90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet

a közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2009. évi költségvetési támogatásáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A központi költségvetés céltartalékából - az e rendeletben foglaltak szerint - egyszeri támogatás nyújtható a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 4. §-a (1) bekezdésének e) és f) pontjaiban meghatározott, a 2008. évben a céltartalék terhére támogatást nyert egészségügyi szolgáltatók feladatellátásuk racionálisabb megszervezése érdekében történt 2008. évi létszámcsökkentései 2009. évben esedékessé váló személyi kifizetéseinek részbeni, illetőleg teljes fedezetére.

2. §

(1) A jogosult az 1. §-ban meghatározott létszámcsökkentés végrehajtásával összefüggésben támogatási igényt abban az esetben nyújthat be, ha a munkaviszony megszüntetése a munkáltató részéről történő rendes felmondással, illetőleg végkielégítéssel járt, valamint ha a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg a munkaviszony, továbbá, ha a jogosult a vele munkaviszonyban álló munkavállalóval megállapodást kötött annak korengedményes nyugdíjazásáról.

(2) Határozott idejű munkaszerződésnek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 88. §-ának (2) bekezdése szerinti megszüntetése esetén költségvetési támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a határozott időből hátralévő idő - az utolsó munkában töltött napot követő naptól számítva - legalább egy év volt.

3. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából létszámcsökkentésnek minősül, ha a 2008. évben közölt munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatban felmerült kifizetések a 2009. évet terhelik.

(2) Nem minősül létszámcsökkentésnek

a) a foglalkoztatási forma megváltoztatása (így különösen a munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése),

b) szervezeten belüli áthelyezés,

c) a feladatellátás külső szolgáltató igénybevételével történő biztosítása (kiszervezés).

4. §

(1) E rendelet alkalmazásában egyszeri személyi kifizetésnek minősül és a támogatás mértékének meghatározásakor figyelembe veendő:

a) a jogosultnál történt létszámcsökkentés következtében az Mt. szerinti kötelező mértékű és időpontú, illetve a munkaszerződés, a kollektív szerződés, valamint a közfeladat átadására, illetve átvállalására irányuló megállapodás alapján - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - kifizetésre kerülő:

aa) felmondási időre járó munkabér,

ab) munkavégzés alóli felmentési időre járó átlagkereset,

ac) végkielégítés,

ad) felmondási időre járó 13. havi juttatás,

ae) jubileumi jutalom,

af) felmondási időre járó szabadságmegváltás,

ag) egy évre járó átlagkereset jogcímeken járó fizetési kötelezettség,

b) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott korengedményes nyugdíj jogcímen járó fizetési kötelezettség,

c) az a) és b) pontokban felsorolt fizetési kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékai:

ca) társadalombiztosítási járulék,

cb) munkaadói járulék,

cc) korkedvezmény-biztosítási járulék.

(2) A létszámcsökkentéshez igényelt költségvetési támogatás nem haladhatja meg azonban azt a mértéket, amely a jogosultat a munkaviszony megszüntetésére tekintettel akkor terhelné, ha arra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alkalmazásával - az abban szereplő garantált mértékek figyelembevételével - kerülne sor.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjának ag) alpontjában meghatározott egy évre járó átlagkereset címén határozott idejű munkaszerződés esetén igényelhető támogatás - a 2. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(4) A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások azon része, amelyre költségvetési támogatás nem igényelhető, a jogosultat terheli.

5. §

(1) A jogosult - a támogatásigénylési feltételeknek való megfelelés igazolása céljából - igényét a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) legkésőbb 2009. július 2-áig nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) Az igénybejelentéshez csatolni kell:

a) az 1. és 2. számú mellékletben foglalt dokumentumokat és adatokat,

b) a jogosult kollektív szerződésének a létszámcsökkentésre, a munkaviszony-megszüntetésre vonatkozó rendelkezéseinek a jogosult vezetője által hitelesített másolatát,

c) a tulajdonosi hányad igazolására vonatkozó dokumentumnak a tulajdonos (tulajdonosok) képviselője által hitelesített másolatát,

d) egyéb, a jogosultság alátámasztására szolgáló, illetve a támogatás mértékének kiszámításához szükséges, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott adatot.

6. §

(1) Az Igazgatóság

a) ellenőrzi, hogy a jogosult megfelel-e a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének e) pontjában és az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a beérkezett dokumentáció alapján formai és számszaki ellenőrzést végez,

c) a számszaki ellenőrzés céljából az igénybenyújtási határidő leteltének időpontjától számított 15 napon belül - legfeljebb 15 napos határidő tűzésével - hiánypótlásként adatokat kérhet be,

d) összeveti a Mt., illetve a kollektív szerződés alapján ténylegesen kifizetésre kerülő összegeket a Kjt. szerint számított összegekkel, ellenőrzi az igényelt támogatások összegét és erről a 2. számú melléklet megküldésével tájékoztatja a jogosultat,

e) az igényelt és jogosnak minősített támogatások összegéről a 2. és 3. számú melléklet alapján szervezetenkénti és összesített kimutatást készít, amelyeket 2009. augusztus 17-éig megküld az egészségügyi miniszter részére a támogatási szerződés megkötése céljából, és a pénzügyminiszter részére tájékoztatás céljából,

f) gondoskodik a Kvtv. 4. §-ának (4) bekezdése szerinti személyes adatoknak a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdése szerinti megsemmisítéséről.

(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiánypótlást az előírt határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti, nem részesülhet az e rendelet szerinti költségvetési támogatásban.

7. §

(1) A jogosult a kifizethető támogatás összegét - az igények bejelentését és azok ellenőrzését követően - az egészségügyi miniszterrel kötött támogatási szerződés alapján veheti igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben - a költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott feltételein túl - ki kell kötni, hogy a jogosult köteles a támogatás visszafizetésére, ha

a)[1] a támogatással megszüntetett munkakör visszaállítására a megszüntetésétől számított két éven belül sor kerül (ideértve a közigazgatási és munkaügyi bíróság utólagos, a munkaviszony megszüntetését jogellenessé minősítő döntését, valamint a jogosult legalább többségi tulajdonában álló vállalkozásnál a feladat átvételével történő munkakör létesítését is),

b) a támogatással megszüntetett munkakörbe tartozó feladat elvégzésére a megszüntetést követő két éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és az adott jogosult számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé,

c) a támogatás igénylése téves adatszolgáltatáson alapult vagy a kifizetésre a támogatási szerződésben foglaltak megsértésével került sor.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a jogosult az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződésben vállalja, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzése során a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal (a továbbiakban: KEHI) együttműködik.

8. §

(1) Az egyeztetett támogatási összeget tartalmazó támogatási szerződést az egészségügyi miniszter 2009. szeptember 15-éig köti meg a jogosultakkal.

(2) Az egészségügyi miniszter a támogatási szerződés egy másolati példányát megküldi az Igazgatóságnak, továbbá tájékoztatja a KEHI elnökét, a pénzügyminisztert és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatóját a támogatási szerződés megkötéséről, valamint - amennyiben a létszámcsökkentési intézkedés jogalapja a jogosult jogutód nélküli megszűnése - tájékoztatja a KEHI elnökét a megszűnés té-nyéről és annak várható időpontjáról.

(3) A megkötött szerződések alapján a támogatás kifizetéséről az egészségügyi miniszter 2009. október 16-áig intézkedik.

(4) Az átcsoportosításra kerülő összeg megállapítása az Igazgatóság által az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter részére átadott, a 3. számú melléklet szerinti kimutatás alapulvételével történik. Az előirányzat átcsoportosításáról a pénzügyminiszter az egészségügyi miniszternek - az (1) bekezdésben meghatározott támogatási szerződésekben szereplő összesített támogatási összegről történő - írásos tájékoztatása alapján intézkedik.

9. §

(1) A jogosult a támogatási szerződés szerint rendelkezésre bocsátott támogatás felhasználásáról a 2. számú melléklet sorainak megfelelő tartalmú, a 4. számú melléklet szerinti tételes, számszaki elszámolást, valamint szöveges indokolást készít, melyet 2010. április 30-áig köteles az egészségügyi miniszter, a pénzügyminiszter és az Igazgatóság részére megküldeni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szöveges indokolásban ki kell térni a létszámcsökkentés megvalósításának folyamatára (bemutatva a csökkentéssel érintett létszámot, a létszámcsökkentés módját), az igénylés és a felhasználás közötti eltérések, a fel nem használt támogatás keletkezésének okára, részletes indokaira, valamint a létszámcsökkentés következtében várható költségcsökkenés nagyságára is.

10. §

(1) A jogosult köteles a költségvetési támogatásról haladéktalanul lemondani, és azt a 9. § (1) bekezdésében meghatározott határnaptól számított 5 munkanapon belül visszafizetni, ha

a) a folyósított összeget nem, vagy nem a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti célra használja fel,

b) az e rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetek állnak fenn,

c) az e rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti.

(2) A visszafizetést a XLII. Központi költségvetés fő bevételei fejezet 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport előirányzati sorra, a Magyar Államkincstár Különleges Bevételek 10032000-01034004-00000000 számú számlája javára, a 2009. évben pénzforgalmilag még lebonyolítható visszautalásokat pedig a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Egészségügyi ágazati célelőirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport előirányzati sorára, 10032000-0122028750000005 számú számlájára kell teljesíteni.

(3) Amennyiben az álláshely (munkakör) visszaállítására az (1) bekezdésben előírt határidőn túl, de az álláshely (munkakör) megszüntetésétől számított két éven belül sor kerül, a jogosult köteles a támogatást a visszaállítástól számított 5 munkanapon belül a (2) bekezdésben megnevezett számlára visszautalni.

(4) A létszámcsökkentéssel járó személyi kifizetésekhez igénybe vett támogatás (1) bekezdés szerinti visszafizetésének kötelezettsége nem terjed ki a támogatás azon hányadára, melyet a jogosult a személyi kifizetésekhez kapcsolódó adó vagy járulék címén már befizetett.

11. §

(1) A támogatás jogszerű igénybevételét és a létszámcsökkentés végrehajtását a költségvetési támogatást igénylő jogosultnál a KEHI a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, 2011. december 31-éig ellenőrzi.

(2)[2] Amennyiben az ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy a jogosult a támogatást nem jogszerűen vette igénybe, vagy azt a 10. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben nem fizeti vissza, az őt meg nem illető támogatásnak a pénzforgalmi számláján történt jóváírás napjától esedékes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét a 7. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodásban előírt határidőn belül köteles a Magyar Államkincstárnak a 10. §(2) bekezdésében meghatározott számlájára visszautalni.

(3) A visszafizetendő összeg nagyságáról - a KEHI megállapítása alapján - a pénzügyminiszter egyetértésével az egészségügyi miniszter dönt. A döntésről a visszafizetésre kötelezettet az egészségügyi miniszter értesíti.

12. §

(1) Amennyiben a létszámcsökkentési intézkedés jogalapja a jogosult jogutód nélküli megszűnése, a KEHI a támogatás jogszerűségét előzetesen, a támogatási szerződés megkötését követően a jogosult jogutód nélküli megszűnésének időpontjáig ellenőrzi.

(2) A jogosult jogutód nélküli megszűnését követően a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 68. §-a alkalmazandó.

13. §

A számításokat alátámasztó dokumentumokat a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdésében foglalt időtartamig meg kell őrizni és kérésre az ellenőrzést végzők rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentációban feltüntetett adatokon felül a KEHI minden olyan adatot bekérhet a jogosulttól, amelynek kezelésére a Kvtv. 4. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján jogosult, és amelyet az ellenőrzés teljes körű végrehajtása céljából szükségesnek tart.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó
2009. évi támogatás igényléséhez
Sorszám: ......................................................................................................................................................................................................
Egészségügyi szolgáltató neve:
…………………………………………………………………….
Székhelye:
…………………………………………………………………….
Adószáma:
…………………………………………………………………….
OEP-kódja:
…………………………………………………………………….
Cégbejegyzés száma:
…………………………………………………………………….
Számlaszáma:
…………………………………………………………………….
1.A munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló neve:2.Születési név:
3.Anyja neve:
4.Születési hely:5.Születési idő:
6.Közalkalmazotti jogviszony tartama:
7.Szolgálati idő (nyugdíjba vonulás esedékességének megállapításához):
8.Munkakör megnevezése:9.Munkavállaló Kjt. szerinti besorolása:
10.Foglalkoztatási viszony kezdete (jogelődnél és az egészségügyi szolgáltatónál):11.Foglalkoztatási viszony megszűnése:
12.Munkavégzés alóli mentesítés kezdő időpontja:13.A létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának megnevezése:
14.Túlórák havi átlagos száma az átlagkereset-számítás szerinti irányadó időszakban:15.Havi átlagos ügyeleti órák száma az átlagkereset-számítás szerinti irányadó időszakban:
16.Munkavállaló pótlékai:
Kifizetések
17.Létszámcsökkentési döntéssel összefüggő kifizetések adatai (Mt., illetve kollektív szerződés alapján):megnevezésehónapok számajogalapösszege (forintban)esedékesség
Felmondási időre járó munkabér
Munkavégzés alóli felmentési időre járó átlagkereset
Végkielégítés
Felmondási időre járó szabadságmegváltás
Felmondási időre járó 13. havi juttatás
Jubileumi jutalom
Korengedményes nyugdíj
Egy évre járó átlagkereset (határozott idejű munkaszerződés esetén)
Munkaadókat terhelő járulékok
Összesen:
18.Létszámcsökkentési döntéssel összefüggésben számított adatok (Kjt. alapján):Felmentési illetmény
Munkavégzés alóli mentesítés idejére járó átlagkereset
Végkielégítés
Felmentési időre járó szabadságmegváltás
Jubileumi jutalom
Korengedményes nyugdíj
Egy évre jutó átlagkereset (határozott idejű kinevezés esetén)
Munkaadókat terhelő járulékok
Összesen:
19.Megjegyzések:
20.Átlagkereset (adatok forintban):Mt., illetve kollektív szerződés szerint
Kjt. szerint
21.A jogosult által megállapított, a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetések, illetve számított összegek összesen (adatok forintban):Mt., illetve kollektív szerződés szerint
Kjt. szerint
22.Igényelt támogatás:
………………………………………..
a szervezetet képviselő vezető
………………………………………..
gazdasági vezető
Dátum:
………………….……………………………………….
kitöltésért felelős
(jogosult) (név, telefonszám)
………………………………………..
ellenőrzést végző személy
(Kincstár) (név, telefonszám)

Kitöltési útmutató a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének kitöltéséhez

sorszám:A melléklet bal felső sarkában a sorszámot az egészségügyi szolgáltató állapítja meg. A sorszám első négy számjegye a szolgáltató intézménykódja, amelyet kötőjellel követ az utolsó három számjegy, amely egy 1-gyel kezdődő, folyamatosan növekvő sorszám. Ezek a sorszámok segítenek a későbbiek során a 2-4. mellékletekben szereplő kifizetési és támogatási tételek visszaazonosítására. A munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló adatainak az egyénenként eltérő sorszámú 1. számú mellékletben kell szerepelnie.
egészségügyi szolgáltató adatai:A táblázat fejlécét értelemszerűen a jogosult egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: jogosult) adataival kell kitölteni.
1-5. sorok:E sorokban a munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló személyes adatait kell feltüntetni a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
6. sor:Ezen a soron a közalkalmazotti jogviszony tartamát kell szerepeltetni. A közalkalmazotti jogviszony kiszámítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján történik. Itt a jogosultnál eltöltött munkaviszonyt megelőző valamennyi közszolgálati időt meg kell határozni, és a jogosult egészségügyi szolgáltatónál jogviszonyban töltött idővel megnövelt időtartamot kell beírni. A jogosult itt közalkalmazotti jogviszonyként vélelmezi a munkavállaló nála töltött munkaviszonyát.
7. sor:Ezen a soron a szolgálati idő meghatározásakor például a korengedményes nyugdíjba vonulás alkalmával az egészségügyi szolgáltatót terhelő kifizetések számszerűsíthetőségéhez kérünk be adatot. Tehát ennek megfelelően a kiszámítás a nyugdíj megállapításánál alkalmazott módon a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazolása alapján történik.
8-10.sorok:Ezekben a sorokban a Kjt. szerinti besorolás szerinti bér kiszámításához szükséges adatokat kell közölni.
11-12.sorok:E sorok adatainak a kifizetések esedékessége vonatkozásában van különös jelentősége.
13. sor:Ezen a soron a létszámcsökkentési intézkedés jogalapját kell feltüntetni (amely lehet csoportos létszámcsökkentés, korengedményes nyugdíjba vonulás, átszervezés stb.).
14-15.sorok:Ezek a sorok a Kjt. szerinti átlagkereset kiszámításához adnak kiegészítő információt. Mivel tényleges adatokkal a Kjt. szerinti vélelmezett átlagkereset kiszámításánál nem lehet számolni, ezért ezeknek az átlagoknak az alkalmazásával kell az átlagkeresetet kiszámítani.
16. sor:Itt kell felsorolni a munkavállalónak az elszámolás alapjául szolgáló időszakban folyósított valamennyi pótlékot.
17. sor:Ebben a sorban a létszámcsökkentési döntéssel összefüggő kifizetések adatait kell szerepeltetni, a valós, tényleges adattartalommal, azaz az Mt., a munkaszerződés, a kollektív szerződés, illetőleg a közfeladat átadására, illetve átvállalására irányuló megállapodás esetén a Kjt. 25/A-25/B. §-ai előírásainak megfelelően. Ahol a rendelet mellékletei az Mt., illetve kollektív szerződés előírásait említik, azon a munkaszerződést is érteni kell. Abban az esetben, ha a közfeladat átadására, illetve átvállalására irányuló megállapodás munkaviszonyt érintő rendelkezést is tartalmaz, arra is figyelemmel kell lenni. Az itt szereplő tételek kerülnek ténylegesen kifizetésre a munkavállalók részére. Szükséges szerepeltetni azt a jogi vagy kollektív szerződési előírást is, amely alapján a kifizetés megállapításra került, továbbá az esedékességet (év, hó, nap részletezettségben). Ez utóbbi a támogatás összegének nagyságát, vagy annak forrását is befolyásolhatja. Az Mt. 86/B-86/C. §-ai szerinti feladatátadás, illetőleg munkáltatói jogállásváltozás esetén azon munkavállalók esetében, akik a továbbfoglalkoztatást nem vállalták az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A támogatás a következő jogcímeken igényelhető:
Felmondási időre járó munkabér: a felmondási időre vonatkozó szabályokat az Mt. 92. §-a, illetve a kollektív szerződés tartalmazza.
Munkavégzés alóli felmentési időre járó átlagkereset: kiszámítása az Mt. 93. § (1)-(3) bekezdése, valamint a kollektív szerződés alapján történik.
Végkielégítés: kiszámítása az Mt. 95. §-a, valamint a kollektív szerződés alapján történik.
Felmondási időre járó szabadságmegváltás
Felmondási időre járó 13. havi juttatás: ez a tétel abban az esetben számolható el, ha a kollektív szerződés ilyen juttatást biztosít a munkavállaló részére.
Jubileumi jutalom: ez a tétel is a kollektív szerződés előírása esetén igényelhető támogatásként.
Korengedményes nyugdíj: a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm rendelet 1. §-a alapján.
Egy évre járó átlagkereset: ezen a jogcímen kizárólag határozott idejű munkaviszony megszüntetése esetén igényelhető támogatás az Mt. 88. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve a Rendelet 2. §-ának (2) bekezdését.
Munkaadókat terhelő járulékok: az előbbiekben felsorolt minden, a járulékfizetési kötelezettség alá eső jogcímre külön-külön kiszámított munkaadókat terhelő járulékok közül a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék és a korkedvezmény-biztosítási járulék összesítve.
18. sor:A 17. sorhoz hasonlóan kell kitölteni ezt a sort is, azonban az itt szereplő értékek nem valós, hanem vélelmezett kifizetések lesznek. Megállapításukhoz a Kjt. előírásait kell alkalmazni. Minden esetben csak a Kjt. garantált béradatai, járandóságai és mértékei szerepeltethetők. A szükséges számítások elvégzésénél a Kjt. mellett a közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvénynek az ügyelet és a túlmunka díjazására vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével kell dolgozni.
A támogatás a következő jogcímeken igényelhető:
Felmentési illetmény: itt a felmentési időnek a munkában töltött részére járó illetményt kell szerepeltetni.
A munkavégzés alóli mentesítés idejére járó átlagkereset: kiszámítása a Kjt. 33. § (3) bekezdésének megfelelően történik. Tekintettel arra, hogy a költségvetési támogatás nem haladhatja meg azt a mértéket, amely a jogosultat a munkaviszony megszüntetésére tekintettel akkor terhelné, ha arra a Kjt. alkalmazásával - az abban szereplő garantált mértékek figyelembevételével - kerülne sor, ebben a sorban a munkavégzés alóli mentesítés idejét a felmentési idő felében kell meghatározni.
Végkielégítés: a Kjt. 37. §-a alapján az öregségi nyugdíj és korkedvezményes nyugdíj előtt állók külön szabályára [(7) bekezdésl tekintettel.
Felmentési időre járó szabadságmegváltás
Jubileumi jutalom: kiszámítására a Kjt. 78. §-a irányadó.
Korengedményes nyugdíj: a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm rendelet 1. §-a alapján.
Egy évre járó átlagkereset: kizárólag határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszüntetés esetén a Kjt. 27. §-ának (2) bekezdése alapján igényelhető, tekintettel a Rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra.
Munkaadókat terhelő járulékok: az előbbiekben felsorolt minden - járulékfizetési kötelezettség alá eső - jogcímre külön-külön kiszámított munkaadókat terhelő járulékok közül a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék és a korkedvezmény-biztosítási járulék összesítve.
19. sor:Ezen a soron akkor kell kiegészítést közölni, ha olyan információ, adat befolyásolja még a számításokat, amelyek az ezt megelőző sorokban sehol sem szerepeltek.
20. sor:Ezen a soron az átlagkereset megállapítására kerül sor részben az Mt., részben a Kjt. előírásai alapján. Az irányadó időszak átlagkereseténél a Kjt. besorolás szerinti garantált illetmény és egyéb járandóságok, továbbá a tényleges jutalom vehető figyelembe.
21. sor:Ez a sor egy összesítésre szolgáló, technikai jellegű sor. Abban az esetben, ha a 19. sor nem tartalmaz adatot, a 21. sor felső rubrikája megegyezik a 17. sor alsó rubrikájának összesen adatával, a 21. sor alsó rubrikája pedig a 18. sor összesen adatával.
22. sor:Ezen a soron az igényelt támogatás összegét kell meghatározni oly módon, hogy az előbbi sorban szereplő két összeget összehasonlítjuk, melyek közül az alacsonyabb képezi a támogatás megállapításának alapját. Ezzel teljesül az a követelmény, amelyet a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének e) pontja határoz meg, miszerint a költségvetési hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg azt a mértéket, amely a szervezetet a munkaviszony-megszüntetésre tekintettel akkor terhelné, ha arra a Kjt. alkalmazásával kerülne sor.

2. számú melléklet a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó
2009. évi támogatás igénylés elbírálásáról
Egészségügyi szolgáltató tölti ki!
Egészségügyi szolgáltató neve:
……………………………………………
Székhelye:
……………………………………………
Adószáma:
……………………………………………
OEP-kódja:
……………………………………………
Cégbejegyzés száma:
……………………………………………
Számlaszáma:
……………………………………………
Tulajdonos:
……………………………………………
Tulajdonosi részarány:
……………………………………………
Állományi létszám:
……………………………………………
2008-ban a Céltartalék terhére folyósított támogatás összege:
………………………………………………………………………………
Adatok ezer forintban
Munkaviszony­megszüntetéssel
érintett munkavállaló 1. számú melléklet szerinti sorszáma
Mt., ill. kollektív szerződés alapján számított összegA Kjt. szerintIgényelt támogatásKöltségmegtakarítás
számított összegösszege éves szinten
1.2.3.4.5.
Bérjellegű adatokJárulék-adatokÖsszesen
Összesen:
Dátum:
…………………………………………
a szervezetet képviselő vezető
…………………………………………
tulajdonos képviselője
…………………………………………
gazdasági vezető
Magyar Államkincstár tölti ki!
A benyújtott támogatási igényt felülvizsgáltuk. Az igénylés megalapozott, az igényelt támogatási összeg a benyújtott
adatok alapján megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. /Az igénylés nem megalapozott, mert:
Javasolt támogatási összeg:
Dátum: ..............................................................
……………………………………….
(név, telefonszám)
(Magyar Államkincstár)

Kitöltési útmutató a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének kitöltéséhez

Ez a melléklet az egyéni adatlapok (1. számú melléklet) egészségügyi szolgáltatónkénti összesítésére szolgál.

Fejléc:Fejlécében a szolgáltató adatai között ki kell tölteni a tulajdonos és a tulajdoni részarányra vonatkozó sort a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti előírásnak (2008-ban támogatást kapott) történő megfelelés a támogatási jogosultság alap kritériuma igazolására.
Továbbá szerepeltetni kell az aktuális állományi létszámot (az éves beszámoló átlagos statisztikai létszámával egyező adattartalommal), amely alapján a tényleges létszámcsökkentés ellenőrizhetővé válik.
1. számú oszlop:A táblázat első oszlopában adatvédelmi megfontolások miatt nem a munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló nevét, hanem az 1. számú melléklet bal felső sarkában megadott egyedi sorszámot kell szerepeltetni.
2. számú oszlop:Ez az oszlop az Mt., illetve a kollektív szerződés alapján a jogosult által megállapított, a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó számított összeget tartalmazza. Ez az összeg magában foglalja a munkaadókat terhelő járulékok (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és korkedvezmény-biztosítási járulék) összegét is. Továbbá meg kell egyeznie az 1. számú melléklet 21. sorának felső összegével.
3. számú oszlop:Ebben az oszlopban kell szerepeltetni a Kjt. szerint számított összeget, a ráeső munkaadókat terhelő járulékkal (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és korkedvezmény-biztosítási járulék) összesítve. Ez az 1. számú melléklet 21. sorának alsó összegével egyenlő.
4. számú oszlop:A 2. és 3. oszlopban lévő összeg közül a kisebb szerepel ebben az oszlopban, amely az 1. számú melléklet 22. sorában szereplő összeggel egyenlő. Ez az igényelt támogatás összege egyénre lebontva. Az ebben a sorban szereplő értékeket szét kell bontani a bérjellegű adatokra és a járulék adatokra, amely ahhoz szükséges, hogy esetleges visszafizetési kötelezettség esetén a Rendelet 10. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak eleget lehessen tenni.
5. számú oszlop:Ebben az oszlopban a költségmegtakarítás éves összegét kell bemutatni. Itt csak a bérjellegű megtakarítások szerepelnek, természetesen a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt. Nem kell figyelembe venni ugyanakkor a létszámleépítéshez kapcsolódó kifizetéseket és az ehhez kifizetésre kerülő támogatás összegét sem.

Az igénybenyújtás részét képezi a szolgáltató kollektív szerződésének létszámleépítésre vonatkozó rendelkezéseit tartalmazó, a szolgáltató vezetője által hitelesített másolata, a jogosult létszámcsökkentésről szóló döntésének dokumentuma, vagy annak a vezető által hitelesített másolata, továbbá a jogosultsági feltételek alátámasztására szolgáló dokumentumok, vagy azok hitelesített másolata.

A támogatás igénylésére szolgáló adatlapokat (1. számú mellékletet 1 példányban és 2. számú mellékletet 4 példányban) és dokumentációt (1 példányban), aláírásokkal és dátummal ellátott formában 2009. július 2-áig kell benyújtani az Igazgatósághoz.

3. számú melléklet a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó
2009. évi támogatás igénylés elbírálásáról
Magyar Államkincstár tölti ki!
Adatok ezer forintban
Egészségügyi szolgáltató megnevezése (adószáma, OEP-kódja)Mt., ill. kollektív
szerződés alapján számított összeg
A Kjt. szerint számított összegKincstár által javasolt támogatási
összeg
Költségmegtakarítás
összege éves szinten
Bérjellegű adatokJárulék adatokÖsszesen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dátum: .............................................................
………………………………….
kitöltésért felelős
(név, telefonszám)

Kitöltési útmutató a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének kitöltéséhez

A melléklet az országos összesítő szerepét tölti be, a támogatási szerződés megkötéséhez és az előirányzat átcsoportosításhoz szolgáltat adatokat.

Egészségügyi szolgáltató megnevezése (adószáma, OEP kódja):Soraiban azok az egészségügyi szolgáltatók szerepelnek, amelyek a Céltartalék terhére támogatási igénnyel éltek a 2008. évi létszámcsökkentéseik 2009. évben esedékessé váló személyi kifizetéseihez (4 példányban készül).
Mt., ill. kollektív szerződés alapján számított összeg:Összesített adatokat tartalmaz. Az Mt., illetve kollektív szerződés alapján számított összeg oszlopában azoknak a munkavállalóknak a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetéseinek kell szerepelni, akik az Mt. és kollektív szerződés szerint alacsonyabb összeget kapnak, mintha a Kjt. szerint lennének foglalkoztatva. Nem egyezik meg a 2. számú melléklet 2. oszlopának összesenjével (vagy csak kivételes esetben, ha minden elbocsátottnak az Mt. szerinti kifizetései az alacsonyabbak). Ez már a leválogatott állomány.
A Kjt. szerint számított összeg:Ebben az oszlopban azon munkavállalók vélelmezett kifizetéseinek az összegét kell szerepeltetni, akiknek a Kjt. szerint számítva alacsonyabb a létszámleépítéssel kapcsolatban felmerülő igénye, mint az Mt. és kollektív szerződés szerint számított. Nem egyezik meg a 2. számú melléklet 3. oszlopának összesenjével (vagy csak kivételes esetben, ha minden elbocsátottnak a Kjt. szerinti vélelmezett kifizetései az alacsonyabbak). Ez már szintén egy leválogatott állomány.

Mind az "Mt., ill. kollektív szerződés alapján számított összeg", mind "a Kjt. szerint számított összeg" oszlop összegei magukban foglalják az elszámolható munkaadókat terhelő járulékokat is.

Kincstár által javasolt támogatási összeg:Az előző két oszlop együtt adja ennek az oszlopnak az összegét és megegyezik a 2. számú melléklet 4. számú oszlopának összesen sorával. A táblázat összesítésével, ennek az oszlopnak az össze-senje adja az átcsoportosítandó céltartalék előirányzat összegét országos szinten.
Költségmegtakarítás összege éves szintenEbben az oszlopban a bérjellegű megtakarításokat kell kimutatni, ugyanúgy, mint a 2. számú melléklet 5. oszlopában. Annak utolsó, összesen sorával kell megegyeznie.

4. számú melléklet a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó
2009. évi támogatás elszámolásáról
Egészségügyi szolgáltató tölti ki!
Egészségügyi szolgáltató megnevezése:
…………………………………………………
Adószáma:
…………………………………………………
OEP-kódja:
…………………………………………………
Adatok ezer forintban
Munkaviszony­megszüntetéssel érintettKözponti
költségvetésből folyósított támogatás
Munkavállalónak
a támogatásból kifizetett nettó összeg
APEH-hez átutalt
adó és járulék
A folyósított
támogatásból visszautalt összeg
Megjegyzés
munkavállaló 1. számú melléklet
szerinti sorszáma
1.2.3.4.5.6.
……………………………………………
a szervezetet képviselő vezető
……………………………………………
gazdasági vezető
Dátum: ..............................................................
……………………………………………
kitöltésért felelős
(jogosult) (név, telefonszám)

Kitöltési útmutató a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének kitöltéséhez

Ez a melléklet a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó 2009. évi támogatás elszámolására szolgál. (Készül 4 példányban. A szöveges indokolással együtt 2010. április 30-áig az Egészségügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Igazgatóság részére kell benyújtani.)

[3]
1. számú oszlop:Ebben az oszlopban kell az 1. számú melléklet bal felső sarkában szereplő sorszámot, az egyedi azonosítót feltüntetni, amely a munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállalónként különböző. A szöveges indokolásban is ezeknek a sorszámoknak az alkalmazásával kell az igénybejelentés és a tényleges teljesülés közötti eltérés magyarázatát megadni.
2. számú oszlop:A munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállalóra tekintettel igényelt és a központi költségvetésből folyósított támogatás összegét kell szerepeltetni.
3. számú oszlop:A munkavállalónak a támogatásból ténylegesen kifizetett nettó összeget kell feltüntetni.
4. számú oszlop:A munkavállalótól levont, illetve a munkáltatót terhelő és az APEH-nak ténylegesen átutalt adók és járulékok összegét kell feltüntetni.
5. számú oszlop:Amennyiben valamilyen oknál fogva a létszámcsökkentés mégsem valósult meg (pl. közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt folyamatban lévő eljárás), az erre jutó támogatási összeget vissza kell utalni a költség­vetésbe. A visszautalt összeget ebben az oszlopban kell szerepeltetni. A kifizetett nettó összeg, az átutalt adók és járulékok és a folyósított támogatásból visszautalt összeg összesenjének meg kell egyeznie a 2. számú melléklet 4. oszlopának összesenjével.
6. számú oszlop:Az utolsó oszlopban az igénybejelentéstől való eltérés rövid indoklását kell leírni. [Pl. közigazgatási és munkaügyi
bíróság előtt folyamatban lévő eljárás, felmondási (felmentési) tilalom]

Minden mellékletet aláírással és dátummal kell ellátni!

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[2] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 62. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[3] Módosította a 403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

Tartalomjegyzék