171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő tagállami hatáskörbe tartozó támogatásokkal kapcsolatos egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének d)-e) pontjára tekintettel - a következőket rendelem el:

1. § (1) A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet] 1. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában:]

"f) TÉSZ: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § a) és b) pontja szerint előzetesen, illetve véglegesen elismert zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezet;"

(2) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. §-ának s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"s) bejelentési rendelet: az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet."

(3) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az agrár de minimis rendelet szerinti küszöbérték ellenőrzése céljából a mezőgazdasági vállalkozás az intézményi kezességvállalás igénybevételére vonatkozó, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a kezességvállaló intézmény a Tv. 26. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, a mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszerében lévő, a mezőgazdasági vállalkozásra vonatkozó adatokról hatósági bizonyítványt kérjen az MVH-tól.

(3) Az MVH a mezőgazdasági vállalkozás de minimis keretének állapotáról szóló hatósági bizonyítványt az intézményi kezességvállalás igénybevételére vonatkozó kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül megküldi a kezességvállaló intézmény részére.

(4) A halászati de minimis küszöbérték ellenőrzése céljából a halászati vállalkozás a kezességvállaló intézmény felé nyilatkozik a halászati de minimis rendelet alapján igénybe vett támogatásairól. A nyilatkozat tartalma kiterjed a halászati vállalkozás adószámára vagy adóazonosító jelére és az ügyfél-regisztrációs számára, esetlegesen fennálló köztartozására, a folyó évben és a két megelőző pénzügyi évben a 875/2007/EK rendelet alapján kapott halászati de minimis támogatás jogcímére és összegére (jogcímenként, euróban)."

(4) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MVH az adatoknak a mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszerében történő rögzítésekor a kezességvállaló intézmény által kiállított igazoláson is feltüntetett, a kezesség elbírálási napja hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró/forint átváltási árfolyamot veszi figyelembe."

(5) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § (1) A "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet] 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hitelprogram keretében hitelfelvételre jogosultak a Tv. 28. §-a szerint nyilvántartásba vett, vagy a hitelkérelem benyújtásáig regisztrációs szám megállapítása iránti kérelmet benyújtott KKV-k."

(2) A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hitelintézetek csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be,

a) amelyet a beruházás helye szerint illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal előzetesen nyilvántartásba vett, és

b) amelyhez a kérelem benyújtásakor mellékelték a 2. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó záradékot, és

c) amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy megnevezését, székhelyét vagy címét, adószámát vagy adóazonosító számát, regisztrációs számát tartalmazó nyilatkozatát, valamint az ügyfél arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy

ca) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

cb) köztartozása nem áll fenn,

cc) a nyilatkozattételt megelőző hároméves időszakban "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram jogcímen támogatást nem kapott, vagy amennyiben kapott, a nyújtott támogatás összegét forintban, illetve, hogy

cd) a vállalkozás mikro-, kis- vagy középvállalkozás kategóriába tartozik."

3. § (1) A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet] 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás mértéke a termeltetési szerződésben foglalt állati termék termeltetéséhez éves szinten nyújtott előleg átlagértékének 8%-a. A termeltetőt megillető támogatás összegét negyedévenként a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) Központja által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon állati termékenként kell kiszámítani."

(2) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A termeltetőként történő bejegyzés iránti kérelmet a termeltető székhelye szerint illetékes megyei MgSzH-hoz, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MgSzH Központja által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon lehet benyújtani."

(3) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdésben meghatározott írásbeli nyilatkozatot a termeltetői bejegyzésre irányuló kérelemhez kell csatolni."

(4) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A termeltető a támogatási kérelmét a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MgSzH Központja által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon, negyedévente egyszer, teljes negyedévre vonatkozóan legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig nyújthatja be az MgSzH-hoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell a termeltetési előlegben részesült állattartók 3. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MgSzH Központja által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon, állati termékenként külön-külön elkészített összesítő kimutatását."

(5) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 7. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az MgSzH a támogatási kérelmeket a benyújtás időpontját igazoló dokumentum csatolásával az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához továbbítja, amely a benyújtott dokumentumok alapján dönt az igénybe vehető támogatásról és intézkedik annak kifizetéséről.

(4) Az MVH - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 60. § (2) bekezdésére is figyelemmel - a forrás rendelkezésére állásától számított huszonkettő munkanapon belül folyósítja a támogatást a termeltető részére."

(6) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 2-4. számú melléklete lép.

4. § (1) A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet] 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A támogatás igénybevétele iránti kérelmet az e rendelet melléklete szerinti adattartalmú, az MgSzH Központja által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon lehet postai úton vagy személyesen benyújtani a mezőgazdasági termelő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez. A termelőnek a kérelemhez csatolnia kell a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről a tárgyévben kiállított, saját nevére szóló eredeti számlákat és azok egy másolati példányát, valamint a 3. § b) pontja szerinti adó-visszatérítés teljesítésének igazolását. Gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a számlán a gázolajmennyiségét külön fel kell tüntetni.

(3) A mezőgazdasági termelő a támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy

a) nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett - vagy adók módjára behajtható köztartozással,

b) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,

c) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

d) vállalkozása nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

e) folyó évben és a megelőző kettő pénzügyi évben az Európai Bizottság 1860/2004/EK rendelete, illetve az 1535/2007/EK rendelet alapján "de minimis" támogatásban részesült vagy nem részesült (jogcímenkénti bontásban, euróban),

f) hozzájárul a felhasznált számlákra vonatkozó adatoknak a vámhatóság részére történő továbbításához,

g) a jövedéki adó visszaigénylést papír alapon vagy elektronikus úton nyújtotta be,

h) a jövedékiadó-visszatérítést a vámhatóság részére teljesítette,

i) hozzájárul, hogy e jelen rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemhez kapcsolódó eljárás során a Vám- és Pénzügyőrség a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki-adóvisszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a részére folyósított adó-visszatérítéssel kapcsolatos adatokat további felhasználás, és az eljáráshoz kapcsolódó ellenőrzés céljából átadja a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, továbbá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére."

(2) A 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az MgSzH - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § b) pontja alapján - megvizsgálja a mezőgazdasági termelő de minimis támogatásra való jogosultságát, ellenőrzi a támogatás kiszámított összegét és ezt követően a támogatás igénybevétele iránti kérelmet az e rendelet melléklete szerinti adattartalmú, az MgSzH Központja által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon záradékolja, a benyújtott számlákat pedig olyan záradékkal látja el, amely egyértelművé teszi, hogy azokra alapozva a mezőgazdasági termelő e rendelet szerinti támogatás igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be.

(2) Az MgSzH a záradékolt kérelmet, a számlákat, azok másolati példányát, a 3. § b) pontja szerinti adó-visszatérítés teljesítésének igazolását, valamint a benyújtás időpontját igazoló borítékot - személyes benyújtás esetén az átvétel időpontjára szóló, az MgSzH által kiállított elismervényt - évi egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) mezőgazdasági termelő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére továbbítja. Ha az MgSzH a kérelemben megjelölt támogatási összeghez képest csak annak egy részére vonatkozóan igazolja a támogatásra való jogosultságot, akkor a kérelmet az indok megjelölésével visszaküldi a mezőgazdasági termelő részére, aki arra a kézhezvételtől számított tíz munkanapon belül észrevételt, illetve hiánypótlást tehet. Ha az MgSzH a mezőgazdasági termelő által tett észrevétellel nem ért egyet, akkor a záradékolt kérelmet a mezőgazdasági termelő észrevételeivel együtt küldi meg az MVH részére."

(3) A 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet Melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

5. § (1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgáltató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig nyújthatja be. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. 2009-ben a 2009. október 2-ig igénybe vett szolgáltatások esetén nyújtható be támogatási kérelem."

(2) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - csatolni kell évente egy alkalommal, az első igényléskor]

"bb) a kedvezményezett által kiállított, az MVH Központja által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú adatlapot és nyilatkozatot, vagy"

(3) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A támogatási kérelemhez -a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - csatolni kell:]

"c) a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor

ca) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

cb) nincs lejárt köztartozása, valamint

cc) rendelkezik az állat-egészségügyi hatóság által kiadott működési engedéllyel."

(4) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a 4. § szerinti jogosultsági feltételekhez kapcsolódóan a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozatban változás következik be, azt a kedvezményezett azonnal köteles a szolgáltató felé jelezni."

(5) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 7. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben a támogatási kérelem nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, kijavításra szorul, az MVH a szolgáltatót egyszeri alkalommal a hiányok megjelölése mellett a hibák kijavítására, illetve a hiányosságok pótlására szólítja fel."

(6) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A benyújtott támogatási kérelem teljességének ellenőrzését követően az MVH a támogatásról beérkezési sorrend alapján - a miniszter által meghatározott éves támogatási keret erejéig - a szolgáltató részére kedvezményezettenkénti részletezésben döntést hoz. Az MVH a döntésről az adott támogatási évre vonatkozóan benyújtott összes támogatási kérelem érdemi elbírálását követően, évente egy alkalommal értesíti a kedvezményezettet is."

(7) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A rendelkezésre álló forrás kimerülése esetén a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 78. § (2) bekezdése alapján közleményt ad ki. Ebben az esetben támogatási kérelem az intézkedés napjáig igénybe vett szolgáltatások után nyújtható be. Az intézkedésről a szolgáltató köteles értesíteni a kedvezményezetteket."

(8) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. és 7. számú melléklete lép.

6. § (1) A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban: 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet] 1. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában:]

"a) mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy művelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást (a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE REV. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendeletének 1. számú melléklete szerinti NACE Rev. 2. alágazati besorolás szerint: 01.1, 01.4, 01.5, 01.6), valamint a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban tartását [a Tanács 1782/2003/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 2. cikk c) pont];"

(2) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"d) termelői szervezet: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet szerinti társaság;"

(3) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 4. § szerinti támogatások igénybevételére a mezőgazdasági vállalkozás abban az esetben jogosult, amennyiben igazolja, hogy:]

"ab) belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, fő tevékenységi köre az 1. § a) pontjában meghatározott tevékenység,"

(4) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 4. § szerinti támogatások igénybevételére a mezőgazdasági vállalkozás abban az esetben jogosult,amennyiben:]

"b) nyilatkozik, hogy:

ba) a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti beruházást a hitelszerződés kötést követő 12 hónapon belül befejezi,

bb) a felvett hitelt a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott célra használja,

bc) a vállalkozását legalább a felvett hitel, illetve lízing futamidejének időszakában, a hitellel, illetve lízinggel megvalósított beruházást pedig legalább 5 évig rendeltetésszerűen működteti,

bd) a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti beruházás esetén hozzájárul ahhoz, hogy a hitel lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje meg a megvalósult fejlesztést,

be) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

bf) köztartozása nem áll fenn,

bg) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel."

(5) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 12. §-a (2) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő szövegrész lép:

"(2) Az MgSzH hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a hitelkérelemben meghatározott célkitűzések közül, melyek azok, amelyek megfelelnek:"

(6) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket e rendelet hatálybalépésétől kezdődően folyamatosan lehet benyújtani az MgSzH területileg illetékes szervéhez. Az MgSzH Központja által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú hatósági bizonyítvány kiállítása a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 74. §-a alapján tárgyi illetékmentes."

(7) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 12. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az MgSzH az általa hatósági bizonyítvánnyal ellátott hitel- és lízingkérelmekről az adott hónapot követő 15-éig az 5. számú melléklet szerint adatszolgáltatást nyújt a miniszter részére. A miniszter a rendelkezésére álló adatok alapján jogosult a hatósági bizonyítvány iránti kérelmek MgSzH-hoz történő benyújtásának közlemény útján történő felfüggesztésére."

(8) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kamatkedvezmény által megtestesített támogatástartalmat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az 1. számú mellékletben meghatározott módszer szerint állapítja meg, a pénzügyi intézmény által minden hónap 20. napjáig megküldött, 2. számú melléklet szerinti adatszolgáltatás alapján."

(9) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

7. § (1) A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet] 4. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés kiegészül a következő f)-h) pontokkal:

[Díjtámogatásra jogosult az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: kedvezményezett), aki vagy amely:]

"e) nyilatkozik, hogy az e rendeletben szabályozott díjtámogatás igénylésével kapcsolatban a jégeső-elhárító szervezet részére a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) előtti eljárásra adott meghatalmazás és nyilatkozat aláírása időpontjában:

ea) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

eb) nincs lejárt köztartozása,

ec) lejárt köztartozása van, de annak megfizetésére halasztást, vagy részletfizetési lehetőséget kapott,

ed) a vállalkozás megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott feltételeinek;

f) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás folyósítója az e) pont szerinti nyilatkozatvalóságtartalmánakigazolását kérje az Áht. 18/C. §-ának (13)-(15) bekezdésében meghatározott eljárásban vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól;

g) kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben megállapítást nyer a díjtámogatásra való jogosulatlansága, a jégeső-elhárító szervezet részére a számla szerinti jégeső-elhárítási díj teljes összegét megfizeti;

h) nyilatkozik, hogy vállalkozása megfelel a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás fogalmának."

(2) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő szövegrész lép: "(2) A díjtámogatás igénylésére - a 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezett meghatalmazása alapján - az a szervezet jogosult, amely"

(3) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 5. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha a díjtámogatásra vonatkozó igények összeg meghaladja a (4) bekezdés szerinti összeget, úgy a kifizetésre kerülő díjtámogatások összegét az MVH minden kedvezményezett esetében a (4) bekezdés szerinti összeg erejéig arányosan csökkenti.

(6) A jogosulatlanul igénybe vett díjtámogatást a kedvezményezett - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) 69. §-ában foglaltakra figyelemmel - az MVH határozatában előírtak szerint köteles visszafizetni."

(4) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A díjtámogatásra vonatkozó kérelmet a szervezetnek a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal, az MgSzH által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon kell benyújtania a szakigazgatási hivatalhoz a tárgyév június 1-je és 30-a között."

(5) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 6. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A díjtámogatási kérelemhez csatolni kell:]

"c) a kedvezményezetteknek az e rendeletben szabályozott díjtámogatás igénylésével kapcsolatban a jégeső-elhárító szervezet részére a szakigazgatási hivatal és az MVH előtti eljárásra adott meghatalmazását;"

(6) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 6. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha a díjtámogatási kérelemben foglalt díjtámogatásra a 4. § (1) bekezdés szerinti kedvezményezett jogosult, az MVH határozatot hoz és intézkedik a díjtámogatásnak a szervezet részére történő kifizetéséről. Az MVH a határozat közlésével egyidejűleg a kedvezményezettenkénti részletezést tartalmazó mellékletet megküldi a szervezetnek, továbbá a kedvezményezettel közli a díjtámogatás összegét.

(6) Ha a kedvezményezett nem jogosult a díjtámogatásra, az MVH erről határozatot hoz, amelyet közöl a szervezettel, valamint a kedvezményezettel."

(7) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakigazgatási hivatal a jégeső-elhárítási tervben, valamint az alapszabályban vagy a társasági szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább kétszer ellenőrzi. A szervezet által vállalt kötelezettségek teljesítésének elmaradása, továbbá valótlan adatok szolgáltatása a kedvezményezettek díjtámogatásra való jogosultságának visszavonását eredményezi. A jogosulatlanul igénybe vett díjtámogatás tényét a szakigazgatási hivatal által készített jegyzőkönyv és az eljárási törvény előírásai alapján az MVH állapítja meg, és intézkedik a jogosulatlan díjtámogatás behajtásáról." (8) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, azzal, hogy a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti:

a) az 50/2007. (VI. 27) FVM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése, valamint a Nyilatkozat halászati vállalkozások részére az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet alapján a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállaláshoz című 2. számú melléklete;

b) a 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 3. számú melléklete;

c) a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 9. §-ának (1) és (2) bekezdése;

d) a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése a) pontjának ac) alpontja, 5. §-ának (2) bekezdése, és a 3. számú melléklete;

e) az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. §-a (1) bekezdésének d) pontja, a 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja, és az 1. számú melléklete;

f) a jégeső-elhárítási rendszer működéséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételének szabályairól szóló 86/2008. (VII. 5.) FVM rendelet.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelethez

"1. számú melléklet az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

Kérelem adattartalma mezőgazdasági vállalkozások részére intézményi kezességvállaláshoz

1. Azonosító adatok:

Adószáma, adóazonosító jele, regisztrációs száma

2. A kérelmező nyilatkozatai

A kérelmező nyilatkozik arról, hogy:

2.1. köztartozással nem rendelkezik,

2.2. a folyó évben és a két megelőző pénzügyi évben az 1860/2006/EK rendelet alapján, valamint az 1535/2007/EK rendelet alapján agrár de minimis támogatásban részesült/nem részesült (jogcím szerinti bontásban, euróban megadva).

3. Meghatalmazás a kezességvállaló intézmény részére

4. Keltezés és a kérelmező cégszerű aláírása"

2. számú melléklet a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelethez

"1. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

Kérelem adattartalma a termeltetői bejegyzésre

I. Azonosító adatok:

Az ügyfél adószáma, adóazonosító jele, regisztrációs száma

II. A termeltetői bejegyzést kérelmező nyilatkozatai:

1. A termeltető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy

a) kereskedelmi tevékenységet, és/vagy állati termékfeldolgozói tevékenységet végez, és/vagy termelői csoportként működik,

b) a termeltetői tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik,

c) a termeltetői tevékenység és a finanszírozási háttér leírása,

d) a tárgyévben kihelyezésre tervezett termeltetési előleg összege,

e) a tárgyévben termeltetett állati termék mennyisége (vágósertés, vágóbaromfi, nyerstej).

2. A termeltető tudomásul veszi, hogy

a) a támogatási feltételek megszegése vagy részleges teljesítése, továbbá a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal határozata alapján a határozatban meghatározott módon, az ott megadott számlára kamattal növelten kell visszafizetnie;

b) a termeltetési tevékenysége kapcsán kapott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja.

3. A csatolt mellékletek felsorolása.

4. Keltezés és a kérelmező (cégszerű) aláírása"

3. számú melléklet a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelethez

"2. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma

1. A termeltető azonosító adatai:

Az ügyfél regisztrációs száma

2. Nyilatkozatok:

A termeltető nyilatkozata arról, hogy a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

2.1. nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt

2.2. lejárt köztartozással nem rendelkezik

2.3. nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak

2.4. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismerte, valamint a folyó pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet alapján az általa vezetett vállalkozás csekély összegű támogatásban részesült/nem részesült (jogcím szerinti bontásban, euróban megadva)

3. A támogatás alapjául szolgáló termeltetési előleg negyedéves összegének kiszámítása:

A támogatási időszak (negyedéves bontásban)

Mind vágósertés, mind vágóbaromfi, mind nyerstej esetében (három havi bontásban; forintban)

1. Termeltetési előleg

a) állomány a hónap 1. napján, mely összegnek meg kell egyeznie az előző hónap 3. pontjában feltüntetett összeggel

b) tárgyhónapban kiadott előleg

c) termelőknél vagy állattartóknál kint lévő előleg összesen

2. A felvásárlás során elszámolt előleg

3. Előlegállomány a tárgyhónap utolsó napján

4. Igényelhető támogatás mindösszesen:

4.1. negyedévi átlagos termeltetési előleg állomány (a három hónap utolsó napján fennálló termeltetési előlegállomány számtani átlaga az összes állati termékre vonatkozóan, forintban)

4.2. támogatás összege (negyedévi átlagos termeltetési előlegállomány 2%-a, forintban)

5. Keltezés és a kérelmező (cégszerű) aláírása

6. Melléklet: Összesítő kimutatás a termeltetésben részt vevő állattartókról

7. A Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal nyilatkozata, mely szerint a támogatási kérelemben foglaltak szakmai felülvizsgálata elvégzésre került és annak tartalma megfelelő

8. Keltezés, és a Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal főigazgatójának aláírása és bélyegzője"

4. számú melléklet a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelethez

"3. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

Összesítő kimutatás adattartalma

1. A termeltető azonosító adatai:

Az ügyfél adószáma/adóazonosító jele, regisztrációs száma

2. Termeltetett állati termékre vonatkozó adatok

a) Termelő állattartó neve, regisztrációs száma

b) Tárgynegyedévben kiadott termeltetési előleg összege (Ft)

c) Összesítés, melynek meg kell egyeznie e rendelet 2. számú mellékletének adott állati termék tekintetében a tárgyhónapban kiadott előlegre vonatkozó adataival

3. Keltezés és (cégszerű) aláírás"

5. számú melléklet a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelethez

"Melléklet a 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás igényléséhez

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

Az ügyfél adószáma/adóazonosító jele, regisztrációs száma

2. A támogatás igényléséhez szükséges alapadatok:

a) A megművelt szőlő- és gyümölcsterület(ek) adatai

aa) Település neve

ab) Helyrajzi szám

ac) Terület (hektár, kéttizedes pontossággal)

b) A szőlő- és gyümölcsterület(ek) használatának adatai

ba) Jogcím (tulajdonjog, haszonbérlet, egyéb)

bb) Használat időtartama (év, hó, tól-ig)

bc) Bérbeadó neve

bd) Bérbeadó címe (irányítószám, település, utca, házszám)

c) Összesítés

[A megművelt szőlő- és gyümölcsterületeket saját tulajdon és egyéb használati jogcím (haszonbérlet, egyéb) szerint elkülönítve, ezen belül helyrajzi számonként külön-külön kell feltüntetni.]

3. A támogatás összegének megállapítása a szőlő- és gyümölcsös ágazatban:

a) A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján történő jövedéki adó visszaigényléséhez a szőlő- és gyümölcsös ágazatban felhasznált számlák alapján:

aa) a számla sorszáma

ab) a számla száma

ac) a számla kibocsátásának kelte

ad) a visszatérítés alapját képző gázolajmennyisége literben

ae) a jövedékiadó-visszatérítés összege forintban

af) összesítés

A jövedékiadó-visszatérítés alapját képező gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár)

b) A támogatás igényléséhez felhasznált számlák alapján:

ba) a számla sorszáma

bb) a számla száma

bc) a számla kibocsátásának kelte

bd) a visszatérítés alapját képző gázolajmennyisége literben

be) a jövedékiadó-visszatérítés összege forintban

bf) összesítés

1 hektárra jutó gázolajmennyiség (liter/hektár)

c) Az igényelt támogatás számított összege (T)

d) Az igényelt támogatás összege

A támogatás összegének megállapításakor a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 97 liter/hektár mennyiségen felüli, számlával igazolt ténylegesen felhasznált gázolajmennyiség vehető figyelembe, ami nem lehet több, mint 100 liter/hektár/év.

A támogatás kiszámításának módja:

T = t (ha) x Q (l/ha) x 70 (Ft/l)

ahol

T: a támogatás számított összege;

t: az ültetvény területe hektárban (két tizedesjegy pontossággal);

Q: a ténylegesen felhasznált üzemanyag-mennyisége csökkentve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 97 liter/hektár mennyiséggel, de legfeljebb 100 l/ha/év.

Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a három pénzügyi év vonatkozásában a 7500 eurónak megfelelő forintösszeget. Az igényelt támogatási összeg kiszámításakor a korábban kapott mezőgazdasági de minimis támogatások összegét is figyelembe kell venni és a számított támogatás összegét - szükség szerint - csökkenteni.

4. A kérelmező nyilatkozatai

5. Keltezés és a kérelmező aláírása

6. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal záradéka, amellyel a földhasználati lap alapján a megművelt földterület nagyságát, a földterület művelésben tartását, valamint a támogatás 3. pont c) alpontja szerint kiszámított összegének helyességét igazolja. A záradék kiterjed arra, hogy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a támogatásra való jogosultság megállapítását javasolja, módosítással javasolja, vagy nem javasolja."

6. számú melléklet a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelethez

"1. számú melléklet az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma

1. A szolgáltató azonosító adatai

2. Az igényelt támogatás adatai:

2.1. Tárgyidőszak megnevezése (év, hónap)

2.2. Az elszállított állati hullával kapcsolatos összesítő adatok

2.2.1. Az elszállított állati hulla megnevezése, mennyisége (kg)

2.2.2. Az elszámolt szállítási távolság összesen (km)

2.2.3. A kiállított számlák összes nettó értéke (Ft)

2.2.4. A kiállított számlák támogatás tartalma forintban (igényelt támogatás)

2.2.5. Az igényelt támogatás (Ft)

2.3. Az ártalmatlanított állati hullával kapcsolatos összesítő adatok

2.3.1. Az ártalmatlanított állati hulla megnevezése, mennyisége (kg)

2.3.2. A kiállított számlák összes nettó értéke (Ft)

2.3.3. A kiállított számlák támogatás tartalma forintban (igényelt támogatás)

2.3.4. Az igényelt támogatás (Ft)

2.4. Igényelt támogatás összesen (Forintban)

3. Az ügyfél nyilatkozata, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

4. Keltezés

5. A kérelmező (cégszerű) aláírása

6. Mellékletek"

7. számú melléklet a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelethez

"2. számú melléklet az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelethez

Adatlap és nyilatkozat adattartalma

1. A kedvezményezett azonosító adatai:

1.1. Telephely címe;

1.2. Telephely tenyészetkódja.

2. Az állatállományra vonatkozó adat: Az állatfaj megnevezése.

3. A kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy

3.1. nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

3.2. nincs lejárt köztartozása,

3.3. eleget tesz az egyes állatfajok egységes azonosítási és nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó szabályozásban foglaltaknak,

3.4. eleget tesz az elhullott állatokkal kapcsolatosan az állat-egészségügyi jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és bejelentési kötelezettségének,

3.5. a kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4. A kedvezményezett kötelezettséget vállalása arról, hogy

4.1. a nyilatkozataiban szereplő feltételekben változás történik, azt a szolgáltató felé azonnal jelzi,

4.2. megállapítást nyer, hogy a támogatásra nem jogosult az állati hulla elszállítását és megsemmisítését végző szolgáltató részére a számla teljes összegét megfizeti.

5. Keltezés és a kedvezményezett (cégszerű) aláírása"

8. számú melléklet a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelethez

"4. számú melléklet a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez

I. Hatósági bizonyítvány adattartalma

1. A hiteligénylő azonosító adatai;

2. Iktató szám;

3. Adószám/adóazonosító jel;

4. A kért hitel, illetve lízing összege;

5. A Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal megállapítása arra vonatkozóan, hogy a hitel-, illetve lízingkérelemben meghatározott célkitűzések közül a kérelem

a) mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzése esetén a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. § g) pontjában,

b) állattartó telepek korszerűsítése esetén a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. § l) pontjában,

c) mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás esetén a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. § h) pontjában,

d) pénzügyi lízing esetén a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. § p) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel;

6. Az MgSzH igazolása arról, hogy az igénylő az általa végzett tevékenység alapján támogatott hitel-, illetve lízingkérelmet nyújthat be a pénzügyi intézményhez;

7. Keltezés;

8. Főigazgató aláírása.

II. Hatósági bizonyítvány kiadása megtagadásának adattartalma

1. Ügyiratszám;

2. Ügyintéző;

3. A kérelmező neve;

4. A kérelmező címe;

5. Adószáma/adóazonosító jele;

6. Értesítés arról, hogy a hivatalba érkezett hitel/lízingkérelem megvizsgálásra került;

7. Megállapítás arról, hogy a kérelem nem felel meg a megjelölt hitelcélnak;

8. Utalás arra, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítására nincs lehetőség;

9. A határozat ellen jogorvoslati lehetőségre történő felhívás;

10. Keltezés;

11. A megyei MgSzH főigazgatójának aláírása."

9. számú melléklet a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelethez

"2. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

Díjtámogatási kérelem adattartalma

1. A kérelmező azonosító adata

2. A jégeső-elhárító szervezet működési területének meghatározása:

2.1. megye megnevezése;

2.2. működő talajgenerátorok (megyénként/db);

2.3. területnagyság megyénként (km2);

2.4. területnagyság összesen (km2);

3. Összesítő kimutatás a jégeső-elhárítási díjtámogatás kedvezményezetteiről:

3.1. A díjtámogatásra jogosult neve; regisztrációs száma; KKV státusza (mikro, kis, közép);

3.2. A kiállított számla száma;

3.3. A jégeső-elhárítási díjösszege;

3.4. A díjtámogatásra jogosult által fizetendő összeg (Ft);

3.5. A díjtámogatás összege kedvezményezettek szerinti bontásban;

3.6. A díjtámogatás összege összesen (Ft);

4. A kérelmező nyilatkozatai

5. Keltezés, cégszerű aláírása

6. Mellékletek:

6.1. alapszabály/társasági szerződés másolata;

6.2. számla másolata (db);

6.3. meghatalmazás (db);

7. Az illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazolása arról, hogy a díjtámogatási kérelem 1. pontjában megjelölt kérelmező, valamint a mellékelt számlán vevőként szereplő kedvezményezettek a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételeket teljesítették. Az igazolás kiterjed a díjtámogatás összegére is.

8. Keltezés

9. Igazgató aláírása (megyei MgSzH)"

Tartalomjegyzék