70/2010. (V. 13.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "E rendelet alkalmazásában:

1. elszámolási időszak: az 5. § (5) bekezdésében meghatározott kifizetési kérelem beadására nyitva álló időszakot megelőző két hónap;

2. HVS: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre kidolgozott helyi vidékfejlesztési stratégia;

3. Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: HVI): a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló korm. rendelet, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény szerinti kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által pályázat útján kiválasztott HVI címbirtokos szervezet által létrehozott és működtetett információs és szolgáltató célú Helyi Vidékfejlesztési Iroda;

4. HVI címbirtokos szervezet: az elismerő okirat alapján HVI cím használatára jogosult szervezet vagy egyéni vállalkozó;

5. HVI irodavezető: a HVI címbirtokos szervezet alkalmazásában álló, a HVI feladatellátásáért felelős személy;

6. illetékes kistérség: az elismerő okiratban megjelölt kistérség;

7. indikátor dokumentum: a szakmai beszámolóhoz kapcsolódó minden dokumentum, amely a HVI részéről a munkatervben foglalt feladatok teljesítését igazolja;

8. LEADER HACS: az IH által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján kiválasztott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő helyi közösség, valamint a korábban már elismert, az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkének megfelelő, a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtását segítő helyi közösség;

9. munkaszervezet: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. §-a szerinti feladatkörében és az IH szakmai iránymutatása alapján eljáró, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: VKSZI);

10. reprezentációs ajándék: az illetékes kistérség területéről származó helyi termék, az illetékes kistérség területén előállított termék, vagy a HVI-t népszerűsítő, bemutató termékek, kiadványok;

11. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális intézkedései: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (a továbbiakban: ÚMVP) megjelölt alábbi intézkedések: mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a falumegújítás és -fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése."

2. § Az R1. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A támogatás célja a HVI címbirtokos szervezetek 3. §-ban meghatározott tevékenységének biztosítása az 1698/2005/EK rendelet 59. cikke szerinti feladatellátás érdekében."

3. § Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Támogatás vehető igénybe:

a) az illetékes kistérségben működő LEADER HACS-ok HVS-ben megjelölt fejlesztési elképzelései megvalósításának elősegítése érdekében, - kivéve az ÚMVP III. tengelyes nem horizontális és IV. tengelyes intézkedéseit - szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések, felmérések készítésére, aktualizálására;

b) az illetékes kistérségben a vidéki életminőség javítására irányuló tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések, felmérések készítésére, aktualizálására;

c) az illetékes kistérségben a vidéki életminőség javítására, az ÚMVP III. tengelyes horizontális intézkedéseire irányuló tájékoztató és információs tevékenységre, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, különösen a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenység folytatására;

d) az illetékes kistérségben a vidéki életminőség javítására irányuló, az ÚMVP III. tengelyes horizontális intézkedéseinek végrehajtásában közreműködő személyek képzésére;

e) az illetékes kistérségben a vidéki életminőség javítására, az ÚMVP III. tengelyes horizontális intézkedéseire irányuló projekt-előkészítésre, projekt-generálásra, projektgyűjtésre;

f) az illetékes kistérségben az ÚMVP III. tengelyes horizontális intézkedései végrehajtásának segítésére irányulóan, a végső kedvezményezettek által megvalósítandó beruházások lebonyolításának elősegítésére;

g) az illetékes kistérségben az ÚMVP III. tengelyes intézkedéseihez kapcsolódó monitoring rendelet végrehajtásának segítésére irányulóan, a végső kedvezményezettek részére történő szakmai segítségnyújtásra;

h) a HVI munkatervében rögzített, a 2. §-ban meghatározott célokat szolgáló tevékenység támogatására, valamint a munkaszervezet által közvetlenül a HVI számára meghatározott egyéb feladatok elvégzésére.

(2) A HVI címbirtokos szervezet köteles az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása érdekében egy fő főállású HVI irodavezetőt alkalmazni.

(3) A HVI köteles a munkaszervezet ajánlása alapján egy hónapra vonatkozó elvégzendő feladatok összességét tartalmazó munkatervet készíteni.

(4) A munkaszervezet munkatervi ajánlása kötelezően ellátandó és szabadon választható feladatokat tartalmaz. A HVI címbirtokos szervezet a szabadon választható feladatok közül kiválasztja az általa ellátandókat, továbbá egyéb feladatokat is meghatározhat.

(5) A HVI havonként a munkatervben szereplő feladatok ellátásának folyamatát részletező szakmai beszámolót készít.

(6) A munkatervet és a szakmai beszámolót a munkaszervezet ellenőrzi és hagyja jóvá, valamint a munkatervben foglaltak megvalósulásáról a szakmai beszámolók és a kapcsolódó indikátor dokumentumok ellenőrzése alapján havonta teljesítési igazolást állít ki. A munkaszervezet a feladatok HVI általi teljesítésének mértékét százalékos formában határozza meg."

4. § Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Támogatás igénybevételére HVI címbirtokos szervezet jogosult.

(2) Az IH a HVI címbirtokos szervezet kiválasztása érdekében pályázatot hirdet meg. A pályázati eljárást a munkaszervezet folytatja le, amelynek eredményeképpen a munkaszervezet javaslatára az IH vezetője HVI címet adományoz.

(3) Az IH vezető a HVI-k kiválasztására irányuló pályázati eljárás eredményeként kiválasztott HVI címbirtokos szervezet részére elismerő okiratot állít ki, amely a HVI címbirtokos szervezetet feljogosítja a HVI cím használatára, valamint a támogatási és kifizetési kérelem benyújtására.

(4) A munkaszervezet a HVI címbirtokos szervezettel a 3. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása érdekében együttműködési megállapodást köt. "

5. § (1) Az R1. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A támogatási kérelmet 2010. szeptember 1-jétől szeptember 30-áig kell benyújtani, amely alapján a HVI címbirtokos szervezet 2014. január 31-ig jogosult az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell az elismerő okiratnak a HVI címbirtokos szervezet vezetője által hitelesített, másolati példányát."

(2) Az R1. 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtását követően kéthavonta egyszer, november 1-30., január 1-31., március 1-31., május 1-31., július 1-31., szeptember 1-30. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) HVI címbirtokos szervezet azonosító adatai;

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;

c) a HVI címbirtokos szervezet nevében a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről szóló nyilatkozat;

d) az ügyfél aláírása.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a 6. § (2) bekezdése esetén a két árajánlatot és a választás indoklását;

b) a 6/A. § (6) bekezdésének értelmében a munkaszervezet előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát;

c) a munkaszervezetnek a HVI adott időszakra szóló beszámolóját jóváhagyó - a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, támogatni kívánt feladatok végrehajtásáról szóló - teljesítési igazolását;

d) a vonatkozó MVH közleményben megjelölt dokumentumokat."

(3) Az R1. 5. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) A kifizetési kérelemben:

a) személyi jellegű ráfordítások esetén kizárólag az adott benyújtási időszakot megelőző elszámolási időszak személyi jellegű kiadásait igazoló bizonylatok;

b) dologi jellegű ráfordítások esetén kizárólag az adott benyújtási időszakot megelőző elszámolási időszakban a munkatervi feladatokhoz kapcsolódó felmerült kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el.

(9) A kifizetési kérelem keretében elszámolni kívánt költségek vonatkozásában költségfelmerülés időpontja a költségfelmerülést igazoló számviteli bizonylaton feltüntetett teljesítés időpontja, annak hiányában a kiállítás időpontja."

(4) Az R1. 5. §-a a következő (10)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A HVI irodavezető bérének minimum összegére vonatkozóan az együttműködési megállapodásban rögzítettek az irányadóak.

(11) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában a Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

(12) A támogatási kérelemhez a Vhr. 27. §-ának e), f), h) és i) pontjában foglaltaktól eltérően pénzügyi és üzleti tervet nem kell csatolni."

6. § (1) Az R1. 6. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "g) 2008. július 1-jétől 2013. december 31-ig 1 300 000 Ft."

(2) Az R1. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A nettó 200 000 Ft-ot meghaladó számlatétel esetén a számlatételre vonatkozóan két árajánlatot kell mellékelni a kifizetési kérelemhez és a választást indokolni kell.

(3) A munkaszervezetnek lehetősége van 100%-nál kisebb arányú teljesítési igazolás kiadására, ha a HVI feladatellátás nem teljes mértékben valósul meg. Ha a munkaszervezet igazolása 100%-nál kisebb mértékű teljesítésről szól, a támogatás legmagasabb összege az (1) bekezdésben meghatározott maximális támogatási összegnek és a teljesítés mértékének a szorzata."

(3) Az R1. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kifizetés elszámolásának alapja a munkaszervezet által jóváhagyott beszámoló, valamint a munkaszervezet által kiállított teljesítési igazolás, amely dokumentumokat a munkaszervezet a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig megküldi az MVH-nak."

(4) Az R1. 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Új HVI címbirtokos szervezet kiválasztása esetén az első kifizetési kérelemben az IH által kiadott elismerő okiratban szereplő jogosultság megszerzésének napja és a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző nap közötti időszakban felmerülő költségek számolhatók el."

7. § Az R1. a következő 6/A. és 6/B. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 6910, 6920, 7320, 7022, 7111, 7810, 8291 8532 TESZOR számú tevékenységek vonatkozásában az adott elszámolási időszakban igényelhető együttes összeg nem haladhatja meg a bruttó 500 000 Ft-ot.

(2) A HVI címbirtokos szervezet tulajdonosa, a HVI címbirtokos szervezet vezető testületének tagja, egyesület esetében az egyesület elnökségének, felügyelő bizottságának tagja, nonprofit gazdasági társaság esetében a felügyelő bizottság tagja (a továbbiakban együtt: vezető feladatokat ellátó tisztségviselő), munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói, valamint HVI címbirtokos szervezet tulajdonosa, vezető feladatokat ellátó tisztségviselője, munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet szolgáltatást a HVI működése érdekében e rendelet keretében igényelhető támogatás terhére nem nyújthat.

(3) A HVI címbirtokos szervezet tulajdonosa, vezető feladatokat ellátó tisztségviselője, munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló ingatlan, valamint HVI címbirtokos szervezet tulajdonosa, vezető feladatokat ellátó tisztségviselője, munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában e rendelet keretében igényelhető támogatás terhére bérleti díj nem számolható el.

(4) Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet a reprezentációs ajándékként nyújtott helyi termék és a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátás kivételével, amelynek összege együttesen nem haladhatja meg elszámolási időszakonként a bruttó 30 000 Ft-ot.

(5) A HVI címbirtokos szervezet által a HVI feladatellátása érdekében fenntartott iroda - a fenntartási költség levonásával megállapított - bérleti díjából legfeljebb bruttó 2500 Ft/m2/hó összeg számolható el. A bérelt ingatlan albérletbe nem adható.

(6) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszköz az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el és nem adható bérbe. A jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy magasabb műszaki paraméterrel rendelkező eszközre történő csere esetén a munkaszervezet előzetes jóváhagyásával, a kifizetési kérelemben történt igazolás mellett az értékkülönbözet a támogatás terhére elszámolható. A támogatás keretében beszerzett eszköz eladásából származó bevétel teljes összegét az új eszköz vásárlásához kell felhasználni.

(7) A HVI címbirtokos szervezet vezető feladatokat ellátó tisztségviselői részére tiszteletdíj állapítható meg. A tiszteletdíj bruttó összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 50 000 Ft, ha a vezető feladatokat ellátó tisztségviselő nem lát el HVI irodavezetői feladatokat.

6/B. § (1) A HVI címbirtokos szervezet HVI feladatokat ellátó munkavállalója részére költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló részére megállapított havi bruttó munkabér összegének 1/3 részét, de legfeljebb bruttó 100 000 Ft-ot.

(2) A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokoll alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. § (12) bekezdés rendelkezései alapján számolható el.

(3) Az MVH a kifizetési kérelem értékelése során a költségek jogosultságának vizsgálata érdekében a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 26. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján indokoltsági vizsgálatot végez.

(4) A HVI címbirtokos szervezet a 3. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében térítési díj fizetése mellett nem vonhatja be a LEADER HACS munkaszervezet-vezetőjét, alkalmazottját vagy vezető feladatokat ellátó tisztségviselőjét.

(5) A HVI címbirtokos szervezet vezetője, vezető feladatokat ellátó tisztségviselője, irodavezetője és munkavállalója tiszteletdíj vagy munkabér fizetése mellett nem lehet a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, alkalmazottja vagy vezető feladatokat ellátó tisztségviselője.

(6) A HVI címbirtokos szervezet HVI feladatokat ellátó munkavállalója esetében személyi jellegű költségek esetén elszámolható:

a) a munkaszerződés, tiszteletdíj és megbízási szerződés alapján kifizetett bér és járulékai;

b) a jogszabály alapján fizetett költségtérítés (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés);

c) a munkáltató által a munkavállaló javára munkáltatói hozzájárulásként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §-a és 71. §-a alapján juttatott kedvezményes adózású természetbeni és béren kívüli juttatások közül:

ca) melegétkezési utalvány;

cb) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás;

cc) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás;

cd) helyi utazási bérlet;

ce) üdülési csekk hozzájárulás;

cf) iskolakezdési támogatás utalvány formájában;

cg) iskolarendszerű képzés támogatása.

(7) Kifizetési kérelemmel nem számolható el a 6. § (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó vagy nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás."

8. § (1) Az R1. 7. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

"A HVI cím visszavonása, jogkövetkezmény"

(2) Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A HVI cím visszavonására, valamint új szervezet vagy egyéni vállalkozó részére HVI cím odaítélésére az IH jogosult.

(2) A HVI cím visszavonására az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) a HVI címbirtokos szervet és a HVI irodavezető feladatellátásának eredményeként a munkatervi feladatok vonatkozásában az igazolható teljesítés aránya két egymást követő elszámolási időszakban kevesebb, mint 50%;

b) a HVI címbirtokos szervezet vagy a HVI irodavezető bizonyíthatóan a feladatellátással etikailag össze nem egyeztethető magatartást tanúsít;

c) a munkaszervezet az általa végzett helyszíni ellenőrzés során a működést jelentősen befolyásoló vagy ismétlődően fennálló hiányosságokat tapasztal;

d) a HVI címbirtokos szervezet nem biztosítja a HVI címbirtokos pályázatban, valamint az együttműködési megállapodásban vállalt feltételeket;

e) a HVI címbirtokos szervezet kérelmére.

(3) A HVI cím visszavonása esetén a HVI cím visszavonásával érintett kistérségek vonatkozásában az IH tizenöt munkanapon belül pályázatot ír ki a HVI cím elnyerésére vonatkozóan.

(4) A HVI cím visszavonása, vagy új szervezet, egyéni vállalkozó részére HVI cím odaítélése esetén az IH a munkaszervezet útján a visszavonástól vagy odaítéléstől számított öt munkanapon belül értesíti az MVH-t.

(5) Az MVH köteles a HVI cím visszavonását, valamint a HVI cím odaítélését a támogatási és kifizetési kérelmek elbírálásakor figyelembe venni."

9. § Az R1. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A HVI cím és a támogatásra való jogosultság a HVI cím visszavonásáról szóló döntésben meghatározott időponttól megszűnik.

(2) A HVI cím visszavonása esetén a HVI cím visszavonásáról szóló döntésben meghatározott időpontig a HVI működésével kapcsolatos kiadások elszámolhatók a visszavonást követő első kifizetési időszakban."

10. § Az R1. "Záró rendelkezés" alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 70/2010. (V. 13.) FVM rendelettel megállapított rendelkezéseit kizárólag a 2010. június 1-je után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni."

11. § Az R1. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

12. § A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"q) üzemeltetési időszak: a támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart."

13. § Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 6910, 6920, 7320, 7022, 7111, 7810, 8291 8532 TESZOR számú tevékenységek vonatkozásában az adott elszámolási időszakban igényelhető támogatás együttes összeg nem haladhatja meg a bruttó 3 000 000 Ft-ot."

14. § Az R2. 7. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az MVH a kifizetési kérelem értékelése során a költségek jogosultságának vizsgálata érdekében a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006 EK rendelet 26. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján indokoltsági vizsgálatot végez."

15. § Az R2. "Záró rendelkezés" alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 70/2010. (V. 13.) FVM rendelettel megállapított rendelkezéseit kizárólag a 2010. július 1-je után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni."

16. § Az R2. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

17. § (1) Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2010. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet] 10. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "2010. augusztus 30-ig" szövegrész helyébe a "2010. augusztus 20. és 30. között" szöveg lép.

(2) A 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B oszlopának 10.1. sorában a "gyorstesztek szarvasmarhák esetén gyorstesztek és elsődleges molekuláris vizsgálatok költségei" szövegrész helyébe a "gyorstesztek költségei szarvasmarhák esetén" szöveg lép.

(3) A 45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B oszlopának 10.2. sorában a "gyorstesztek juhok és kecskék esetén genotípus vizsgálatok költségei" szövegrész helyébe a "gyorstesztek költségei juhok és kecskék esetén" szöveg lép.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

"1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez

A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások (SZJ03, TESZOR)

SZJ 03MegnevezésTESZOR 08Megnevezés
2211Könyvkiadás58.11Könyvkiadás
2212Napilapkiadás58.13Napilapkiadás
2213Időszaki kiadvány kiadása58.14Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
2215Egyéb kiadás58.19Egyéb kiadói tevékenység
2222Máshova nem sorolt nyomás18.12Nyomás (kivéve: napilap)
2223Könyvkötés18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2224Nyomdai előkészítő tevékenység18.13Nyomdai előkészítő tevékenység
2225Kisegítő nyomdai tevékenység18.13.30Kisegítő nyomdai tevékenység
18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
3612Irodabútor gyártása3101Irodabútor gyártása
3614Egyéb bútor gyártása3109Egyéb bútor gyártása
4011Villamosenergia-termelés35.11Villamosenergia-termelés
4013Villamosenergia-elosztás,
-kereskedelem
35.13Villamosenergia-elosztás
35.14Villamosenergia-kereskedelem
4022Gázelosztás, -kereskedelem35.22Gáznemű fűtőanyagok vezetékes
elosztása
35.23Gáz vezetékes kereskedelme
4030Távfűtés35.30.12Gőz-, és melegvíz ellátás csővezetéken
keresztül
4100Víztermelés, -kezelés, -elosztás36.00Vezetékes víz kezelése és elosztása
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték
építése
410030Lakóépület építése (új építés, bővítés,
átépítés, felújítás)
410040Nem lakóépület építése (új építés,
bővítés, átépítés, felújítás)
4522Tetőszerkezet-építés, tetőfedés,
vízszigetelés
43.91Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4531Villanyszerelés43.21Villanyszerelés
4532Szigetelés43.29Egyéb épületgépészeti szerelés
4534Egyéb épületgépészeti szerelés43.21Villanyszerelés
43.29Egyéb épületgépészeti szerelés
4541Vakolás43.31Vakolás
4542Épületasztalos-szerkezet szerelése43.32Épületasztalos-szerkezet szerelése
4543Padló-, falburkolás43.33Padló-, falburkolás
4544Festés, üvegezés43.34Festés, üvegezés
4550Építési, bontási eszköz kölcsönzése
személyzettel
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
5211Élelmiszer jellegű vegyes
kiskereskedelem
47.11Élelmiszer jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem
5212Iparcikk jellegű vegyes
kiskereskedelem
47.19Iparcikk jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem
5221Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem47.21Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
5224Pékáru-, édesség-kiskereskedelem47.24Kenyér-, pékáru-,
édesség-kiskereskedelem
5225Ital-kiskereskedelem47.25Ital-kiskereskedelem
5227Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem47.29Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
SZJ 03MegnevezésTESZOR 08Megnevezés
5241Textil-kiskereskedelem47.51Textil-kiskereskedelem
5244Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme47.53Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló
kiskereskedelme
47.59Bútor, világítási eszköz, egyéb
háztartási cikk kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk
kiskereskedelme
47.43Audio-, videoberendezés
kiskereskedelme
47.54Villamos háztartási készülék
kiskereskedelme
47.59Bútor, világítási eszköz, egyéb
háztartási cikk kiskereskedelme
47.63Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
5247Könyv-, újság-,
papíráru-kiskereskedelem
47.61Könyv-kiskereskedelem
47.62Újság-, papíráru-kiskereskedelem
5248Egyéb, máshova nem sorolt
iparcikk-kiskereskedelem
47.41Számítógép, periféria, szoftver
kiskereskedelme
47.42Telekommunikációs termék
kiskereskedelme
47.53Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló
kiskereskedelme
47.59Bútor, világítási eszköz, egyéb
háztartási cikk kiskereskedelme
47.64Sportszer-kiskereskedelem
47.65Játék-kiskereskedelem
47.76Dísznövény, vetőmag, műtrágya,
hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47.77Óra-, ékszer-kiskereskedelem
47.78Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása95.11.10Számítógép és -periféria javítása
95.12.10Kommunikációs eszköz javítása
95.29.19M.n.s. személyi-, háztartási cikk javítása
5510Szállodai szolgáltatás55.10Szállodai szolgáltatás
5523Egyéb szálláshely-szolgáltatás5520Üdülési, egyéb átmeneti
szálláshely-szolgáltatás
5590Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5530Étkezőhelyi vendéglátás56.10Éttermi, mozgó vendéglátás
5551Munkahelyi étkeztetés56.29Egyéb vendéglátás
6010Vasúti szállítás49.10Helyközi vasúti személyszállítás
49.20Vasúti áruszállítás
52.21Szárazföldi szállítást kiegészítő
szolgáltatás
6021Menetrendszerű egyéb szárazföldi
személyszállítás
49.31Városi, elővárosi szárazföldi
személyszállítás
6021Menetrendszerű egyéb szárazföldi
személyszállítás
49.39M.n.s. egyéb szárazföldi
személyszállítás
6022Taxis személyszállítás49.32Taxis személyszállítás
6023Egyéb szárazföldi személyszállítás49.39M.n.s. egyéb szárazföldi
személyszállítás
6024Közúti teherszállítás49.41Közúti áruszállítás
49.42Költöztetés
6321Egyéb, szárazföldi szállítást segítő
tevékenység
52.21Szárazföldi szállítást kiegészítő
szolgáltatás
SZJ 03MegnevezésTESZOR 08Megnevezés
6411Nemzeti postai tevékenység53.10Postai tevékenység (egyetemes
kötelezettséggel)
6412Futárpostai tevékenység53.20Egyéb postai, futárpostai tevékenység
6420Távközlés61.10Vezetékes távközlés
61.20Vezeték nélküli távközlés
61.30Műholdas távközlés
61.90Egyéb távközlés
6603Nem életbiztosítás65.12Nem életbiztosítás
7020Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése68.20Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
7110Gépkocsikölcsönzés77.11Személygépjármű kölcsönzése
7121Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése77.12Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.39Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7133Irodagép, számítógép kölcsönzése77.33Irodagép kölcsönzése (beleértve:
számítógép)
7210Hardver-szaktanácsadás62.02Információ-technológiai
szaktanácsadás
7221Szoftverkiadás58.29Egyéb szoftverkiadás
7222Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás62.01Számítógépes programozás
62.02Információ-technológiai
szaktanácsadás
62.09Egyéb információ-technológiai
szolgáltatás
7230Adatfeldolgozás62.03Számítógép-üzemeltetés
63.11Adatfeldolgozás, web-hoszting
szolgáltatás
7240Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás58.11Könyvkiadás
63.11Adatfeldolgozás, web-hoszting
szolgáltatás
7250Irodagép-, számítógép-javítás33.12Ipari gép, berendezés javítása
95.11Számítógép, -periféria javítása
7260Egyéb számítástechnikai tevékenység62.09Egyéb információtechnológiai
szolgáltatás
7310Műszaki kutatás, fejlesztés72.11Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19Egyéb természettudományi, műszaki
kutatás, fejlesztés
72.20Társadalomtudományi, humán kutatás,
fejlesztés
7320Humán kutatás, fejlesztés72.20Társadalmomtudományi, humán
kutatás, fejlesztés
7411Jogi tevékenység69.10Jogi tevékenység
7412Számviteli, adószakértői tevékenység69.20Számviteli, könyvvizsgálói,
adószakértői tevékenység
7413Piac-, közvélemény-kutatás73.20Piac-, közvélemény kutatás
7414Üzletviteli tanácsadás70.21PR, kommunikáció
70.22Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
85.60Oktatást kiegészítő tevékenység
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás71.11Építészmérnöki tevékenység
71.12Mérnöki tevékenység, műszaki
tanácsadás
74.90M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
SZJ 03MegnevezésTESZOR 08Megnevezés
7440Hirdetés73.11Reklámügynöki tevékenység
73.12Médiareklám
7450Munkaerő-közvetítés78.10Munkaközvetítés
78.20Munkaerőkölcsönzés
78.30Egyéb emberierőforrás-ellátás,
-gazdálkodás
7470Takarítás, tisztítás81.21Általános épülettakarítás
81.22Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29Egyéb takarítás
7481Fényképészet74.20Fényképészet
7485Titkári, fordítói tevékenység74.30Fordítás, tolmácsolás
82.11Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.99Egyéb m. n. s. kiegészítő üzleti
szolgáltatás
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági
szolgáltatás
63.99M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
74.10Divat-, formatervezés
74.90M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
77.40Immateriális javak kölcsönzése
82.30Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
82.91Követelésbehajtás
82.99M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti
szolgáltatás
7511Általános közigazgatás84.11Általános közigazgatás
7513Üzleti élet szabályozása84.13Üzleti élet szabályozása,
hatékonyságának ösztönzése
8010Alapfokú oktatás85.10Iskolai előkészítő oktatás
85.20Alapfokú oktatás
85.31Általános középfokú oktatás
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb
oktatás
85.32Szakmai középfokú oktatás
85.51Sport, szabadidős képzés
85.52Kulturális képzés
85.59M.n.s. egyéb oktatás
9001Szennyvíz gyűjtése, kezelése37.00Szennyvíz gyűjtése, kezelése
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés38.11Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
38.22Veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
38.32Hulladék újrahasznosítása
9112Szakmai érdekképviselet94.12Szakmai érdekképviselet
9211Film-, videogyártás59.11Film-, video-, televízió-gyártás
59.12Film-, videogyártás, televíziós
műsorfelvétel utómunkálatai
59.20Hangfelvétel készítése, kiadása
59.13Film-, video- és televízióprogram
terjesztése
9220Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás59.11Film-, video-, televízióműsor-gyártás
SZJ 03MegnevezésTESZOR 08Megnevezés
59.20Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10Rádióműsor-szolgáltatás
60.20Televízióműsor összeállítása,
szolgáltatása

"

2. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

"2. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

(SZJ03, TESZOR)

SZJ 03MegnevezésTEÁOR'08,
TESZOR 08
Megnevezés
2211Könyvkiadás58.11Könyvkiadás
2212Napilapkiadás58.13Napilapkiadás
2213Időszaki kiadvány kiadása58.14Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
2215Egyéb kiadás58.19Egyéb kiadói tevékenység
2222Máshova nem sorolt nyomás18.12Nyomás (kivéve: napilap)
2223Könyvkötés18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2224Nyomdai előkészítő tevékenység18.13Nyomdai előkészítő tevékenység
2225Kisegítő nyomdai tevékenység18.13.30Kisegítő nyomdai tevékenység
18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
3001Irodagépgyártás28.23.91Irodai, könyvelőgépekkel kapcsolatos
ipari szolgáltatások (kivéve:
a számítógép és perifériái)
3002Számítógép, készülék gyártása26.20.91Számítógéppel és perifériás
egységeivel kapcsolatos ipari
szolgáltatás
3612Irodabútor gyártása3101Irodabútor gyártása
3614Egyéb bútor gyártása3109Egyéb bútor gyártása
4011Villamosenergia-termelés35.11Villamosenergia-termelés
4013Villamosenergia-elosztás,
-kereskedelem
35.13Villamosenergia-elosztás
35.14Villamosenergia-kereskedelem
4022Gázelosztás, -kereskedelem35.22;Gáznemű fűtőanyagok vezetékes
elosztása;
35.23Gáz vezetékes kereskedelme
4030Távfűtés35.30.12Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken
keresztül
4100Víztermelés, -kezelés, -elosztás36.00Víztermelés, -kezelés, -elosztás
4522Tetőszerkezet-építés, tetőfedés,
vízszigetelés
43.91Tetőfedés, tetőszerkezet- építés
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4525Egyéb speciális szaképítés4221Folyadék szállítására szolgáló közmű
építése
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
439910Vízszigetelés
439920Állványozás
439930Cölöpverés, alapozás
439940Betonozás
439950Építmény acélszerkezetének felállítása
439960Kőművesmunkák, falazás
SZJ 03MegnevezésTEÁOR'08,
TESZOR 08
Megnevezés
439970Előre gyártott építmények
összeszerelése és felállítása
439990M.n.s. speciális szaképítés
4531Villanyszerelés43.21Villanyszerelés
4532Szigetelés43.29Egyéb épületgépészeti szerelés
4533Víz-, gáz-, fűtésszerelés43.22Víz-,gáz-,fűtés-, légkondicionáló-
szerelés
4534Egyéb épületgépészeti szerelés43.21Villanyszerelés
43.29Egyéb épületgépészeti szerelés
4541Vakolás43.31Vakolás
4542Épületasztalos-szerkezet szerelése43.32Épületasztalos-szerkezet szerelése
4543Padló-, falburkolás43.33Padló-, falburkolás
4544Festés, üvegezés43.34Festés, üvegezés
4550Építési, bontási eszköz kölcsönzése
személyzettel
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
5211Élelmiszer jellegű vegyes
kiskereskedelem
47.11Élelmiszer jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem
5212Iparcikk jellegű vegyes
kiskereskedelem
47.19Iparcikk jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem
5221Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem47.21Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
5224Pékáru-, édesség-kiskereskedelem47.24Kenyér-, pékáru-,
édesség-kiskereskedelem
5225Ital-kiskereskedelem47.25Ital-kiskereskedelem
5227Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem47.29Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
5241Textil-kiskereskedelem47.51Textil-kiskereskedelem
5244Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme47.53Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló
kiskereskedelme
47.59Bútor, világítási eszköz, egyéb
háztartási cikk kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk
kiskereskedelme
47.43Audio-, videoberendezés
kiskereskedelme
47.54Villamos háztartási készülék
kiskereskedelme
47.59Bútor, világítási eszköz, egyéb
háztartási cikk kiskereskedelme
47.63Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
5247Könyv-, újság-,
papíráru-kiskereskedelem
47.61Könyv-kiskereskedelem
47.62Újság-, papíráru-kiskereskedelem
5248Egyéb, máshova nem sorolt
iparcikk-kiskereskedelem
47.41Számítógép, periféria, szoftver
kiskereskedelme
47.42Telekommunikációs termék
kiskereskedelme
47.53Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló
kiskereskedelme
47.59Bútor, világítási eszköz, egyéb
háztartási cikk kiskereskedelme
47.64Sportszer-kiskereskedelem
47.65Játék-kiskereskedelem
47.76Dísznövény, vetőmag, műtrágya,
hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47.77Óra-, ékszer-kiskereskedelem
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása95.11.10Számítógép és -periféria javítása
95.12.10Kommunikációs eszköz javítása
SZJ 03MegnevezésTEÁOR'08,
TESZOR 08
Megnevezés
95.29.19M.n.s. személyi-, háztartási cikk javítása
5510Szállodai szolgáltatás55.10Szállodai szolgáltatás
5523Egyéb szálláshely-szolgáltatás5520Üdülési, egyéb átmeneti
szálláshely-szolgáltatás
5590Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5530Étkezőhelyi vendéglátás56.10Éttermi, mozgó vendéglátás
5551Munkahelyi étkeztetés56.29Egyéb vendéglátás
6010Vasúti szállítás49.10Helyközi vasúti személyszállítás
49.20Vasúti áruszállítás
52.21Szárazföldi szállítást kiegészítő
szolgáltatás
6021Menetrendszerű egyéb szárazföldi
személyszállítás
49.31Városi, elővárosi szárazföldi
személyszállítás
49.39M.n.s. egyéb szárazföldi
személyszállítás
6022Taxis személyszállítás49.32Taxis személyszállítás
6023Egyéb szárazföldi személyszállítás49.39M.n.s. egyéb szárazföldi
személyszállítás
6024Közúti teherszállítás49.41Közúti áruszállítás
49.42Költöztetés
6210Menetrendszerű légi szállítás51.10Légi személyszállítás
51.21Légi áruszállítás
6321Egyéb, szárazföldi szállítást segítő
tevékenység
52.21Szárazföldi szállítást kiegészítő
szolgáltatás
6411Nemzeti postai tevékenység53.10Postai tevékenység (egyetemes
kötelezettséggel
6412Futárpostai tevékenység53.20Egyéb postai, futárpostai tevékenység
6420Távközlés61.10Vezetékes távközlés
61.20Vezeték nélküli távközlés
61.30Műholdas távközlés
61.90Egyéb távközlés
6603Nem életbiztosítás65.12Nem életbiztosítás
65.20Viszontbiztosítás
7020Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése68.20Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
7110Gépkocsikölcsönzés77.11Személygépjármű kölcsönzése
7121Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése77.12Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.39Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7133Irodagép, számítógép kölcsönzése77.33Irodagép kölcsönzése (beleértve:
számítógép)
7210Hardver-szaktanácsadás62.02Információ-technológiai
szaktanácsadás
7221Szoftverkiadás58.29Egyéb szoftverkiadás
7222Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás62.01Számítógépes programozás
62.02Információ-technológiai
szaktanácsadás
62.09Egyéb információ-technológiai
szolgáltatás
7230Adatfeldolgozás62.03Számítógép-üzemeltetés
63.11Adatfeldolgozás, web-hoszting
szolgáltatás
7240Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás58.11Könyvkiadás
5819Egyéb kiadói tevékenység
SZJ 03MegnevezésTEÁOR'08,
TESZOR 08
Megnevezés
63.11Adatfeldolgozás, web-hoszting
szolgáltatás
7250Irodagép-, számítógép-javítás33.12Ipari gép, berendezés javítása
95.11Számítógép, -periféria javítása
7260Egyéb számítástechnikai tevékenység62.09Egyéb információtechnológiai
szolgáltatás
7310Műszaki kutatás, fejlesztés72.11Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19Egyéb természettudományi, műszaki
kutatás, fejlesztés
72.20Társadalomtudományi, humán kutatás,
fejlesztés
7320Humán kutatás, fejlesztés72.20Társadalmomtudományi, humán
kutatás, fejlesztés
7411Jogi tevékenység69.10Jogi tevékenység
7412Számviteli, adószakértői tevékenység69.20Számviteli, könyvvizsgálói,
adószakértői tevékenység
7413Piac-, közvélemény-kutatás73.20Piac-, közvélemény kutatás
7414Üzletviteli tanácsadás70.21PR, kommunikáció
70.22Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
85.60Oktatást kiegészítő tevékenység
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás71.11Építészmérnöki tevékenység
71.12Mérnöki tevékenység, műszaki
tanácsadás
74.90M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
7440Hirdetés73.11Reklámügynöki tevékenység
73.12Médiareklám
7450Munkaerő-közvetítés78.10Munkaközvetítés
78.20Munkaerőkölcsönzés
78.30Egyéb emberierőforrás-ellátás,
-gazdálkodás
7470Takarítás, tisztítás81.21Általános épülettakarítás
81.22Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29Egyéb takarítás
7481Fényképészet74.20Fényképészet
7485Titkári, fordítói tevékenység74.30Fordítás, tolmácsolás
82.11Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.99Egyéb m. n. s. kiegészítő üzleti
szolgáltatás
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági
szolgáltatás
63.99M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
74.10Divat-, formatervezés
74.90M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
77.40Immateriális javak kölcsönzése
82.30Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
82.91Követelésbehajtás
82.99M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti
szolgáltatás
SZJ 03MegnevezésTEÁOR'08,
TESZOR 08
Megnevezés
7511Általános közigazgatás84.11Általános közigazgatás
7513Üzleti élet szabályozása84.13Üzleti élet szabályozása,
hatékonyságának ösztönzése
8010Alapfokú oktatás85.10Iskolai előkészítő oktatás
85.20Alapfokú oktatás
85.31Általános középfokú oktatás
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb
oktatás
85.32Szakmai középfokú oktatás
85.51Sport, szabadidős képzés
85.52Kulturális képzés
85.59M.n.s. egyéb oktatás
8512Járóbeteg-ellátás86.21Általános járóbeteg-ellátás
86.22Szakorvosi járóbeteg-ellátás
9001Szennyvíz gyűjtése, kezelése37.00Szennyvíz gyűjtése, kezelése
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés38.11Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
38.22Veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
38.32Hulladék újrahasznosítása
9112Szakmai érdekképviselet94.12Szakmai érdekképviselet
9211Film-, videogyártás59.11Film-, video-, televízió-gyártás
59.12Film-, videogyártás, televíziós
műsorfelvétel utómunkálatai
59.20Hangfelvétel készítése, kiadása
59.13Film-, video- és televízióprogram
terjesztése
9212Film-, videoterjesztés59.13Film-, video-, televízióprogram
terjesztése
9220Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás59.11Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.20Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10Rádióműsor-szolgáltatás
60.20Televízióműsor összeállítása,
szolgáltatása

"

Tartalomjegyzék