32006R0247[1]

A Tanács 247/2006/EK rendelete ( 2006. január 30. ) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról

A TANÁCS 247/2006/EK RENDELETE

(2006. január 30.)

az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36., 37. cikkére és 299. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére ( 3 ),

(1)

A legkülső régiók különleges földrajzi helyzetéből adódóan az emberi fogyasztásra vagy feldolgozásra, valamint a mezőgazdasági inputanyagnak szánt alapvető termékekkel történő ellátás biztosítása ezekben a régiókban szállítási többletköltségekkel jár. Továbbá a szigetjelleg és a távoli fekvésből következő objektív tényezők a legkülső régiók gazdasági szereplői és termelői számára további korlátokat eredményeznek, amelyek komolyan hátráltatják a tevékenységüket. Egyes esetekben a gazdasági szereplőket és a termelőket kétszeresen is elszigeteltség sújtja. Ezek a hátrányok enyhíthetők ezen alapvető termékek árának csökkentésével. Ezért helyénvaló olyan különös ellátási rendszer bevezetése, amelynek célja, hogy biztosítsa a legkülső régiók ellátását, valamint mérsékelje a legkülső régiók távoli és legkülső fekvéséből valamint elszigeteltségéből származó többletköltségeket.

(2)

Ennek érdekében a Szerződés 23. cikkétől eltérve, egyes mezőgazdasági termékek harmadik országokból történő behozatalát mentesíteni kell az alkalmazandó behozatali vámok alól. A Közösség vámterületére aktív feldolgozási szabályok vagy vámraktározási eljárás keretében bekerülő termékeket - származásuk és a rájuk a közösségi rendelkezések alapján alkalmazandó vámkezelés figyelembevétele érdekében - az egyedi ellátási rendszer kedvezményeiben való részesedés céljából közvetlenül behozott termékeknek kell tekinteni.

(3)

Az árak legkülső régiókban történő csökkentésével, valamint a régiók távoli és legkülső fekvéséből valamint elszigeteltségből származó többletköltségek mérséklésével kapcsolatos célkitűzések hatékony megvalósítása, és ezzel egyidejűleg a közösségi termékek versenyképességének megőrzése céljából támogatni kell a közösségi eredetű termékeknek a legkülső régiókba történő szállítását. A támogatásnak figyelembe kell vennie a legkülső régiókba történő szállítás többletköltségeit, a harmadik országokba irányuló kivitel esetén alkalmazott árakat, valamint a mezőgazdasági inputanyagok és a feldolgozásra szánt termékek esetében az elszigeteltségből és a legkülső fekvésből adódó többletköltségeket.

(4)

Tekintettel arra, hogy az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó mennyiségek a legkülső régiók ellátási igényeire korlátozódnak, ezen szabályok nem gyengítik a belső piac megfelelő működését. Továbbá az egyedi ellátási szabályok gazdasági előnyei nem okozhatják a kereskedelem torzulását az érintett termékek esetében. Ezért meg kell tiltani e termékeknek a legkülső régiókból történő továbbszállítását vagy kivitelét. Ugyanakkor engedélyezni kell e termékek továbbszállítását vagy kivitelét, amennyiben az egyedi ellátási szabályokból eredő előnyöket visszatérítik, vagy feldolgozott termékek tekintetében a regionális kereskedelem, vagy két portugál legkülső régió között megvalósuló kereskedelem lehetővé tétele céljából. Ezenkívül figyelembe kell venni a valamennyi legkülső régió és a harmadik országok között folytatott hagyományos kereskedelmi forgalmat, és ennek megfelelően engedélyezni kell valamennyi ilyen régiónak a feldolgozott termékek hagyományos exportnak megfelelő kivitelét. Nem kell alkalmazni a korlátozást a feldolgozott termékek vonatkozásában a hagyományos továbbszállításokra sem; az egyértelműség kedvéért e hagyományosan kivitt vagy továbbszállított mennyiségek meghatározása céljából pontosan meg kell határozni a referenciaidőszakát.

(5)

Megfelelő intézkedéseket kell azonban hozni az Azori-szigetek cukorfeldolgozó ágazata szükséges szerkezetátalakításának lehetővé tétele érdekében. Ezen intézkedéseknek figyelembe kell venniük azt, hogy az azori-szigeteki cukorágazat életképessé tételéhez a termelés és feldolgozás bizonyos szintjét biztosítani kell. Továbbá, e rendelet értelmében Portugália számára lehetővé válik a helyi cukorrépa-termesztés támogatása. Ennek fényében engedélyezni kell, hogy egy meghatározott, négyéves időszakban az Azori-szigetekről a Közösség többi részébe szállított cukor mennyisége - fokozatosan csökkentett éves határértékek mellett - kivételesen meghaladja a hagyományos forgalmat. Minthogy az újraszállítható mennyiségek arányosak lesznek és szigorúan a helyi cukortermelés és -feldolgozás életképességének biztosításához szükséges mértékre korlátozódnak, az Azori-szigetekről származó, átmeneti cukorszállítás nem fogja a Közösség belső piacát hátrányosan érinteni.

(6)

Az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek ellátására szánt C cukor vonatkozásában továbbra is alkalmazni kell a cukor tekintetében az Azori-szigetekre, Madeirára és a Kanári-szigetekre vonatkozó egyedi ellátási rendelkezések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1992. július 30-i 2177/92/EGK bizottsági rendeletben ( 4 ) előírt importvámok alóli mentességi szabályokat a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet ( 5 ) 10. cikkének (1) bekezdésében említett időszak alatt.

(7)

Az egyedi ellátási szabályok alapján a Kanári-szigetek ellátását eddig az ipari feldolgozásra szánt 1901 90 99 KN-kód és 2106 90 92 KN-kód alá tartozó tejalapú készítményekkel biztosították. A helyi ipar szerkezetátalakításáig egy átmeneti időszak alatt továbbra is lehetővé kell tenni az ezen termékekkel való ellátást.

(8)

Az egyedi ellátási szabályok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az egyedi ellátási szabályok gazdasági előnyeinek hatással kell lenniük a termelési költségekre és a végfelhasználó szintjéig csökkenteniük kell az árakat. Ezért ezek abban az esetben nyújthatók, amennyiben hatékonyan fejtik ki hatásukat, ezért e célból megfelelő ellenőrzéseket kell folytatni.

(9)

A legkülső régiók mezőgazdasági termelését támogató közösségi politika számos terméket valamint az e termékek előállítását, forgalmazását vagy feldolgozását elősegítő intézkedéseket foglalt magába. Ezek az intézkedések hatékonynak bizonyultak, valamint biztosították a mezőgazdasági tevékenységek folyamatosságát és fejlődését. A Közösségnek a továbbiakban is támogatnia kell a legkülső régiók környezeti, szociális és gazdasági egyensúlyának alapvető elemét jelentő termelést. A tapasztalat azt mutatja, hogy - a vidékfejlesztési politika mintájára - a helyi hatóságokkal való megerősített partnerség lehetővé teheti az érintett legkülső régiók sajátos problémáinak pontosabb megértését. Ennek megfelelően a helyi termelést továbbra is a tagállam által a Bizottságnak jóváhagyásra benyújtandó, a lehető legmegfelelőbb földrajzi szinten kidolgozott általános programokkal kell segíteni.

(10)

A helyi mezőgazdasági termelés fejlesztésével kapcsolatos célkitűzések megvalósítása és a mezőgazdasági termékekkel való jobb ellátás céljából az érintett régiók ellátására vonatkozó programozás szintjét harmonizálni kell, és a Bizottság és a tagállamok közötti partnerségi megközelítést rendszeressé kell tenni. Ezért helyénvaló, hogy a tagállam által a Bizottságnak jóváhagyásra benyújtandó ellátási programot a tagállam által kijelölt hatóságok dolgozzák ki.

(11)

A legkülső régiók mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell, hogy minőségi termékeket állítsanak elő, valamint támogatni kell ezek forgalmazását. E célból előnyösnek bizonyulhat a Közösség által bevezetett embléma használata.

(12)

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet ( 6 ) megállapítja azokat a vidékfejlesztési intézkedéseket, amelyekre közösségi támogatás nyújtható, és előírja e támogatás megszerzésének feltételeit. A legkülső régiókban található egyes mezőgazdasági üzemek vagy feldolgozó és forgalmazó tevékenységet folytató vállalkozások komoly strukturális hiányosságokat mutatnak, és sajátos nehézségekkel küzdenek. Ennek megfelelően meghatározott típusú beruházások tekintetében biztosítani kell az 1257/1999/EK rendeletben előírt néhány strukturális jellegű támogatás nyújtását korlátozó rendelkezésektől való eltérés lehetőségét.

(13)

Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése korlátozza a magántulajdonban vagy önkormányzatok, illetve azok társulásai tulajdonában lévő erdők és fás területek részére nyújtott erdőgazdálkodási támogatást. A legkülső régiók területén található erdők és fás területek egy része nem önkormányzatokhoz, hanem más hatóságokhoz tartozik. Tekintettel ezekre a körülményekre, az említett cikkben előírt feltételeket rugalmasabbá kell tenni.

(14)

Az 1257/1999/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdése és e rendelet melléklete meghatározza a közösségi agrár-környezetvédelmi támogatás által adható legmagasabb éves összegeket. Figyelembe véve az Azori-szigetek egyes nagyon érzékeny legelőterületeinek különleges környezeti helyzetét, valamint a mezőgazdasági földterület tájképének és hagyományos jellegzetességeinek megőrzését - nevezetesen a madeirai teraszos művelésű területeket - rendelkezést kell hozni arról, hogy meghatározott egyedi intézkedések esetében ezen összegek a kétszeresükre legyenek növelhetők.

(15)

A legkülső régiókban folytatott mezőgazdasági termelés - e területek távoli, szigetjellegű, legkülső fekvéséből, kis területéből, domborzatából és éghajlatából, valamint a gazdaság kis számú terméktől való függéséből adódó - sajátos korlátainak enyhítése érdekében el lehet térni azon következetes bizottsági politikától, amely nem engedélyezi az állami működési támogatást a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek termelése, feldolgozása és forgalmazása tekintetében.

(16)

A legkülső régiókból származó mezőgazdasági termények növény-egészségügyi állapotával kapcsolatos sajátos problémák az éghajlati viszonyokkal, valamint az e területeken eddig kifejtett megelőző intézkedések elégtelenségével állnak összefüggésben. Ezért a károsítók - többek között biológiai módszerekkel is történő - leküzdésére programokat kell végrehajtani és meg kell határozni a Közösség e programok megvalósításában való pénzügyi részvételét.

(17)

A Madeirán és a Kanári-szigeteken a leginkább elterjedt mezőgazdasági kultúrát jelentő - és az Azori-szigetek számára is nagyon fontos - szőlőtermesztés fenntartása gazdasági és környezeti szükségszerűség. A termelés támogatásának elősegítése céljából e régiókban sem a szőlőtermő területek termelésből való végleges kivonására adott támogatást, sem a piaci mechanizmusokat nem kell alkalmazni, a Kanári-szigeteken történő krízislepárlás kivételével, amelynek alkalmazása akkor lehetséges, ha minőségi problémák miatt a piacon rendkívüli zavarok jelentkeznek. Ezenkívül Madeirának és az Azori-szigeteknek a borpiac közös szervezése által tiltott hibrid szőlőfajtákkal telepített területein műszaki és társadalmi-gazdasági nehézségek akadályozták az előírt határidőben történő teljes átállást. Az ilyen szőlőültetvényeken termelt bor hagyományos helyi fogyasztásra szolgál. Egy újabb határidő révén lehetővé válik e szőlőültetvények átállítása, a régió bortermeléstől erősen függő gazdasági szerkezetének egyidejű megőrzésével. Portugáliának minden évben tájékoztatnia kell a Bizottságot az érintett területek átállítása terén elért eredményekről.

(18)

Az Azori-szigeteken a tejágazat szerkezetátalakítása még nem fejeződött be. Tekintettel arra, hogy az Azori-szigetek nagymértékben függ a tejtermeléstől, és ehhez még a legkülső régióbeli földrajzi helyzetéből eredő egyéb hátrányok és a gazdaságos helyettesítő termelés hiánya is hozzájárul, meg kell erősíteni a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendele ( 7 ) egyes rendelkezéseitől való eltérést, amelyet az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében az Azori-szigetek és Madeira javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 2001. június 28-i 1453/2001/EK tanácsi rendelet (Poseima) ( 8 ) 23. cikke vezetett be és az 55/2004/EK tanácsi rendelet ( 9 ) hosszabbított meg.

(19)

A tejágazat komoly strukturális problémái és a megváltozott gazdasági környezet kihívásaira adott pozitív válaszok hiánya miatt Madeirán a tehéntejtermelés számára nyújtott támogatás nem volt elegendő a hazai és a külső ellátás egyensúlyának biztosításához. Következésképpen a Közösségből származó tejporból előállított UHT-tej előállítását továbbra is engedélyezni kell a helyi fogyasztás fokozottabb kielégítése érdekében.

(20)

A helyi termelés ösztönzők segítségével történő fenntartásának szükségessége indokolja az 1788/2003/EK rendelet Franciaország tengeren túli megyéiben és Madeirán történő alkalmazásának mellőzését. Ezt a mentességet Madeira esetében 4 000 tonnás határon belül kell megállapítani, a jelenlegi 2 000 tonnás termelésnek és a termelés jelenleg legfeljebb 2 000 tonnával való becsült, ésszerű növekedési lehetőségének megfelelően.

(21)

Támogatni kell a hagyományos állattenyésztés területén végzett tevékenységeket. Franciaország tengerentúli megyéiben és Madeirán a helyi fogyasztói igények kielégítése érdekében bizonyos feltételek mellett és maximum éves kereten belül engedélyezni kell harmadik országokból származó hímivarú szarvasmarhák vámmentes behozatalát helyi hizlalás céljára. Meg kell hosszabbítani a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 10 ) keretében Portugália számára fennálló azon lehetőséget, hogy az anyatehénre vonatkozó támogatásokat illető bizonyos jogokat a szárazföldről átruházza az Azori-szigetekre, és ezen eszközt a legkülső régiók új támogatási intézkedéseivel összefüggésben ki kell igazítani.

(22)

A dohánytermesztés a Kanári-szigeteken történelmi jelentőséggel bír. Gazdasági szempontból a dohányfeldolgozás továbbra is a régió egyik fő ipari tevékenysége. Társadalmi szempontból a dohány rendkívül munkaigényes kultúrnövény, amelynek termesztése kis gazdaságokban történik. Ugyanakkor, mivel ez a kultúra nem elég nyereséges, fennáll annak a veszélye, hogy a dohánytermesztés megszűnik. A dohánytermesztés ugyanis jelenleg egy kis területre korlátozódik La Palma szigetén, ahol a szivarelőállítás kisipari módszerekkel történik. Spanyolország számára ezért engedélyezni kell, hogy a közösségi támogatás mellett továbbra is támogatást nyújtson e hagyományos kultúra fennmaradásához, ezáltal segítve a ráépülő kisipari tevékenységet. Ezenfelül a dohánytermékek ipari előállításának fenntartása érdekében a nyers- és félig feldolgozott dohány Kanári-szigetekre történő behozatalának évi 20 000 tonna kierezett nyersdohánynak megfelelő határig továbbra is vámmentesnek kell maradnia.

(23)

Ezen rendelet végrehajtása a legkülső régiók által élvezett eddigi egyedi támogatások szintjét nem érintheti. Ezért a szükséges intézkedések végrehajtásához a tagállamoknak rendelkezniük kell a Közösség által az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében Franciaország tengerentúli megyéinek javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 2001. június 28-i 1452/2001/EK tanácsi rendelet (Poseidom) ( 11 ), az 1453/2001/EK tanácsi rendelet, és az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a Kanári-szigetek javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 2001. június 28-i 1454/2001/EK tanácsi rendelet (Poseican) ( 12 ) keretén belül már megítélt támogatásnak megfelelő összegekkel, valamint a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet ( 13 ), a juhhús és kecskehús piacának közös szervezéséről szóló, 2001. december 19-i 2529/2001/EK tanácsi rendelet ( 14 ) és a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendelet ( 15 ) keretén belül a legkülső régiókon letelepedett állattenyésztőknek megítélt összegekkel, végezetül a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendelet ( 16 ) 5. cikke alapján Franciaország Réunion tengerentúli megyéjének rizsellátására megítélt összegekkel. A legkülső régiók mezőgazdasági termelésének új támogatási rendszerét, amelyet e rendelet hoz létre, össze kell hangolni az ugyanezen termékeknek a Közösség többi részében érvényben lévő támogatásaival.

(24)

Az 1452/2001/EK, az 1453/2001/EK és az 1454/2001/EK rendelet hatályát veszti. Ennek megfelelően a vonatkozó rendszerek összehangolásának biztosítása érdekében módosítani kell az 1782/2003/EK rendeletet, valamint az 1785/2003/EK rendeletet.

(25)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 17 ) összhangban kell elfogadni.

(26)

Az e rendelet által előirányzott programok alkalmazását a Bizottság által a jóváhagyásukról küldött értesítéssel meg kell kezdeni. A programok ezen időpontban való elindításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok és a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy minden előkészítő intézkedést megtegyenek az e rendelet hatálybalépése és a programok alkalmazása közötti időszakban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

HATÁLY

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet egyedi intézkedéseket állapít meg a mezőgazdaság területén azon nehézségek orvoslására, amelyek az Uniónak a Szerződés 299. cikke (2) bekezdésében említett régiói, (a továbbiakban: legkülső régiók) távoli és legkülső fekvéséből, szigetjellegéből, kis területéből, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaikból, valamint néhány terméktől való függéséből fakadnak.

II. CÍM

EGYEDI ELLÁTÁSI SZABÁLYOK

2. cikk

Előzetes ellátási mérleg

(1) Az egyedi ellátási rendszert azon mezőgazdasági termékek tekintetében kell bevezetni, amelyeket a Szerződés I. mellékletében felsorol, és amelyek a legkülső régiókban az emberi fogyasztás vagy más termékek előállítása tekintetében, illetve mezőgazdasági inputanyagként alapvető fontosságúak.

(2) Az (1) bekezdésben említett termékeknek az ellátási szükségletek kielégítéséhez szükséges mennyiségéről minden évben előzetes ellátási mérleget kell készíteni. Külön előzetes mérleg készíthető a helyi piacra, a Közösség többi részébe irányuló hagyományos továbbszállításra, valamint a regionális kereskedelem vagy a hagyományos kereskedelem keretében történő kivitelre szánt termékeket csomagoló vagy feldolgozó vállalkozások szükségleteinek felmérésére.

3. cikk

A szabályok működése

(1) Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó, harmadik országokból származó termékek legkülső régiókba irányuló közvetlen behozatala az előzetes ellátási mérleg által meghatározott mennyiségig vámmentes.

Azon termékek, amelyeket a Közösség vámterületére aktív feldolgozás vagy vámraktározási eljárás keretében léptettek be, e cím alkalmazásában közvetlenül harmadik országból behozott termékeknek tekintendők.

(2) A 2. cikk (2) bekezdésével összhangban megállapított szükségletek fedezésének biztosítására, figyelembe véve az árat és a minőséget, valamint a Közösség ellátásban való részesedésének fenntartása mellett, támogatást kell nyújtani a legkülső régióknak az állami intervenciós készleten lévő, vagy a közösségi piacon hozzáférhető közösségi termékekkel történő ellátására.

A támogatást valamennyi érintett termékfajta esetében a legkülső régiókba történő szállítás többletköltségeire, valamint a harmadik országokba irányuló export esetében alkalmazandó árakra és - a feldolgozásra szánt termékek és a mezőgazdasági inputanyagok esetében - a szigetjellegből és a legkülső fekvésből adódó többletköltségekre való tekintettel kell meghatározni.

(3) Az egyedi ellátási szabályok végrehajtása során különösen a következőket kell figyelembe venni:

a) a legkülső régiók sajátos szükségletei, valamint a feldolgozásra szánt termékek és a mezőgazdasági inputanyagok esetében a minőségi követelmények;

b) a Közösség más részeivel folytatott kereskedelem;

c) a javasolt támogatás gazdasági vonatkozása.

(4) Az egyedi ellátási szabályok értelmében a jogosultság ahhoz a feltételhez kötött, hogy az importvám alóli mentességből, vagy a támogatásból származó gazdasági előnyből a végfelhasználó ténylegesen részesüljön.

4. cikk

Harmadik országokba irányuló kivitel és a Közösség többi részébe történő szállítás

(1) Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó termékek harmadik országokba történő kivitele, vagy a Közösség más részeibe történő szállítása kizárólag a 26. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárás szerint megállapított feltételek teljesülése esetén engedélyezhető.

Ezek a feltételek magukban foglalják a 3. cikk (1) bekezdésében említett termékek esetében az importvám megfizetését, vagy a 3. cikk (2) bekezdésében említett termékek esetében az egyedi ellátási szabályok címén kapott támogatás visszafizetését.

Ezek a feltételek magukban foglalják a 3. cikk (1) bekezdésében említett termékek esetében az importvám megfizetését, vagy a 3. cikk (2) bekezdésében említett termékek esetében az egyedi ellátási szabályok címén kapott támogatás visszafizetését.

(2) Az (1) bekezdésben említett korlátozás nem alkalmazandó azokra a legkülső régiókban feldolgozott termékekre, amelyek az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó termékek felhasználásával készültek, és amelyeket:

a) harmadik országokba exportálnak vagy a Közösség többi részébe szállítanak, a hagyományos kivitelt és hagyományos szállítást meg nem haladó mennyiségben. Ezeket a mennyiségeket a Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban, az 1989, 1990 és 1991-es évek átlagos exportja és szállítása alapján határozza meg;

b) regionális kereskedelem keretében, a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott célállomásoknak és feltételeknek megfelelően harmadik országokba exportálnak;

c) az Azori-szigetekről Madeirára, valamint Madeiráról az Azori-szigetekre szállítanak;

d) Madeiráról a Kanári-szigetekre vagy a Kanári-szigetekről Madeirára szállítanak.

E termékek vonatkozásában semmilyen export-visszatérítés nem nyújtható.

(3) A (2) bekezdés a) pontjától eltérve egy ötéves időtartam alatt évente legfeljebb az alábbi mennyiségű cukor (1701 KN-kód) szállítható az Azori-szigetekről az Unió többi részébe:

2011-ben

:

3 000 tonna,

2012-ben

:

2 500 tonna,

2013-ban

:

2 000 tonna,

2014-ben

:

1 500 tonna,

2015-ben

:

1 000 tonna.

5. cikk

Cukor

(1) A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) ( 18 ) 204. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett időtartam alatt az említett rendelet 61. cikke szerinti kvótán felül termelt alábbi cukor az e rendelet 2. cikkében említett előzetes ellátási mérleg erejéig mentesül az importvám alól:

a) fogyasztás céljából a 1701 KN-kód alá tartozó fehér cukorként Madeirára és a Kanári-szigetekre bevitt cukor;

b) az Azori-szigeteken a 1701 12 10 KN-kód alá tartozó nyerscukorként (nyers répacukorként) finomított és ott elfogyasztott cukor.

(2) Az Azori-szigeteken az (1) bekezdésben említett mennyiségek finomítás céljából az előzetes ellátási mérleg erejéig kiegészíthetők a 1701 11 10 KN-kód alá tartozó nyerscukorral (nyers nádcukorral). Az Azori-szigetek nyerscukor-szükségletének meghatározásakor figyelembe kell venni a helyi cukorrépa-termesztés alakulását. Az ellátási szabályok hatálya alá tartozó mennyiségeket úgy kell meghatározni, hogy az Azori-szigeteken évente előállított finomított cukor mennyisége ne haladja meg a 10 000 tonnát.

6. cikk

Tejalapú készítmények

A 2. cikktől eltérve a Kanári-szigetek továbbra is fogadhat a 1901 90 99 KN-kód alá tartozó, ipari feldolgozásra szánt tejalapú készítményekből (növényi zsiradékot tartalmazó sovány tejpor) álló szállítmányokat legfeljebb évi 800 tonna mennyiségben. Az e termékkel való ellátáshoz az Unió által nyújtott támogatás tonnánként legfeljebb 210 EUR, és beleszámít a 23. cikkben megállapított felső összeghatárba. Ez a termék kizárólag helyi fogyasztásra használható fel.

7. cikk

A Réunionba irányuló rizsimport

A Franciaország Réunion tengerentúli megyéjébe irányuló és ottani fogyasztásra szánt, 1006 10, 1006 20 és 1006 40 00 KN-kódok alá tartozó termékek importjára nem vethető ki vám.

8. cikk

A szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

E cím alkalmazásának részletes szabályait a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Az egyedi ellátási szabályok alá tartozó különböző termékek vonatkozásában ezek a szabályok határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek keretében a tagállamok módosíthatják a termékek mennyiségét és a termékekhez minden évben hozzárendelt források felhasználását, valamint szükség esetén egy behozatali vagy szállítási engedélyrendszer létrehozását.

III. CÍM

INTÉZKEDÉSEK A HELYI MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK TÁMOGATÁSÁRA

9. cikk

Támogatási program

(1) A legkülső régiók számára egyedi intézkedéseket tartalmazó közösségi támogatási programokat kell létrehozni, a Szerződés III. része II. címének hatálya alá tartozó helyi mezőgazdasági termelés javára.

(2) A közösségi támogatási programok az érintett tagállam által legmegfelelőbbnek ítélt földrajzi szinten kerülnek kialakításra. A programokat az adott tagállam által kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságok dolgozzák ki, és azokat a tagállam a megfelelő területi szintű hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és szervezetekkel folytatott egyeztetést követően eljuttatja a Bizottsághoz.

(3) Minden egyes legkülső régió részére csak egy közösségi támogatási program nyújtható be.

10. cikk

Intézkedések

A közösségi támogatási programok a minden egyes legkülső régióban folytatott helyi mezőgazdasági termelés folyamatosságának és fejlődésének biztosításához szükséges intézkedéseket tartalmazzák.

11. cikk

Összeegyeztethetőség és összhang

(1) A támogatási programok keretében hozott intézkedéseknek összhangban kell lenniük a közösségi joggal, a többi közösségi politikával és az ezek alapján tett intézkedésekkel.

(2) Biztosítani kell, hogy a támogatási programok keretében hozott intézkedések összhangban legyenek a közös mezőgazdasági politika egyéb eszközei címén megvalósított intézkedésekkel, különösen a közös piacszervezések, a vidékfejlesztés, a termékminőség, az állatokkal való jó bánásmód és a környezetvédelem terén.

Különösképpen, e rendelet keretében egyetlen intézkedés sem finanszírozható az alábbiak közül:

a) közös piacszervezés keretében bevezetett támogatási, vagy segélyezési rendszerek kiegészítő támogatása, kivéve, ha azt rendkívüli, objektív kritériumokkal alátámasztott szükségszerűség indokolja;

b) kutatási projektek, vagy kutatási projektek támogatását célzó intézkedések, valamint az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat ( 19 ) keretében közösségi támogatásra jogosult intézkedések támogatása;

c) az 1257/1999/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet ( 20 ) hatálya alá tartozó intézkedések támogatása.

12. cikk

A közösségi támogatási programok tartalma

Egy közösségi támogatási programnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kérdéses mezőgazdasági termelés helyzetének a rendelkezésre álló értékelések eredményeinek figyelembevételével készített, az egyenlőtlenségeket, a hiányosságokat és a fejlesztési lehetőségeket, valamint az 1452/2001/EK, 1453/2001/EK és 1454/2001/EK rendeletek keretében felhasznált pénzügyi források és végrehajtott tevékenységek legfontosabb eredményeit bemutató, számszerűsített leírása;

b) a javasolt stratégia leírása, prioritások meghatározása és számszerűsített célkitűzések, valamint a gazdasági, környezeti és szociális - ideértve a foglalkoztatást is - területen várható hatások felmérése;

c) a tervezett intézkedések leírása, különös tekintettel a program megvalósítása érdekében folyósítandó támogatásokra, valamint adott esetben az érintett intézkedések előkészítésével, megvalósításával vagy módosításával kapcsolatos tanulmányokra, bemutatóprojektekre, képzési tevékenységre és technikai segítségnyújtásra vonatkozó igényekről szóló információkra;

d) az intézkedések megvalósításának ütemterve és a mobilizálandó forrásokat összefoglaló általános, pénzügyimutató-táblázat;

e) a különféle programintézkedések összeegyeztethetőségének és összhangjának igazolása, valamint a nyomonkövetés és az értékelés céljából alkalmazott kritériumok és mennyiségi mutatók meghatározása;

f) a programok hatékony és megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében hozott rendelkezések, ideértve a tájékoztatási, a nyomonkövetési és az értékelési intézkedéseket is, valamint a programértékelésre szolgáló különleges mennyiségi mutatók meghatározása;

g) a programok végrehajtásában hatáskörrel rendelkező hatóságok és felelős szervezetek, valamint a megfelelő szintű kapcsolódó hatóságok vagy szervek és társadalmi-gazdasági partnerek megnevezése, valamint a lefolytatott egyeztetések eredménye.

13. cikk

Nyomonkövetés

A közösségi támogatási programok végrehajtása hatékony nyomonkövetésének biztosításához szükséges eljárások, valamint fizikai és pénzügyi mutatók a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek meghatározásra.

IV. CÍM

KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK

14. cikk

Embléma

(1) A legkülső régiókra jellemző minőségi mezőgazdasági, természetes vagy feldolgozott termékek köztudatba történő fokozott bevezetésének és fogyasztásának elterjesztése céljából embléma kerül bevezetésre.

(2) Az (1) bekezdésben előírt embléma alkalmazási feltételeire az érintett szakmai szervezetek tesznek javaslatot. E javaslatokat a nemzeti hatóságok véleményükkel együtt - jóváhagyás céljából - eljuttatják a Bizottsághoz.

Az embléma használatát egy hatóság vagy egy, a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok által elismert szerv követi nyomon.

15. cikk

Vidékfejlesztés

(1) A legkülső régiókban az 1257/1999/EK rendelet 7. cikkétől eltérve, a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelet ( 21 ) 18. cikkének (3) bekezdésében és 19. cikkének (4) bekezdésében említett programkiegészítő dokumentumban meghatározandó kis üzemméretű gazdaságok tekintetében a tevékenységi kör változatosabbá tételét, a szerkezetátalakítást vagy a fenntartható mezőgazdaság felé való elmozdulást ösztönözni kívánó beruházások esetében a támogatás teljes - a támogatható beruházás volumenének százalékában kifejezett - összegének maximális mértéke nem haladhatja meg a 75 %-ot.

(2) A legkülső régiókban az 1257/1999/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az olyan vállalkozásokban megvalósítandó beruházások tekintetében, amelyek az 1260/1999/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében és 19. cikkének (4) bekezdésében említett programkiegészítő dokumentumban meghatározandó ágazatokban főként a helyi termelésből származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkoznak, a támogatás teljes összege - a támogatható beruházás volumenének százalékában kifejezett - nem haladhatja meg a 65 %-ot. Azonos feltételek mellett a kis- és középvállalkozások tekintetében nyújtott támogatás összértéke nem haladhatja meg a 75 %-ot.

(3) Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdésében előírt korlátozás nem alkalmazandó Franciaország tengerentúli megyéi, az Azori-szigetek és Madeira területén található trópusi vagy szubtrópusi erdők, valamint fás területek esetében.

(4) Az 1257/1999/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az ugyanezen rendelet mellékletében szereplő, közösségi támogatás által támogatható évi legnagyobb összegek kétszeresükre növelhetők az Azori-szigetek tavainak védelmére irányuló intézkedés, valamint a mezőgazdasági földterületek tájképének és hagyományos jellegzetességeinek, - így különösen a madeirai teraszokat tartó kőfalaknak - a megóvására irányuló intézkedés esetében.

(5) Az e cikk értelmében tervezett intézkedések összefoglaló leírását adott esetben az e régiókra vonatkozó, az 1260/1999/EK rendelet 18. és 19. cikkében említett programok tartalmazzák.

16. cikk

Állami támogatások

(1) A Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó azon mezőgazdasági termékekre vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét kell alkalmazni, a Bizottság működési támogatást engedélyezhet az e termékeket termelő, feldolgozó és forgalmazó ágazatokban, a legkülső régiókban folytatott gazdálkodásra jellemző, a távoli, elszigetelt és legkülső fekvésből eredő sajátos megkötöttségek enyhítése céljából.

(2) A tagállamok kiegészítő támogatást nyújthatnak az e rendelet III. címében említett közösségi támogatási programok végrehajtásához. Ebben az esetben az állami támogatást - e programok részeként - e rendelettel összhangban a tagállamoknak be kell jelenteniük és azt a Bizottságnak jóvá kell hagynia. Az így bejelentett támogatás a Szerződés 88. cikke (3) bekezdése első mondatának értelmében bejelentettnek minősül.

(3) Franciaország a 2005/2006. gazdasági évben legfeljebb 60 millió EUR és a 2006/2007. gazdasági évtől kezdődően legfeljebb 90 millió EUR nemzeti támogatást ítélhet oda a legkülső francia régiók cukorágazata számára.

Franciaország minden gazdasági év végétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Bizottságot a ténylegesen odaítélt támogatás összegéről.

(4) E cikk (1) és a (2) bekezdésének sérelme nélkül és az 1234/2007/EK ( 22 ) rendelet 180. cikkétől, valamint az 1184/2006/EK ( 23 ) rendelet 3. cikkétől eltérve, a Szerződés 87., 88. és 89. cikke nem alkalmazandó a III. cím, ezen cikk (3) bekezdése, valamint az e rendelet 17. és 21. cikke alapján, e rendeletnek megfelelően történő tagállami kifizetésekre.

17. cikk

Növény-egészségügyi programok

(1) Franciaország és Portugália a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek elleni védelemre irányuló programokat nyújt be a Bizottsághoz Franciaország tengerentúli megyéire, illetve az Azori-szigetekre és Madeirára vonatkozóan. A programok megjelölik az elérendő célokat, a meghozandó intézkedéseket, valamint ezek időtartamát és költségeit kell meghatározni. Az e cikk alapján benyújtott programok nem érintik a banán védelmére vonatkozó intézkedéseket.

(2) A Közösség a régiók helyzetének technikai elemzése alapján járul hozzá az (1) bekezdésben előírt programok finanszírozásához.

(3) A (2) bekezdésben említett közösségi pénzügyi hozzájárulást és a támogatás összegét a 26. cikk (1) és (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell meghatározni. A közösségi finanszírozással támogatható intézkedéseket ugyanezen eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

Ez a hozzájárulás a támogatható kiadások 60 %-áig terjedhet Franciaország tengerentúli megyéi, valamint 75 %-ig az Azori-szigetek és Madeira esetében. A kifizetés a Franciaország és Portugália által szolgáltatott dokumentáció alapján történik. Szükség esetén a Bizottság saját jogkörében ellenőrzéseket szervezhet, amelyeket a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv ( 24 ) 21. cikkében említett szakértők végezhetnek el.

18. cikk

Bor

(1) Az 1234/2007/EK rendelet 103v., 103w., 103x. és 182a. cikkében említett intézkedések az Azori-szigetekre és Madeirára nem alkalmazandók.

(2) Az 1234/2007/EK rendelet 120a. cikkének (2) bekezdése ellenére, a tiltott, közvetlenül termő hibrid szőlőfajtáknak (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton és Herbemont) az Azori-szigeteken és Madeirán szüretelt termése felhasználható a borkészítéshez, az így készült bor azonban nem hagyhatja el az említett régiókat.

Portugália fokozatosan felszámolja a tiltott, közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákkal beültetett szőlőültetvényeket, adott esetben az 1234/2007/EK rendelet 103q. cikkében előírt támogatás igénybevételével.

(3) Az 1234/2007/EK rendelet 103v., 103w., és 103y. cikkében említett intézkedések a Kanári-szigetekre nem alkalmazandók.

19. cikk

Tej

(1) Az 1999/2000-es gazdasági évtől kezdődően a kiegészítő illetéknek az 1788/2003/EK rendelet 4. cikkében említett termelők közötti megosztása céljából csak azokat - az említett rendelet 5. cikkének c) pontja értelmében - az Azori-szigeteken letelepedett és ott gazdálkodó termelőket kell a túltermelésben közreműködőnek tekinteni, akik az e bekezdés harmadik albekezdésében említett mértékkel megnövelt referenciamennyiségüket túllépő mennyiséget értékesítenek.

A kiegészítő illetéket azokra a mennyiségekre kell fizetni, amelyek a fent említett mértékkel megnövelt referenciamennyiségen felül a fel nem használt mennyiségeknek - az 1788/2003/EK rendelet 5. cikke c) pontjában említett, az Azori-szigeteken letelepedett és ott gazdálkodó összes termelő közötti - referenciamennyiség megemeléséből következő különbségen belüli, az egyes termelők rendelkezésére álló referenciamennyiséggel arányos újrakiosztása után fennmaradnak.

Az első albekezdésben említett mérték az 1999/2000 és 2004/2005 közötti gazdálkodási időszakra vonatkozó 73 000 tonna, valamint a 2005/2006-os gazdálkodási évtől kezdődően érvényes 23 000 tonna, valamint a 2000. március 31-én az egyes üzemekben rendelkezésre álló referenciamennyiségek összege közötti aránnyal egyezik meg. Ez a mérték minden termelőre csak a számára 2000. március 31-én rendelkezésre álló referenciamennyiségig alkalmazható.

(2) Az értékesített tej vagy tejjel egyenértékű termék referenciamennyiségét meghaladó, de az (1) bekezdésben említett mértéket az ugyanazon bekezdésben említett újrakiosztás utáni megfelelő mennyiségét nem kell figyelembe venni egy esetleges, az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkével összhangban kiszámított, portugál túltermelés megállapításánál.

(3) A tehéntejtermelőkre vonatkozó kiegészítő illetéknek az 1788/2003/EK rendeletben előírt rendszerét nem kell alkalmazni sem Franciaország tengerentúli megyéire, sem - a helyben megtermelt 4 000 tonnányi tejmennyiségig - Madeirára.

(4) Az 1234/2007/EK rendelet 114. cikkének (2) bekezdése ellenére, Madeirán és Réunion francia tengerentúli megyében engedélyezni kell, hogy a helyi fogyasztási szükségletek erejéig az Unióból származó tejpor visszaalakításával állítsanak elő UHT-tejet, mindaddig, amíg ez az intézkedés nem akadálya annak, hogy a helyben termelt tejet begyűjtsék és értékesíteni tudják. E termék csak helyi fogyasztásra használható fel.

A termékcímkén egyértelműen fel kell tüntetni azt a módszert, amellyel az így visszaalakított UHT-tejet előállították.

20. cikk

Állattenyésztés

(1) Amíg a helyi fiatal hímivarú szarvasmarhák száma Franciaország tengerentúli megyéiben és Madeirán nem éri el a helyi marhahústermelés fenntartásához és fejlesztésének biztosításához szükséges szintet, be kell vezetni a harmadik országokból származó szarvasmarhák az 1254/1999/EK rendelet 30. cikkében említett vámok alkalmazása nélküli importjának lehetőségét Franciaország tengerentúli megyéiben és Madeirán történő helyi hizlalás és fogyasztás céljára.

A 3. cikk (4) bekezdését és a 4. cikk (1) bekezdését kell alkalmazni az e bekezdés első albekezdésében foglalt mentességben részesülő érintett állatokra.

(2) Az (1) bekezdésben említett mentességben részesülő állatok számát akkor kell meghatározni, amikor a helyi termelés fejlődését figyelembe véve a behozatal szükségessége indokolt. Ezeket a számokat, valamint e cikk alkalmazásának részletes szabályait, beleértve különösen a hizlalási időszak legrövidebb időtartamát, a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani. Ilyen állatok tekintetében elsőbbséget kell biztosítani azoknak a termelőknek, akik hizlalásra tartott állatainak legalább 50 %-a helyi eredetű.

(3) Az 1782/2003/EK rendelet 67. cikkének és 68. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja alkalmazásában Portugália csökkentheti a juh- és kecskehúsra vonatkozó kifizetések, valamint az anyatehénre vonatkozó támogatások nemzeti felső határát. Ebben az esetben, a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a megfelelő összeget a fent említett rendelkezések szerint megállapított felső határról át kell csoportosítani a 23. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében szereplő pénzügyi felosztásra.

21. cikk

A dohánytermesztéshez nyújtott állami támogatás

Spanyolország engedélyt kap arra, hogy a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 2075/92/EGK rendelet ( 25 ) I. címében előírt támogatás mellett dohánytermesztési támogatást nyújtson a Kanári-szigeteknek. A támogatás nem eredményezhet megkülönböztetést a szigetek termelői között.

E támogatás összege nem haladhatja meg a 2 980,62 EUR/tonna összeget. Kiegészítő támogatás legfeljebb évi 10 tonnáig fizethető.

22. cikk

A dohányra vonatkozó vámmentesség

(1) Nem kell alkalmazni vámot a következő, a Kanári-szigetekre közvetlenül importált nyers- és félig feldolgozott dohányfélékre:

a) a 2401 KN-kód alá tartozó dohány, valamint

b) a következő vámtarifa-alszám alá tartozó dohányfélék:

- 2401 10 leveles dohány,

- 2401 20 részben, vagy teljesen kierezett nyersdohány,

- ex24 01 20 külső fedőlevél szivarhoz raklapon, hengerben, dohányáru előállításához,

- 2401 30 dohányhulladék,

- ex24 02 10 szivar fedőlevél nélkül,

- ex24 03 10 vágott dohány (kész dohánykeverék cigaretta, szivarka és szivar előállításához),

- ex24 03 91 homogenizált vagy visszanyert dohány, levél vagy fólia formájában is,

- ex24 03 99 expandált dohány.

Az első albekezdésben előírt mentesség a dohánytermékek helyi előállítására szánt termékekre vonatkozik, 20 000 tonna egyenértékű kierezett nyersdohány éves behozatali határig.

(2) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

V. CÍM

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Pénzügyi források

(1) Az e rendeletben előírt intézkedések a 16. cikkben foglalt intézkedések kivételével a 2006. december 31-ig terjedő időszakban a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet ( 26 ) 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a mezőgazdasági piacok stabilizálására irányuló intervenciónak minősülnek. 2007. január 1-jétől ugyanezen intézkedések a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 27 ) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a mezőgazdasági piacok szabályozására irányuló intervenciónak, vagy a 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetéseknek minősülnek.

(2) A Közösség az e rendelet II. és III. címében előírt intézkedéseket évente legfeljebb a következő összeggel finanszírozza:

millió EUR
2007-es pénzügyi év2008-es pénzügyi év2009-es pénzügyi év2010-es pénzügyi év2011-es pénzügyi év és azt követően
Franciaország tengerentúli megyéi126,6262,6269,4273,0278,41
Azori-szigetek és Madeira77,986,9887,0887,18106,21
Kanári-szigetek127,3268,4268,4268,4268,42

(3) A II. címben előírt programok éves finanszírozása nem haladhatja meg a következő összegeket:

Franciaország tengerentúli megyéi

:

20,7 millió EUR,

Azori-szigetek és Madeira

:

17,7 millió EUR,

Kanári-szigetek

:

72,7 millió EUR.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett éves összegeket csökkenteni kell a 29. cikkben említett rendeletekkel összhangban felmerült bármely kiadás összegével.

VI. CÍM

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

(1) A tagállamok a 23. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás keretében legkésőbb 2006. április 14-ig benyújták egy átfogó program tervezetét a Bizottságnak.

A programtervezet tartalmazza a 2. cikk (2) bekezdésében említett előzetes ellátási mérleg tervezetét - a termékek és azok mennyiségének megjelölésével és a Közösség által nyújtott ellátási támogatás összegével -, valamint a 9. cikk (1) bekezdésében említett, a helyi termelés támogatását szolgáló program tervezetét.

(2) A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban legkésőbb a benyújtást követő négy hónapon belül értékeli a javasolt átfogó programokat, valamint határoz a jóváhagyásukról.

(3) Az egyes átfogó programokat a Bizottság által az érintett tagállamnak a jóváhagyásról küldött értesítés időpontjától kezdődően kell alkalmazni.

24a. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2007. március 15-ig benyújtják az átfogó programjuknak a 2013/2006/EK rendelettel ( 28 ) bevezetett változásokat tükröző módosításainak tervezetét a Bizottságnak.

(2) A Bizottság értékeli a javasolt módosításokat és legkésőbb a benyújtástól számított négy hónapon belül határoz az elfogadásukról a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(3) A 24. cikk (3) bekezdésétől eltérve a módosításokat 2007. január 1-jétől alkalmazni kell.

24b. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-jéig benyújtják a Bizottságnak azon módosítások tervezetét, amelyeket átfogó programjukban a 23. cikk (2) bekezdésében a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet ( 29 ) által végrehajtott változások figyelembevétele céljából vezetnének be.

(2) A Bizottság értékeli a benyújtott módosításokat és a benyújtástól számított négy hónapon belül határoz a jóváhagyásukról a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban. A módosításokat 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

25. cikk

A végrehajtás szabályai

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 26. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Az intézkedések különösen tartalmazzák:

- azon feltételek, amelyek keretében a tagállamok módosíthatják az ellátási támogatás mennyiségét és szintjét, valamint a támogatási intézkedéseket vagy a helyi termelés támogatására elkülönített források elosztását,

- azon az ellenőrzésekre és a szankciókra vonatkozó alapvető előírások rendelkezések, amelyeket a tagállamoknak alkalmazniuk kell,

- a 12. cikk c) pontjában említett tanulmányokra, bemutatóprojektekre, képzési tevékenységre és technikai segítségnyújtásra vonatkozó intézkedések és támogatható összegek meghatározását, a 23. cikk (1) bekezdése értelmében, valamint ezen intézkedések finanszírozásának az egyes programok teljes összegéből számított legnagyobb százalékos arányát.

26. cikk

Irányítóbizottság

(1) A Bizottság munkáját - e rendelet 15. cikkének végrehajtása kivételével, amelynek során a munkát az 1260/1999/EK rendelet 50. cikke által létrehozott Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság, az e rendelet 17. cikk végrehajtásában pedig a 76/894/EGK ( 30 ) határozat által létrehozott Növény-egészségügyi Állandó Bizottság segíti - az 1782/2003/EK rendelet 144. cikke által létrehozott Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottsága segíti.

(2) E bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak egy hónap.

(3) E bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikk (6) bekezdésében megállapított időszak 3 hónap.

27. cikk

Nemzeti intézkedések

A tagállamok meghozzák az e rendeletnek való megfelelés biztosításához szükséges intézkedéseket, különös tekintettel az ellenőrzésekre és a közigazgatási szankciókra, és ezekről tájékoztatják a Bizottságot.

28. cikk

Tájékoztatás és jelentések

(1) A tagállamok minden évben legkésőbb február 15-ig tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy a rendelkezésükre álló előirányzatokból a következő évben mekkora összeget szándékoznak felhasználni az e rendeletben foglalt programok megvalósítására.

(2) A tagállamok legkésőbb minden év július 31-ig éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az e rendeletben előírt intézkedések előző évi végrehajtásáról.

(3) Legkésőbb 2009. december 31-ig, és azután ötévente a Bizottság általános jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendelet keretében (és ezen belül a banánágazatban) végzett tevékenység hatásáról, és szükség esetén a jelentéshez javaslatokat csatol.

29. cikk

Hatályon kívül helyezések

Az 1452/2001/EK, 1453/2001/EK és 1454/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A fent említett rendeletekre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni, és az I. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

30. cikk

Átmeneti intézkedések

A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban átmeneti intézkedéseket hozhat a 2005-ben hatályban lévő szabályokról az e rendelet által bevezetett rendelkezésekre történő zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében.

A Bizottság ugyanezen eljárással intézkedéseket hozhat a 404/93/EGK tanácsi rendeletben ( 31 ) előírt szabályokról az e rendeletben előírtakra való áttérés megkönnyítése érdekében.

31. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet módosítása

Az 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 70. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a VI. mellékletben felsorolt minden más olyan közvetlen kifizetés, amelyet a referencia-időszakban Franciaország tengerentúli megyéiben, az Azori-szigeteken, Madeirán, a Kanári-szigeteken és az égei-tengeri szigeteken ítéltek oda a mezőgazdasági termelőknek, valamint a referencia-időszakban a 2019/93/EGK rendelet 6. cikke alapján odaítélt közvetlen kifizetések.";

b) a (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 2019/93/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok az e cikk (1) bekezdésében foglalt közvetlen kifizetéseket az e rendelet 64. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározott felső határokon belül, az e rendelet IV. címének 3., 6., valamint 7-13. fejezetében, és a 2019/93/EGK rendelet 6. cikkében megállapított feltételek mellett ítélik oda.";

2. A 71. cikk (2) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) E rendelet 70. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, az átmeneti időszak során az érintett tagállam a VI. mellékletben foglalt valamennyi közvetlen kifizetést az e rendelet IV. címének 3., 6., valamint 7-13. fejezetében, és a 2019/93/EGK rendelet 6. cikkében megállapított feltételek mellett alkalmazza, az e rendelet 41. cikkében említett nemzeti felső határban az e közvetlen kifizetések alkotóelemének megfelelő költségvetési felső határokon belül, amelyeket az e rendelet 144. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.";

3. Az I. és a VI. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

32. cikk

Az 1785/2003/EK rendelet módosítása

Az 1785/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. az 5. cikket el kell hagyni;

2. a 11. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

33. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet azEurópai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet azonban az egyes érintett tagállamok esetében attól az időponttól kell alkalmazni, amikor a Bizottság a 24. cikk (1) bekezdésében említett átfogó programra vonatkozó jóváhagyásáról értesítést küld, a 24., 25., 26., 27. és 30. cikk kivételével, amelyet a rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni, valamint a 4. cikk (3) bekezdésének kivételével, amelyet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1452/2001/EK rendelet1453/2001/EK rendelet1454/2001/EK rendelet1785/2003/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk2. cikk2. cikk
3. cikk (1)–(4) bekezdés3. cikk (1)–(4) bekezdés3. cikk (1)–(4) bekezdés3. cikk
3. cikk (5) bekezdés3. cikk (5) bekezdés3. cikk (5) bekezdés4. cikk
3. cikk (6) bekezdés harmadik albekezdés5. cikk
11. cikk (3) bekezdés7. cikk
3. cikk (6) bekezdés első és második albekezdés3. cikk (6) bekezdés első és második albekezdés3. cikk (6) bekezdés első és második albekezdés8. cikk
5. cikk
6. cikk
8. cikk
9. cikk
11. cikk
12. cikk
13. cikk
14. cikk
15. cikk
16. cikk
17. cikk
18. cikk
5. cikk
6. cikk
7. cikk
9. cikk
19. cikk11. cikk18. cikk14. cikk
13. cikk
14. cikk
15. cikk
16. cikk
17. cikk
18. cikk
19. cikk
20. cikk
22. cikk (1) és (2) bekezdés, (3) bekezdés első és második albekezdés, (4) és (5) bekezdés
24. cikk
25. cikk
26. cikk
27. cikk
28. cikk
30. cikk
4. cikk
5. cikk
7. cikk
8. cikk
9. cikk
10. cikk
11. cikk
13. cikk
14. cikk
17. cikk
31. cikk
21. cikk (1) és (2) bekezdés33. cikk (1) és (2) bekezdés19. cikk (1) és (2) bekezdés15. cikk (1) és (2) bekezdés
21. cikk (3) bekezdés33. cikk (3) bekezdés15. cikk (3) bekezdés
33. cikk (5) bekezdés15. cikk (4) bekezdés
21. cikk (5) bekezdés33. cikk (6) bekezdés19. cikk (4) bekezdés15. cikk (5) bekezdés
24. cikk36. cikk22. cikk16. cikk (1) bekezdés
16. cikk (2) bekezdés
20. cikk32. cikk17. cikk
8. cikk18. cikk (1) bekezdés
10. cikk18. cikk (2) bekezdés
12. cikk18. cikk (3) bekezdés
23. cikk19. cikk (1) és (2) bekezdés
10. cikk (2) bekezdés15. cikk (3) bekezdés19. cikk (3) bekezdés
15. cikk (4) bekezdés19. cikk (4) bekezdés
7. cikk12. cikk20. cikk (1) és (2) bekezdés
22. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés20. cikk (3) bekezdés
15. cikk21. cikk
16. cikk22. cikk
25. cikk37. cikk23. cikk23. cikk (1) bekezdés
23. cikk (2), (3) és (4) bekezdés
22. cikk34. cikk20. cikk25. cikk
23. cikk35. cikk21. cikk26. cikk
26. cikk38. cikk24. cikk27. cikk
27. cikk39. cikk25. cikk28. cikk
29. cikk
31. cikk
32. cikk
29. cikk41. cikk27. cikk33. cikk

II. MELLÉKLET

Az 1782/2003/EK rendelet I. és VI. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet helyébe következő szöveg lép:

"I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben meghatározott kritériumoknak megfelelő támogatási rendszerek jegyzéke

ÁgazatJogalapMegjegyzések
Egységes támogatásE rendelet III. címeTermeléstől független támogatás (lásd VI. melléklet) (1)
Egységes területalapú támogatásE rendelet IVa. címének 143b. cikkeTermeléstől független támogatás, amely minden, e mellékletben említett közvetlen kifizetést helyettesít
DurumbúzaE rendelet IV. címének 1. fejezeteTerületalapú támogatás (különleges minőségre vonatkozó támogatás)
FehérjenövényekE rendelet IV. címének 2. fejezeteTerületalapú támogatás
RizsE rendelet IV. címének 3. fejezeteTerületalapú támogatás
Héjas gyümölcsűekE rendelet IV. címének 4. fejezeteTerületalapú támogatás
EnergianövényekE rendelet IV. címének 5. fejezeteTerületalapú támogatás
Keményítőgyártásra szánt burgonyaE rendelet IV. címének 6. fejezeteTermelési támogatás
Tej és tejtermékekE rendelet IV. címének 7. fejezeteTejtámogatás és kiegészítő támogatás
Finnországban és Svédország egyes régióiban termesztett szántóföldi növényekE rendelet IV. címének 8. fejezete (2) (5)Szántóföldi növényekre vonatkozó regionális külön támogatás
VetőmagE rendelet IV. címének 9. fejezete (2) (5)Termelési támogatás
Szántóföldi növényekE rendelet IV. címének 10. fejezete (3) (5)Területalapú támogatás, ideértve a területpihentetési támogatást, a fűszilázsra vonatkozó támogatást, a kiegészítő összegeket (2), valamint a durumbúzára vonatkozó pótlékot és a különleges támogatást
Juh- és kecskefélékE rendelet IV. címének 11. fejezete (3) (5)Anyajuhra és anyakecskére vonatkozó jövedelemtámogatás, kiegészítő jövedelemtámogatás és egyes kiegészítő támogatások
Marha- és borjúhúsE rendelet IV. címének 12. fejezete (5)Különleges támogatás (3), szezonalitást csökkentő támogatás, anyatehénre vonatkozó támogatás (ideértve megfelelő esetben az üsző után járó anyatehénre vonatkozó támogatást és – társfinanszírozása esetén – az anyatehénre vonatkozó kiegészítő nemzeti támogatást) (3), vágási támogatás (3), extenzifikációs kifizetés, kiegészítő kifizetések
Nagymagvú hüvelyesekE rendelet IV. címének 13. fejezete (5)Területalapú támogatás
Különleges gazdálkodási típusok és minőségi termelésE rendelet 69. cikke (4)
Szárított takarmányE rendelet 71. cikke (2) bekezdésének második albekezdése (5)
Kistermelők támogatási rendszereAz 1259/1999/EK rendelet 2a. cikkeÁtmeneti területalapú támogatás az 1 250 eurónál kisebb összegű támogatásban részesülő mezőgazdasági termelők részére
OlívaolajE rendelet IV. címének 10b. fejezeteTerületalapú támogatás
SelyemhernyóA 845/72/EGK rendelet 1. cikkeTenyésztést ösztönző támogatás
BanánA 404/93/EGK rendelet 12. cikkeTermelési támogatás
Szárított szőlőA 2201/96/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdéseTerületalapú támogatás
DohányE rendelet IV. címének 10c. fejezeteTermelési támogatás
KomlóE rendelet IV. címének 10d. fejezete (3) (5)Területalapú támogatás
PoseiA 247/2006/EK tanácsi rendelet III. címe (6)Közvetlen támogatás a 2. cikk szerint, a programok keretén belül meghatározott intézkedések címén
Égei-tengeri szigetekA 2019/93/EGK rendelet 6. (2) (5), 8., 11. és 12. cikkeÁgazat: marha- és borjúhús; burgonya; olajbogyó; méz
GyapotE rendelet IV. címének 10a. fejezeteTerületalapú támogatás
(1) 2005. január 1-jétől vagy a 71. cikk alkalmazása esetén egy későbbi időponttól kezdődően. 2004-re vagy a 71. cikk alkalmazása esetén egy későbbi időpontra vonatkozóan, a VI. mellékletben felsorolt közvetlen kifizetések szerepelnek az I. mellékletben a szárított takarmányra vonatkozó támogatás kivételével.
(2) A 70. cikk alkalmazása esetén.
(3) A 66., a 67. és a 68. vagy 68a. cikk alkalmazása esetén.
(4) A 69. cikk alkalmazása esetén.
(5) A 71. cikk alkalmazása esetén.
(6) HL L 42, 2006.2.14., 1. o.”

2. A VI. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"VI. MELLÉKLET

A 33. cikkben említett, az egységes támogatással kapcsolatos közvetlen kifizetések jegyzéke

ÁgazatJogalapMegjegyzések
Szántóföldi növényekAz 1251/1999/EK rendelet 2., 4. és 5. cikkeTerület alapú támogatás, ideértve a területpihentetési támogatást, a fűszilázsra vonatkozó támogatást, a kiegészítő összegeket (1), valamint a durumbúzára vonatkozó pótlékot és a különleges támogatást
BurgonyakeményítőAz 1766/92/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdéseBurgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonyát termesztő mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás
Nagymagvú hüvelyesekAz 1577/96/EK rendelet 1. cikkeTerületalapú támogatás
RizsA 3072/95/EK rendelet 6. cikkeTerületalapú támogatás
Vetőmag (1)A 2358/71/EGK rendelet 3. cikkeTermelési támogatás
Marha- és borjúhúsAz 1254/1999/EK rendelet 4., 5., 6., 10., 11., 13. és 14. cikkeKülönleges támogatás, szezonalitást csökkentő támogatás, anyatehénre vonatkozó támogatás (ideértve megfelelő esetben az üsző után járó anyatehénre vonatkozó támogatást és – társfinanszírozása esetén – az anyatehénre vonatkozó kiegészítő nemzeti támogatást), vágási támogatás, extenzifikációs kifizetés, kiegészítő kifizetések
Tej és tejtermékekE rendelet IV. címének 7. fejezeteTejtámogatás és kiegészítő támogatások (2)
Juh- és kecskefélékA 2467/98/EK rendelet 5. cikke, az 1323/90/EGK rendelet 1. cikke, a 2529/2001/EK rendelet 4. és 5. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének első, második és negyedik francia bekezdéseAnyajuhra és anyakecskére vonatkozó jövedelemtámogatás, kiegészítő jövedelemtámogatás és egyes kiegészítő támogatások
Égei-tengeri szigetek (1)A 2019/93/EGK rendelet 6. cikkének (2) és (3) bekezdéseÁgazat: marha- és borjúhús
Szárított takarmányA 603/95/EK rendelet 3. cikkeFeldolgozott termékekre vonatkozó támogatás (e rendelet VII. melléklete D. pontjának megfelelően alkalmazva)
GyapotGörögország csatlakozási okmánya gyapotra vonatkozó 4. Jegyzőkönyvének (3) bekezdéseA tisztítatlan gyapotra kifizetés formájában adott támogatás
OlívaolajA 136/66/EGK rendelet 5. cikkeTermelési támogatás
DohányA 2075/92/EGK rendelet 3. cikkeTermelési támogatás
KomlóAz 1696/71/EGK rendelet 12. cikkeTerületalapú támogatás
Az 1098/98/EK rendelet 2. cikkeÁtmeneti területpihentetésre adott támogatás
(1) Kivéve a 70. cikk alkalmazása esetén.
(2) 2007-től kezdődően, kivéve a 62. cikk alkalmazása esetén.”

( 1 ) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

( 2 ) Lásd az 1. lábjegyzetet.

( 3 ) HL C 231., 2005.9.20., 75. o.

( 4 ) HL L 217., 1992.7.31., 71. o. A 21/2002/EK rendelettel (HL L 8., 2002.1.11., 15. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

( 5 ) HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb a 2223/2004/EK rendelettel (HL L 379., 2004.12.24., 1. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 270., 2003.10.21., 123. o. A legutóbb a 2217/2004/EK rendelettel (HL L 375., 2004.12.23., 1. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 198., 2001.7.21., 26. o. A legutóbb az 1690/2004/EK rendelettel (HL L 305., 2004.10.1., 1. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 8., 2004.1.14., 1. o.

( 10 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 2183/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 347., 2005.12.30., 56. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 198., 2001.7.21., 11. o. A legutóbb az 1690/2004/EK rendelettel (HL L 305., 2004.10.1., 1. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 198., 2001.7.21., 45. o. A legutóbb az 1690/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

( 13 ) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

( 14 ) HL L 341., 2001.12.22., 3. o. Az 1913/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

( 15 ) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

( 16 ) HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

( 17 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 18 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

( 19 ) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított határozat.

( 20 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

( 21 ) HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 173/2005/EK rendelettel (HL L 29., 2005.2.2., 3. o.) módosított rendelet.

( 22 ) A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

( 23 ) A Tanács 1184/2006/EK rendelete (2006. július 24.) az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról (HL L 214., 2006.8.4., 7. o.).

( 24 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2005/77/EK irányelvvel (HL L 296., 2005.11.12., 17. o.) módosított irányelv.

( 25 ) HL L 215., 1992.7.30., 70. o. Az 1679/2005/EK rendelettel (HL L 271., 2005.10.15., 1. o.) módosított rendelet.

( 26 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o. Az 1290/2005/EK rendelettel (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

( 27 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

( 28 ) HL L 384., 2006.12.29., 13. o.

( 29 ) HL L 30., 2009.1.31., 16. o..

( 30 ) HL L 340., 1976.12.9., 25. o.

( 31 ) HL L 47., 1993.2.25., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0247 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0247&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0247-20100101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0247-20100101&locale=hu

Tartalomjegyzék