Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke és 63. cikk c) pontja szerinti intézkedések tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a 4. §-ban meghatározott kedvezményezett (a továbbiakban: kedvezményezett) kérelmére működési előleget nyújt.

A működési előleg kiszámításának alapja és a működési előleg mértéke

2. § (1) A működési előleg kiszámításának alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti "LEADER működési forrásnak" a "HVK működési forrással" és az adott LEADER helyi akciócsoport által az 5. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásának időpontjáig kifizetett LEADER működési forrással csökkentett összege.

(2) A működési előleg mértéke az (1) bekezdésben meghatározott összeg legfeljebb 20%-a lehet.

A működési előleg forrása

3. § A működési előleg forrása - az adott támogatási jogcímnél előírt közösségi-nemzeti finanszírozási arányban - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap európai bizottsági előlege, illetve a támogatási jogcím finanszírozását szolgáló nemzeti költségvetési előirányzat.

A kedvezményezettek köre

4. § (1) Működési előlegre az a LEADER helyi akciócsoport jogosult, amely

a) a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján meghozott támogatási határozattal rendelkezik, és

b) a működési előleg iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezési vagy gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

(2) Ha a kedvezményezett nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor az 5. § (1) bekezdése szerinti kérelméhez 30 napnál nem régebben kiállított igazolást kell mellékelnie arról, hogy - a működési előlegre vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.

(3) Működési előleg abban az esetben is igényelhető, ha az (1) bekezdés szerint működési előlegre jogosult a működési előleg iránti kérelemhez kapcsolódó támogatási jogcímen már nyújtott be kifizetési kérelmet az MVH-hoz.

A működési előleg igénylése, folyósítása, igénylési díja, elszámolása

5. § (1) A működési előleg iránti kérelmét a kedvezményezett 2009. október 15. és november 4. között nyújthatja be az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz. A működési előleg iránti kérelem tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány a következőket tartalmazza:

a) a kedvezményezett azonosítására vonatkozó adatok (név, regisztrációs szám),

b) az igényelt működési előlegre vonatkozó adatok (támogatási jogcím, támogatási határozat azonosítója, igényelt működési előleg százalékos mértéke),

c) a kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett a működési előleg igénybevételére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, és az azokból eredő kötelezettségeinek eleget tesz,

d) a kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel,

e) a kedvezményezett hozzájárulása ahhoz, hogy a működési előleg iránti kérelem szerinti adatait az MVH továbbítja az Irányító Hatóság részére,

f) a kedvezményezett hozzájárulása ahhoz, hogy a működési előleg iránti kérelem szerinti adatait az államháztartásról szóló törvény szerint felhasználják,

g) a kiállítás dátuma és a kedvezményezett cégszerű aláírása.

(3)[1] A működési előleg iránti kérelemről az MVH dönt, és egy összegben folyósítja a működési előleget a döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül.

(4) A működési előleg igénylésének díja (a továbbiakban: előlegigénylési díj) a működési előleg összegének 2,8%-a, amelyet a megállapított működési előlegből az MVH a működési előleg megállapítását követően számít ki, és a működési előleg folyósítását megelőzően egy részletben von le a megállapított működési előlegből. Az előlegigénylési díj az MVH-t illeti meg.

(5)[2] A kedvezményezett legkésőbb 2012. június 30-ig köteles a működési előleggel elszámolni. Az elszámolás

a) a működési előleg fizetésének alapjául szolgáló támogatási jogcímmel kapcsolatos kifizetési kérelem MVH részére történő benyújtásával a (6) bekezdésben meghatározott pénzügyi terv alapján vagy

b) a fennmaradó összeg tekintetében az MVH által közleményben közzétett pénzforgalmi számlára történő banki átutalással

történik.

(5a)[3] Az a nonprofit gazdasági társaság formában működő kedvezményezett, amelynek a LEADER helyi akciócsoport címe 2012. április 30-ig visszavonásra kerül, legkésőbb 2012. április 30-ig köteles - a működési előleg fizetésének alapjául szolgáló támogatási jogcímmel kapcsolatos kifizetési kérelem MVH részére történő benyújtásával, vagy a fennmaradó összeg tekintetében az MVH által közleményben közzétett pénzforgalmi számlára történő banki átutalással - a működési előleggel elszámolni.

(6)[4] Az MVH jogosult minden olyan kifizetési kérelem alapján a kedvezményezett rendelkezésére álló működési forrás terhére jóváhagyható támogatás összegét csökkenteni, amelyet a kedvezményezett 2012. január 31-ig benyújt, a kedvezményezett által a pénzügyi tervben meghatározott előleg elszámolás ütemének megfelelően.

(6a)[5] A kedvezményezett - a nonprofit gazdasági társasági formában működő LEADER helyi akciócsoportok kivételével - pénzügyi tervet köteles készíteni, amelyben feltünteti a működési előleg elszámolására vonatkozó ütemezést, és vállalja, hogy a még el nem számolt előleg 2012. június 30-ig elszámolásra kerül. A pénzügyi tervet az MVH felé kell benyújtani 2012. január 31-ig. A pénzügyi tervben szereplő működési előleg elszámolás ütemezésétől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a kedvezményezett az egyes kifizetési kérelmekben a pénzügyi tervben az adott időszakra megjelölt összegnél magasabb összegű működési előleg elszámolását kéri.

(7) Ha a kedvezményezett a működési előleggel az (5) bekezdésben meghatározott határnapig nem vagy csak részben számol el, a kifizetett, de el nem számolt működési előleg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 59. § (3) bekezdése alapján adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

Záró és átmeneti rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1)[6]

(2)[7]

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:

a) a Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról,

b) a Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról,

c) a Bizottság 482/2009/EK rendelete (2009. június 8.) az Európai Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet, valamint az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (127) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[2] Megállapította a 379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.12.31.

[3] Beiktatta a 379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.12.31.

[4] Megállapította a 379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.12.31.

[5] Beiktatta a 379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.12.31.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.10.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.11.

Tartalomjegyzék