2009. évi CXXXIV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § (2) bekezdése, a 15. §, valamint e § (6) bekezdése a kihirdetést követő napon lép hatályba. A 12. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a hatálybalépés időpontjában folyamatban lévő számítások során is alkalmazni kell.

A 23. § e törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3)[23]

(4)[24]

(5)[25]

(6) A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 125. §-a, 129. §-a, valamint 225. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba.

(7) A 12. § (3) bekezdését a 2010. január 1-jétől keletkezett fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni.

(8) A 7. §, valamint a 9. § rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni azzal, hogy a 2010. január 1-jét megelőzően szerzett járulékalapot képező jövedelmeket figyel embe kell venni a 2009. december 31-ét követően megállapításra kerülő ellátás összegének megállapításánál. A 2010. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelmek alapján a 2009. december 31-ét követően megállapított ellátások tekintetében a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni az ellátás összegének megállapítása, valamint az ellátás alapjául szolgáló jövedelmekre vonatkozó igazolások kiadása tekintetében.

(9)[26]

23. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XCIX. törvény - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - az e törvény kihirdetését követő harmadik napon hatályba lép.

(2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XCIX. törvény 2. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Nem lép hatályba a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XCIX. törvény 3. §-a.

(4) 2010. január 2-án hatályát veszti a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XCIX. törvény.

(5) Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 14. § (5) bekezdésében a "mértéke a munkáltatók és a munkavállalók által a tárgyévet megelőző második évben ténylegesen befizetett járulék 0,6%-a" szövegrész az "annak mértéke 2010-ben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott összeg, ezt követően pedig ezen összegnek a tárgyévet megelőző második évben a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott éves fogyasztói árnövekedéssel növelt összege" szöveggel lép hatályba.

(6) 2010. január 1-jén a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. § (6) bekezdésében az "Országos vizsgáztatási névjegyzékbe" szövegrész helyébe az "Országos vizsgaelnöki névjegyzékbe" szöveg lép.

(7) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. § (10) bekezdésében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 52. § (2) bekezdésével módosított az "Országos vizsgaelnöki névjegyzék" szöveg az "Országos vizsgaelnöki névjegyzékből" szövegként lép hatályba.

(8) 2010. január 1-jén az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény melléklete III. Gazdálkodási adatok 3. és 4. pontjának Frissítés oszlopában a "Negyedévente" szövegrész helyébe az "A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig" szövegrész lép.

(9) Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 276. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A magánszemély a 2008. és 2009. évi személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége megállapítása során az Szja tv. e törvénnyel megállapított 66. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott mértékű adót fizet az Szja tv. 28. § (12)-(13) bekezdése, és - ha a jövedelemszerzés helye külföld - 65-68. §-a szerinti jövedelem után. A fenti kedvezményt a magánszemély kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkésőbb 2009. december 31. napjáig bevételként elszámolta."

(10) Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 276. §-ának a (9) bekezdéssel módosított rendelkezéseit a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(11) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. évi CX. törvény 16. §-a által megállapított 58. § (2) bekezdésének felvezető szövegében a "2 hónapot" szövegrész "12 hónapot" szövegként lép hatályba.

(12) Nem lép hatályba az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény 47. § a) pontja.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 30-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.16.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.