11/2009. (III. 18.) KHEM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Úszólétesítmény, valamint úszólétesítmény szerkezetének, gépi berendezésének, propulziós művének és villamos-berendezésének, továbbá azok elemeinek tervezésére a Magyar Mérnöki Kamara hajóépítési, hajógépészeti és hajóvillamossági szakirányú végzettséggel rendelkező tagja jogosult. A tervezői jogosultságot a terv benyújtásával együtt kell igazolni. A jogosulatlan személy által készített tervet a hajózási hatóság tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja."

2. §

Az R. 15. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"e) a Tanács 2008/59/EK irányelve (2008. június 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról,

f) a Bizottság 2008/87/EK irányelve (2008. szeptember 22.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról."

3. §

(1) Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 6. melléklet e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az R. 9. melléklet e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az R. 2. melléklete 10.03a cikkének 10. pontja;

b) az R. 2. melléklete 15.03 cikke 9. pontja (d) alpontjának utolsó mondata.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet melléklete 1.01 cikkének z-bis5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Fogalommeghatározások]

"z-bis5 Motoros vízi sporteszköz - olyan, hajónak, kompnak, csónaknak nem minősülő kedvtelési rendeltetésű vízijármű, amely saját gépi hajtással rendelkezik, alkalmas egy vagy több személlyel közlekedni és vízen siklás-ra, sportolásra szolgál (pl. waterbob, waterscooter, jetbike, jetski stb.)."

(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2008/59/EK irányelve (2008. június 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról,

b) a Bizottság 2008/87/EK irányelve (2008. szeptember 22.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

Dr. Molnár Csaba s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 11/2009. (III. 18.) KHEM rendelethez

A 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 1. mellékletének módosításai

1. Az R. 1. mellékletének II. fejezetében a 3. hajózási zónába tartozó közösségi belvízi utak jegyzéke a Belga Királyságra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"Bolgár Köztársaság

Duna: 845,650 fkm-374, 100 fkm";

2. Az R. 1. mellékletének II. fejezetében a 3. hajózási zónába tartozó közösségi belvízi utak jegyzéke a Lengyel Köztársaságra és a Szlovák Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"Románia

Duna: a szerb-román határtól (1075 km) a Sulinai-ágon át a Fekete-tengerig

Duna-Fekete-tenger-csatorna (64,410 km hosszú): a Duna 299,300 km-énél Cernavodá-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 64,410 km-e) a Constanta Dél-Agigea-i kikötőig (a csatorna "0" km-e)

Poarta Albá-Midia Návodari csatorna (34,600 km hosszú): a Duna-Fekete-tenger-csatorna 29,410 km-énél Poarta Al-bá-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 27,500 km-e) a midiai kikötőig (a csatorna "0" km-e)";

3. Az R. 1. mellékletének III. fejezetében a 4. hajózási zónába tartozó közösségi belvízi utak jegyzéke a Lengyel Köztársaságra és a Szlovák Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"Románia

A 3. zónára vonatkozó szakaszban fel nem sorolt valamennyi egyéb víziút".

2. melléklet a 11/2009. (III. 18.) KHEM rendelethez

A 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. mellékletének módosításai

(1) A 2.07 cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az úszólétesítmény névváltozását, a tulajdonosváltozást, valamint a köbözési adatokban, az európai hajóazonosító számban, a lajstromozási vagy anyakikötőben történt változást a tulajdonos vagy megbízottja a változás bejegyzése céljából köteles bejelenteni az illetékes hajózási hatóságnak."

(2) A 2.17 cikk 2. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Az 1. bekezdésben említett nyilvántartást ennek megfelelően frissítik."

(3) A 2.17 cikk a következő 3. ponttal egészül ki:

"3. A hajózás biztonságának fenntartására és megkönnyítésére, valamint e melléklet 2.02-2.15 cikkének, továbbá 8., 10., 11., 12., 16. és 17. fejezetének végrehatására szolgáló közigazgatási intézkedések megtétele érdekében a tagállamok, a rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményben részes államok, valamint - közigazgatási megállapodás alapján a magánélet azonos szintű védelmét garantáló harmadik országok - illetékes hatóságai részére a hajózási hatóság a nyilvántartáshoz a 6. mellékletben foglalt mintának megfelelő, csak olvasható hozzáférést biztosít."

(4) A 2.18 cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.18 cikk

Egységes európai hajóazonosító szám

1. Az egységes európai hajóazonosító szám (a továbbiakban: európai hajóazonosító szám) a 2. függeléknek megfelelően nyolc arab számból áll.

2. Az egységes európai hajóazonosító számot a közösségi hajóbizonyítványba a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság jegyzi be. Ha az úszólétesítmény a közösségi hajóbizonyítvány kiállításának időpontjában még nem rendelkezik európai hajóazonosító számmal, annak a tagállamnak illetékes hatósága adja ki, ahol az úszólétesítményt lajstromozták, vagy ahol anyakikötője van.

Az olyan országból származó úszólétesítménynél, amelyekben nem lehet európai hajóazonosító számot kiadni, a közösségi hajóbizonyítványba bejegyzendő európai hajóazonosító számot a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság adja ki.

3. Egy úszólétesítményre csak egy európai hajóazonosító szám adható ki. Az európai hajóazonosító szám csak egyszer adható ki és az az úszólétesítmény teljes üzemben tartási ideje alatt változatlan marad.

4. Az európai hajóazonosító szám kiadását az illetékes hatóságtól az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője kérelmezi. Az úszólétesítmény tulajdonosa vagy annak képviselője felel azért is, hogy az úszólétesítményen az európai hajóazonosító szám fel legyen tüntetve.

5. Az Európai Bizottságot az európai hajóazonosító szám kiadásáért felelős hatóság kijelöléséről a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium értesíti.

6. A hajózási hatóság megtesz minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy az európai hajóazonosító szám kiadásáért felelős hatóságoknak az Európai Bizottság által vezetett nyilvántartásban felsorolt valamennyi hatóságot az általa kiadott európai hajóazonosító számokról, valamint az úszólétesítmények azonosítására szolgáló, a 3. függelékben foglalt adatokról tájékoztassa. Ezek az adatok a hajózás biztonságának fenntartására és megkönnyítésére, valamint e melléklet 2.02-2.15 cikkének, továbbá 8., 10., 11., 12., 16. és 17. fejezetének végrehatására szolgáló közigazgatási intézkedések megtétele érdekében a tagállamok, a rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményben részes államok, valamint - közigazgatási megállapodás alapján a magánélet azonos szintű védelmét garantáló harmadik országok - illetékes hatóságai részére tehetők hozzáférhetővé."

(5) A 2.19 cikk 2. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala az Európai Bizottságnak az ideiglenes közösségi bizonyítvány kiadásától számított egy hónapon belül jelentést tesz a 2.05 cikk 1. pontja (g) alpontjával összhangban, megjelölve az úszólétesítmény nevét és európai hajóazonosító számát, az eltérés típusát, valamint azt a tagállamot, amelyben az úszólétesítményt lajstromozták vagy ahol anyakikötője található."

(6) A 6.02 cikk 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A gépi hajtású kormányberendezésnek második független hajtóberendezéssel vagy kiegészítő kézi hajtással kell rendelkeznie. A kormánygép leállása vagy meghibásodása esetén a második független hajtóberendezésnek vagy a kézi hajtásnak 5 másodpercen belül üzembe kell lépnie."

(7) A 6.03 cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.03 cikk

A kormánygép hidraulikus hajtóberendezése

1. A kormánygép hidraulikus hajtóberendezésére más fogyasztó nem csatlakoztatható.

2. A hidraulika-tartályokat a biztonságos működéshez szükséges olajszint alá csökkenést jelző riasztó rendszerrel kell ellátni.

3. A csővezetékek méretei, kialakítása és vezetése a lehető legnagyobb mértékben zárja ki a mechanikus behatások vagy a tűz okozta sérüléseket.

4. Hidraulika-tömlők akkor alkalmazhatók, ha

(a) a rezgések csillapítása vagy az alkatrészek mozgási szabadsága ilyenek alkalmazását elkerülhetetlenné teszi;

(b) legalább az engedélyezett legnagyobb üzemi nyomásra méretezik;

(c) legalább nyolc évenként felújítják.

A hidraulikus hengereket, a hídraulika-szivattyúkat és hidraulikus motorokat, valamint a villamos motorokat legalább nyolc évenként szakosított cégnek meg kell vizsgálnia és szükség esetén meg kell javítania."

(8) A 6.07 cikk 2. pontjának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: "2. A kormányállásban legalább az alábbiakat kell fény- és hangjelzéssel jelezni:"

(9) A 6.07 cikk 2. pontja (a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(a) a hidraulikus tartályok minimális alá csökkent olajszintje a 6.03 cikk 2. pontja szerint, valamint a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának csökkenése,"

(10) A 6.09 cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.09 cikk

Átvétel és időszakos szemlék

1. A kormányberendezés megfelelő beépítését a szemlebizottság vizsgálja. Ehhez a szemlebizottság következő dokumentációt követelheti meg:

(a) a kormányberendezés leírását,

(b) a kormánygép hajtóberendezéseire és a vezérlésére vonatkozó rajzokat és adatokat,

(c) a kormánygépre vonatkozó adatokat,

(d) a villamos berendezések kapcsolási rajzát,

(e) a fordulási szögsebesség szabályzó műbizonylatát,

(f) a kormányberendezés kezelési és karbantartási utasítását.

2. A teljes kormányberendezés működését futópróbán kell ellenőrizni. Ha fordulási szögsebesség szabályzót építenek be, az egyenes pálya megbízható tartását és az íven való biztos haladást kell vizsgálni.

3. A gépi hajtású kormányberendezést szakértőnek kell megvizsgálnia:

(a) használatba vétel előtt;

(b) meghibásodást követően;

(c) minden átalakítás vagy javítás után;

(d) rendszeresen legalább három évenként.

4. A vizsgálatnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

(a) a jóváhagyott rajzoknak való megfelelés ellenőrzése, továbbá az időszakos szemlék során annak ellenőrzése, hogy átalakították-e a kormányberendezést;

(b) a kormányberendezés működésének vizsgálata valamennyi lehetséges üzemmódban;

(c) a hidraulika alkatrészek - különösen a szelepek, csővezetékek, hidraulika-tömlők, hidraulikus hengerek, hidraulika-szivattyúk és hidraulika-szűrők szemrevételezése és tömítéseinek ellenőrzése;

(d) a villamos berendezések - különösen a relék, villamos motorok és biztonsági készülékek szemrevételezése;

(e) az optikai és akusztikai ellenőrző készülékek ellenőrzése.

5. A felügyelő által aláírt és a szemle időpontját feltüntető szemlebizonylatot kell kiállítani."

(11) A 7.02 cikk 2. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az üres, fél készlettel, de ballaszt nélkül haladó hajó előtt a kormányos részére a holttér a vízfelszínhez viszonyítva nem lehet nagyobb a hajóhossz kétszeresénél, illetve 250 m-nél."

(12) A 7.02 cikk 6. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A visszatükröződés elkerülése végett a parancsnoki híd mellső ablakai tükrözésmentesek legyenek vagy oly módon kell felszerelni, hogy hatásosan zárják ki a visszatükrözést. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesítettnek, ha az ablakok a a függőleges síkhoz képest kifelé megdöntöttek, felül legalább 10°, de legfeljebb 25° szögben."

(13) A 8.05 cikk 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A tartályok kilépő vezetékeit közvetlenül a tartálynál egy, a fedélzetről - az érintett terek lezárása esetén is - működtethető gyorselzáró szeleppel kell ellátni.

Ha a működtető szerkezet burkolt, annak fedele nem lehet zárható. A működtető szerkezetet piros színnel kell megjelölni.

A napi tartályokon gyorselzáró típusú szelepeket kell beépíteni. Ha a működtető szerkezet burkolt, azt 10 cm magas, az 1. függelék 9. ábrája szerinti jellel meg kell jelölni.

Az első mondatban foglalt követelmény a motorra közvetlenül felszerelt tüzelőanyag-tartályokra nem vonatkozik."

(14) A 9.15 cikkének 9. pontja a következő mondattal egészül ki:

"A kábelcsatlakozások számát minimálisra kell korlátozni."

(15a) A 10.03a cikk 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Lakóterekben, kormányállásban és utasterekben beépített tűzoltóberendezések]

"8. A vizsgálatról bizonylatot kell kiállítani, amely tartalmazza a szakértő aláírását és feltünteti a vizsgálat időpontját." (15b) A 10.03a. cikknek a következő rendelkezést tartalmazó 10. pontját el kell hagyni:

"10. A lakóterekben, a kormányállásban és az utasterekben levő tárgyak védelme érdekében beépített tűzoltórendszerek csak a bizottság ajánlása alapján engedélyezhetők."

(16a) A 10.03b cikkének 1. pontja a következő (d) alponttal egészül ki:

"(d) FK-5-1-12 (dodekafluor-2-metilpentán-3-on)."

(16b) A 10.03b cikk 4. pontjának (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(b) A kieresztő fúvókákat úgy kell méretezni és rögzíteni, hogy az oltóanyag eloszlása egyenletes legyen. Különösen fontos, hogy az oltóanyag a padlólemezek alatt is hatékony legyen."

(17) a) A 10.03b cikk 5. pontjának (e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(e) Minden kioldóberendezés mellett jól láthatóan és kitörölhetetlen módon ki kell függeszteni a kezelési utasításokat. Ezek különösen az alábbiakra vonatkozó utasításokat tartalmazzák:"

b) A 10.03b cikk 5. pontjának (ec) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(ec) a személyzet feladatai a tűzoltóberendezés kioldásakor és a védett tereknek a kioldást vagy az elárasztást követő megközelítésekor, különös tekintettel a veszélyes anyagok esetleges jelenlétére,"

(18) A 10.03b cikk 9. pontjának (e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(e) A vizsgálatról bizonylatot kell kiállítani, amely tartalmazza a szakértő aláírását és feltünteti a vizsgálat időpontját."

(19) A 10.03b cikk 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "13. FK-5-1-12 tűzoltó rendszerek

Az FK-5-1-12-t oltóanyagként használó tűzoltó rendszereknek az 1-9. pontban foglalt követelményeken kívül az alábbi előírásoknak kell megfelelniük:

(a) ha több eltérő térfogatú teret szándékoznak védeni, mindegyik teret saját tűzoltó rendszerrel kell felszerelni;

(b) a védett térben felszerelt összes FK-5-1-12 tartályt túlnyomás-szabályozó szeleppel kell felszerelni. A túlnyomás-szabályozó szelepnek veszélytelenül kell a tartályt a védett térbe kiürítenie, ha a tartályt tűz hatása éri és a tűzoltó rendszere nem oldott ki;

(c) mindent tartályt fel kell szerelni gáznyomás-ellenőrző készülékkel;

(d) a tartályokat nem szabad 1,00 kg/l-nél jobban megtölteni. A nyomás alatt nem levő FK-5-1-12 fajlagos tömegét 0,0719 m3/kg-nak kell venni;

(e) az FK-5-1-12 tömegének a védett helyiség bruttó térfogata legalább 5,5 %-ának kell lennie. Ezt a mennyiséget 10 másodpercen belül kell biztosítani;

(f) az FK-5-1-12 tartályokat olyan nyomásfigyelővel kell felszerelni, amely hang- és fényjelzést ad a kormányállásban, amennyiben a hajtóerő indokolatlanul esik. Kormányállás hiányában a vészjelzést az védett helyiségen kívül kell adni;

(g) elárasztást követően a védett helyiségben a koncentráció nem lépheti túl a 10,0 %-ot."

(20) A melléklet a következő 10.03c cikkel egészül ki:

"10.03c. cikk

Beépített tűzvédelmi rendszerek

A beépített tűzoltórendszerek csak a szakbizottság ajánlásának figyelembevételével hagyhatók jóvá."

(21) A 10.05 cikk 2. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Minden, a vízijármű fedélzetén szokásosan tartózkodó személy számára legyen hozzáférhető személyhez igazított, önműködően felfújódó, az EN 395:1998 sz., EN 396:1998 sz., EN ISO 12402-3:2006 sz. vagy EN ISO 12402-4:2006 sz. európai szabványnak megfelelő mentőmellény."

(22) A 14.13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14.13 cikk

Átvétel

A cseppfolyósított gázzal működő berendezés üzembe állítása előtt, minden változtatás vagy karbantartás után, továbbá a 14.15 cikk szerinti bizonyítvány minden egyes megújításánál a teljes berendezést a szemlebizottság által elismert szakértőnek kell átvennie. Az átvételnél a szakértőnek ellenőriznie kell, hogy a berendezés megfelel-e az ebben a fejezetben foglalt követelményeknek. Ezen felül személyhajók esetén a szakértő ellenőrzi a gázérzékelő jelzőberendezések előírás szerinti beépítését tanúsító érvényes szemlebizonylat meglétét."

(23) A 15.03 cikk 1. pontja a következő mondattal egészül ki:

"Az üres hajó stabilitásszámításoknál figyelembe vett vízkiszorítási adatait a döntéspróba alapján kell meghatározni."

(24) A 15.03 cikk 2. pontjában szereplő rendelkezések helyébe a következő rendelkezés lép: [Stabilitás]

"2. Az ép hajó stabilitását a következő standard terhelési esetekre kell igazolni:

(a) az út kezdetén:

100% utas, 98% üzemanyag és édesvíz, 10% szennyvíz,

(b) az út folyamán:

100% utas, 50% üzemanyag és édesvíz, 50% szennyvíz,

(c) az út végén:

100% utas, 10% üzemanyag és édesvíz, 98% szennyvíz,

(d) üres hajó:

utas nélkül, 10% üzemanyag és édesvíz, szennyvíz nélkül.

A ballaszttartályokat minden standard terhelési esetben üresnek vagy telinek kell tekinteni a rendeltetésszerű üzemi

körülményeknek megfelelően.

Ezen felül a 3. pont (d) alpontjában foglalt követelményt igazolni kell a következő terhelési esetre:

100% utas, 50% üzemanyag és édesvíz, 50% szennyvíz, minden egyéb folyadéktartály (beleértve a ballaszttartályt

is) 50%-ig feltöltöttnek tekintendő."

(25) A 15.03. cikk 3. pontjának (a)-(c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ép hajó kielégítő stabilitásának számítással történő igazolását a 2. pont (a)-(d) alpontban meghatározott következő, sérülés nélküli stabilitásra és standard terhelési esetekre vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell elkészíteni:]

A d) pont utolsó albekezdését el kell hagyni.

(26) A 15.03 cikk 3. pontjának (e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: "(e) a φmom dőlésszög az alábbi esetek egyikében sem haladhatja meg a 12°-ot:

(ea) a 4. és 5. pont szerinti, az utastömörülés és a szélnyomás okozta billentő nyomaték hatására,

(eb) a 4. és 6. pont szerinti, az utastömörülés és a forduló okozta billentő nyomaték hatására."

(27) A 15.03 cikk 4. pontjában az "ni = 4" fogalmának meghatározása helyébe a következő rendelkezés lép:

"ni = 3,75 a szabad fedélzeti területekre és a mozdítható bútorokkal berendezett területekre;

a rögzített ülőhelyekkel, mint például padokkal felszerelt fedélzetekre az ni kiszámítása úgy történik, hogy személyenként 0,45 m szélességet és 0,75 m ülésmélységet kell felvenni."

(28a) A 15.03 cikk 9. pontjának táblázata helyébe a következő táblázat lép:

Egyteres elárasztásKétteres elárasztás
Az oldalsérülés mérete
hosszirányban, l (m)0,10 Lwl, de legalább 4,00 m0,05 LWL, de legalább 2,25 m
keresztirányban, b (m)B/50,59
függőlegesen, h (m)A fenéktől felfelé korlátozás nélkül
A fenéksérülés mértéke
hosszirányban, l (m)0,10 LWL, de legalább 4,00 m0,05 LWL, de legalább 2,25 m
keresztirányban, b (m)B/5
függőlegesen, h (m)0,59; a 15.02. cikk 13. pontjának (c) alpontja szerint felszerelt csővezetékeket épnek kell tekinteni

(28b) A 15.03 cikk 9. pontjában a (d) alpont "Az elárasztás közbenső fázisaiban a szabad folyadékfelszín hatásának kiszámítása a sérült terek teljes felületén alapul." szövegű rendelkezés utolsó bekezdését el kell hagyni.

(29) A 15.03 cikk 10. pontja a következő (d) alponttal egészül ki:

"(d) az elárasztás összes közbenső fázisában a szabad vízfelszín hatásának kiszámításánál a sérült terek teljes felületét kell alapul venni."

(30) A 15.03 cikk 11. pontjának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. Az elárasztás végső fázisában a következő követelményeknek kell teljesülniük, figyelembe véve a 4. pont szerinti billentő nyomatékot:"

(31) A 15.03 cikk 11. pontjának (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(b) Az egyensúlyi helyzeten túl a stabilizáló kar görbéjének pozitív szakasza GZR>0,02 m értékű legyen A > 0,0065 m.rad területtel. Ezeket a stabilitási minimumértékeket kell teljesíteni az első nem védett nyílás vízbemerüléséig, de minden esetben a φm < 25° dőlésszög eléréséig.

ahol:

(32) A 15.06 cikk 3. pontjának (a) alpontja a következő mondattal egészül ki:

"a kabinok kivételével a csak egy kijárattal rendelkező helyiségeknek és helyiségcsoportoknak legalább egy vészkijárattal kell rendelkezniük."

(33) A 15.06 cikk 8. pontja (a) alpontjának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: "a gyülekezőhelyek teljes területének (AS) meg kell felelnie legalább az alábbi értékeknek:"

(34) A 15.09 cikk 1. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A 10.05. cikk 1. pontjában meghatározott mentőgyűrűkön kívül, a fedélzet minden olyan részét, amely utasok számára szolgál és nem zárt, fel kell szerelni megfelelő mentőgyűrűkkel, amelyeket a hajó mindkét oldalán, egymástól legfeljebb 20 m távolságra kell elhelyezni. A mentőgyűrűk, akkor tekinthetők megfelelőnek, ha megfelelnek

- az EN 14144:2003 európai szabványnak, vagy

- a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") mellékletének kihirdetéséről szóló 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet III. fejezete 7.1. szabályának és a Nemzetközi Mentőeszköz Szabályzat (LSA) 2.1. szakaszának."

(35) A 15.09 cikk 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az 1. pontban említett mentőgyűrűkön kívül, a hajó teljes személyzete számára hozzáférhetőnek kell lennie a 10.05. cikk 2. pontja szerinti egyéni mentőeszközöknek. Azon személyzet számára, akik a biztonsági szolgálati beosztás jegyzéke szerint szolgálatot nem teljesítenek, a 10.05. cikk 2. pontjában foglalt normák szerint nem felfújható vagy fél-automatikusan felfújódó mentőmellények is megengedhetők."

(36) A 15.09 cikk 4. pontjában szereplő rendelkezések helyébe a következő rendelkezés lép: [Mentőeszközök]

"4. Az 1. és 2. pontban említett mentőeszközökön kívül, a 10.05. cikk 2. pontja szerinti egyéni mentőeszközt kell biztosítani a legnagyobb megengedett utaslétszám 100%-ára. A 10.05. cikk 2. pontjában említett normák szerint nem felfújható vagy félautomatikusan felfújódó mentőmellények is megengedhetők."

(37) A 15.10 cikk 6. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vészüzemi erőátviteli berendezést vagy a biztonsági peremvonal felett vagy pedig a 9.02. cikk 1. pontjában említett energiaforrásokat tartalmazó helyiségtől a lehető legtávolabb kell elhelyezni annak biztosítása érdekében, hogy a 15.03. cikk 9. pontja szerinti elárasztás esetén ne ezen energiaforrásokkal egyidejűleg kerüljön elárasztásra."

(38)A 15.11 cikk 1. pontjának (d) pontja (da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: "(da) a Tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata I. mellékletének 3. része, valamint"

(39) A 15.11 cikk 1. pontja a következő (e) alponttal egészül ki:

"(e) A vizsgáló szerv a Tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata értelmében előírhat próbát egy válaszfalmintán, annak érdekében, hogy igazolják a 2. pont ellenálló képességre és a hőmérséklet-emelkedésre vonatkozó előírásainak való megfelelést."

(40)A 15.11 cikk 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Válaszfalak

(a) a helyiségek között a válaszfalakat az alábbi táblázatok szerint kell kialakítani:

(aa) Azon helyiségek közötti válaszfalak táblázata, amelyekben nincsenek felszerelve a 10.03a. cikk szerinti túlnyomásos sprinklerberendezések.

HelyiségekVezérlő közpon­tokLépcsőházakGyülekező­helyekTársalgókGépterekKonyhákTárolóhelyiségek
Vezérlőközpontok-A0A0B15(1)A30A60A60A60
Lépcsőházak-A0A30A60A60A60
Gyülekezőhelyek-A30/B15(2)A60A60A60
Társalgók--/B15(3)A60A60A60
GépterekA60/A0(4)A60A60
KonyhákA0A60/B15(5)
Tárolóhelyiségek-

(1) A vezérlőközpontok és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük,míg a külső gyülekezőhelyeknél csak B15 típusnak.

(2) A társalgók és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A30 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak B15 típusnak.

(3) A kabinok közötti válaszfalaknak, a kabinok és a folyosók válaszfalaknak, valamint a társalgókat elválasztó 10. pont szerinti függőleges válaszfalaknak a B15 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinklerberendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B0 típusnak.

(4) A 15.07 cikk és a 15.10 cikk 6. pontja szerinti gépterek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük; egyéb esetekben az A0 típusnak.

(5) A B15 típus megfelelő egyrészről a konyhák, másrészről pedig a hűtőraktárak és élelmiszertároló helyiségek közötti válaszfalakhoz.

(ab) Azon helyiségek közötti válaszfalak táblázata, amelyekben fel vannak szerelve a 10.03a. cikk szerinti túlnyomásos sprinklerberendezések

HelyiségekVezérlő központokLépcsőházakGyülekezőhelyekTársalgókGépterekKonyhákTárolóhelyiségek
Vezérlőközpontok-A0A0B15(1)A0A60A30A30
Lépcsőházak-A0A0A60A30A0
HelyiségekVezérlő közpon­tokLépcsőházakGyülekezőhelyekTársalgókGépterekKonyhákTárolóhelyiségek
Gyülekezőhelyek-A30/B15(2)A60A30A30
Társalgók-/B0(3)A60A30A0
GépterekA60/A0(4)A60A60
Konyhák-B15
Tárolóhelyiségek-

(1) A vezérlőközpontok és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük,míg a külső gyülekezőhelyeknél csak B15 típusnak.

(2) A társalgók és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A30 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak B15 típusnak.

(3) A kabinok közötti válaszfalaknak, a kabinok és a folyosók válaszfalaknak, valamint a társalgókat elválasztó 10. pont szerinti függőleges válaszfalaknak a B15 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinklerberendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B0 típusnak.

(4) A 15.07 cikk és a 15.10 cikk 6. pontja szerinti gépterek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük; egyéb esetekben az A0 típusnak.

(b) Az A típusú válaszfalak, vízmentes válaszfalak, falak és fedélzetek, amelyeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

(aa) acélból, vagy más, azzal egyenértékű anyagból készülnek.

(bb) megfelelően merevítettek.

(cc) jóváhagyott nem éghető anyaggal szigeteltek, olyan módon, hogy a tűzzel átellenes oldalon az átlagos hőmérséklet legfeljebb 140 °C-kal emelkedik az eredeti hőmérséklet fölé, és egyetlen ponton, beleértve a csatlakozásoknál levő réseket, sem emelkedik a hőmérséklet 180 °C-nál többel az eredeti hőmérséklet fölé a következő, meghatározott időtartamokon belül:

A60 típus - 60 perc

A30 típus - 30 perc

A0 típus - 0 perc.

(dd) szerkezetük olyan, hogy megakadályozza a füst és a lángok átterjedését az egyórás normál tűzpróba végéig.

(c) A B típusú válaszfalak, vízmentes válaszfalak, falak, fedélzetek, mennyezetek vagy burkolatok, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

(aa) elfogadott, nem éghető anyagból készülnek. Továbbá, a válaszfalak gyártásánál és összeszerelésénél használt valamennyi anyag nem éghető, kivéve a burkolatot, amelynek legalább lángkésleltetőnek kell lennie.

(bb) szigetelési értékük olyan, hogy a tűzzel átellenes oldalon az átlagos hőmérséklet legfeljebb 140 °C-kal emelkedik az eredeti hőmérséklet fölé, és egyetlen ponton, beleértve a csatlakozásoknál levő réseket, sem emelkedik a hőmérséklet 225 °C-nál többel az eredeti hőmérséklet fölé a következő, meghatározott időtartamokon belül:

B15 típus - 15 perc

B0 típus - 0 perc.

(cc) szerkezetük olyan, hogy megakadályozza a füst és a lángok átterjedését az félórás normál tűzpróba végéig."

(41) A 15.15 cikk 1. pontjának bevezető mondata és (a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A maximum 50 utas szállítására engedélyezett és legfeljebb 25 m LWL hosszúságú személyhajóknak sérülés után kielégítő stabilitással kell rendelkezniük a 15.03. cikk 7-13. bekezdésének megfelelően, vagy ennek alternatívájaként szimmetrikus elárasztást követően az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

a) a hajó merülése nem lépheti túl a biztonsági peremvonalat; valamint"

(42) A 15.15 cikk 5. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A hajózási hatóság mentességet adhat a 10.04. cikk alkalmazása alól olyan hajó esetén, amely legfeljebb 250 utas szállítására szolgál és LWL hosszúsága nem haladja meg a 25 m-t, feltéve, hogy a hajó, a vízvonala felett, a vízvonalhoz közeli helyzetben rögzített, mindkét oldaláról megközelíthető platformmal van felszerelve, amely vízbe esett személy mentésének megkönnyítésére szolgál."

(43) A 15.15 cikk 10. pontjának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. A legfeljebb 25 m LWL hosszúságú személyhajókra nem vonatkoznak az alábbi előírások:"

(44) A 16.06 cikk 2. pontjában a "hivatalos hajószámát" kifejezés helyébe az "európai hajóazonosító számát" kifejezés lép.

(45) A 21.02 cikk 1. pontjának (g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kedvtelési célú kishajónak az alábbi követelményeket kell kielégítenie:]

"(g) a 10. fejezetből:

a 10.01 cikk 2., 3. és 5-14. pontja, a 10.02 cikk 1. pontjának (a)-(c) alpontja és 2. pontjának a) és e)-h) alpontja, a 10.03 cikk 1. pontjának a), b) és d) alpontja: de legalább két tűzoltókészüléknek kell lennie a fedélzeten; a 10.03 cikk 2-6. pontja, a 10.03a cikk, a 10.03b cikk, a 10.03c cikk és a 10.05 cikk;"

(46) A 24.02. cikk 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
3. FEJEZET
3.03 cikk 1. pont (a)Kollíziós válaszfal helyzeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. pontLakóterekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Biztonsági felszerelésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
4. pontLakóterek gáztömör elválasztásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
a gépterektől, kazánterektől és2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
rakterektől
5. pont másodikFartéri válaszfalon lévő ajtókÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
bekezdéstávvezérlése2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7. pontHajók mellső részén nem túlnyúlóÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
horgonyok2041.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
3.04 cikk 3. pontGépterekben használtÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
második mondatszigetelőanyagokkiadásakor vagy megújításakor
3. pont harmadik ésNyitó- és zárószerkezetekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
negyedik mondatkiadásakor vagy megújításakor
Gépterek kijárataiGépterek kijárataiAzokat a géptereket, amelyeket az 1.01 cikk értelmében nem tekintettek géptérnek 1995 előtt, fel kell szerelni egy második kijárattal Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
5. FEJEZET
5.06 cikk 1. pont elsőMinimális menetsebességAz 1996 előtt épített hajók esetén legkésőbb
mondata közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor
6. FEJEZET
6.01 cikk 1. pontAz 5. fejezetben előírtÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kormányképesség2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
3. pontTartós dőlés és környezőÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
hőmérséklet2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7. pontKormányszár szerkezeteAz 1996 előtt épített hajók esetén legkésőbb
a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
6.02 cikk 1. pontKülön hidraulika tartályok megléteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Két vezérlőszelep hidraulikusÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
hajtóegységek esetén2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Külön csővezeték a másodikÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
hajtóegység számára hidraulikus2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
hajtóegységek esetén
6.02 cikk 2. pontMásodik hajtóegység egyetlenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
művelettel való bekapcsolása2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
3. pontAz 5. fejezetben előírt kormányképesség biztosítása egy második hajtóegységgel/kézi kihajtássalÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6.03 cikk 1. pontEgyéb fogyasztók rákapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus hajtóegységéreÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6.05 cikk 1. pontKézi kormánykereket a gépi hajtás nem hozhatja mozgásbaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6.06 cikk 1. pontKét egymástól független vezérlő rendszerÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6.07 cikk 2. pont (a) alpontHidraulikus tartályok szintjének és a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának visszajelzéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. pont (e) alpontPuffer rendszer visszajelzéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
6.08 cikk 1. pontVillamos berendezésekre a 9.20 cikkben foglalt követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7. FEJEZET
7.02 cikk 2.pontHajó előtti holttér a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebbÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7.02 cikk 3.pont második bekezdésAkadálymentes kilátás a kormányos szokásos látószögébenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
5. pontMinimális fényátbocsátásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7.03 cikk 7. pontRiasztók leállításaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor kivéve, ha a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki
8. pontAutomatikus átkapcsolás másik áramforrásraÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7.04 cikk 1. pontFőgépek és a kormányberendezés vezérléseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
2. pontFőgépek vezérléseHa a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor, ha a gép közvetlenül reverzálható; Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor az egyéb gépeknél
7.09 cikkRiasztórendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7.12 cikk 1. pontEmelhető kormányállásokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kiadásakor vagy megújításakor
Nem hidraulikus leeresztő rendszer: legkésőbb
a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
2. és 3. pontÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
8. FEJEZET
8.01 cikk 3. pontCsak belsőégésű motorokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
55 °C-nál magasabb lobbanáspontú2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
tüzelőanyag égetésére
8.02 cikk 1. pontMotorok biztosítása véletlenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
indítás ellen2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
4. pontMotoralkatrészek automatikusÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
védelme2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
8.03 cikk 2. pontMegfigyelő rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
3. pontTúlpörgés elleni védelemÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
5. pontTengelykilépés szerkezeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
8.05 cikk 1. pontAcéltartályok folyékonyÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
tüzelőanyagokhoz2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. pontTartályszelepek automatikus zárásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
3. pontNem lehet tüzelőanyagtartályÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
a kolliziós válaszfal előtt2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
4. pontNem lehet tüzelőanyagtartály vagyÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
annak szerelvénye közvetlenül2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor.
a motorok vagy kipufogócsövekAddig megfelelő berendezéssel biztosítani kell
feletta tüzelőanyagok biztonságos elvezetését
6. pont harmadiktól azLégző- és csatlakozócsövekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
ötödik mondatigfelszerelése és méretezése2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7. pontMég a védett terek lezárásakor isÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
a fedélzetről működtetető2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
gyorselzáró szelep a tartályon
9. pont első mondatSzondázó berendezésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
olvashatósága a teljes töltési szintig2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
13. pontTöltési szintjelző nemcsakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
a főgéphez, hanem a hajó2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
biztonságos működéséhez
szükséges segédgépekhez is
8.08 cikk 8. pontEgyszerű elzáró szerkezet nemÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
elegendő a ballasztterek és2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
a ballaszt szállítására alkalmas
rakterek ürítő csöveinek
összekapcsolására
9. pontRaktéri fenékárkok szondázásiÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
eszközei2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
8.09 cikk 2. pontOlajos víz és a fáradtolaj gyűjtéséreÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
szolgáló berendezések2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
8.10 cikk 3. pont65 dB(A) kibocsátási határértékÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
álló helyzetben lévő hajóknál2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9. FEJEZET
9.01 cikk 1. pontVonatkozó dokumentumokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
második mondatbenyújtása a hajózási hatósághoz2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
2. pont (b) alpontjaA fő-, vészüzemi és elosztó kapcsolótábla kapcsolási rajzait a fedélzeten kell tartaniÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
3. pontBelső környezeti és fedélzeti hőmérsékletekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9.02 cikk 1-3. pontÁramellátó rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9.05. cikk 4. pontFöldelő kábelek keresztmetszeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9.11 cikk 4. pontHatékony szellőztetés, ha az akkumulátorok zárt térben, szekrényben vagy dobozban vannakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
9.12 cikkKapcsoló berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
3. pont (b) alpontFény- és hangjelzés adására képes földelésérzékelő készülékÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9.13 cikkVészhelyzeti áramkör-megszakítókÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9.14 cikk 3. pont második mondatEgyfázisú kapcsolók tiltása mosodákban, fürdőszobákban, mosóhelyiségekben és egyéb nedves helyiségekbenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9.15 cikk 2. pontKábelenként 1,5 mm2 minimális keresztmetszetÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
10. pontEmelhető kormányállásba bekötött kábelekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9.16 cikk 3. pont második mondatMásodik áramkörÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9.19 cikkGépi berendezések riasztó- és biztonsági rendszereiÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9.20 cikkVillamos berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9.21 cikkElektromágneses kompabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
10. FEJEZET
10.01 cikkHorgonyberendezésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
10.02 cikk 2. pont (a) alpontKikötő- és egyéb kötelek bizonylataAz első kötél cseréje a hajón: Ú.CS.Á., legkésőbb 2009.1.1. Második és harmadik kötél: 2013.1.1.
10.03 cikk 1. pontEurópai szabványCserekor, legkésőbb 2010.1.1.
2. pontA, B és C tűzveszélyességi osztálynak való megfelelőségCserekor, legkésőbb 2010.1.1.
4. pontA CO2-tartalom és a helyiség méretének viszonyaCserekor, legkésőbb 2010.1.1.
10.03a cikkBeépített tűzoltó rendszerek
a lakóterekben, kormányállásokban
és utasterekben
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
10.03b cikkBeépített tűzoltó rendszerek a gépterekben, kazánterekben és szivattyúterekben[1]
10.04 cikkEurópai szabványok alkalmazása a szolgálati csónakokraÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
10.05 cikk 2. pontFelfújható mentőmellényekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. A 2003.9.30-án a hajón levő mentőmellények használhatók a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásáig vagy megújításáig
11. FEJEZET
11.02 cikk 4. pontFedélzetek külső széleinek és munkaterületek felszereléseiÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
11.04 cikkFedélzeti oldaljárók[2]A közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni első kiadásakor vagy megújításakor, ha nagyobb, mint
7,30 m

1. Az 1980. október 1-je előtt felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak a közösségi bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1976. április 1-jén hatályban lévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

2. Az 1992. április 1. és 1994. december 31. között felszerelt CO2 tűzoltó rendszerek használatban maradhatnak a közösségi bizonyítvány 2035. január 1-je utáni kiadásáig vagy megújításáig, ha az 1994. december31-énhatálybanlévő Rajnai hajók szemleszabályzata 7.03 cikkének 5. pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek.

3. A Rajnai Hajózási Központi Bizottság általaz 1994. december31-énhatálybanlévő Rajnai hajókszemleszabályzata7.03 cikkének5. pontjára vonat-kozóan 1992. április 1. és 1994. december 31. között elfogadott ajánlásai a közösségi bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig érvényben maradnak.

4. A 10.03b cikk 2. pontja csak a közösségi bizonyítvány 2035. január 1. utáni kiadásáig vagy megújításáig alkalmazandó, ha az említett berendezéseket olyan hajókra szerelték fel, amelyek gerincfektetése 1992. október 1. előtt történt.

A rendelkezés azokra az üzemben lévő hajókra vonatkozik, amelyek gerincfektetése 1994. december 31. előtt történt, az alábbi további rendelkezésekkel:

A 11.04 cikkben foglalt követelményeknek a raktér teljes felújításakor kell megfelelni. Ha az átépítés a fedélzeti oldaljáró teljes hosszát érinti

a)a 11.04 cikkben foglalt követelményeket be kell tartani, ha fedélzeti oldaljáró teljes szélességét 0,90 m méretre módosítják, vagy ha az e méret feletti szélességet csökkentik,

b)az átépítés előtt a fedélzeti oldaljáró teljes szélességének 0,90 m mérete, illetve az e méret feletti teljes szélesség nem lehet kisebb, mint a 11.04 cikkben foglalt érték.

Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
11.05 cikk 1. pontMunkahelyek megközelítéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. és 3. pontAjtók és bejáratok, kijáratok és folyosók, ahol a padlószinttől való különbség 0,50 m-nél nagyobbA közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
4. pontFolyamatosan személyzettel ellátott munkaterületek lépcsőiÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
11.06 cikk 2. pontKijáratok és vészkijáratokÚ.CS.A, legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
11.07 cikk 1. pont második mondatLétrák, lépcsők és hasonló eszközökÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. és 3. pontA közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
11.10 cikkNyílásfedelekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
11.11 cikkCsörlőkÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
11.12 cikk 2-6. ésDaruk: a gyártó táblája,Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
8-10. pontlegnagyobb megengedett terhelés, védőberendezések, ellenőrző számítások, szakértők általi ellenőrzés, a hajón tartandó bizonyítványok2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
11.13 cikkGyúlékony folyadékok tárolásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
12. FEJEZET
12.01 cikk 1. pontA szokásosan a fedélzetenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
tartózkodó személyek lakótere2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
12.02 cikk 3. pontPadlók helyzeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
4. pontNappali és hálóhelyiségekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6. pontLakóterek belmagasságaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
8. pontKözös használatú nappaliÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
helyiségek szabad padlófelülete2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9. pontA helyiségek légtereÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
10. pontAz egy személyre jutó légtérÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
mértéke2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
11. pontAz ajtók méreteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
12. pont (a) és (b) alpontLépcsők helyzeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
13. pontVeszélyes gázokat vagyÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
folyadékokat szállító csövek2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
12.03 cikkSzanitér berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
12.04 cikkKonyhákÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
12.05 cikkIvóvízÚ.CS.Á., legkésőbb 2009.1.1.-én
12.06 cikkFűtés és szellőzésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
12.07 cikk 1. pontEgyéb lakótéri berendezésekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
második mondat2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15. FEJEZET
15.01 cikk 1. pontA 9.14 cikk 3. pontjának másodikÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
(d) alpontmondata nem vonatkozik 50V feletti névleges feszültségekre2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. pont (c) alpontSzilárd tüzelőanyaggal üzemelőÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
fűtőberendezések tilalma a 13.072010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
cikk értelmébenA rendelkezés nem vonatkozik szilárd tüzelőanyaggal üzemelő gépekkel rendelkező vízijárművekre (gőzgépekre)
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
(e) alpontCseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések tilalma a 14. fejezet értelmébenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak a 15.15 cikk 9. pontjának megfelelően felszerelt riasztórendszerekre vonatkozik.
15.02 cikk 2. pontVízmentes válaszfalak száma és elhelyezkedéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
5. pont második mondatBiztonsági peremvonal, ha nincs vízmentes fedélzet1996. 1.1. előtt vízre bocsátott hajók esetében a követelmény Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
10. pont (c) alpontA zárási folyamat időtartamaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
12. pontOptikai figyelmeztető jelzőberendezésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
15. pontA kettősfenék vagy az oldaljáró alatti tér minimális magasságaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.03 cikk 1-6. pontÉp hajó stabilitásaÚ.CS.Á., és, ha a maximális utaslétszámot emelik, legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7. és 8. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9. pontKétteres állapotÚ.CS.A.
10-13. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.05 cikk 2. pont
(a) alpont
Az az utaslétszám, amelyre a 15.06 cikk 8. pontja szerinti evakuálási terület megléte igazoltÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(b) alpontA 15.03 cikk szerinti stabilitási számításnál figyelembe vett utaslétszámÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.06 cikk 1. pont (a) alpontKolliziós válaszfal mögötti és a fartéri vízmentes válaszfal előtti utasterekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.06 cikk 3. pont (c) alpont első mondatKijáratok teljes magasságaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
második mondatUtaskabinok és egyéb kisebb helyiségek ajtajainak teljes szélessége0,7 m-es méretnél Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes
15.06 cikk 3. pont (f) alpont első mondatVészkijáratok méreteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.06 cikk 3. pont (g) alpontMozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló helyiségek kijárataiÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
4. pont (d) alpontMozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló ajtókÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
5. pontÖsszekötő folyosókra vonatkozó követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6. pont (b) alpontAz evakuálási területekre vezető menekülési útvonalakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
(c) alpontA géptereken keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2007.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
A hajó konyháin keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(d) alpontA menekülési útvonalak mentén nem lehetnek lépcsőfokok, létrák vagy hasonlókÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7. pontMegfelelő biztonsági útmutatórendszerÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
8. pontGyülekezési helyekre vonatkozó követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9. pontUtasterekben levő lépcsőkre és fordulóikra vonatkozó követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
10. pont (a) alpont első mondatEN 711:1995 sz. európai szabvány szerinti védőkorlátokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
második mondatMozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló fedélzeteken levő habvédek és korlátok magasságaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.06 cikk 10. pont (b) alpont második mondatÁltalában mozgásukban korlátozott személyek be- és kiszállítására szolgáló nyílások teljes szélességeÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
13. pontMozgásukban korlátozott személyek használatra szolgáló közlekedési területek és azok falaiÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
14. pont első mondatKözlekedési területeken levő üvegajtók és üvegfalak, valamint az ablaktáblák szerkezeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15. pontA teljes mértékben panorámaablakból álló felépítményekre vagy azok tetejére vonatkozó követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
16. pontIvóvízrendszerek a 12.05 cikk szerintÚ.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31.
17. pont második mondatMozgásukban korlátozott személyek általi használatra szolgáló WC-kre vonatkozó követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
18. pontNyitható ablak nélküli kabinok szellőrendszereÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
19. pontA 15.06 cikk követelményei
a személyzet vagy
a segédszemélyzet lakótereire
vonatkozóan
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.07 cikkPropulziós berendezésre vonatkozó követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
15.08 cikk 2. pontUtasterekben levő hangszórókra40mLWL-nél rövidebb vagy legfeljebb 75 utas
vonatkozó követelményekszállítására alkalmas személyhajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes
3. pontA riasztórendszerre vonatkozóEgynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés
követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes
4. pontA fenékvíz szintjét jelző riasztóÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
minden vízmentes térben2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
5. pontKét gépi hajtású fenékvízszivattyúÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6. pontBeépített fenékvíz-rendszerÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
8. pontA fedélzet alatti terek CO2Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
védőrendszerének szellőző2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
rendszere
15.09 cikk 3. pont elsőMegfelelő átszállító berendezésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
mondat2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.09. cikk 4. pontMentőeszközökAzon személyhajók esetében, amelyeket 2006.1.1. előtt a 15.09. cikk 5. pontja szerinti kollektív mentőeszközökkel szereltek fel, ezeket alternatív egyéni mentőeszközöknek kell tekinteni. Azon személyhajók esetében, amelyek 2006.1.1. előtt a 15.09. cikk 6. pontja szerinti kollektív mentőeszközökkel szereltek fel, ezeket alternatív egyéni mentőeszközöknek kell tekinteni a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásáig vagy megújításáig
5. pont (b) és (c) alpontMegfelelő ülőhely, legalább 750 NÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
úszóképesség2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(f) alpontStabil úszáshelyzet és megfelelőÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
kapaszkodók2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(i) alpontMegfelelő evakuációs eszközök azÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
evakuálási területről2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
a mentőtutajokba
10. pontA szolgálati csónak felszereléseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
motorral és keresőfénnyel2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.10. cikk 2. pontA 9.16. cikk 3. pontja vonatkozikÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
a folyosókra és az utasok2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
pihenőhelyeire is
3. pontMegfelelő vészvilágításÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.10. cikk 4. pontVészüzemi erőátviteli rendszerA 25 m LWL vagy annál rövidebb, egynapos utazásra alkalmas hajóknál a rendelkezés Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor érvényes
(f) alpontA keresőfények vészüzemiÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány
áramellátása a 10.02. cikk2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. pontjának (i) alpontja szerint
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
(i) alpontA liftek és emelőberendezések vészüzemi áramellátása a 15.06. cikk 9. pontjának második mondata szerintÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6. pont, első mondatA 15.11. cikk 2. pontja szerinti válaszfalakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
második és harmadik mondatKábelek fektetéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
negyedik mondatVészüzemi erőátviteli berendezés a biztonsági peremvonal felettÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.11. cikk 1. pontTűzvédelem
Anyagok és összetevők tűzvédelmi megfelelősége
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. pontA válaszfalak szerkezeteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
3. pontFestékek, lakkok és egyéb felületkezelő termékek, valamint a helyiségekben - kivéve a géptereket és tároló helyisége­ket - a padlóburkolatok lángkésleltetők legyenekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
4. pontA társalgók mennyezetei és a falak burkolatai nem éghető anyagból legyenekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
5. pontA bútorok és szerelvények
a gyülekezőhelyeken nem éghető
anyagból legyenek
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6. pontA Szabályzat szerinti ellenőrzésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7. pontSzigetelőanyagok a társalgókbanÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
8. pontA válaszfalakban levő ajtókra vonatkozó követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9. pontTérhatároló falakAz automatikus, túlnyomásos vízpermet rendszerekkel nem rendelkező kabinos hajókon, a kabinok közötti fal végei esetén: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
10. pontTérelválasztó falakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
11. pontHuzatgátlókÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
12. pont második mondatAcélból vagy azzal egyenértékű más nem éghető anyagból készült lépcsőkÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
13. pontA belső lépcsők körülzárásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
14. pontSzellőző és levegőellátást biztosító rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15. pontSzellőző rendszerek a konyhákban, és elszívóval felszerelt tűzhelyekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
16. pontVezérlőközpontok, lépcsőházak, gyülekezőhelyek és füstelszívó rendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
17. pontTűzjelző rendszerekEgynapos utazásra alkalmas hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.12. cikk 1. pont (c) alpontHordozható tűzoltó készülékek a konyhábanÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
2. pont (a) alpontMásodik tűzoltószivattyúÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
3. pont (b) és (c) alpontNyomás és vízsugárhosszÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6. pontAnyagok, üzemzavar elleni védelemÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7. pontCsövek és tűzcsapok befagyás elleni védelmeÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
8. pont (b) alpontTűzoltószivattyúk független működéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(c) alpontVízsugár hossza valamennyi fedélzetenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
(d) alpontTűzoltószivattyúk felszereléseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9. pontTűzoltó berendezések a gépterekbenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.14. cikk 1. pontSzennyvízgyűjtő és ártalmatlanító berendezésekA legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos utazásra alkalmas hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. pontSzennyvízgyűjtő tartályokra vonatkozó követelményekA legfeljebb 50 ággyal rendelkező és egynapos utazásra alkalmas, legfeljebb 50 személyes hajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
15.15. cikk 1. pontLékesedési stabilitásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
5. pontFelszerelés szolgálati csónakkal, emelvénnyel, vagy azzal egyenértékű szerkezettelA legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6. pontFelszerelés szolgálati csónakkal, emelvénnyel, vagy azzal egyenértékű szerkezettelA legfeljebb 250 utas szállítására vagy 50 ágy elhelyezésére engedélyezett személyhajóknál: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
9. pont (a) alpontCseppfolyósított gázzal üzemelő berendezések riasztórendszereiÚ.CS.Á., legkésőbb a bizonyítvány 14.15. cikk szerinti megújításakor
(b) alpontKollektív mentőeszközök a 15.09. cikk 5. pontja szerintÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
16. FEJEZET
16.01 cikk 2. pontSpeciális csörlők vagy egyenértékű csatoló berendezésekA követelmény az 1995.1.1. előtt megfelelő rögzítő berendezés nélküli tolásra engedélyezett vízijárművekre vonatkozik, csak Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
3. pont utolsó mondatHajtó egységekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
17. FEJEZET
17.02 cikk 3. pontJárulékos követelményekA vonatkozó cikkben foglalt átmeneti rendelkezésekkel
17.03 cikk 1. pontÁltalános riasztórendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
4. pontLegnagyobb megengedett terhelésÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
17.04 cikk 2. és 3. pontMaradó biztonsági távolságÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
17.05 cikk 2. és 3. pontMaradó szabadoldalÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
17.06, 17.07 és 17.08 cikkDöntéspróba és a stabilitás igazolásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
17.09 cikkMerülésvonalak és merülési mércékÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor
20. FEJEZET
20.01 cikk
(A 20.01 cikk 2007. április 1-jétől 2010. március 31-éig érvényes)
7.01 cikk 2.pont, 8.05 cikk 13. pont és 8.10 cikkA tengeri hajókra nincs az ADN szerinti árukra követelmény meghatározva és 1987.10.1. előtti gerincfektetésnél: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
21. FEJEZET
21.01-21.02 cikkA követelmények az 1995.1.1. előtt épített kedvtelési célú hajókra vonatkoznak, csak Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

(47) A 24.03 cikk 1. pontjában szereplő táblázat 15.05. cikkre vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
15.05 cikkUtaslétszámA közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

(48) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázat a 3. fejezetre vonatkozó bejegyzés után a következő rendelkezéssel egészül ki:

Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzésÉrvényes az alábbi idő­pontok előtti hajóbizo­nyítvánnyal vagy közlekedési engedéllyel rendelkező hajókra
6. FEJEZET
6.02. cikk 1. pontKét vezérlőszelep hidraulikus hajtóegységek eseténÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.
Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzésÉrvényes az alábbi idő­pontok előtti hajóbizo­nyítvánnyal vagy közlekedési engedéllyel rendelkező hajókra
Külön csővezeték a második hajtásóegység számára hidraulikus hajtóegységek eseténÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.
6.03. cikk 1. pontEgyéb fogyasztók rákapcsolása a kormányberendezés hidraulikus energiaátviteli rendszereireÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.
6.07. cikk 2. pont (a) alpontA hidraulika tartályok szint riasztója és üzemi nyomás riasztójaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni megújításakor2007.4.1.
7. FEJEZET
7.02. cikk 2. pontA hajó előtti holttér a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebbÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2008.12.30.

(49) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 8.03 cikk 3. pontjával kapcsolatos bejegyzése után a következő, a 8.05. cikk 7. pontjára vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

8.05. cikk 7. pont első mondatMég a védett helyiségek lezárása esetén is a fedélzetről működtethető gyorselzáró szelep a tartályonÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2008.4.1.

(50) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.01 cikk 2. pontjának (e) alpontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

(e) alpontCseppfolyósított gázzal üzemelőÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi2006.1.1.
berendezések tilalma a 14. fejezetbizonyítvány 2045.1.1. utáni
értelmébenkiadásakor vagy megújításakor. Az
átmeneti rendelkezés csak arra az
esetre vonatkozik, ha 15.15. cikk
9. bekezdésének megfelelően
riasztórendszereket szereltek fel.

(51) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.06 cikk 6. pontjának (c) alpontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

(c) alpontA géptereken keresztül nemÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi2006.1.1.
vezethetnek menekülési útvonalakbizonyítvány 2007.1.1. utáni
kiadásakor vagy megújításakor
A konyhákon keresztül nemÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi
vezethetnek menekülési útvonalakbizonyítvány 2015.1.1. utáni
kiadásakor vagy megújításakor.

(52) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.06 cikk 7. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe akövetke-ző rendelkezés lép:

7. pontMegfelelő biztonságiÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi2006.1.1.
útmutatórendszerbizonyítvány 2015.1.1. utáni
kiadásakor vagy megújításakor.

(53) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.06. cikk 16. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe akövet-kező rendelkezés lép:

16. pontIvóvízrendszerek a 12.05 cikk szerintÚ.CS.Á., legkésőbb 2006.12.31.2006.1.1.

(54) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.07 cikkre vonatkozó bejegyzése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

15.07 cikkA propulziós berendezésre vonatkozó követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.

(55) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.09 cikk 4. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

15.09. cikk 4. pontMentőeszközökAzon személyhajók esetében, amelyek a 15.09. cikk 5. pontja szerinti kollektív mentőeszközzel voltak felszerelve 2006.1.1. előtt, ezeket az egyéni mentőeszköz megfelelőjének kell tekinteni. Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09. cikk 6. pontja szerinti kollektív mentőeszközzel voltak felszerelve 2006.1.1. előtt, ezeket az egyéni mentőeszköz megfelelőjének kell tekinteni a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásáig vagy megújításáig2006.1.1.

(56) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.10 cikk 3. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. pontMegfelelő vészvilágításÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.

(57) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.10 cikk 6. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

6. pontA vészüzemi erőátviteli berendezésre vonatkozó követelmények:
első mondat- a 15.11. cikk 2. pontja szerinti válaszfalakÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.
második és harmadik mondat- a kábelek fektetéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.
negyedik mondat- vészüzemi erőátviteli berendezés a biztonsági peremvonal felettÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.

(58) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.12 cikk 1. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

15.12. cikk
1. pont
Hordozható tűzoltó készülékek a konyhábanÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.

(59) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.12 cikk 2. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

15.12. cikk
2. pont (a) alpont
Második tűzoltószivattyúÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.

(60) A 24.06 cikk 5. pontjában szereplő táblázatnak a 15.12 cikk 9. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

9. pontTűzoltó berendezések a gépterekbenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés nem vonatkozik az 1995.12.31. után vízre bocsátott olyan hajókra, amelyek hajóteste fából, alumíniumból vagy műanyagból készült, és géptereik nem a 3.04. cikk 3. és 4. pontja szerinti anyagból vannak2006.1.1.

(61) A 24.02 cikk 2. pontjában szereplő táblázatnak a 6.01 cikk 7. pontjára vonatkozó bejegyzése után a következő, a 6.02 cikk 1. pontjára vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

Cikk és pontTartalomHatáridő és megjegyzés
6.02. cikk 1. pontKülön hidraulika tartályok megléteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Két vezérlőszelep hidraulikus meghajtási egységek eseténÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Külön csővezeték a második hajtóegység számára hidraulikus hajtóegységek eseténÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

(62) A 24.02 cikk 2. pontjában szereplő táblázatnak a 6.02 cikk 2. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

6.02 cikk 2. pontA második hajtás egyetlen művelettel való bekapcsolásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

(63a) A 24.02 cikk 2. pontjában szereplő táblázatban a 6.03 cikk 1. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

6.03 cikk 1. pontEgyéb fogyasztók rákapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus hajtóegységéreÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

(63b) A 24.02 cikk 2. pontjában szereplő táblázat a 6.03 cikkének 2. pontjában "Külön hidraulikus tartály" és a "Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor" tartalmú bejegyzést törölni kell.

(64) A 24.02 cikk 2. pontjában szereplő táblázatnak a 6.07 cikk 2. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

6.07 cikk 2. pont (a) alpontA hidraulika tartályok szintjének és a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának visszajelzése.Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

(65) A 24.02 cikk 2. pontjában szereplő táblázatnak a 7.02 cikk 2-7. pontjára vonatkozó bejegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

7.02 cikk 2-6. pontAkadálymentes kilátás a kormányos szokásos látószögébenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

(66) Az 1. függelék a következő 9. ábrával egészül ki:

(67) A melléklet a következő 2. függelékkel egészül ki:

"2. függelék

Az egységes európai hajóazonosító szám mintája

AAAXXXXX
[Az európai hajóazonosító számot kiadó illetékes hatóság kódja][Sorszám]

A mintában az "AAA" betűk az európai hajóazonosító számot kijelölő illetékes hatóság által az alábbi számtartományokban adott három számjegyű kódnak felelnek meg:

001-019Franciaország
020-039Hollandia
040-059Németország
060-069Belgium
070-079Svájc
080-099fenntartva a Mannheimi Egyezményben nem részes azon országoknak, amelyek 2007. április
1-jétől rajnai hajóbizonyítványt állítanak ki
100-119Norvégia
120-139Dánia
140-159Egyesült Királyság
160-169Izland
170-179Írország
180-189Portugália
190-199fenntartva
200-219Luxemburg
220-239Finnország
240-259Lengyelország
260-269Észtország
270-279Litvánia
280-289Lettország
290-299fenntartva
300-309Ausztria
310-319Liechtenstein
320-329Cseh Köztársaság
330-339Szlovákia
340-349fenntartva
350-359Horvátország
360-369Szerbia
370-379Bosznia és Hercegovina
380-399Magyarország
400-419Oroszországi Föderáció
420-439Ukrajna
440-449Fehéroroszország
450-459Moldovai Köztársaság
460-469Románia
470-479Bulgária
480-489Grúzia
490-499fenntartva
500-519Törökország
520-539Görögország
540-549Ciprus
550-559Albánia
560-569Makedónia volt Jugoszláv Köztársaság
570-579Szlovénia
580-589Montenegro
590-599fenntartva
600-619Olaszország
620-639Spanyolország
640-649Andorra
650-659Málta
660-669Monaco
670-679San Marino
680-699fenntartva
700-719Svédország
720-739Kanada
740-759Amerikai Egyesült Államok
760-769Izrael
770-799fenntartva
800-809Azerbajdzsán
810-819Kazahsztán
820-829Kirgizisztán
830-839Tadzsikisztán
840-849Türkménisztán
850-859Üzbegisztán
860-869Irán
870-999fenntartva

az "xxxxx" betűk az illetékes hatóság által adott öt számjegyű sorszámnak felelnek meg."

(68) A melléklet a következő 3. függelékkel egészül ki:

"3. függelék

A úszólétesítmény azonosítására szolgáló adatok

A. Valamennyi úszólétesítmény

1. Az e melléklet 2.18. cikke (5. melléklet 1. rész, a minta 3. rovata, valamint a 6. melléklet 5. oszlopa) szerinti egységes európai hajóazonosító szám

2. A úszólétesítmény/hajó neve (5. melléklet 1. rész, a minta 1. rovata, valamint a 6. melléklet 4. oszlopa)

3. A úszólétesítmény típusa e melléklet 1.01. cikke 1-28. pontjának meghatározása szerint (5. melléklet 1. rész, a minta 2. rovata)

4. Teljes hossz e melléklet 1.01. cikke 70. pontjának meghatározása szerint (5. melléklet 1. rész, a minta 17a. rovata)

5. Teljes szélesség e melléklet 1.01. cikke 73. pontjának meghatározása szerint (5. melléklet 1. rész, a minta 18a. rovata)

6. Merülés e melléklet 1.01. cikke 76. pontjának meghatározása szerint (5. melléklet 1. rész, a minta 19. rovata)

7. Adatforrás (= közösségi bizonyítvány)

8. Hordképesség (az 5. melléklet 1. részének 21. rovata, valamint 6. melléklet 11. oszlopa) teherszállító hajóknál

9. Vízkiszorítás e melléklet 1.01. cikke 60. pontjának meghatározása szerint (5. melléklet 1. rész, a minta 21. rovata, valamint a 6. melléklet 11. oszlopa) nem teherszállító hajóknál

10. Üzembentartó (a tulajdonos vagy képviselője, a II. melléklet 2. fejezete)

11. Kiállító hatóság (az 5. melléklet 1. része, valamint a 6. melléklet)

12. A közösségi belvízi hajóbizonyítvány száma (az 5. melléklet 1. része, valamint 6. melléklet, a minta 1. oszlopa)

13. A lejárat időpontja (5. melléklet 1. rész, a minta 11. rovata, valamint a 6. melléklet 17. oszlopa)

14. Az adatbázis összeállítója

B. Ha rendelkezésre áll

1. Nemzeti azonosítószám

2. A úszólétesítmény típusa a belvízi hajózással kapcsolatos elektronikus hajózási adatszolgáltatásra vonatkozó műszaki előírások szerint

3. Egy- vagy kettős héjazatú hajótest az ADN/ADNR szerint

4. Oldalmagasság az 1.01. cikk 75. sz. meghatározása szerint

5. Bruttó űrtartalom (tengeri hajóknál)

6. IMO-szám (tengeri hajóknál)

7. Hívójel (tengeri hajóknál)

8. MMSI-szám

9. ATIS-kód

10. Az egyéb bizonyítványok típusa, száma, kiállító hatósága és lejárati időpontja.

3. melléklet a 11/2009. (III. 18.) KHEM rendelethez

[5. melléklet a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelethez]

7. Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés(ek)
Flüssiggasanlage(n)
A tanúsítvány érvényes ................... napjáig
Die Bescheinigung ist gültig bis zum
8. Külön feltételek
Besondere Bedingungen:
9. A veszélyes áruk szállítására vonatkozóan lásd a hátoldalon
Beförderung gefärlicher Güter siehe Rückseite
10. Érvényesség
Gültigkeit
Az ideiglenes hajóbizonyítvány érvényes .................................................................................................................... napjáig
Das Vorläufiges Schiffszeugnis gültig bis zum ............................................................................................................ (dátum)
hajózásra/egy útra
für die Fahrt/für eine einmalige Fahrt
A fent leírt hajó hajózásra alkalmasnak találtatott
Das vorsehend beschriebene Schiffist für tauglich befunden worden
- a ........................................................................................................................... zóná(k)ba sorolt közösségi víziutakon(*)
- auf~ Wasserstraßen der Gemeinschaft der Zone(n) .............................................................................................................
- a ......................................................... zóná(k)ba sorolt víziutakon ...........................................................................ban(*)
(az állam megnevezése)
- auf Wasserstraßen der Zone(n) ........................................................................................................ in (Name der Staaten)
Kivéve a következő víziutakat:
.....................................................................................................................................................................................-ban(*)
(az állam megnevezése)
Mit Ausnahme von: ....................................................................................................... auf den folgenden Wasserstraßen in
........................................................... (Name des Staates)
zu fahren.
11.
.....................................................................................................................................................................................................................
(hely) (dátum) (hely) (dátum)
(Ort) (Datum) (Ort) (Datum)
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG/ ................... szemlebizottság
Nationale Behörde für Verkehrswesen/Untersuchungskommission ...................
P. H. (aláírás)
Siegel (Unterschift)
9. Veszélyes áruk szállítása
(jelölje meg, hogy a hajó megfelel-e a nemzet és a nemzetközi jog követelményeinek, ha vannak ilyenek)
1. Az úszómű neve (száma, jele)2. Az úszómű típusa3. Az egységes európai hajóazonosító szám
4. A tulajdonos neve és címe
5. A lajstromozás helye és száma6. Az építés éve, az építő neve és címe
BUDAPEST U-
7. Ez az úszómű bizonyítvány felváltja a hajózási hatóság által kiállított
számú úszómű bizonyítványt.
8. Az úszómű...........................napján elvégzett szemle / elismert hajóosztályozó társaság
........................napján kiállított bizonylata alapján alkalmasnak találtatott a......zónába sorolt vízterületen
az engedélyezett legnagyobb merüléssel és felszereléssel történő üzemeltetésre.
9. Az úszómű bizonyítvány érvényessége lejár 2..................napján
10. Az úszómű bizonyítvány számát (1.), a lajstromszámot a hozzájuk tartozó jellel (2.), és a tulajdonos nevét és címét (3.) feltüntető táblát a hajó alábbi helyein kell elhelyezni:
1.
2.
3.
11. A legnagyobb megengedett bemerülést az úszómű mindkét oldalán I merülési jellel kell jelezni.
12. A tervjóváhagyás száma:…………………
13. Az úszómű - a 41. pontban megadott korlátozásokkal- alkalmas az alábbiakra:
14. Minimális személyzet:
Megjegyzések és külön rendelkezések:
....................pont(ok) változtak.
Új szöveg*:
.........................................................................................................................................................................................................
Ez az oldal kicserélve*.
Hely, dátum................................................................
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
P.H
Felesleges törlendő
…………………………………….
(aláírás)
15. Legnagyobb hossz:16. Legnagyobb szélesség:17. Legnagyobb merülés:18. Minimális szabadoldal:
m. mmm
19. Terhelhetőség:20.Vízkiszorítás:21. Befogadóképesség:22. Fekvőhelyek száma:
tm3fő részére
23. Vízmentes harántválaszfalak száma:24. Erőgépek száma Erőgépek teljesítménye:
kW
25. Orrhorgonycsörlők száma: ezekből gépi hajtású26. Farhorgonycsörlők száma: ezekből gépi hajtású
27. Horgony
horgonyok száma:össztömege: kg
28. Horgonyláncok
horgony-láncok száma:az egyes láncok hossza:m az egyes láncok szakítóereje: kN
29. Kormányberendezésekigen/nem*
Típus:
v
30. Fenékvízrendszer
Szivattyúk összteljesítménye:
Gépi szivattyúk száma: Szállítóteljesítményük:Kézi szivattyúk száma:
l/min1/min
31. Olomzárak helye és száma:
32. Kikötőkötelek
1. m hosszú éskN szakítóerejű kötél
2. m hosszú éskN szakítóerejű kötél
3. m hosszú éskN szakítóerejű kötél
33. Kötélcsörlő berendezések:
Csatolócsörlők száma:Csatolócsörlők feszítőereje:kN
Csörlőkötelek száma:Kötelek hossza minimum: mKötelek szakítóereje:kN
34. Látható és hallható jelzések
Az úszómű rendelkezik a Hajózási Szabályzat által előírt jelzésekkel, jelzések leadására szolgáló berendezésekkel, valamint az előírt független fényforrásokkal.
35. Tűzoltó és jelzőberendezések
Kézi tűzoltó készülékek száma:Beépített vízpermetberendezés(ek):
Egyéb beépített tűzoltó berendezés(ek):
Tűzoltószivattyúk száma:Tűzcsapok száma:Tűzoltótömlők száma:
Gépi hajtású fenékvízszivattyú helyettesíti az egyik tűzoltó szivattyút '
Tűzjelző készülék típusa, érzékelők darabszáma, elhelyezése:
36. Mentőeszközök
Mentőgyűrűk száma:Csónakok száma:
A személyzet minden tagja részére mentőmellény.
37. Egyéb felszerelések
....................pont(ok) változtak.
Új szöveg*:
......................................................................................................................................................
Ez az oldal kicserélve*.
Hely, dátum......................................................
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
P.H………………………………..
(aláírás)
Felesleges törlendő.
38 A bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása/ megerősítése* időszakos/rendkívüli* szemle alapján.
A (szemlebizottság megnevezése) a feltüntetett időpontban az úszóművet megvizsgálta:
Az osztályozó társaság a feltüntetett időpontban kelt szemlebizonylatát bemutatta:*
...................................
A vizsgálat/a bizonylat* bemutatásának oka:
.........................................................................................................................................................................................................
A bizonyítvány érvényes:........................................................................................................................
(hely)(dátum)
P.H.
……………………………………………
(aláírás)
38. A bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása/ megerősítése* időszakos/rendkívüli* szemle alapján.
A (szemlebizottság megnevezése) a feltüntetett időpontban az úszóművet megvizsgálta: ...........................................
Az osztályozó társaság a feltüntetett időpontban kelt szemlebizonylatát bemutatta:*................................................
A vizsgálat/a bizonylat* bemutatásának oka:
.........................................................................................................................................................................................................
A bizonyítvány érvényes:..........................................................................................................................................................
……………………….. ………………………….
(hely) (dátum)
P.H.
………………………………….
(aláírás)
38. A bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása/ megerősítése* időszakos/rendkívüli* szemle alapján.
A (szemlebizottság megnevezése)a feltüntetett időpontban az úszóművet megvizsgálta: ............................................
Az osztályozó társaság a feltüntetett időpontban kelt szemlebizonylatát bemutatta:*................................................
A vizsgálat/a bizonylat* bemutatásának oka:
.........................................................................................................................................................................................................
A bizonyítvány érvényes:..........................................................................................................................................................
……………………….. ………………………….
(hely) (dátum)
P.H.
(aláírás)
Ez az oldal kicserélve. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
Hely, dátum......................................................
…………………………………
(aláírás)
P.H
Felesleges törlendő. Nichtzutreffendes streichen.
39. Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés tanúsítása

A cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés a szakértő -án/én kelt bizonylata alapján az előírt feltételeknek megfelel.


A gázrendszer az alábbi fogyasztó készülékeket foglalja magában:
RendszerSor
szám
RendeltetésGyártmány/TípusElhelyezés
Ez a tanúsítás érvényes: -ig
……………………………………..
(hely)
……………………………………..
(Dátum)
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
P.H.……………………………………..
(aláírás)
40. Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés tanúsításának meghosszabbítása
A................................................................szakértő által kiállított bizonylat alapján a tanúsítás érvényessége
meghosszabbítva.................................................................-ig.
……………………………………..
(hely)
……………………………………..
(Dátum)
P.H.……………………………………..
(aláírás)
40. Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés tanúsításának meghosszabbítása
A................................................................szakértő által kiállított bizonylat alapján a tanúsítás érvényessége
meghosszabbítva.................................................................-ig.
……………………………………..
(hely)
……………………………………..
(Dátum)
P.H.……………………………………..
(aláírás)
.................... pont(ok) változtak.
Új szöveg*:
......................................................................................................................................................
Ez az oldal kicserélve*.
Hely, dátum ......................................................
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
P.H


*Felesleges törlendő.
……………………………………..
(aláírás)
41. Függelék az úszómű bizonyítványhoz
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................pont(ok) változtak.
Új szöveg :
.........................................................................................................................................................................................................
Ez az oldal kicserélve*.NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
Hely, dátum......................................................
……………………………….
(aláírás)
P.H.(Unterschrift)
___________________________
Felesleges törlendő.
Az úszómű bizonyítvány vége.Folytatás a következő oldalon:.......

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ KISHAJÓBIZONYÍTVÁNY

(kártya)

A kártya mérete 85 x 55 mm

Útmutató a hajónapló vezetéséhez

1. Sorszám

Az első hajónaplót minden úszólétesítményre az illetékes hajózási hatóság adja ki és hitelesíti. Minden további, a megfelelő sorszámmal ellátott hajónaplót a helyileg illetékes hatóság is kiadhatja, de csak az előző hajónapló bemutatása ellenében adhatja azt át. Az előző hajónaplót kitörölhetetlen módon "érvénytelen" jelzéssel kell ellátni és az úszólétesítmény vezetőjének vissza kell szolgáltatni. Az érvénytelenített hajónaplót a legutolsó bejegyzést követő hat hónapig meg kell őrizni.

2. Bejegyzések a hajónaplóba

A fenti hajónaplóba az úszólétesítmény vezetőjének a bejegyzéseket úgy kell megtennie, hogy azok megfeleljenek a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 45. és 46. §-ában és a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. mellékleteként kiadott Szemleszabályzatban (a továbbiakban: Szemleszabályzat) foglalt rendelkezéseknek. A Szemleszabályzat 23.01 cikk 3. pontja akkor tekinthető teljesítettnek, ha a bejegyzések közvetlenül a Magyar Köztársaság területére való behajózás előtti 48 órát magukban foglalják. A személyzet tagjainak tevékenységi körét az alábbi módon kell bejegyezni:

(Hv)= úszólétesítmény vezetője
(Korm)= kormányos
(Fedm)= fedélzetmester
(Mtr-gk)= matróz-gépkezelő
(Mtr)= matróz
(Fm)= fedélzeti munkás
(Tmtr)= tanuló matróz
(G)= gépész

A hajókon alkalmazandó - e mellékletben meghatározott - hajónaplóba minden oldalon a Vkt. 46. §-ának megfelelő bejegyzéseket kell tenni:

- az üzemmód (az üzemmód minden egyes megváltozásakor a szükséges bejegyzéseket új oldalon kell kezdeni)

- az úszólétesítmény indulási ideje:

1. oszlop - dátum (hónap és nap)

2. oszlop - idő (óra, perc)

3. oszlop - az indulás helye

4. oszlop - e helynek megfelelő folyamkilométer (vagy hely)

- A hajó megállásának (megállással járó műveletének) időpontja: 1. oszlop - dátum (hónap és nap)

5. oszlop - idő (óra, perc)

6. oszlop - a hely, ahol az úszólétesítmény áll

7. oszlop - e helynek megfelelő folyamkilométer (vagy hely)

- amikor a hajó újra elindul: ugyanaz a bejegyzés, mint amikor a hajó megkezdi útját,

- amikor a hajó útját befejezi: ugyanaz a bejegyzés, mint amikor a hajó megszakítja útját,

- a 8. oszlopot akkor kell kitölteni, ha a személyzet először van a hajón, továbbá összetételének minden megváltozásakor,

- a 9-11. oszlopokban kell feltüntetni a személyzet minden tagja részére a pihenőidő kezdetét és végét. Ezt a bejegyzést legkésőbb a következő nap 08 órájáig kell megtenni. Ha a személyzet tagjai pihenőidejüket szabályos turnusban határozzák meg, akkor egy útra elegendő egyetlen séma.

- a 12. és 13. oszlopokban a belépés vagy távozás idejét kell bejegyezni a személyzet változása esetén.

A Szemleszabályzat előírásainak megszegése

A Szemleszabályzat személyzetre vonatkozó előírásainak megszegése esetén a Vkt. 60. §

(1) bekezdés b) pontja szerinti bírság szabható ki.

[Itt következik a Szemleszabályzat 23. fejezetének hatályos szövege.]

PIHENŐIDŐK
Ruhezeiten
Üzemmód
Betriebsform
…………………………………………
Hajó - SchiffA személyzet tagjai - Besatzungsmitglieder
Dá­tum Dá­tumIndulás Beginn der FahrtÉrkezés Ende der FahrtA személyzet tagja Besatzungs-mitgliederSzolgálati­könyv DienstbuchA személyzet tagjának pihenőideje Ruhezeiten der BesatzungsmitgliederHajóra szállás ZugangKiszállás a hajóról Abgang
12345678910111213
2Idő
Zeit
Hely Ortfkm KmIdő ZeitHely Ortfkm KmSzolgálat TätigkeitNév NameSzáma Nr-tól
von
-ig
bis
-tól
von
-ig
bis
-tól
von
-ig
bis
Idő ZeitIdő Zeit
Egyéb események és körülmények a Vkt. 46. § (1) bekezdése szerint*:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………
* Az egyes hajóműveletek helye és időpontja.
Révkalauz igénybevétele esetén a révkalauz neve, az általa végzett tevékenység kezdő és záró időpontja. Az utasok száma.
A be- és kirakott áruk megnevezése és mennyisége.
A vontatott vagy tolt hajóra és az azon szállított árura vonatkozó adatok.
A kitűzőjelben okozott rongálás, hajózási akadály, hajózási korlátozásokra vonatkozó felhívás, a hajón történt születés, baleset, eltűnés és elhalálozás ténye és időpontja. "

4. melléklet a 11/2009. (III. 18.) KHEM rendelethez

[A 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 9. mellékletének módosítása]

A baloldali táblázatrész helyébe a következő rendelkezés lép:

Közösségi hajóbizonyítványAz úszólétesít­mény neveEgységes európai hajóazonosító számTulajdonosLajstromAz
úszólétesítmény típusa
SzámHónapNapNeveCímeHelységSzám

5. melléklet a 11/2009. (III. 18.) KHEM rendelethez

[A 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 9. mellékletének módosítása]

(1) Az I. rész 4. fejezetének 4.05. cikke a Dániára és Lengyelországra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"19 = Románia";

(2) Az I. rész 4. fejezetének 4.05. cikke a Lettországra és Litvániára vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"34 = Bulgária";

(3) A III. rész 1. fejezetének 1.06. cikke a Dániára és Lengyelországra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

[A jóváhagyási szám összetétele:

e-NN-NNN

(e = Európai Unió

NN = a jóváhagyás szerinti ország kódja, ahol]

"19 = Románia";

(4) A III. rész 1. fejezetének 1.06. cikke a Lettországra és Litvániára vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

[A jóváhagyási szám összetétele:

e-NN-NNN

(e = Európai Unió

NN = a jóváhagyás szerinti ország kódja, ahol]

"34 = Bulgária".

(5) A IV. rész 1. fejezetének 1.06. cikke a Dániára és Lengyelországra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

[A jóváhagyási szám összetétele:

e-NN-NNN

(e = Európai Unió

NN = a jóváhagyás szerinti ország kódja, ahol]

"19 = Románia";

(6) A IV. rész 1. fejezetének 1.06. cikke a Lettországra és Litvániára vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

[A jóváhagyási szám összetétele:

e-NN-NNN

(e = Európai Unió

NN = a jóváhagyás szerinti ország kódja, ahol]

"34 = Bulgária".

(7) Az I. rész 4. fejezetének 4.05 cikkében, a III. rész 1. fejezetének 1.06 cikkében és a IV. rész 1. fejezetének 1.06 cikkében a "19 = Lengyelország" szövegrész helyébe a "20 = Lengyelország" szöveg lép.

Tartalomjegyzék