276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1-4., 6. és 10. számú mellékletében az "A Magyar Köztársaság Elnökének" szövegrész helyébe az "A köztársasági elnöknek" szöveg lép.

(2) Az R1. 5. számú mellékletében az "A Magyar Köztársaság belügyminiszterének" szövegrész helyébe az "A belügyminiszternek" szöveg lép.

(3) Az R1. 7. számú melléklet 2.6. pontjában az "Alkotmány" szövegrész helyébe az "Alaptörvény" szöveg lép.

(4) Az R1. 9. számú mellékletében a "Magyar Köztársaság Elnöke" szövegrész helyébe a "köztársasági elnök" szöveg lép.

(5) Az R1. 9. számú mellékletében az "A honosított(ak), visszahonosított(ak) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 7. §-ában foglaltak szerint az alábbi esküt, illetve fogadalmat letette(ék):" szövegrész helyébe az "A honosított(ak), visszahonosított(ak) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 7. §-ában foglaltak szerint az esküt, illetve a fogadalmat letette(ék)." szöveg lép.

2. § Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet a "Kitöltési útmutató az óvóhelykataszterhez" címét követő szövegben az "a Magyar Köztársaság Alkotmányában" szövegrész helyébe a "Magyarország Alaptörvényében" szöveg, valamint 2. melléklet "Általános tudnivalók" alcímét követően az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

3. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont 1.46. alpontjában az "a Magyar Köztársaság Ügyészsége" szövegrész helyébe az "az ügyészség" szöveg lép.

4. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 8/C. § (5) bekezdés a) pontjában, 8/E. § (1) bekezdés b) pontjában és 8/E. § (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság területén" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg lép.

5. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 10/E. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, valamint 28. §-ában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

6. § (1) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(2) Az R2. 22. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe, a "Magyarország" szöveg lép.

7. § (1) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(2) Az R3. 2. § 6. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(3) Az R3. 17. § (3) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

8. § A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 4. § (4) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

9. § A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

10. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. §-ában, 16. § (1) és (3) bekezdéseiben, 35. § (3) bekezdésében, 70. § (2) bekezdésében, valamint 71. § (2) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(2) Az R4. 7. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 21. § (2) és (3) bekezdéseiben, 26. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdés a) pontjában, 35. § (1) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdés i) pontjában, 54. § (1) bekezdésében, valamint 63. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

11. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. § (1) bekezdésében, 20. § (1) és (3) bekezdéseiben, 28/C. § (3) bekezdésében, 29. § (4) bekezdés e) pontjában, 29. § (6) bekezdés i) pontjában, 29. § (7) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 43. § a) pontjában, 47. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 47. § (10) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, 98. §-ában és azt megelőző alcímben, 120. § (1) bekezdésében, 141. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 149. § (2) bekezdésében, 150. § (2) bekezdésében, 157. § (2) bekezdésében, 168. § (2) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(2) Az R5. 3. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében és (6) bekezdés g) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 47. § (4) bekezdés c) pontjában, 59. § (2) bekezdés b) pontjában, 64. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban, 67. § (2) bekezdésében, 72/A. § (6) bekezdésében, 97. § (1) bekezdésében, 97/A. § (1) bekezdésében, 103. § (3) bekezdésében, 105. § (3)-(4) bekezdéseiben, 107. § (3) bekezdésében, 114. § (2) bekezdésében, 120. § (3) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 140. § (1) bekezdésében, 141. § (5) bekezdés e) pontjában, 143. § (1) bekezdésében, valamint 181/B. § (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(3) Az R5. 14. § c) pontjában, 34. § (2) bekezdés c) pontjában, 47. § (2) bekezdés c) pontjában, 49. § (2) bekezdés c) pontjában, 64. § (3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságnak" szövegrész helyébe a "Magyarországnak" szöveg lép.

(4) Az R5. 43. § a) pontjában, 94. § (1) bekezdés b) pontjában a "Magyar Köztársaságba" szövegrész helyébe a "Magyarországra" szöveg lép.

(5) Az R5. 95. § (1) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdés c) pontjában, 109. §-ában a "Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg lép.

(6) Az R5. 60. § (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg lép.

12. § Az N.SIS informatikai központ feladatait ellátó szerv kijelöléséről, a SIS-be történő adatbevitel elrendelésének és végrehajtásának, valamint az N.SIS Hivatal és a SIRENE Iroda technikai és adminisztratív feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 242/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében, az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, a 31. §-ában a "Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma" szövegrész helyébe a "Külügyminisztérium" szöveg lép.

13. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés b) pontjában, 2. §-ában, 2/A. §-ában, 6. § (1) bekezdés b) pontjában, 28. § (1) bekezdésében, 38. § (4) bekezdés a) pontjában, 63. § (5) bekezdésében, 64. § (4) bekezdés c) pontjában, 81. § (1) bekezdés b) pontjában, 106. § (4) bekezdésében, valamint 107. § (3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, a 106. § (2) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(2) Az R6. 35. § (6) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(3) Az R6. 106. § (1) bekezdésében, valamint 107. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságnak" szövegrész helyébe a "Magyarországnak" szöveg lép.

(4) Az R6. 2/A. §-ában a "Terrorelhárító Központot" szövegrész helyébe "Terrorelhárítási Központot" szöveg lép.

14. § A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában, valamint az 1. és 2. mellékletet követő címben az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

15. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 14/A. § (4) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

16. § A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közúti határátkelőhelyet tájékoztató táblákkal meg kell jelölni, ennek megfelelően)

"a) a belépő forgalom számára jól látható módon el kell helyezni Magyarország állami zászlójának megfelelő színű táblát, amelyen fel kell tüntetni Magyarország állami címerét, továbbá külön táblán a "Magyarország" feliratot,"

17. § Az "Életmentő Emlékérem" adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

18. § A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, a 3. § (1) bekezdés d) pontjának db) alpontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

19. § A Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik védelmének, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről szóló 63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

20. § (1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 74. § (3) bekezdésében, valamint 113. §-ában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(2) Az R7. 74. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg.

(3) Az R7. 73. § (1) bekezdésében az "A Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg lép.

(4) Az R7. 75. § (1) bekezdés c) pontjában az "a Magyar Köztársaságot" szövegrész helyébe a "Magyarországot" szöveg lép.

21. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

22. § Hatályát veszti

a) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pontjának 1.116. alpontja,

b) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében az "Én .......................................................(mint .......................................törvényes képviselője) esküszöm/fogadom, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaságnak hű állampolgára leszek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. (Az esküt tevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen." szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök