344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek módosításáról

A Kormánya környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 3. és 19. pontjában, 110/A. §-ában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-ának (11) bekezdésében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában,a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés d),f) és i) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, valamint a 24. § vonatkozásában az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban OKTVF)]

"b) önállóan működő és gazdálkodó, közhatalmi központi költségvetési szerv;"

2. § A Kr. a következő 3/A. §-al egészül ki:

"3/A. § Az OKTVF jogosult a közhatalmi tevékenységen túl az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó,a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából, kiegészítő jelleggel, szolgáltatás végzésére is."

3. § A Kr. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (a továbbiakban: VKKI) a miniszter által irányított önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest."

4. § A Kr. a következő alcímekkel és 4/A-4/B. §-sal egészül ki:

"Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

4/A. § (1) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: KvVM FI) a miniszter által irányított önállóan működő és gazdálkodó, közintézményi altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest

(2) A KvVM FI-t igazgató vezeti, aki a (3) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a KvVM FI munkavállalói felett.

(3) A miniszter irányítási jogkörében a KvVM FI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti a KvVM FI gazdasági vezetőjét.

(4) A KvVM FI működési köre az ország egész területére kiterjed.

Magyar Állami Földtani Intézet

4/B. § (1) A Magyar Állami Földtani Intézet (a továbbiakban: MÁFI) a miniszter által irányított önállóan működő és gazdálkodó közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest

(2) A MÁFI-t igazgató vezeti, aki a (3) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a MÁFI munkavállalói felett.

(3) A miniszter irányítási jogkörében a MÁFI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti a MÁFI gazdasági vezetőjét.

(4) A MÁFI működési köre az ország egész területére kiterjed."

5. § A Kr. 5. § (1) bekezdés b) pontja helybe a következő rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban felügyelőség)]

"b) önállóan működő és gazdálkodó, közhatalmi központi költségvetési szerv;"

6. § A Kr. a következő 5/A. §-al egészül ki:

"5/A. § A felügyelőség jogosult a közhatalmi tevékenységen túl az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából, kiegészítő jelleggel, szolgáltatás végzésére is."

7. § A Kr. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (a továbbiakban igazgatóság)]

"b) önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv;"

8. § A Kr. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban NPI)]

"b) önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv;"

9. § A Kr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § Az NPI természetvédelmi szabálysértések elbírálására, nyilvántartás vezetésére, ellenőrzés végzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik."

10. § (1) A Kr. 9. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az OKTVF jár el a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény]

"b) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a)-b) pontjában, 71. § (3) bekezdésben, valamint a 72. §-ban foglalt környezetvédelmi hatóságként. A Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az OKTVF csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el."

(2) A Kr. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OKTVF jár el a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8. § (4) bekezdésében, 11. § (2) és (3) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés d) pontjában, 17. § (2) bekezdésében, 32. § (7) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként."

11. § A Kr. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A kérelmező székhelye szerinti felügyelőség jár el a Hgt. 14. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 27. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá 32. § (6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére kiterjedő tevékenységre irányul.

(2) A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: VTT tv.) alapján a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló létesítmények engedélyezése során környezetvédelmi és vízügyi hatóságként a szolnoki székhelyű Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el."

12. § A Kr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A települési önkormányzat jegyzője - a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője - jár el a Hgt. 30. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, a bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetben."

13. § A Kr. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kvt. 91. § (2) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként

a) az OKTVF,

b) a felügyelőség, valamint

c) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság jár el."

14. § A Kr. 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Fokozottan védett állatfaj esetén, ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az OKTVF jár el a Tvt. 43. § (2) bekezdés a)-k) és m) pontjában foglalt természetvédelmi hatóságként."

15. § A Kr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi igazgatási szervként a felügyelőséget jelöli ki."

16. § A Kr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § A VTT tv. 4. §-ában foglalt vízügyi igazgatási szervként

a) árvízi tározók és a nagyvízi mederben történő beavatkozások tekintetében a VKKI,

b) egyéb esetekben az igazgatóság

jár el."

17. § A Kr. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § A Kormány a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 4. § (1) bekezdésében, 21/B. § (5) bekezdés c) pontjában és (7)-(8) bekezdésében, valamint 22-25. §-ában foglalt eljárásokban - annak elbírálása kérdésében, hogy a géntechnológiai, illetve a géntechnológiával módosított növény termesztése iránti tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - a természetvédelmi jogkörében eljáró minisztert szakhatóságként jelöli ki."

18. § A Kr. 32/E § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a felügyelőségnek az elvi vízjogi engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, üzemeltetési és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában,]

"c) elvi vízjogi engedélyezés, vízjogi létesítési engedélyezés és vízjogi fennmaradási engedélyezés esetén, ha az eljárás régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul - annak elbírálása kérdésében, hogy a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e - első fokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szervét,"

[szakhatóságként jelöli ki.]

19. § A Kr. a következő alcímekkel és 33/A.-33/C. §-sal egészül ki:

"VKKI feladatai

33/A. § A VKKI alaptevékenysége körében ellátja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó

a) a vizek kártételei elleni védelemmel, különös tekintettel a Műszaki Törzs vezetésére,

b) vízgyűjtő-gazdálkodással,

c) vízrajzi tevékenységgel,

d) a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel,

e) egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló központi, illetve pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések megvalósításával,

f) központi vízügyi nyilvántartások és informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos, valamint

g) múzeumi, levéltári, könyvtári,

h) az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos, továbbá

i) egyéb, a miniszter által feladatkörébe utalt

feladatokat.

KvVM FI feladatai

33/B. § A KvVM FI alaptevékenysége körében

a) közreműködő szervezeti feladatokat lát el;

b) PHARE és Átmeneti Támogatási Programok Szakmai Programfelelős Szervezete keretében irányítja a miniszter hatáskörébe tartozó intézményfejlesztési projekteket;

c) a Magyarországi LIFE Iroda keretében kezeli a LIFE projekteket;

d) a miniszter által működtetett Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban: ZBR) keretében, a miniszter által kijelölt döntés-előkészítő szervként ellátja a ZBR kezelésével összefüggő jogszabályoknak megfelelő operatív, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat, végzi a pályázatok kezelését, a támogatási szerződések előkészítését, a támogatások kifizetését, az ehhez kapcsolódó ellenőrzést.

A MÁFI feladatai

33/C. § (1) A MÁFI alaptevékenysége körében a (2) bekezdés szerinti állami földtani kutatással összefüggő feladatokat lát el.

(2) A MÁFI állami földtani kutatással összefüggő feladatai:

a) az ország földtani felépítésének megismerésére és az ismeretesség növelésére irányuló földtani, valamint az ország földtani erőforrás-gazdálkodását megalapozó kutatások végzése;

b) az ország földtani tér-adat infrastruktúrájának építése és fejlesztése;c) az ország rendszeres földtani és alkalmazott földtani térképezése, a térképek és azok szöveges magyarázatának készítése, közreadása;

d) környezetföldtani, vízföldtani, mérnökgeológiai vizsgálatok végzése;

e) az Európai Uniónak a földtani közegre, valamint a felszín alatti vizekre vonatkozó jogszabályai átvételéhez, végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok ellátása, azokban történő közreműködés;

f) földtani adatok és információk gyűjtése, közreműködés a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, valamint a Földtani és Bányászati Információs Rendszer kiépítésében, fejlesztésében és működtetésében;

g) közhasznú információszolgáltatás;

h) Múzeum, szakkönyvtár, mélyfúrási magminta gyűjtemény, mérőhálózat, laboratóriumok fenntartása, üzemeltetése;

i) részvétel nemzetközi kutatási programokban, kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel."

20. § A Kr. 36. §-ának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az igazgatóság állami alaptevékenysége körében]

"g) ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;"

21. § A Kr. 37. §-ának ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az NPI állami alaptevékenysége körében a) ellátja]

"ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,"

22. § A Kr. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet

a) 9. §-ában meghatározott környezetvédelmi ügyekben első fokon - országos illetékességgel - az OKTVF,

b) 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ügyekben első fokon - országos illetékességgel - a kérelmező székhelye szerinti felügyelőség jár el."

23. § (1) A Kr. 1. számú mellékletének IV. pontja az 1. számú melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 2. számú mellékletének II. pontja a 2. számú melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 3. számú mellékletének II. pontja a 3. számú melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. 4. számú melléklete helyébe a rendelet 4. számú melléklete lép.

Más kormányrendeletek módosítása

24. § (1) Az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat)

a) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal;

b) önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv;

c) székhelye Budapest;

d) működési köre az ország egész területére kiterjed.

(2) A Szolgálat külön jogszabályban meghatározott hatósági eljárásban való szakhatósági közreműködésre közhatalmi jogkörrel rendelkezik."

(2) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő i)-j) ponttal egészül ki:

[A Szolgálat állami feladatként]

"i) ellátja a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ működtetőjeként az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat minőségirányítási, mérőkészülék típus alkalmassági felülvizsgálati, valamint adatközponti feladatait,

j) előkészíti a nemzetközi szerződésekből eredő jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében a környezeti levegő minőségének állapotára vonatkozó adatokat, valamint az ilyen jellegű kötelezettségek teljesítése érdekében légszennyező anyagokra vonatkozó emissziós leltárt készít és vezet."

25. § A települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyezi a települési hulladékokkal kapcsolatos:]

"b) üzletszerű szállítást, kivéve az országba történő behozatalnak, kivitelnek, átszállításnak minősülő szállítást, valamint, ha a szállítási tevékenység az ország egész területére kiterjed;"

26. § A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) a területi hulladékgazdálkodási terv készítése során bekéri a területi hulladékgazdálkodási terv tervezetére a tervezési területtel érintett e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott közigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, az érintett érdek-képviseleti szervek, valamint a környezetvédelmi társadalmi szervezetek véleményét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a területi hulladékgazdálkodási terv elkészítéséért felelős felügyelőség írásban megkeresi az (1) bekezdésben megjelölt érintetteket. Ezzel egyidejűleg a területi hulladékgazdálkodási terv tervezetét elektronikus adathordozó útján megküldi a társadalmi szervezetek, e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott közigazgatási szervek, valamint a tervezési területen működő helyi önkormányzatok részére, és értesíti őket arról, hogy hivatali helyiségében a területi hulladékgazdálkodási terv tervezete nyomtatott formában megtekinthető."

27. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felügyelőség a határozatában]

"f) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyezését kizáró ok merült fel,

fa) ennek tényét rögzíti és - az fb) pontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

fb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;"

Záró rendelkezések

28. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 15. §-a és 26. §-a 2011. január 15. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr. 38. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(4) E rendelet, valamint a Kr. 21. §-a, továbbá a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének d) pontja 2011. január 16. napján hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter

1. számú melléklet a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

"IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékessége

1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Győr megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Sopron megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Tatabánya megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Győr-Moson-Sopron megye - kivéve

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira

közigazgatási területét.

e) Komárom-Esztergom megye

teljes közigazgatási területe.

f) Vas megyéből

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápóc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu

közigazgatási területe.

g) Veszprém megyéből

Egyházaskesző,

Kemenesszentpéter,

Malomsok,

Marcaltő,

Várkesző

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig (1850,2-1708,2 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág országhatártól a torkolatig terjedő 122,5 km, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86,7 km hosszban, továbbá a Marcal a 22 fkm-től a torkolatig, a Lajta országhatártól a torkolatig terjedő 18,6 km hosszú szakasza; valamint a Fertő tó;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák, valamint az összekötő csatorna jobb és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét oldali töltése Bősárkány és Győr között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig, a Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Győr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével együtt.

C) Illetékessége a rendelet 20. §-ában, valamint 34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület,

b) A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékessége [2/A) és B) pontok].

D) Általános területi kapcsolattartása:

Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

2. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Nagykanizsa megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Szombathely megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Zalaegerszeg megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Győr-Moson-Sopron megyéből

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira

közigazgatási területe.

e) Somogy megyéből

Balatonszentgyörgy,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény, Inke,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitva,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területe, valamint

Őrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe.

f) Vas megye - kivéve

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápóc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu

közigazgatási területét.

g) Veszprém megyéből

Kemeneshőgyész,

Magyargencs

közigazgatási területe.

h) Zala megye - kivéve

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási területét.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Mura az országhatártól a Dráva torkolatig 48,6 km hosszban, a Rába a sárvári vasúti hídtól az országhatárig (86,7 fkm -216,3 fkm) 129,6 km hosszban, a Lapincs az országhatártól a Rába torkolatig ,7 km hosszban (a 0,7 fkm -1,57 fkm között határfolyó);

b) árvízvédelmi:

a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi rendszer, a Rába árvízvédelmi fővédvonalai a sárvári vasúti híd és az országhatár között, valamint a Lapincs árapasztó vápa Szentgotthárdon.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala, Győr-Moson-Sopron, Somogy megye, az Illetékességen működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

3. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Székesfehérvár megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Dunaújváros megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Szekszárd megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Veszprém megyei jogú város

közigazgatási területe.

e) Baranya megyéből

Ófalu

közigazgatási területe.

f) Fejér megye

teljes közigazgatási területe - kivéve

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területét.

g) Somogy megyéből

Balatonszabadi,

Kánya,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Tengőd közigazgatási területe, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó

közigazgatási területe.

h) Tolna megye - kivéve

Attala,

Csikóstőttős,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcső,

Kismányok,

Lápafő,

Nagymányok,

Nak,

Váralja,

Várong,

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területét, valamint

a Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának területét.

i) Veszprém megye - kivéve

Egyházaskesző,

Kemeneshőgyész,

Kemenesszentpéter,

Magyargencs,

Malomsok,

Marcaltő,

Várkesző

közigazgatási területét.

j) Zala megyéből

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyó- és tószabályozási:

a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölcske-Báta között, a Szt. László-vízfolyás bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti torkolati szakasz, a Sió Simontornya-Sióagárd közötti bal parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a Sióba ömlő Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti töltései.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Dunaújváros, Szekszárd, Székesfehérvár, Veszprém megyei jogú városok, Fejér, Tolna, Veszprém megyék, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

4. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban

a) Pécs megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Kaposvár megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Baranya megye - kivéve

Ófalu közigazgatási területét.

d) Bács-Kiskun megyéből a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe a dunaföldvári híd szelvényétől a déli országhatárig.

e) Tolna megyéből

Attala,

Csikóstőttős,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcső,

Kismányok,

Lápafő,

Nagymányok,

Nak,

Váralja,

Várong,

a Duna menti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe a dunaföldvári híd szelvényétől a megye déli határáig, valamint

a Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának területe.

f) Somogy megye - kivéve

Balatonszentgyörgy,

Balatonszabadi,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Kánya,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitva,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tengőd,

Tikos,

Varászló,

Vese,

Vörs, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe), és

Őrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236-225 fkm és 200-68 fkm) 143 km hosszban, a Duna a dunaföldvári hídtól a déli országhatárig (1560,5-1433,0 fkm) 127,5 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Dunaszekcső és a déli országhatár között, a Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között.

C)Általános területi kapcsolattartása:

Pécs, Kaposvár megyei jogú város, Baranya, Somogy megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

5. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Budapest főváros

közigazgatási területe.

b) Salgótarján megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Heves megyéből

Apc,

Boldog,

Hatvan,

Heréd,

Kerekharaszt,

Lőrinci,

Nagykökényes,

Petőfibánya,

Zagyvaszántó

közigazgatási területe.

d) Nógrád megye

teljes közigazgatási területe.

e) Pest megye - kivéve

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Köröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykőrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás

közigazgatási területét.

f) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében a Duna parti településeinek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd szelvényéig.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig (1708,2-1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei-Duna-ág 32 km és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák-magyar határszakasza 141 km hosszban, a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídig 41 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Pilismarót-Dunafüred között, a Duna bal part Szob-Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget és Csepel-sziget védvonalai, a Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsőszentgyörgy között, és az Ipoly bal parti védvonalai.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Budapest főváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest, Heves és Nógrád megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

6. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Debrecen megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Békéscsaba megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Hajdú-Bihar megye - kivéve Téglás

közigazgatási területét.

d) Békés megye - kivéve

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza

közigazgatási területét.

e) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Szorgalmatos,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy-Berettyó Bucsától az ágotai hídig, és Túrkevétől a torkolatig 54,8 km hosszban, a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettős- és Hármas-Körös teljes 37 km, illetőleg 91 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza bal part Rakamaz-Tiszafüred között, a Keleti-főcsatorna visszatöltésezett mindkét parti védtöltésével, a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy-Berettyó bal part Nádudvar-Bucsa között, a Berettyó jobb part az országhatár-Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-főcsatorna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-főcsatornának az országhatárig, a Kálló-főcsatornánál a Bakonszegi útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Berettyó-torkolat között, a Hortobágy-Berettyó bal parti töltés Bucsa és a torkolat között, a Hármas-Körös jobb parti töltése a Hortobágy-Berettyó és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármas-Körös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampa és a Sebes-Körös között, a Kettős-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szükségtározók töltései, a Gyulavári és Dénes-majori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd-Békésszentandrási lokalizációs töltés az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság határáig.

C) Illetékessége a rendelet 20. §-ában, valamint 34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület

b) A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékessége [7/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Debrecen megyei jogú város, Békéscsaba megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

7. FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Nyíregyháza megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Hajdú-Bihar megyéből

Téglás

közigazgatási területe.

c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - kivéve

Szorgalmatos,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári

közigazgatási területét.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig (744,8-543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig 30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Tarpa-Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs-Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád-Tiszabecs között, a Túr jobb és bal part Garbolc-Tiszakóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetőleg Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part Ágerdő-Vásárosnamény között, a Lónyay-főcsatorna jobb és bal part, valamint a Lónyay-főcsatorna bal parti szakaszán beömlő Nyíri-főfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai.

C)Általános területi kapcsolattartása:

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Eger megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Miskolc megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megye

teljes közigazgatási területe.

d) Heves megye - kivéve

Apc,

Átány,

Boldog,

Erdőtelek,

Hatvan,

Heréd,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Kömlő,

Lőrinci,

Nagykökényes,

Petőfibánya,

Pély,

Sarud,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána,

Zagyvaszántó

közigazgatási területét.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig (543,7-440,0 fkm) 103,7 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig 125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Zemplénagárd-Sarud között, a Bodrog jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci, Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között, a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyűvölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tana két part Kál-Jászjákóhalma közötti szakasza a Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói patakok visszatöltésezett szakaszai.

C) Illetékessége a rendelet 20. §-ában, valamint 34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület

b) A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Illetékessége [9/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

9. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Szolnok megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Heves megyéből

Átány,

Erdőtelek,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Kömlő,

Pély,

Sarud,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána

közigazgatási területe.

c) Jász-Nagykun-Szolnok megye - kivéve

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa

közigazgatási területét.

d) Pest megyéből

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Köröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykőrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0-253,8 fkm) 186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0 fkm-ig, a Zagyva a jászfelsőszentgyörgyi vízmércétől a torkolatig 83,9 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Lakitelek-Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatöltésezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja Jászfelsőszentgyörgy-Szolnok között, a Tápió jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyörgyéig, a Német-éri-főcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-főcsatorna és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a Tisza között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

10. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Hódmezővásárhely megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Kecskemét megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Szeged megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Csongrád megye

teljes közigazgatási területe.

e) Bács-Kiskun megye - kivéve a

Duna menti településeknek a Duna (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

f) Békés megyéből

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8-159,6 fkm) 94,2 km, a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km;

b) árvízvédelmi:

a Duna bal part Solt-déli országhatár között, a Tisza jobb part alpári magaspart (Lakitelek-Alpár közigazgatási határ)-déli országhatár közötti szakasza, a Dong-éri-főcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltésezése, a Tisza bal part a Hármas-Körös torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna jobb és bal parti töltése a Maros és a Királyhegyesi-főcsatorna között.

C)Általános területi kapcsolattartása:

Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely megyei jogú városok, Csongrád, Bács-Kiskun megye,az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok."

2. számú melléklet a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

"II. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési köre

1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Győr-Moson-Sopron megye - kivéve

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Bakonypéterd,

Csáfordjánosfa,

Csér,

Csikvánd,

Egyházasfalu,

Fenyőfő,

Gyalóka,

Gyarmat,

Iván,

Lázi,

Répcevis,

Románd,

Sikátor,

Sopronhorpács,

Szakony,

Szerecseny,

Veszprémvarsány,

Und,

Zsira

közigazgatási területét.

b) Komárom-Esztergom megye - kivéve Szárliget közigazgatási területét,

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét az Ipoly torkolattól a folyásirányban lefelé.

c) Vas megyéből

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápoc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu

közigazgatási területe.

d) Veszprém megyéből

Egyházaskesző,

Kemenesszentpéter,

Malomsok,

Marcaltő,

Várkesző közigazgatási területe.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig (1850,2-1708,2 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág országhatártól a torkolatig terjedő 122,5 km, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86,7 km hosszban, továbbá a Marcal a 22 fkm-től a torkolatig, a Lajta országhatártól a torkolatig terjedő 18,6 km hosszú szakasza; valamint a Fertő tó;

b) árvízvédelmi művek:

a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák, valamint az összekötő csatorna jobb- és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét oldali töltése Bősárkány és Abda között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig,a Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Győr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével együtt;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények.

C) Kapcsolattartás:

Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye.

2. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Budapest főváros

teljes közigazgatási területe.

b) Pest megye - kivéve

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Kőröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykőrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás

közigazgatási területét.

c) Nógrád megye

teljes közigazgatási területe.

d) Heves megyéből

Apc,

Boldog,

Hatvan,

Heréd,

Kerekharaszt,

Lőrinci,

Nagykökényes,

Zagyvaszántó

közigazgatási területe.

e) Fejér, tolna és Bács-Kiskun megyében azon Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe, melyek a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd felső éléig helyezkednek el.

f) Komárom-Esztergom megyében a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe az Ipoly torkolattól folyásirányban lefelé.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig (1708,2-1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei Duna-ág 32 km és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák-magyar határszakasza 141 km hosszban, a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídig 41 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Duna jobb part Pilismarót-Dunafüred között, a Duna bal part Szob-Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget és Csepel-sziget védvonalai - kivéve Budapest és Szentendre saját szervezettel védekező városok védvonalait -, a Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsőszentgyörgy között és az Ipoly bal parti védvonalai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül Bács-Kiskun megyében:

Kunpeszér határában a XX. jelű belvízcsatorna; Kunszentmiklós határában a XXXI. jelű belvízcsatornának a XXXIII. jelű belvízcsatorna betorkolása feletti szakasza; Tass határában az I. főcsatorna és a Szivárgó-csatorna kezelése;

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

a Galga és az Egyesült-Tápió patakok kezelése;

Fejér megyében:

Kígyós, Sajgó, Etyeki, Mányi, Zámori patakok és mellékágaik.

C) Kapcsolattartás:

Budapest főváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest és Nógrád megye.

3. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Bács-Kiskun megye - kivéve

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csólyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kiskunfélegyháza,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Lakitelek,

Móricgát,

Nyárlőrinc,

Pálmonostora,

Petőfiszállás,

Szank,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszaalpár,

Tiszakécske,

Tiszaug

Tompa,

Városföld,

Zsana

közigazgatási területét,

továbbá Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső részét.

b) Baranya megyéből

Homorúd közigazgatási területe, továbbá

Mohács város közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Duna a dunaföldvári híd felső élétől a déli országhatárig (1560,5-1433 fkm) 127,5 km;

b) árvízvédelmi művek:

a Duna bal part Solt-déli országhatár között, kivéve a Baja város belterületét védő fővédvonal 0+000-2+655 tkm szakasza;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Bács-Kiskun megyében:

Bócsa község határában a VII. számú csatorna;

Pest megyében:

Tatárszentgyörgy határában a XXIII. jelű belvízcsatorna kezelése: Bugyi határában a Duna-völgyi főcsatorna a Kunpeszér-Bugyi közútig.

C) Kapcsolattartás:

Kecskemét megyei jogú város, Bács-Kiskun megye.

4. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Fejér megye teljes közigazgatási területe - kivéve

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

b) Veszprém megye - kivéve

Egyházaskesző,

Kemeneshőgyész,

Kemenesszentpéter,

Magyargencs,

Malomsok,

Marcaltő,

Várkesző közigazgatási területét.

c) Tolna megye - kivéve

Attala,

Csikóstőttős,

Jágónak,

Kaposszekcső,

Kapospula,

Lápafő,

Nak közigazgatási területét, továbbá

Váralja Völgységi patak jobb partjára eső részét,

Várong közigazgatási területét, továbbá

Kismányoknak és

Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára eső részét, valamint

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

d) Somogy megyéből

Balatonszabadi,

Kánya,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Tengőd

közigazgatási területe, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

e) Baranya megyéből

Ófalu területe, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső része.

f) Bács-Kiskun megyéből

Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső része.

g) Győr-Moson-Sopron megyéből

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Bakonypéterd,

Csikvánd,

Fenyőfő,

Gyarmat,

Lázi,

Románd,

Sikátor,

Szerecseny,

Veszprémvarsány

közigazgatási területe.

h) Komárom-Esztergom megyéből:

Szárliget

közigazgatási területe.

i) Zala megyéből

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

B) Működési vonalai:

a) folyók, tavak:

a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;

b) árvízvédelmi művek:

a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölcske-Báta között, a Szt. László-vízfolyás bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti torkolati szakasz, a Sió Simontornya-Sióagárd közötti bal parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a Sióba ömlő Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti töltései;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Baranya megyében:

Mágocs határában a Kapos-csatorna jobb parti oldala és jobb parti depóniája;

Tolna megyében:

Kaposszekcső és Csikóstőttős határában a Kapos-csatorna jobb parti depóniája a Dombóvár-Kaposszekcső út hídjától lefelé; Nak határában a Kis-Konda patak.

C) Kapcsolattartás:

Székesfehérvár, Dunaújváros, Szekszárd és Veszprém megyei jogú városok, Fejér, Tolna és Veszprém megye.

5. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Pécs megyei jogú város.

b) Baranya megye - kivéve

Homorúd, valamint

Ófalu közigazgatási területét, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső részét, valamint Mohács közigazgatási területének

a Duna bal partjára eső részét.

c) Somogy megye - kivéve

Balatonszentgyörgy,

Balatonszabadi,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Kánya,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Őrtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tengőd,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területét, továbbá

Marcali közigazgatási területének a Zala folyóvízgyűjtőjére eső részét Horvátkút lakott hellyel,

a Balaton parti településekneka tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

d) Tolna megyéből

Attala,

Csikóstőttős,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcső,

Lápafő,

Nak,

Várong,

Váralja, továbbá Kismányok és

Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi patak jobb partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236-225 fkm és 200-68 fkm) 143 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Duna jobb part Mohács és a déli országhatár között, a Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Tolna megyében:

Dombóvár határában a Kapos-vízfolyás medre a Dombóvár-kaposszekcsői út hídjától vízfolyás szerint felfelé; Váralja, Kismányok és Nagymányok határában a Völgységi patak medre.

C) Kapcsolattartás:

Pécs, Kaposvár megyei jogú városok, Baranya és Somogy megye.

6. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Vas megye - kivéve

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápoc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu közigazgatási területét.

b) Zala megye

teljes közigazgatási területe.

c) Győr-Moson-Sopron megyéből

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira közigazgatási területe.

d) Veszprém megyéből

Kemeneshőgyész,

Magyargencs közigazgatási területe.

e) Somogy megyéből

Balatonszentgyörgy,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Őrtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területe, valamint

Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső része Horvátkút lakott hellyel.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Mura az országhatártól a Dráva torkolatig 48,6 km hosszban, a Rába a sárvári vasúti hídtól az országhatárig (86,7 fkm -216,3 fkm) 129,6 km hosszban, a Lapincs az országhatártól a Rába torkolatig 0,7 km hosszban (a 0,7 fkm - 1,57 fkm között határfolyó);

b) árvízvédelmi művek:

a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi rendszer, a Rába árvízvédelmi fővédvonalai a sárvári vasúti híd és az országhatár között, valamint a Lapincs árapasztó vápa Szentgotthárdon;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Vas megyében:

a Répce a répcelaki osztómű feletti szakaszán az országhatárig; a Kőris patak a jákfai hídtól felfelé: a Marcal a Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyék határától (Mórichida) Vas és Veszprém megyék határáig Megyer.

C) Kapcsolattartás:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala megye.

7. FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - kivéve

Nyírlugos,

Penészlek,

Szorgalmatos,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári települések közigazgatási területét,

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszabercel,

Tiszakanyár,

Tiszatelek,

Gávavencsellő települések közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, továbbá

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét,

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38-as számú út által alkotott vonaltól délre eső területét.

b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Cigánd,

Kenézlő,

Tiszakarád,

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

c) Hajdú-Bihar megyéből

Téglás közigazgatási területe, valamint

Nyíradony közigazgatási területének északi része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig (744,8-543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig 30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Tisza jobb part Tarpa-Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs-Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád-Tiszabecs között, a Túr jobb és bal part Garbolc-Tiszakóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetőleg Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part Ágerdő-Vásárosnamény között, a Szamos-Túr közi zárógát, az Olcsvaapáti körgát, a Lónyay-főcsatorna jobb és bal part, valamint a Lónyay-főcsatorna bal parti szakaszán beömlő Nyíri-főfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Hajdú-Bihar megyéből:

Hajdúhadház határában a Hadházi (VIII/7-2.) mellékág, Téglás határában a Téglási (VIII/7.) mellékág kezelése.

C) Kapcsolattartás:

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye - kivéve

Ároktő,

Cigánd,

Hejőkürt,

Kenézlő,

Oszlár,

Révleányvár, valamint

Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,

Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt),

Tiszacsermely,

Tiszadorogma,

Tiszakarád,

Tiszakeszi,

Tiszapalkonya,

Tiszatardos,

Tiszatarján, valamint

Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,

Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,

Tokaj és

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszadada,

Tiszabercel,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszakanyár,

Tiszalök,

Tiszatelek, valamint

Gávavencsellő közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

c) Heves megye - kivéve Apc,

Átány,

Boldog,

Erdőtelek,

Hatvan,

Heréd,

Heves,

Hevesvezekény,

Kerekharaszt,

Kisköre,

Lőrinci,

Nagykökényes,

Pély,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána,

Zagyvaszántó közigazgatási területét, továbbá

Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét,

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,

Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét, valamint a Kiskörei-tározó területére eső részét.

d) Hajdú-Bihar megyéből

Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

közigazgatási területe, továbbá

Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső része,

Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig (543,7-440,0 fkm) 103,7 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig 125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Tisza jobb part Zemplénagárd-Sarud között, a Bodrog jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci, Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között, a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyűvölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tarna két part Kál-Jászjákóhalma közötti szakasza a Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói patakok visszatöltésezett szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Sarud határában a Laskó patak medre; Sarud, Tiszanána, Kömlő határában a Csincsa belvízcsatorna vízgyűjtő területe;

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Jászberény határában az Ágói patak és a bal parti vízgyűjtője, a Tarna patak és a bal parti vízgyűjtője, Jászjákóhalma határában a Tarna patak;

Nógrád megyében:

a ceredi Tarna patak, a Zabar, Kőverő, Utas patakok, Verscsátér és a Szilas patak.

C) Kapcsolattartás:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.

9. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Hajdú-Bihar megye - kivéve

Téglás közigazgatási területét,

Nyíradony közigazgatási területének északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét,

Komádi és

Körösszakál Sebes-Körös bal partjára eső részét,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt,

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső részét.

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Nyírlúgos,

Penészlek,

Szorgalmatos,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszadob,

Tiszadada közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része,

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati része, valamint

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38. sz. út által alkotott vonaltól délre eső területe.

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Tokaj,

Tiszatardos,

Tiszaújváros,

Tiszapalkonya,

Oszlár,

Hejőkürt,

Tiszatarján,

Tiszakeszi,

Ároktő, valamint

Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része,

Nagyiván közigazgatási területe,

Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,

Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldali hullámterét és töltését érintő része.

e) Békés megyéből:

Bucsa közigazgatási területe,

Ecsegfalva közigazgatási területének északkeleti része,

Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé eső része,

Biharugra és

Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy-Berettyó Bucsától az Ágotai hídig;

b) árvízvédelmi művek:

a Tisza bal part Rakamaz-Tiszafüred között, a Keleti-főcsatorna visszatöltésezett szakasza mindkét parti védtöltésével, a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy-Berettyó bal part Nádudvar-Bucsa között, a Berettyó jobb part az országhatár-Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-főcsatorna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-főcsatornának az országhatárig, a Kálló-főcsatornánál a Bakonszegi útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Berettyó-torkolat között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Ecsegfalva határában a Sárréti-főcsatorna kezelése;

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:

Nyírbéltek határában az országhatárt metsző Penészleki belvízcsatornák kezelése;

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Tiszaörs és Tiszaigar határában a Sarkad-Mérges-Sáros-ér kezelése.

C) Kapcsolattartás:

Debrecen megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye.

10. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Jász-Nagykun-Szolnok megye - kivéve

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

Nagyiván közigazgatási területét, továbbá

Jászberény közigazgatási területének az Ágói patakés a Tarna patak bal partjára eső részét,

Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára eső részét,

Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldalára eső részét,

Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét,

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét,

Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső részét,

Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a Hármas-Körös bal partjára eső részeit,

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső részét,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső részét,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét.

b) Heves megyéből:

Átány,

Erdőtelek,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Pély,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána közigazgatási területe, továbbá

Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső

része,

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része,

Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső része, valamint a Kiskörei-tározó területére eső része.

c) Békés megyéből:

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső része.

d) Csongrád megyéből

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része, Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső része.

e) Bács-Kiskun megyéből:

Lakitelek,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszakécske közigazgatási területe,

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

f) Pest megyéből:

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Kőröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykőrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás közigazgatási területe.

g) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0-253,8 fkm) 186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0 fkm-ig, a Zagyva a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídtól a torkolatig 83,9 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Tisza jobb part Sarudtól Lakitelek és Tiszaalpár közigazgatási határáig, a Laskó visszatöltésezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja Jászfelsőszentgyörgy-Szolnok között, a Tápió jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyörgyéig, a Német-éri-főcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-főcsatorna és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a Tisza között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Dormánd, Füzesabony, Kál, Kompolt, Kápolna és Kerecsend határában a Hanyi belvízi főcsatorna vízrendszeréhez tartozó mellékcsatornák;

Pest megyében:

Tápiószentmárton határában a Perje-felső-, Söregi- és Kutyatejes-csatornák.

Kiemelt vízi létesítmények:

a Kiskörei Vízlépcső, a Kiskörei-tározó, a Nagykunsági-főcsatorna (Keleti-ág, Nyugati-ág, NK III-2), a Jászsági-főcsatorna.

C) Kapcsolattartás:

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye.

11. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG A) Működési köre

a) Csongrád megye - kivéve

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.

Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső részét.

b) Bács-Kiskun megyéből

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csólyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunfélegyháza,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Móricgát,

Nyárlőrinc,

Pálmonostora,

Petőfiszállás,

Szank,

Tiszaalpár,

Tompa,

Városföld,

Zsana közigazgatási területe, valamint

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

c) Békés megyéből:

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza közigazgatási területe.

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8-159,6 fkm) 94,2 km és a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Tisza jobb part Lakitelek és Tiszaalpár közigazgatási határa, valamint a déli országhatár közötti szakasza, a Dong-éri-főcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltésezése, a Tisza bal part a Hármas-Körös torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna jobb és bal parti töltése a Maros és a Királyhegyesi-főcsatorna között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Mágócs-éri-főcsatorna Csorvás közigazgatási területén,

Bács-Kiskun megyében:

Félegyházi-vízfolyás Helvécia közigazgatási területén.

C) Kapcsolattartás:

Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely megyei jogú városok, Csongrád megye.

12. KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Működési köre

a) Békés megye - kivéve

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Bucsa,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyháza,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza közigazgatási területét,

Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a

Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét,

Kőrösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,

Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét

b) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Mezőtúr közigazgatási területéneka Hortobágy-Berettyó bal és a Hármas-Körös jobb partjának a Hortobágy-Berettyó torkolat feletti része és a Hármas-Körös bal parti része, valamint

Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső része.

c) Hajdú-Bihar megyéből:

Komádi és

Kőrösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal partjára eső része,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettős- és Hármas-Körös teljes 37 km, illetőleg 91 km hosszban, a Hortobágy-Berettyó a torkolattól Ecsegfalva és Bucsa közigazgatási határáig 54,8 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Hortobágy-Berettyó bal parti töltés a torkolattól Ecsegfalva és Bucsa közigazgatási határáig 43 km hosszban és a Hármas-Körös jobb parti töltése a Hortobágy-Berettyó és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármas-Körös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampaés a Sebes-Körös között, a Kettős-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szükségtározók töltései, a Kisdelta szükségtározó zárótöltése (a Fehér-Körös jobb oldali és a Fekete-Körös bal oldali védtöltései között), a Gyulavári és Dénes-majori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd-Békésszentandrási lokalizációs töltés az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság határáig;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

a Dögös-Kákafoki-főcsatorna Nagyszénás, Orosháza területén;

Hajdú-Bihar megyében:

Biharnagybajom-Nagyrábé-Darvas község határában az Ó-Berettyó-csatorna."

3. számú melléklet a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

"II. A nemzeti park igazgatóságok működési köre

1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéből

a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület a Sajó kisvízi medrével együtt, továbbá

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújszántó

Abaújvár

Alsóberecki

Alsódobsza

Alsóregmec

Arka

Baskó

Bekecs

Bodroghalom

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Bodrogolaszi

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Bózsva

Cigánd

Dámóc

Erdőbénye

Erdőhorváti

Felsőberecki

Felsődobsza

Felsőregmec

Filkeháza

Fony

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Gesztely

Golop

Gönc

Göncruszka

Györgytarló

Háromhuta

Hejce

Hercegkút

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kéked

Kenézlő

Kishuta

Kisrozvágy

Komlóska

Korlát

Kovácsvágás

Lácacséke

Legyesbénye

Mád

Makkoshotyka

Megyaszó

Mezőzombor

Mikóháza

Mogyoróska

Monok

Nagyhuta

Nagykinizs

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pányok

Pere

Pusztafalu

Rátka

Regéc

Révleányvár

Ricse

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Semjén

Sima

Sóstófalva

Szegi

Szegilong

Szentistvánbaksa

Szerencs

Tállya

Tarcal

Telkibánya

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tiszaladány

Tokaj

Tolcsva

Újcsanálos

Vágáshuta

Vajdácska

Vámosújfalu

Vilmány

Vilyvitány

Viss

Vizsoly

Zalkod

Zemplénagárd

Zsujta települések közigazgatási területe.

2. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Veszprém megye.

b) Győr-Moson-Sopron megye területén:

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Fenyőfő,

Románd,

Sikátor,

Veszprémvarsány

települések közigazgatási területe.

c) Zala megye területe - kivéve

Csöde,

Felsőszenterzsébet,

Magyarföld,

Szentgyörgyvölgy,

Zalalövő

települések közigazgatási területén az Őrségi Nemzeti Park területe.

d) Somogy megye területén:

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szőkedencs

települések közigazgatási területe, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések, kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe - kivéve az Aggteleki és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.

b) Heves megye - kivéve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.

c) Nógrád megye - kivéve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe.

d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban.

4. DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Baranya megye.

b) Somogy megye területe - kivéve

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szőkedencs, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó

települések közigazgatási területe, Marcali település közigazgatási területe nélkül.

c) Tolna megye.

d) Bács-Kiskun megye területén:

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle

települések közigazgatási területe, illetve

Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe.

e) Fejér megye területén:

a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban

5. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Budapest főváros.

b) Fejér megye.

c) Komárom-Esztergom megye - kivéve

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatásban

d) Pest megye területe - kivéve

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

e) Nógrád megye területén:

a Duna-Ipoly Nemzeti Parkterülete, Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak településhatárokban.

f) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban.

6. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Győr-Moson-Sopron megye területe - kivéve

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Fenyőfő,

Románd,

Sikátor,

Veszprémvarsány

települések közigazgatási területét.

b) Komárom-Esztergom megye területén:

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe

Komárom településhatárban.

c) Vas megye területén:

a Fertő-Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és Nagygeresd községhatárokban.

d) Veszprém megye területén:

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Gic településhatárban.

7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Hajdú-Bihar megye.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban, a Körös-Maros Nemzeti Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.

c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.

d) Heves megye területén:

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Kisköre és Pély településhatárban,

valamint a Tisza-tó területe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána és Kisköre településhatárban.

e) Bács-Kiskun megye területén:

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug településhatárokban.

f) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:

a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe Tiszakarád, Tiszacsermely településhatárokban,

a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma községhatárban,

a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk településhatárokban.

8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Bács-Kiskun megye területe - kivéve

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle,

települések közigazgatási területe, illetve

Baja,

Érsekcsanád,

Fajsz,

Sükösd

településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe,

kivéve továbbá

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske, Tiszaug településhatárokban.

b) Csongrád megye területén:

Algyő,

Ásotthalom,

Baks,

Balástya,

Bordány,

Csanytelek,

Csongrád,

Csengele,

Dóc,

Domaszék,

Felgyő,

Forráskút,

Kistelek,

Mórahalom,

Ópusztaszer,

Öttömös,

Pusztamérges,

Pusztaszer,

Röszke,

Ruzsa,

Sándorfalva,

Szatymaz,

Szeged, kivéve a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban,

Tiszasziget,

Tömörkény,

Újszentiván,

Üllés,

Zákányszék,

Zsombó települések közigazgatási területe, valamint a

Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe Mindszent, Mártély és Hódmezővásárhely településhatárokban, továbbá a a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe Szentes településhatárban.

c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban.

d) Pest megye területén:

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

9. KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

Működési területe:

a) Békés megye.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Körös-Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.

c) Csongrád megye területén:

Ambrózfalva,

Apátfalva,

Árpádhalom,

Csanádalberti,

Csanádpalota,

Derekegyház,

Deszk,

Eperjes,

Fábiánsebestyén,

Ferencszállás,

Földeák,

Hódmezővásárhely, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Királyhegyes,

Kiszombor,

Klárafalva,

Kövegy,

Kübekháza,

Magyarcsanád,

Makó,

Maroslele,

Mártély, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Mindszent, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Nagyér,

Nagylak,

Nagymágocs,

Nagytőke,

Óföldeák,

Pitvaros,

Szegvár,

Szentes, kivéve a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe,

Székkutas,

települések közigazgatási területe, valamint

a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban.

10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Vas megye területe - kivéve

a Fertő-Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagygeresd településhatárok közé eső területét.

b) Zala megye területén:

Csöde,

Felsőszenterzsébet,

Magyarföld,

Szentgyörgyvölgy,

Zalalövő

települések közigazgatási területéből a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén kívül eső területek."

4. számú melléklet a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az előzetes vizsgálati, a környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságok

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokMásodfok
Előzetes
vizsgálat
Környezeti
hatásvizsgálat
Egységes
környezet-
használati
engedélyezés
1.Minden esetben.A környezet- és
település-egészségügyre,
az egészségkárosító kockázatok és
esetleges hatások felmérésére,
a felszín alatti vizek minőségét,
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezők
vizsgálatára, lakott területtől
(lakóépülettől) számított
védőtávolságok véleményezésére,
a talajjal, a szennyvizekkel,
veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos közegészségügyi
követelmények érvényesítésére,
az emberi használatra szolgáló
felszíni vizek védelmére, továbbá
a levegő higiénés követelmények
teljesülésére kiterjedően.
Állami
Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat
regionális intézete
Országos
Tisztifőorvosi Hivatal
2.Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy
gyógyhelyre, természetes
gyógytényezőre hatást gyakorló
módon valósul meg.
Természetes gyógytényezők,
gyógyhelyek természeti
adottságainak és az emberi
használatra szolgáló felszíni vizek
védelmére, valamint a természetes
gyógytényezőket érintő hatások
vizsgálatára kiterjedően.
Országos
Tisztifőorrvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdőügyi
Főigazgatósága
Egészségügyi
Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal
3.Ha a tevékenység
következtében
az a környezeti elem
vagy rendszer
hatásviselő lehet,
amelynek védelme
a hatáskörébe tartozik,
azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely
elleni védelmet
jogszabály a feladat- és
hatáskörébe utalja.
Az egy-
séges
környezet-
használati
engedély
megszer-
zésére
irányuló
eljárás
műemléki
területet
régészeti
lelőhelyet
vagy
régészeti
védőöve-
zetet érint.
Kulturális örökség
(műemlékvédelem, műemléki
területek védelme, nyilvántartott
régészeti lelőhelyek) védelmére
kiterjedően.
Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal területi szerve
Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal központi
szerve
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokMásodfok
Előzetes
vizsgálat
Környezeti
hatásvizsgálat
Egységes
környezet-
használati
engedélyezés
4.Ha a tevékenység következtében
az a környezeti elem vagy rendszer
hatásviselő lehet, amelynek védelme
hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy
olyan környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely elleni védelmet
jogszabály a feladat- és hatáskörébe
utalja
A helyi környezet- és
természetvédelemre kiterjedően
érintett települési
önkormányzat
jegyzője
a Kormány általános
hatáskörű területi
államigazgatási
szerve
5.Ha az eljárás termőföld, erdő vagy
azzal szomszédos földrészlet
igénybevételével megvalósuló
beruházás, illetve tevékenység
engedélyezésére irányul.
A termőföldre és az erdőre
gyakorolt hatások vizsgálata.
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
területi szerve
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Központja
6.Ha a tevékenység
következtében
az a környezeti elem
vagy rendszer
hatásviselő lehet,
amelynek védelme
hatáskörükbe tartozik,
azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely
elleni védelmet
jogszabály feladat- és
hatáskörébe utalja
Ha az egy-
séges
környezet-
használati
engedély
megszer-
zésére
irányuló
eljárás
termőföl-
det érint.
Termőföld mennyiségi védelmének
követelményei tekintetében.
körzeti földhivatal,
több körzeti
földhivatal
illetékességi területét
érintő esetekben
a megyei földhivatal,
a fővárosban
a Fővárosi Földhivatal
megyei földhivatal,
a fővárosban
a Fővárosi
Földhivatal, ha első
fokon a megyei
földhivatal járt el,
akkor
a földművelésügyi és
vidékfejlesztési
miniszter
7.Ha a tevékenység következtében
az a környezeti elem vagy rendszer
hatásviselő lehet, amelynek védelme
hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy
olyan környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely elleni védelmet
jogszabály feladat- és hatáskörébe
utalja, és a vizsgálat (engedély
megszerzése) nem bányászati
tevékenységre vonatkozik.
Az adott építmény létesítésének és
tevékenység végzésének a földtani
környezetre való hatásának
vizsgálata az ásványi nyersanyag és
a földtani közeg védelme
szempontjából.
BányakapitányságMagyar Bányászati és
Földtani Hivatal
8.Ha a tevékenység
következtében olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely
elleni védelmet
jogszabály feladat- és
hatáskörébe utalja.
Az egy-
séges
környezet-
használati
engedély
megszer-
zésére
irányuló
eljárás
nukleáris
anyagot
érint.
Az atomenergia biztonságos
alkalmazásával, a nukleáris
baleset-elhárítással kapcsolatos
kérdésben.
Országos
Atomenergia Hivatal
9.Ha a kérelem a területfejlesztési
koncepciók, programok és
a területrendezési tervek tartalmi
követelményeiről szóló jogszabály
szerinti országos vagy térségi
jelentőségű műszaki infrastruktúra
hálózatok és egyedi építmények
megvalósítására, valamint azok
jelentős módosítására irányul.
A területrendezési tervekkel való
összhang tekintetében.
állami főépítésznemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter

"

Tartalomjegyzék