362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint

az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdésében,

az állami családvédelmi szolgálat kijelölése tárgyában a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. §-ában,

a hazai és a nemzetközi adatok fogadásáért és feldolgozásáért felelős Információs Központot működtető szerv kijelölése tárgyában a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. §-ának (3) bekezdésében,

az élelmiszerbiztonsági szerv kijelölése tárgyában az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20/A. §-ában,

a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (4) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §-a (2) bekezdésének 15. pontjára figyelemmel a következőket rendeli el:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jogállása

1. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) központi hivatal. A Szolgálatot az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

2. §

(1) A miniszter irányítási jogkörében az országos tisztifőorvos javaslata alapján kinevezi, felmenti és vezetői teendőkkel bízza meg

a) a helyettes országos tisztifőorvosokat;

b) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) igazgatóját és gazdasági vezetőjét;

c) az országos tisztifőgyógyszerészt.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdasági vezető tekintetében a fegyelmi jogkört a kinevező, az egyéb - az (1) és e bekezdésben nem említett-munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja.

A Szolgálat szervezete

3. §

(1)[1] A Szolgálat központi szervei

a) az önállóan működő és gazdálkodó, központi közhatalmi költségvetési szervként, budapesti székhellyel működő OTH, amelynek vezetője az országos tisztifőorvos, valamint

b) az 1. számú mellékletben meghatározott, közszolgáltató költségvetési szervként önállóan működő, az OTH irányítása alá tartozó országos intézetek, amelyek vezetője a főigazgató.

(2) A központi szervek a hatáskörükbe tartozó feladatokat az ország területére kiterjedő illetékességgel látják el.

4. §

(1)[2] A Szolgálat területi szervei az OTH irányítása alatt működő regionális intézetek. A regionális intézet önállóan működő költségvetési szerv. A regionális intézet vezetője a regionális tisztifőorvos.

(2) A Szolgálat regionális intézetei körét, székhelyét és illetékességi területét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3)[3] A Szolgálat helyi szerve a regionális tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó kistérségi, illetve fővárosi kerületi intézet (a továbbiakban együtt: kistérségi intézet) . A kistérségi intézet a regionális intézet jogi személyiséggel nem rendelkező, önálló feladatkörrel felruházott szerve. A kistérségi intézet vezetője a kistérségi tisztifőorvos, akit - az országos tisztifőorvos egyetértésével - a regionális tisztifőorvos nevez ki. A kistérségi tisztifőorvos gyakorolja a munkáltatói jogokat a kistérségi intézet alkalmazottai felett.

(4) A Szolgálat helyi szervei körét, székhelyét és illetékességi területét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) A miniszter a regionális intézet alapító okiratában meghatározhatja a területi és helyi szervek kirendeltségeit, ügyfélszolgálati irodáit és azok székhelyét.

(6)[4] A szárazföldi átkelőhelyeken, a határkikötőkben és nemzetközi kereskedelmi repülőtereken a közegészségügyi kockázatok feltárására a regionális intézet keretében határ-, hajózási, illetve repülőtéri kirendeltségek működnek, illetve folyamatos közegészségügyi felügyeleti kapacitást kell biztosítani.

(7) Az országos tisztifőorvosi, a helyettes országos tisztifőorvosi, az országos tisztifőgyógyszerészi, az OTH igazgatója és gazdasági vezetője, az országos intézetek vezetői és vezetőhelyettesi, a regionális tisztifőorvosi, a helyettes regionális tisztifőorvosi, a regionális tisztifőgyógyszerészi, továbbá a kistérségi tisztifőorvosi állások pályázat útján tölthetők be.

Az országos tisztifőorvos

5. §

(1) Az országos tisztifőorvos

a) irányítja a Szolgálat működését;

b) a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban meghatározza a Szolgálat központi, területi és helyi szerveinek fő feladatait, tájékoztatja a Szolgálatot a szakmai kérdésekben kialakított elvi állásfoglalásairól.

(2) Az országos tisztifőorvos kinevezi, felmenti és vezetői teendőkkel bízza meg az 1. számú melléklet szerinti országos intézetek vezetőit, a regionális tisztifőorvosokat, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat.

(3)[5] Az országos tisztifőorvos ellátja a Magyar Honvédség és - a büntetés-végrehajtási szervek kivételével - a rendvédelmi szervek egészségügyi államigazgatási feladatainak ellátására kijelölt szervek egészségügyi feladatainak szakmai felügyeletét.

(4) Az országos tisztifőorvos a (3) bekezdés szerinti jogkörében eljárva:

a) tájékoztatást, adatot, egyéb információt kérhet minden olyan, a Szolgálat feladatkörébe tartozó közegészségügyi, egészségfejlesztési kérdésben, amely a lakosságot érinti vagy érintheti;

b) megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal, véleményt nyilvánít;

c)[6] felhívást intézhet közegészségügyi-járványügyi, valamint egészségfejlesztési intézkedések megtételére, amennyiben azok a lakosság érdekében szükségesek. Az intézkedés elmaradása esetén az egészségügyi miniszter útján intézkedés céljából megkeresi az arra feladatkörrel rendelkező minisztert;

d)[7] javaslatokat tehet a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek egészségügyi feladatait ellátó vezetőjének a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi, egészségfejlesztési helyzetének javítása érdekében;

e) évente egyszer - általa meghatározott időben - beszámolót kér a közegészségügyi tevékenységről;

f) az éves munkatervéről véleményt nyilvánít, illetve tematikus javaslattal élhet a munkaterv kialakításában.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal

6. §

(1) Az OTH a Szolgálat központi irányító, koordináló szerve.

(2)[8] Az OTH középirányító szervként az irányítása alá tartozó regionális és országos intézetek felett a következő irányítási jogosítványokat gyakorolja:

a) elemi és kincstári költségvetésekhez a felügyeleti szerv által megállapított keretszámok elosztása, összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követő visszaigazolása;

b) a költségvetések felhasználására - beleértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is -vonatkozó irányelv meghatározása;

c) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételek szervezése, irányítása és ellenőrzése;

d) a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása.

(3)[9]

(4) Az OTH részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

(5)[10] Az OTH alaptevékenységének teljes körű ellátása mellett, a szabad kapacitása kihasználásával kiegészítő, valamint - az alapító okiratában meghatározott arányban - kisegítő és vállalkozási tevékenységet végezhet.

Az országos intézetek

7. §

(1) Az országos intézet a Szolgálat szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértői feladatokat ellátó szerve.

(2) Az országos intézet az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet szerinti, valamint külön jogszabályban, illetve az alapító okiratában foglalt feladatokat lát el.

(3) Az országos intézetek alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az országos intézet főigazgatója gyakorolja.

A Szolgálat területi szerve

8. §

(1) A regionális intézet

a) ellátja az illetékességi területén működő helyi szervek szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását;

b) jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol;

c) ellátja az alapító okiratában meghatározott, illetve jogszabályokban rögzített feladatokat

ca)[11] a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság) területén az élelmiszer-biztonság kivételével, mely a feladatok ellátásához műszeres, por-, rost-, zaj- és sugárlaboratóriumot üzemeltethet,

cb) a járványügy (fertőző járványügy) területén, mely feladatok ellátásához mikrobiológiai laboratóriumot üzemeltethet,

cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészség-monitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

cd) az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció területén;

d)[12] felügyeletet gyakorol a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók felett, ellátja a kórházhigiénés tevékenység szakfelügyeletét, koordinálja és felügyeli az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet.

(2) A regionális intézet részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok regionális végrehajtását.

(3)[13] A regionális intézet alaptevékenységének teljes körű ellátása mellett, a szabad kapacitása kihasználásával kiegészítő, valamint - az alapító okiratában meghatározott arányban - kisegítő és vállalkozási tevékenységet végezhet.

A Szolgálat helyi szerve

9. §

A kistérségi intézet illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Szolgálat más szervének a feladatkörébe.

Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése

10. §

(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként - ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik - a kistérségi intézetet jelöli ki.

(2)[14] A Kormány a kistérségi intézetet jelöli ki a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott állami családvédelmi szolgálat működtetésére.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

aa) 140/A. §-a (8) bekezdésének a) pontja,

ab) 149. §-a (2) bekezdésének b) pontja,

ac)[15]

ad) 228. §-a (3) bekezdésének a) pontja,

b) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése,

c)[16]

d)[17] az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 6. § (5)-(7) bekezdése

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

a)[18] az Eütv.

aa) 56. § (6) bekezdése,

ab) 114. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja,

ac) 140/A. § (3) bekezdése,

ad) 149/C. § (3) bekezdése,

ae) 243. § (7) bekezdése,

b)[19] a másodfokú eljárásban eljáró szervként az Eütv.

ba) 159. § (6) bekezdése,

bb) 161. § (4) bekezdése,

bc) 180. § (1) bekezdése,

c) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

ca) 17. §-ának (5) bekezdése,

cb) 56. §-ának (1) bekezdése,

cc) 57. §-nak (2) bekezdése,

cd) 59. §-ának (2) bekezdése,

ce) 60. §-a,

cf)[20] 60/A. §-a

cg)[21] 12. § (3) és (5) bekezdése, 13/A. § (1) és (2) bekezdése, 19. § (1) és (2) bekezdése, 20. § (1)-(3), (5), (7) és (8) bekezdése, valamint 37. § (7) bekezdése,

d)[22] a kémiai biztonságtól szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 32. § (3) bekezdése szerinti megkeresést fogadó szervként, továbbá a Kbtv. 32. § (2) bekezdése

e)[23] az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/A. § (1) bekezdése,

f)[24] az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 4. § (12) bekezdése, 21. § (2) bekezdése, valamint 21/A. § (1)-(3) és (5) bekezdése,

g)[25] a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Btv.)

ga) 26. § (6) bekezdése,

gb) 28. § (5) bekezdése

h)[26] az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 30. § c) pontja

szerinti feladatok ellátására.

(5) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki

a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

aa) 45. §-ának (1) bekezdése,

ab)[27] 47. §-ának (1) bekezdése,

b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)

ba)[28] 5. §-ának (3) bekezdése,

bb) 15. §-ának (1) bekezdése,

c) az Eütv.

ca) 140/A. §-ának (4) bekezdése,

cb) 140/A. §-a (9) bekezdésének a) pontja,

cc) 140/E. §-a (5) bekezdésének b) pontja,

cd) 149/B. §-a (1) bekezdésének a) pontja,

ce) 149/C. §-ának (2) bekezdése,

cf)[29] 159. § (6) bekezdése,

cg)[30] 181. § (1) bekezdés a) pontja,

ch)[31] 242/A. § (1) bekezdése,

ci)[32] 161. § (4) bekezdése,

cj)[33] 180. § (1) bekezdése,

d)[34] az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

da) 4. § (4)-(9) és (11) bekezdése,

db) 4/A. § (2) bekezdés b) pontja,

dc) 5. § (4) és (5) bekezdése,

dd) 5/A. § (1) és (7) bekezdése,

de) 5/B. § (1)-(5) és (7) bekezdése,

df)[35] 7. § (7) bekezdése,

dg)[36] 8/A. § (1) bekezdése,

dh)[37] 10. § (2) bekezdése,

szerinti feladatok ellátására.

e) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 55. §-a (4) bekezdésének g) pontja,

f) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 20. §-ának (1), (4) és (7) bekezdése,

g) az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Eü.ka-mara tv.)

ga) 21. §-ának (4) bekezdése,

gb) 31. §-ának (2) bekezdése,

gc) 35. §-ának (2) bekezdése,

h) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

ha) 48. §-ának (1) és (3) bekezdése,

hb)[38] 49. §-ának (1) bekezdése és 85. § (2) bekezdése,

hc) 53. §-ának (2) bekezdése,

hd) 54. §-ának (1) bekezdése,

he) 55. §-ának (7) bekezdése,

hf) 58. §-ának ba)-bb) alpontja,

hg) 63. §-ának (3) és (4) bekezdése,

hh) 64. §-ának (1) és (2) bekezdése,

hi) 65. §-a,

hj) 68. §-ának (1) bekezdése és (2) bekezdésének c) pontja,

hk) 72. §-ának (1)-(3) és (5) bekezdése,

hl)[39] 73. § (4) bekezdése,

hm)[40] 74. §-ának (2)-(4) bekezdése,

i)[41] a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7) bekezdése,

j)[42] a Btv.

ja) 22. § (1) bekezdése,

jb) 25. § (4) bekezdése,

jc) 27. § (5) bekezdése,

k)[43]

l) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése,

m) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. §-a (2) bekezdésének c) pontja

n)[44] a Kbtv. 33. § (3) bekezdése

o)[45] az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 29. § (2) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

(6) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és a regionális intézetet jelöli ki

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. §-a (1) bekezdésének g) pontja,

b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §-a (3) bekezdésének g) pontja,

c) az Ebtv. 10. §-ának (4) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

(7) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális és a kistérségi intézetet jelöli ki

a)[46]

b) az Eüak. 5. §-ának (3) bekezdése,

c)[47]

11. §

A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként - ha e rendelet vagy külön jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Szolgálatot jelöli ki

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdésének b) pontja,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (9) bekezdésének d) pontja,

d) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

da) 23. §-ának d) pontja,

db) 24. §-ának e) és f) pontja,

e) az Eütv.

ea) 3. §-ának h) pontja,

eb) 143. §-a,

ec)[48] 48. § c) pontja,

f) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 2. § (1) bekezdése, 37. § (2) bekezdése,

g) a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 21. §-ának g) pontja,

h)[49] az Eüak. 16/A. §-a,

i) az Eüak. 19. § (1) és (2) bekezdése,

j)[50]

szerinti feladatok ellátására.

12. §

(1)[51] A Kormány az OTH-t jelöli ki az Eütv. 110. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladat ellátására.

(2) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Szolgálat valamennyi, az adott RET illetékességi területén működő intézetét jelöli ki az Eütv. 149/A. § (4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Szolgálat regionális és kistérségi intézeteit jelöli ki a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény szerinti szabálysértési hatósági feladatok ellátására.

13. §

(1)[52] A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 31. § (2) bekezdés h) pontja szerinti egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet (a továbbiakban: OÉTI) jelöli ki.

(2) A Kormány élelmiszerbiztonsági szervként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról szóló 2005. évi XLIX. törvény 38. § (13) bekezdése szerinti feladatok ellátására az OÉTI-t jelöli ki.

(3)[53] A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés b) pont ba) és bc) alpontja, c) pont ca) és cc) alpontja, valamint d) pont db) alpontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az OÉTI-t jelöli ki.

14. §

(1)[54] A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a Kbtv.

a) 6. § (1) és (2) bekezdése,

b) 7. §-a,

c) 8. § (5) bekezdése,

d) 20. § (2) bekezdése,

e) 23. §-a,

f) 25. § (5) bekezdése,

g) 26/A. §-a

szerinti feladatok ellátására.

(2) A Kormány az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a Kbtv. 24. §-ának (1) bekezdése szerinti, a hazai és nemzetközi adatok feldolgozásáért felelős Információs Központ működtetésére.

(3)[55] A Kbtv. 25. § (4) bekezdése szerinti, a kémiai biztonságot koordináló tárcaközi bizottság tagjaiként a Kormány a Kbtv. 25. § (1) bekezdése alapján a következőket jelöli ki:

a) a környezetvédelemért felelős miniszter,

b) a feladatkörében a közlekedésért felelős miniszter és a gazdaságpolitikáért felelős miniszter,

c) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter,

d) az oktatásért felelős miniszter,

e) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,

f) a rendészetért felelős miniszter,

g) az államháztartásért felelős miniszter,

h) a honvédelemért felelős miniszter,

i) az egészségügyért felelős miniszter,

j) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter

által kijelölt személyek, az országos tisztifőorvos vagy az általa kijelölt személy, továbbá a kémiai biztonság területén érintett társadalmi szervezetek által külön jogszabályban meghatározott módon delegált legfeljebb hat személy.

14/A. §[56]

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az egészségügyi államigazgatási szerv jár el a gyógyászatisegédeszköz-forgalmazási tevékenység, valamint az Eütv. 242/A. § szerinti, a természetes fürdővizek minőségellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység tekintetében.

14/B. §[57]

A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki az Eütv. 238. § (3) bekezdésében meghatározott feladat ellátására.

A Szolgálat hatósági eljárása, illetékessége

15. §

(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgálat hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az első fokú eljárás a Szolgálat kistérségi intézetének hatáskörébe tartozik.

(2) A másodfokú eljárás

a) amennyiben első fokon a kistérségi intézet járt el, a regionális intézet,

b) amennyiben első fokon a regionális intézet, illetőleg - ha jogszabály másként nem rendelkezik - országos intézetjárt el, az OTH,

c) amennyiben első fokon az OTH vagy az országos tisztifőorvos járt el, a külön jogszabály szerinti jogorvoslati hatóság

hatáskörébe tartozik.

16. §

Helyszíni ellenőrzésre a Szolgálat fényképes igazolvánnyal ellátott köztisztviselője jogosult.

17. §

A közigazgatási hatósági eljárás során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában egyéb eljárási költségnek minősülnek. A felszámítható költségek mértékét külön jogszabály* határozza meg.[58]

18. §

(1) Az Eü.kamara tv.

a) 21. §-a (4) bekezdésének alkalmazásában az egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes regionális intézetet jelöli ki;

b) 31. §-a (2) bekezdésének alkalmazásában az ott megjelölt iratokat és tényeket a Szolgálatnak az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes regionális intézetéhez kell megküldeni.

(2)[59]

(3)[60]

(4) Az Eütv.

a) 140/A. §-a (9) bekezdésének a) pontja szerinti három személyt a regionális tisztifőorvos a regionális intézet alkalmazottai közül jelöli ki;

b) 140/E. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti feladatok ellátása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes regionális intézete jár el.

(5) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes regionális intézet jár el.

(6) Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány az Eüak.

a) 15. §-a (1)-(2) és (7) bekezdésének alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, illetve munkahelye szerint illetékes kistérségi intézetet,

b) 30. § (4) bekezdés b) pontjának alkalmazában a megszűnő egészségügyi intézmény székhelye szerint területileg illetékes kistérségi intézetet

jelöli ki.

(7) Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány a tevékenység végzésének helye szerint kistérségi intézetet jelöli ki a Kbtv.

a) 29. § (1) bekezdésének,

b)[61] 32. § (1) bekezdés a) pontjának

alkalmazásában.

(8) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése szerinti, a Szolgálathoz befolyt bírságok kirovásáról, behajtásáról és felhasználásáról szóló nyilvántartást az országos tisztifőorvos vezeti, amelynek összefoglaló adatairól évente az országos tisztifőorvos tájékoztatja a minisztert.

(9)[62]

(10) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. §-ának (2) bekezdése szerinti feladatokat a Szolgálat - külön jogszabályban foglaltak szerint - a tisztifőgyógyszerész (tisztigyógyszerész) útján látja el.

(11) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6. §-a szerinti feladatokat a miniszter külön jogszabály szerint, a Szolgálat útján látja el.

A Szolgálat eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése[63]

18/A. §

(1) A Kormány a természetes fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban

a)[64] belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen, - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében - első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b)[65] a külső határon lévő határvízen, - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében - első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén, - annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését - első fokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén, - annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdővíz használatának engedélyezése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e - első fokú eljárásban a Honvéd Vezérkar főnökét, másodfokú eljárásban a honvédelmi minisztert,

e) - a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében - első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki. A fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdővíz helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(2) A Kormány a fürdőhely kijelölésére irányuló eljárás ban

a)[66] belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében -, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b)[67] a külső határon lévő határvízen, - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében - első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén, -annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését - első fokú eljárásban az illetékes vzirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén, - annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdőhely kijelölése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatók-e - első fokú eljárásban a Honvéd Vezérkar főnökét, másodfokú eljárásban a honvédelmi minisztert,

e) - a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében - első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget, valamint

f) a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén, - a biztonságos hajózás feltételei érvényesíthetősége megállapításának kérdésében - első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a kijelölendő fürdőhely helye szerint illetékes regionális igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát szakhatóságként jelöli ki. A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(3) A Kormány a fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárásban, - a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban,

a) - a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdésében - első fokú eljárásban a bányakapitányságot, másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,

b) - a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(5)[68] A Kormány a Sugáregészségügyi Decentrum és az OTH hatáskörébe tartozó atomenergiával kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásokban a 4. számú mellékletben meghatározott hatóságokat - az ott megjelölt feltételek fennállása esetén és szakkérdésben - szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság egy évig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(6) A Kormány

a) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély kiadása iránti és regisztrációs eljárásban,

b) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély és a regisztráció megújítása és elismerése iránti eljárásban,

c) a biocid termék korlátozott és ellenőrzött felhasználás céljára történő forgalomba hozatalának ideiglenes engedélyezése iránti eljárásban,

d) az engedélyezett, illetőleg a regisztrált biocid termék további forgalmazásának megtiltására, valamint a módosított engedély és regisztráció kiadására, elvégzésére irányuló eljárásban, valamint

e) a biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kísérlet vagy vizsgálat céljára történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése iránti eljárásban

- a biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata kérdésében - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(7) A Kormány a sírhely hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárásban, külön jogszabályban meghatározott rendkívüli halálesetkor és az eltemetéstől számított 25 éven belül, - annak elbírálására, hogy a rendkívüli halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a hamvasztást követően biztosíthatók-e - első fokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

(8)[69] A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) engedélyezésére irányuló eljárásban

a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,

b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetében,

c) az a)-b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetében,

d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti kutatás esetében

első fokú eljárásban az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként kijelöli.

(9)[70] A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) engedélyezésére irányuló eljárásban az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, embrionális őssejtekkel végzett beavatkozásokkal és kutatásokkal, továbbá az emberi génállományt a reprodukcióval összefüggésben érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetében első fokú eljárásban az ETT Humán Reprodukciós Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként kijelöli.

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése

19. §[71]

(1)[72] A Kormány gyógyszerészeti államigazgatási szervként az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (a továbbiakban: OGYI) jelöli ki. Az OGYI önállóan működő és gazdálkodó, központi közszolgáltató költségvetési szerv.

(2) A Kormány a gyógyszerek ismertetésére vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 19. §-a szerinti, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által lefolytatott eljárásban[73]

a) a tekintetben, hogy az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e,

b) a tekintetben, hogy a gyógyszer ismertető dokumentáció tartalma a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e,

c) az OGYI hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalra engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés kérdésében az OGYI-t szakhatóságként jelöli ki.

(3)[74]

(4)[75] Az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakértőként jár el abban a kérdésben, hogy egy vizsgálat klinikai vizsgálatnak, beavatkozással nem járó vizsgálatnak vagy egyéb orvostudományi kutatásnak minősül-e.

19/A. §[76]

A Kormány az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/A. §-a szerinti feladatok ellátására gyógyszerészeti államigazgatási szervként az OGYI-t jelöli ki.

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv eljárásában szakhatóságként közreműködő szervek[77]

19/B. §[78]

A Kormány

a) a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezése során

aa) a vizsgálat szakmai-etikai megfelelősége, az alkalmazott módszerek és a résztvevők számára készült tájékoztató értékelése szakkérdésében szakhatóságként az ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottságát, valamint annak albizottságát jelöli ki,

ab) immunológiai szakkérdésben szakhatóságként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki,

b) az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésével kapcsolatos eljárásában szakhatóságként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy gyógyszerminőségi szempontból az immunológiai gyógyszer és a vizsgálati készítmény emberen alkalmazható-e.

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel 2007. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A

a) 10. § (4) bekezdésének c) pontja,

b) 10. § (5) bekezdésének h) pontja,

c) 19. §[79]

2006.december 29-én lép hatályba.

(3) A 10. § (5) bekezdésének gc) pontja 2007. március 31-én lép hatályba.

(4) A

a) 10. § (3) bekezdésének aa) pontja,

b) 10. § (4) bekezdésének aa) pontja,

c) 10. § (5) bekezdésének ca)-cc), ga) és m) pontja,

d)[80] 18. § (1) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése

2007.április 1-jén lép hatályba.

(5)[81]

(6)[82]

(7)[83]

21. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, részleges jogutódjai jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt országos intézetek.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg megszűnnek a Szolgálat megyei/fővárosi intézetei; a jogszabályban

a) a megyei/fővárosi intézet számára megállapított hatásköröket a Szolgálat regionális intézete,

b) a megyei/fővárosi tisztifőorvos számára megállapított hatásköröket a regionális tisztifőorvos,

c) a megyei/fővárosi tisztifőgyógyszerész számára megállapított hatásköröket a regionális tisztifőgyógyszerész

gyakorolja.

(3) A megszűnő megyei/fővárosi intézet általános jogutódja a regionális intézet.

(4) A kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben

a) a városi/fővárosi kerületi intézet számára megállapított hatásköröket a kistérségi intézet,

b) a városi/fővárosi kerületi tisztifőorvos számára megállapított hatásköröket a kistérségi tisztifőorvos gyakorolja.

(5) 2007. január 1. napjától a munkaegészségügyi feladatokat az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) látja el. A feladatok átadásával egyidejűleg az Országos Munka- és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá kerül.

(6) A jogszabályváltozás folytán a Szolgálattól az OMMF-hez kerülő hatáskörök esetén a feladat átadásának napján folyamatban lévő ügyekben az OMMF folytatja az eljárást.

22. §[84]

23. §[85]

24. §[86]

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az országos intézetek elnevezése, székhelye

Országos Alapellátási Intézet (OALI), Budapest

Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), Budapest

Országos Epidemiológiai Központ (OEK), Budapest

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Budapest[87]

Országos "Frederic Joliot Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI), Budapest

Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI), Budapest

Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI), Budapest

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSzMK), Budapest

Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

2. számú melléklet a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szolgálat regionális intézeteinek elnevezése, székhelye, illetékessége

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete, székhelye: Szolnok

illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete, Eger

illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézete, székhelye: Békéscsaba

illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete, székhelye: Kaposvár

illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete, székhelye: Budapest

illetékességi területe: Budapest, Pest megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézete, székhelye: Veszprém

illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete, székhelye: Győr

illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye

3. számú melléklet a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez[88]

A Szolgálat helyi szerveinek elnevezése, székhelye, illetékességi területe

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ

(BÁCS-KISKUN MEGYE, BÉKÉS MEGYE, CSONGRÁD MEGYE)

ÁNTSZ Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézete

Székhely: Kecskemét

Illetékességi terület: Kecskeméti Kistérség

Kunszentmiklósi Kistérség

ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete

Székhely: Baja

Illetékességi terület: Bajai Kistérség

Bácsalmási Kistérség

ÁNTSZ Kalocsai, Kiskőrösi Kistérségi Intézete

Székhely: Kalocsa

Illetékességi terület: Kalocsai Kistérség

Kiskőrösi Kistérség

ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai Kistérségi Intézete

Székhely: Kiskunhalas

Illetékességi terület: Kiskunhalasi Kistérség

Jánoshalmai Kistérség

Kiskunfélegyházai Kistérség

Kiskunmajsai Kistérség

ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete

Székhely: Békéscsaba

Illetékességi terület: Békéscsabai Kistérség

Békési Kistérség

Szeghalomi Kistérség

ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi, Mezőkovácsházai Kistérségi Intézete

Székhely: Gyula

Illetékességi terület: Gyulai Kistérség

Sarkadi Kistérség

Mezőkovácsházai Kistérség

ÁNTSZOrosházai,SzarvasiKistérségiIntézete

Székhely: Orosháza

Illetékességi terület: Orosházai Kistérség

Szarvasi Kistérség

ÁNTSZSzegedi,MórahalomiKistérségiIntézete

Székhely: Szeged

Illetékességi terület: Szegedi Kistérség

Mórahalomi Kistérség

ÁNTSZMakói,HódmezővásárhelyiKistérségiIntézete

Székhely: Makó

Illetékességi terület: Makói Kistérség

Hódmezővásárhelyi Kistérség

ÁNTSZSzentesi,Csongrádi,KistelekiKistérségiIntézete

Székhely: Szentes

Illetékességi terület: Szentesi Kistérség

Csongrádi Kistérség

Kisteleki Kistérség

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

(HAJDÚ-BIHAR MEGYE, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE)

ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete

Székhely: Debrecen

Illetékességi terület: Debreceni Kistérség, kivéve Mikepércs települést

ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete

Székhely: Debrecen

Illetékességi terület: Balmazújvárosi Kistérség

Derecske-Létavértesi Kistérség

Hajdúhadházi Kistérség

Mikepércs

ÁNTSZ Hajdúszoboszlói, Berettyóújfalui, Püspökladányi Kistérségi Intézete

Székhely: Hajdúszoboszló

Illetékességi terület: Hajdúszoboszlói Kistérség

Berettyóújfalui Kistérség

Püspökladányi Kistérség

ÁNTSZ Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Intézete

Székhely: Hajdúböszörmény

Illetékességi terület: Hajdúböszörményi Kistérség

Polgári Kistérség

ÁNTSZ Szolnoki Kistérségi Intézete

Székhely: Szolnok

Illetékességi terület: Szolnoki Kistérség

ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete

Székhely: Jászberény

Illetékességi terület: Jászberényi Kistérség

ÁNTSZ Mezőtúri, Kunszentmártoni Kistérségi Intézete

Székhely: Mezőtúr

Illetékességi terület: Mezőtúri Kistérség

Kunszentmártoni Kistérség

ÁNTSZ Karcagi, Tiszafüredi, Törökszentmiklósi Kistérségi Intézete

Székhely: Karcag

Illetékességi terület: Karcagi Kistérség

Tiszafüredi Kistérség

Törökszentmiklósi Kistérség

ÁNTSZ Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi, Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Intézete

Székhely: Nyíregyháza

Illetékességi terület: Nyíregyházai Kistérség

Ibrány-Nagyhalászi Kistérség

Nagykállói Kistérség

Tiszavasvári Kistérség

ÁNTSZ Kisvárdai, Záhonyi Kistérségi Intézete

Székhely: Kisvárda

Illetékességi terület: Kisvárdai Kistérség

Záhonyi Kistérség

ÁNTSZ Vásárosnaményi, Baktalórántházai Kistérségi Intézete

Székhely: Vásárosnamény

Illetékességi terület: Vásárosnaményi Kistérség

Baktalórántházai Kistérség

ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézete

Székhely: Mátészalka

Illetékességi terület: Mátészalkai Kistérség

Csengeri Kistérség

Fehérgyarmati Kistérség

Nyírbátori Kistérség

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

(BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE, HEVES MEGYE, NÓGRÁD MEGYE)

ÁNTSZMiskolciKistérségiIntézete

Székhely: Miskolc

Illetékességi terület: Miskolci Kistérség

ÁNTSZ Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Intézete

Székhely: Edelény

Illetékességi terület: Edelényi Kistérség

Kazincbarcikai Kistérség

Ózdi Kistérség

ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Intézete

Székhely: Tiszaújváros

Illetékességi terület: Tiszaújvárosi Kistérség

Mezőcsáti Kistérség

Mezőkövesdi Kistérség

ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi, Szikszói Kistérségi Intézete

Székhely: Encs

Illetékességi terület: Encsi Kistérség

Abaúj-Hegyközi Kistérség

Szikszói Kistérség

ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete

Székhely: Szerencs

Illetékességi terület: Szerencsi Kistérség

Bodrogközi Kistérség

Sárospataki Kistérség

Sátoraljaújhelyi Kistérség

Tokaji Kistérség

ÁNTSZ Egri, Bélapátfalvai, Pétervásárai Kistérségi Intézete

Székhely: Eger

Illetékességi terület: Egri Kistérség

Bélapátfalvai Kistérség

Pétervásárai Kistérség

ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézete

Székhely: Hatvan

Illetékességi terület: Hatvani Kistérség

Gyöngyösi Kistérség

ÁNTSZ Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézete

Székhely: Füzesabony

Illetékességi terület: Füzesabonyi Kistérség

Hevesi Kistérség

ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói Kistérségi Intézete

Székhely: Salgótarján

Illetékességi terület: Salgótarjáni Kistérség

Bátonyterenyei Kistérség

Pásztói Kistérség

ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete

Székhely: Balassagyarmat

Illetékességi terület: Balassagyarmati Kistérség

Rétsági Kistérség

Szécsényi Kistérség

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

(GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE, VAS MEGYE, ZALA MEGYE)

ÁNTSZ Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Intézete

Székhely: Győr

Illetékességi terület: Győri Kistérség

Pannonhalmai Kistérség

Téti Kistérség

ÁNTSZ Csornai, Kapuvár-Beledi Kistérségi Intézete

Székhely: Csorna

Illetékességi terület: Csornai Kistérség

Kapuvár-Beledi Kistérség

ÁNTSZ Mosonmagyaróvári Kistérségi Intézete

Székhely: Mosonmagyaróvár

Illetékességi terület: Mosonmagyaróvári Kistérség

ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete

Székhely: Sopron

Illetékességi terület: Sopron-Fertődi Kistérség

ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete

Székhely: Szombathely

Illetékességi terület: Szombathelyi Kistérség

Csepregi Kistérség

Kőszegi Kistérség

ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete

Székhely: Sárvár

Illetékességi terület: Sárvári Kistérség

Celldömölki Kistérség

ÁNTSZ Körmendi, Őriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi Intézete

Székhely: Körmend

Illetékességi terület: Körmendi Kistérség

Őriszentpéteri Kistérség

Szentgotthárdi Kistérség

Vasvári Kistérség

ÁNTSZ Zalaegerszegi, Lenti, Pacsai Kistérségi Intézete

Székhely: Zalaegerszeg

Illetékességi terület: Zalaegerszegi Kistérség

Lenti Kistérség

Pacsai Kistérség

ÁNTSZ Keszthelyi, Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete

Székhely: Keszthely

Illetékességi terület: Keszthelyi Kistérség

Hévízi Kistérség

Zalaszentgróti Kistérség

ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei, Zalakarosi Kistérségi Intézete

Székhely: Nagykanizsa

Illetékességi terület: Nagykanizsai Kistérség

Letenyei Kistérség

Zalakarosi Kistérség

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

(BARANYA MEGYE, SOMOGY MEGYE, TOLNA MEGYE)

ÁNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete

Székhely: Pécs

Illetékességi terület: Pécsi Kistérség

Sellyei Kistérség

Siklósi Kistérség

ÁNTSZKomlói,Pécsváradi,SásdiKistérségiIntézete

Székhely: Komló

Illetékességi terület: Komlói Kistérség

Pécsváradi Kistérség

Sásdi Kistérség

ÁNTSZ Mohácsi Kistérségi Intézete

Székhely: Mohács

Illetékességi terület: Mohácsi Kistérség

ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézete

Székhely: Barcs

Illetékességi terület: Barcsi Kistérség

Szigetvári Kistérség

Szentlőrinci Kistérség

ÁNTSZ Kaposvári, Kadarkúti Kistérségi Intézete

Székhely: Kaposvár

Illetékességi terület: Kaposvári Kistérség Kadarkúti Kistérség

ÁNTSZ Marcali, Csurgói, Fonyódi, Lengyeltóti, Nagyatádi Kistérségi Intézete

Székhely: Marcali

Illetékességi terület: Marcali Kistérség

Csurgói Kistérség

Fonyódi Kistérség

Lengyeltóti Kistérség

Nagyatádi Kistérség

ÁNTSZ Siófoki, Balaton földvári, Tabi Kistérségi Intézete

Székhely: Siófok

Illetékességi terület: Siófoki Kistérség

Balatonföldvári Kistérség

Tabi Kistérség

ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete

Székhely: Szekszárd

Illetékességi terület: Szekszárdi Kistérség

Bonyhádi Kistérség

Paksi Kistérség

ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézete

Székhely: Dombóvár

Illetékességi terület: Dombóvári Kistérség

Tamási Kistérség

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

(FEJÉR MEGYE, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE, VESZPRÉM MEGYE)

ÁNTSZ Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistérségi Intézete

Székhely: Székesfehérvár

Illetékességi terület: Székesfehérvári Kistérség

Abai Kistérség

Enyingi Kistérség

Gárdonyi Kistérség

ÁNTSZDunaújvárosi,Adonyi,Ercsi,SárbogárdiKistérségiIntézete

Székhely: Dunaújváros

Illetékességi terület: Dunaújvárosi Kistérség

Adonyi Kistérség

Ercsi Kistérség

Sárbogárdi Kistérség

ÁNTSZ Móri, Bicskei Kistérségi Intézete

Székhely: Mór

Illetékességi terület: Móri Kistérség

Bicskei Kistérség

ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézete

Székhely: Komárom

Illetékességi terület: Komáromi Kistérség

Kisbéri Kistérség

ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete

Székhely: Dorog

Illetékességi terület: Dorogi Kistérség

Esztergomi Kistérség

ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete

Székhely: Tatabánya

Illetékességi terület: Tatabányai Kistérség

Tatai Kistérség

Oroszlányi Kistérség

ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete

Székhely: Veszprém

Illetékességi terület: Veszprémi Kistérség

Várpalotai Kistérség

Zirci Kistérség

ÁNTSZBalatonfüredi,Balatonalmádi,Tapolcai,SümegiKistérségiIntézete

Székhely: Balatonfüred

Illetékességi terület: Balatonfüredi Kistérség

Balatonalmádi Kistérség

Tapolcai Kistérség

Sümegi Kistérség

ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete

Székhely: Pápa

Illetékességi terület: Pápai Kistérség

ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete

Székhely: Ajka

Illetékességi terület: Ajkai Kistérség

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

(PEST MEGYE, BUDAPEST)

ÁNTSZ Érdi, Budaörsi Kistérségi Intézete

Székhely: Érd

Illetékességi terület: Érdi Kistérség

Budaörsi Kistérség

ÁNTSZ Ceglédi Kistérségi Intézete

Székhely: Cegléd

Illetékességi terület: Ceglédi Kistérség

ÁNTSZ Dabasi,GyáliKistérségiIntézete

Székhely: Dabas

Illetékességi terület: Dabasi Kistérség

Gyáli Kistérség

ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi KistérségiIntézete

Székhely: Gödöllő

Illetékességi terület: Gödöllői Kistérség

Aszódi Kistérség

Veresegyházi Kistérség

ÁNTSZ Monori,NagykátaiKistérségiIntézete

Székhely: Monor

Illetékességi terület: Monori

Kistérség Nagykátai Kistérség

ÁNTSZ Szentendrei,Pilisvörösvári Kistérségi Intézete

Székhely: Szentendre

Illetékességi terület: Szentendrei Kistérség

Pilisvörösvári Kistérség

ÁNTSZVáci,Szobi,DunakesziKistérségiIntézete

Székhely: Vác

Illetékességi terület: Váci Kistérség

Szobi Kistérség

Dunakeszi Kistérség

ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete Székhely: Ráckeve

Illetékességi terület: Ráckevei Kistérség

ÁNTSZ Budapest I., II., XII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: I. Kerület

II. Kerület

XII. Kerület

ÁNTSZ Budapest III. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület:

III. Kerület

ÁNTSZ Budapest IV., XV. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület:

IV. Kerület

XV. Kerület

ÁNTSZ Budapest V., XIII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület:

V. Kerület

XIII. Kerület

ÁNTSZ Budapest VI., VII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület:

VI. Kerület

VII. Kerület

ÁNTSZ Budapest VIII., IX. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület:

VIII. Kerület

IX. Kerület

ÁNTSZ Budapest X., XVII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület:

X. Kerület

XVII. Kerület

ÁNTSZ Budapest XI., XXII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület:

XI. Kerület

XXII. Kerület

ÁNTSZ Budapest XIV., XVI. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület:

XIV. Kerület

XVI. Kerület

ÁNTSZ Budapest XVIII., XIX. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: XVIII. Kerület

XIX. Kerület

ÁNTSZ Budapest XX., XXIII. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: XX. Kerület

XXIII. Kerület

ÁNTSZ Budapest XXI. Kerületi Intézete

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: XXI. Kerület

4. számú melléklet a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez[89]

A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

I. A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében[90]

[91]
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Nyitott sugárforrás esetén.A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2.Nyitott sugárforrás esetén.Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
3.Nyitott sugárforrás esetén.A lakosságra való veszélyesség megítélése.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4.Minden esetben.Annak elbírálása, hogy az engedélyezett tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, őrzéstechnikai követelmények.Országos Rendőr-főkapitányságigazságügyi és rendészeti miniszter

II. A radioaktív anyag termelése, előállítása, forgalmazása tekintetében

[92]
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Minden esetben.A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2.Nyitott sugárforrás esetén.Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
3.Nyitott sugárforrás esetén.A lakosságra való veszélyesség megítélése.Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4.Minden esetben.Annak elbírálása, hogy az engedélyezett tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, őrzéstechnikai követelmények.Országos Rendőr-főkapitányságigazságügyi és rendészeti miniszter

III. A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében

[93]
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Minden esetben.A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség; ha az OTH jár el első fokon, a szakhatóság az első fokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségha nem az OTH jár el első fokon: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2.Nyitott sugárforrás esetén.Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
3.Nyitott sugárforrás esetén.A lakosságra való veszélyesség megítélése.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság; ha az OTH jár el első fokon, a szakhatóság az első fokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságha nem az OTH jár el első fokon: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4.Minden esetben.Annak elbírálása, hogy az engedélyezett tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, őrzéstechnikai követelmények.Országos Rendőr-főkapitányságigazságügyi és rendészeti miniszter

IV. Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítására, átalakítására, üzemeltetésére, üzemeltetésének megszüntetésére, valamint a berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésére, üzemeltetésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó engedélyezési eljárásban

[94]
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Minden esetben, kivéve a röntgenberendezéseketA radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2.Minden esetben, kivéve az orvosi, állatorvosi és fix telepítésű röntgenberendezéseketAnnak elbírálása, hogy az engedélyezett tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, őrzéstechnikai követelmények.Országos Rendőr-főkapitányságigazságügyi és rendészeti miniszter

V. Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetéséhez, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés tekintetében.

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Minden esetben.A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2.Minden esetben.Az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a helyi településrendezési tervnek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés.építésügyi hatósága Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
3.Minden esetben.A tárolóban elhelyezendő radiokatív és nukleáris anyagok, nukleáris berendezések, valamint a velük folytatott tevékenységek nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos előírások vizsgálatában, valamint nukleáris baleset-elhárítási kérdésekben.Országos Atomenergia Hivatal,
4.Minden esetben.Annak elbírálása, hogy az engedélyezett tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, őrzéstechnikai követelmények.Országos Rendőr-főkapitányságigazságügyi és rendészeti miniszter
5.Nyitott sugárforrás esetén.Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság,Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.Nyitott sugárforrás esetén.A lakosság való veszélyesség megítélése.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi IgazgatóságOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7.Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett létesítmény megvalósítására irányul.Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.Honvéd Vezérkar főnökehonvédelmi miniszter
8.Minden esetben.Az építésföldtani megalapozottság és a földtani veszélyeztetettség vizsgálata figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződmény meglétére, a szűkebb környezet felszíni és felszín alatti képződményeire, a felszínmozgásra utaló jellegre, a felszíni vízelvezetési technológiákra.bányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[2] Megállapította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 69. pontja. Hatályos 2008.01.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 69. pontja. Hatályos 2008.01.01.

[8] Módosította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[10] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[11] Módosította a 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[12] Módosította a 97/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.05.06.

[13] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[14] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/12. száma. Megjelent 2007.02.02.

[15] Hatályon kívül helyezte a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[17] Beiktatta a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[18] Megállapította a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.09.16.

[19] Megállapította a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[20] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[21] Beiktatta a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.09.16.

[22] Beiktatta a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[23] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[24] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[25] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[26] Beiktatta a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.08.17.

[27] Módosította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[28] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/12. száma. Megjelent 2007.02.02.

[29] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[30] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[31] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[32] Beiktatta a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[33] Beiktatta a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[34] Megállapította a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[35] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[36] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[37] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[38] Megállapította a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.08.17.

[39] Megállapította a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.09.16.

[40] Beiktatta a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.09.16.

[41] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[42] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte e rendelet 20. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.01.

[44] Beiktatta a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[45] Beiktatta a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.08.17.

[46] Hatályon kívül helyezte e rendelet 20. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[48] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[49] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.09.16.

[51] Beiktatta a 97/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2007.05.06.

[52] Módosította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[53] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[54] Megállapította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[55] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[56] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[57] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[58] * Szabályozására lásd 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet.

[59] Hatályon kívül helyezte e rendelet 20. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.01.

[60] Hatályon kívül helyezte e rendelet 20. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.01.

[61] Módosította a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.07.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[63] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[64] Megállapította a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[65] Módosította a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[66] Megállapította a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[67] Módosította a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[68] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[69] Beiktatta a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[70] Beiktatta a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[71] Megállapította a 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[72] Módosította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[73] A felvezető szöveget módosította a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.09.16.

[74] Hatályon kívül helyezte a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.09.16.

[75] Beiktatta a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[76] Megállapította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[77] A cím szövegét megállapította a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[78] Megállapította a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[79] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/3. száma. Megjelent 2007.01.10.

[80] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/3. száma. Megjelent 2007.01.10.

[81] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 169. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[82] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[83] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 169. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[84] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 169. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[85] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 169. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[86] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 169. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[87] Megállapította az 53/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.03.17.

[88] Megállapította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[89] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[90] A cím szövegét megállapította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[91] Módosította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[92] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523.-524. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[93] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[94] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523. §-a. Hatályos 2009.10.01.

Tartalomjegyzék