2009. évi CLIV. törvény

az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról[1]

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. § (1)[17]

(2)[18]

17. §[19]

18. §[20]

19. §[21]

20. §[22]

21. §[23]

22. §[24]

23. §[25]

24. §[26]

25. §[27]

26. §[28]

27. §[29]

28. §[30]

29. §[31]

30. §[32]

31. §[33]

32. §[34]

33. §[35]

34. §[36]

35. §[37]

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

36. §[38]

37. §[39]

38. §[40]

39. §[41]

40. §[42]

41. §[43]

42. §[44]

43. §[45]

44. §[46]

45. §[47]

46. §[48]

47. §[49]

48. §[50]

49. §[51]

50. §[52]

51. §[53]

52. §[54]

53. §[55]

54. §[56]

55. §[57]

56. §[58]

57. §[59]

58. §[60]

59. §[61]

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

60. §[62]

61. §[63]

62. §[64]

63. §[65]

64. §[66]

65. §[67]

66. §[68] A Kbtv. 14. §-át megelőző IV. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV. Fejezet

A VESZÉLYES ANYAGOK ÉS VESZÉLYES KEVERÉKEK TÁROLÁSA, SZÁLLÍTÁSA. A VESZÉLYES KEVERÉKEK CSOMAGOLÁSA, FELIRATOZÁSA (CÍMKÉZÉSE)"

67. §[69]

68. §[70]

69. §[71]

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

70. §[72]

71. §[73]

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

72. §[74]

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

73. §[75]

74. §

75. §

76. §

77. §[76]

78. §[77]

79. §[78]

80. §[79]

81. §[80]

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

82. §[81]

83. §[82]

84. §[83]

85. §[84]

86. §[85]

87. §[86]

88. §[87]

89. §[88]

90. §[89]

91. §[90]

92. §[91]

93. §[92]

94. §[93]

95. §[94]

96. §[95]

97. §[96]

98. §[97]

99. §[98]

100. §[99]

101. §[100]

102. §[101]

103. §[102]

104. §[103]

105. §[104]

106. § (1)[105]

(2)[106]

(3)[107]

(4)[108]

107. §[109]

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény módosítása

108. §[110]

109. §[111]

110. §[112]

111. §[113]

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

112. §[114]

113. §[115]

114. §[116]

115. §[117]

116. §[118]

117. §[119]

118. §[120]

119. §[121]

120. §[122]

121. §[123]

A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása

122. § A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény szerinti DNS-profil-nyilvántartásra, valamint más igazságügyi, bűnüldözési és bűnmegelőzési célból történő adatkezelésre."

A New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről szóló 1965. évi 4. törvényerejű rendelet módosítása

123. § A New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről szóló 1965. évi 4. törvényerejű rendelet "Melléklet az Egységes Kábítószer Egyezményhez" című melléklete e törvény 2. számú melléklete szerint módosul.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

124. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 4. §-a a következő új (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az atomenergia alkalmazása körében szervezett munkavégzés, valamint bármely egyéb jogviszony alapján munkatevékenységet végzők külön jogszabály szerint képzésben és továbbképzésben (a továbbiakban együtt: képzés) vesznek részt. Aki képző tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az egészségügyi államigazgatási szervnél bejelenteni. A bejelentésben - ha a bejelentő egyéni vállalkozó - meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait. A bejelentés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv a tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a bejelentő természetes személyazonosító adatait."

(2) Az Atv. 16. §-a a következő új (9)-(13) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Nagy aktivitású zárt sugárforrást felhasználó munkahelyen sugárvédelmi megbízott csak büntetlen előéletű, és olyan személy lehet, aki nem áll sugárvédelmi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

(10) Azt a tényt, hogy a sugárvédelmi megbízott büntetlen előéletű és nem áll sugárvédelmi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

a) a megbízás létrejötte előtt a megbízást sugárvédelmi megbízottként létesíteni kívánó személy a megbízó részére, illetve

b) a megbízás fennállása alatt a sugárvédelmi megbízott a megbízó írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidőn belül a megbízott személyen kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését köve tően haladéktalanul

hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(11) A megbízó a megbízás időtartama alatt a mulasztás jogkövetkezményének ismertetésével felhívhatja a sugárvédelmi megbízottat annak igazolására, hogy megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(12) Ha a (11) bekezdésben meghatározott felhívásra a sugárvédelmi megbízott igazolja, hogy a (9) bekezdés szerinti feltételek vele szemben fennállnak, a megbízó az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.

(13) A megbízást a megbízó azonnali hatállyal megszünteti, ha

a) a sugárvédelmi megbízott a (10) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettségének az ismételt szabályszerű felhívástól számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok következménye,

b) a megbízó az igazolás céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, hogy a sugárvédelmi megbízott nem felel meg a (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(14) A megbízó a sugárvédelmi megbízott (10) bekezdés a) pontja alapján megismert személyes adatait a sugárvédelmi megbízott megbízatásáról hozott döntésig, a (10) bekezdés b) pontja alapján megismert személyes adatait a megbízatás megszűnéséig kezeli."

(3) Az Atv. a következő 21-21/A. §-sal egészül ki:

"21. § (1) A radioaktív anyagok, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések (a továbbiakban: berendezés) tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést írásban kell megkötni, és annak létrejöttéhez hatósági jóváhagyás szükséges. A jóváhagyás iránti kérelmet a tulajdonszerző a szerződés megkötésétől számított nyolc napon belül nyújtja be a (2) bekezdésben megjelölt szervnek.

(2) A hatósági jóváhagyást az egészségügyi államigazgatási szerv adja meg.

(3) A berendezések tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés nem hagyható jóvá,

a) ha a tulajdont szerző természetes személyt, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező valamely tagját a bíróság

aa) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt vagy

ab) a Btk. 259. §-ának (4) bekezdésében, a 260. § (6) bekezdésében, a 264. § (4) bekezdésében, a 264/C. §

(4) bekezdésében, a 280. § (3) bekezdésében, a 281. § (4) bekezdésében és a 281/A. § (3) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt jogerősen elítélte, és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, valamint

b) ha nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek.

21/A. § (1) A tulajdont szerző természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező tagjai a hatósági jóváhagyást megelőzően igazolják, hogy megfelelnek a 21. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményeknek, valamint

a) hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok velük szemben nem áll fenn vagy

b) kérik, hogy az arra vonatkozó adatokat, amely szerint a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok velük szemben nem áll fenn, a bűnügyi nyilvántartó szerv az egészségügyi államigazgatási szerv részére - annak a jóváhagyás iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a tulajdonos, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező tagjai megfelelnek-e a 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek. A hatósági ellenőrzés céljából az egészségügyi államigazgatási szerv adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokra irányulhat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv a jóváhagyás iránti kérelem jogerős elbírálásáig, a (2) bekezdés szerinti személyes adatokat a hatósági ellenőrzés időtartamára, illetve a tulajdonjog megszűnéséig kezeli.

(4) Ha a tulajdont szerző természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező tagjai az (1) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségnek a hatósági jóváhagyás iránti kérelem benyújtásától számított harminc napon belül nem tesznek eleget, a jóváhagyás nem adható meg.

(5) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a tulajdont szerző természetes személy, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező valamely tagja nem felel meg a 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott követelménynek, felhívja a nevezettet, hogy harminc munkanapon belül a tulajdonjogot szüntesse meg, és erről értesítse az egészségügyi államigazgatási szervet."

Záró és átmeneti rendelkezések

125. § (1) E törvény - a (2)-(12) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 126. § (2) bekezdésének d) pontja 2009. december 31-én lép hatályba.

(3) A 93-97. §, a Gyftv. e törvénnyel megállapított 77. §-a (2) bekezdésének m-n) pontja, valamint e törvény 106. §-ának (3) bekezdése, 126. §-a (2) bekezdésének a) pontja, 127. §-a (10) bekezdésének b)-c) pontja 2010. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 2. § 2010. április 1-jén lép hatályba.

(5) Az Ebtv. e törvénnyel megállapított 26. §-ának (4) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba.

(6) A 85. § és a 127. § (21) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.

(7)[124] A 18. § és a 20. § 2010. október 1 -jén lép hatályba azzal, hogy a 2010. október 1-jét megelőzően létrejött szerződésekre 2011. december 31-éig a 2010. szeptember 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(8) A 66. § (1) bekezdése, a 126. § (4) bekezdése és a 129. § (1)-(3) bekezdése 2010. december 1-jén lép hatályba.

(9)[125]

(10) Az Eütv. e törvénnyel megállapított 156/G. § (1) és (2) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 126. § (5) bekezdése, valamint a 129. § (4)-(6) bekezdése 2015. június 1-jén lépnek hatályba.

(12) Az 53. § 2010. május 1-jén lép hatályba.

(13) Az 1. §, a 3-15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 17. §, a 19. §, a 21-50. §, az 52. §, az 54-84. §, a 86-92. §, a 98-100. §, 102-105. §, a 106. § (1) és (4) bekezdése, a 107-121. § 2010. január 2-án hatályát veszti. A 93-97. §, a 106. § (2) és (3) bekezdése 2010. március 2-án hatályát veszti. A 2. § 2010. április 2-án hatályát veszti. A 16. § (2) bekezdése és az 53. § 2010. május 2-án hatályát veszti. A 85. § 2010. július 2-án hatályát veszti. A 18. és a 20. § 2010. október 2-án hatályát veszti. A 126. § (4) bekezdése és a 129. § (1)-(3) bekezdése 2010. december 2-án hatályát veszti. Az 51. § 2011. január 2-án hatályát veszti. A 101. § 2013. január 2-án hatályát veszti. Ez a törvény 2015. június 2-án hatályát veszti.

(14) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésével összefüggésben az Eütv. hatálya alá tartozó egészségügyi ellátásokat érintő, cselekvőképességre vonatkozó rendelkezéseket külön törvény határozza meg.

126. § (1) Hatályát veszti az Eütv.

a) 110. § (18) bekezdése,

b) 112. § (12) bekezdése,

c) 164/A. § (1) bekezdésében "a külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató kutatásetikai bizottsága vagy" szövegrész és

d) 247. § (1) bekezdés s) pontja,

e) 247. § (2) bekezdésének o) pontjában a "valamint egyes kutatási feladatokat ellátó intézmények kijelölését" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Gyftv.

a) 34. §-ának (4) bekezdése,

b) 55. § (3) bekezdése,

c) 76. § (2)-(5) bekezdése,

d) 83. § (7) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a Kbtv.

a) 18. §-a és az azt megelőző címe,

b) 29. § (3) bekezdésének "kereskedelmi forgalomba hozott" szövegrésze.

(4)[126]

(5) Hatályát veszti a Kbtv.

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjának "-5" szövegrésze,

b) 2. § (2) bekezdésének "az 5. § (1) bekezdése, illetve" szövegrésze,

c) 5. §-a és az azt megelőző alcíme,

d) 9. § (1) és (5) bekezdése,

e) 14. § (1) és (2) bekezdése,

f) 17. §-a és azt megelőző alcím.

(6) A Kbtv.-nek a keverékekre és a veszélyes keverékekre vonatkozó, e törvénnyel megállapított elő írásai nem érintik a Kbtv. és a végrehajtására kiadott külön jogszabályok e törvény hatálybalépését megelőzően a készítményekre és a veszélyes készítményekre vonatkozó, jogszerűen végrehajtott rendelkezéseit.

(7) Hatályát veszti az Ebtv.

a) 5/B. §-ának f) pontja,

b) 20. §-ának (4) bekezdése,

c) 20. §-ának (7) bekezdésében a "tartós", valamint az "indokolatlanul" szövegrész,

d) 21/A. § (1) bekezdésében a " , gyógyászati segédeszközért pedig vényenként" szövegrész,

e) 26. §-a (1) bekezdésének b) pontja,

f) 26. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a " , valamint a méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához" szövegrész,

g) 31. § (1) bekezdésének i) pontja,

h) 32. §-ának (4) bekezdése,

i) 38. § (5) bekezdésében a "a megyei szakfőorvos közreműködésével" szövegrész,

j) 79. §-ának (4) bekezdésében a "- TAJ-szám kivételével -" szövegrész, valamint az utolsó mondata,

k)

(8) Hatályát veszti az Eftv.

a) 4/A. §-a (3) bekezdésének k) pontja,

b) 11. § (1) bekezdésének második mondata,

c) 16. §-ának (9) bekezdése.

(9) 2010. október 1-jén veszti hatályát az Ebtv. 31. §-a (1) bekezdésének g) pontja, valamint 31. §-a (3) bekezdésének e) pontja.

(10) Hatályát veszti az Eüak.

a) 15. § (1) bekezdésének b) és c) pontja,

b) 22/A-22/D. §-ai és az azt megelőző cím,

c) 38. § (2) bekezdésének c) pontja.

127. § (1) Az Eütv. 56. § (5) bekezdésében a "2009. évi ... törvénnyel" szövegrész helyébe a "2009. évi XCI. törvénnyel" szöveg lép.

(2) Az Eütv. 110. § (3) bekezdésének felvezető szövegében a "felügyelete mellett végezhet" szövegrész helyébe a "felügyelete mellett - a (25) bekezdésben foglalt eltéréssel - végezhet" szövegrész, (16) bekezdésének a) pontjában a "külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését vagy egészségügyi tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság ellenőrzését végző szerv" szövegrész helyébe a "bizonyítványok és oklevelek elismerését vagy egészségügyi tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság ellenőrzését végző külföldi szerv" szöveg lép.

(3) Az Eütv. 113. § (7) bekezdésében az "(1) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés f) pontjában" szöveg lép.

(4) Az Eütv. 114. § (2) bekezdés g) pontjában és (3) bekezdés e) pontjában a "110. § (18) bekezdése" szövegrész helyébe a "110/A. § (1) bekezdése" szöveg lép.

(5) Az Eütv. 114. § (5) bekezdésében a "legalább évente egyszer" szövegrész helyébe az "a külön jogszabályban meghatározott határidőben, illetve gyakorisággal, de legalább évente egyszer" szöveg lép.

(6) Az Eütv. 158. § (3) bekezdése "az ETT," szövegrészt követően "az ETT Elnöksége" szövegrésszel egészül ki.

(7) Az Eütv. 159. § (6) bekezdésében és 161. § (4) bekezdésében a "kutatást az ETT bizottságának" szövegrész helyébe a "kutatást az elsőfokú eljárásban az ETT bizottságának, a másodfokú eljárásban az ETT Elnökségének" szöveg lép.

(8) A Ebftv. 6. §-ának (5) bekezdésében a "tizenöt munkanap" szövegrész helyébe a "harminc munkanap" szöveg, a "tizenöt munkanappal" szövegrész helyébe a "harminc munkanappal" szöveg lép.

(9) A Gyftv. 4. §-ának (2) bekezdése a "társadalombiztosítási támogatás" szövegrészt követően a "- a külön jogszabályban foglalt kivétellel -" szöveggel egészül ki.

(10) A Gyftv.

a) 3. §-ának e törvénnyel átszámozott 11. pontjában a "k)" szövegrész helyébe "11." szöveg, a "ka)" szövegrész helyébe "a)" szöveg, a "kb)" szövegrész helyébe "b)" szöveg, valamint a "kc)" szövegrész helyébe "c)" szöveg,

b) 34. § (3) bekezdésében az " az egy év" szövegrész helyébe az "a 180 nap" szöveg,

c) 77. § (2) bekezdésének l) pontjában a "33. § (3)" szövegrész helyébe a "33. § (6)" szöveg lép.

(11) A Kbtv.

a) 1. § (2) bekezdés d) és i) pontjában, 3. § (1) bekezdésének felvezető szövegében, 3. §-ának e törvénnyel átszámozott (3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. §-ában, 17. § (2) bekezdés c)-e) pontjában, 20. § (2) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében, 29. § (3) és (5) bekezdésében, 30. §-ában a "készítmény" szövegrészek helyébe a "keverék" szöveg lép,

b) 1. § (1) bekezdésében az "importőr" szövegrész helyébe az "importőr, továbbfelhasználó" szöveg lép,

c) 1. § (2) bekezdés i) pontjában a "kitapintható jelkép" szövegrész helyébe a "tapintással érzékelhető figyelmeztető jelkép" szöveg lép,

d) preambulumában, 1. § (2) bekezdés g), j) és k) pontjában, 2. § (5) bekezdésében, II. Fejezetének címében, 3. § (1) bekezdésében, III. Fejezetének címében, 8. §-át megelőző alcímében, 8. § (1) és (3) bekezdésében, IV. Fejezetének címében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, 16. §-ában, 17. §-át megelőző alcímében, 17. § (7) és (9) bekezdésében, 20. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 23. §-át megelőző alcímében, 23. § (1) és (2) bekezdésében, 27. §-ában, 31. §-ában, 31/A. §-ában, 34. § (4) bekezdés a) pontjának aa), ag) és ai) alpontjában, f) pontjában, j) pontjának ja) alpontjában és l) alpontjában, 34. § (6) bekezdésében a "készítmények" szövegrészek helyébe a "keverékek" szöveg lép,

e) 1. § (2) bekezdés g) pontjában, 17. § (1) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 29. § (5) bekezdésében és 34. § (7) bekezdésében a "készítménnyel" szövegrészek helyébe a "keverékkel" szöveg lép,

f) 2. § (3) bekezdés i) pontjában, 23. § (3) bekezdésében a "készítményekre" szövegrészek helyébe a "keverékekre" szöveg lép,

g) 6. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés e) pontjának ea) és eb) alpontjában, 17. § (1) bekezdésében a "készítményeket" szövegrészek helyébe a "keverékeket" szöveg lép,

h) 6. § (2) bekezdésében a "készítményről" szövegrész helyébe a "keverékről" szöveg lép,

i) 14. § (2) bekezdés e) pontjának ea) és eb) alpontjában a "kitapintható jelkép (figyelmeztetés)" szövegrészek helyébe a "tapintással érzékelhető figyelmeztető jelkép" szöveg lép,

j) 14. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében a "készítményt" szövegrészek helyébe a "keveréket" szöveg lép,

k) 14. § (4) bekezdésében és 20. § (5) bekezdésében a "készítményhez" szövegrészek helyébe a "keverékhez" szöveg lép,

l) 17. § (1) bekezdésében a "(2)-(8) bekezdés" szövegrész helyébe a "(2)-(8) bekezdés vagy a CLP" szöveg lép,

m) 19. § (1) bekezdésében, VIII. Fejezetének címében, 28. §-át megelőző alcímében, 28. § (3) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében, 33. § (3) bekezdés c) pontjában, 34. § (4) bekezdés a) pontjának ah) alpontjában és k) pontjának ka) alpontjában a "készítményekkel" szövegrész helyébe a "keverékekkel" szöveg lép,

n) 29. § (3) bekezdésében a "magánszemélyek részére" szövegrész helyébe a "magánszemélyeknek" szöveg lép,

o) 32. § (1) bekezdésében a "jogszabályok" szövegrész helyébe a "jogszabályok, valamint a REACH és a CLP" szöveg lép,

p) 33. § (1) bekezdésében a "REACH-ben" szövegrész helyébe a "REACH-ben, a CLP-ben" szöveg lép,

q) 34. § (4) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában az "egészségügyi gázmesteri tevékenység" szövegrész helyébe az "egészségügyi kártevőirtó tevékenység" szöveg, a "jogkövetkezményeket" szövegrész helyébe a "jogkövetkezményeket, valamint az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző természetes személyek szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályokat" szöveg lép,

r) 34. § (4) bekezdés a) pontjának aj) alpontjában a "REACH" szövegrész helyébe a "REACH, valamint a CLP" szöveg lép.

(12) Az Ebtv.

a) 5/B. §-ának e) pontjában a "3. §-ának f) pontja" szövegrész helyébe a "3. §-ának 6. pontja" szöveg,

b) e törvénnyel átszámozott 50. § (4) bekezdésének d) pontjában a "(2) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés" szöveg,

c) 70. § (2) bekezdésében a "három éven belül" szövegrész helyébe az "öt éven belül" szöveg, illetve a "három éven túl" szövegrész helyébe az "öt éven túl" szöveg

lép.

(13) Az Eftv.

a) 4. §-ának (1) bekezdésében a "június 30-áig" szövegrész helyébe a "május 31-éig" szöveg, a "megelőző egy év" szövegrész helyébe a "megelőző finanszírozási év" szöveg,

b) 8. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "(3) és (5)" szövegrész helyébe a "(3)" szöveg, a "feladatátadás" szövegrész helyébe a "feladatellátás" szöveg, a "feladatot átvállaló" szövegrész helyébe a "feladatot ellátó" szöveg

lép.

(14) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 254. §-ának (3) bekezdésében az "egészségügyi ellátási szerződés" szövegrész helyébe a "megállapodás vagy egészségügyi ellátási szerződés" szöveg lép.

(15) Az Ehi. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában a "légszennyezettség" szövegrész helyébe a "kémiai és biológiai légszennyezettség" szöveg lép.

(16) A Gytv.

a) 20. §-ának (1) bekezdésében a "gyógyszerek gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával és a gyógyszerellátási felelősséggel kapcsolatos" szövegrész helyébe a "gyógyszerek gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával és a gyógyszerellátási felelősséggel, valamint a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával, továbbá a gyógyszerek biztonságos alkalmazhatóságát vizsgáló laboratórium tevékenységével kapcsolatos" szöveg

b) 20. §-ának (3) bekezdésében a "gyógyszer gyártója vagy a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja a tevékenysége folytatása során" szövegrész helyébe a "gyógyszer gyártója vagy a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja, a klinikai vizsgálati engedély jogosultja, valamint gyógyszerek biztonságos alkalmazhatóságát vizsgáló laboratórium a tevékenysége folytatása során" szöveg

lép.

(17) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában a "hozzáadására" szövegrész helyébe a "hozzáadására, az ilyen élelmiszerek bejelentésére, értékelésére" szöveg lép.

(18) Az Eüak. 15. §-át megelőző címben a "közegészségügyi, járványügyi célból" szövegrész helyébe a "közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból" szöveg lép.

(19) Az Eütev. 13. § (5) bekezdésének felvezető szövegében a "napi munkaideje" szövegrész helyébe a "beosztás szerinti napi munkaideje" szöveg lép.

(20) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény mellékletében a

"

"PMAAp-methoxy-N,a-dimethylphenethylamineEU"

"

szövegrész helyébe a

"

"PMMAEU1,ParamethoxymethylamphetamineEU1
vagy N-methyl-1 -(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane
vagy p-methoxy-N,a-dimethylphenethylamine"

"

szöveg lép.

(21) A Gyftv. 32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet - a (11) bekezdés szerinti csoportos kérelem kivételével - kizárólag az egészségbiztosítási szerv 32/B. § szerinti szállítójegyzékében szereplő minősített forgalomba hozó nyújthatja be az egészségbiztosítási szervhez."

128. § (1)[127]

(2)[128] Az Ebtv. 30. § (2) bekezdése alapján az e törvényben foglaltaknak megfelelő új szerződéseket 2012. december 31-ig - 2013. január 1-jei hatálybalépéssel - kell megkötni a gyógyszer kiszolgáltatójával, gyógyászati segédeszköz forgalmazójával, gyógyászati ellátás nyújtójával. Az új szerződések hatályának beálltával egyidejűleg a korábbi szerződések a törvény erejénél fogva megszűnnek.

(3) A 2010. január 1-jét megelőzően elszenvedett úti balesetnek minősülő üzemi baleset esetén az Ebtv. 56. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(4) Az Ebtv. e törvénnyel megállapított 37. §-át, valamint 70. §-ának (2) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően keletkezett esetekre kell alkalmazni.

(5) Az egészségügyi ellátási kötelezettség körében az e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött szerződések a bennük meghatározott határideig maradnak hatályban, azzal, hogy vonatkozásukban az Eftv. e törvénnyel megállapított 2/E. §-ában, 2/F. §-ában, valamint a 2/G. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Ezt a rendelkezést az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő szerződéskötési eljárás során megkötött szerződések esetében is alkalmazni kell.

(6) Az Eftv. e törvénnyel megállapított 2/A. §-ának (3) bekezdése és 2/H. §-a nem érinti az Eftv. 11. §-ának (1) bekezdés alapján e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokhoz kapcsolódó egészségügyi ellátási szerződéseket és megállapodásokat.

(7) A Gytv. e törvénnyel módosított 10. § (5) bekezdése szerinti, 2010. január 1. napját megelőzően indult és még le nem zárult eljárásokban a Bizottság 1084/2003/EK rendeletét kell alkalmazni.

(8)[129]

129. § (1)[130]

(2)[131]

(3)[132]

(4) A Kbtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § E törvény alkalmazása szempontjából veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a keverék, amely a CLP szerinti osztályozás során a veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák bármelyikébe besorolható."

(5) A Kbtv. III. Fejezetének címe a következők szerint módosul:

"III. Fejezet

A VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK BEJELENTÉSE"

(6) A Kbtv. IV. Fejezetének címe a következők szerint módosul:

"IV. Fejezet

VESZÉLYES ANYAGOK, VESZÉLYES KEVERÉKEK TÁROLÁSA, SZÁLLÍTÁSA"

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez

"3. számú melléklet a 2006. évi CXXXII. törvényhez

Finanszírozási szerződéssel leköthető járóbeteg-szakellátási kapacitások

Az egészségbiztosító által lekötendő járóbeteg-szakellátási átlagos heti szolgáltatási óraszám országos összesítésben:

344 440 szolgáltatási óra/hét.

Az egészségbiztosító az alábbi szakmacsoportokon belül köthet finanszírozási szerződést:

Szakmacsoport

Aneszteziológiai és intenzív betegellátás

Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás

Belgyógyászat és társszakmák

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Fül-orr-gégegyógyászat

Igazságügyi orvostan/Egészségbiztosítás

Infektológia Kardiológia

Képalkotó diagnosztika, képalkotó eljárásokkal vezérelt invazív diagnosztika és terápiás intervenció

Neurológia

Nukleáris medicina

Onkológia és sugárterápia

Ortopédia

Oxyológia és sürgősségi orvostan

Patológia

Pszichiátria

Reumatológia

Sebészet és társszakmák

Szemészet

Szülészet-nőgyógyászat

Transzfuziológia

Traumatológia

Tüdőgyógyászat

Urológia

Rehabilitáció

Foglalkozás-orvostan

Laboratóriumi diagnosztika

Klinikai genetika

Fogászati ellátás

Speciális diagnosztika

Fizioterápia

Pszichológiai tevékenység

Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák"

2. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez

A Melléklet az Egységes Kábítószer Egyezményhez az Egyezmény I. Jegyzékébe sorolt kábítószerek című táblázata a következő sorral egészül ki:

[Hivatalos elnevezésKémiai név vagy leírás]
[Opium (ópium)]
"Oripavine (oripavin)
(Magyarországon 2010. január l.-jétől
minősül kábítószernek.)"

3. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez "3. számú melléklet az 1997. évi XLVII. törvényhez

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke

EU-kódKód
1A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
100A1Akrilnitril által okozott betegségek
101A2Arzén és vegyületei által okozott betegségek
102A3Berillium és vegyületei által okozott betegségek
103.01A4Szén-monoxid által okozott betegségek
103.02A5Foszgén által okozott betegségek
104.01A6Hidrogén-cianid által okozott betegségek
104.02A7Cianidok és vegyületei által okozott betegségek
104.03A8Izocianátok által okozott betegségek
105A9Kadmium és vegyületei által okozott betegségek
106A10Króm és vegyületei által okozott betegségek
107A11Higany és vegyületei által okozott betegségek
108A12Mangán és vegyületei által okozott betegségek
109.01A13Salétromsav által okozott betegségek
109.02A14Nitrogén-oxidok által okozott betegségek
109.03A15Ammónia által okozott betegségek
110A16Nikkel és vegyületei által okozott betegségek
111A17Foszfor és vegyületei által okozott betegségek
112A18Ólom és vegyületei által okozott betegségek
113.01A19Kén-oxidok által okozott betegségek
113.02A20Kénsav által okozott betegségek
113.03A21Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek
114A22Vanádium és vegyületei által okozott betegségek
115.01A23Klór által okozott betegségek
115.02A24Bróm által okozott betegségek
115.04A25Jód által okozott betegségek
115.05A26Fluor és vegyületei által okozott betegségek
116A27Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén elegyekből)
származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek
A28Vinilklorid által okozott betegségek
A29Triklór-etilén által okozott betegségek
117A30Tetraklór-etilén által okozott betegségek
A31Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott
betegségek
118A32Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek
119A33Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1,4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro
származékai által okozott betegségek
120A34Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol,
az etilénglikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek
121A35Aceton klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton,
metil-n-butil-keton, etil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid,
2-metilciklohexanon által okozott betegségek
A36Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott betegségek
122A37Szerves foszforsavészterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek
123A38Szerves savak által okozott betegségek
124A39Formaldehid által okozott betegségek
125A40Nitroglicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek
A41Benzol által okozott betegségek
126.01A42Toluol által okozott betegségek
A43Xilol által okozott betegségek
A44Egyéb benzol homológ által okozott betegségek
126.02A45Naftalin vagy a naftalin megfelelői (a naftalin megfelelőit a CnH2n-12 összegképlet
jellemzi) által okozott betegségek
126.03A46Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek
127A47Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek
128.01A48Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által okozott betegségek
128.02A49Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott betegségek
128.03A50Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek
128.04A51Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek
128.05A52Benzokinonok által okozott betegségek
129.01A53Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, nitrifikált,
nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek
129.02A54Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek
130.01A55Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek
130.02A56Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek
131A57Antimon és vegyületei által okozott betegségek
132A58Salétromsavészterek által okozott betegségek
A59Nitroglicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek
133A60Kén-hidrogén által okozott betegségek
135A61Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá nem
tartoznak
136A62Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó alá nem
tartoznak
A63Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek
A64Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló
testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az egyéb növényvédő
szereket) által okozott betegségek
201.01A65Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.02A66Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.03A67Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.04A68Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.05A69Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.06A70Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.07A71Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.08A72Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.09A73Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
202A74Vegyi anyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz
A75Vegyi anyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz
A76Vegyi anyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és nyálkahártya
betegségek
A77Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok
301.11A78Szilikózis
301.12A79Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis
301.21A80Azbesztózis
301.22A81Azbesztpor belégzését követő mesothelioma
301.31A82Egyéb pneumokoniózisok
302A83Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában
303A84Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdő-betegségek
304.04A85Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzőrendszeri
betegségek
A86Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok
304.05A87Sziderózis
304.06A88Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos
allergiás asztma
304.07A89Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos
allergiás rinitisz
305.01A90Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek
306A91A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa
307A92Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja és
emfizémája
308A93Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák
309A94Alumínium és vegyületei által okozott betegségek
310A95Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek
B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK
502.01B1Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek
(kivéve elektroophthalmia)
502.02B2Elektroophthalmia
503B3Zaj által okozott halláskárosodások
504B4Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek
505.01B5Helyileg ható vibráció által okozott betegség
505.02B6Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc porckorong
betegségeit)
B7Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által okozott betegségek
508B8Ionizáló sugárzás által okozott betegségek
C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
401C1Egyéb zoonózisok
402C2Tetanusz
403C3Brucellózis
C4Ornitózis
C5Kullancs-enkefalitisz
C6Atrax
C7Leptospirózis
C8Q-láz
C9Tularémia
C10Borelliózis (Lyme-kór)
C11Trichofitiázis
404C12Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek
405C13Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis
406C14Amőbiázis
407C15Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással
kapcsolatban keletkezett
C16Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek
C17Gennykeltők által okozott bőrbetegségek
C18Gombák által okozott bőrbetegségek
304.01C19Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz
304.02C20Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által okozott
tüdőbetegségek
C21Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb
betegségek
304.06C22Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos
allergiás asztma
304.07C23Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos
allergiás rinitisz
D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI
TÉNYEZŐK
506.10D1A periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége
506.11D2Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis
506.12D3Olecranon bursitis
506.13D4Váll bursitis
506.21D5Az ínhüvely-túlerőltetés által okozott betegségek
506.22D6A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegség
506.23D7Az izom és ín tapadási helyek túlerőltetés által okozott betegségek
506.30D8Térdízületi meniszkusz sérülése
506.40D9Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás
506.45D10Carpal tunnel (kéztő alagút) szindróma
507D11Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)
D12Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D13A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D14Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele által okozott
betegségei
D15Pszichoszociális kóroki tényezők
D16Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek
D17A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek

4. számú melléklet a 2009. évi CLIV. törvényhez

"4. számú melléklet az 1997. évi XLVII. törvényhez

Biológiai mintában vizsgált anyagok

1.Anilin
2.Arzén
3.Benzol
4.Dimetil-formamid
5.Etilbenzol
6.Fenol
7.Fluorid vegyületek
8.Higany (szervetlen)
9.Kadmium
10.Kobalt
11.Króm
12.n-Hexán
13.Nikkel
14.Nitro-benzol
15.Ólom (szervetlen)
16.Szelén
17.Szerves foszforsavészterek
18.Szén-monoxid
19.Sztirol
20.Toluol
21.Triklór-etilén
22.Xilol"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.10.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.10.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[55] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.02.

[56] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[57] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[58] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[59] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[60] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[61] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[62] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[63] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[64] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[65] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[66] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[67] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[68] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[69] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[70] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[71] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[72] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[73] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[74] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[75] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[76] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[77] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[78] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[79] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[80] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[81] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[82] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[83] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[84] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[85] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[86] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[87] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[88] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[89] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[90] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[91] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[92] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.02.

[93] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.02.

[94] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.02.

[95] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.02.

[96] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.02.

[97] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[98] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[99] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[100] A 2010. évi LXXXIX. törvény 25. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[101] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[102] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[103] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[104] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[105] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[106] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.02.

[107] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.02.

[108] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[109] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[110] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[111] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[112] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[113] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[114] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[115] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[116] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[117] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[118] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[119] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[120] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[121] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[122] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[123] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[124] Módosította a 2010. évi CLXXIII. törvény 114. § a) pontja. Hatályos 2010.12.31.

[125] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LXXXIX. törvény 25. § (1) bekezdése n) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[126] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[127] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXVI. törvény 160. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.15.

[128] Módosította a 2011. évi CLXXVI. törvény 160. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.15.

[129] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXIII. törvény 117. § -a. Hatálytalan 2010.12.31.

[130] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[131] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

[132] Hatályon kívül helyezte e törvény 125. § (13) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.02.

Tartalomjegyzék