112/2009. (V. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a 2. § tekintetében, a külkereskedelmi államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. § (6) bekezdésében,

a 2. § tekintetében, a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet kijelölése tárgyában a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében, a műszaki-biztonsági hatóság kijelölése tárgyában a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 41. pontjában, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 37. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 7. § és a 8. § (4) bekezdés tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 63. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közigazgatási hatósági ügyek intézése során - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - az elektronikus ügyintézés szabályai alkalmazandóak."

2. §

(1) Az R. 5. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal külkereskedelmi államigazgatási hatóságként:

a) eljár a haditechnikai eszközök és szolgáltatások külkereskedelmi forgalmazásával kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben a nemzetközileg vállalt kötelezettségek betartásával, valamint a polgári lőfegyverek és egyes közbiztonságra különösen veszélyes eszközök kiviteli, behozatali forgalmának engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben;

b) eljár a kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmazásával kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben a nemzetközileg vállalt feltételek betartásával, ellátja a nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásából adódó feladatokat;

c) eljár az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben.

(3) A Hivatal hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóságként eljár a haditechnikai termékek gyártásának és szolgáltatás nyújtásának engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben."

(2) Az R. 5. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (3) bekezdés szerinti feladatok vonatkozásában országos illetékességgel első fokon a Hivatal haditechnikai és exportellenőrzési hatósága, másodfokon a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter jár el.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti feladatok vonatkozásában országos illetékességgel első fokon a Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága, másodfokon - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a Hivatal központi szerve jár el."

3. §

Az R. 11. § (3) bekezdése a következő k)-l) ponttal egészül ki:

(A Hivatal - ha jogszabály másként nem rendelkezik - műszaki biztonsági hatóságként jár el:)

"k) a villamos energiáról szóló törvény szerinti csatlakozó-, összekötő és felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek műszaki biztonságával kapcsolatos hatósági ellenőrzési eljárásokban;

l) a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés és telephelyi vezeték, valamint ezek tartozékainak műszaki biztonságával, továbbá az elosztói engedélyes műszaki biztonsági tevékenységével kapcsolatos hatósági eljárásokban."

4. §

Az R. a 11/A. §-t követően a következő alcímmel és 11/B. §-sal egészül ki:

"A termékinformációs kapcsolattartó pont feladatainak ellátása

11/B. § A Hivatal termékinformációs kapcsolattartó pontként - az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint - ellátja a 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladatokat."

5. §

Az R. 12. § (1) bekezdése a következő k)-m) ponttal egészül ki:

(A Hivatal)

"k) ellátja a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló külön jogszabály alapján a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatósági feladatokat a kereskedelmi és ipari szakterületen;

l) ellátja az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló tevékenységgel kapcsolatos, külön jogszabályban előírt nyilvántartási feladatokat;

m) ellátja az Európai Közösségbe irányuló faanyagbehozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló, a Tanács 2005. december 20-án kelt, 2173/2005/EK rendelete alapján az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal ún. FLEGT engedélyezési rendszerével kapcsolatos hatósági feladatokat."

6. §

Az R. a 14. §-t követően a következő alcímmel és 15. §-sal egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról -1. fejezet 2. cikk 8. pont;

b) a Bizottság 1024/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról - I. fejezet 2. cikk 4. pont;

c) az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről - 9. cikk (1) bekezdés (a 11/B. §)."

7. §

(1) Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályatról szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Dec. R.) 4. § (7) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A pályázatokat legkésőbb 2009. június 1-jéig lehet benyújtani; ezen határidőt a Tanács döntésével egy alkalommal meghosszabbíthatja, de a határidő ez esetben sem lehet későbbi, mint 2009. június 19."

(2) A Dec. R. 5. § (3) bekezdése a következő harmadik mondattal egészül ki:

"Amennyiben ezen határidőn belül a kedvezményezett nem él a műszaki tartalom csökkentésének lehetőségével, az eredeti műszaki tartalomhoz járul a csökkentett összegű támogatás."

(3) A Dec. R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A befogadott pályázatok - pályázati útmutató részét képező előirányzatonként kialakított értékelési szempontrendszer alapján történő - értékelését a Tanács elnöke által felállított szakértői bizottság végzi."

(4) A Dec. R. 7. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A szakértői bizottság e bekezdés a)-c) pontjai szerint előkészített javaslata alapján a Tanács dönt."

(5) A Dec. R. 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szakértői bizottság e bekezdés a)-c) pontjai szerint előkészített javaslata alapján a Tanács dönt. A döntés a) elutasító, amennyiben]

"ac) a rendelkezésre álló keret lekötésre került, vagy"

(6) A Dec. R. 24. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzatok, társulások az alábbi fejlesztési célok és alcélok megvalósításához igényelhetnek támogatást:)

"i) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése."

(7) A Dec. R. 25. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A célok elérése érdekében támogatás nyújtható:)

"i) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése."

(8) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A HÖF CÉDE, HÖF TEKI, LEKI és TEUT előirányzatok esetében támogatási előleg adható a megítélt támogatás legfeljebb 40%-a mértékéig. Az igénybe vett előleg felhasználása számla, fejlesztési célú pénzeszköz átadására létrejött megállapodás alapján igazolható, amennyiben azok pénzügyi teljesítése megtörtént. A további támogatás igénybevétele az előleg felhasználásával történő elszámolást (az előleg felhasználására vonatkozó számla, illetve a fejlesztési célú pénzeszköz átadására létrejött megállapodás előleghez kapcsolódó részének pénzügyi teljesítését) követően a (2) bekezdés szerint vehető igénybe."

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a 2009. augusztus 15-én lép hatályba.

(3) Az R. 1. § (1) bekezdésében a "gazdasági és közlekedési miniszter" szövegrész helyébe a "nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter" szöveg, valamint az R. 13. §-ában a "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

(4) A Dec. R. 4. § (4) bekezdésében az "adatlapot" szövegrész helyébe a "dokumentumokat" szöveg, 4. § (10) bekezdésében a "formai és jogosultsági" szövegrész helyébe a "szabályszerűségi" szöveg, 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "23. § (1) bekezdés b) és a 25. § (2) bekezdés a) pontok" szövegrész helyébe a "23. § (1) bekezdés b), a 24. § (2) bekezdés g) és a 25. § (2) bekezdés a) pontok" szöveg, 6. § (1) bekezdés k) pontjában az "az e rendelet 4. § (3) bekezdésében" szövegrész hetyébe az "a 4. § (3) bekezdésében és a 23. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában" szöveg, 6. § (2) bekezdésében a "mind a támogatási döntés meghozatala, mind a támogatási szerződés megkötése előtt vizsgálni kell" szövegrész helyébe az "az Igazgatóság a 4. § (10) bekezdése szerinti vizsgálata során ellenőrzi" szöveg, 6. § (3) bekezdésében a "24. § (2) bekezdés c) pontjának cb) alpontja, e) és f) pontjai, valamint a25. § (2) bekezdésének b), c), d) és e) pontjai" szövegrész helyébe a "24. § (2) bekezdés c) pontjának cb) alpontja, e), f) és i) pontjai, valamint a 25. § (2) bekezdésének b)-e) és i) pontjai" szöveg, 12. § (1) bekezdésében a "beruházás" szövegrész helyébe a "projekt" szöveg, a "megkezdhető" szövegrész helyébe a "megkezdhető, figyelembe véve a 14. § (5) bekezdésében foglaltakat" szöveg, 13. § (4) bekezdésében a "saját forrás" szövegrész helyébe a "saját forrás, hitel és egyéb forrás" szöveg, 14. § (5) bekezdésében a "szükség szerinti" szövegrész helyébe a "(6) bekezdés szerinti" szöveg, 17. § (2) bekezdés a) pontjában a "számlák ellenjegyzését követően az egy eredeti és az egy másolati számlát együtt továbbítja az Igazgatósághoz az ellenjegyzést követő 3 munkanapon belül" szövegrész helyébe a "számlákat ellenjegyzi és a benyújtást követő 5 munkanapon belül továbbítja az Igazgatósághoz" szöveg, 17. § (2) bekezdés f pontjában a "fejlesztés befejezésének" szövegrész helyébe a "fejlesztés támogatási szerződés szerinti tervezett befejezésének" szöveg, a "Tanácshoz" szövegrész helyébe a "tervezett befejezést követő 10 munkanapon belül a Tanácshoz" szöveg, 18. § (1) bekezdésében a "2010. év végéig használható fel" szövegrész helyébe a "felhasználásáról 2010. év végéig kell elszámolni" szöveg, az "A felhasználás" szövegrész helyébe az "Ennek" szöveg, a "felhasználására" szövegrész helyébe a "felhasználására és elszámolására" szöveg, 20. § (6) bekezdésében az "az Áht. 64/A. § (5) bekezdése szerinti határidőn" szövegrész helyébe az "a visszavonó döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon" szöveg, 20. § (7) bekezdésében az "az Áht. 64/A. § (5) bekezdésében rögzített mértékkel egyezik meg" szövegrész helyébe az "a jegybanki alapkamat kétszerese" szöveg lép.

(5) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról -1. fejezet 2. cikk 8. pont;

b) a Bizottság 1024/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról -1. fejezet 2. cikk 4. pont;

c) az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről - 9. cikk (1) bekezdés (a 4. §).

(6) Ez a rendelet 2009. augusztus 16-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék