13/2011. (X. 20.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. § 14. és 15. pontja, a 20. § és a 23. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)[1] A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédségre, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe, fenntartói irányítása, közvetlen irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet), a Magyar Honvédség személyi állományára, valamint a honvédelmi szervezetnél szervezett munkavégzés keretében munkát végző személyekre (a továbbiakban együtt: munkavállaló).

(2) E rendelet szerint kell bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartani

a) a munkavállalót ért minden balesetet, továbbá

b) a szervezett munkavégzés során észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet.

(3) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában e rendelet szabályait kell alkalmazni

a) a külföldi szolgálatot ellátó honvédelmi szervezeteknél történő szervezett munkavégzésre, és

b) a honvédelmi szervezetnél kiképzés vagy egyéb szolgálati tevékenység ellátása céljából tartózkodó más állam katonáját ért baleset esetén.

(4) A rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. § (3) bekezdése alapján az Mvt.-től eltérő szabályokat állapítja meg.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. baleseti veszélyt jelentő rendellenesség: olyan munkaszervezési hiányosság, cselekvési vagy műszaki hiba, amelynek folytán fennáll a honvédelmi baleset veszélye, de a körülmények szerencsés kimenetele, vagy az időben történő beavatkozás miatt a honvédelmi baleset nem következett be,

2. egyéni védőeszköz: az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti egyéni védőeszköz,

3. hadfelszerelési anyag: a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hadfelszerelési anyag,

4. használói logisztikai szakfelelős: a honvédelmi szervezet intézményi gazdálkodás keretébe tartozó erőforrásokkal történő ellátása tervezéséért, megszervezéséért, végrehajtásáért és ellenőrzéséért felelős személy, vagy szerv,

5. honvédelmi baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül, továbbá tényleges állományú katona esetében az a baleset is, amely a katonát a szolgálatra való felkészülés során, vagy azzal összefüggésben a szolgálatteljesítés helyén éri,

6. honvédelmi úti baleset: az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról, szállásáról a szolgálati helyére vagy munkahelyére, onnan a lakására, szállására menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművének igénybevétele során történt,

7. katonai védőeszköz: az R. szerinti katonai védőeszköz,

8. parancsnok: a szervezett munkavégzést közvetlenül irányító elöljáró, vezető,

9. rendeltetésszerű használat: a szervezett munkavégzés tárgyára (pl. technológia, munkahely, munkaeszköz, egyéni védőeszköz) vonatkozó használati, kezelési, útmutatóban vagy ismertetőben feltűntetett, a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat,

10. rendszeresítésért felelős: az R. szerinti, a rendszeresítésért felelős szervezet vezetője,

11. súlyos honvédelmi baleset: az a honvédelemi baleset, amely megfelel az Mvt.-ben szabályozott súlyos munkabaleset feltételeinek,

12. szolgálatképesség csökkenés: a katonai szolgálat ellátását kizáró, vagy hátrányosan befolyásoló egészségi állapot, amelynek alapján az állományilletékes parancsnok a beteg, sérült katona részére a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet mellékletének 236.3. pontja szerinti szolgálatmentességet, egészségügyi szabadságot, gyógyüdülést, vagy egyes szolgálati kötelezettségek alóli részleges felmentést engedélyez,

13. szolgálati kötelmekkel összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset, amely a katonai szolgálat teljesítése, vagy a szolgálati jog gyakorlása során keletkezett, valamint ha a szolgálati helyre vagy onnan a lakásra, szállásra menet közben következett be,

14. szolgálati kötelmekkel nem összefüggő honvédelmi baleset: az a honvédelmi baleset vagy honvédelmi úti baleset,

a) amelyet a sérült munkavállaló szándékosan vagy a tiltó rendelkezések súlyos megszegésével idézett elő,

b) amelyet kizárólag a sérült munkavállaló önhibájából eredő ittassága vagy bódult állapota okozott,

c) amely a lakásról, szállásról a szolgálati helyre, vagy a szolgálati helyről a lakásra, szállásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.

15. Társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során elszenvedett baleset: a sérültnek a társadalombiztosítási ellátásának igénybevétele, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesete (sérülése), melyek közül az számít üzeminek, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

16. vizsgálati dokumentáció: a honvédelmi baleset, továbbá a baleseti veszélyt jelentő rendellenesség állományilletékes parancsnok által történő kivizsgálása során keletkezett iratok, dokumentumok, egyéb adathordozók összessége.

3. § (1) A honvédelmi ágazatban foglalkoztatott munkavállalók minden balesetét, továbbá a szervezett munkavégzéssel összefüggésben észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni. A kivizsgálás során az okokat teljes körűen fel kell tárni. Az állományilletékes parancsnok, a rendszeresítésért felelős, az elöljáró parancsnok a hasonló balesetek és a baleseti veszélyt jelentő rendellenességek elkerülése érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket.

(2) A kivizsgálás eredményét a rövid és középtávú tervezés, a kockázatok értékelése és kezelése, valamint az általános megelőzési stratégia készítése, pontosítása során fel kell használni.

2. A baleseti veszélyt jelentő rendellenesség és a baleset bejelentése

4. § (1) A munkavállaló a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben észlelt baleseti veszélyt jelentő rendellenességet, valamint az elszenvedett balesetét bejelenti a parancsnoknak. A bejelentéssel egyidejűleg tájékoztatást kell adni a munkavégzés - bejelentés idején még fennálló - veszélyeztetéséről. A parancsnok a baleset bejelentésről haladéktalanul tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot.

(2) A bejelentési kötelezettség a balesetet észlelő más munkavállalóra is kiterjed.

(3) A bejelentési kötelezettséget

a) baleseti veszélyt jelentő rendellenesség esetén azonnal,

b) baleset esetén azonnal, de legkésőbb a baleset bekövetkezését követő 24 órán belül kell teljesíteni.

5. § (1) A parancsnok baleset esetén a tudomására jutást követően azonnal intézkedik

a) a sérült személy elsősegélyben részesítésére, mentésére és - szükség szerint - orvosi ellátására,

b) a bejelentés idején még fennálló veszélyeztetés megszüntetésére,

c) súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleseti helyszín biztosítására.

(2) A parancsnok - az (1) bekezdés szerinti intézkedések meghozatalát követően - a baleseti naplóban foglalt adatok közlésével haladéktalanul értesíti a bejelentett balesetről a baleset helyszíne szerint illetékes állományilletékes parancsnok által kijelölt ügyeleti szolgálatot (a továbbiakban: ügyeleti szolgálat). Az ügyeleti szolgálat a bejelentett balesetet a parancsnok értesítése alapján bejegyzi a honvédelmi szervezet baleseti naplójába. A baleseti napló mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A több telephellyel rendelkező honvédelmi szervezet esetén a baleseti naplót a honvédelmi szervezet székhelyén összevontan és telephelyenként külön-külön is vezetni kell. A telephelyeken történt balesetre vonatkozó bejelentés esetén a telephelyen lévő ügyeleti szolgálat a bejelentést haladéktalanul továbbítja a honvédelmi szervezet székhelyén lévő ügyeleti szolgálat részére.

(4) Az ügyeleti szolgálat a bejegyzett balesetről tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot. Az ügyeleti szolgálat súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén a tájékoztatást haladéktalanul teljesíti.

6. § (1) A munkavállaló a szervezett munkavégzésen kívül bekövetkezett baleseti eredetű sérülését, egészségkárosodását a honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálata részére - legkésőbb az orvosi ellátás igénybevételét követő munkanapon - bejelenti. A munkavállaló a bejelentéssel egyidejűleg bemutatja az orvosi vizsgálati lapot, és a kórházi zárójelentést.

(2) A honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálata a tudomására jutott balesetekről - havonta, a tárgyhónap utolsó munkanapján - írásos jelentést tesz az állományilletékes parancsnok részére. A jelentés tartalmazza a sérült személy nevét, katona esetén rendfokozatát, a baleset és a jelentés idejét, a sérülés magyar nyelvű megnevezését és a betegségek nemzetközi osztályozási rendszere szerinti kódját, a munkaképtelenség, szolgálatképesség csökkenés tényleges, vagy várható időtartamát.

7. § (1) Ha a munkavállaló a bejelentési kötelezettségének balesete, vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály miatt nem tud eleget tenni, a bejelentést az akadályoztatás megszűnését követő munkanapon teszi meg.

(2) A parancsnok a bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztó munkavállalóval szemben fegyelmi eljárást kezdeményez. A fegyelmi eljárást legkorábban a bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásáról történő tudomásszerzést követő első munkanapon lehet kezdeményezni. A baleset bejelentésének elmulasztása esetén a munkavállaló köteles bizonyítani, hogy a sérülés, vagy más egészségkárosodás honvédelmi baleset következménye.

8. § (1) A lövés vagy robbanás okozta, a kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a súlyos honvédelmi baleset gyanúját az állományilletékes parancsnok a 2. melléklet szerinti bejelentő lapon szereplő adatok közlésével - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - az arról való tudomásszerzéssel egyidejűleg bejelenti (a továbbiakban: munkáltatói bejelentés) a munkabiztonsági hatóságnak. A munkáltatói bejelentést a 2. melléklet szerinti bejelentő lapon, írásban meg kell ismételni, ha a munkáltatói bejelentés személyesen, vagy telefonon történt.

(2) Súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén az állományilletékes parancsnok a munkabiztonsági hatóság megérkezéséig a baleseti helyszín balesetkori állapotban történő megőrzéséről gondoskodik. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő, vagy jelentős anyagi kárral járna, a veszélyhelyzet, vagy a jelentős anyagi kár bekövetkezését valószínűsítő állapot megszüntetésével egyidejűleg a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt, vagy egyéb, a baleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.

3. A baleseti veszélyt jelentő rendellenesség kivizsgálása

9. § (1) A baleseti veszélyt jelentő rendellenességet a 4. § (1) bekezdés szerinti parancsnok vizsgálja ki. A kivizsgálást az arról való tudomásszerzés napján meg kell kezdeni és 15 napon belül be kell fejezni. Az állományilletékes parancsnok a határidőt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

(2) A kivizsgálási eljárásba - szükség szerint - be kell vonni az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott használói logisztikai szakfelelőst és a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyeket.

(3) A technológia alkalmazása, a munkahely, a hadfelszerelési anyag, a munkaeszköz, az egyéni és a katonai védőeszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenesség körülményeinek kivizsgálása esetén azok megfelelőségét soron kívül ellenőrizni kell. A megfelelőség ellenőrzését - az állományilletékes parancsnok által létrehozott - a parancsnok, a használói logisztikai szakfelelős és a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyekből álló bizottság hajtja végre. A megfelelőség ellenőrzés végrehajtása idejére az üzemeltetést, használatot szüneteltetni kell.

(4) A kivizsgálási eljárásról és a kivizsgálás megállapításairól jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezését követően a honvédelmi szervezetnél öt évig meg kell őrizni. A (3) bekezdés szerint ellenőrzés végrehajtása esetén a jegyzőkönyv egy eredeti példányát az üzemeltetésért felelős részére meg kell küldeni.

4. A baleset kivizsgálása

10. § (1) Az állományilletékes parancsnok a tudomására jutott balesetet munkáltatói jogkörben kivizsgálja.

(2) Más honvédelmi szervezethez kiküldött, kirendelt munkavállaló által a kiküldés, kirendelés helyén elszenvedett balesetet a kiküldés, kirendelés helye szerint illetékes állományilletékes parancsnok vizsgálja ki.

(3) Más honvédelmi szervezethez, vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (2) bekezdése szerinti más szervhez vezényelt katona által a vezénylés helyén elszenvedett balesetet a vezénylés helye szerinti állományilletékes parancsnok, munkáltató vizsgálja ki.

(4) A (2) bekezdés szerinti baleset kivizsgálása során a kivizsgálásba - szükség esetén - be kell vonni a kiküldő, vagy kirendelő honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyeket is.

(5) A honvédelmi szervezetnél működő munkavédelmi képviselő esetén a baleset kivizsgálásába a munkavédelmi képviselőt is be kell vonni.

(6) Egy katonai objektumban elhelyezett több honvédelmi szervezet esetén az összehangolási kötelezettség keretébe tartozó tevékenység végrehajtásakor bekövetkezett baleset kivizsgálása során biztosítani kell az összehangolási tevékenységben érintett összes honvédelmi szervezet képviselőjének a részvételét.

11. § (1) Az állományilletékes parancsnok a balesetről történő tudomásszerzés napján intézkedik annak kivizsgálására.

(2) Az állományilletékes parancsnok bizottságot hoz létre a technológia, a munkahely, a hadfelszerelési anyag, a munkaeszköz, az egyéni és a katonai védőeszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkezett, 8 napot meghaladó szolgálatképesség csökkenést vagy munkaképtelenséget, továbbá a súlyos, vagy a kettőnél több személy egyidejű sérülését okozó honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleset kivizsgálása céljából.

(3) A bizottság vezetője az állományilletékes parancsnok, vagy az általa kijelölt parancsnokhelyettes. A bizottság tagjának ki kell jelölni az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott

a) használói logisztikai szakfelelőst,

b) munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt,

c) munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyt, és

d) jogász végzettségű, legalább egy éves szakirányú gyakorlattal rendelkező személyt.

12. § Az állományilletékes parancsnok nem köteles azt a balesetet kivizsgálni, nyilvántartásba venni és a munkabiztonsági hatóságnak bejelenteni, amelynek bekövetkezésétől számítva 3 év eltelt.

13. § (1) Honvédelmi baleset gyanúja esetén a baleset kivizsgálása során fel kell tárni azokat a veszélyes körülményeket, tényezőket és veszélyes cselekményeket, amelyeknek szerepe lehetett a balesetet eredményező mozzanat, vagy folyamat beindulásában. A baleset helyszínét rajzon, fényképen vagy videofelvételen rögzíteni kell, továbbá meg kell hallgatni azokat a személyeket, akiknek a honvédelmi balesetről tudomása lehet. A helyszíni ellenőrzésről, a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A kivizsgálás során ellenőrizni kell

a) a létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz, hadfelszerelési anyag, a munka tárgya, anyaga állapotát, különösen az üzembe helyezésre, időszakos felülvizsgálatra, kezelésre, karbantartásra, tárolásra vonatkozó előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény fellépését,

b) az egyéni, és a katonai védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések, jelző- és biztonsági berendezések meglétét, állapotát, alkalmazásukra és használatukra vonatkozó előírások érvényesülését,

c) a környezeti tényezők, veszélyforrások és kóroki tényezők szerepét, jelenlétét, mértékét, hatását,

d) a munkaszervezés, a munkairányítás - beleértve a munkavédelem belső ellenőrzése - rendszerét, a munkavégzés ütemét, a munkatér nagyságát, a baleset bekövetkezésével való összefüggés vélelme esetén ezek szerepét,

e) a biztonsági és egészségvédelmi jelzések, feliratok meglétét, állapotát, a figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlétét,

f) a szervezett munkavégzés, a munkahelyi rend és tisztaság, az anyagtárolás, anyagmozgatás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, valamint a katonai szolgálat teljesítésének körülményeit,

g) a balesetet szenvedett munkavállaló, a balesetet okozó személy, valamint a munkatársak baleset bekövetkezése előtti feladatait és cselekményeit,

h) az érintett technológiára, hadfelszerelési anyagra, munkaeszközre, munkafolyamatra, továbbá a balesetet szenvedett munkavállaló, balesetet okozó személy és munkatársak cselekményére vonatkozó előírások érvényesülését, az előírásoktól való eltérést és annak mértékét,

i) a balesetet kiváltó okot az a)-h) pontban foglalt tényezők hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával,

j) a baleseti okként meghatározott tényező, a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésnek a beosztásra, munkakörre, a technológiára, a munkahelyre, a munkaeszközre, a hadfelszerelési anyagra vonatkozó kockázatértékelésben való szerepeltetését,

k) a kockázatértékelésben szereplő kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtását,

l) a munkavállalók j)-k) pontban írtakról való tájékoztatásának végrehajtását.

(3) A kivizsgálás megállapításait a vizsgálati dokumentációban olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az alkalmas legyen a baleset okainak, lefolyásának, következményeinek felderítésére, a tényállás tisztázására, megállapítására.

5. A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv

14. § (1) Az állományilletékes parancsnok a tudomására jutott balesetről a kivizsgálás megkezdésétől számított 30 napon belül megállapítja, hogy azt honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek tekinti-e. E döntéséről az állományilletékes parancsnok értesíti a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót.

(2) Súlyos honvédelmi baleset gyanúja esetén az állományilletékes parancsnok a kivizsgálási határidőt - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, erről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesíti.

(3) Az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti döntését a baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén honvédelmi baleseti jegyzőkönyvbe foglalja. A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv mintáját és kitöltési útmutatóját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Ha a baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerésének feltételei nem állnak fenn, az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti döntését a 4. melléklet szerinti baleset elbírálásáról szóló értesítéssel hozza meg.

(5) A baleset elbírálásáról szóló értesítés ellen a sérült, halálos baleset esetén a hozzátartozó annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a munkabiztonsági hatósághoz címzett, az állományilletékes parancsnoknál előterjesztett panaszt nyújthat be. A panaszjog gyakorlásának lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót a baleset elbírálásáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.

15. § (1) Ha a honvédelmi balesetnek több sérültje van, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet minden sérült vonatkozásában külön-külön el kell készíteni.

(2)[2] A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy eredeti példányát az állományilletékes parancsnok a bejelentett baleset kivizsgálásának befejezésével egyidejűleg megküldi

a) a sérültnek, a sérült halála esetén hozzátartozójának,

b) a munkavédelmi hatóságnak,

c) a halálos kimenetelű vagy az egy napot meghaladó munkaképtelenséget okozó baleset esetén az elöljáró parancsnoknak,

d) közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott, közfoglalkoztatott és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló balesete esetén a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervének,

e) kirendelés és vezénylés esetén a kirendelő és vezénylő honvédelmi szervezetnek, valamint

f) az irattárnak.

(3) Súlyos honvédelmi baleset esetén az állományilletékes parancsnok a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvnek a munkabiztonsági hatósághoz történő megküldésével egyidejűleg másolatban csatolja a honvédelmi szervezetnél végrehajtott balesetvizsgálat dokumentációját is, így különösen:

a) a meghallgatási jegyzőkönyveket,

b) a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot,

c) a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot,

d) az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot,

e) az üzembe helyezést dokumentáló iratot,

f) az időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot,

g) a kockázatértékelést dokumentáló iratot,

h) fényképfelvételeket, videofelvételeket,

i) a belső rendelkezések vonatkozó részeit.

(4) Ha az állományilletékes parancsnoka honvédelmi baleseti jegyzőkönyvhöz a (3) bekezdés a)-i) pontja szerinti iratokat, dokumentumokat, felvételeket nem csatolja, a munkabiztonsági hatóság határidő tűzésével felszólítja azok pótlására.

(5) Ha a honvédelmi szervezet a (3) bekezdés b)-g) pontja szerinti dokumentumokkal, iratokkal vagy azok valamelyikével nem rendelkezik, a munkabiztonsági hatóság az állományilletékes parancsnoknál fegyelmi eljárást kezdeményez.

(6)[3] A sérültet, a sérült halála esetén hozzátartozóját a honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy eredeti példányának megküldésével egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy ha a honvédelmi balesettel összefüggésben kára keletkezett, a balesettel kapcsolatos kárigényét az állományilletékes parancsnoknál terjesztheti elő. A tájékoztatást az 5. melléklet szerinti, a "Tájékoztató kárigény előterjesztésének lehetőségéről" című nyomtatvány megküldésével kell teljesíteni.

(7) A honvédelmi baleseti jegyzőkönyvről történő másolat készítésére és annak kiadására a munkabiztonsági hatóság jogosult.

6. Hatósági felügyelet

16. § (1) A munkabiztonsági hatóság ellenőrzi a honvédelmi balesetek bejelentésével, kivizsgálásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtását.

(2) A munkabiztonsági hatóság hivatalból indít hatósági eljárást

a) a munkáltatói bejelentés, valamint

b) a baleset elbírálásáról szóló értesítés elleni panasz benyújtása esetén.

(3) A hatósági eljárást a munkáltatói bejelentés, vagy a baleset elbírálásáról szóló értesítés munkabiztonsági hatósághoz érkezésének napján kell megindítani.

(4) A munkabiztonsági hatóság a baleset elbírálásáról szóló értesítés elleni panasz benyújtása esetén a balesetet honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek minősíti, ha az állományilletékes parancsnok a bejelentett balesetet jogszabálysértő módon nem tekintette honvédelmi balesetnek, vagy honvédelmi úti balesetnek.

(5)[4] A munkáltatói bejelentés miatt indított hatósági eljárást a honvédelemért felelős miniszter a munkavédelmi felügyelője útján folytatja le.

(6) Külföldi szolgálatot ellátó honvédelmi szervezetnél a munkáltatói bejelentés miatt indított hatósági eljárás során helyszínen történő eljárási cselekmények végrehajtására csak akkor kerül sor, ha a másodfokon eljáró munkabiztonsági hatóság helyszínen történő eljárást rendel el.

17. § (1) A hatósági eljárásba be kell vonni

a) a baleset munkáltatói hatáskörben történő kivizsgálásáért felelős állományilletékes parancsnokot, vagy képviselőjét,

b) az állományilletékes parancsnok által vezetett honvédelmi szervezetnél

ba) foglalkoztatott munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt,

bb) szükség esetén a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyt, és

bc) működő munkavédelmi képviselőt.

(2) A hatósági eljárás során a baleset okainak feltárása érdekében más hatóság, szakértő, vagy intézmény is megkereshető.

7. Balesetek nyilvántartása

18. § (1) A munkavállaló által bejelentett balesetet a 7. melléklet szerinti baleseti nyilvántartásban kell rögzíteni.

(2) A baleseti nyilvántartást a honvédelmi szervezet székhelyén összesítve, valamint a honvédelmi szervezet más helyőrségben települt, ott kikülönített alegységeket közvetlenül vezető, munkáltatói jogkörrel rendelkező elöljárónál külön is vezetni kell.

(3) A honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személy a baleseti nyilvántartást és az annak alapjául szolgáló okmányokat havonta egyezteti, eltérés esetén a nyilvántartás pontosítását kezdeményezi az állományilletékes parancsnoknál.

19. § (1) A honvédelmi szervezet 5 évig köteles megőrizni a vizsgálati dokumentációt, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet, és a baleset elbírálásáról szóló értesítést.

(2) A munkabiztonsági hatóság a részére megküldött honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket 5 évig megőrzi. E határidő lejártát követően a honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket átadja az iratok központi tárolását végző honvédelmi szervezet részére. Az átadott honvédelmi baleseti jegyzőkönyveket további 30 évig kell őrizni.

8. A honvédelmi balesetek minősítése

20. § (1) A tényleges katonai állományba tartozó személyt érintő baleset honvédelmi balesetként, vagy honvédelmi úti balesetként történő elismerése esetén a munkabiztonsági hatóság eljárása során dönt a honvédelmi baleset szolgálati kötelmekkel való összefüggésének a minősítéséről is, továbbá tájékoztatja a sérültet, annak halála esetén hozzátartozóját a társadalombiztosítási ellátás érvényesítésének lehetőségéről, ezek igénybevételének feltételeiről.

(2) A munkabiztonsági hatóság a döntéséről tájékoztatja

a) a honvédelmi balesetet szenvedett katona állományilletékes parancsnokát, és

b) a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervét.

21. § A kormánytisztviselők, közalkalmazottak és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók bejelentett balesetét a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve indokolt határozatban üzemi balesetnek, vagy nem üzemi balesetnek minősíti.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

23. § A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a rendelkezésre álló okmányok alapján hivatalból dönt:)

"a) a betegség és az abból eredő haláleset szolgálati kötelmekkel összefüggő minősítéséről;"

24. § Hatályát veszti a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 18/2003. (V. 7.) HM rendelet.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 13/20 7 7. (X. 20.) HM rendelethez

Baleseti Napló
SorszámBaleset idejeSérült
(név, rendfokozat,
beosztás)
Baleset helyszíneBaleset idején
végzett tevékenység
Sérülés
megnevezése
Munkaképtelenség/
szolgálatképesség-
csökkenés várható
(igen/nem)
Bejelentő/Bejegyző
(név, rendfokozat,
aláírás)
Bejegyzés idejeÁllományilletékes
parancsnok
(dátum, aláírás)
12345678910

2. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

FEJRÉSZ...................... példány
Nyt. szám:
BEJELENTŐ LAP
a lövés vagy robbanás okozta, a kettőnél több személy sérülésével járó, továbbá a súlyos honvédelmi balesetek
bejelentésére
Bejelentő honvédelmi szervezet megnevezése, székhelye:
Bejelentést tevő neve, rendfokozata, elérhetősége:
Bejelentő ügyeleti szolgálat megnevezése:
Baleset időpontja, pontos helyszíne (megközelíthetősége):
Sérült(ek) neve(i), a sérülés(ek) megnevezése/súlyossága:
Baleset jellemzői:
Mi okozta: Robbanás: □ Lövés: □Egyéb: □
Több személy sérült: Igen □Nem □
Van súlyos sérült: Igen □Nem □
Baleset eszköze:
Baleset leírása:
Van- e további balesetveszélyre utaló körülmény:
Megtett intézkedések:
A bejelentés módjai:

3. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez[5]

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A HONVÉDELMI BALESETI JEGYZŐKÖNYVHÖZ

A nyomtatvány valamennyi szöveges rovatát számítógéppel vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni.

A honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet gyűjtőívben kell nyilvántartani, és nyilvántartási számmal kell ellátni.

A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv jobb felső sarkában a példányszámot fel kell tüntetni.

(A)

A honvédelmi szervezet adatai

1. Megnevezése, székhelye: a honvédelmi szervezet alapító okiratában, a gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésében szereplő adatok alkalmazásával kell kitölteni.

Adatszolgáltatás jellege: a rovatba alapértelmezésben az 1-es szám kerül.

Ha a balesettel kapcsolatban új adat, tény merül fel, illetve a meglévő adatokban bármilyen változás áll be, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet kiegészíteni, módosítani kell. Ebben az esetben az adatszolgáltatás jellege rovatba a 2-es szám kerül. A módosított honvédelmi baleseti jegyzőkönyvön az 1-3. pontot és a módosítással érintett pontot kell kitölteni. A módosított honvédelmi baleseti jegyzőkönyvön a baleset részletes leírása rovatban kell jelölni, hogy mely rovatok változtak és milyen okból. A módosítást a 18. pontban az állományilletékes parancsnok az aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

Szervezet kódja: a munkavédelmi hatóság által kiadott, a honvédelmi szervezetekre vonatkozó 6 számjegyű kódot kell feltüntetni.

Összlétszám kategória:Helyi egység létszám kategória:
1-100 főig11-100 főig1
101-500 főig2101-500 főig2
501-1000 főig3501-1000 főig3
1001-2000 főig41001-2000 főig4
2001-3000 főig52001-3000 főig5
3000 főtől63000 főtől6

Összlétszám kategória: a honvédelmi szervezet állománytáblája alapján rendszeresített létszám szerinti besorolás. Helyi egység létszám kategória: a sérült vonatkozásában a legkisebb helyi egység létszáma szerinti besorolás.

2. Címe, Telefon, Fax, E-mail: a honvédelmi szervezet alapító okiratában, a gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésében szereplő adatok felhasználásával kell kitölteni.

(B)

A sérült (munkavállaló) adatai

3. - Neve, rendfokozata, állománykategóriája

rendfokozat:

KódMegnevezés
1rendfokozat nélkül
11közkatona
12őrvezető
13tizedes
14szakaszvezető
21pályakezdő altiszt
22őrmester
23törzsőrmester
24főtörzsőrmester
25zászlós
26törzszászlós
27főtörzszászlós
31pályakezdő tiszt
32hadnagy
33főhadnagy
34százados
35őrnagy
36alezredes
37ezredes
41dandártábornok
42vezérőrnagy
43altábornagy
44vezérezredes
51kormánytisztviselő
52kormányzati ügykezelő
53közalkalmazott
61közfoglalkoztatott
62munkavállaló
63egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő
71miniszter
72államtitkár
73helyettes államtitkár

állománykategória:

KódMegnevezés
1altisztjelölt
2tisztjelölt
3legénységi állomány
4szerződéses altiszt
5hivatásos altiszt
6szerződéses tiszt
7hivatásos tiszt
8tábornok
9önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes
területvédelmi tartalékos
10önkéntes műveleti tartalékos
11kiképzett tartalékos
12közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott
13egyéb szervezett munkavégzés
14állami vezető

A rubrikában ezt kell feltüntetni!

- Születési neve: személyazonosításra szolgáló okmány alapján

- Anyja neve: személyazonosításra szolgáló okmány alapján

- Beosztása (munkaköre): munkaköri leírás szerint

- TAJ szám: hivatalos okmány alapján

- Születési helye, ideje: személyazonosításra szolgáló okmány alapján

- Lakcím: személyazonosításra szolgáló okmány alapján

- Levelezési cím: a munkavállaló adatszolgáltatása alapján

- Elektronikus elérhetőség: a munkavállaló adatszolgáltatása alapján

4. A balesetkor végzett tevékenység/feladat ellátásához előírt szakképzettség, illetve ennek megléte (az első négyzetben):

igen1
nem2
nem szükséges3

Szakképzettség szükségessége esetén a végzett tevékenységben szerzett gyakorlat ideje (a második négyzetben):

0-3 hónap1
3-6 hónap2
6 hónapon túl3

A baleset körülményeinek meghatározása:

Szervezett munkavégzés során (pl. beosztással kapcsolatos feladatok, kiképzések, honvédek esetében
szolgálati időben történő, fizikai állapot fenntartása érdekében végzett, elrendelt sporttevékenység)
01
Szervezett munkavégzéssel összefüggésben (pl. anyag-, szerszámvételezés, tisztálkodás, étkezés, honvédek
esetében a szolgálati időben történő, nem elrendelt, szolgálati helyen végzett sporttevékenység)
02
Szolgálatra való felkészülés során [pl. honvédek esetében a szolgálati időn túl történő, fizikai állapot
fenntartása érdekében végzett sporttevékenység (futás) a szolgálati helyen]
03
Szolgálatra való felkészüléssel összefüggésben folytatott tevékenység során [pl. honvédek esetében
a szabadidős sporttevékenység (foci) szolgálati helyen]
04
A szállás, lakás és a munkahely közötti közlekedés közben (kivéve a munkáltató saját vagy általa bérelt,
a munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével)
05

(C)

A baleset időpontja és részletes leírása

5. A baleset időpontja (év, hónap, nap, óra, perc, hét napja):

év, hónap (01-től 12-ig), nap (01-től 31-ig)

óra, perc (24 órás időszámítás szerint kell kódolni 01-től 24 óráig)

hétfő - H

kedd - K

szerda - SZ

csütörtök - CS

péntek - P

szombat - SO

vasárnap - V

6. A baleset részletes leírása részt a baleseti kivizsgálás megállapításai alapján - a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 13. § (2) bekezdésére is figyelemmel - kell kitölteni.

Itt kell a baleset tényleges lefolyását leírni (hogyan történt maga a baleset), tömören és egyértelműen rögzíteni a balesettel kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt, cselekvést, így különösen:

- a baleset helyszínét (pl. szakipari műhelyek; közlekedés, szállítás, tárolás területei; munkahelyek pályához kötött járműveken; gyakorlóterek, sportkombinátok részei; lakóterület mint munkahely),

- a sérült tevékenységét a baleset idején (pl. fűrészelés, öntözés, takarítás, úttisztítás, kézi anyagmozgatás, lövészet, közelharc kiképzés, repülési feladat, vezetési gyakorlat),

- valamint azt, hogy volt-e - ha igen, akkor milyen mértékben - szerepe a baleset bekövetkezésében = munkaeszköznek (pl. gép, biztonsági berendezés, fegyver, harcjármű, kéziszerszám),

= anyagnak (pl. fa, műanyag, textília, lőszer, robbanóanyag),

= környezeti tényezőnek [összefüggött-e a munkavégzéssel, vagy attól független volt, miben nyilvánult meg (pl. hibás lépcső, robbanás, világítás, zajhatása, elektromos áram, kőomlás, oxigénhiány)] vagy

= személyi tényezőnek (szakképzetlenség, kioktatás hiánya, gyakorlatlanság, egészségi alkalmatlanság, alkoholos befolyásoltság, gyógyszer, kábítószer hatása, egyéb abnormális élettani hatás, figyelmetlenség, fegyelmezetlenség, szabályszegő magatartás).

A baleset jellegét jelölő kódnégyzetbe, ha

honvédelmi baleset1
munkába, lakásra (szállásra) menet (honvédelmi úti)8
az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátás igénybevétele során9

kódszám kerül.

Honvédelmi úti baleset esetén a baleset részletes leírása rovatban fel kell tüntetni az állományilletékes parancsnok által igazolt munkaidő kezdetét és végét. Tartalmaznia kell az útvonalat a lakástól a munkahelyig, megnevezve azt a pontos helyet, ahol a baleset bekövetkezett. Ki kell térni arra, hogy a közlekedés során indokoltan megszakította-e a sérült az utazást.

Az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátás igénybevétele során bekövetkezettnek kell tekinteni azt a balesetet, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetve a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte. A baleset leírása külön lapon folytatható!

(D)

A baleset adatai

7. A baleset helye:

KódHely megnevezése
1iroda jellegű épületben
2szállás jellegű épületben
3műhely/karbantartó, javító jellegű épületben
4raktár jellegű épületben
5konyha/éttermi jellegű épületben
6sportobjektum (tornaterem, -csarnok, uszoda stb.)
épületében
7lőtér (pincelőtér)
8egészségügyi létesítményben
9egyéb épületben
21kiképzési létesítményben épületen kívül
(akadálypálya stb.)
22közlekedési útvonalon
23felvezetési, járőrözési útvonalon
24alakuló téren
25sportpályán
30kiképző bázison
40gyakorló-, lőtéren
50terepen, földúton
60közúton
70közterületen épületen belül
80közterületen épületen kívül
90egyéb helyen (vasúton, vízen)

8. A 8. pont adatait a honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálat jelentése alapján kell kitölteni!

A sérülés megnevezése (magyarul): a végtagok esetében a bal/jobb, illetve ujjsérülésnél a sérült ujj konkrét megnevezése szükséges pl. bal kéz III. ujj.

- A sérülés BNO kódja: a jegyzék alapján.

- A sérült testrész:

KódMegnevezés
00A sérült testrész nem határozható meg
11Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények
12Arc
13Szem(ek)
14Fül(ek)
15Fog(ak)
18Többszörös fejsérülés
19Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése (pl. homlok, orr,
állkapocs, halánték, tarkó, fej izmai)
21Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt
29A nyak fent nem említett egyéb részei (pl. nyakszirt, a nyak izmai)
31Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt
39A hát fent nem említett egyéb részei
41Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt
42Mellkasi terület a belső szervekkel
43Medence és has a belső szervekkel
48Törzs több helyen sérült
49A törzs fent nem említett részei
51Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)
52Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)
53Kéz (benne tenyér, kézfej)
54Ujj(ak)
55Csukló
58Felső végtagok több helyen sérültek
59A felső végtagok fent nem említett egyéb részei
61Csípő és csípőízület
62Láb a térdekkel (benne comb és alsó lábszár)
63Boka
64Lábfej (talp is)
65Lábujj(ak)
68Alsó végtagok több helyen sérültek
69Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom,
az alsó végtag izmai, Achilles-ín)
71Egész test (általános szervezeti hatások)
(A test jelentős része sérülést szenvedett pl. égési, fagyás sérülés)
78A test több része sérült
99A test fent nem említett egyéb részei

- A baleset súlyossága:

KódMegnevezés
1Nem súlyos szolgálatképesség csökkenést okozó baleset, a munkaképtelenség időtartama 0 nap
2Nem súlyos baleset, a munkaképtelenség időtartama 1-3 nap
3Nem súlyos baleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 napot
4Nem súlyos csonkulással járó baleset
10Súlyos csonkulásos baleset
11Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás
12Valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztésével, illetve
jelentős mértékű károsodásával járó baleset
13Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó baleset
14A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járó baleset
15Halálos baleset

- Munkaképtelenség időtartama (nap): a kiesett napok számát az ambuláns napló, illetve a táppénzes papír adatai alapján kell beírni, alapvetően az egészségügyi szabadságon töltött napok számát jelenti. Ha a munkaképtelenség időtartama a honvédelmi baleseti jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg, a harmadik kódnégyzetbe "A" betűjelzést kell beírni. A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktanul gondoskodni kell a munkaképtelen napok számát közlő módosító honvédelmi baleseti jegyzőkönyv megküldéséről.

- Szolgálatképesség csökkenés időtartama (nap): A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 2. § 14. pontja alapján kizárólag a felmentésre vonatkozó napok számát kell rögzíteni, az egészségügyi szabadság napjainak számát nem kell itt megjeleníteni.

(E)

A balesettel kapcsolatos egyéb információk

9. A baleset fajtája:

általános katonai kiképzés1
szakkiképzés2
munka/szolgálati tevékenység3
közlekedés4
sport5
egyéb6
úti7

Szövegesen is kitöltendő!

10. A sérült tevékenysége a baleset idején:

KódMegnevezés
11alaki kiképzés
12általános harcászati kiképzés
13általános lőkiképzés
14egyéb általános kiképzés
21harc- és gépjárművezetési kiképzés
22lőkiképzés
23szakharcászat
24fegyvernemi szakkiképzés
25ejtőernyő, repülő szakkiképzés
26komplex összfegyvernemi gyakorlat
27egyéb szakkiképzés
3124 órás szolgálat
32fegyverkarbantartás
33mentés, műszaki mentés, katasztrófa- és kárelhárítás
34bemutató foglalkozás
35munkaeszköz telepítése, felállítása, bontása
36hadfelszerelés telepítése, felállítása, bontása
37munkaeszköz használata
38hadfelszerelés használata
39munkaeszköz karbantartása, technikai javítása
40hadfelszerelés karbantartása, technikai javítása
41munkaeszköz technikai kiszolgálása
42hadfelszerelés technikai kiszolgálása
43kézi megmunkálás
44javítás
45nyomdai szakmunka
46vegyészeti szakmunka
47építőipari szakmunka
48irodai munkák
49gyógyító munka
50konyhai munka
51egyéb munka
52kézi anyagmozgatás
53gépi anyagmozgatás
54őrzés-védelem
55takarítás (külső, belső körlet)
56parkápolás
57beosztással járó feladatok
58munkával kapcsolatos gyalogos helyváltoztatás
71harcjármű közlekedés
72szolgálati gépjármű közlekedés
73egyéb jármű közlekedés
74közösségi közlekedés
75polgári jármű közlekedés
76gyalogos közlekedés
77egyéb (vasúti, vízi, légi) közlekedés
81előírt sportfoglalkozás
82kiképzési sport
83tömegsport
84igazolt versenysport (edzés)
85honvédségi szervezésű sportversenyek
86szabadidős sport (egyéni edzés)
91objektumon belüli helyváltoztatás
92létfenntartó tevékenység (étkezés, tisztálkodás stb.)
93egészségügyi ellátásban való részvétel
94pihenés, egyéni szórakozás
95egyéb tevékenység
96társadalombiztosítási ellátás igénybevétele
101gyalogos közlekedés
102polgári személyi jármű közlekedés
103közösségi közlekedés
104magán gépjármű közlekedés

Szövegesen is kitöltendő!

11. A baleset fő, illetve elsődleges oka:

MegnevezésKód
előírás, szabály (technológia) megsértése1
alkoholos befolyásoltság2
kábult, bódult állapot3
egyéb abnormális élettani hatás4
sietség, kapkodás5
gyorshajtás6
elsőbbségadás elmulasztása7
egyéb járművezetői hiba8
más személy közrehatása9
személyi alkalmatlanság10
munkavédelmi oktatás hiánya11
munkavédelmi vizsgáztatás hiánya12
szakképzetlenség13
gyakorlatlanság14
fegyelmezetlenség15
helytelen testtartás16
hibás vezetői döntés17
hibás munkavállalói döntés/figyelmetlenség18
emberi mulasztás, felelőtlenség19
egyéb személyi hiba20
anyag hiba31
nem megfelelő munkaeszköz, hadfelszerelés
használata
32
szigeteletlen munkaeszköz használata33
alkalmatlan munkaeszköz használata34
egyenetlen járófelület35
csúszós járófelület36
nedves járófelület37
havas, síkos járófelület38
egyéni vagy katonai védőeszköz mellőzése39
egyéni vagy katonai védőeszköz alkalmatlansága40
jelzőberendezés hiánya41
jelzőberendezés működésképtelensége42
vészjelző/-leállító berendezés hiánya43
vészkikapcsoló berendezés
működésképtelensége
44
biztonsági berendezés hiánya45
biztonsági berendezés működésképtelensége46
(vész)kijárat lezárása, eltorlaszolása47
közlekedési útvonal szűkítése48
közlekedési útvonal eltorlaszolása49
zaj, rezgés50
nem megfelelő megvilágítottság51
munkahely, munkaeszköz instabilitása52
nem megfelelő munkahely-kialakítás53
környezeti hiba54
tisztálkodási feltételek hiánya55
nem megfelelő tisztálkodási feltételek56
elsősegélynyújtás tárgyi feltételeinek hiánya57
étkezési feltételek hiánya58
étkezési feltételek nem megfelelősége59
egyéb tárgyi hiba60
munkafeladat pontatlan meghatározása71
túlzott rutin, monotónia72
egyenetlen terhelés73
túlterhelés74
alulterhelés75
megerőltetés76
fáradtság77
időkényszer78
munkahelyi rend hiánya79
takarítás hiánya80
hulladékelszállítás hiánya81
csoportos tevékenység szervezetlensége82
egyéb szervezési hiba83
időjárási körülmények91
terepviszonyok92

Szövegesen is kitöltendő!

12. A baleset további okai: A 11-es rovat kódszámainak felhasználásával. Szövegesen is kitöltendő!

A baleset további oka nem lehet azonos az 11-es rovatban megjelölt, a baleset fő, illetve elsődleges okával.

13. - A baleset anyaga, eszköze:

MegnevezésKód
fegyver1
lőszer, robbanó anyag2
harcjármű3
haditechnikai eszköz4
repülő, ejtőernyő5
szolgálati gépjármű6
egyéb jármű7
hadfelszerelés8
gép9
készülék10
szerszám11
berendezés12
részegység, alkatrész, fődarab13
nyílászáró szerkezet14
bútor, épület berendezés, felszerelés15
sporteszköz16
lépcső, járófelület17
terep18
súlyos tárgy19
éles, hegyes tárgy20
gőz, forró víz, jég21
alacsony vagy magas hőmérsékletű tárgy22
veszélyes anyagok és keverékek31
mikroorganizmus41
rovarcsípés42
állat harapása, támadása43
növény általi szúrás, vágás, horzsolás44
eszköz nélkül51

Szövegesen is kitöltendő!

- A baleset természete:

MegnevezésKód
lövés01
robbanás02
járművek ütközése03
járműfelborulás04
gázolás05
kivetés/kifröcskölés06
zúzódás07
vágás vagy levágás08
behúzás vagy befogás09
összenyomás, becsípődés10
súrlódás vagy dörzsölés11
ütés/lökés12
injektálás13
nyírás14
szúrás vagy átszúrás15
fojtás/fulladás16
gyűrű- (ékszer-) beakadás17
áramütés18
megolvadt részecskék kidobása/kilövése19
kiesés, leesés20
csúszás, (el)esés21
botlás22
égés23
fagyás24
hideg vagy meleg hatás25
hőforrások sugárzása miatti sérülések26
leforrázás27
maró anyag hatása (marás)28
mérgezés29
halláscsökkenés30
fülzúgás31
légzési nehézségek, fulladás32
tűz33
érzékenységnövekedés34
kiszáradás, tudatvesztés35
egyensúlyvesztés36
sokk37
megerőltetés38
csípés, harapás39
egyéb esemény40

Szövegesen is kitöltendő!

14. A biztonsági- és jelzőberendezések, egyéni és katonai védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága:

MegnevezésKód
Alkalmas, rendeltetésszerűen használták01
Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták02
Alkalmas, nem használták03
Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták04
Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták05
Alkalmatlan, nem használták06
Szükséges, nem volt07
Nem szükséges08
Nem szükséges, volt09

15-17. Értelemszerűen kitöltendő.

18. Az állományilletékes parancsnok döntése és intézkedései szövegesen kerül kitöltésre. Állományilletékes parancsnok döntése minden esetben tartalmazza, hogy a balesetet honvédelmi/honvédelmi úti balesetnek tekinti. A baleset leírása, a baleseti ok, okok megállapításai alapján - a későbbi balesetek megelőzése érdekében - a tett intézkedést, intézkedéseket kell beírni, megkülönböztetve a személyi, szervezési és tárgyi intézkedéseket. A meghatározott intézkedések mellé a konkrét feladat egyértelmű megnevezése, a végrehajtásért felelős és a határidő feltüntetése szükséges.

A név, rendfokozat rovatot - az azonosíthatóság miatt - olvashatóan kell kitölteni.

A záradékot értelemszerűen, az ügyviteli szabályok és honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell kitölteni.

A felügyelői észrevételek, intézkedés rovatot a munkavédelmi hatóság tölti ki.

4. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

[6]
FEJRÉSZ
Nyt. szám:
...................... példány
ÉRTESÍTÉS
a BEJELENTETT BALESET ELBÍRÁLÁSÁRÓL
Név:..............................................................................................................................Szül. év, hó, nap:........................................
Anyja neve: .....................................................................................................................................................................................
Tájékoztatom, hogy az Ön által bejelentett,....................................................................................................................................... .-n bekövetkezett balesetének körülményeit a rendelkezésemre álló adatok, információk alapján kivizsgáltam, és megállapítottam, hogy az
nem honvédelmi baleset.
Az értesítés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz címzett, de hozzám benyújtott
panasszal élhet.
INDOKOLÁS
A vizsgálat megállapításainak rövid leírása:
[Pl. az esemény lakásán, szállásán, munka/szolgálati időn kívül következett be a baleset.]
A tényállást bizonyító eszközök (a sérült előadása, munkatársak beszámolója, egyéb iratok stb.):
A fentiekalapján........................................................év,..................................hó,...........-n bekövetkezett balesetét nem tekintem
a 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 2. § 6. pontja szerinti honvédelmi balesetnek.
Kelt:............................................................................
P. H.
…………………………………..
állományilletékes parancsnok
Készült: 2 példányban
Egy példány: lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Sérült
2. sz. pld.: Irattár

5. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

6. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez[7]

7. melléklet a 13/2011. (X. 20.) HM rendelethez

Baleseti nyilvántartó
Fsz.A jegyzőkönyv
száma
A baleset
időpontja
A sérültA sérülésA kiesett napok
száma
Értesítés/határozat
száma
neve;
rendfokozata
születési helye, ideje;
anyja neve
súlyosságamegnevezése
123456789

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[2] Megállapította a 9/2018. (VI. 29.) HM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.06.30.

[3] Megállapította a 9/2018. (VI. 29.) HM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.06.30.

[4] Megállapította a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[5] Megállapította a 9/2018. (VI. 29.) HM rendelet 10. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2018.06.30.

[6] Módosította a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 9/2018. (VI. 29.) HM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2018.06.30.

Tartalomjegyzék