5/2011. (I. 14.) VM rendelet

egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés j), k) és m) pontjaiban, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról szóló 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Ez a rendelet - a levegő védelméről szóló, a levegőterheltségi határértékekről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályokkal együtt - összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és a tárolótelepekről töltőállomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről szóló 94/63/EK irányelvével."

2. § (1) Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (VI. 19.) KöM rendelet (a továbbiakban: KöM rendelet) 1. § (3) bekezdésében "a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14. ) Korm. rendelet" szövegrész helyébe "a levegő védelméről szóló jogszabály (a továbbiakban: Lvr.)" szöveg, 1. § (4) bekezdésében "a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló külön jogszabály" szövegrész helyébe "a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló jogszabály" szöveg, 4. § (1) bekezdés c) pontjában a "légszennyezettségi" szövegrész helyébe a "levegőterheltségi szintje" szöveg, 10. § (6) bekezdésében a "légszennyezettségi határértékek" szövegrész helyébe a "levegőterheltségi szint határértékeinek" szöveg, 10. § (7) bekezdésében "a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelettel" szövegrész helyébe "az Lvr.-rel" szöveg lép.

(2) A KöM rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A § E rendeletben az Lvr. értelmező rendelkezései alkalmazandóak."

(3) A KöM rendelet 2.2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus (a továbbiakban együtt: zónacsoport) a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik."

(2) A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében az "a rendelet 4. számú mellékletében" szövegrész helyébe "a VM rendelet 5. mellékletében" szöveg lép.

4. § Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletben a levegő védelméről szóló jogszabály értelmező rendelkezései alkalmazandóak."

5. § A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 1. mellékletében a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 3. számú melléklet Nemzeti jogszabályok 6. sorában "A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe "A levegő védelméről szóló jogszabály" szöveg lép.

6. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában "a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben" szövegrész helyébe "a levegővédelméről szóló jogszabály" szöveg lép.

7. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdésb) pontjánakalkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdése b) pontja alkalmazásának a következő esetekben van helye:]

"c) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 34. § (1) bekezdése alapján az Lvr. 9. mellékletének 5-15., 18-22., 25. és 26. pontjában meghatározott fordulatok szerint;"

8. § (1) Hatályát veszti a KöM rendelet 9. §-a és 6. melléklete.

(2) Hatályát veszti az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 12. §-a.

9. § Ez a rendelet 2011. január 15-én lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 5/2011. (I. 14.) VM rendelethez

1. A KöM rendelet 2.2. számú melléklete helyébe a következő melléklet lép:

"Járművek festését végző üzemek"

1.1. A teljes VOC kibocsátás határértéke a festett termék teljes felületére vonatkoztatott illékony szerves vegyületek kibocsátott összes tömegében [g/m2], valamint a festett járműkarosszéria darabszámára vonatkoztatott VOC kibocsátás összes tömegében [kg/karosszéria] van kifejezve.

1.2. Járműfestés oldószer felhasználási és termelési küszöbértékei és a teljes VOC kibocsátás határértékei

ABC
1Tevékenység
és besorolási küszöbérték
(oldószer-felhasználás, tonna/év)
Termelési küszöbérték
(a festett termék éves
darabszámára vonatkozik)
Teljes VOC kibocsátás
határértéke
2Új személygépjárművek festése
(>15)
>500045 g/m2 vagy 1,3 kg/karosszéria
+33 g/m2
3<5000 önhordó karosszéria vagy
>3500 alvázra épített
90 g/m2 vagy 1,5 kg/karosszéria
+70 g/m2
4Új autókabinok, teherautó
vezetőfülkék festése (>15)
<5000
>5000
65 g/m2
55 g/m2
5Új haszongépjárművek festése
(>15)
<2500
>2500
90 g/m2
70 g/m2
6Új autóbuszok festése (>15)<2000
>2000
210 g/m2
150 g/m2

1.3. A környezetvédelmi hatóság dönt a g/m2 vagy kg/karosszéria határérték alkalmazásáról, amelynek során figyelembe kell venni, hogy a környezetet és az emberi egészséget a lehető legkisebb káros hatás érje.

1.4. Az oldószer-felhasználási küszöbértékeknél kisebb kapacitású járműfestő berendezéseknek, létesítményeknek a 2.1. számú melléklet járműfestésre vonatkozó követelményeit kell kielégíteni.

1.5. Az 1.2. pontban meghatározott termékfelület meghatározásánál figyelembe kell venni az elektroforetikus eljárással festett teljes felületet és minden egyéb alkatrész felületét, amelyet a festési folyamat egymást követő fázisaiban ugyanazzal a festékkel festenek be, mint a teljes felületet. Ha a festék felhordása több fázisban történik, a VOC kibocsátás számításánál valamennyi fázisban felhordott festék VOC tartalmát figyelembe kell venni, ugyanakkor a festett felületet csak egyszer szabad számításba venni.

1.6. Az elektroforézissel festett felület nagyságát az alábbi képlet alkalmazásával kell kiszámolni (ez a módszer lemezből készült más festett alkatrészekhez is alkalmazható):

2 x a járműkarosszéria teljes súlya / fémlemez átlagos vastagsága x fémlemez fajsúlya

1.7. Számítógépes tervezési vagy egyéb ezzel egyenértékű módszert lehet alkalmazni a többi felhasznált részegység vagy alkatrész felületének, vagy a berendezésben festett termék teljes felületének a kiszámítására.

1.8. A teljes VOC kibocsátási határértékek az összes bevonatfelviteli műveletre vonatkoznak, amelyet ugyanabban a berendezésben végeznek elektroforetikus vagy bármely más festési eljárással egészen a végső fényezett réteg és a felső polírozott festékréteg elkészítéséig. A teljes VOC kibocsátási határértékek arra az oldószermennyiségre is vonatkoznak, amelyet a folyamatban használt berendezések (beleértve a szórófülkéket és egyéb helyhez kötött berendezéseket) tisztítására használnak."

Tartalomjegyzék