklete
20,05-30 000 kHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata
400-600 kHz
3155-3400 kHz
6765-6795 kHz
7300-7400 kHz
7400-8800 kHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata
8800-9500 kHz
10 200-11 000 kHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata
13 553-13 567 kHz
26 957-27 283 kHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata, valamint az ERC/DEC/(01)16 Határozat

4. Az R. 6. mellékletének 12. és 13. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"12. Egészségügyben használt vezetéknélküli alkalmazások

(lásd a H5 lábjegyzetet)

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek:

| 9-315 kHz| Bizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata

Állati implantátum eszközök:

315-600 kHzERC/REC 70-03 Ajánlás 12. melléklete

Vérnyomásmérésre szolgáló nagyon kis teljesítményű orvosi membrán implantátumok:

30-37,5 MHzERC/REC 70-03 Ajánlás 12. melléklete

Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok:

402-405 MHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata, valamint az ERC/DEC/(01)17 Határozat

13. Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások

(lásd a H61A lábjegyzetet)

Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások:

87,5-108 MHzBizottság 2006/771/EK és 2008/432/EK Határozata
863-865 MHz
1795-1800 MHzERC/REC 70-03 Ajánlás 13. melléklete

Vezetéknélküli keskenysávú analóg beszédátviteli alkalmazások:

864,8-865 MHz| ERC/REC 70-03 Ajánlás 13. melléklete

5. melléklet a 254/2008. (X. 18.) Korm. rendelethez

Az R. 11. mellékletében a 75,2 MHz és az 5850 MHz közötti sávokra vonatkozó táblázatrész helyébe a következő táblázatrész lép:

[Nem polgári célú állandóhelyű szolgálati alkalmazások részére a H21 lábjegyzet alapján kijelölhető frekvenciasávok]

FrekvenciasávAlkalmazás
60-74,8 MHz
75,2-84 MHz 150,05-151,4 MHz
154-156 MHz 167,3-169,4 MHz 169,8125-174 MHz
223-230 MHz
Pont-pont és pont-többpont összeköttetések
400,05-406 MHz 406,1-417 MHz 420-427 MHzPont-pont összeköttetések
430-442 MHz 445-446 MHz 446,1-447 MHz 472-476 MHz 1350-1375 MHz 1492-1525 MHzPont-pont és pont-többpont összeköttetések
5670-5850 MHzPont-pont összeköttetések

6. melléklet a 254/2008. (X. 18.) Korm. rendelethez

Az R. 12. mellékletében a 75,2 MHz és a 2670 MHz közötti sávokra vonatkozó táblázatrész helyébe a következő táblázatrész lép:

[Nem polgári célú mozgószolgálati alkalmazások részére a H22 lábjegyzet alapján kijelölhető frekvenciasávok]

FrekvenciasávAlkalmazás
60-74,8 MHz 75,2-87,5 MHz 150,05-151,4 MHz
154-156 MHz 167,3-169,4 MHz 169,8125-174 MHz
223-230 MHz 400,05-406 MHz 406,1-410 MHz
410-413 MHzMozgórádió rendszerek, kivéve a szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszereket
413-417 MHzMozgórádió rendszerek
420-423 MHzMozgórádió rendszerek, kivéve a szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszereket
423-427 MHz 440-442 MHz 445-446 MHz 446,1-447 MHz 472-476 MHz 1350-1375 MHz 1492-1525 MHz 2025-2070 MHz 2200-2245 MHzMozgórádió rendszerek

7. melléklet a 254/2008. (X. 18.) Korm. rendelethez

1. Az R. 13. mellékletének 1.3. pontja a következőkkel egészül ki:

[1.3. ITU-R-ajánlások]

"M.1746Harmonized frequency channel plans for the protection of property using data communication"

2. Az R. 13. mellékletének 2.2. pontja a következőkkel egészül ki:

[2.2. Határozatok]

"2007/344/EKCommission Decision of 16 May 2007
on harmonised availability of information regarding spectrum use
within the Community
2008/294/EKCommission Decision of 7 April 2008
on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile
communication services on aircraft (MCA services) in the Community
2008/411/EKCommission Decision of 21 May 2008
on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHz frequency band for
terrestrial systems capable of providing electronic communications
services in the Community
2008/432/EKCommission Decision of 23 May 2008
amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio
spectrum for use by short-range devices"

3. Az R. 13. mellékletének 3.2. pontja a következőkkel egészül ki:

[3.2. ERC/DEC és ECC/DEC határozatok]

"ECC/DEC/(05)12ECC Decision of 28 October 2005 on harmonised frequencies,
technical characteristics, exemption from individual licensing and free
carriage and use of digital PMR 446 applications operating in the
frequency band 446.1- 446.2 MHz
ECC/DEC/(06)06ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency bands for
the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in
the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands
ECC/DEC/(06)07ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised use of airborne
GSM systems in the frequency bands 1710-1785 and 1805-1880 MHz
ECC/DEC/(07)02ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency bands
between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of
Broadband Wireless Access systems (BWA)
ECC/DEC/(08)02ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of
ERC/DEC(97)06, ERC/DEC(01)01, ERC/DEC(01)05,
ERC/DEC(01)06, ERC/DEC(01)14 and ERC/DEC(01)21
ECC/DEC/(08)04ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of
ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13,
ERC/DEC/(01)15 and ERC/DEC(01)18"

1 A rendelet hatálybalépési időpontja.

2 A rendelet hatálybalépési időpontja.

3 A rendelet hatálybalépési időpontja.

4 A rendelet hatálybalépési időpontja.

5 A rendelet hatálybalépési időpontja.

6 A rendelet hatálybalépési időpontja.

Tartalomjegyzék