47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet

a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

A Kormány az 1-27. § és a 28. § (1)-(2) és (4) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében, a 28. § (3) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 57. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)

a) 1. számú melléklete szerinti IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet,

aa) 10. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím,

aaa) területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet] 2. mellékletében meghatározott hátrányos helyzetű kistérségekben és 3. mellékletében meghatározott átmenetileg kedvezményezett kistérségekben, illetve 4. §-a szerinti regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségekben, továbbá a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet] meghatározott településeken (a továbbiakban: HÖF TEKI),

aab) önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (a továbbiakban: HÖF CEDE),

aac)[1]

ab)[2]

ac) 13. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása cím (a továbbiakban: LEKI), valamint

b) 5. számú melléklet 14. pontja szerinti Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (a továbbiakban: TEUT) forrásokra terjed ki.

(2) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok (a továbbiakban: decentralizált támogatási programok) előirányzatainak rendeltetése az önkormányzati feladatellátás és az ezekhez kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztése, immateriális javak beszerzése a meglévő egyenlőtlenségek mérséklése érdekében, továbbá a vis maior helyzetek kezelése.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó források tekintetében

a) pályázati rendszer keretében a HÖF TEKI, HÖF CEDE, LEKI, valamint TEUT támogatására rendelkezésre álló szabad keretek, továbbá a benyújtott igények alapján a decentralizált vis maior keret felhasználásáról a regionális fejlesztési tanács (a továbbiakban: Tanács),

b)[3]

(4)[4] Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki vagy amely

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) adósságrendezési eljárás alatt áll,

c) a támogatási kérelem benyújtását, illetve a pályázat kiírását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült, és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét,

d) a benyújtott támogatási kérelemben, pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

e) az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt határidejű tartozással rendelkezik,

f) nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák,

g) nem nyilatkozott arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának az e rendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul, vagy

h) nem járul hozzá, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű kincstári monitoring rendszerben (a továbbiakban: MR) szereplő adataihoz a döntéshozók, előirányzat-kezelők hozzáférhessenek.

(5)[5] A (4) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(6)[6] Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződéskötést követően felmerülő köztartozás, illetve meginduló adósságrendezési eljárás esetén támogatás nem folyósítható; adósságrendezési eljárás esetén az eljárást befejező végzés jogerőre emelkedéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

(7)[7] Az e rendeletben meghatározott pénzügyi lebonyolítással (különösen az utalványozással, az előirányzat átadásával, a nyilvántartással, a féléves és az éves beszámolással) kapcsolatos feladatokat a (3) bekezdésben meghatározott előirányzatok vonatkozásában a miniszter végzi.

(8)[8] A HÖF TEKI és a HÖF CÉDE keretek régiók közötti felosztását a költségvetési törvény 16. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja alapján az 1. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a 2008. évi HÖF TEKI előirányzat régió részére rendelkezésre álló kerete a korábbi évek kötelezettségvállalására nem nyújt fedezetet, úgy a Tanács elnöke írásban kezdeményezi a miniszternél az előző évi kötelezettségvállalások összegének az adott régió HÖF CEDE előirányzatának 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad keretére történő átterhelését. A miniszter hozzájárulása alapján a Tanács a pályázati felhívását már a módosított keretösszegek függvényében készíti elő.

(9)[9] A decentralizált támogatási programok előirányzatai felhasználásának vonatkozásában az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ámr.) az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

(10)[10] A decentralizált támogatási programok pályázati rendszere működtetésének finanszírozását külön jogszabály tartalmazza.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység,

2. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immaterális javak beszerzése,

3. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység,

4.[11]

5. humán-infrastruktúra fejlesztés: az oktatás (alap- és középfokú oktatás), a művelődés, az egészségügy, a szociális ellátás (szociális és családügy), valamint a sport területén megvalósuló fejlesztés,

6. kedvezményezett: a támogatásban részesített helyi önkormányzat, önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás,

7. önkormányzati társulás: a kistérségi területfejlesztési, valamint intézményfenntartói társulás és az önkormányzatok egy fejlesztési feladatra összefogott társulása,

8. pályázat befogadásának időpontja: a pályázati felhívásnak hiánytalanul megfelelő pályázat beérkezésének időpontja, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésének időpontja,

9. pályázat benyújtásának időpontja: postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén a pályázat átvételének napja,

10. partfal: az a földfelszín, ahol a szintkülönbség változása felületének legalább 2/3-ad részében 60°-nál meredekebb, nem tekinthető azonban partfalnak a működő és a felhagyott bányafal; ezen belül természetes partfal, amely megtámasztó szerkezettel legfeljebb csak 50%-ban ellátott, magassága pedig meghaladja a 3 métert,

11. pince: a földkéregbe vájt mesterséges, falazott vagy falazatlan üreg, kivételt képeznek az ipari, bányászati céllal mélyítettek, illetve az épületek szerkezeti részét képező pincék,

12. saját forrás: a kedvezményezett által a támogatott fejlesztéshez biztosított forrás, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számítható be,

13. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak mind formailag, mind tartalmilag megfelelő, a kedvezményezett képviseletére jogosult személy műszaki teljesítést igazoló nyilatkozatával ellátott számla,

14. szilárd burkolat: az aszfalt, az aszfaltmakadám, az itatott makadám, a beton, a betonkő és a kockakő burkolat,

15. településrendezési eszközök:

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Érv.) 2. § 27. pontjában meghatározott településfejlesztési koncepció,

b) az Étv. 2. § 29. pontjában meghatározott településszerkezeti terv,

c) az Étv. 2. § 11. és 20. pontjában meghatározott helyi építési szabályzat és szabályozási terv,

16. termelő infrastrukturális fejlesztés: a gáz-, az elektromos és távhőszolgáltatás, az ivóvíz- és a szennyvízhálózat, az utak, a hidak és a vízi létesítmények, a közlekedési, a hírközlési, az informatikai létesítmények, szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési létesítmények létrehozása, valamint az ezek működését szolgáló technológia és egyéb gépbeszerzés,

17. többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján létrejött önkormányzati társulás.

II. FEJEZET

A DECENTRALIZÁLT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK PÁLYÁZATI RENDSZER ELŐIRÁNYZATAINAK KÖZÖS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYAI

A pályázati felhívások nyilvántartásba vétele, közzététele

3. §

(1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat tárgyát és kódját,

b) a pályázati program célját és a megvalósítás forrását a felhasználásra kerülő célelőirányzat megnevezésével, a rendelkezésre álló keretösszeget,

c) a pályázati felhívást kiíró Tanács megnevezését, címét,

d) közreműködő szerv igénybevétele esetén annak megnevezését, címét,

e) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

f) a benyújtandó pályázat kötelező elemeinek és a csatolandó dokumentumok megjelölését,

g) a pályázati díj mértékét, befizetésének módját, határidejét,

h) a szükséges saját forrás mértékét és formáját, a meglétének igazolására szolgáló dokumentumokat,

i) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,

j) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét,

k) a pályázat befogadásának feltételeit, a befogadásról szóló döntés, illetve a lehetséges hiánypótlás határidejét,

l) a pályázat elbírálásának határidejét, az értékelés, elbírálás szempontrendszerét,

m) annak tényét, ha a döntésben közreműködik valamely szakértői szerv,

n) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,

o) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,

p) az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját, határidejét,

q) a pályázat és a támogatási szerződés lezárásának módját, feltételeit,

r) a pályázat ellenőrzésére szolgáló ellenőrzési listát,

s) a pályázat tárgya vagy az adott támogatási forma szempontjából fontos, egyéb szakmai elemeket.

(2) A Tanács a támogatásra vonatkozó pályázati felhívását előirányzatonként külön-külön készíti el. A pályázati felhívás melléklete a pályázat benyújtására szolgáló adatlap, a pályázattal kapcsolatos információkat tartalmazó útmutató és a pályázatokat elbíráló értékelőrendszer.

(3) Az előirányzat terhére kiírandó pályázati felhívásokat a Tanács egyeztetés és nyilvántartásba vétel kezdeményezése céljából legkésőbb tárgyév március 31-ig megküldi a miniszternek.

(4) A Tanács az egyeztetéshez és a nyilvántartásba vételhez megküldi a miniszter részére:

a) a pályázati felhívást papíralapon egy eredeti példányban és elektronikus módon,

b) az Ámr. 8/a. számú melléklete szerinti adatlapot két eredeti példányban papíralapon,

c) a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának véleményét papíralapon egy másolati példányban.

(5) A pályázati felhívás nyilvántartásba vételre és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) honlapján való közzétételre történő megküldése előtt a Tanács a TEUT előirányzat esetében a Magyar Közút Kht. területi igazgatóságával is egyeztet, amelyről a Magyar Közút Kht. területi igazgatósága a Tanács részére írásban véleményt küld az egyeztetésre megküldött pályázati felhívás beérkezésének napjától számított 5 munkanapon belül.

(6) A miniszter a Tanács által megküldött pályázati felhívásokat nyilvántartásba vétel előtt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel is egyezteti.

(7) Ha a pályázati felhívással kapcsolatban a miniszter eltérően foglal állást, erről a Tanácsot a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül írásban - indokai megjelölésével - értesíti. Ha a Tanács az állásfoglalásban foglaltakkal nem ért egyet, a miniszterrel egyeztetést folytat le. Az - egyeztetés alapján - módosított pályázati felhívással kapcsolatban a miniszter annak beérkezését követő 2 munkanapon belül a (8) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(8) Amennyiben a pályázati felhívás megfelel e rendeletben foglalt feltételeknek, és összhangban van az európai uniós támogatási célrendszerrel, a miniszter a pályázati felhívást az általa vezetett pályázati nyilvántartásba a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül felveszi. A pályázati felhívások nyilvántartásba vétele egyéni kód alapján történik. A kód a pályázati felhíváshoz kötődik.

(9) A pályázati felhívások nyilvántartása tartalmazza:

a) a pályázati felhívás kódszámát,

b) a pályázati felhívás kiíróját, tárgyát,

c) a felhasználásra kerülő célelőirányzat megnevezését,

d) a felhasználásra kerülő forrás összegét,

e) a pályázatok benyújtására vonatkozó határidőt,

f) a pályázatok elbírálásának várható időpontját,

g) a pályázati felhívás közzétételének idejét,

h) a pályázati felhívás nyilvántartásba vételének időpontját.

(10) A miniszter a nyilvántartásba vételről értesíti a Tanácsot, és intézkedik az ÖTM honlapján való közzététel iránt. Az ÖTM honlapján történő közzététel minősül hivatalos közzétételnek, amely térítésmentes. A Tanács az ÖTM honlapján történő közzétételt követően pályázati felhívását egy helyi és egy országos napilapban, továbbá saját honlapján is közzéteszi.

(11) A nyilvántartásba vételről a miniszter haladéktalanul tájékoztatja a Kincstárt úgy, hogy a nyilvántartásba vett pályázati felhívást elektronikusan, az Ámr. 8/a. számú melléklet szerinti, egyéni kóddal ellátott adatlap egy eredeti példányát pedig postai úton továbbítja a Kincstár felé a MR-ben történő nyilvántartásba vétel céljából.

A pályázatok benyújtása, befogadása

4. §

(1) A Tanács - figyelembe véve az e rendeletben meghatározottakat - a támogatási célokat tárgyév április 15-éig közzétett pályázati kiírásban határozza meg. A célokról a Tanács dönt, azonban a támogatási célok köre előirányzatonként 3 célnál, illetve alcélnál kisebb nem lehet.

(2) A HÖF CEDE előirányzat esetében az épített és természeti környezet védelme cél alatt szereplő pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása támogatási alcél kiírása kötelező, figyelembe véve a 7. § (3) bekezdését.

(3) Az előirányzatok felhasználása során figyelembe kell venni, hogy

a) a HÖF CEDE előirányzat legalább 30%-át,

b) a TEUT előirányzat legalább 25%-át, kivéve a Közép-magyarországi régiót, ahol az előirányzat legalább 10%-át

a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott hátrányos helyzetű kistérségekben és 3. mellékletében meghatározott átmenetileg kedvezményezett kistérségekben, illetve 4. §-a szerinti regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérségekben lévő települések, továbbá a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott települések támogatására kell fordítani.

(4) Termelő infrastrukturális fejlesztés esetén, amennyiben a fejlesztés tárgya nem önkormányzati területet is érint, a nem önkormányzati tulajdonban lévő terület tulajdonosának továbbá haszonélvezőjének, jelzálogjogosultjának előzetes írásbeli hozzájáruló engedélyével nyújtható be a pályázat és valósítható meg a fejlesztés.

(5) A pályázati dokumentációhoz csatolni kell az Ámr. 83. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 84. §-ában előírtakat tartalmazó, értelemszerűen kitöltött, aláírt, bélyegzővel ellátott adatlapot, illetve beruházás esetén az annak fenntarthatóságára vonatkozó szakmai és pénzügyi indoklást.

(6) Vezetékes gázellátás létesítésének támogatására benyújtott pályázatokhoz az Ámr. 84. §-ában meghatározottak mellett mellékelni kell a Magyar Energia Hivatal nyilatkozatát a gázellátó rendszer megvalósításának feltételeiről.

(7) A HÖF CEDE és LEKI előirányzatok esetében, amennyiben a pályázat a településen vagy a társulásban közoktatással összefüggő feladatot érint, a pályázónak a pályázathoz csatolnia kell a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése alapján elkészítendő, a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket leíró települési, illetve társulási közoktatási esélyegyenlőségi tervet.

(8)[12] A HÖF TEKI, HÖF CÉDE és LEKI előirányzatok esetében a települési önkormányzat, a megyei önkormányzat (a továbbiakban együttesen: önkormányzat), az önkormányzati társulás és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együttesen: társulás), a TEUT előirányzat esetében a települési önkormányzat jogosult pályázat benyújtására. A pályázó a Kincstár - az önkormányzat székhelye vagy a társulás székhelye szerint területileg illetékes - területi szervén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül egy eredeti és a pályázati felhívásban meghatározott másolati példányszámban pályázatot nyújthat be a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően a Tanácshoz. A másolati példányszámot úgy kell meghatározni, hogy a pályázatból egy-egy példány a pályázati rendszer lebonyolításában közreműködő szervezetek részére rendelkezésre álljon.

(9) A pályázatokat tárgyév május 15-éig lehet benyújtani.

(10) Az Igazgatóság megvizsgálja a pályázatot és - hiányosság esetén - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján a pályázót hiánypótlásra szólítja fel a pályázat beérkezését követő 10 munkanapon belül. A pályázó a hiány pótlásáról - a benyújtott pályázattal azonos példányszámban - a felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül gondoskodik. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség. A Tanács az Igazgatósággal a beérkezett pályázatok ellenőrzéséhez közös ellenőrző listát alakít ki, amelynek formai és tartalmi követelményeit a pályázati felhívás (útmutató) tartalmazza.

(11) Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha

a) azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,

b) a pályázat, illetve a hiánypótlás határidőn túl érkezett, vagy

c) a (10) bekezdés szerinti hiánypótlásnak a kedvezményezett nem vagy nem megfelelően tesz eleget.

(12) Az Igazgatóság átadja a pályázó Ámr. 8/b. számú melléklete szerinti adatait az MR-be.

(13) A HÖF CEDE előirányzat esetében az épített és természeti környezet védelme cél alatt szereplő pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása alcélra érkező pályázatok esetében a benyújtott pályázat egy példányát a beérkezését követő 2 munkanapon belül az Igazgatóság megküldi a miniszter által kinevezett szakértői bizottság képviselőjének, aki azt szakmai véleményével ellátva a döntés-előkészítésig megküldi a Tanácsnak.

(14) Az Igazgatóság a pályázati felhívásnak eleget tett pályázatok másolati példányait szabályszerűségi véleményével ellátva a hiánytalan pályázat vagy a hiánypótlás beérkezését követő 8 munkanapon belül megküldi a Tanácsnak. Ha apályázó a pályázati felhívásnak, hiánypótlási felszólításnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja a Tanácsnak, amelyről - a be nem fogadhatóság indoklásával együtt - értesíti a Tanácsot és a pályázót. Az Igazgatóság a pályázónak szóló értesítésben tájékoztatást ad a benyújtott pályázat példányai átvételének lehetőségéről is. Az Igazgatóság a benyújtott, de be nem fogadható pályázatokból is megőriz egy másolati példányt.

(15) A Tanács a pályázati rendszer működtetését az illetékes regionális fejlesztési ügynökségen (a továbbiakban: ügynökség) keresztül látja el.

(16) A pályázat befogadásáról, illetve minden, a pályázókat érintő tanácsi döntésről a pályázót az ügynökség írásban tájékoztatja. A pályázat befogadása nem kötelezi a Tanácsot a pályázat támogatására.

A pályázat értékelése, döntéshozatal

5. §

(1) A Tanács a 4. § (9) bekezdésében meghatározott határidőig benyújtott pályázatokról tárgyév július 15-éig dönt. Ha a Tanács a befogadott pályázatok elbírálása során nem utasít el forrás hiányában pályázatot, és nem használja fel előirányzat keretét, új pályázatot írhat ki tárgyév július 25-éig, amennyiben az új pályázati felhívás a 3. § (4)-(l 1) bekezdésében meghatározottak szerint ismételten nyilvántartásba vételre került. Az ismételten kiírt pályázati felhívásra a pályázat benyújtásának határideje tárgyév augusztus 15-e. A Tanács az e határidőig benyújtott pályázatokról tárgyév szeptember 30-áig dönt.

(2) Az új pályázati felhívás kiírása és az újólag benyújtott pályázatok elbírálása során e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) A Tanács a pályázati értékelőrendszerének kialakítása, továbbá a pályázatok elbírálása során köteles előnyben részesíteni

a) a települések összefogásával megvalósuló fejlesztéseket,

b) a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggő fejlesztéseket,

c) az európai uniós támogatásban részesülő fejlesztések hatását erősítő és kiegészítő fejlesztéseket,

d) a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott eljárás alapján elfogadott, a régió, a megye, a kiemelt térség és a kistérség területfejlesztési programjába, Budapest Főváros esetében a településfejlesztési koncepcióba illeszkedő fejlesztési pályázatokat,

e) összhangban a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat 1/10. pontjával a területi szegregációt csökkentő vagy megszüntető fejlesztéseket.

(4) A TEUT előirányzat esetében a befogadott pályázatok értékelése során a fejlesztés költséghatékonysága is vizsgálandó, amely szempont az értékelési szempontrendszerbe is beépítésre kerül.

(5) Az óvodai nevelési, valamint az általános iskolai oktatási és nevelési feladatokat ellátó intézmények felújítására, fejlesztésére benyújtott pályázatok elbírálásánál az értékelőrendszer összeállítása során biztosítani kell a fejlesztés hatékony fenntarthatóságával és működtetésével, valamint az ellátási feszültség kezelésével (férőhelyhiány) kapcsolatos szempont szerinti értékelést.

(6) A HÖF CEDE előirányzat esetében az épített és természeti környezet védelme cél alatt szereplő pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása alcélra érkező pályázatok döntés-előkészítésében a miniszter által kinevezett szakértői bizottság képviselője is részt vesz.

(7) A Tanács a pályázatok elbírálásától számított 10 munkanapon belül tájékoztatja a támogatottat, illetve 5 munkanapon belül közzéteszi saját honlapján a pályázatok elbírálása tárgyában hozott döntéseit - a döntésre vonatkozó adatok alábbi bontásában -, továbbá kezdeményezi a miniszternél azok honlapon történő közzétételét. Az ÖTM honlapján történő közzététel minősül hivatalos közzétételnek, amely térítésmentes. A közzététel minimális tartalma:

a) a pályázati felhívás tárgya, a támogatást biztosító előirányzatok megnevezése, a döntéshozó megnevezése, a döntés ideje,

b) a nyertes pályázatokra vonatkozó adatok: kedvezményezett megnevezése, székhelye, a fejlesztés megvalósulásának helye (település, kistérség, megye, régió szerinti bontásban), a fejlesztés tárgya, a fejlesztés teljes bekerülési költsége, a támogatás összege.

(8) A Tanács a döntéstől számított 10 munkanapon belül az Ámr. 8/b. számú melléklete szerinti, döntéshozó által kitöltött adatlap, illetve a (14) bekezdés szerinti döntési adatlap egy példányának megküldésével értesíti az Igazgatóságot.

(9) Az Igazgatóság az MR-be átadja az Ámr. 8/b. számú melléklete szerinti, döntéshozó által kitöltött adatlap adatait. Az Igazgatóság rögzíti az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok - kivéve a decentralizált vis maior keretet - vonatkozásában a (14) bekezdésben meghatározott döntési adatlap adatait.

(10) A pályázati rendszerrel, az elbírálással és a pályázati célok megvalósulásával kapcsolatban a miniszter tájékoztatást kérhet a Tanácstól, valamint a Kincstártól, a tájékoztatás megadására legalább 5 munkanapot kell biztosítani.

(11) A Tanács tárgyév július 15-éig, illetve szeptember 30-áig hozott döntésekor tartaléklistát állíthat fel, amelyben a tárgyévben ki nem elégített, a pályázati és jogszabályi feltételeknek megfelelő, forráshiány miatt elutasítandó pályázatok szerepelhetnek. A Tanács hatáskörébe utalt, az 1. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő fejlesztési célú támogatás - kivéve a decentralizált vis maior keret - tárgyévi kerete terhére megítélt, azonban még tárgyévben lemondásból, visszavonásból, közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő támogatási összeget a Tanács a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatására fordíthatja. Erről a Tanács tárgyév november 30-áig hozhat döntést. A forrás hiányában elutasított pályázatokról a Tanács a döntési határozatának megküldésével tájékoztatja az Igazgatóságot a döntéstől számított 10 munkanapon belül. A tartaléklista a következő évre nem vihető át.

(12) A korábbi évek előirányzatai terhére hozott döntések tárgyévet megelőző ütemű támogatásához kapcsolódó lemondásból, visszavonásból, továbbá közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő összegről a Tanács új támogató döntést nem hozhat.

(13) A korábbi évek előirányzatai terhére hozott döntések tárgyévi ütemű támogatásához kapcsolódó lemondásból, visszavonásból, továbbá közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő összegről a Tanács a (11) bekezdésben foglaltak szerint hozhat döntést.

(14) A Kincstár az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok - kivéve a decentralizált vis maior keret - vonatkozásában előkészíti a döntési, illetve az elszámoló adatlap, a lemondó nyilatkozat, továbbá a támogatási szerződés mintáját, amelyet jóváhagyás céljából megküld a miniszter részére. A Kincstár a miniszter által jóváhagyott adatlap és támogatási szerződés mintát tárgyév április 30-áig megküldi a Tanács részére.

Pályázati díj

6. §

(1)[13] Pályázati díjként a támogatási igény 1%-át, de minimum 10 000 Ft-ot, maximum 250 000 Ft-ot kell befizetni a Tanács pályázati felhívásában megjelölt, a Kincstár által vezetett számlájára. A díjakról elkülönített nyilvántartást kell vezetni. A díjak a pályázati rendszer működtetésével összefüggő kiadások fedezésére használhatók fel, felhasználásukról az Áht. 13/A. § (2) bekezdése, továbbá 1. § (10) bekezdése szerint el kell számolni. Az elszámolás módját az 1. § (10) bekezdésében meghatározott külön jogszabály tartalmazza.

(2) Mentesülnek a pályázati díj befizetése alól

a) a HÖF CEDE előirányzat pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása alcélra, továbbá

b)[14]

c) a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségből pályázó önkormányzatok.

(3) A társulások közül azok mentesülnek a pályázati díj befizetése alól, amelyek

a) a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. melléklete, illetve 4. §-a szerinti kedvezményezett kistérségben jöttek létre, vagy

b) nem a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. melléklete, illetve 4. §-a szerinti kedvezményezett kistérségben jöttek létre, de a társulást alkotó önkormányzatok több mint fele a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben szerepel.

(4) A befizetett pályázati díjat a pályázó írásbeli kérésére 15 napon belül vissza kell utalni, amennyiben

a) a pályázat benyújtására nem kerül sor, vagy

b) a hiánypótlás elrendeléséről szóló tájékoztatás kézhezvétele előtt az ügynökségnél vagy az Igazgatóságnál érkeztetésre kerül a pályázó azon nyilatkozata, amelyben a pályázatát visszavonja.

Amennyiben a pályázat visszavonásáról szóló tájékoztatást a pályázó az Igazgatóság részére nyújtotta be, úgy arról az Igazgatóság haladéktalanul tájékoztatja az Ügynökséget.

(5) A Tanács a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetén a döntést követő legkésőbb 10 munkanapon belül vagy a tartaléklistáról forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetén a tárgyév végéig intézkedik a befizetett pályázati díjaknak a pályázók részére történő visszautalásáról.

A támogatás formája

7. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból, illetve e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok korábbi évi kereteiből támogatott ugyanazon fejlesztéshez csak egyszer adható támogatás. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A decentralizált támogatási programok terhére megítélhető támogatás maximális összege 20 millió forint, kivéve

a) azon fejlesztéseket, amelyek olyan településeket érintenek, amelyek számára a regionális operatív programok egyes intézkedései nem érhetők el, továbbá

b) a TEUT előirányzat esetén a megyei jogú városok és a főváros által benyújtott pályázatokat.

A 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti cél esetében a megítélhető támogatás maximális összege 5 millió forint.

(2) A pályázat befogadása előtt megkezdett projekthez támogatás nem adható, kivéve a HÖF CEDE előirányzat esetén a céltámogatással megvalósuló fejlesztésekhez, ahol a benyújtás időpontjában hátralévő műszaki tartalomra igényelhető támogatás. Nem minősül megkezdett projektnek a 17. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti al-cél esetén a település biztonságos működésének ideiglenes helyreállítását szolgáló veszélyelhárítás.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzatokból nem adható támogatás azokhoz a fejlesztésekhez, amelyek az Európai Unió által társfmanszírozott támogatások rendszerében vagy a terület- és régiófejlesztési célelőirányzatból kaptak támogatást. Nem adható továbbá a 17. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában meghatározott támogatás azon önkormányzatoknak, amelyek pályázati igényei támogathatók az érintett régiók operatív programjaiban.

(4) A pályázatok elbírálásakor az Ámr. 85-86. §-ában előírtak szerint kell eljárni azzal, hogy az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető, előirányzatonként legfeljebb a támogatásban részesített pályázatok számának 30%-a mértékéig.

(5) Az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélése esetén a kedvezményezett jogosult az eredeti pályázat műszaki tartalmának csökkentésével annak átdolgozására - kivéve a céltámogatásban is részesült fejlesztéseket - a döntésről szóló tájékoztató kézhezvételét követő 10 munkanapon belül.

(6) Az átdolgozott pályázatot a Tanács köteles megvizsgálni és támogatásáról dönteni, különös tekintettel annak megvalósíthatóságára és üzembe helyezhetőségére. A Tanács az átdolgozott pályázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támogatásáról dönthet, ebben az esetben a megítéltnél alacsonyabb mértékű támogatás már nem ítélhető meg.

(7) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az ÁFA összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a kedvezményezettnek a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA-levonási joga nincs.

(8)[15] Ha jogszabályváltozás vagy hatósági intézkedés miatt a támogatással folyamatban lévő beruházás műszaki tartalmának megváltoztatása szükséges, úgy indokolt esetben a kedvezményezett kérheti a beruházás műszaki tartalmának módosítását. A kérelmek engedélyezéséről a támogatási döntést hozó szerv dönt. E döntéseiről a támogatási döntést hozó szerv a döntést követő 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja a minisztert.

(9)[16] A (8) bekezdés szerinti műszaki tartalom módosítására irányuló kérelemben az önkormányzat, társulás

a) ismerteti a beruházás műszaki tartalmának megváltoztatását előidéző okokat és körülményeket,

b) bemutatja a támogatási szerződés mellékletét képező, a fejlesztés támogatott műszaki tartalmát és költségeit, a fejlesztés pénzügyi forrásait bemutató táblázatok módosított, tételesen kitöltött tartalmát, valamint mellékeli

c) a hatósági intézkedést alátámasztó dokumentumot, és

d) szükség esetén az illetékes hatóság engedélyének hiteles másolatát.

(10)[17] A beruházás műszaki tartalmának változtatásából származó többletköltség miatt a kedvezményezettet a beruházás elfogadott összköltségéhez képest további támogatás nem illeti meg.

Saját forrás mértéke, többlettámogatás lehetősége

8. §

(1) A fejlesztés megvalósításához az önkormányzatoknak, társulásoknak

a) LEKI előirányzat esetében legalább 5%,

b) HÖF TEKI, HÖF CÉDE előirányzatok esetében legalább 10%,

c) TEUT előirányzat esetében 50%, kivéve a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott településeket, amelyek esetében 42%

saját forrással kell rendelkezniük, kivéve a 26. § (1)-(2) bekezdése alá tartozó támogatási célokat, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302., 2006. november 1., 29. o.) hatálya alá tartoznak.

(2) Az alap támogatási mértéket a 2. számú melléklet tartalmazza. Az alap támogatási mértéken felül területi, kedvezményezetti szempontból, valamint támogatási cél alapján többlettámogatás adható. A területi szempontból adható többlettámogatást is tartalmazó, emelt szintű támogatási mértéket a 2. számú melléklet tartalmazza. Az alap támogatási mértéken, illetve a területi szempontból adható többlettámogatást is tartalmazó, emelt szintű támogatási mértéken felül - kivéve a TEUT előirányzatot - az alábbi többlettámogatások adhatók:

a) kedvezményezetti szempontból

aa) az a települési önkormányzat, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímen a 2006. és a 2007. évben is támogatásban részesült, 10%-kal magasabb támogatást kaphat, vagy

ab) azon önkormányzatok, amelyek önkormányzati együttműködésben vagy társulási formában kívánják fejlesztéseiket megvalósítani, 10%-kal magasabb támogatást kaphatnak;

b) támogatási cél alapján

ba) a belvíz elleni védekezés, amennyiben az önkormányzat a pályázat benyújtását megelőző mindkét évben a vis maior keretből vagy más állami forrásból ezen célra támogatásban részesült, a felszíni vízelvezető rendszer kiépítéséhez az elismerhető költségek (1) bekezdés szerinti saját forrással csökkentett mértékéig részesülhet támogatásban,

bb) a pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása alcél 10%-kal magasabb támogatást kaphat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott többlettámogatások összevonhatók, azonban azok együttes mértéke nem haladhatja az elismerhető költségek (1) bekezdés szerinti saját forrással csökkentett mértékét.

A fejlesztés megkezdése

9. §

(1) A fejlesztés megkezdési időpontjának

a) építéssel járó fejlesztés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés napját,

b) építéssel nem járó fejlesztés (különösen önálló gépvásárlás, egészségügyi gép-műszer beszerzés) esetén a közbeszerzési eljárást követő szerződéskötés időpontját, ennek hiányában az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett napot,

c) a fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az első pénzátadás napját,

d) immateriális javak beszerzése esetén a megrendelés elküldésének, alkotása esetén a megvalósításról szóló szerződés aláírásának napját,

e) egyéb esetekben a szerződés vagy megrendelés aláírásának napját

kell tekinteni, kivéve a 26. § (1)-(2) bekezdése alá tartozó támogatási célokat, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302., 2006. november 1., 29. o.) hatálya alá tartoznak.

(2)[18] Amennyiben a kedvezményezett

a) a támogatási szerződésben rögzített tervezett kezdéshez képest, vagy

b) a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírásához képest (ha ez későbbi, mint a támogatási szerződésben rögzített tervezett kezdési időpont)

3 hónapon bel ül nem kezdi meg a beruházást, vagy nem kezdeményezi a támogatás - vagy a támogatás egy részének - igénybevételét, és késedelmét ezen idő alatt igazolható módon írásban a Tanácsnál nem menti ki, a támogatási döntés érvényét veszti. A Tanács erről mind a kedvezményezettet, mind az Igazgatóságot értesíti. Kivételt képeznek ez alól a közbeszerzési eljárás kapcsán folyamatban lévő jogorvoslati eljárás miatt, vagy az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt meg nem kezdhető beruházások.

(3)[19] A fejlesztés befejezési időpontját úgy kell megállapítani, hogy a fejlesztés befejezése és az azt követő elszámolás a 12. § (1) bekezdésben meghatározott elszámolási határidőre biztosítva legyen.

(4) A támogatással megvalósult fejlesztések, kapacitások fenntartását, üzemeltetését, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, továbbá a veszélyelhárítást szolgáló védművek karbantartását a kedvezményezett a befejezést követő 5 éven keresztül folyamatosan biztosítani köteles.

Szerződéskötés

10. §

(1) A támogatási szerződéseket a Tanács támogatási döntésről szóló tájékoztatójának átvételét követő 4 hónapon belül meg kell kötni.

(2) Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére ezen időtartam alatt a támogatottnak felróható okból nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti, és a Tanács e tényről soron kívül, írásban, igazolható módon tájékoztatja a kedvezményezettet. A tájékozató egy példányát az Igazgatóságnak is meg kell küldeni. A Tanács a döntésről szóló tájékoztató átvételét igazoló dokumentum (tértivevény) másolatát megküldi az Igazgatóság részére a szerződéskötési határidő figyelemmel kísérése érdekében.

(3) A Tanács támogatásról szóló döntése alapján az Igazgatóság három, egymással mindenben megegyező példányban készíti elő aláírásra a támogatási szerződést. Az Igazgatóság a támogatási szerződés előkészítéséhez megküldött vagy bekért összes irat, a fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációk (különösen a közbeszerzés elindításának dokumentumai, vagy vállalkozói szerződés, megbízási szerződés, lebonyolítói szerződés) hitelesített másolati példányait köteles a Tanácsnak megküldeni. Az Igazgatóság a kedvezményezett által aláírt támogatási szerződés példányait megküldi a Tanács részére aláírás céljából. A Tanács a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányaiból egy példányt a kedvezményezett és egy példányt az Igazgatóság részére - igazolható módon - megküld.

(4) A támogatási szerződések módosításának - amelynek előkészítése és aláírása során a (3) bekezdés szerint jár el az Igazgatóság - előkészítése a Tanács támogatási döntés módosításáról szóló döntése alapján az Igazgatóság feladata. A támogatási szerződések és azok módosításainak adatait az Igazgatóság nyilvántartja.

(5)[20] Amennyiben a támogatási szerződések módosítása a támogatott azonosító vagy alapadatainak (pl. cím, fizetési számlaszám változás) változására vonatkozik, úgy az erről szóló tájékoztató alapján, a Tanács döntése nélkül az Igazgatóság előkészíti a támogatási szerződés módosítását.

(6) Amennyiben a fejlesztés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozik, a támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatás igénylése csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I.13.) IM rendelet szerinti, a közbeszerzés eredményéről szóló tájékoztató és a létrejött szerződések Igazgatósághoz történő benyújtását követően kezdeményezhető. Az Igazgatóság a közbeszerzés lefolytatásáról a dokumentumok másolatának megküldésével tájékoztatja a Tanácsot.

(7) Abban az esetben, ha a fejlesztés, projekt összköltsége a támogatási szerződésben szereplő adatokhoz képest változik, a Tanács ennek megfelelően 15 munkanapon belül módosítja támogatási döntését, figyelembe véve az Ámr. 87. § (11) bekezdésében foglaltakat, miszerint amennyiben a program, projekt összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatási összeget a projekt összköltsége csökkentésének arányában csökkentenie kell. Amennyiben a fejlesztés, projekt összköltsége növekszik, annak költségeit a kedvezményezett viseli. Az Igazgatóság a módosított döntési adatlap alapján elkészíti a támogatási szerződés módosítását.

(8) A támogatási szerződésben kötelező meghatározni:

a) a fejlesztési célt, a fejlesztés helyét,

b) a fejlesztési cél megvalósításának összköltségét (nettó összeg, ÁFA összeg, bruttó összeg megbontásban), forrásának összetételét, tervezett megkezdésének és befejezésének időpontját,

c) a támogatás összegét és költségvetési forrását, felhasználásának pénzügyi feltételét, a kedvezményezett támogatás felhasználásának elszámolására vonatkozó kötelezettségét,

d) a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb kötelezettségeket,

e) a fejlesztés műszaki tartalmát naturális mutatókkal együtt,

f) a kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, valamint az ehhez kapcsolódó határidőket,

g) a szerződésszegés vagy a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményeit,

h) a (12) bekezdés szerinti tájékoztatást szolgáló tábla kialakításának és elhelyezésének követelményeit,

i) az ellenőrzési jogosultság elfogadását,

j) az elállás jogát, feltételeit,

k) támogatási előleg igénylése esetén a támogatási előleg nyújtásának feltételeit, az előleggel való elszámolás módját, határidejét,

l) a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezéseket.

(9) A támogatást nyújtó köteles a szerződésben az elállás jogát kikötni arra az esetre, ha

a) a közbeszerzési eljárás lefolytatását igazoló tájékoztatót a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követő 15 munkanapon belül a kedvezményezett nem nyújtja be, vagy

b) az Ámr. 87. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek közül legalább egy bekövetkezik,

c) a kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét nem a támogatási szerződésben rögzített célra használja fel,

d) a kedvezményezett késlelteti vagy akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, illetve nem teljesíti az ellenőrzéssel kapcsolatos -jogszabályban, támogatási szerződésben meghatározott - kötelezettségeit,

e) a kedvezményezett hamis vagy meghamisított adatokat szolgáltat a pályázati eljárás, a szerződéskötés vagy az ellenőrzés során,

f) a kedvezményezett a pályázat érvényességének, illetve a támogatási szerződés megkötésének feltételét képező nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

g) a kedvezményezett a pénzügyi elszámolási kötelezettségének a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, és késedelmét e határidőig írásban sem menti ki,

h) az előleggel a kedvezményezett nem számol el a támogatási szerződésben meghatározott határidőig.

(10) Az apályázó, akiről bebizonyosodik, hogy a pályázatában szándékosan valótlan adatot tüntetett fel, a Tanács döntése alapján három évre kizárható a decentralizált támogatási programok pályázati rendszeréből.

(11) A kedvezményezett a támogatási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott beruházás vagy felújítás megvalósítása során megfelelő képesítéssel rendelkező műszaki ellenőrt biztosít.

(12) Az e rendeletben meghatározott előirányzatokból megvalósult beruházások vagy felújítások esetén a támogatás kedvezményezettje a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni arról, hogy a megvalósult fejlesztés átadását követően azon jól látható és olvasható, központi helyen a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő, állandó tájékoztatást szolgáló tábla kerüljön elhelyezésre a befejezést követő 5. év végéig.

A támogatás folyósítása

11. §

(1)[21] A miniszter az 1. § (7) bekezdése szerinti feladatok ellátása érdekében megállapodást köt a Kincstárral.

(2) A támogatás saját és más forrásokkal arányosan a teljesítést igazoló számla vagy a fejlesztési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás alapján a Tanács döntéséről szóló adatlapnak megfelelő támogatási szerződésben rögzítettek szerint vehető igénybe.

(3) A támogatásokat a Kincstár a miniszterrel kötött megállapodás alapján az Ámr. 90-92. §-ában előírtak szerint folyósítja azzal, hogy

a) a kedvezményezett az általa igazolt eredeti és kettő általa hitelesített másolati számláját a Tanácshoz nyújtja be; a Tanács az eredeti és másolati számlák ellenjegyzését követően az egy eredeti és az egy másolati számlát együtt továbbítja az Igazgatósághoz; a számla ellenjegyzése a támogatási szerződésben foglaltaknak való megfelelést jelenti,

b) az Igazgatóság a szabályszerűségi szempontból megfelelő számlák esetében kezdeményezi a támogatás folyósítását,

c) az Igazgatóság az eredeti számlát visszajuttatja a kedvezményezettnek, a számla elfogadása esetén feltüntetve rajta, hogy az melyik támogatáshoz került felhasználásra,

d) a Kincstár a kezdeményezett támogatásigénylések adatainak ellenőrzését követően az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok - kivéve a decentralizált vis maior - esetében a miniszternél kezdeményezi a támogatások utalványozását,

e) a Kincstár a miniszter utalványozása alapján teljesíti a támogatás kedvezményezett számlájára történő utalását,

f) a támogatás lehívására és folyósításra csak a fejlesztés befejezésének időpontjáig kiállított számlák esetében, a támogatási szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 2 hónapig van lehetőség, figyelembe véve a 12. § (1) bekezdésében foglaltakat.

(4) Az Igazgatóság a folyósításra nyitva álló határidő leteltéről írásban, igazolható módon értesíti a Tanácsot.

(5) A Tanács a folyósításra nyitva álló határidő leteltéről szóló igazgatósági értesítés alapján megvizsgálja a folyósítás elmaradásának okát.

(6) A Tanács - amennyiben megállapítja, hogy a folyósításra a kedvezményezett hibájából nem került sor - megállapítja a folyósítási határidő leteltét, és a fennmaradó támogatás visszavonásáról soron kívül írásban, igazolható módon tájékoztatja a kedvezményezettet. A tájékoztató egy példányát az Igazgatóságnak is meg kell küldeni.

(7) Amennyiben a Tanács azt állapítja meg, hogy nem a kedvezményezett hibájából ered a támogatásfolyósítási határidő be nem tartása, úgy írásban értesíti az Igazgatóságot a támogatás - (3) bekezdéssel összhangban lévő - folyósításának engedélyezéséről és annak határidejéről. A meghosszabbított határidő nem lehet későbbi a folyósításra nyitva álló határidőt követő 2 hónapnál, de legfeljebb a 12. § (1) bekezdésében rögzített határidőkig lehet a támogatást folyósítani. Az írásbeli engedély alapján az Igazgatóság gondoskodik a támogatás folyósításáról.

(8)[22] A HÖF CÉDE, HÖF TEKI, LEKI és TEUT előirányzatok esetében támogatási előleg adható a megítélt támogatás legfeljebb 40%-a mértékéig. Az igénybe vett előleg felhasználása számla, fejlesztési célú pénzeszköz átadására létrejött megállapodás alapján igazolható, amennyiben azok pénzügyi teljesítése megtörtént. A további támogatás igénybevétele az előleg felhasználásával történő elszámolást (az előleg felhasználására vonatkozó számla, illetve a fejlesztési célú pénzeszköz átadására létrejött megállapodás előleghez kapcsolódó részének pénzügyi teljesítését) követően a (2) bekezdés szerint vehető igénybe.

(9) A Kincstár a támogatási szerződésben foglalt feladatok ellátásáért, a ténylegesen igénybe vett támogatás összege után 0,45%-os folyósítási jutalékot számít fel, amelyről a Kincstár - amennyiben az adott hónapban volt folyósítás - havonta számlát bocsát ki a kedvezményezett részére. A folyósítási jutalék összegét a számla alapján a kedvezményezett - a számla keltétől számított 15 munkanapon belül - átutalással teljesíti a támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

(10)[23] A Kincstár adatot szolgáltat az (1) bekezdésben rögzített megállapodás alapján a miniszter és a Tanács felé a folyósításokról havi, féléves, valamint éves rendszerességgel, megyei bontásban.

12. §

(1) A HÖF TEKI, a HÖF CÉDE, LEKI és TEUT támogatások esetében a tárgyévi előirányzat a tárgyévet követő év végéig használható fel. A felhasználás érdekében a HÖF TEKI és a HÖF CÉDE előirányzatok esetében az elszámolás alapját képező dokumentum Igazgatósághoz történő beérkezésének legvégső dátuma a tárgyévet követő év december 3 1-e. A LEKI és a TEUT előirányzatok esetében a kifizetés alapját képező dokumentum Igazgatósághoz történő beérkezésének legvégső dátuma a tárgyévet követő év november 30-a. Amennyiben a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználására a tárgyévet követő év december 3 1-ig nem kerül sor, úgy a kedvezményezettnek arról a 15. § (2) bekezdése szerint le kell mondania. Ha a kedvezményezett a támogatásról nem mond le, azt a Tanács visszavonja.

(2) Az Igazgatóság nyilvántartja a Tanácsoknak biztosított támogatási keret, illetve keretmaradvány összegét az éves előirányzat költségvetési törvény szerinti felosztása alapján, és figyelemmel kíséri az előirányzatok ennek megfelelő felhasználását, amelyet - a féléves beszámolóhoz és az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan - egyeztet a miniszterrel. Ezen - Igazgatósággal egyeztetett - adatokat a Tanács is nyilvántartja.

Elszámolható költségek

13. §

A támogatás szempontjából elismerhető költségek:

a) beruházás és immateriális javak beszerzése esetén ezeknek a számviteli törvény 47-48. §-a és 51. §-a szerinti bekerülési értéke; a számviteli törvény 47. § (4) bekezdés d) pontja szerinti beruházás előkészítésnek minősül a földtani, geofizikai és mérnökgeológiai kutatás, amely a beruházás földtani megfelelősségéhez és a biztonságos, költséghatékony kivitelezéshez szükséges; a fejlesztés megvalósítása során alkalmazott műszaki ellenőrzés díja az elismerhető költségek között elszámolható; a fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, műszaki ellenőrzés) összege nem haladhatja meg az elismerhető költségek legfeljebb 5%-át,

b) fejlesztési célú pénzeszközök átadása

ba) szolgáltató (vezetékes gáz, áram, hírközlés) társaságok és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerinti víziközmű üzemeltetők,

bb) önkormányzatok által alapított és azok többségi tulajdonában lévő beruházó vagy szolgáltató gazdasági társaságok,

bc) a Magyar Közút Kht, illetve 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok részére az a) pontban meghatározott arányok és az önkormányzatokkal kötött szerződés szerint, kivéve a 26. § (1)-(2) bekezdése alá tartozó támogatási célok esetében, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302., 2006. november 1., 29. o.) hatálya alá tartoznak,

c) az elismerhető költségek esetében a támogatás a pályázat befogadását követően, a támogatási szerződés szerinti befejezési határidőig a kedvezményezett nevére kiállított számla, fejlesztési célú pénzeszköz átadás esetén az erről szóló megállapodás alapján vehető igénybe; engedélyezési tervek költségeiről a pályázat befogadását megelőző 12 hónapon belül keletkezett számlák is figyelembe vehetők.

A támogatás visszavonása, visszafizetése

14. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból támogatott beruházással létrehozott vagyon a 9. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségvállalás időpontjáig, csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve használatba.

(2) Amennyiben e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból

a) támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítése, bérbe, illetve használatba adása a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyása nélkül történik, vagy

b) a Tanács a támogatás jogtalan igénybevételét állapította meg, vagy

c) a kedveményezett a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek - különös tekintettel a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási, karbantartási kötelezettségekre - nem tesz eleget,

akkor az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt összege visszafizetésének elrendelésére és az igénybe nem vett támogatás teljes összegének zárolására, vagy törlésére kerül sor. Ebben az esetben az igénybe vett támogatást az Áht. 64/B. § (2) bekezdésében rögzített mértékű kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

(3) Ha e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával történő elidegenítésére, bérbe, illetve használatba adására a szolgáltatási, a működtetési és az egyéb kötelezettségek más által történő átvállalásával kerül sor, úgy a támogatást nem kell visszafizetni az adott előirányzat javára, azonban a támogatási szerződésben a kötelezettségek átvállalását rögzíteni kell.

(4) Abban az esetben, ha e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítésére, bérbe, illetve használatba adására a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával kerül sor a szolgáltatási, a működtetési és az egyéb kötelezettségek más által történő átvállalása nélkül, úgy az igénybe vett támogatást a jóváhagyás időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni az előirányzat javára.

(5) A kamatot a támogatás igénybevételétől a visszavonásról szóló döntés időpontjáig kell felszámítani a 15. § (3) bekezdése szerint.

(6) A visszavont támogatást és kamatait az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a támogatási szerződésben meghatározott számlaszámra kell befizetni, a támogatási szerződés számának feltüntetésével.

(7) Abban az esetben, ha a támogatás és kamata befizetésére a (6) bekezdésben meghatározott időpontnál később kerül sor, az eltelt időszakra késedelmi kamatot kell fizetni, amely a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

(8)[24] Amennyiben a (2) vagy (4) bekezdésében foglaltak szerinti visszavonásból adódó visszafizetési kötelezettség egy összegben történő teljesítése a kedvezményezett gazdálkodását súlyosan veszélyeztetné, a kedvezményezett a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül benyújtott kérelme esetén lehetőség van a kötelezettség részletekben történő teljesítésére. A részletfizetési kérelem elfogadásáról, valamint a törlesztés időbeli ütemezéséről a támogatási döntést hozó szerv dönt.

(9)[25] A visszafizetés futamideje nem lehet hosszabb 36 hónapnál. A törlesztési ütemezéshez kapcsolódóan meghozott döntése során a támogatási döntést hozó szerv elfogadhat türelmi időszakot, a törlesztés futamideje azonban ezzel együtt sem haladhatja meg a 36 hónapot.

(10)[26] A visszafizetés ütemezését a támogatási szerződés módosításában kell rögzíteni. A támogatási szerződés ilyen irányú módosításában szerepelnie kell, hogy a visszafizetési kötelezettség egyszeri, 30 napot meg nem haladó késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett összeg után a (7) bekezdés szerinti késedelmi kamat kerül a késedelem időtartamára felszámításra.

(11)[27] A teljes fennálló tartozás esedékessé válik, és annak összegét a befizetés napjáig terjedő időszakra számított (7) bekezdés szerinti késedelmi kamat terheli, amennyiben a döntéstől számított 30 napon belül a (10) bekezdés szerinti, kamattal növelt összegű részlet visszafizetésére nem kerül sor, vagy a kedvezményezett második alkalommal késedelembe esik.

15. §

(1) A kedvezményezett a támogatási szerződés szerint tervezett befejezési határidőt követő 3 hónapon belül az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok - kivéve a decentralizált vis maior keret - vonatkozásában elszámoló adatlapon elszámol a támogatás felhasználásáról a Tanácsnak. Az elszámolással egyidejűleg a fel nem használt támogatásról le kell mondani. Az előző évek előirányzat-maradványa esetén az elszámolással egyidejűleg a Tanács módosítja a döntési adatlapot. A Tanács az ellenőrzött elszámoló adatlap megküldésével az Igazgatóságot tájékoztatja.

(2) Ha a kedvezményezett a támogatott feladat megvalósításától eláll, illetve a támogatást csak részben használta fel, vagy a támogatási szerződés szerinti határidőig a támogatást nem használta fel, akkor a fel nem használt támogatásról az Áht. 64/B. § (1) bekezdésével összhangban haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást a költségvetés javára visszafizetni. A lemondásról 5 munkanapon belül az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok - kivéve a decentralizált vis maior keret -vonatkozásában lemondó nyilatkozatban értesíti a Tanácsot. A Tanács a lemondással egyidejűleg módosítja a döntési adatlapot. A Tanács a lemondásról a képviselő-testületi határozat, illetve a nyilatkozat egy másolati példányának, és a módosított döntési adatlap megküldésével tájékoztatja az Igazgatóságot. A módosított döntési adatlap alapján az Igazgatóság előkészíti a támogatási szerződés módosítását.

(3) A nem szerződésszerű teljesítést, illetve a tőketartozás összegét a Tanács - együttműködve az Igazgatósággal -, a kamattartozás összegét pedig az Igazgatóság határozza meg, amiről a Tanácsot írásban értesíti. A Tanács a döntéséről és az Igazgatósággal történő együttműködés keretében meghatározott visszafizetendő összegről soron kívül írásban, igazolható módon tájékoztatja a kedvezményezettet és az Igazgatóságot.

A fejlesztés ellenőrzése, lezárása

16. §

(1) A miniszter az 1. § (3) bekezdésében meghatározott források szabályszerű felhasználását jogosult ellenőrizni. Az Igazgatóság az Áht.-ban, valamint az Ámr.-ben meghatározott ellenőrzési feladatokat jogosult és köteles ellátni.

(2) A fejlesztés megvalósítása során az Igazgatóság és a Tanács közösen együttműködve a támogatás lehívása előtt helyszíni ellenőrzést folytat le, amennyiben a benyújtott igénylés alapján az igényelt támogatás egyszeri, vagy halmozott összege eléri a megítélt támogatás 50%-át. Az ellenőrzésről ellenőrzési jegyzőkönyv kerül kiállításra.

(3) A fejlesztés megvalósítását követően az elszámoló-lap benyújtása után legfeljebb 3 hónapon belül a Tanács és az Igazgatóság közösen együttműködve utóellenőrzést végez, amelyről ellenőrzési jegyzőkönyvet állítanak ki.

(4) A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését kétévente a kötelezettségvállalás időtartama alatt (kötelezettségvállalási ellenőrzés), illetve annak lejáratát követően legfeljebb 3 hónapon belül (záróellenőrzés) a Tanács és az Igazgatóság közösen együttműködve végzi, amelyről jegyzőkönyvet állítanak ki.

(5) A támogatási szerződés akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatással megvalósult vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a program befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott elszámolása a Tanácshoz benyújtásra került, továbbá a támogatási szerződésben vállalt valamennyi feltétel teljesült - ideértve a vállalt kötelező üzemeltetési és fenntartási kötelezettséget is -, és az alapján a jegyzőkönyv elkészült. A pénzeszköz átadással megvalósuló fejlesztések esetében az Igazgatóság ellenőrzi, hogy a pénzeszköz átadásról szóló szerződésben megfelelően rögzítésre került-e az 5 éves fenntartási és szolgáltatási kötelezettség.

(6) A támogatásból megvalósuló fejlesztések hatásait értékelő jelentéseket - amelyeknek minimális tartalma a források megnevezése, rendelkezésre álló összeg, a pályázati konstrukciók és eredmények bemutatása a megítélt támogatások várható hatásainak bemutatása a régió társadalmi-gazdasági életére, az infrastruktúrák helyzetére, a környezet állapotára - a folyamatban lévő fejlesztések nyomon követését és pénzügyi ellenőrzését tartalmazó elemzéseket a Tanácsok évente elkészítik, és a tárgyévet követő év április 15-éig elektonikusan és nyomtatott formában megküldik a miniszter részére.

(7) A Kincstár a féléves költségvetési beszámoló és év végi zárszámadás követelményeinek és határidejének megfelelően - a tárgyhót követő 15-éig - tájékoztatja a minisztert, a Tanácsokat a támogatás előirányzatának és maradványának felhasználásáról, a támogatásban részesülő kedvezményezett támogatásának összegéről az Áht.-ban, valamint az Ámr.-ben foglaltak figyelembevételével.

III. FEJEZET

A DECENTRALIZÁLT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK PÁLYÁZATI RENDSZER ELŐIRÁNYZATAINAK PROGRAMSPECIFIKUS SZABÁLYAI

A HÖF CEDE keret programspecifikus szabályai

17. §

(1) Az önkormányzatok, társulások az alábbi célok és alcélok megvalósításához igényelhetnek támogatást:

a) épített és természeti környezet védelme, fejlesztése:

aa) 5000-25 000 fő állandó lakosságszámú településeken zöldterületek rekreációs célú megújítása (pihenőpark, sport, szabadidős célú terület),

ab) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése,

ac) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása állami és önkormányzati tulajdon esetén,

ad) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése, felújítása;

b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések;

c) céltámogatással megvalósuló fejlesztések;

d) a csapadékvizek által okozott terhelések csökkentése szűrőmezők, vízminőségvédelmi tározók, hordalékfogó műtárgyak építése által.

(2) Pinceveszély-elhárítási munkákat csak bányakapitánysági igazolással rendelkező kivitelező végezhet.

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpont alcélnál az állami tulajdonon megvalósuló veszélyelhárítás esetében az ingatlan vagyonkezelő hozzájárulása szükséges. A feladat fejlesztési célú pénzeszköz átadás nélkül, önkormányzati kifizetések mellett kivitelezhető, a befejezést követő vagyon és üzemeltetési kötelezettség térítésmentes átadásával.

(4) A rendelkezésre álló keret legalább 80%-a az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célra fordítandó.

A HÖF TEKI keret programspecifikus szabályai

18. §

(1) Több település összefogásával megvalósuló beruházás abban az esetben támogatható, ha legalább egy település megfelel az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjában megfogalmazott feltételeknek. Ebben az esetben a támogatás csak az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjában meghatározott feltételeknek megfelelő önkormányzatot illeti meg, a beruházás költségeiből azt terhelő hányad figyelembevételével.

(2) Az önkormányzatok, társulások az alábbi fejlesztési célok és alcélok megvalósításához igényelhetnek támogatást:

a) közterületek akadálymentesítése a ROP városi rangú településeinek akcióterületein kívül, illetve községekben;

b) nem műemlék jellegű közfürdők korszerűsítése;

c) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése:

ca) középületek megvilágítása,

cb) közterületi ivókutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója,

cc) önkormányzati tulajdonban lévő közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása,

cd) tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek),

ce) zajvédő gátak, falak, fasorok kialakítása,

cf) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, kerékpárút, járda),

cg) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi - kapacitást nem növelő - szilárdburkolatú utak felújítása (termelő üzemek, nem mezőgazdasági jellegű pl. barnamezős beruházások, külterületi életvitelszerű lakórészek, vállalkozásszintű termelő tevékenységet folytató tanyák, ipari parkok, temetők, önkormányzati tulajdonú intézmények stb. megközelítésének céljából);

d) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése;

e) közvilágítás energiatakarékos megoldása (pl. hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévő korszerűsítése);

f) tájjelegű hagyományokat és kulturális örökséget jelentő épületek és műemlékek megőrzése, bemutathatóvá tétele, a közösség szempontjából értékes funkciókkal történő megtöltése;

g) településfejlesztéssel összefüggő, a régió pályázati felhívásában meghatározott fejlesztési célok, amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek.

(3) A (2) bekezdés c) pontja esetében az állami tulajdonú közutakon pályázati támogatással megvalósuló forgalombiztonsági beavatkozások esetén szükséges a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelői hozzájárulása. A feladat fejlesztési célú pénzeszköz átadás nélkül, önkormányzati kifizetések mellett kivitelezhető, a befejezést követő vagyon és üzemeltetési kötelezettség térítésmentes átadásával.

(4) A (2) bekezdés d) pontja esetében az adható támogatás mértéke az alap támogatási mértékkel egyezik meg, és a 8. § (2) bekezdése szerinti többlettámogatás nem ítélhető meg.

A LEKI keret programspecifikus szabályai

19. §

(1) Támogatást igényelhetnek azok az önkormányzatok, társulások, amelyek a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségek jegyzékén szereplő kistérségeken belül vannak, illetve amelyek fejlesztéseiket ezen kistérségeken belül akarják megvalósítani, és a fejlesztés a kistérség fejlődését szolgálja.

(2) A célok elérése érdekében támogatás nyújtható:

a) a helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében a bel- és külterületen megvalósuló humán-infrastruktúra, illetve termelő infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a belterületi szilárd burkolatú közutak felújítását,

b) a közműves ivóvíz-ellátás fejlesztésére, meglévő létesítmények rekonstrukciójára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében nem szereplő, illetve ivóvízminőség-javítási fejlesztésre nem kötelezett települések esetében,

c) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális feltételrendszerének megteremtéséhez, valamint a szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati fejlesztésekhez,

d) a helyi piacok, vásárcsarnokok fejlesztéséhez, bővítéséhez,

e) a teleházak kialakítását szolgáló fejlesztésekhez,

f) a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggő, a régió pályázati felhívásában meghatározott fejlesztési célokra, amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek.

(3) A Tanács a támogatást a régióhoz tartozó leghátrányosabb kistérségekből érkező pályázatok között az egyes kistérségek lakónépessége arányában osztja el. A kistérség lakónépessége arányában megállapított keretének erejéig forráshiány miatt pályázat nem utasítható el. Amennyiben az adott kistérségből nem érkezik be olyan összegű támogatási igény, mint amennyi az adott kistérségre lakónépesség alapján megállapított támogatási keret, akkor a Tanács az adott kistérségre jutó támogatási keret fel nem használt részét más kistérségekben megvalósuló fejlesztésekre fordíthatja.

A TEUT keret programspecifikus felhasználási szabályai

20. §

(1) A támogatás célja a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi - kapacitást nem növelő - szilárd burkolatú közutak felújításának támogatása.

(2) A települési önkormányzatok a felújítási munkákra vonatkozó tételes árajánlat (mérnökár) alapján, a (4) bekezdés szerinti - a Tanács által elfogadott - felújítási kiadásaik 50%-át, a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott települések kiadásaik 58%-át igényelhetik támogatásként.

(3) Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kivéve vasúttal vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre vonatkozhat.

(4) A támogatás a szilárd burkolatú utak burkolatfelújításhoz közvetlenül kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat, amelyek a következők: burkolatmarás, aszfaltozási munkák előkészítése, burkolatalap javítása, aszfaltozás egy vagy két rétegben, szegélyépítés, javítás, nagykockaköves utcák felújítása esetén szerkezet javítása, felületi bevonat készítés, közműaknák szintbeemelése, forgalomtechnikai létesítmények: burkolati jelek, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák, árkok, padkák felújítása. Elszámolható költségek keretében figyelembe vehető továbbá a közúti burkolattal egy szintben lévő, egy szerkezeti elemet képező kerékpárút, meglévő buszöblök felújítása, valamint a vízelvezető rendszer felújítása.

(5) A projekten belül az elszámolható költségek részét képezheti a tervezési, engedélyezési és lebonyolítási, valamint műszaki ellenőri költség. Ezen jogcímen elszámolt költségek mértéke az elismerhető költségek 5%-át nem haladhatják meg.

(6) A támogatás szempontjából a felújítás bekerülési összege nem tartalmazhatja

a) a pályázat beadási határidejét megelőző egy évnél régebbi tervezési költségeket,

b) a terület-igénybevételi és közműlétesítési (pl. közvilágítás, szennyvízcsatorna stb.) költségeket, utóbbinál kivételt képez a gyalogos-átkelőhely előírás szerinti megvilágítását szolgáló eszközök létesítése.

Használatbavételi díj abban az esetben számolható el, ha annak számlája a kivitelezői számla benyújtásával egyidejűleg biztosítható.

(7) A pályázatot a felújítási munkákra vonatkozó tételes árajánlat (mérnökár) alapján kell benyújtani. A támogatás finanszírozását csak a (munkanemeket mennyiség és költségelemek szerinti bontásban tételesen tartalmazó) kiviteli, vagy vállalkozási szerződés szerint - szükség esetén - módosított támogatási szerződés alapján lehet megkezdeni.

(8) A támogatás igénylését - a támogatási szerződés alapján - részletes számla és teljesítésigazolás birtokában lehet kezdeményezni.

(9) Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak, illetve tömegközlekedés által igénybe vett egyéb utak burkolatfelújítására igényelnek támogatást.

(10) A benyújtott pályázat egy példányát a beérkezését követő 2 munkanapon belül az Igazgatóság megküldi a Magyar Közút Kht. részére. A Magyar Közút Kht. a pályázatot szakmai szempontból az Igazgatóság általi megküldést követően véleményezi, és véleményét 10 munkanapon belül megküldi a Tanácsnak.

A decentralizált vis maior keret programspecifikus szabályai

21. §[28]

22. §[29]

23. §[30]

24. §[31]

IV. FEJEZET

A VIS MAJOR TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

25. §[32]

V. FEJEZET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS 87. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKNAK MINŐSÜLŐ INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

26. §

(1) A 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, a 17. § (1) bekezdés b) pontja alapján múzeum, illetve filmszínház fejlesztéséhez, a 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján közfürdők, strandok, uszodák fejlesztéséhez, a 18. § (2) bekezdés f) pontja, a 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján turizmushoz, turisztikai szálláshelyek, turisztikai szolgáltatóegységek fejlesztéséhez, valamint sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális feltételrendszerének megteremtéséhez, sportpályák, sportcsarnokok fejlesztéséhez - amennyiben a sportlétesítmény nem kizárólag utánpótlás sport vagy ingyenes tömegsport rendezvények tartására szolgál -, illetve a 19. § (2) bekezdés d) pontja alapján ezen fejlesztésekhez támogatás kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302., 2006. november 1., 29. o.) vagy - a támogatást nyújtó szándéka szerint - a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. december 28., 5. o.) rendelkezései szerint adható.

(2) A 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján egészségügyi gép, műszer beszerzéséhez - amennyiben a támogatással beszerzett gép, műszer nem kizárólag egészségügyi alapellátás szolgáltatását, kötelezően ellátandó önkormányzati feladat ellátását biztosítja, vagy nem ingyenesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatást biztosít - kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. december 28., 5. o.) rendelkezései szerint adható.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott állami támogatások tekintetében a részletes szabályokat a pályázati felhívás tartalmazza.

(4) A 18. § (2) bekezdés g) pontja alapján nem nyújtható az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatás.

VI. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

27. §[33]

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni kell.

(3)[34] Az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok jogelőd előirányzatai az alábbiak:

a) önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (céljellegű decentralizált támogatás) előirányzat;

b) területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása előirányzat;

c) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzat;

d) települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása előirányzat;

e) települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása előirányzat.

(4)[35]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása előirányzat HÖF TEKI és HÖF CÉDE kereteinek régiók közötti felosztása

Millió forintban

RégióHÖF TEKIHÖF CÉDE
Dél-Alföld1110,8483,3
Dél-Dunántúl815,7889,4
Észak-Alföld1445,4668,6
Észak-Magyarország1062,0860,1
Közép-Dunántúl318,9578,2
Közép-Magyarország22,6684,2
Nyugat-Dunántúl259,6871,2
Összesen5035,05 035,0

2. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása előirányzat HÖF TEKI, illetve HÖF CÉDE, továbbá a LEKI, valamint a TEUT előirányzatokra megítélhető alaptámogatási mértékek és a területi alapon nyújtható emelt szintű támogatások mértéke

Alaptámogatási mérték támogatási programonként:
TEUT50%
HÖF CÉDE60%*
HÖF TEKI70%*
LEKI80%
Területi alapon adható többlettámogatási mérték, illetve emelt szintű támogatási mérték felső határai támogatási programonként:
Támogatási program:Többlettámogatási mértékEmelt szintű támogatási mérték
TEUT
240/2006. Korm. rendeletben foglalt települések+8%58%
HÖF CÉDE
311/2007. Korm. rendelet alapján
Nem kedvezményezett kistérség0%60%*
Hátrányos helyzetű kistérségek+10%70%*
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek+20%80%*
Átmenetileg kedvezményezett kistérségek+10%70%*
Regionális szempontból kedvezményezett kistérségek+10%70%*
A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján+10%70%*
A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján+20%80%*
HÖF TEKI:
311/2007. Korm. rendelet alapján
Hátrányos helyzetű kistérségek0%70%*
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek+10%80%*
Átmenetileg kedvezményezett kistérségek0%70%*
Regionális szempontból kedvezményezett kistérségek0%70%*
A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján0%70%*
A 311/2007. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján+10%80%*
LEKI
311/2007. Korm. rendelet alapján
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek0%80%

* Megjegyzés: Kivéve a 26. § (1) bekezdése alá tartozó támogatási célokat, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302., 2006. november 1., 29. o.) hatálya alá tartoznak

3. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

BEJELENTŐ ADATLAP

.................................... Önkormányzatának/Többcélú kistérségi társulásnak

.............................tárgyú

200.....évre vonatkozó VIS MAIOR támogatás igénylésére

1.Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás neve:
2.Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás címe:
3.Kapcsolattartó neve:
4.Telefon:Fax:
5.Vis maior esemény pontos időpontja és rövid leírása a helyszín megjelölésével:
Helyreállítás előzetesen becsült költségigénye:
Helyreállítás várható kezdési határideje:
Helyreállítás várható befejezési határideje:
Helyreállítás várható pénzügyi forrásösszetétele:
Saját forrás:Ft%
Egyéb források (pl. biztosítás)Ft%
Előzetesen becsült igény:Ft%
Kelt: ........................................, 200... év .................. hó .......... nap
polgármester(kör)jegyző
P. H

4. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

ADATLAP
.................................... Önkormányzatnak/Többcélú kistérségi társulásnak
..........................................................................tárgyú
200.... évre vonatkozó VIS MAIOR támogatás igénylésére
1.Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás neve:
2.Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás címe:
3.Kapcsolattartó neve:
4.Telefon:Fax:e-mail:
5.Vis maior esemény pontos időpontja és leírása/a helyszín megjelölésével (utcanév és helyrajzi szám):
6.Vis maior esemény írásos bejelentésének időpontja:
Helyreállítás költségigénye:
Helyreállítás kezdési határideje:
Helyreállítás befejezési határideje:
Helyreállításpénzügyiforrásösszetétele:
Saját forrás:Ft%
Biztosító kártérítése:Ft%
Egyéb forrás:Ft%
Igényelt támogatás:Ft%
Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ................... nap.
polgármester/elnök(kör)jegyző
P. H

5. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

Veszélyeztetettségi kategóriák
1. kategória:A földtani környezet tönkremenetele (beszakadás, omlás, gyors ütemű csuszamlás) a település működését különösen veszélyezteti, hatására közintézmények működtetése, illetve lakóépületek használata életveszélyes; belterületi szakaszt érintő, országos közforgalmú vasutak, közutak, közművek sérültek, forgalomlezárás vált szükségessé, a vízi- és energiaellátás szünetel. Kerülőútként nincs figyelembe vehető szilárd burkolatú, megfelelő teherbírású út.
2. kategória:Az 1. kategóriában felsoroltak 2. földtani kategóriájú* földmozgásokkal veszélyeztetettek. A földtani környezet tönkremenetele a település érintett részének megközelítését sem a veszélyeztetett úton, sem más irányból nem teszi lehetővé. Az érintett szakaszon működő közművek megsérültek, de kiváltásuk megoldható.
3. kategória:Az 1. kategóriában felsoroltak 3. földtani kategóriájú földmozgásokkal veszélyeztetettek. 2. földtani kategóriájú mozgások gyűjtőutakat és lakóövezeti utakat, közműveket veszélyeztetnek. 1. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenőövezetekben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.
4. kategória:4., 5. földtani kategóriájú földmozgások az 1. kategóriában felsoroltakat, 3. földtani kategóriájú mozgások kiszolgáló és lakóövezeti utakat, 2. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenőövezetekben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.
5. kategória:A helyszín állapota gyors beavatkozást nem igényel, mivel a megvédendő objektumok helyzetéből, távolságából adódóan a további mozgások esetén sem kell azok veszélyeztetésével rövidtávon számolni.
* A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által megállapított földtani veszélyességi kategóriát kell érteni.

6. számú melléklet a 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelethez

VIS MAIOR ADATLAP
a Regionális Fejlesztési Tanács............évi döntéséről
A forrás megjelölése: DECENTRALIZÁLT VIS MAIOR KERET
VIS MAIOR TARTALÉK KERET
A régió megnevezése: ........................................................................................................................... Kódja:
A megye megnevezése:.......................................................................................................................... Kódja:
A Regionális Fejlesztési Tanács határozatának száma: ................................./...................................................
SorszámMegnevezés
1.A döntés azonosítószáma, változat sorszáma:
2.Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás KSH kódja:
3.Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás neve:
4.Az önkormányzat településtípusa:
5.A vis maior esemény megnevezése:
6.A jelzett igény: forint
7.A támogatás összesen: forint
8.A döntés időpontja: ...................................................................................................................... (év,
hó, nap)
Kelt: ..........................................., ................ év.................................. hó ................... nap.
P. H.
a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[2] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[3] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[4] Megállapította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[5] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[6] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[7] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[8] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[9] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[10] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[11] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[12] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 41. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[13] Módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.08.07.

[14] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[15] Beiktatta a 94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2009.05.04.

[16] Beiktatta a 94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2009.05.04.

[17] Beiktatta a 94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2009.05.04.

[18] Megállapította a 94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2009.05.04.

[19] Megállapította a 94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2009.05.04.

[20] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[21] Módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.08.07.

[22] Megállapította a 112/2009. (V. 27.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.05.30.

[23] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 42. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[24] Beiktatta a 94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2009.05.04.

[25] Beiktatta a 94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2009.05.04.

[26] Beiktatta a 94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2009.05.04.

[27] Beiktatta a 94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2009.05.04.

[28] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[29] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[30] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[31] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[32] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[33] Hatályon kívül helyezte a 33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.21.

[34] Beiktatta a 94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2009.05.04.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 28. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.08.

Tartalomjegyzék