16/2011. (III. 2.) VM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének c)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A regisztrált tájfajták esetében e rendelet előírásait a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. "

2. § (1) Az R. 3. §-ának 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet alkalmazásában: ]

"8. címke: a vetőmagtétel azonosító adatait és hiteles zárását bizonyító okmány, egyedi azonosító jel, amely a tétel minden göngyölegegységén rajta van, és a növény-egészségügyi jogszabályokkal összhangban egyes növényfajok esetében egyúttal növényútlevélként is szolgál, "

(2) Az R. 3. §-ának 55. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet alkalmazásában: ]

"55. származási bizonylat: a felhasznált vetőmag származását, faját, fajtáját, szaporítási fokát, tömegét és minőségét igazoló okmány, "

(3) Az R. 3. §-ának 60. 2-60. 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet alkalmazásában:

60. vetőmag szaporítás fokai és jelölésük: ]

"60. 2. Elit (E) (Bázis B): a szuperelit vagy a nemesítő felelősségével - a fajtafenntartás elfogadott gyakorlata szerint -előállított vetőmag továbbszaporítása, hibrid vetőmag-előállításra kiadott szülői komponens vetőmagja,

60. 3. I. szaporítási fok (1. generáció), I. fok: amelyet közvetlenül az elit vetőmagból, illetve - amennyiben a nemesítő vagy fajtafenntartó úgy rendelkezik - a hivatalos szántóföldi ellenőrzésben és minősítésben, valamint hivatalos fémzárolásban részesült SE generáció vetőmagjából állítottak elő,

60. 4. II. szaporítási fok (2. generáció), II. fok: amelyet közvetlenül az elit vetőmagból, illetve - az I. szaporítási fok minősített vetőmagjából, amennyiben a nemesítő vagy fajtafenntartó úgy kívánja - a hivatalos szántóföldi ellenőrzésben és minősítésben, valamint hivatalos fémzárolásban részesült SE vetőmagból állítottak elő,

60. 5. III. fok (3. generáció): amelyet közvetlenül az elit, I. vagy II. fokból, illetve - amennyiben a nemesítő vagy fajtafenntartó úgy kívánja - a hivatalos szántóföldi ellenőrzésben és minősítésben, valamint hivatalos fémzárolásban részesült SE vetőmagból állítottak elő, "

(4) Az R. 3. §-a a következő 66. ponttal egészül ki:

[A rendelet alkalmazásában: ]

"66. vetőmagtermesztő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a szántóföldön a növényfajta vetőmagjának szaporítását végzi. "

3. § Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vetőmagot kizárólag az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően szabad forgalomba hozni, azzal, hogy a gabonafélék, répafélék, takarmánynövények, az ipari olaj- és rostnövények, valamint burgonya vetőmagjára az 1-5. számú mellékletében foglalt feltételeket teljesíteni kell. "

4. § Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Átmeneti és az Európai Unión belül ki nem küszöbölhető vetőmaghiány esetén engedélyezhető a Nemzeti Fajtajegyzékben és a Közösségi Fajtajegyzékben nem szereplő fajta vetőmagjának, illetve az e rendeletben foglaltaknak meg nem felelő vetőmag átmeneti forgalomba hozatala. "

5. § (1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kísérleti célú vetőmag tudományos, kutatási vagy vizsgálati célokat szolgál. Az MgSzH, a kutatóintézetek, illetve egyéb szervezetek kísérleti célú vetőmaggal való ellátása nem minősül forgalomba hozatalnak. "

(2) Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elvetett kísérleti célú vetőmagból származó növényállomány termését tilos vetőmagként felhasználni. "

6. § Az R. "Kísérleti célú vetőmag" alcíme a következő 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A kísérleti célú vetőmag forgalomba hozatali engedélyét kizárólag olyan fajtajelöltek vetőmagjaira lehet megadni, amelyek esetében az állami elismerés iránti kérelmet már benyújtották az MgSzH-hoz, vagy az Európai Unió valamely másik tagállamának hatóságánál kezdeményezték a listára vételt.

(2) A kísérleti célú vetőmag forgalomba hozatali kérelmét az érintett fajtajelölt vizsgálatát végző fajtavizsgálati hatósághoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a tervezett kísérletek leírását és helyszínét a tagállam megjelölésével.

(3) Az MgSzH az engedélyt a kísérlet helyeként megnevezett tagállamok szerinti mennyiségi és időbeni korlátozás megállapításával adja meg a tagállamok és az Állandó Bizottság egyidejű értesítése mellett.

(4) A kísérleti célú vetőmag forgalomba hozatali engedélyét a fajta használatával vagy termesztésével kapcsolatos információk gyűjtésére elvégzett tesztek vagy kísérletek céljából lehet megadni.

(5) A kísérleti célú vetőmagnak hatóságilag fémzároltnak kell lennie, valamint meg kell felelnie az adott növényfajra engedélyezett utolsó szaporítási fokra vonatkozó előírásoknak.

(6) A kísérleti célú vetőmag címkéjén a fajta megnevezéseként a növénynemesítői referenciát és a javasolt vagy a jóváhagyott fajtanevet, valamint a fajta állami elismerése iránti kérelem számát, vagy az Európai Unió más tagállamában igazolt kérelem számát is fel kell tüntetni. A címkének tartalmaznia kell a "fajta hatóságilag még nem került jegyzékbe" és a "kizárólag tesztek és kísérletek elvégzése céljából" tartalmú megjelöléseket is. A vetőmag jogállásának igazolására és azonosítására előírt hatósági címke színe narancssárga.

7/B. § (1) A kísérleti célú vetőmag forgalomba hozatali engedélye egy évig hatályos, amely új kérelem benyújtása alapján egy évvel meghosszabbítható.

(2) Az engedélyek érvényessége megszűnik, ha az állami elismerésre vonatkozó kérelmet visszavonták vagy elutasították, illetve ha a fajta állami elismerésre került.

(3) Az MgSzH-nak-annak ellenére, hogy az engedélyt az illetékes fajtavizsgálati hatóság megadta, bizonyos esetben, különösen GMO szennyezettség, növényegészségügyi veszélyeztetés, környezeti ártalmak elkerülése érdekében -jogában áll Magyarország területén adott kísérleti célú vetőmag felhasználását betiltani, vagy termesztési feltételeket meghatározni.

(4) Az MgSzH az engedély birtokosát kötelezheti a fajta kísérleti felhasználásával vagy termesztésével kapcsolatos információk gyűjtésére, az elvégzett tesztek vagy kísérleti eredmények, valamint az engedélyezett időszak alatt az engedély alapján ténylegesen forgalomba hozott vetőmag-mennyiség tagállamonkénti közlésére.

(5) Az MgSzH a kérelmek beérkezéséről, azok esetleges elutasításáról, az engedélyek megadásáról, meghosszabbításáról, hatályon kívül helyezéséről vagy visszavonásáról értesíti az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságait és az Európai Unió Bizottságát. "

7. § Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Köztársaságban minősítésre kerülő vetőmagkeveréket a 3. számú mellékletben felsorolt fajokfémzárolt, a vonatkozó minősítési és forgalomba hozatali előírásoknak megfelelő vetőmagtételeiből lehet összeállítani. Amennyiben azt takarmánynövényként való termesztésre szánták, a keverék tartalmazhatja - a gazdasági értékvizsgálatban nem részesült fűfajták kivételével - az 1. és 4. számú mellékletben felsorolt fajok, illetve a zöldség szaporítóanyagokelőállításáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó zöldségnövény fajok vetőmagját. A keverék más fajok vetőmagját is tartalmazhatja, ha azt nem takarmánynövény termesztésre szánták. Keverés után a keveréket újra fémzárolni kell, amelynek során a tétel új azonosító számot kap. "

8. § (1) Az R. 14. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vetőmag-előállítónak a vetőmag-szaporítást vetőmag-minősítés céljából]

"a) őszi vetésű növények esetében a hibrid repce és az őszi vetésű évelő növények kivételével december 15-ig, "

(2) Az R. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vetőmag-előállítónak a vetőmag-szaporítást vetőmag-minősítés céljából]

"e) az évelő növények esetében a fűfélék kivételével első ízben a telepítés évében, a továbbiakban minden évben május 20-ig, függetlenül a hasznosítási céltól, "

(3) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése a következő f)-g) ponttal egészül ki:

[A vetőmag-előállítónak a vetőmag-szaporítást vetőmag-minősítés céljából] "f) a hibrid repce és az őszi vetésű évelő növények esetében október 31-ig,

g) a fűfélék esetében első ízben a telepítés évében, maghozó évben április 15-ig, nem maghozó évben május 20-ig. "

(4) Az R. 14. §-a (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Pótbejelentésre őszi vetésű növényeknél április 1-jéig, egyéb növényeknél az (1) bekezdés szerinti bejelentési határidőt követő 30 napig van lehetőség. A bejelentést módosítani, illetve visszavonni az első szántóföldi ellenőrzés várható időpontjáig lehet. "

9. § Az R. 15. §-a (1) bekezdésnek b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vetőmag-szaporítás bejelentése akkor fogadható el, ha]

"b) a 14. §-ban előírt bejelentési határidőn belül, valamint"

10. § Az R. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az 1-5. számú mellékletben nem szereplő fajok esetében a vetés bejelentőjének a szántóföldi ellenőrzésre vonatkozó módszertani leírást kell benyújtania az MgSzH részére. "

11. § Az R. 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg az R. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Európai Unió valamely más tagállamában vagy harmadik országban előállított és minősített, a Magyar Köztársaság területén továbbszaporításra kerülő vetőmagokról azok tulajdonosa állít ki származási igazolást, amelyhez a címkét, vagy az azzal egyenértékű zsákjelzést csatolni kell.

(5) A továbbszaporításra kerülő vetőmag-előállítójának a Magyar Köztársaság területén tárolt hivatalos letéti mintával kell rendelkeznie, melyet szúrópróbaszerű ellenőrzés alkalmával az MgSzH-nak, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának a rendelkezésére kell bocsátani. "

12. § Az R. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága az elfogadott szántóföldi bejelentés alapján a szakmailag indokolt az 1-5. számú mellékletekben előírt, a bejelentő által kezdeményezett és a vele egyeztetett időpontban a szántóföldi ellenőrzést elvégzi. Az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a szántóföldi ellenőrzés időpontjáról a vetőmag-előállítót legalább 3 munkanappal a szemle előtt értesíti, a szántóföldi hibrid növény előállítását azonban előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti. A vetőmag-előállító maga vagy megbízottja útján a szaporítótáblát az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága képviselőjének bemutatja. "

13. § Az R. 24. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott minősítő számok alapján kell kialakítani a vetőmag-szaporító táblára vonatkozó fertőzöttségi minősítő értékszámot. "

14. § Az R. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Idegen fajú, illetve fajtájú növényeket a mellékletek B. részeiben, illetve D. részeinek II. részeiben foglalt megengedett mértéken felül tartalmazó szaporítások növényállományát a közbeeső szántóföldi ellenőrzésen csak akkor lehet a "Következő szántóföldi ellenőrzésre alkalmas" minősítési kategóriába sorolni, ha a közbeeső vagy a következő ellenőrzésen még biztonságosan elbírálható, hogy az idegen fajú, illetve fajtájú növényeket a szakmai követelmények megtartásával a mellékletek B. részeiben, illetve D. részeinek II. részeiben foglalt mértékig eltávolították. "

15. § Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § Laboratóriumi vizsgálat eredményétől függően "feltételesen alkalmas" minősítést lehet alkalmazni, ha

a) az adott vetőmag-szaporításban a mellékletek B. részeiben, illetve D. részeinek II. részeiben foglaltak szerint engedélyezett gyomok előfordulása az adott határérték legfeljebb kétszerese, és tisztíthatóságuk megoldható, vagy

b) a 4. számú melléklet B. részének 3. pontja szerint gélelektroforézis vizsgálati kötelezettség előírható. "

16. § Az R. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § (1) A zárt körzet létesítését kezdeményező vetőmag-előállítónak tavaszi vetésű növényfajok esetén a vetést megelőző év december 1. napjától a helyi adottságoknak megfelelő módon folyamatosan közzé kell tennie a zárt körzet létesítésére vonatkozó szándékát az érintett földterületrészek pontos meghatározásával együtt. A terület meghatározásánál a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) szerinti azonosító számon, üzemi térképen és a helyrajzi számon túlmenően a helyi sajátságoknak megfelelő egyéb - így különösen dűlőnév, területrész -megnevezéseket is fel kell tüntetni. A meghirdetéssel egyidejűleg a vetőmag-előállítónak a termékpálya szerinti terméktanácsot is értesítenie kell a kezdeményezésről. "

17. § Az R. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Több évre vagy több termelési ciklusra engedélyezett zárt körzetnél földhasználó-változás esetén a korábbi földhasználó köteles az új földhasználót a földhasználatra vonatkozó korlátozásokról, a vetőmag-előállítót pedig a földhasználó személyének és címének változásáról írásban értesíteni. "

18. § Az R. 38. §-a (4) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kötelező kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatot kell végezni a Magyar Köztársaságban minősített]

"f) valamennyi harmadik országból importált, fajtaigazolt és továbbszaporításra szánt vetőmagtételből, "

19. § Az R. 39. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vetőmagtételeket csak akkor lehet fémzárolni, ha

a) a vetőmagszaporítások betakarítása után a vetőmag-előállító a tényleges nyerstermés mennyiségét az MgSzH által erre rendszeresített nyomtatványon

1. kalászosok (rizs kivételével), repcefélék, borsó, bíborhere, álló fűmagszaporítások esetében augusztus 15-ig,

2. hüvelyesek (borsó kivételével), répafélék, olajretek, mustár esetében október 21-ig,

3. napraforgó, kukorica, burgonya, rizs, cirok, herefélék, valamint minden fel nem sorolt növény és dugványszaporítás esetén november 20-ig

az MgSzH-nak, illetve, az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának bejelenti, valamint a fémzárolási megrendelőhöz csatolja, vagy

b) a magyarországi szaporításból származó, a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajta vetőmagjának első fémzárolása esetén az alkalmas szántóföldi minősítést igazoló, 2 évnél nem régebben kiállított szántóföldi szemlejegyzőkönyvet, illetve a nem véglegesen minősített vetőmag esetén a hivatalos fajtaigazolást, vagy

c) a magyarországi szaporításból származó, a Közösségi Fajtajegyzékben nem szereplő fajta vetőmagjának első fémzárolása esetén az alkalmas szántóföldi minősítést igazoló, 2 évnél nem régebben kiállított szántóföldi szemlejegyzőkönyvet, vagy

d) az Európai Unió Magyar Köztársaságon kívüli tagállamaiból származó, nem véglegesen minősített vetőmag első fémzárolása esetén a hivatalos fajtaigazolást, vagy

e) a harmadik országból importált, a forgalomba hozatali követelményeknek nem megfelelő, a Közösségi Fajtajegyzéken szereplő fajta vetőmagjának belföldiesítő fémzárolásakor a hivatalos fajtaigazolást, a minőséget igazoló ISTA bizonyítványt és továbbszaporítás esetén az Európai Unió fajtát regisztráló tagállamának hatósági engedélyét, vagy

f) a harmadikországból importált, nem véglegesen minősített vetőmag első fémzárolásakora hivatalos fajtaigazolást, vagy

g) a harmadik országból importált, a Közösségi Fajtajegyzéken nem szereplő fajta export céltermeltetés céljából behozott vetőmagjának belföldiesítő fémzárolásakor a hivatalos fajtaigazolást, a minőséget igazoló ISTA bizonyítványt és a fajtát regisztráló állam hatósági engedélyét, valamint a vetőmag-előállító nyilatkozatát a megtermett vetőmag teljes mennyiségének az Európai Unióból való kiszállításáról. "

20. § Az R. 41. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A mintavétel ideje alatt a vetőmagtételről a mintavevő rendelkezik. "

21. § (1) Az R. 43. §-a (2) bekezdésének a) pontja a következő 6. alponttal egészül ki:

[A vetőmagcímke színe a felhasználási cél és a szaporítási fok függvényében az alábbi:

a) a belföldi és az OECD Fajtaigazolási Rendszerben fémzárolt vetőmagtételek címkéjének színe]

"6. fajtajelöltek kísérleti célú forgalomba hozatala esetén narancssárga. "

(2) Az R. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A belföldi vetőmagcímkék méretének legalább 110 mm x67 mm nagyságúnak kell lennie. "

22. § (1) Az R. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Köztársaságban minősített és a Magyar Köztársaságban forgalomba hozott vetőmagtételek címkéit magyar nyelven kell kiállítani. Az Európai Unió más tagállamában minősített és a Magyar Köztársaságban forgalomba hozott vetőmagtételek címkéjén szereplő adatokat a csomagolási egységeken magyar nyelven is fel kell tüntetni. "

(2) Az R. 47. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A csávázott vetőmagtétel valamennyi hivatalos okmányán és címkéjén vagy csomagolási egységén fel kell tüntetni a csávázás tényét a csávázószer vagy hatóanyagának megnevezésével. "

23. § (1) Az R. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hatósági címke fémzárolást igazoló okmány és egyedi azonosító jel, amely az MgSzH tulajdona. Az MgSzH által előkészített címke kiszállítása a fémzároltató, a függőcímke kitöltése az MgSzH és az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának a kötelezettsége. "

(2) Az R. 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a hivatalos címke a csomagolási göngyölegeken maradhat, amennyiben a címkéket piros színű "nem alkalmas vetőmag" feliratú hatósági körcímkékkel látják el a vetőmag beazonosíthatóságának érdekében. "

24. § Az R. 50. §-ának bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg az alábbi j) ponttal egészül ki:

"50. § A 2 kilogrammot meghaladó tömegű vetőmagvak harmadik országból történő importja esetén az importáló az MgSzH részére köteles a beszállított vetőmagtételről az alábbi adatokat, valamint dokumentumokat szolgáltatni: "

"j) a GMO mentességre vonatkozó, az importőr költségére kiállított magyar hatósági laboratóriumi mérési jegyzőkönyvet. "

25. § Az R. 50/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50/A. § A 2 kilogrammot meghaladó tömegű, harmadikországból származó vetőmagtételek nyomon követhetősége érdekében a beszállítónak a vetőmagtétel beérkezését követően haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell az MgSzH-t a vetőmagtétel beszállításának tényéről és az 50. §-ban felsorolt, a vetőmagtételre vonatkozó adatokról. Az MgSzH a bejelentéstől számított egy éven belül hatósági mintát vehet a fajtatisztaság utólagos szúrópróbaszerű ellenőrzéséhez. "

26. § Az R. 51. §-a (3) bekezdése d) pontjának 2-4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vetőmag-feldolgozási tevékenység végzésének feltétele:

d) az azonosíthatóság biztosítását lehetővé tevő nyilvántartási rendszer, amely kiterjed]

"2. a feldolgozásra kerülő nyers vetőmag fajára, fajtájára, szaporítási fokára, mennyiségére, a származást igazoló dokumentumokra (szántóföldi ellenőrzési jegyzőkönyv, vetőmagminősítő bizonyítvány), a betárolásra, az esetleges mintavételre és nyers vetőmag vizsgálatra,

3. a feldolgozási folyamatok műveleti nyilvántartására,

4. a fémzárolás időpontjára, "

27. § Az R. 52. §-a (4) bekezdésének o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Valamennyi kiszerelt egységen fel kell tüntetni]

"o) a "Forgalomba hozatala csak Magyarországon engedélyezett" megjelölést a gabonafélék, olaj- és ipari növények esetében. "

28. § (1) Az R. 54. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege és (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága ellenőrzési tevékenysége során az e rendeletben foglaltak meg nem tartását állapítja meg"

"b) elrendeli a más célra fel nem használható fémzárolt és alkalmatlan minősítésű vetőmagnak a vetőmag-előállító költségére történő megsemmisítését, "

(2) Az R. 54. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a hatósági zár alá vétel időtartama alatt a feltárt hiányosságot nem szüntetik meg, az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a tétel minősítését hatálytalanítja, így az a továbbiakban vetőmagként nem használható fel. A hatósági zárral kapcsolatos intézkedéséről jegyzőkönyvet kell kiállítani. "

29. § Az R. 56. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szigorított fémzárolás során a címkék csak tételes ellenőrzést követően helyezhetők fel a csomagolási egységekre. "

30. § Az R. 59. §-ának (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja: ]

"k) A Bizottság 2009/74/EK irányelve (2009. június 26.) a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/55/EK, 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a növények botanikai neve és egyéb szervezetek tudományos neve tekintetében, továbbá a 66/401/EGK, 66/402/EGK és 2002/57/EK irányelv bizonyos mellékleteinek a tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevételével történő módosításáról. "

31. § (1) Az R. 2. és 5. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, 3. és 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. és 4. számú melléklete lép.

32. § Az R.

a) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a "forgalmazására" szövegrész helyébe a "forgalomba hozatalára" szövegrész lép;

b) 2. §-ában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága" szövegrész lép;

c) 3. §-ának 21. pontjában a "hibridvetőmag" szövegrész helyébe a "hibridkukorica vetőmag" szövegrész lép;

d) 3. §-ának 58. pontjában a "szemlén" szövegrész helyébe az "ellenőrzés és minősítés alapján" szövegrész lép;

e) 5. §-ának (3) bekezdésében az "a (6) bekezdés" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdés" szövegrész lép;

f) 5. §-ának (6) bekezdésében az "A 3. számú melléklet C. részének II. pontjában" szövegrész helyébe az "Az 1-4. számú mellékletek C. részeinek II. pontjaiban" szövegrész lép;

g) 14. §-ának (3) bekezdésében a "20 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szövegrész lép;

h) 37. §-ának (5) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe az "MgSzH" szövegrész lép;

i) 38. §-ának (7) bekezdésében az "elitnél alacsonyabb" szövegrész helyébe az "az engedélyezett utolsó szaporítási" szövegrész lép;

j) 40. §-ának (3) bekezdésében az "a mellékletekC. részeiben" szövegrész helyébe az "a rendeletben" szövegrész lép;

k) 41. §-ának (6) bekezdésében a "tömegű és formájú" szövegrész helyébe a "tömegű, formájú, anyagú és színű" szövegrész lép;

l) 42. §-ának (1) bekezdésében a "függőcímkékkel" szövegrész helyébe a "címkékkel" szövegrész lép;

m) 42. §-a (2) bekezdésének d) pontjában a "függőcímkével" szövegrész helyébe a "címkével" szövegrész lép;

n) 52. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a "szakmai tudással" szövegrész helyébe a "szakismerettel" szövegrész lép;

o) 52. §-a (4) bekezdésének c) pontjában az "és" szövegrész helyébe a "vagy" szövegrész lép;

p) 53. §-a (4) bekezdésének a) pontjában a "forgalmazásával" szövegrész helyébe a "forgalomba hozatalával" szövegrész lép;

r) 53. §-a (4) bekezdésének e) pontjában az "árusítást" szövegrész helyébe a "forgalomba hozatalt" szövegrész lép;

s) 54. §-ának (2) bekezdésében a "30 munkanap" szövegrész helyébe a "45 nap" szövegrész lép.

t) 56. §-ának (2) bekezdésében a "2 fő fémzároló" szövegrész helyébe a "két hatósági felügyelő" szövegrész lép.

33. § Ez a rendelet a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/55/EK, 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a növények botanikai neve és egyéb szervezetek tudományos neve tekintetében, továbbá a 66/401/EGK, 66/402/EGK és 2002/57/EK irányelv bizonyos mellékleteinek a tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevételével történő módosításáról szóló, 2009. június 26-ai 2009/74/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

34. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 12. §-a, az R. 39. §-ának (2) bekezdésében a "vagy a 39/B. § szerinti átruházott jogkörű vetőmagvizsgálatot végző laboratórium" szövegrész, az R. 39/A. §-a előtt az "Átruházott jogkörben végzett mintavétel" szövegrész, az R. 39/A. §-a, az R. 39/B. §-a előtt az "Átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat" szövegrész, az R. 39/B. §-a, valamint az R. 57. §-ában az "a kiskereskedelmi forgalomban" szövegrész.

(3) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 16/2011. (III. 2.) VM rendelethez

1. Az R. 2. számú mellékletének A. részében az 1. pont bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.

Cukorrépa (Beta vulgaris L.)

Takarmányrépa (Beta vulgaris L.)

FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Cukorrépa (Beta vulgaris L. )
Takarmányrépa (Beta vulgaris L. )
Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok

"

2. Az R. 2. számú mellékletének C. részében az 1. pont bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vetőmagvizsgálat és minősítés részletes követelményei

I. Mintavétel

FajEgy tétel
legnagyobb
tömege
(tonna)
Kiszerelt
csomagolási
egységek tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
legalább
(kg)
Laboratóriumi
minta legalább
(g)
Tisztaság
vizsgálati minta
legalább
(g)
Idegen-mag
vizsgálati minta
(g)
1234567
Cukorrépa
(Beta vulgaris L. )
Takarmányrépa
(Beta vulgaris L. )
202, 55, 050050500

"

3. Az R. 5. számú mellékletének A. részében a bevezető rész helyébe a következő rendelkezés lép:

"A. rész

FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Burgonya (Solanum tuberosumL. )Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

"

4. Az R. 5. számú mellékletének 5. 1. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. 1. 4. Szuperelit és elit fokozatban az ELISA-teszttel megállapított összes vírusfertőzés nem haladhatja meg a fenti értéket, függetlenül attól, hogy súlyos vagy enyhe leromlást okozó vírusok fertőzéséről van szó, azonban összesen csak egy krónikus enyhe leromlást okozó vírussal fertőzött fajta esetében az adott vírust nem kell figyelembe venni. "

5. Az R. 5. számú mellékletének 5. 2. 2. 4. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. 2. 2. 4. 1. A fémzárolt burgonya-vetőgumóból vett minta laboratóriumi gumóvizsgálatának eredménye a következő mértékben térhet el a fémzárolási bizonyítványon feltüntetett értékektől:

0, 2%-ig - a nedves rothadásos és fagykárosodott gumók,

- a külsőleg felismerhető idegen fajtájú gumók,

0, 3%-ig - a szárazrothadásos gumók,

1, 0%-ig - sugárgombás varas, rizoktóniás gumók,

0, 5%-ig - vas- és szürkefoltos gumók,

- sérült és torzult gumók,

- tapadó föld, rög, egyéb szennyeződés esetében. "

6. Az R. 5. számú mellékletének 6. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. 2. Az egy tételként fémzárolható vetőgumó tömege legfeljebb 25 tonna lehet. A maximális tételsúly 5%-nál nagyobb mértékben nem léphető túl. "

7. Az R. 5. számú mellékletének 9. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. 2. A fémzárolt vetőgumó minden egyes göngyölegét fémzárolási címkével kell ellátni oly módon, hogy a zár megsértése nélkül a vetőgumóhoz ne lehessen hozzáférni. "

8. a) Az R. 5. számú melléklete 9. 4. pontjának b)-c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fémzárolási címkének a következő adatokat, illetve megjelöléseket kell tartalmaznia: ]

"b) az "Az Európai Unió előírásainak megfelel" feliratot,

c) az illetékes minősítő hatóság és tagállam megnevezését vagy ennek rövidítését, "

b) Az R. 5. számú melléklete 9. 4. pontjának e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fémzárolási címkének a következő adatokat, illetve megjelöléseket kell tartalmaznia: ]

"e) a fémzárolás időpontját (év, hónap), vagy a minősítési céllal legutoljára végzett hatósági mintavétel időpontját (év, hónap)"

9. Az R. 5. számú mellékletének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. A közvetlen utódnemzedékek fajtatisztasági követelményei

ElitI. szaporítási fok
Nem fajtaazonos növények mennyisége,
legfeljebb (db%)
0, 250, 5
Más fajták mennyisége, legfeljebb (db%)0, 10, 2

"

2. számú melléklet a 16/2011. (III. 2.) VM rendelethez

"1. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez

A gabonafélék vetőmagvainak forgalomba hozatali feltételei

E melléklet előírásait az A. részben felsorolt fajok vetőmagvainak előállítása, minősítése és az Európai Unió területén belüli forgalomba hozatala, valamint - ha a fogadó fél eltérően nem rendelkezik - harmadik országokba irányuló exportja tekintetében kell alkalmazni.

A. rész

FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Csupasz zab (Avena nuda L. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Zab (Avena sativa L. ) beleértve: Bizánci zab (Avena
byzantina K. Koch)
Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Homoki zab (Avena strigosa Schreb. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Árpa (Hordeum vulgare L. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Rizs (Oryza sativa L. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Fénymag (Phalaris canariensis L. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
Rozs (Secale cereale L. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok
Cirok (Sorghum bicolor (L. ) Moench)Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok
Szudánifű(Sorghum sudanense(Piper) Stapf)Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok
Hibrid szudánifű (Sorghum bicolor (L) MoenchSzuperelit, Elit,
xSorghum sudanense (Piper) Stapf)I. szaporítási fok
Tritikálé (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus)Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Búza (Triticum aestivum L. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Durum búza (Triticum durum Desf. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Tönkölybúza (Triticum spelta L. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Kukorica (Zea mays L. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok

A szuperelit vetőmagvakat, amennyiben nem közvetlenül elit vetőmag-előállítás céljaira kerülnek, valamint az elit, az I. és II. szaporulati fokú vetőmagvakat hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni, azoknak meg kell felelniük az ezen mellékletben foglalt feltételeknek.

A vetőmag fajtaazonosságának és fajtatisztaságának kielégítőnek kell lennie. Az alább felsorolt fajok vetőmagjának a következő fajtatisztasági határértéknek kell megfelelnie

Faj és szaporítási fokMinimális fajtatisztaság (%)
12
Csupasz zab (Avena nuda), zab (Avena sativa), homoki zab (Avena strigosa), árpa
(Hordeum vulgare), rizs (Oryza sativa), búza (Triticum aestivum), durum búza (Triticum
durum) és tönköly búza (Triticum spelta) (kivéve hibridek)
elit és szuperelit vetőmag99, 9
I. szaporítási fokú vetőmag99, 7
II. szaporítási fokú vetőmag99, 0
Önbeporzó triticale (x Triticosecale) a hibridek kivételével
elit és szuperelit vetőmag99, 7
I. szaporítási fokú vetőmag99, 0
II. szaporítási fokú vetőmag98, 0
Csupasz zab (Avena nuda), zab (Avena sativa), homoki zab (Avena strigosa), árpa
(Hordeum vulgare), rizs (Oryza sativa), búza (Triticum aestivum), durum búza (Triticum
durum) tönköly búza (Triticum spelta) és önbeporzó triticale (xTriticosecale) hibrid fajták
I. szaporítási fokú vetőmag90, 0

Ezen feltételek biztosítására elsődlegesen a szántóföldi ellenőrzés követelményeit kell betartani. A már forgalomba hozott vetőmagvak fajtatisztaságának ellenőrző megállapítása szántóföldi fajtakitermesztéssel, illetve kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal történik.

B. rész

A szántóföldi ellenőrzés és minősítés részletes követelményei

1. Kalászos növények - fajták

ÁrpaŐszi árpa(Hordeum vulgare L. )
Tavaszi árpa
BúzaŐszi búza(Triticum aestivum L. )
Tavaszi búza
Csupasz zab(Avena nuda L. )
Durum búzaŐszi durum búza(Triticum durum Desf. )
Tavaszi durum búza
Homoki zab(Avena strigosa Schreb. )
Őszi rozs(Secale cereale L. )
Tönköly búza(Triticum spelta L. )
TritikáléŐszi tritikálé(xTriticosecale Wittm. ex A. Camus)
Tavaszi tritikálé
ZabŐszi zab(Avena sativa L. )
Tavaszi zab
Bizánci zab(Avena byzantina K. Koch)

1. 1. Szuperelit és elit szaporítási fokú vetőmag-előállítása esetén

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés az érés kezdetén, amikor a szárrészek zöldessárgák, de a kalászok (bugák) már sárga színűek.

1. 2. I. szaporítási fokú és II. szaporítási fokú vetőmag-előállítása esetén Az ellenőrzések száma: 1.

Az ellenőrzés időpontja: Az érés kezdetén, amikor a szárrészek zöldessárgák, de a kalászok (bugák) már sárga színűek.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db, utána minden megkezdett 10 ha után 2 db.

A vizsgálat tárgyaEgységSEElitI.II.
szaporítási fok
123456
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Szigetelési távolság
rozs fajták között illetve
idegentermékenyülő tritikálé fajták
között
500300250200
csupasz árpa egyéb árpa fajtától,
illetve csupasz zab egyéb zab fajtól
100
öntermékenyülő tritikálé fajták között100502020
Gyomosság, legfeljebbminősítő
szám
2
A vizsgálat tárgyaEgységSEElitI.II.
szaporítási fok
123456
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen fajú kalászos kultúrnövény
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény,
db
0024
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
galajfajok (Galium spp. )
vadzab fajok (Avena spp. )
szédítő vadóc (Lolium temulentum)
rozs esetén gabona rozsnok (Bromus
secalinus)
a mintaterek átlagában, összesen
legfeljebb
repcsényretek (Raphanus
raphanist-rum), Melampyrum spp.,
Agro-stemma githago, apró szulák
(Convolvulus arvensis)
12410
00, 335
00, 325
00, 325
2510-
5102020
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
fuzárium (Fusarium spp. )
kalász%15
szárrozsda (Puccinia graminis)minősítő
szám
2
anyarozs (Claviceps purpurea)kalász
db
571020
búza esetében:
kő- és törpeüszög (Tilletia foetida, t.0012
contraversa)
porüszög (Ustilago tritici)
árpa és zab esetében:
33510
porüszög (Ustilago nuda, u. avence)20205050
fedett üszög (Ustila o hordei, u. levis)00310
Kártevők
a mintaterek átlagában, legfeljebb
golyóüszög (búzafonálféreg)
(Anguina tritici)
0

2. Kalászos hibrid növények

Zab, árpa, rozs, búza, durum búza, tönköly búza és önbeporzó tritikálé hibridjei Az ellenőrzések száma: 3.

Ellenőrzések időpontja és a 1. A virágzás kezdete előtt el kell végezni: minősítési feladatok:

- a szigetelés ellenőrzését,

- a fejlettség, kiegyenlítettség, kultúrállapot bírálatát,

- kártételek mértékének vizsgálatát,

- a steril és fenntartó növénysorok arányának vizsgálatát (bázis vetőmag-előállítás esetén).

2. Virágzáskor el kell végezni:

- a fejlettség, kiegyenlítettség, kultúrállapot bírálatát,

- a kártételek mértékének vizsgálatát,

- a faj-, fajtatisztaság, az idegenelési hiba vizsgálatát,

- a hímsteril komponens sterilitási szintjének vizsgálatát (bázis vetőmag-előállítás esetén)

- ugyanazon fajú növények előfordulásának vizsgálatát az izolációs távolságon belül.

3. Érés idején el kell végezni:

- a kártételek mértékének vizsgálatát,

- a megtermékenyülés mértékének vizsgálatát,

- az idegenelési hiba vizsgálatát,

- a várható vetőmagtermés vizsgálatát.

Elővetemény korlátozás: A vetőmag-szaporító tábla előveteménye ugyanazon faj nem lehet. Hibrid rozs esetén az anyai szülőkomponens elit vetőmag-előállítása esetén a szaporítást megelőző 2 évben, az apai szülő elit vetőmag, illetve az I. fok (hibrid F1) vetőmag-előállítása esetén a szaporítást megelőző évben.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db, minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Zab, árpa, búza, durum búza, tönköly búza és önbeporzó tritikálé hibridjei esetén:

- az anyai komponensnek ugyanazon fajtól való szigetelési távolsága: 25 méter,

- az idegen kultúr- és gyomnövényekre, gombabetegségekre és kártevőkre vonatkozó követelményeket a B. rész 1. pontjában lévő, a nem hibrid fajtákra vonatkozó táblázata tartalmazza.

Hibrid rozs esetén:

-1. fokú (hibrid F1) vetőmag-előállításnál az anyai komponensbe belekevert apai szülőkomponenst nem szabad idegen fajtának értékelni,

- elit vetőmag-szaporítás esetén az anyai komponens sterilitása legalább 98% kell legyen,

-I. fokú (hibrid F1) vetőmag-szaporításkor az apai komponens növényeinek aránya nem lépheti túl a nemesítő által meghatározott szülőkomponens arányát,

- elit szaporítási fokú anyai szülőkomponens vetőmag-előállítás esetén a szigetelési távolság 1000 méter a rozs más fajtájától vagy a szülőkomponenstől, ugyanazon szülőkomponenstől, amelyben a nem fajtaazonos növények száma e rendelet határértékeit meghaladják,

- elit szaporítási fokú apai szülőkomponens vetőmag-előállítás esetén a szigetelési távolság 600 méter a rozs más fajtájától vagy a szülőkomponenstől, ugyanazon szülőkomponenstől, amelyben a nem fajtaazonos növények száma e rendelet határértékeit meghaladja,

-1. fokú (hibrid F1) vetőmag-előállítás esetén a szigetelési távolság 500 méter ugyanazon faj szülőkomponensétől vagy más fajtától, ugyanazon fajtától, amely fajtatisztaságra nézve erős heterogenitást mutat.

A vizsgálat tárgyaEgységSzuperelit
Elit
I. (Hibrid F1)
szaporítási fok
1234
Elválasztó sáv más gabonátólméter22
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen fajú kalászos kultúrnövény
a mintaterek átlagában, legfeljebb
1, 34
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
3, 310
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában hibrid rozs esetén, legfeljebb
ragadós galaj(Galium aperine),
vadzab fajok (Avena spp. )
szédítő vadóc (Lolium temulentum )
gabóna rozsnok (Bromus secalinus)
a mintaterek átlagában hibrid rozs esetén,
növény db0, 6
0, 6
0, 3
5
2
1, 3
2
10
összesen legfeljebb
repcsényretek (Raphanus raphanistrum),
kaszanyűg bükköny (Vicia cracca),
3, 36, 6
keserűfű fajok (Polygonum spp. )
Gombabetegségekkalász db0, 60, 6
a mintaterek átlagában hibrid rozs esetén, legfeljebb
törpeüszög (Tilletia contraversa)növény db23, 3
szárrozsda (Puccinia graminis f. sp. secalis)

Az izolációs távolságon belül, a szomszédos növényállományokban a hibrid rozs vetőmag-előállító táblától a megadott távolságban 100 m2-ként megengedett rozs növények megengedett legmagasabb darabszámát a következő táblázat tartalmazza.

Szaporítási fok komponensTávolság a szaporító táblától
(méter)
Növények száma, legfeljebb (db)
123
Elit vetőmag0-2500
A X B komponens (anya)250 - 50010
500 - 75050
750-1000250
- C komponens (apa)0-1500
150 - 30010
300 - 45050
450 - 600200
I. fokú (hibrid F1) vetőmag0-1000
- köpenyvetés nélkül100-20010
200 - 30050
300 - 500200
-10 méteres köpenyvetéssel0-100
100-200
200 - 500
10
50
200

3. Rizs (Oryza sativa L.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés bugahányás után 1-2 héttel,

2. ellenőrzés aratás előtt.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db, utána minden megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Egy kalitkán belül eltérő fajtájú és szaporítási fokú rizs nem szaporítható, kivéve, ha a keveredésmentesség valamely módon megoldható.

Hibridfajták esetén a szigetelési távolság más rizsfajtáktól 25 méter.

A vizsgálat tárgyaEgységSEElitI.II.
szaporítási fok
123456
Elválasztó sáv más fajtától és egyéb
gabonától, legalább
M2
Gyomosság, legfeljebbminősítő
szám
2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen fajta a mintaterek átlagában,
legfeljebb
növény db00, 324
Idegen kultúr-és gyomnövények a
mintaterek átlagában, legfeljebb vadrizs
vagy olyan növény, mely vörös
ezüsthártyájú maggal rendelkezik
0011
Gombabetegségek, a mintaterek
átlagában, legfeljebb Rizsbarnulás
/Bruzóne/ (Pyricularia oryzae)
%0, 20, 511

4. Fénymag (Phalaris canariensis L.)

Az ellenőrzések száma: 1.

Az ellenőrzés időpontja: Az érés kezdetén, amikor a szárrészek zöldessárgák, de a kalászok már sárga színűek.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db, utána minden megkezdett 10 ha után: 2 db.

A vizsgálat tárgyaEgységSEElitI.
szaporítási fok
12345
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Szigetelési távolság más fajtától és rokon
fajtól legalább
500300250
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
A vizsgálat tárgyaEgységSEElitI.
szaporítási fok
12345
Idegen fajta a mintaterek átlagában,
legfeljebb
124
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
galajfajok (Galium spp. )
vadzab (Avena spp. )
útszéli zsázsa (Lepidium draba)
juhsóska (Rumex acetosella)
vadmuhar fajok (Setaria spp. )
szédítő vadóc (Lolium temulentum)
kakaslábfű-fajok (Echinochloa spp. )
csattanó maszlag (Datura stramonium)
a mintaterek átlagában, összesen
legfeljebb
cirok (Sorghum bicolor),
szudánifű (Sorghum sudanense),
köles (Panicum miliaceum),
muhar (Setaria italica)
növény db0
0
0
0
5
0
5
0
0
0, 3
0, 3
10
2
10
0, 3
10
0, 3
2
3
2
20
3
20
0, 5
20
0, 5
5

5. Kukorica (Zea mays L.)

Az ellenőrzések száma: 5.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés (idegenelési ellenőrzés) a virágzás várható megindulása előtt egy-két héttel,

2. ellenőrzés:

- a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén 1. címerezési ellenőrzés,

- a virágzás kezdetén, a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén a virágzás kezdetén, amikor az anyai növényállományban 5% apai virágport fogadó nővirágzat (bibe) megjelenik,

3. ellenőrzés:

- a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén

2. címerezési ellenőrzés,

- a termékenyülés ideje alatt,

4. ellenőrzés:

- a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén

3. címerezési ellenőrzés,

- a termékenyülés ideje alatt.

A vetőmag-termő növényállomány (anyai szülő) termékenyülésének ideje alatt három hivatalos ellenőrzést kell végezni.

5. ellenőrzés (végső minősítés): az érés idején, a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén az apasorok növényállományának eltávolítása után kell elvégezni.

Elővetemény-korlátozás: Nincs.

A mintatér nagysága: 100 db növény (egy sorban 100 vagy két egymás melletti sorban 50-50 db növény).

Mintaterek száma:

Terület nagysága (ha)100 növény leszámolása (Keresztezésnél végzett vetőmag-előállítás
esetén az anya- és apasorokban külön-külön)
8 vagy kevesebb5
8, 1-168
16, 1-2510
25, 1-4015
40, 1-6020
60, 1-8525
85, 1 vagy több30

Ha a vizsgálat során az anyasorok sávjában (anyapászta) minősítési határértéket meghaladó mennyiségű virágzó címer észlelhető, akkor a nem kellően címerezett anyasorok sávjában, az úgynevezett fertőző gócban ismételt mintatereket kell felvenni és e területeket külön táblarészként kell kezelni.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

Azonos apával, de eltérő anyával közvetlenül egymás mellett végzett I. szaporítási fokú hibrid kukoricavetőmag-előállítások

- szántóföldi ellenőrzésben és minősítésben részesíthetők,

- a szigetelési távolságon belül levő hibrid kukoricavetőmag-előállító táblákat egymásra nézve kölcsönösen szigeteltnek kell tekinteni,

- elhelyezésekor az eltérő fajtájú anyasorokat elválasztó apasorok számát a két különböző anyai állományú táblarész között legalább 8 sorral meg kell növelni, -állományában apavisszafogással, mellévetéssel apai szülőkomponens elit, illetve szuperelit szaporítási fokú vetőmagját nem lehet minősítésben részesíteni,

- állományában a virágport hullató anyai növényeket a közös szigetelési távolságon belül a virágport hullató idegen tő az apasorokban határértéke alapján kell minősíteni,

- egyikének táblamegosztással történő alkalmatlan minősítésekor, ha helyrehozhatatlan hiba miatt az alkalmatlan minősítésű táblarész szigetelési távolsággal történő elkülönítése válik szükségessé, és ez érinti a másik anyai növényállománnyal előállított táblarészt, akkor a minősítést és az elkülönítést nem enyhíti az elválasztó 8 apai sor megléte,

- vetőmag-előállítások állományában az időbeli izoláció figyelembevétele a szigetelési távolság elbírálásakor nem engedélyezett.

Azonos apával, de eltérő anyával közvetlenül egymás mellett végzett elit és szuperelit szaporítási fokú hibrid kukorica alapanyag egyszeres keresztezésű vetőmag-előállítások

- szántóföldi ellenőrzésben és minősítésben részesíthetők,

- növényállományát teljes (100%-os) címerezésben kell részesíteni, melynek hiányában a vetőmag-előállítás alkalmatlan minősítést kap,

- elhelyezésekor az eltérő fajtájú anyasorokat elválasztó apasorok számát a két különböző anyai állományú táblarész között legalább 4 sorral meg kell növelni, -egyikének táblamegosztással történő alkalmatlan minősítésekor, ha helyrehozhatatlan hiba miatt az alkalmatlan minősítésű táblarész szigetelési távolsággal történő elkülönítése válik szükségessé, és ez érinti a másik anyai növényállománnyal előállított táblarészt, akkor a minősítést és az elkülönítést nem enyhíti az elválasztó négy apai sor megléte,

- állományában a virágport hullató anyai növényeket a közös szigetelési távolságon belül a virágport hullató idegen tő az apasorokban határértéke alapján kell minősíteni,

- vetőmag-előállítások állományában az időbeli izoláció figyelembevétele a szigetelési távolság elbírálásakor nem engedélyezett.

Az árutermesztési célt szolgáló első szaporítási fokú vetőmag-előállítás esetén szigetelési távolságon belül időbeli izolációként figyelembe vehető a június 30. napja után elvetett másodvetésű kukorica növényállománya. Ebben az esetben az izolációs távolságon belüli másodvetésű kukorica növényállomány virágzásának kezdetére a vetőmag-előállító tábla anyasoraiból a még el nem virágzott fattyú és késői fejlődésű egyedeket el kell távolítani, ezen követelmény miatt további egy ellenőrzést kell végrehajtani.

A kukoricanövények és termésük (cső, szem, csutka) megkülönböztető jegyeinek vizsgálata azokra a morfológiai bélyegekre és fenológiai eltérésekre vonatkozik, amelyeket a hivatalos fajtaleírás tartalmaz.

A hímsteril beltenyésztett kukoricavonal szaporításában azon steril növényegyedek, amelyek címervirágzatában a pelyvalevelek felnyílnak és a portok megjelenik - függetlenül a pollen (virágpor) életképességétől -virágpor-hullató fertilis, idegen egyednek minősülnek.

Ha a hímsterilként vizsgált növények között a fertilis növények száma a már eltávolított növényekkel együtt a 10%-ot meghaladja, akkor az anyai növényállományt fertilisnek kell tekinteni.

A 20%-os átlagos megtermékenyülést el nem érő vetőmag-előállításokat alkalmatlannak kell minősíteni.

A vírusos, baktériumos és gombabetegségeket, továbbá a kártevők kártételét fel kell jegyezni és a kultúrállapot minősítési kategóriájában kell elbírálni.

A hímsteril anyai szülőn előállított árutermesztés célját szolgáló csöves vetőmagtermést a fertilis analóg csöves termésével a vetőmagüzemben a morzsolást és tisztítást megelőzően legalább 2: 1 arányban kell keverni.

A hímsteril anyai szülőn előállított kukorica vetőmag-előállítás termése önállóan csak az MgSzH írásbeli engedélyével fémzárolható.

Csuhélevéllel teljesen borított csövet nem szabad a végleges válogatószalagra szállítani. A szárítókamrába betárolt minden csőnek legalább 50% mértékben fosztottnak kell lennie.

A vetőmagüzemben az összes idegen csövet ki kell válogatni. A szárító kamrába 99, 9% (db/100) mértékben csak fajtaazonos csövek kerülhetnek.

A kukorica vizsgálata:

Az anyasorok címerezésének, illetve hímsterilitásának vizsgálata a keresztezéssel végzett vetőmag-előállításokban A kijelölt mintatereken az előírt számú anyanövényt kell megvizsgálni.

Virágport hullató az a kukoricanövény, amelynek címerágai összesen 5 cm hosszúságban virágporukat már elhullatták vagy hullatják. A címerezés vizsgálatakor a pelyvalevelek felnyílása és a portok megjelenése címerezési hibának minősül, még akkor is, ha nincs benne életképes virágpor.

A hímsteril kukorica-vetőmag előállításának sterilitás-vizsgálatát a fertilis anyai szülő címerezés-ellenőrzésével azonos módon kell végezni.

Az anyasorok sávjában az úgynevezett fertőzőgóc vizsgálatakor a jóvátehetetlen hiba megállapítása esetén a káros mértékű ön-megtermékenyülés következményét megakadályozó szigetelő távolsággal a területrészt minősíteni kell. Fertőző gócnak kell minősíteni azt a területet, ahol a "Virágport hullató kukoricanövény az anyasorokban" mintaterenként 3 db, vagy annál több, illetve a "Virágport hullató idegen tő az anya- és apasorokban összesen" mintaterenként 1 db, vagy annál több.

Keresztezéssel végzett kukorica vetőmag-előállításokban az anyasorokban legalább 5% bibe megjelenés után a virágport hullató címer a termékenyülés alatti három hivatalos minősítésen ellenőrzésenként legfeljebb 0, 5% lehet. A 0, 5%-os határérték felett a vetőmag-előállításnak alkalmatlan minősítést kell adni.

A címerezés befejezésének kell tekinteni, ha az anyai növényállományban az ellenőrzéseken megállapított címerezési hiba már nem érheti el az előírt minősítési határértéket (virágport hullató növény az anyasorokban legfeljebb, továbbá a virágport hullató idegen tő az anya és apasorokban összesen legfeljebb), és a nővirágzat (bibe) beszáradt és termékenyülésre képes friss nővirágzat az anyai állományban nem található. A termékenyülés befejeződése után az apasorok növényállományát el kell távolítani.

A gyomosság bírálata

A vetőmag-előállító tábla területének 30%-osnál nagyobb gyomborítottsága esetén, illetve ha a gyomok elérik a fő csőkötés magasságát, 3-as számot kell adni és a vetőmag-előállítást alkalmatlannak kell minősíteni.

Az együtt virágzás vizsgálata a keresztezéssel végzett vetőmag-előállításokban

A szülőkomponensek együttvirágzását a következő eljárással kell vizsgálni. Az anyai növényállományban 50-60%-nyi nővirágzat (bibe) megjelenésekor

- ha a megjelenést megelőző naptól számított három napon belül az apai növények legalább 50%-ának címervirágzata érett és bőséges virágport (pollent) hullat, ez esetben az együtt virágzás értékjelölése "Jó",

- ha több mint 3-3 nappal (előzés vagy késés), de kevesebb mint 5-5 nappal (előzés vagy késés) eltér az apanövények 50%-ának érett és bőséges virágporhullatása (pollen), ez esetben az együtt virágzás értékjelölése "Közepes",

- ha 5-5 napot meghaladóan előz vagy késik az apai növények 50%-a címervirágzatának érett és bőséges virágpor (pollen) hullatása, az együtt virágzás értékjelölése "Gyenge",

- ha 5-5 napot meghaladóan előz vagy késik az apai növények 50%-a címervirágzatának megjelenése, a virágpor (pollen) hullatás kevés vagy nincs, az együtt virágzás értékjelölése "Elégtelen".

Az átmeneti együtt virágzási állapotot a két értékjelölés megadásával például: jó-közepes stb. kell minősíteni. Ha az anyai növényállomány nővirágzásának kezdetén (5% nővirágzat megjelenésekor) még nincs apai virágporhullatás, e tényt a szántóföldi ellenőrzési jegyzőkönyvben külön fel kell jegyezni.

Közepesnél gyengébb várható együtt virágzási értékelés esetén a fajtatulajdonos képviselőjének bevonásával a vetőmag-előállítást felül kell vizsgálni és sorsáról dönteni kell.

Elégtelen együtt virágzás esetén a vetőmag-előállítást alkalmatlannak kell minősíteni.

Az anyasorok fattyazásának vizsgálata a keresztezéssel végzett vetőmag-előállításokban

A hibrid kukoricavetőmag-előállító táblák anyasorainak növényeiről a címert hozó fattyhajtásokat virágporhullatás előtt, legkésőbb a címerezés befejezéséig, illetve a címerezési ellenőrzés befejezése előtt el kell távolítani. A hímsteril anyával történő vetőmag-előállítás esetében az anyasorok hímsteril növényeit nem kell fattyazni. A fattyhajtásokon megjelenő fertilis címereket a főhajtáson levővel azonosan kell elbírálni.

A csöves termés vizsgálata

A vizsgálatra kerülő csövek begyűjtése után meg kell állapítani, és fel kell jegyezni az összes tő számát (db/ha) és ebből a termőcsövek számát (db/ha).

A mintatereken arányosan szétosztva, összesen 200 db termőtőről kell az éréskori ellenőrzés alkalmával az összes csövet letörni.

A vizsgálatokat ezeken kell végezni.

Az érés mértékét a 200 db tőről letört összes cső elbírálásával kell megállapítani. Az érés mértéke lehet: viaszérés és teljes érés.

A megtermékenyülés vizsgálata

Az összes letört csőből a vizsgált típusnak megfelelő csöveket - a beteg, csenevész, éretlen stb. csöveket is - öt csoportba osztjuk:

1. csoport100%-osan megtermékenyült csövek,
2. csoport90-99%-osan megtermékenyült csövek,
3. csoport75-89%-osan megtermékenyült csövek,
4. csoport50-74%-osan megtermékenyült csövek,
5. csoport50% alatt megtermékenyült csövek.

Az egyes csoportokba került csövek elbírálásával - becsléssel - kell megállapítani az átlagos megtermékenyülés mértékét, amelyet százalékban kell megadni.

Az idegen, üszögös, nigrospórás, penészes, kényszerérett, csenevész és az éretlen csövek vizsgálata

A 200 db növényről letört összes csőből ki kell válogatni:

- az idegen csöveket,

- a nigrospórás, üszögös, (golyvás- és rostosüszög) fuzáriumos és egyéb károsítóval fetőzött csöveket,

- a kényszerérett, csenevész és éretlen csöveket,

- a hiányosan megtermékenyült csöveket (amelyek az átlagos megtermékenyülés 25%-át nem érikel).

Ezeket az adatokat a letört összes cső össztömegéhez viszonyítva kell feljegyezni.

A csöves termés várható tömegének becslése

Az anyasorok növényállománya nyers csöves vetőmagtermésének várható mennyiségét kell megbecsülni. Az előzőek szerint kiválogatott csövek mennyiségének levonása után kell megállapítani - a minősítés időpontjában - a betakarítás várható időpontját, a vetőmagnak alkalmas csöves termés becsült mennyiségét a kukorica érettsége és a becsült víztartalom alapján 1 ha-ra és a teljes tábla területére vonatkoztatva. A csöves termés mellett a májusi morzsolt termésre korrigált mennyiséget is fel kell tüntetni. Az adatokat a szántóföldi ellenőrzési jegyzőkönyvben fel kell jegyezni.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
alapanyagokhibridekszabadon elvirágzó
kukoricák
12345
Szigetelési távolság, legalábbméter400200200
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám433
virágport hullató idegen tő az anya-
és apasorokban összesen, legfeljebb
0, 10, 10, 1
idegen tő az anyasorokban az
idegenelési ellenőrzésen, legfeljebb
%0, 10, 20, 2
virágport hullató kukoricanövény az
anyasorokban a három címerezési
ellenőrzésen összesen, legfeljebb
1, 01, 5-
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
selyemmályva (Abutilon spp. )
fenyércirok (Sorghum halepense)
csattanó maszlag (Datura
növény db0, 2
0, 3
0, 3
2
3
2
2
3
2
stramonium)

6. Cirokfélék

6. 1. Seprűcirok (Sorghum bicolor L. Moench var. technicum) Az ellenőrzések száma: 3.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés a bugahányás kezdete előtt 1-2 héttel,

2. ellenőrzés a főbugák40-60%-os virágzásánál,

3. ellenőrzés magéréskor.

Elővetemény-korlátozás: Seprűcirok-vetőmagot csak olyan táblán szabad termeszteni, amelyen Sorghum fajt 2 éven belül nem termesztettek.

A mintatér nagysága: 200 db növény.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Szigetelési távolság
más seprűcirok fajtáktól és Sorghum fajoktól legalább
méter400
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
%0, 31
Idegen faj
fenyércirok (Sorghum halepense)
egyéb rendeltetésű Sorghum fajok
%0
0
0
0, 1
Vírusos megbetegedések
a mintaterek átlagában, legfeljebb -
kukorica-mozaikvírus (mdmv vírus)
értékszám2
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
- fedett vagy magüszög
(Sphacelotheca sorghi)
- rostos vagy bugaüszög (Sorosporium holci
-sorghi f. sp. sorghi)
- kukorica-levélfoltosság
(Helminthosporium carbonum)
minősítő szám2

6. 2. Takarmánycirok (a hibrid kivételével) (Sorghum bicolor L. Moench)

Szudánifű (a hibrid kivételével) (Sorghum sudanense Piper Stapf)

Az ellenőrzések száma: 3.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés a bugahányás kezdete előtt 1-2 héttel,

2. ellenőrzés a főbugák 40-60%-os vrágzásánál,

3. ellenőrzés magéréskor.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző 2 évben nem termesztettek Sorghum fajt az adott táblán.

A mintatér nagysága: 200 db növény.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az Elit (E) fokú szaporítás határértékeivel meg kell egyezniük.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Szigetelési távolság a faj más fajtáitól és
más Sorghum fajoktól, legalább
méter400
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalábbb
értékszám3
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
%0, 31
Idegen kultúr- és gyomnövények a
mintaterek átlagában, összesen legfeljebb
más rendeltetésű Sorghum fajok fenyércirok
(Sorghum halepense)
%0
0
0, 1
0
Baktériumos betegségek a mintaterek
átlagában, legfeljebb cirok-fedettüszög
(Sphacelotheca sorghi) cirok-porüszög
(Sphacelotheca cruenta)
növény db25
Gombabetegségek a mintaterek átlagában,
legfeljebb levélcsíkosság (Pseudomonas
andropogoni)
értékszám2

6. 3. Hibrid szemescirok (Sorghum bicolor L. Moench)

Hibrid silócirok (Sorghum bicolor L. Moench)

Hibrid szudánifű (Sorghum bicolor L. Moench x Sorghum sudanense Piper Stapf)

Az ellenőrzések száma: 5.

Ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés a virágzás kezdete előtt 1-2 héttel,

2. ellenőrzés az anyai növényállomány virágzásának kezdeti időszakában (amikor a virágzás a főbugák 10-20%-án megkezdődött, azaz a bugák felső 5 cm-es szakaszán a bibék megjelentek),

3-4. ellenőrzés a termékenyülés - a vetőmagtermő növényállomány termékenyülésének - ideje alatt három hivatalos ellenőrzést kell végezni, 5. ellenőrzés az érés idején, a betakarítás kezdete előtt, az apai növényállomány eltávolítása után.

Elővetemény-korlátozás: Hibrid cirok vetőmagot csak olyan táblán szabad előállítani, amelyen a megelőző két évben cirokfélét (Sorghum spp.) nem termeltek vagy nem állítottak elő.

A mintatér nagysága: 200 db növény (egy sorban 200 vagy két egymás melletti sorban 100-100 db növény).

A mintaterek száma:

Terület (ha)Mintaterek száma (db)
8 vagy kevesebb5
8, 1-168
16, 1-2510
25, 1-4015
40, 1-6020
60, 1-8525
85, 1 vagy több30

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

Szigetelési távolság nélküli szülői komponens - elit - vetőmag-előállító növényállománya szántóföldi ellenőrzésre és minősítésre nem kerülhet. Engedélyezett azonos apával, de eltérő anyával történő cirok vetőmag-előállítás esetén a szigetelési távolságon belül levő cirok vetőmag-előállító táblákat egymásra nézve kölcsönösen szigeteltnek kell tekinteni; ilyenkor az eltérő fajtájú anyasorokat elválasztó apasorok számát legalább négy sorral kell növelni.

Álfertil anyai összetevő: az anyai összetevő azon növény egyedei, melyeknél ökológiai stressz hatására megjelenő - termékenyítésre nem alkalmas pollent tartalmazható - portokok csökevényes alakban észlelhetők, az anterák nem duzzadtak.

Amennyiben a szántóföldi ellenőrzés során fertilnek tűnő egyedek aránya a próbaterek átlagában meghaladja a 0, 1%-ot, akkor legalább 2 db virágport hullató növény még nem virágzó sarjbugáját izolálni kell, magkötés észlelése esetén a szaporítást alkalmatlannak kell minősíteni.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.Megjegyzés
szaporítási fok
1234
Szigetelési távolság, más fajtától, illetve egyéb
Sorghum fajoktól, legalább
méter400400a virágzás
időpontjáig el
kell távolítani
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Fenyércirok (Sorghum halepense)növény db00
Az anyasorokban idegen sorghum-fajok vagy
idegen buga a mintaterek átlagában, legfeljebb
- virágzáskor
- éréskor
%0, 1
0, 1
0, 3*
0, 1
az anyai
összetevő
virágzásának
időszakában
a 3 ellenőrzésen
összesen.
*ebből virágzó:
0, 1% lehet
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.Megjegyzés
szaporítási fok
1234
Fertilis pollent hullató
anyanövények az anyasorokban a mintaterek
átlagában, összesen
%0, 10, 1az anyai
összetevő
virágzásának
időszakában
a 3 ellenőrzésen
összesen.
Idegen fajtájú vagy idegen más rendeltetésű
sorghum faj virágzó buga az apasorokban a
mintaterek átlagában, összesen
%0, 10, 1az anyai
összetevő
virágzásának
időszakában
a 3 ellenőrzésen
összesen.
Baktériumos betegségek, a mintaterek
átlagában, együttesen legfeljebb cirok
baktériumos levélcsíkossága [Pseudomonas
andropogni, levélszíneződés, vörösrozsda
(Ramulispora sorghi)]
minősítő szám12
Gombabetegségek a mintaterek átlagában,
legfeljebb Helminthosporium maydis
%00
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
cirok fedettüszög (Sphacelotheca sorghi),
cirok porüszög (Sphacelotheca cruenta) együtt,
mintaterek átlagában, legfeljebb
510

C. rész

A vetőmagvizsgálat és minősítés részletes követelményei

I. Mintavétel

FajEgytétel
legnagyobb
tömege
(t)
Kiszerelt
csomagolási
egységek
tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
legalább
(kg)
Laboratóriumi
minta
legalább
(g)
Tisztaság
vizsgálati
minta
legalább
(g)
Idegenmag
vizsgálati
minta
(g)
1234567
Csupasz zab (Avena nuda)3010101000120500
Zab (Avena sativa)3010101000120500
Homoki zab (Avena strigosa)3010101000120500
Árpa (Hordeum vulgare)3010101000120500
Rizs (Oryza sativa)30101050040500
Fénymag (Phalaris canariensis)1010540020200
Rozs (Secale cereale)3010101000120500
Cirok (Sorghum bicolor)3055100090900
Szudánifű(Sorghum sudanense)1055100025900
Hibrid szudánifű (Sorghum bicolorx
Sorghum sudanense)
3055100090900
Tritikálé (xTriticosecale)3010101000120500
Búza (Triticum aestivum)3010101000120500
Durum búza (Triticum durum)3010101000120500
Tönköly búza (Triticum spelta)3010101000270500
Kukorica (Zea mays)4010101000
(bázis bel-
tenyész-
tett vonal:
250 g)
9001000
(bázis bel-
tenyész-
tett vonal:
250 g)

II. Vetőmag-vizsgálati követelmények és minősítési határértékek

A forgalomba hozott vetőmagtételeknek meg kell felelniük az alább felsorolt feltételeknek.

A vetőmagvizsgálat a vonatkozó magyar módszertani szabványok alapján történik.

FajIdegenmag-tartalom legfeljebb db/minta
GabonafélékSzaporítási fokTisztaság
legalább %
Csírázó-
képesség
legalább %
Más
növényfaj
összesen
Oryza
sativa
vörös magja
Egyéb
gabona
Más nem
gabona
fajok
Avena spp.
(vadzab),
Lolium
temulentum
Raphanus
rapha-
nistrum,
Agrostemma
githago
Panicum
spp.
Nedvesség
tartalom
legfeljebb %
123456789101112
Csupasz zabSE-E99754130114, 5
(Avena nuda)l, ll.9875107703
ZabSE-E99854130114, 5
(Avena sativa)l, ll.9885107703
Homoki zabSE-E99854130114, 5
(Avena strigosa)l, ll.9885107703
ÁrpaSE-E9985 (1)4130114, 5
(Hordeum vulgare)l, ll.9885 (1)107703
RizsSE-E988041115, 0
(Oryza sativa)I.
II.
98
98
80
80
10
15
3
5
3
3
FénymagSE-E987541014, 0
(Phalaris canariensis)I.98751050
RozsSE-E,98854130114, 5
(Secale cereale)I.9885107703
CirokSE-E, I.9880014, 5
(Sorghum bicolor)
SzudánifűSE-E, I.9880014, 5
(Sorghum sudanense)
Hibrid szudánifű
Sorghum bicolor x SorghumSE-E, I.9880014, 5
sudanese
TritikáleSE-E98804130114, 5
(xTriticosecale)I, II9880107703
BúzaSE-E99854130114, 5
(Triticum aestivum)I, II9885107703
FajIdegenmag-tartalom legfeljebb db/minta
GabonafélékSzaporítási fokTisztaság
legalább %
Csírázó-
képesség
legalább %
Más
növényfaj
összesen
Oryza
sativa
vörös magja
Egyéb
gabona
Más nem
gabona
fajok
Avena spp.
(vadzab),
Lolium
temulentum
Raphanus
rapha-
nistrum,
Agrostemma
githago
Panicum
spp.
Nedvesség
tartalom
legfeljebb %
Durum búzaSE-E99854130114, 5
(Triticum durum)I, II9885107703
Tönköly búzaSE-E99854130114, 5
(Triticum spelta)I, II9885107703
KukoricaSE-E, 1.9890014, 0
(Zea mays)

(1) Csupasz típusú árpa esetén a csírázóképesség legalább 75%.

Megjegyzés:

1. Claviceps purpurea (anyarozs) tartalom: SE-E: 1 db, I., II. szaporítási fok: 3 db, kivéve hibrid rozs, ahol SE-E: 1 db, I. szaporítási fok: 4 db, 5 db akkor elfogadható, ha a második mintában nem több 4 db-nál.

2. Magyarországi vetőmag-előállításból származó vetőmagtételek első fémzárolásánál és vizsgálatánál a fajnak megfelelő hasítékrostán való áthullás után kell minősíteni.

2. 1. Minősítési határértékek (áthullás): SE, E 2, 0%

I. és II. szaporítási fok 4, 0%

2. 2. Rosta méretek az egyes fajok esetén:

1, 6 mm csupasz zab

1, 8 mm rozs, hibrid rozs, zab, csupasz típusú árpa

2, 0 mm tavaszi búza, durum búza, tritikálé, hatsoros árpa

2, 2 mm őszi búza; kétsoros árpa

3. A Magyar Köztársaságban minősítésre kerülő I. szaporítási fokú kukorica vetőmagnak osztályozottnak kell lennie. Az osztályozási méreteket az okmányokon és a csomagolási egységeken fel kell tüntetni. A mérethűségnek a megadott méretenként legalább 95%-osnak kell lennie.

4. A Magyar Köztársaságban előállított csupasz zab és csupasz típusú árpa vetőmagtételek első fémzárolásánál és vizsgálatánál a pelyvás szemtartalom legfeljebb 5% lehet.

D. rész

I. Növényfajok, amelyek vetőmagja vetőmag-minősítésben részesíthető

Az alábbi növényfajok vetőmagjai vetőmag-minősítésben részesíthetők

FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Alakor búza (Triticum monococcum L. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Köles (Panicum miliaceum L. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Novumbúza (Triticum speltivum Var. )Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Pohánka (Fagopyrum esculentum Moench. )
Tatárpohánka (Fagopyrum tataricum (L. ) Gaertn. )
Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Tönke búza (Triticum turgidum L. subsp. dicoccum
(Schrank ex Schübl. ) Thell. )
Szuperelit, Elit,
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

II. A szántóföldi ellenőrzés és minősítés részletes követelményei

1. Köles (Panicum miliaceum L.)

Az ellenőrzések száma: 1.

Az ellenőrzés időpontja: Fővirágzáskor, amikor a bugaágak zöldes színűek, de a mag színe már felismerhető.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző 2 évben nem termesztettek azonos, vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen fajta a mintaterek átlagában,
legfeljebb
növény db124
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, összesen legfeljebb
Brassica spp., Sinapis spp. fajok
varjúmák (Hibiscus trionum)
közönséges kakaslábfű (Echinocloa crusgalli)
muhar fajok (Setaria spp. )
102020
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
köles-porüszög (Sphacelotheca destruens)
buga db588

2. Pohánka (Fagopyrum esculentum Moench)

Tatárpohánka (Fagopyrum tataricum L: Gaertn)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés a fővirágzás időszakában,

2. ellenőrzés a betakarítás előtt.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Szigetelési távolság, más fajtától, ill. rokon
fajtól, legalább
méter1000
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen faj, fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
(a két faj kölcsönös előfordulását is beleértve)
124
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, összesen legfeljebb
keserűfű fajok (Polygonum sp. )
Polygonum convolvulus
növény db102020
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Phytophtora parasitica
Cercospora fagopyri
Fusarium sp. B
értékszám222
Botrytis cinerea
Fusicladium fagopyri

3. Alakor búza (Triticum monococcum L.)

Tönke búza (Triticum turgidum L. subsp. dicoccum (Schrank ex Schübl.) Thell.)

3. 1. Szuperelit és elit szaporítási

fokú vetőmag-előállítása esetén

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés az érés kezdetén, amikor a szárrészek zöldessárgák, de a kalászok már sárga színűek.

3. 2. I. szaporítási fokú és II. szaporítási fokú vetőmag-előállítása esetén

Az ellenőrzések száma: 1.

Az ellenőrzés időpontja: Az érés kezdetén, amikor a szárrészek zöldessárgák, de a kalászok már sárga színűek.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

utána minden megkezdett 10 ha után 2 db.

A vizsgálat tárgyaEgységSEElitI.II.
szaporítási fok
123456
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Gyomosság, legfeljebbminősítő2
szám
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen fajú kalászos kultúrnövény
a mintaterek átlagában, legfeljebb
0024
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
12410
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
galajfajok (Galium spp. )
növény db00, 335
vadzab fajok (Avena spp. )
szédítő vadóc (Lolium temulentum)
0
0
0, 3
0, 3
2
2
5
5
a mintaterek átlagában, összesen5102020
legfeljebb
repcsényretek (Raphanus raphanistrum),
Melampyrum spp., Agrostemma
githago apró szulák (Convolvulus arvensis)
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
fuzárium (Fusarium spp. )
kalász%15
szárrozsda (Puccinia graminis)minősítő2
szám
alakor búza esetén:001*2*
kő- és törpeüszög (Tilletia foetida, t.
contraversa)
porüszög (Ustilago tritici)kalász db3*3*5*10*
Kártevők a mintaterek átlagában, legfeljebb
golyóüszög (búzafonálféreg) (Anguina
tritici)
0

*ökológiai előállítás esetén 0 db

4. Novum búza (Triticum speltivum Var.)

4. 1. Szuperelit és elit szaporítási

fokú vetőmag-előállítása esetén

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés az érés kezdetén, amikor a szárrészek zöldessárgák, de a kalászok már sárga vagy sárgásvörös színűek.

4. 2. I. szaporítási fokú és II. szaporítási fokú vetőmag-előállítása esetén

Az ellenőrzések száma: 1.

Az ellenőrzés időpontja: Az érés kezdetén, amikor a szárrészek zöldessárgák, de a kalászok már sárga vagy sárgásvörös színűek.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

utána minden megkezdett 10 ha után 2 db.

A vizsgálat tárgyaEgységSEElitI.II.
szaporítási fok
123456
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Gyomosság, legfeljebbminősítő2
szám
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen fajú kalászos kultúrnövény
a mintaterek átlagában, legfeljebb
0024
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
12410
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
galajfajok (Galium spp. )
növény db00, 335
vadzab fajok (Avena spp. )
szédítő vadóc (Lolium temulentum)
0
0
0, 3
0, 3
2
2
5
5
a mintaterek átlagában, összesen5102020
legfeljebb
repcsényretek (Raphanus
raphanistrum), Melampyrum spp.,
Agrostemma githago, apró szulák
(Convolvulus arvensis)
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
fuzárium (Fusarium spp. )
kalász%15
szárrozsda (Puccinia graminis)minősítő2
szám
kő- és törpeüszög (Tilletia foetida, t.
contraversa)
0
3
0
3
1
5
2
10
porüszög (Ustilago tritici)
Kártevőkkalász db
a mintaterek átlagában, legfeljebb
golyóüszög (búzafonálféreg)
(Anguina tritici)
0

III. A vetőmag-vizsgálat és -minősítés részletes minőségi követelményei

1. Mintavétel

FajEgy tétel
legnagyobb
tömege (t)
Kiszemelt
csomagolási
egységek
tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
legalább (kg)
Laborató-
riumi minta
legalább (g)
Tisztaság
vizsgálati
minta
legalább (g)
Idegenmag
vizsgálati
minta (g)
1234567
Pohánka
(Fagopyrum esculentum)
Tatárpohánka
(Fagopyrum tataricum)
1010560060600
Köles
(Panicum miliaceum)
1010515015150
Alakor búza
(Triticum monococcum)
3010101000270500
Novum búza
(Triticum speltivum)
3010101000270500
Tönke búza (Triticum turgidum subsp.
dicoccum)
3010101000270500

A maximális tételsúly 5%-nál nagyobb mértékben nem léphető túl.

2. Vetőmagvizsgálati követelmények és minősítési határértékek

A forgalomba hozott vetőmagtételeknek meg kell felelniük az alább felsorolt feltételeknek.

A vetőmagvizsgálat az érvényes magyar módszertani szabványok alapján történik.

FajSzaporítási fokTisztaság
legfeljebb (%)
Csírázóképesség
legalább (%)
Idegenmag-tartalom legfeljebb
db/minta
Nedvességtartal
om legfeljebb
(%)
GabonafélékMás növényfaj
összesen
Nehezen
tisztítható
gyommag
1234567
Köles
(Panicum miliaceum)
szuperelit,
elit, I, II.
98, 5808
40
3
15
14, 5
Pohánka
(Fagopyrum spp. )
szuperelit,
elit, I, II.
98, 0853
7
-14, 5

További követelmények: Kölesre:

Eltérő toklászú mag megengedett mennyisége:

szuperelit-elit esetén: 0%

I. és II. szaporítási fok esetén

legfeljebb: 0, 5%.

Ennél több eltérő színű toklászt tartalmazó vetőmag csak fajtamegjelölés nélkül fémzárolható.

Kölesbugaüszög megengedett mennyisége:

szuperelit-elit: 0 db

I. -II. szaporítási fok esetén

legfeljebb: 4 db/minta.

Nehezen tisztítható gyommag: Brassica spp., Sinapis spp., Setaria spp., Hibiscus trionum, Echinochloa crus-galli.

FajSzaporítási
fok
Tistaság
leglább %
Csírázó-
képesség
legalább
%
Idegenmag-tartalom legfeljebb db/minta
GabonafélékMás
növényfaj
összesen
Egyéb
gabona (1)
Más nem
gabona
fajok
Avena
spp.
(vadzab),
Lolium
temulen-
tum (2)
Raphanus
raphanis-
trum,
Agro-
stemma
githago
Nedves-
ség
tartalom
legfeljebb
%
12345678910
Novumbúza (TriticumSE-E99924130114, 5
speltivum)I, II.9890107703
Alakor búza
(Triticum monococcum)
Tönke búza (Triti-
cum turgidum
SE-E
I, II.
99
98
85
85
4
10
1
7
3
7
0
0
1
3
14, 5
subsp. dicoccum
314, 5

(1) Két darab magot nem kell szennyezésnek tekinteni, ha egy azonos tömegű második minta minden egyéb gabonától mentes

(2) Egy darab Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana vagy Lolium temulentum magot nem kell szennyezésnek tekinteni, ha egy azonos tömegű második minta mentes tőle

(3) Magyarországi vetőmag-előállításból származó novum búza vetőmagtételek első fémzárolásánál és vizsgálatánál 2, 6 mm-es hasítékrostán való áthullás után kell minősíteni.

Minősítési határértékek (áthullás): SE, E 2, 0%

I. és II. szaporítási fok 4, 0%"

3. számú melléklet a 16/2011. (III. 2.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez

A takarmánynövény-vetőmagvak forgalomba hozatali feltételei

Ezen melléklet előírásait az A. részben felsorolt fajok vetőmagjának előállítására, minősítésére, az Európai Unió határain belüli forgalomba hozatalára és - ha a fogadó fél eltérően nem rendelkezik - harmadik ország felé irányuló exportjára kell alkalmazni.

A. rész

FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Fűfélék
Alaszkai rozsnokSzuperelit, Elit,
(Bromus sitchensisTrin. )I. szaporítási fok
AngolperjeSzuperelit, Elit,
(Lolium perenne L. )I. szaporítási fok
AranyzabSzuperelit, Elit,
(Trisetum flavescens /L. / P. Beauv. )I. szaporítási fok
CérnatippanSzuperelit, Elit,
(Agrostis capillaris L. )I. szaporítási fok
Csenkesz-perje fajhibridSzuperelit, Elit,
(x Festulolium Asch. & Graebn. )I. szaporítási fok
CsillagpázsitSzuperelit, Elit,
(Cynodon dactylon L. Pers. )I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Csomós ebírSzuperelit, Elit,
(Dactylis glomerata L. )I. szaporítási fok
EbtippanSzuperelit, Elit,
(Agrostis canina L. )I. szaporítási fok
Egynyári perjeSzuperelit, Elit,
(Poa annua L. )I. szaporítási fok
Francia perjeSzuperelit, Elit,
(Arrhenatherum elatiusI. szaporítási fok,
/L. / P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl. )kereskedelmi
Hibrid perjeSzuperelit, Elit,
(Lolium x boucheanum Kunth)I. szaporítási fok
Fonalas csenkeszSzuperelit, Elit,
(Festuca filiformis Pourr)I. szaporítási fok
JuhcsenkeszSzuperelit, Elit,
(Festuca ovina L. )I. szaporítási fok
KanárikölesSzuperelit, Elit,
(Phalaris aquatica L. )I. szaporítási fok
Keménylevelű csenkeszSzuperelit, Elit,
(Festuca trachyphylla (Hack. ) Krajina)I. szaporítási fok
Kis komócsinSzuperelit, Elit,
(Phleum nodosum L. )I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Ligeti perjeSzuperelit, Elit,
(Poa nemoralis L. )I. szaporítási fok
Mocsári perjeSzuperelit, Elit,
(Poa palustris L. )I. szaporítási fok
Nádképű csenkeszSzuperelit, Elit,
(Festuca arundinacea Schreber)I. szaporítási fok
FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Olaszperje, hollandiperjeSzuperelit, Elit,
(Lolium multiflorum Lam. )I. szaporítási fok
Óriás tippanSzuperelit, Elit,
(Agrostis gigantea Roth)I. szaporítási fok
Réti csenkeszSzuperelit, Elit,
(Festuca pratensis Huds. )I. szaporítási fok
Réti ecsetpázsitSzuperelit, Elit,
(Alopecurus pratensis L.I. szaporítási fok
Réti (mezei) komócsinSzuperelit, Elit,
(Phleum pratense L. )I. szaporítási fok
Réti perjeSzuperelit, Elit,
(Poa pratensis L. )I. szaporítási fok
Sovány perjeSzuperelit, Elit,
(Poa trivialis L. )I. szaporítási fok
Sudár rozsnokSzuperelit, Elit,
(Bromus catharticus Vahl)I. szaporítási fok
Tarackos tippanSzuperelit, Elit,
(Agrostis stolonifera L. )I. szaporítási fok
Vörös csenkeszSzuperelit, Elit,
(Festuca rubra L. )I. szaporítási fok
Pillangósok
Alexandriai hereSzuperelit, Elit,
(Trifolium alexandrinum L. )I. szaporítási fok
BaltacimSzuperelit, Elit,
(Onobrychis viciifolia Scop. )I. szaporítási fok,
kereskedelmi
BíborhereSzuperelit, Elit,
(Trifolium incarnatum L. )I. szaporítási fok
Étkezési száraz- és takarmányborsóSzuperelit, Elit,
(Pisum sativum L. )I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
FehérhereSzuperelit, Elit,
(Trifolium repens L. )I. szaporítási fok
Fehérvirágú csillagfürtSzuperelit, Elit,
(Lupinus albus L. )I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
GörögszénaSzuperelit, Elit,
(Trigonella foenum-graecum L. )I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Keleti kecskerutaSzuperelit, Elit,
(Galega orientalis Lam. )I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Keskenylevelű csillagfürtSzuperelit, Elit,
(Lupinus angustifolius L. )I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Komlós lucernaSzuperelit, Elit,
(Medicago lupulina L. )I. szaporítási fok
Koronás baltavirágSzuperelit, Elit,
(Hedysarum coronarium L. )I. szaporítási fok,
kereskedelmi
LóbabSzuperelit, Elit,
(Vicia faba L. /partim/)I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
LucernaSzuperelit, Elit,
(Medicago sativa L. )I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Pannon bükkönySzuperelit, Elit,
(Vicia pannonica Crantz)I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok,
kereskedelmi
PerzsahereSzuperelit, Elit,
(Trifolium resupinatum L. )I. szaporítási fok
Sárgavirágú csillagfürtSzuperelit, Elit,
(Lupinus luteus L. )I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
SvédhereSzuperelit, Elit,
(Trifolium hybridum L. )I. szaporítási fok
SzarvaskerepSzuperelit, Elit,
(Lotus corniculatus L. )I. szaporítási fok
Szöszös bükkönySzuperelit, Elit,
(Vicia villosa Roth)I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Tarkavirágú lucernaSzuperelit, Elit,
(Medicagox varia T. Martyn)I. szaporítási fok
Tavaszi bükkönySzuperelit, Elit,
(Vicia sativa L. )I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
VöröshereSzuperelit, Elit,
(Trifolium pratense L. )I. szaporítási fok
Egyéb fajok
KarórépaSzuperelit, Elit,
(Brassica napus L. var. napobrassica L. )I. szaporítási fok
MézontófűSzuperelit, Elit,
(Phacelia tanacetifolia Benth. )I. szaporítási fok
TakarmánykáposztaSzuperelit, Elit,
(Brassica oleracea L. convar. acephala var. medullosa var.I. szaporítási fok
viridis)
Takarmányretek (olajretek)Szuperelit, Elit,
(Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. )I. szaporítási fok

A szuperelit vetőmagot - amennyiben nem közvetlenül elit vetőmag-előállítás céljaira kerül -, az elit vetőmagot, valamint az I. és II. szaporulati fokú vetőmagot hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni és azoknak meg kell felelniük az ezen részben foglalt feltételeknek.

B. rész

A szántóföldi ellenőrzés és minősítés részletes követelményei

1. Herefélék

Alexandriai here (Trifolium alexandrinum L.)

Baltacim (Onobrychis viciifolia Scop.)

Bíborhere (Trifolium incarnatum L.)

Fehérhere (Trifolium repens L.)

Görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.)

Komlós lucerna Koronás baltavirág Lucerna

(Medicago lupulina L.) (Hedysarum coronarium L.) (Medicago sativa L.)

Perzsahere (Trifolium resupinatum L.)

Svédhere (Trifolium hybridum L.)

Szarvaskerep (Lotus corniculatus L.)

Tarkavirágú lucerna (Medicago varia T. Martyn)

Vöröshere (Trifolium pratense L.)

Ellenőrzések száma magtermő évben: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés a fővirágzás időszakában,

2. ellenőrzés betakarítás előtt.

Fenntartó ellenőrzés esetén:

Az ellenőrzések száma: 1.

Az ellenőrzés időpontja: A tenyészidőszak folyamán bármikor, ha a növényállomány nincs tarlóállapotban.

Elővetemény-korlátozás: A telepítést megelőző 3 éven belül nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Az évelő növényfajok új telepítésű szaporító területeit be kell jelenteni és egy alkalommal akkor is ellenőrizni kell, ha azokon a vetés évében magot nem termesztenek.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Szigetelési távolság, legalábbméter200200200
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám433
Idegen fajú vagy fajtájú herefélék
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db51025
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Aranka fajok (Cuscuta spp. )
0
Vadzab fajok (Avena spp. )135
Galajfajok(Galium spp. )135
Lándzsás útifű (Plantago lanceolata)103040
Juhsóska (Rumex acetosella), más
rumexfaj
Lapulevelű keserűfű (Polygonum
lapathifolium)
Porcsin keserűfű (Polygonum
aviculare)
146
Borzas bükköny (Vicia hirsuta)
Káposztafélék (Brassica spp. )
Vadrepce (Sinapis arvense)
1510
Aprószulák (Convolvulus arvensis)
Vérfű (Sanguisorba minor)
148
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Vírusos megbetegedések
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
Lucerna-mozaikvírus (Alfalfa mosaic
virus)
Fehérhere-mozaikvírus (White clover
mosaic virus)
Herevirág-elzöldülés (Green petal
disease)
Vöröshere-mozaikvírus (Red clover
mosaic virus)
minősítő szám2
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
Aszkohitás szár- és levélfoltosság
(Ascochyta spp. )
Barnafoltosság (Stemphylium
sarciniforme)
Baltacim antraknózis (Ascochyta
onobrychidis)
Cerkospórás levélfoltosság
(Cercospora spp. )
Colletotrichum (Colletotrichum
trifolii)
Fertőző hervadás (Fusarium spp. )
Lóhererák (Sclerotinia trifoliorum)
Lisztharmat (Erysiphe trifolii)
Levél- és szárszemölcs (Urophlyctis
alfalfae)
Peronoszpóra (Peronospora spp. )
Pszeudopezizás levélfoltosság
(Pseudopesisa medicaginis)
Rozsdafajok (Uromyces spp. )
Szárfenésedés (Kabatiella caulivora)
Verticillium (Verticillium alboatrum)
2
Kártevők a mintaterek átlagában,
együttesen legfeljebb
Ápion Fajok (Apion spp. )
Bíborhere ormányos (Phytonomus
trilineatus)
Bimbógubacsszúnyog fajok
(Contarinia spp. )
Lucernahüvely gubacslégy
(Asphondylia miki)
Magdarázs fajok (Eurytoma spp. )
Magormányos fajok (Tychius spp. )
Lucerna hüvelymoly (Grapholitha
compositella)
Lucernamagdarázs (Bruchophagus
roddi)
Poloskafajok (Adelphocoris
lineolatus, Lygus spp. )
Somkóró bagolypille
(Heliothis maritima)

2. Fűfélék

1. csoport

Angolperje (Lolium perenne L.)

Csenkesz-perje fajhibrid (x Festulolium Asch. & Graebn.)

Francia perje (Arrhenatherum elatius /L. / P. Beauv. ex J. Presl. &C. Presl.)

Hibridperje (Lolium x boucheanum Kunth.)

Nádképű csenkesz (Festuca arundinacea Schreber)

Olaszperje, Hollandiperje (Lolium multiflorum Lam.)

Réti csenkesz (Festuca pratensis Huds.)

2. csoport

Csomós ebír (Dactylis glomerata L.)

Fonalas csenkesz (Festuca filiformis Pourr)

Juhcsenkesz (Festuca ovina L.)

Keménylevelű csenkesz (Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina)

Vörös csenkesz (Festuca rubra L.)

3. csoport

Cérnatippan (Agrostis capillaris L.)

Csillagpázsit (Cynodon dactylon /L. / Pers.)

Ebtippan (Agrostis canina L.)

Egynyári perje (Poa annua L.)

Ligeti perje (Poa nemoralis L.)

Mocsári perje (Poa palustris L.)

Óriás tippan (Agrostis gigantea Roth)

Réti perje (Poa pratensis L.)

Sovány perje (Poa trivialis L.)

Tarackos tippan (Agrostis stolonifera L.)

4. csoport

Alaszkai rozsnok (Bromus sitchensis Trin.)

Sudár rozsnok (Bromus catharticus Vahl)

5. csoport

Aranyzab (Trisetum flavescens /L. / Pal. Beauv.)

Kanáriköles (Phalaris aquatica L.)

Kis komócsin (Phleum nodosum L.)

Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis L.)

Réti komócsin (Phleum pratense L.)

Magtermő évben:

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés a fővirágzás időszakában, kivéve Lolium spp. -t, ahol a kikalászolástól a virágzás kezdetéig,

2. ellenőrzés az érés kezdetétől a betakarításig.

Fenntartó ellenőrzések esetén:

Az ellenőrzések száma: 1.

Ellenőrzés időpontja: A tenyészidőszak folyamán, ha a növényállomány nincs tarlóállapotban.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző 2 évben nem termesztettek azonos fajú, illetve más rokon növényt az adott táblán. A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20ha-ig: 4db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

Az évelő növényfajok új telepítésű szaporító területeit be kell jelenteni és egy alkalommal akkor is ellenőrizni kell, ha azokon a vetés évében magot nem termesztenek.

Elhanyagolt árkok, árokpartok és dűlőutak által szegélyezett táblát körül kell kaszálni.

A szigetelési távolságot a kalászolás kezdetéig biztosítani kell.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Szigetelési távolság,
legalább
Loliumnál fajok között
200100
máshol fajon belül fajták
között
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalábbértékszám3
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
Idegen fajta
a mintaterek átlagában,
legfeljebb
Festulolium és Lolium fajok
növény db25
esetében más
Festulolium és Lolium fajok
is ideértendők.
Idegen kultúr- ésbuga, kalász
gyomnövények
a mintaterek átlagában,
legfeljebb
1-5. csoport fajai közötti
db1015
kevertség
Cuscuta spp.00
Avena spp.0, 32
Sorghum halepense0, 32
Elytrigia repens
Alopecurus myosuroides
buga, kalász (db)
3
1
10
2
1. csoport: Festuca rubra
Phalaris arundinacea35
2. csoport: Festuca0, 31
arundinacea
Festuca pratensis12
Lolium perenne24
Vulpia spp.57
4. csoport: Bromus spp.310
5. csoport: Dactylis
glomerata
1025
Lolium perenne3
0, 3
5
1
Rumex spp.
Galium spp.
növény db12
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában,
együttesen legfeljebb
Claviceps purpurea
Ustilago spp., Tilletia spp.
kalász, buga
db
100
1-3. csoport: Puccinia spp.
Erysiphe graminis
Epichloe typhina
4. csoport: Puccinia spp.minősítő szám2
Erysiphe graminis
5. csoport: Puccnia
phlei-pratensis
P. perplexans
Erysiphe graminis
Kártevők
a mintaterek átlagában,
együttesen legfeljebb
1-5. csoport: Közönséges
minősítő szám2
tripsz(Thrips communis)
1. csoport: Szalmadarázs
(Cephus pygmaeus)
4. csoport: Szalmadarázs
(Cephus pygmaeus)
5. csoport: Komócsin
ormányos
(Sphenophorus
striatopuctatus)
Levélbogár

3. Borsó (étkezési száraz-és takarmányborsó)

(Pisum sativum L.) Az ellenőrzések száma: 3.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés zöldhüvelyes állapotban,

3. ellenőrzés érés kezdetén.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző két éven belül hüvelyeseket és hereféléket nem termesztettek.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
0, 5510
Idegen kultúr-és gyomnövények a
mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db
Datura stramonium000
Galium spp.135
Xanthium spp.135
Convolvulus arvensis257
Lathyrustuberosus257
Vírusos megbetegedések, a
mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
Marmor leguminosarum
Baktériumos betegségek a
mintaterek átlagában, legfeljebb
baktériumos levélzsírosság
%10
(Pseudomonas pisi)
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
aszkohitás betegség (Ascochyta spp. )
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
fuzáriumos gyökérrothadás és
tőszáradás
minősítő szám2
(Fusarium spp. )
lisztharmat (Erysiphe spp. )
rozsda (Uromyces spp. )

4. Pannonbükköny (Vicia pannonica Crantz)

Szöszösbükköny (Vicia villosa Roth)

Tavaszi bükköny (Vicia sativa L.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés éréskor.

Elővetemény korlátozás A megelőző két éven belül hüvelyeseket és hereféléket nem termesztettek.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Szigetetési távolság, más fajtától,
legalább
méter200100
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalábbértékszám4
Kiegyenlítettség, legalább
Kúltúrállapot, legalább
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
szöszös-és pannonbükkönyben,
tavaszi bükkönyben
0
0
1
2
2
4
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
a többi termesztett bükkönyfajés
borsó
növény db00, 32
csattanó maszlag
(Datura stramonium)
aprószulák (Convolvulus arvensis)
vad bükköny fajok (Vicia spp. )
galajfajok (Galium spp. )
szerbtövis (Xanthium spp. )
0
2
1
1
1
0
5
3
3
3
0
7
5
5
5
mogyorós lednek
(Lathyrus tuberosus)
066
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb hüvely- és levélfoltosság
(Mycosphaerella pinodes)
lisztharmat (Mycosphaerella
bamberi)
rozsda (Uromyces heimerlianus)
minősítő szám2

5. Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus L.)

Keskenylevelű csillagfürt (Lupinus angustifolius L.)

Sárgavirágú csillagfürt (Lupinus luteus L.)

Lóbab (Vicia faba L. /partim/)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés érés kezdetén.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző két éven belül hüvelyeseket és hereféléket nem termesztettek.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Szigetelési távolság, legalább200100100
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
013
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
idegen fajú csillagfürt
csattanó maszlag (Datura
stramonium)
galajfajok(Galium spp. )
szerbtövis (Xanthium spp. )
db0
0
1
1
1
0
3
3
4
0
5
5
Vírusos megbetegedés,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
%10
Gombabetegségek, a mintaterek
átlagában, együttesen legfeljebb
fuzáriumos tőhervadás (Fusarium
minősítő szám2
oxysporum f. lupini)
fuzáriumos gyökérrothadás
(Fusarium spp. )
lisztharmat (Erysiphe spp. )

6. Karórépa (Brassica napus var. napobrassica L.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés éréskor.

Elővetemény-korlátozás: 5 év.

A mintatér nagysága: 200 db növény.

A mintaterek száma: 20ha-ig: 4db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények A vetőmagtermő tábla csak abban az esetben fogadható el minősítésre, ha a Brassica nemzetségbe tartozó növények árvakelései nincsenek a táblán. Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Szigetelési távolság, más fajtától és egyéb
Brassica fajoktól, legalább
méter500200
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalábbértékszám4
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
Idegen Brassica faj,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
0
Idegen fajta,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db01
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Aranka fajok (Cuscuta spp)
Galajfajok (Galium spp. )
Lórom fajok (Rumex spp. )
Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)
Vadrepce (Sinapis arvensis)
Vadzab fajok (Avena spp. )
0
2
1
3
1
0, 2
0
5
2
5
2
0, 5
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Baktériumos betegségek
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
Fekete rothadás (Xanthomonas campestris)
Gyökérgolyva (Plasmodiophora brassicae)
Gyökérfarok rothadás (Pseudomonas
campestris)
%5
Gombás megbetegedések,
a mintaterek átlagában legfeljebb
Lisztharmat (Erysiphe communis)
minősítő szám2

7. Mézontófű (Phacelia tanacetifolia Benth.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés fővirágzásban,

2. ellenőrzés betakarítás előtt.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző 2 évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük. A szigetelési távolságot a virágzás kezdetéig biztosítani kell.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Szigetelési távolság
más fajtáktól, legalább
méter500200
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalábbértékszám43
Kultúrállapot, legalább
Idegen fajta36
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Csattanó maszlag (Datura stramonium)00
Káposztafélék (Brassica spp. )növény db1, 03
Vadrepce (Sinapis arvensis)0, 31
Keserűfű fajok (Polygonum spp. )12
Kakaslábfű (Echinochloa crus-galli)1025
Fakó muhar (Setaria glauca)1025
Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)1015
Galajfajok(Galium spp. )55
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Vírusos megbetegedések,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Dohány-mozaikvírus (TMV)
2
Gombabetegségek,
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
Levélfoltosság (Cylindrosporium phaceliae)
Lisztharmat (Erysiphe cichoracearum)
Fehérpenészes rothadás (Sclerotinia
slerotiorum)
Rozsda (Puccinia phaceliae)
minősítő szám2

8. Takarmányretek (olajretek) (Raphanus sativus var. oleiformis Pers.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés fővirágzásban,

2. ellenőrzés éréskor.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző 5 évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db. Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Szigetelési távolság más fajtáktól és más
retek fajoktól, legalább
méter500200
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalábbértékszám43
Kultúrállapot, legalább
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
13
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Vadzab fajok (Avena spp. )
Aranka fajok (Cuscuta spp. )
Vadsóska fajok (Rumes spp. )
Csattanó maszlag (Datura stramonium)
Selyemmályva fajok (Abutilon spp. )
Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)
Galajfajok (Galium spp. )
Brassica és Sinapis fajok
növény db0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
2
0
2
0
2
2
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Vírusos megbetegedések,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Repce- és fodrosmozaikvírus (Savoia napi)
minősítő szám3
Gombabetegségek,
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
Alternaria (Alternaria spp. )
Peronoszpóra (Peronospora spp. )
Lisztharmat (Erysiphe spp. )
Fehérpenészes rothadás (Sclerotinia
slerotiorum)
Repcerák (Leptosphaeria maculans)
Szürkepenészes rothadás (Bothrytis cinerea)
Rozsda (Puccinia spp. )
2

9. Keleti kecskeruta (Galega orientalis Lam.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzásban,

2. ellenőrzés magvak érése idején. A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db, minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: A szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit fokú szaporítás határértékeivel. A szigetelési távolságot a virágzás kezdetéig biztosítani kell.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Szigetelési távolság más fajtáktól,
legalább
méter500200100
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalábbKiegyenlítettség,
legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám433
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db51015
Vírusos megbetegedések,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
minősítő szám2
Gombabetegségek,
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
Peronospora buniadis Gaum.
Ramularia buniadis Vest.
Alternaria brassicicola (Schw. ) Wilts
Phoma lingam (Tode) Desm.
Sclerotinia sclerotiorum (Lib. ) de Bary
2

C. rész

A vetőmagvizsgálat és -minősítés részletes követelményei

I. Mintavétel

FajEgy tétel
legnagyobb
tömege
(tonna)
Kiszerelt
csomagolási
egységek
tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
legalább
(kg)
Laboratóriumi
minta
legalább
(g)
Tisztaság
vizsgálati
minta
legalább
(g)
Idegen
magvizsgálati
minta
(g)
1234567
Fűfélék
Alaszkai rozsnok
(Bromus sitchensis)
105520020200
Angolperje
(Lolium perenne)
1055200660
Aranyzab
(Trisetum flavescens)
1052500, 55
Cérnatippan
(Agrostis capillaris)
1052500, 255
Csenkesz-perje fajhibrid
(x Festulolium)
1055200660
Csillagpázsit
(Cynodon dactylon)
10525015
Csomós ebír
(Dactylis glomerata)
1055100330
Ebtippan
(Agrostis canina)
1052500, 255
Egynyári perje
(Poa annua)
105250110
Francia perje
(Arrhenatherum elatius)
1055200880
Fonalas csenkesz
(Festuca filiformis)
10521002, 530
Hibrid perje
(Lolium x boucheanum)
1055200660
Juhcsenkesz
(Festuca ovina)
10521002, 530
Kanáriköles
(Phalaris aquatica)
1055100450
Keménylevelű csenkesz
(Festuca trachyphylla (Hack. ) Krajina)
1052100330
Kis komócsin
(Phleum nodosum)
105250110
Ligeti perje
(Poa nemoralis)
1052500, 55
Mocsári perje
(Poa palustris)
1052500, 55
Nádképű csenkesz
(Festuca arundinacea)
1055100550
Olaszperje, hollandiperje
(Lolium multiflorum)
1055200660
Óriás tippan
(Agrostis gigantea)
1052500, 255
Réti csenkesz
(Festuca pratensis)
1055100550
FajEgy tétel
legnagyobb
tömege
(tonna)
Kiszerelt
csomagolási
egységek
tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
legalább
(kg)
Laboratóriumi
minta
legalább
(g)
Tisztaság
vizsgálati
minta
legalább
(g)
Idegen
magvizsgálati
minta
(g)
1234567
Réti ecsetpázsit
(Alopecurus pratensis)
1052100330
Réti (mezei) komócsin
(Phleum pratense)
105250110
Réti perje
(Poa pratensis)
10525015
Sovány perje
(Poa trivialis)
10525015
Sudár rozsnok105520020200
(Bromus catharticus)
Tarackos tippan
(Agrostis stolonifera)
1052500, 255
Vörös csenkesz1052100330
(Festuca rubra)
Pillangósok
Alexandriai here10510400660
(Trifolium alexandrinum)
Baltacim (Onobrychis viciifolia)1055
- termés60060600
- mag40040400
Bíborhere10510500880
(Trifolium incarnatum)
Borsó
(Pisum sativum)
30101010009001000
Fehérhere1055200220
(Trifolium repens)
Fehérvirágú csillagfürt
(Lupinus albus)
30101010004501000
Görögszéna
(Trigonella foenum-graecum)
105550045450
Keleti kecskeruta
(Galega orientalis)105525020200
Keskenylevelű csillagfürt
(Lupinus angustifolius)
30101010004501000
Komlós lucerna1055300550
(Medicago lupulina)
Koronás baltavirág1055
(Hedysarum coronarium)
- termés100030300
- mag40012120
Lóbab
(Vicia faba)
30510100010001000
Lucerna10510300550
(Medicago sativa)
Pannon bükköny
(Vicia pannonica)
3051010001201000
Perzsahere1055200220
(Trifolium resupinatum)
Sárgavirágú csillagfürt
(Lupinus luteus)
30101010004501000
FajEgy tétel
legnagyobb
tömege
(tonna)
Kiszerelt
csomagolási
egységek
tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
legalább
(kg)
Laboratóriumi
minta
legalább
(g)
Tisztaság
vizsgálati
minta
legalább
(g)
Idegen
magvizsgálati
minta
(g)
1234567
Svédhere
(Trifolium hybridum)
1055200220
Szarvaskerep
(Lotus corniculatus)
1055200330
Szöszös bükköny
(Vicia villosa)
3051010001001000
Tarkavirágú lucerna
(Medicago varia)
10510300550
Tavaszi bükköny
(Vicia sativa)
3051010001401000
Vöröshere
(Trifolium pratense)
10510300550
Egyéb fajok
Karórépa
(Brassica napus var. napobrassica)
105520010100
Mézontófű
(Phacelia tanacetifolia)
1052300540
Takarmámykáposzta
(Brassica oleracea convar. acephala
var. medullosa var. viridis)
105220010100
Takarmányretek (olajretek)
(Raphanus sativus var. oleiformis)
105230030300

Megjegyzés: A maximális tételsúly 5%-nál nagyobb mértékben nem léphető túl. Nem takarmánynövények termesztésére szánt vetőmagkeverék esetén a kiszerelt egységek nettó tömege nem haladhatja meg a 2 kg-ot.

II. Vetőmag-vizsgálati követelmények és minősítési határértékek

A forgalomba hozott vetőmagtételeknek meg kell felelniük az alább felsorolt feltételeknek. A vetőmagvizsgálat a vonatkozó magyar módszertani szabványok szerint történik.

Szuperelit és elit vetőmag

FajCsírázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen
mag
összesen
legfeljebb
(%)
Idegen mag legfeljebb (db/minta)Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
Ebből
egy faj
Elytrigia
repens
Alope-
curus
myosuroi
des
Meli-
lotus
spp.
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
kivéve
R. acetos
ella
R. marit
imus
Más
színű
és keserű
csillagfürt
12345678910111213141516
Fűfélék
Alaszkai rozsnok
(Bromus sitchensis)
75970, 4205500514, 0
Angolperje
(Lolium perenne)
80960, 3205500214, 0
Arany zab
(Trisetum flavescens)
70750, 3201100114, 0
Cérnatippan
(Agrostis capillaris)
75900, 3201100114, 0
Csenkesz-perje fajhibrid
(x Festulolium)
75960, 3205500214, 0
Csillagpázsit
(Cynodon dactylon)
70900, 3201100114, 0
Csomós ebír
(Dactylis glomerata)
80900, 3205500214, 0
Ebtippan
(Agrostis canina)
75900, 3201100114, 0
Egynyári perje
(Poa annua)
75850, 3201100114, 0
Francia perje
(Arrhenatherum elatius)
75900, 3205500214, 0
Fonalas csenkesz
(Festuca filiformis)
75850, 3205500214, 0
Hibridperje
(Lolium boucheanum)
75960, 3205500214, 0
Juhcsenkesz
(Festuca ovina)
75850, 3205500214, 0
FajCsirázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen
mag
összesen
legfeljebb
(%)
Idegen mag legfeljebb (db/minta)Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
Ebből
egy faj
Elytrigia
repens
Alope-
curus
myosuroi
des
Meli-
lotus
spp.
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
kivéve
R. acetos
ella
R. marit
imus
Más
színű
és keserű
csillagfürt
12345678910111213141516
Kanáriköles
(Phalaris aquatica)
75960, 3205500214, 0
Keménylevelű csenkesz
(Festuca trachyphylla
(Hack. ) Krajina)
75850, 3205500214, 0
Kis komócsin
(Phleum nodosum)
80960, 3201100214, 0
Ligeti perje
(Poa nemoralis)
75850, 3201100114, 0
Mocsári perje
(Poa palustris)
75850, 3201100114, 0
Nádképű csenkesz
(Festuca arundinacea)
80950, 3205500214, 0
Olaszperje, hollandiperje
(Lolium multiflorum)
75960, 3205500214, 0
Óriás tippan
(Agrostis gigantea)
80900, 3201100114, 0
Réti csenkesz
(Festuca pratensis)
80950, 3205500214, 0
Réti ecsetpázsit
(Alopecurus pratensis)
70750, 3205500214, 0
Réti komócsin
(Phleum pratense)
80960, 3201100214, 0
Réti perje
(Poa pratensis)
75850, 3201100114, 0
Sovány perje
(Poa triviális)
75850, 3201100114, 0
Sudár rozsnok
(Bromus catharticus)
75970, 4205500514, 0
Tarackos tippan
(Agrostis stolonifera)
75900, 3201100114, 0
FajCsirázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen
mag
összesen
legfeljebb
(%)
Idegen mag legfeljebb (db/minta)Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
Ebből
egy faj
Elytrigia
repens
Alope-
curus
myosuroi
des
Meli-
lotus
spp.
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
kivéve
R. acetos
ella
R. marit
imus
Más
színű
és keserű
csillagfürt
12345678910111213141516
Vörös csenkesz
(Festuca rubra)
75900, 3205500214, 0
Pillangósok
Alexandriai here
(Trifolium alexandrinum)
8020970, 320000313, 0
Baltacim
(Onobrychis viciifolia)
- hüvelyes
- hüvelytelen
7520950, 320000214, 0
13, 0
Bíborhere
(Trifolium incarnatum)
7520970, 320000313, 0
Borsó
(Pisum sativum, Pisum
arvense)
8020980, 320000214, 0
Fehérhere
(Trifolium repens)
8040970, 320000513, 0
Fehérvirágú csillagfürt
(Lupinus albus)
8020980, 320000214, 0
Görögszéna
(Trigonella
foenum-graecum)
80950, 320000213, 0
Keleti kecskeruta
(Galega orientális)
6040970, 320214, 0
Keskeny-levelű csillagfürt
(Lupinus angustifolius)
7520980, 320000214, 0
Komlós lucerna
(Medicago lupulina)
8020970, 320000513, 0
Koronás baltavirág
(Hedysarum coronarium)
7530950, 3200002
Lóbab
(Vicia faba)
805980, 320000214, 0
FajCsírázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen
mag
összesen
legfeljebb
(%)
Idegen mag legfeljebb (db/minta)Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
Ebből
egy faj
Elytrigia
repens
Alope-
curus
myosuroi
des
Meli-
lotus
spp.
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
kivéve
R. acetos
ella
R. marit
imus
Más
színű
és keserű
csillagfürt
12345678910111213141516
Lucerna
(Medicaqo sativa)
8040970, 320000313, 0
Pannon bükköny
(Vicia pannonica)
8520980, 320000215, 0
Perzsahere
(Trifolium resupi-natum)
8020970, 320000313, 0
Sárgavirágú csillagfürt
(Lupinus luteus)
8020980, 320000214, 0
Svédhere
(Trifolium hybridum)
8020970, 320000313, 0
Szarvaskerep
(Lotus corniculatus)
7540950, 320000313, 0
Szöszös bükköny
(Vicia villosa)
8520980, 320000215, 0
Tarkavirágú lucerna
(Medicago varia)
8040970, 320000313, 0
Tavaszi bükköny
(Vicia sativa)
8520980, 320000215, 0
Vöröshere
(Trifolium pratense)
8020970, 320000513, 0
Egyéb fajok
Karórépa
(Brassica napus var.
napobrassica)
80980, 32000211, 0
Mézontófű
(Phacelia tanacetifolia)
80960, 3200012, 0
Takarmánykáposzta
(Brassica oleracea con.
aceph. var. med. var.
viridis)
75980, 32000311, 0
Idegen mag legfeljebb (db/minta)
FajCsírázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen
mag
összesen
legfeljebb
(%)
Ebből
egy faj
Elytrigia
repens
Alope-
curus
myosuroi
des
Meli-
lotus
spp.
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
kivéve
R. acetos
ella
R. marit
imus
Más
színű
és keserű
csillagfürt
Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
12345678910111213141516
Takarmányretek (olajretek)
(Raphanus sativus var.
oleiformis)
80970, 32000210, 0

Megjegyzés: A herefélék vetőmagjának aranka tartalmát a teljes alapmintából külön is meg kell vizsgálni.

A borsó és a bükkönyök magvait élő zsizsikre is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot a teljes laboratóriumi mintából kellelvégezni. Élő zsizsiket a fémzárolt tétel nem tartalmazhat. A Vicia sativa, Vicia villosa és Vicia pannonica vetőmagjának csírázóképességi vizsgálata során megállapított keményhéjú és duzzadt magvakat db/100 db-ban kell megadni. Csillagfürt fajok esetében a címkén és a vetőmagminősítő bizonyítványon is jelölni kell, hogy a fajta édes vagy keserű.

I. fok, II. fok, kereskedelmi vetőmag

FajCsírázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen mag legfeljebb (%)Idegen mag legfeljebb (db/minta)Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
ÖsszesenEbből
egy faj
Elytrigia
repens
Alope-
curus
myosuroi
des
Meli-
lotus
spp.
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
kivéve
R. aceto-
sella
R. mari-
timus
Más
színű
és keserű
csillagfürt
12345678910111213141516
Fűfélék
Alaszkai rozsnok
(Bromus sitchensis)
75971, 51, 00, 50, 300014, 0
Angolperje
(Lolium perenne)
80961, 51, 00, 50, 300514, 0
Aranyzab
(Trisetum flavescens)
70753, 01, 00, 30, 300214, 0
Cérnatippan
(Agrostis capillaris)
75902, 01, 00, 30, 300214, 0
Csenkeszperje fajhibrid
(x Festulolium)
75961, 51, 00, 50, 300514, 0
FajCsírázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen mag legfeljebb (%)Idegen mag legfeljebb (db/minta)Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
ÖsszesenEbből
egy faj
Elytrigia
repens
Alope-
curus
myosuroi
des
Meli-
lotus
spp.
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
kivéve
R. aceto-
sella
R. mari-
timus
Más
színű
és keserű
csillagfürt
12345678910111213141516
Csillagpázsit
(Cynodon dactylon)
70902, 01, 00, 30, 300214, 0
Csomós ebír
(Dactylis glomerata)
80901, 51, 00, 30, 300514, 0
Ebtippan
(Agrostis canina)
75902, 01, 00, 30, 300214, 0
Egynyári perje
(Poa annua)
75852, 01, 00, 30, 300514, 0
Francia perje
(Arrhenatherum elatius)
75903, 01, 00, 50, 300514, 0
Fonalas csenkesz
(Festuca filiformis)
75852, 01, 00, 50, 300514, 0
Hibridperje
(Lolium x boucheanum)
75961, 51, 00, 50, 300514, 0
Juhcsenkesz
(Festuca ovina)
75852, 01, 00, 50, 300514, 0
Kanáriköles
(Phalaris aquatica)
75961, 51, 00, 30, 300514, 0
Keménylevelű csenkesz
(Festuca trachyphylla
(Hack. ) Krajina)
75852, 01, 00, 50, 300514, 0
Kis komócsin
(Phleum nodosum)
80961, 51, 00, 30, 300514, 0
Ligeti perje
(Poa nemoralis)
75852, 01, 00, 30, 300214, 0
Mocsári perje
(Poa palustris)
75852, 01, 00, 30, 300214, 0
Nádképű csenkesz
(Festuca arundinacea)
80951, 51, 00, 50, 300514, 0
Olaszperje, hollandiperje
(Lolium multiflorum)
75961, 51, 00, 50, 300514, 0
FajCsírázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen mag legfeljebb (%)Idegen mag legfeljebb (db/minta)Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
ÖsszesenEbből
egy faj
Elytrigia
repens
Alope-
curus
myosuroi
des
Meli-
lotus
spp.
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
kivéve
R. aceto-
sella
R. mari-
timus
Más
színű
és keserű
csillagfürt
12345678910111213141516
Óriás tippan
(Agrostis gigantea)
80902, 01, 00, 30, 300214, 0
Réti csenkesz
(Festuca pratensis)
80951, 51, 00, 50, 300514, 0
Réti ecsetpázsit
(Alopecurus pratensis)
70752, 51, 00, 30, 300514, 0
Réti komócsin
(Phleum pratense)
80961, 51, 00, 30, 300514, 0
Réti perje
(Poa pratensis)
75852, 01, 00, 30, 300214, 0
Sovány perje
(Poa trivialis)
75852, 01, 00, 30, 300214, 0
Sudár rozsnok
(Bromus catharticus)
75971, 51, 00, 50, 3001014, 0
Tarackos tippan
(Agrostis stolonifera)
75902, 01, 00, 30, 300214, 0
Vörös csenkesz
(Festuca rubra)
75901, 51, 00, 50, 300514, 0
Pillangósok
Alexandriai here
(Trifolium alexandrinum)
8020971, 51, 00, 3001013, 0
Baltacim
(Onobrychis viciifolia)
- hüvelyes
- hüvelytelen
7520952, 51, 00, 300514, 0
13, 0
Bíborhere
(Trifolium incarnatum)
7520971, 51, 00, 3001013, 0
Borsó
(Pisum sativum)
80980, 50, 30, 300514, 0
Fehérhere
(Trifolium repens)
8040971, 51, 00, 3001013, 0
FajCsírázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen mag legfeljebb (%)Idegen mag legfeljebb (db/minta)Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
ÖsszesenEbből
egy faj
Elytrigia
repens
Alope-
curus
myosuroi
des
Meli-
lotus
spp.
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
kivéve
R. aceto-
sella
R. mari-
timus
Más
színű
és keserű
csillagfürt
12345678910111213141516
Fehérvirágú csillagfürt
(Lupinus albus)
8020980, 50, 30, 300514, 0
Görögszéna
(Trigonella
foenum-graecum)
80951, 00, 50, 300513, 0
Keleti kecskeruta
(Galega orientális)
6040972, 01, 50, 3001014, 0
Keskenylevelű csillagfürt
(Lupinus angustifolius)
7520980, 50, 30, 300514, 0
Komlós lucerna
(Medicago lupulina)
8020971, 51, 00, 3001013, 0
Koronás baltavirág
(Hedysarum coronarium)
7530952, 51, 00, 3005
Lóbab
(Vicia faba)
805980, 50, 30, 300514, 0
Lucerna
(Medicago sativa)
8040971, 51, 00, 3001013, 0
Pannon bükköny
(Vicia pannonica)
8520981, 00, 50, 300515, 0
Perzsahere
(Trifolium resupinatum)
8020971, 51, 00, 3001013, 0
Sárgavirágú csillagfürt
(Lupinus luteus)
8020980, 50, 30, 300514, 0
Svédhere
(Trifolium hybridum)
8020971, 51, 00, 3001013, 0
Szarvaskerep
(Lotus corniculatus)
7540951, 81, 00, 3001013, 0
Szöszös bükköny
(Vicia villosa)
8520981, 00, 50, 300515, 0
Tarkavirágú lucerna
(Medicago varia)
8040971, 51, 00, 3001013, 0
FajCsírázó-
képesség
legalább
(%)
Kemény
mag
legfeljebb
(%)
Tisztaság
legalább
(%)
Idegen mag legfeljebb (%)Idegen mag legfeljebb (db/minta)Nedves-
ség-
tartalom
legfeljebb
(%)
ÖsszesenEbből
egy faj
Elytrigia
repens
Alope-
curus
myosuroi
des
Meli-
lotus
spp.
Rapha-
nus
rapha-
nistrum
Sinapis
arvensis
Vadzab
fajok
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
kivéve
R. aceto-
sella
R. mari-
timus
Más
színű
és keserű
csillagfürt
12345678910111213141516
Tavaszi bükköny
(Vicia sativa)
8520981, 00, 50, 300515, 0
Vöröshere
(Trifolium pratense)
8020971, 51, 00, 3001013, 0
Egyéb fajok
Karórépa
(Brassica napus var.
napobrassica)
80981, 00, 50, 30, 300511, 0
Mézontófű
(Phacelia tanacetifolia)
80961, 00, 50012, 0
Takarmánykáposzta
(Brassica oleracea conv.
aceph. var. med. var.
viridis)
75981, 00, 50, 30, 3001011, 0
Takarmányretek
(olaj retek)
(Raphanus sativus var.
oleiformis)
80971, 00, 50, 30, 300510, 0

Megjegyzés: A borsó és a bükkönyök magvait élő zsizsikre is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot a teljes laboratóriumi mintából kell elvégezni. Élő zsizsiket a fémzárolt tétel nem tartalmazhat.

A Vicia sativa, Vicia villosa és Vicia pannonica vetőmagjának csírázóképességi vizsgálata során megállapított keményhéjú és duzzadt magvakat db/100 db-ban kell megadni.

Csillagfürt fajok esetében a címkén és a vetőmagminősítő bizonyítványon is jelölni kell, hogy a fajta édes vagy keserű.

D. rész

I. Vetőmag-minősítésben részesíthető növényfajok

Az alábbi növényfajok vetőmagjai vetőmag-minősítésben részesíthetők.

FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Fűfélék
Barázdált csenkeszSzuperelit, Elit,
(Festuca rupicola)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Felemáslevelű csenkeszSzuperelit, Elit,
(Festuca heterophylla)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Magas tarackbúzaSzuperelit, Elit,
(Elytrigia elongata)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Magyar rozsnokSzuperelit, Elit,
(Bromus inermis)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Sudár rozsnokSzuperelit, Elit,
(Bromus erectus)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Taréjos búzafűSzuperelit, Elit,
(Agropyron cristatum)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Taréjos cincorSzuperelit, Elit,
(Cynosurus cristatus)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Veresnadrág csenkeszSzuperelit, Elit,
(Festuca pseudovina)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Zöld pántlikafűSzuperelit, Elit,
(Phalaris arundinacea)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Pillangósok
CsicseriborsóSzuperelit, Elit,
(Cicerarietinum)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Fehérvirágú somkóróSzuperelit, Elit,
(Melilotus albus)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
LencseSzuperelit, Elit,
(Lens culinaris)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
MungóbabSzuperelit, Elit,
(Phaseolus mungo)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Sárgavirágú somkóróSzuperelit, Elit,
(Melilotus officinalis)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Szegletes lednekSzuperelit, Elit,
(Lathyrus sativus)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Tarka koronafürtSzuperelit, Elit,
(Securigera varia)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Egyéb fajok
AmarántSzuperelit, Elit,
(Amaranthus spp. )I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Átnőttlevelű szilfiumSzuperelit, Elit,
(Sylphium perfoliatum)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Évelő rozsSzuperelit, Elit,
(Secale cereanum)I. szaporítási fok
kereskedelmi
MoharSzuperelit, Elit,
(Setaria italica)I. szaporítási fok,
kereskedelmi
SzümcsőSzuperelit, Elit,
(Bunias orientalis)I. szaporítási fok,
kereskedelmi

II. A szántóföldi ellenőrzés és minősítés részletes minőségi követelményei

1. Tarka koronafürt (Securigera varia L.)

Fehér somkóró (Melilotus albus Medik.)

Orvosi somkóró (Melilotus officinalis /L. / Pallas)

Ellenőrzések száma 2.

magtermő évben:

Az ellenőrzések 1. ellenőrzés a fővirágzás időszakában, időpontja:

2. ellenőrzés betakarítás előtt.

Fenntartó ellenőrzés esetén

Az ellenőrzések száma: 1.

Az ellenőrzés időpontja: A tenyészidőszak folyamán bármikor, ha a növényállomány nincs tarlóállapotban.

Elővetemény-korlátozás: A telepítést megelőző 3 éven belül nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Az évelő növényfajok új telepítésű szaporító területeit be kell jelenteni és egy alkalommal akkor is ellenőrizni kell, ha azokon a vetés évében magot nem termesztenek.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Szigetelési távolság, legalábbméter200200
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám43
Idegen fajú vagy fajtájú herefélék
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db510
Idegen kultúr-és gyomnövények a mintaterek
átlagában, legfeljebb Cuscuta spp.
00
Galiumspp.növény db13
Avena spp.13
Lándzsás útifű (Plantago lanceolata)1030
Juhsóska (Rumex acetosella), más Rumex faj
Lapulevelű keserűfű (Polygonum lapathifolium)
Porcsin keserűfű (Polygonum aviculare)
14
Borzas bükköny (Vicia hirsuta)
Káposztafélék (Brassica spp. )
Vadrepce (Sinapis arvense)
15
Aprószulák (Convolvulus arvensis)
Vérfű (Sanguisorba minor)
14
Vírusos megbetegedések
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Lucerna-mozaikvírus (Alfalfa mosaic virus)
Vöröshere-mozaikvírus (Red clover mosaic virus)
Fehérhere-mozaikvírus (White clover mosaic virus)
Herevirág-elzöldülés (Green petal disease)
minősítő szám2
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Aszkohitás szár- és levélfoltosság (Ascochyta spp. )
Fertőző hervadás (Fusarium spp. )
Verticillium (Verticillium albo-atrum)
Pszeudopezizás levélfoltosság (Pseudopesisa
medicaginis)
Szárfenésedés (Kabatiella caulivora)
Colletotrichum (Colletotrichum trifolii)
Rozsdafajok (Uromyces spp. )
Lóhererák (Sclerotinia trifoliorum)
Cerkospórás levélfoltosság (Cercospora spp. )
Lisztharmat (Erysiphe trifolii)
Levél- és szárszemölcs (Urophlyctis alfalfae)
Barnafoltosság (Stemphylium sarciniforme)
Baltacim antraknózis (Ascochyta onobrychidis)
Peronoszpóra (Peronospora spp. )
minősítő szám2
Kártevők a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Somkóró bagolypille (Heliothis maritima)
Bimbógubacsszúnyog fajok (Contarinia spp. )
Lucernahüvely gubacslégy (Asphondylia miki)
Magormányos fajok (Tychius spp. )
Lucernamagdarázs (Bruchophagus roddi)
Poloskafajok (Adelphocoris lineolatus, Lygus spp. )
Ápion fajok (Apion spp. )
Magdarázs fajok (Eurytoma spp. )
Bíborhere ormányos (Phytonomus trilineatus)
Lucerna hüvelymoly (Grapholitha compositella)
2

2. Fűfélék

1. csoport

Magas tarackbúza (Elytrigia elongata)

Taréjos búzafű (Agropyron cristatum /L. / Gaertn.)

2. csoport

Barázdált csenkesz (Festuca rupicola Hack.)

Felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla Lam.)

Taréjos cincor (Cynosurus cristatus L.)

Veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.)

3. csoport

Magyar rozsnok (Bromus inermis Leyss.)

Sudár rozsnok (Bromus erectus Huds.)

4. csoport

Zöld pántlikafű (Phalaris arundinacea L.)

Magtermő évben

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés a fővirágzás időszakában (kivéve Lolium spp. -t, ahol a kikalászolástól a virágzás kezdetéig),

2. ellenőrzés az érés kezdetétől a betakarításig.

Fenntartó ellenőrzések esetén

Az ellenőrzések száma: 1.

Ellenőrzés időpontja: A tenyészidőszak folyamán, ha a növényállomány nincs tarlóállapotban.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző 2 évben nem termesztettek azonos fajú, illetve más rokon növényt az adott táblán. A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db, minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

Az évelő növényfajok új telepítésű szaporító területeit be kell jelenteni és egy alkalommal akkor is ellenőrizni kell, ha azokon a vetés évében magot nem termesztenek.

Az elhanyagolt árkok, árokpartok és dűlőutak által szegélyezett táblát körül kell kaszálni.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Szigetelési távolság, legalább
Loliumnál fajok között
méter200100
máshol fajon belül fajták között
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Festulolium és Lolim fajok esetében más
Festulolium és Lolium faj is ideértendő
növény db25
Idegen kultúr- és gyomnövények,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
buga, kalász db
1-5. csoport fajai közötti kevertség1015
Cuscuta spp.00
Avena spp.0, 32
Sorghum halepense0, 32
Elytrigia repens310
Alopecurus myosuroides
1. csoport Festuca rubra
1
3
2
5
Phalaris arundinacea0, 31
2. csoport Festuca arundinacea12
Festuca pratensis24
Lolium perenne
Vulpia spp.
5
3
7
10
4. csoport Bromus spp.1025
5. csoport Dactylis glomerata
Lolium perenne
3
0, 3
5
1
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebbnövény db12
Rumex spp.
Galium spp.
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Claviceps purpurea, Ustilago spp., Tilletia spp.
kalász, buga db100
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebbminősítő szám2
1. és 2. csoport:
Puccinia spp., Erysiphe graminis, Epichloe typhina
4. csoport:
Puccinia spp., Erysiphe graminis
5. csoport:
Puccnia phlei-pratensis, P. perplexans, Erysiphe
graminis
Kártevők2
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
1-5. csoport:
Közönséges tripsz (Thrips communis)
1. csoport:
Szalmadarázs (Cephus pygmaeus)
4. csoport:
Szalmadarázs (Cephus pygmaeus)
5. csoport:
Komócsin ormányos (Sphenophorus striatopunctatus),
Levélbogár

3. Csicseri borsó (Cicer arietinum L.)

Az ellenőrzések száma: 3.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés zöldhüvelyes állapotban,

3. ellenőrzés érés kezdetén.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző két éven belül hüvelyeseket és hereféléket nem termesztettek.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit

(E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebbnövény db0, 55
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Datura stramonium
Galium spp.
Xanthium spp.
Convolvulus arvensis
Lathyrus tuberosus
0
1
1
2
2
0
3
3
5
5
Vírusos megbetegedések
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Marmor leguminosarum
10
Baktériumos betegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Baktériumos levélzsírosság (Pseudomonas pisi)
%10
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Aszkohitás betegség (Ascochyta spp. )
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Fuzáriumos gyökérrothadás és tő-száradás (Fusarium
spp. ), Lisztharmat (Erysiphe spp. ), Rozsda (Uromyces
spp. )
minősítő szám2

4. Lencse (Lens culinaris Medik.) Szegletes lednek (Lathyrus sativus L.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés érés kezdetén.

Elővetemény korlátozás: A megelőző két éven belül hüvelyeseket és lucernaféléket nem termesztettek.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük

az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db0, 524
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Daturastramonium000
Galium spp.135
Xanthium spp.135
Convolvulus arvensis257
Lathyrus tuberosus257
Lencsebükköny (Vicia sativa var. lentisperma)222
Gombabetegségek, a mintaterek átlagában,
együttesen legfeljebb
Levél- és hüvelyfoltosság (Mycosphaerella
pinodes)
Lisztharmat (Erysiphe polygoni)
Rozsda (Uromyces pisi, U. viciae-fabae)
(Peronospora lentis)
Fusarium (Fusarium spp. )
minősítő szám2

5. Mohar (Setaria italica L.) Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés fővirágzásban,

2. ellenőrzés betakarítás előtt.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző 2 évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük

az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám3
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db
sárgamagvú
pirosmagvú
1
0,3
3
3
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Fenyércirok (Sorghum halepense)
Vadzab fajok (Avena spp.)
Galajfajok (Galium spp.)
Köles (Panicum miliaceum)
Óriás muhar (Setaria italica maxima)
Útszéli zsázsa (Lepidium draba)
Juhsóska (Rumex acetosella)
Vadmuhar fajok (Setaria spp.)
Kakaslábfű (Echinochloa crus-galli)
Egyéb vadsóska fajok (Rumex spp.)
0,3
0,3
0,3
2
2
5
3
10
10
0,3
3
3
3
10
10
10
6
25
25
4
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Mohar porüszög (Ustilago crameri)
buga db2040
Rozsda (Puccinia spp.)minősítő szám2

6. Amaránt

Étkezési amaránt (Amaranthus spp.)

Zöldtakarmány amaránt (Amaranthus caudatus convar. Ruber)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzásban,

2. ellenőrzés magvak érése idején.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző 2 évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: A szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit fokú szaporítás határértékeivel. A szigetelési távolságot a virágzás kezdetéig biztosítani kell.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Szigetelési távolság legalább, más fajtáktól, legalábbméter500300
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám43
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db36
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Disznóparéjés egyéb vad-amaránt fajok (Amaranthus
spp. )
Vadrepce (Sinapis arvensis)
Keserűfű fajok (Polygonum spp. )
Vadzab (Avena fatua)
Fenyércirok (Sorghum halepense)
Fakó muhar (Setaria glauca)
Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)
0
1
1
2
3
4
4
0
2
2
3
4
5
5
Vírusos megbetegedések,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
minősítő szám2
Gombabetegségek,
a mintaterek átlagában, legfeljebb

7. Átnőttlevelű szilfium (Sylphium perfoliatum)

Szümcső (Bunias orientalis)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzásban,

2. ellenőrzés magvak érése idején.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: A szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit fokú szaporítás határértékeivel. A szigetelési távolságot a virágzás kezdetéig biztosítani kell.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Szigetelési távolság más fajtáktól, legalábbméter500200100
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám433
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db51015
Vírusos megbetegedések,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
minősítő szám2
Gombabetegségek,
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Peronospora buniadis Gaum.
Ramularia buniadis Vest.
Alternaria brassicicola (Schw. ) Wilts
Phoma lingam (Tode) Desm.
Sclerotinia sclerotiorum (Lib. ) de Bary
2

8. Évelő rozs (Secale cereanum)

Magtermő évben

Ellenőrzések száma: 2.

Ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés a fővirágzás időszakában,

2. ellenőrzés az érés kezdetétől a betakarításig.

Fenntartó ellenőrzések esetén

Ellenőrzés időpontja: A tenyészidőszak folyamán, ha a növényállomány nincs tarlóállapotban.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.

Mintatér nagyság: 100 m2.

Mintaterek száma: 20ha-ig: 4 db,

utána minden megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Az új telepítésű szaporító területeit be kell jelenteni és egy alkalommal akkor is ellenőrizni kell, ha azokon a vetés évében magot nem termesztenek.

A vizsgálat tárgyaEgységSEElitI.
szaporítási fok
123
Elválasztósáv, legalábbméter2
Szigetelési távolság őszi rozstól és egyéb évelő
rozs fajtától
10001000500
Gyomosság, legfeljebbmintaszám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3
Idegen faj
Őszi rozs
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db024
Idegen fajta,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
2510
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, összesen legfeljebb
repcsényretek (Raphanus raphanistrum),
Melampyrum spp., Agrostemma githago
apró szulák (Convolvulus arvensis),
a mintaterek átlagában, legfeljebb
51020
galajfajok(Galium spp. )00, 33
vadzab fajok (Avena spp. )00, 32
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
fuzárium (Fusarium spp. )
kalász%15
Szárrozsda (Puccinia graminis)értékszám2
Anyarozs (Claviceps purpurea)
Ustilago spp., Tilletia spp.
kalász db100

III. A vetőmagvizsgálat és minősítés részletes minőségi követelményei

1. Mintavétel

A mintavételt az egységes nemzetközi előírások - az ISTA szabályzata - szerint kell elvégezni.

A csírázóképességi mintát a tiszta anyagból kell képezni és annak legalább 400 szemet kell tartalmaznia.

FajEgy tétel
legnagyobb
tömege
(tonna)
Kiszerelt
csomagolási
egységek
tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
(kg)
Laboratóriumi
minta
(g)
Vizsgálati minta
(g)
Idegen-
mag
vizsgálati
minta
(g)
1234567
Fűfélék
Barázdált csenkesz
(Festuca rupicola)
55230330
Felemáslevelű csenkesz
(Festuca heterophylla)
105260660
Magas tarackbúza
(Elytrigia elongata)
105520020200
Magyar rozsnok
(Bromus inermis)
105590990
Sudár rozsnok
(Bromus erectus)
105510010100
Taréjos búzafű
(Agropyron cristatum)
105540440
Taréjos cincor
(Cynosurus cristatus)
105225220
Veresnadrág csenkesz
(Festuca pseudovina)
55225230
Zöld pántlikafű
(Phalaris arundinacea)
105230330
Pillangósok
Csicseriborsó
(Cicerarietinum)
201010100010001000
Fehérvirágú somkóró
(Melilotus albus)
1051050550
Lencse
(Lens culinaris)
1010560060600
Orvosi somkóró
(Melilotus officinalis)
1051050550
Szegletes lednek
(Lathyrus sativus)
20101010004501000
Tarka koronafürt
(Securigera varia)
1051010010100
Egyéb fajok
Amaránt
(Amaranthus spp. )
55210210
Átnőttlevelű szilfium
(Sylphium perfoliatum)
55210210
Mohar
(Setaria italica)
105590990
Szümcső
(Bunias orientalis)
105570070700
Évelő rozs
(Secale cereanum)
105550050250

Megjegyzés: A maximális tételsúlyt 5%-nál nagyobb mértékben nem szabad túllépni.

2. Vetőmag-vizsgálati és minősítési határértékek

NövényfajSzaporítási
fok
Csírázó-
képesség
%
legalább
Kemény
mag
%
legfeljebb
Tisztaság
%
legalább
Idegen mag
%
legfeljebb
Idegen mag
db/minta
legfeljebb
Nedvesség-
tartalom
%
legfeljebb
ÖsszesEgy fajEgy fajAvena
spp.
Cuscuta
spp.
Rumex
spp.
Plantago
lanceolata
Rumex
acetosella
123456789101112
Tarka koronafürt
(Securigera varia)
SE-E
I. fok,
ker.
806098, 00, 3
1, 0
0, 4200
0
3
5
0
15
13, 0
Somkóró
(Melilotus albus
Melilotus officinalis)
SE-E
I. fok,
ker.
804098, 00, 3
1, 0
0, 4200
0
3
5
0
12
13, 0

Megjegyzés: Melilotus spp. megengedett mennyisége SE-E: 0 db/minta; l-ll. fok: 0, 3%- Rumex spp.: Rumex spp. (Vadsóska fajok) a Rumex acetosella (Juhsóska) kivételével. A herefélék vetőmagjának arankatartalmát mintavételkor a teljes alapmintából külön is meg kell vizsgálni. A nagymagvú hereféléknél (alexandriai here, bíborhere, lucerna, vöröshere, nyúlszapuka, somkóró és tarka koronafürt) az arankavizsgálathoz az 1, 12 mm (20-as) rostaalj összes mennyiségét a rosta fölével 400 g-ra kell kiegészíteni. Ha a rostaalj mennyisége 400 g-nál több, akkor is kell a rostaaljhoz még 100 g rostafölet keverni. Az így elkészített mintát finom vasporral összekeverve mágnesgépen kell átereszteni és a mágnesgépről lekerülő aljat arankára megvizsgálni. Arankavizsgálat alkalmával az első életképes aranka mag megtalálásakor a vetőmagot arankafertőzöttnek kell nyilvánítani. A csírázóképesség vizsgálat és a biokémiai életképesség vizsgálat alkalmával megállapított keményhéjú és duzzadt magvak mennyiségét (db/100 db) a vetőmag-minősítő bizonyítványon külön is fel kell tüntetni.

NövényfajSzaporítási
fok
Csírázó-
képesség
%
legalább
Tisztaság
%
legalább
Idegen mag % legfeljebbIdegen mag db/minta legfeljebbAnyarozs
szklerócium
és üszög
%
legfeljebb
Nedvesség-
tartalom
%
legfeljebb
ÖsszesEbből
egy faj
Elytrigia
repens
Alopecurus
myo-
suroides
Ebből
egy faj
Elytrigia
repens
Alopecurus
myo-
suroides
Rum ex
spp.
1234567891011121314
Amaránt
(Amaranthus spp. )
SE-E
I. fok,
ker.
80990, 5
1, 5
0, 2
1, 0
XXXXXX13, 0
Csenkesz fajok
(Festuca spp. )
SE-E
I. fok,
ker.
7585, 00, 3
2, 0
1, 00, 50, 320552
5
0, 0514, 0
Magas tarackbúza
(Elytrigia elongata)
SE-E
I. fok,
ker.
8097, 00, 4
1, 5
1, 00, 30, 320555
10
14, 020, 0
Magyar rozsnok
(Bromus inermis)
SE-E
I. fok,
ker.
80970, 4
1, 5
1, 00, 50, 320555
10
0, 2014, 0
Mohar
(Setaria italica)
SE-E
I. fok,
ker.
8597, 50, 5
1, 5
0, 2
0, 5
XXXXXX0, 0414, 0
Sudár rozsnok
(Bromus erectus)
SE-E
I. fok,
ker.
7597, 00, 4
1, 5
1, 00, 50, 320555
10
Taréjos búzafű
(Agropyron
cristatum)
SE-E
I. fok,
ker.
8591, 00, 3
2, 0
1, 00, 30, 320112
5
0, 0814, 0
Taréjos cincor
(Cynosurus
eristatus)
SE-E
I. fok,
ker.
7591, 02, 51, 00, 30, 3---50, 0314, 0
Zöld pántlikafű
(Phalaris
arundinacea)
SE-E
I. fok,
ker.
7096, 00, 3
1, 5
1, 00, 30, 320552
5
0, 0414, 0

Megjegyzés: Az anyarozs szklerócium, üszögcsomó, illetve üszögös mag mennyiségét a teljes mintából kell meghatározni. Minden fajnál: Avena spp. (Vadzab); Cuscuta spp. (Aranka fajok): 0 db/minta.

FajSzaporítási
fok
Csírázóképesség
%
legalább
Tisztaság
%
legalább
Idegen mag db/minta legfeljebbNedvesség-
tartalom
%
legfeljebb
Egyéb követelmények
ÖsszesEbből
káros gyom
12345679
Csicseri borsó
(Cicerarietinum)
SE-E
l-ll. fok
7099, 02
10
X14, 0
Lencse
(Lens culinaris)
SE-E
l-ll. fok
809820
40
0
20
14, 02 mm-nél nagyobb eltérést
mutató magvak mennyisége
maximum 10%
Szegletes lednek
(Lathyrus sativus)
SE-E
l-ll. fok
8599, 010
20
X14, 0

Megjegyzés: A lencse magvait élő zsizsikre is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot a teljes laboratóriumi mintából kell elvégezni. Élő zsizsiket a fémzárolt tétel nem tartalmazhat.

Lencsében káros gyom: Convolvulus arvensis (Szulák)

Lathyrus tuberosus (Mogyorós lednek)

Vicia sativa var. platysperma (Lencsebükköny)

Datura stramonium (Csattanó maszlag)

FajSzaporítási
fok
Tisztaság
legalább
(%)
Csírázó-
képesség
legalább
%
Idegenmag-tartalom legfeljebb %Idegenmag-tartalom db/vizsgálati mintaNedvesség-
tartalom
legfeljebb
%
ÖsszesEbből
egy faj
Elytrigia
repens
Alopecurus
myo-
suroides
Ebből
egy faj
Elytrigia
repens
Alopecurus
myo-
suroides
Rumex
spp.
Raphanus
rapha-
nistrum
Gallium
spp.
123456789101112131415
Évelő rozsSE-E9760---205521114, 0
(SecaleI. szap.97600, 50, 30, 3---537
cereanum)fok.

Évelő rozsra vonatkozó további követelmények:

Avena spp. (vadzab fajok) 0 db/minta.

Anyarozs és üszög legfeljebb 0, 2%/minta lehet. "

4. számú melléklet a 16/2011. (III. 2.) VM rendelethez

"4. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez

Az ipari olaj- és rost növények vetőmagvainakforgalomba hozatali feltételei

Ezen melléklet előírásait az A. részben felsorolt fajok vetőmagvainak előállítására, minősítésére, valamint az ilyen vetőmagvaknak az Európai Unió határain belüli forgalomba hozatalára és - ha a fogadó fél eltérően nem rendelkezik-harmadik országba irányuló exportjára kell alkalmazni.

A. rész

FajEngedélyezett szaporítási fok
12
Barna mustár (Brassica juncea /L. / Czern. )Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok
Fehér mustár (Sinapis alba L. )Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok
Fekete mustár (Brassica nigra/L. / W. D. J. Koch)Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok,
kereskedelmi
Földimogyoró (Arachis hypogaea L. )Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok,
kereskedelmi
GyapotSzuperelit, Elit
(Gossypium hirsutum L., Gossypium barbadense L. )I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Káposztarepce (Brassica napus L. /partim/)Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok
Kender (Cannabis sativa L. )Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok
Kömény (Carum carvi L. )Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok
Len (olajlen, rostlen)Szuperelit, Elit
(Linum usitatissimum L. )I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok,
III. szaporítási fok
Mák (Papaver somniferum L. )Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok
Napraforgó (Helianthus annuus L. )Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok
RéparepceSzuperelit, Elit
(Brassica rapa L. var. silvestris /Lam. / BriggsI. szaporítási fok
Tarlórépa (Brassica rapa L. var. rapa)
Sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L. )Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok
Szója (Glycine max /L. / Merr. )Szuperelit, Elit
I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

A szuperelit szaporítási fokú vetőmag-előállításokat, amennyiben termésüket nem közvetlenül elit szaporítási fokú vetőmag-előállítás céljaira használják fel, továbbá az elit, az I., a II. és a III. szaporulati fokú vetőmag-előállításokat és termésüket hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni, és meg kell felelniük az A. részben foglalt követelményeknek.

Elit szaporítási fok hibrid fajták esetén:

a) az elit szaporítási fokú beltenyésztett vonal, melyet hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni és meg kell felelnie az A. rész elit szaporítási fokra vonatkozó feltételeinek,

b) elit szaporulati fokú alapanyag egyszeres keresztezés, amelyet három (TC) vagy négyvonalas (DC) keresztezésű hibridek létrehozására szántak; hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni és meg kell felelnie az A. rész elitre vonatkozó feltételeinek.

A vetőmag fajtaazonosságának és fajtatisztaságának kielégítőnek kell lennie. Az alább felsorolt fajok vetőmagjának a következő fajtatisztasági határértéknek kell megfelelnie.

Faj és szaporítási fokMinimális fajtatisztaság (%)
12
Gyapot
(Gossypium hirsutum L., Gossypium barbadense L. )
elit és szuperelit vetőmag99, 9
I. és II. szaporítási fokú vetőmag9, 5
Földimogyoró (Arachis hypogaea)
elit és szuperelit vetőmag99, 7
I. és II. szaporítási fokú vetőmag99, 5
Káposztarepce (Brassica napus),
Réparepce (Brassica rapa)
nem kizárólag takarmányozási célra szánt fajták,
elit és szuperelit vetőmag99, 9
I. szaporítási fokú vetőmag99, 7
Káposztarepce (Brassica napus),
Réparepce (Brassica rapa)
kizárólag takarmányozási célra szánt fajták,
Napraforgó (Helianthus annuus),
nem hibrid fajták, ideértve a komponenseiket is,
Fehér mustár (Sinapis alba)
elit és szuperelit vetőmag99, 7
I. szaporítási fokú vetőmag99, 0
Napraforgó (Helianthus annuus) hibrid fajták
elit vetőmag előállítása esetén:
beltenyésztett vonal99, 8
alapegyszeres apa99, 8
alapegyszeres anya99, 5
I. szaporítási fokú vetőmag előállítás esetén
apa99, 5
anya99, 0
Káposztarepce hibrid fajták
elit vetőmag előállítása esetén:
beltenyésztett vonal99, 9
alapegyszeres apa99, 9
alapegyszeres anya99, 8
I. szaporítási fokú vetőmag előállítás esetén
apa99, 7
anya99, 0
Len (Linum usitatissimum)
elit és szuperelit vetőmag99, 7
I. szaporítási fokú vetőmag98, 0
II. és III. szaporítási fokú vetőmag97, 5
Mák (Papaver somniferum)
elit és szuperelit vetőmag99, 0
I. szaporítási fokú vetőmag98, 0
Szója (Glycine max)
elit és szuperelit vetőmag99, 5
I. és II. szaporítási fokú vetőmag99, 0

Ezen feltételek biztosítására elsődlegesen a szántóföldi ellenőrzés követelményeit kell betartani. A már forgalomba hozott vetőmagvak fajtatisztaságának ellenőrző megállapítása szántóföldi fajtakitermesztéssel, illetve kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal történik.

B. rész

A szántóföldi ellenőrzés és minősítés részletes minőségi követelményei

1. Barna mustár(Brassica juncea /L. /Czern. )
Fehérmustár(Sinapis alba L. )
Fekete mustár(Brassica nigra /L. / W. D. J. Koch)
Káposztarepce(Brassica napus L. /partim/)
Réparepce(Brassica rapa L. var. silvestris /Lam. / Briggs)
Az ellenőrzések száma:fajtáknál 2,
hibrideknél 5.
Az ellenőrzések időpontja:fajták esetében:1. ellenőrzés virágzáskor
2. ellenőrzés éréskor
hibridekesetében:1. ellenőrzés kelés után, szárbaindulás előtt
2. ellenőrzés szárbainduláskor, virágzás előtt
3. ellenőrzés virágzás elején
4. ellenőrzés fővirágzás idején
5. ellenőrzés az apasorok kivágása után
Elővetemény-korlátozás:A megelőző 5 éven belül nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt.
A mintatér nagysága:100 m2.
A mintaterek száma:20 ha-ig: 4 db,
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.
Egyéb követelmények:Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük
az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

Hibridekesetén:

A hímsterilitás előírt mértéke min. 99% az elit és min. 98% az I. fokú vetőmag előállításánál. A szántóföldi ellenőrzés során a hímsterilitás megállapítása a virágok termékeny portok hiányára irányuló vizsgálata útján történik. A hibrid-előállításban felhasznált hímsteril anyai szülők hímsterilitását a fajta fenntartójának igazolnia kell. Az anyasorokban virágport hullató anyanövények aránya a termékenyülésre képes bibék megjelenése idején legfeljebb 0, 5% lehet.

Min. 1, 5 méter szélességű elválasztó sávot kell biztosítani az anyai és az apai pászták között.

A vizsgálat tárgyaEgységFajtákHibridek
ElitI.ElitI.
szaporítási fok
123456
Szigetelési távolság, más rokon fajoktól és
fajtáktól, legalább
méter50020015001000
Gyomosság, legfeljebbminősítő
szám
2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
Idegen fajta a mintaterek átlagában,
legfeljebb
növény
db
1313
Beltenyésztett vonalak, a mintaterek
átlagában, legfeljebb
%--0, 1-
Hibrid előállításhoz felhasznált
- apai komponensek, a mintaterek
átlagában, legfeljebb
--0, 10, 3
- anyai komponensek, a mintaterek
átlagában, legfeljebb
--0, 21, 0
FajtákHibridek
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.ElitI.
szaporítási fok
Idegen kultúr-és gyomnövények a
mintaterek átlagában, legfeljebb
növény
db
Arankafélék (Cuscuta spp. )0000
Galajfajok(Galium spp. )2525
Lórom fajok (Rumex spp. )1212
Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)3535
Vadrepce (Sinapis arvensis)1212
Vadzab (Avena spp. )0, 20, 50, 20, 5
Vírusos megbetegedésekminősítő3
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
Repcemozaik és fodros mozaikvírus
szám
(Savoia napi)
Baktériumos betegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Baktérumos feketeerűség (Xanthomonas
2
campestris)
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
Fehérpenészes rothadás (Sclerotinia
sclerotiorum)
Szürkepenészes rothadás (Botrytis
cinerea)
Alternária (Alternaria spp. )
2
Alternáriás feketefoltosság (Alternaria
brassicae)
Alternáriás szárazfoltosság (Alternaria
raphani)
Lisztharmat (Erysiphe spp. )
Peronoszpóra (Peronospora brassicae,
Parborascens)
Repcerák (Leptosphaeria maculans)
Rozsda (Puccinia spp. )

2. Tarlórépa (Brassica rapa L. var. rapa)

Dugvány esetén

Az ellenőrzés száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés a dugványok kifejlődésekor,

2. ellenőrzés válogatás után, kiültetés előtt.

Magtermő esetén

Az ellenőrzés száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzás idején,

2. ellenőrzés érés kezdetén.

Elővetemény-korlátozás: 5 év.

A mintatér nagysága: 200 db növény.

A mintaterek száma: 20ha-ig: 4db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: A vetőmagtermő tábla csak abban az esetben fogadható el minősítésre, ha a Beta nemzetségbe tartozó növények árvakelései nincsenek a táblán. Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Elválasztó sáv, legalább dugvány eseténméter2
Szigetelési távolság, más fajtától és egyéb
Brassica fajoktól, legalább magtermő esetén
500200
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
Idegen Brassica faj
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény
db
0
Idegen fajta
a mintaterek átlagában, legfeljebb
01
Felmagzó dugvány mintaterenként0
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Arankafélék (Cuscuta spp. )
Galajfajok (Galium spp. )
Lórom fajok (Rumex spp. )
Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)
Vadrepce (Sinapis arvensis)
Vadzab fajok (Avena spp. )
0
2
1
3
1
0, 2
0
5
2
5
2
0, 5
Baktériumos betegségek
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Fekete rothadás (Xanthomonas campestris)
Gyökérgolyva (Plasmodiophora brassicae)
Gyökérfarok rothadás (Pseudomonas campestris)
%5
Gombás megbetegedések
a mintaterek átlagában legfeljebb
Lisztharmat (Erysiphe communis)
minősítő szám2

3. Napraforgó (Helianthus annuus L.)

Szabadelvirágzású fajták és hibridek apai szülő komponensei

Az ellenőrzések száma: 3.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés (fővirágzás előtti ellenőrzés) a virágzás kezdetén amikor a virágzás az anyasorok növényeinek legfeljebb 5-10%-án kezdődött meg,

2. ellenőrzés (virágzási ellenőrzés) fővirágzás időszakában, amikor a virágzás 50-60%-os,

3. ellenőrzés (érési ellenőrzés) a betakarítás előtt 5-7 nappal. Elővetemény-korlátozás: A napraforgó vetőmag-előállítását csak olyan táblán szabad elvégezni, amelyen napraforgót a megelőző öt évben semmilyen célra nem termeltek.

A mintatér nagysága: 100 növény folyamatos leszámolása (keresztezéssel történő vetőmag-előállításban anya és apasorokban külön-külön).

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Hibridek és hibridek anyai szülő komponensei

Az ellenőrzések száma: 5.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés (virágzás előtti ellenőrzés) bimbós állapotban,

2-4. ellenőrzés (virágzási ellenőrzések):

2. ellenőrzés: a virágzás kezdeti időszakában, amikor a virágzás megkezdődött az anyasorok növényeinek 5-10%-án,

3. ellenőrzés a vetőmagtermő növényállomány termékenyülésének ideje alatt,

4. ellenőrzés a vetőmagtermő növényállomány termékenyülésének ideje alatt,

5. ellenőrzés (érési ellenőrzés) a virágzást követően, a betakarítás előtt 5-7 nappal.

Elővetemény-korlátozás: A napraforgó vetőmag-előállítását csak olyan táblán szabad elvégezni, amelyen napraforgót a megelőző öt évben semmilyen célra nem termeltek.

A mintatér nagysága: 100 növény folyamatos leszámolása (keresztezéssel történő vetőmag-előállításban anya és apasorokban külön-külön).

A mintaterek száma:

Terület (ha)Mintaterek száma (db)
8 vagy kevesebb5
8, 1-168
16, 1-2510
25, 1-4015
40, 1-6020
60, 1-8525
85, 1 vagy több30

Hibridek elit vetőmagjának kell tekinteni az áruhibrid vetőmag-előállítására kiadott szülői komponens vetőmagját.

Hibridek I. szaporítási fokú vetőmagjának kell tekinteni az árutermesztés alapját képező Hibrid F1 vetőmagját - a kombináció típusától függetlenül - amelyek a Nemzeti Fajtajegyzékben szerepelnek.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

Az azonos apával, de eltérő anyával történő keresztezéssel végzett napraforgó vetőmag-előállítás megengedett. Ebben az esetben a szigetelési távolságon belül levő napraforgó vetőmag-előállító táblákat egymásra nézve kölcsönösen szigeteltnek kell tekinteni. Ilyenkor az eltérő fajtájú anyasorokat elválasztó apasorok számát legalább 4 sorral meg kell növelni.

Virágport hullató, fajtaazonos egyednek kell értékelni a steril anyasorokban azt a növényt, amelynek tányérján legalább két körben látható fekete porzó.

A keresztezéssel végzett napraforgó vetőmag-előállításokban a virágzást befejezettnek kell tekinteni, ha az anyai növényállományban már nincs ki nem nyílott tányér. Az anyai növényállományból a ki nem nyílott tányérokat legkésőbb az 5. ellenőrzésig el kell távolítani. A hímsteril anyai szülőn előállított, árutermesztés célját szolgáló vetőmagtermést a fertilis analóg termésével a vetőmagüzemben a tisztítást megelőzően maximum 2: 1 arányban kell keverni.

A bázis vetőmaggal szemben támasztott fajtatisztasági követelmény

Az első szaporítási fokú hibrid F1 vetőmag-előállító tábla anya és apasoraiban az összes idegen növények aránya az 5%-ot nem haladhatja meg, amelyet az első ellenőrzésen minősíteni kell. Az apasorok eltávolításának ellenőrzése

A keresztezéssel végzett napraforgó elit és I. szaporítási fokú vetőmag-előállítások apasorainak növényállományát legkésőbb az 5. ellenőrzésig maradéktalanul el kell távolítani. Mintavételi kötelezettség gélelektroforézises vizsgálat céljára

A fajtatisztaság további ellenőrzése céljából gélelektroforézises vizsgálatot kell végezni, kivéve, ha a vetőmag-előállítás zárt körzetben vagy szabadelvirágzású fajtáknál legalább 1000 m, szülői komponens vetőmag-előállításnál legalább 3000 m, illetve áruhibrid-előállítás legalább 1000 m szigetelési távolság mellett történik.

A vizsgálathoz a vetőmag-előállító tábláról kell mintát venni. A magot érlelt növényeknél az idegen pollenforrás irányába eső 3 pászta szélességnyi növényállományból, illetve szabadelvirágzású fajták és apai szülőkomponensek esetében idegen pollenforrás irányába eső 10 pászta szélességnyi növényállományból 1 db 2 kg-os mintát kell venni. A gélelektroforézises vizsgálattal megállapított fajtatisztaságot az alábbi határérték alkalmazásával kell minősíteni:

a) elit szaporítási fok esetén: nem fajtaazonos legfeljebb 5%,

b) I. szaporítási fok esetén: nem fajtaazonos legfeljebb 10%

A határértéket meghaladó mértékű idegentartalom esetén a vetőmag-előállító tábla minősítése alkalmatlan, termése vetőmagként nem minősíthető és nem forgalmazható.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Szigetelési távolság
Szabadelvirágzású fajták esetén, legalább
méter750500
Hibridek és hibrid szülő komponensek esetén, legalább1500500
Gyomosság, legfeljebbminősítő
szám
2
Kultúrállapot, legalább
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
értékszám4
Idegen fajta, a mintaterek átlagában legfeljebb,
összesen
Szabadelvirágzású fajták
%0, 21
Hibrid és keresztezéses hibrid szülő komponensek
esetén
- Idegen fajta az anyasorokban az érési ellenőrzésen0, 51, 0
- Virágport hullató idegen fajta az apasorokban egy-egy
virágzási ellenőrzésen
0, 10, 2
- Virágport hullató idegen fajta az apasorokban a
virágzási ellenőrzéseken összesen
0, 20, 5
- Virágport hullató fajtaazonos növény az anyasorokban
egy-egy virágzási ellenőrzésen
0, 20, 2
- Virágport hullató fajtaazonos növény az anyasorokban
a virágzási ellenőrzéseken összesen
0, 50, 5
- Virágport hullató idegen fajta az anyasorokban a
virágzási és érési ellenőrzéseken összesen
0, 5
Idegen fajta nem keresztezéses hibrid szülő
komponensek esetén a mintaterek átlagában legfeljebb
0, 2
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény
db
Arankafélék (Cuscuta spp)
Szádor fajok (Orobanche spp. )
Fenyércirok (Sorghum halepense)
Vadzab (Avena spp. )
Szerbtövis (Xanthium spp. )
a mintaterek átlagában összesen, legfeljebb
0
0
0, 2
0, 2
1
5
0
0
0, 5
0, 5
2
10
Beléndek(Hyosciamus niger)
Csattanó maszlag (Datura stramonium)
Foltos bürök (Conium maculatum)
Galajfajok (Galium spp. )
Lórom fajok (Rumex spp. )
Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb az utolsó
ellenőrzéskor
növény
%
Diaporte (Diaporthe helianthii)
a tányéron
a száron
Peronoszpóra (Plasmopara halstedii)
Szürkepenész (Botrytis cinerea) és
Fehérpenész (Sclerotinia sclerotiorum) összesen
3
30
0, 2
10

4. Len /olajlen és rostlen/ (Linum usitatissimum L.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor

2. ellenőrzés éréskor

Elővetemény korlátozás: Nincs.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit € fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük. III. fokú szaporítás esetén a határértékeknek legalább a II. fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Elválasztó sáv, legalábbm2
Gyomosság, legfeljebbminősítő
szám
2
Fejlettség, legalábbértékszám3
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebbnövény024
Idegen kultúr-és gyomnövények a mintaterekdb
átlagában, legfeljebb
Arankafélék (Cuscuta spp. )00
Réti ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides)12
Szédítő vadóc (Lolium temulentum)12
Szulák keserűfű-fajok (Polygonum convolvulus)515
Vadzab fajok (Avena spp. )0, 20, 5
a mintaterek átlagában, összesen legfeljebb515
Borsmustár (Eruca sativa)
Duzzadt gomborka (Camelina alyssum)
Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)
Sinapis és Brassica fajok
Gombabetegségek a mintaterek átlagában%
együttesen legfeljebb
Polispórás szárbarnulás és szártörés
(Polyspora lini)
Lenragya vagy pazmo (Septoria linicola)
- olajlen esetén510
- rostlen esetén05
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebbminősítő2
Lenfenésedés (Colletotrichum lini) Lenrozsdaszám
(Melampsora lini) Fuzáriumos hervadás
(Fusarium oxysporum f. lini)

5. Szója (Glycine max/L. /Merr.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés éréskor.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző két éven belül hüvelyeseket és lucernaféléket nem termesztettek.

A mintatér nagysága: 200 db növény.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az el€(E) fokú szaporítás határértékeivel.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Elválasztó sáv, legalábbm2
Gyomosság, legfeljebbminősítő
szám
2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebbnövény2510
Idegen kultúr- és gyomnövények a mintaterek
átlagában, legfeljebb
Aranka-félék (Cuscuta spp.)
Vadzab fajok (Avena spp.) a mintaterek
átlagában összesen, legfeljebb
Beléndek(Hyosciamus niger)
Csattanó maszlag (Datura stramonium)
Fenyércirok (Sorghum halepense)
Galaj-félék (Galium spp.)
Selyemmályva (Abutilon spp.)
db0
0, 2
1
0
0, 5
3
0
0, 8
5
Vírusos megbetegedések a mintaterek
átlagában, legfeljebb Marmor manifestum
%10
Baktériumos betegségek a mintaterek
átlagában, együttesen legfeljebb
Szója baktériumos fekélye (Xanthomonas
phaseoli var. sojense)
Szója baktériumos sárgaudvaros foltossága
(Pseudomonas glycinea)
minősítő
szám
2
Gombabetegségek a mintaterek átlagában,
legfeljebb
Barna szárrothadás (Phialophora gregata)
Fitoftórás gyökér- és szárrothadás
(Phytophtora megasperma f. sp. glycinea)
Hüvely- és szárragya (Diaporthe phaseolorum)
Peronoszpóra (Peronospora manshurica)

6. Földimogyoró (Arachis hypogaea L.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés éréskor. Elővetemény-korlátozás: Nincs.

A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Elválasztó sáv, legalábbm2
Gyomosság, legfeljebbminősítő
szám
2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebbnövény01, 53
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Aranka-félék (Cuscuta spp. )
Vadzab fajok (Avena spp. )
a mintaterek átlagában összesen, legfeljebb
Csattanó maszlag (Datura stramonium)
Beléndek(Hyosciamus niger)
db0
0,2
1
0
0,5
3
0
0,8
5
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Levélfoltosság (Cercospora personata)
Fuzárium (Fusarium spp.)
Rozsda (Puccinia arachidis)
minősítő
szám
2

7. Kender (Cannabis sativa L.)

Szabadelvirágzású fajták esetén:

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés a virágzás kezdetén,

2. ellenőrzés a magéréskor.

Hibridek esetén:

Az ellenőrzések száma: 5.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés az anyasorok hímegyedeinek virágzása előtt kis bimbós állapotban,

2. ellenőrzés a virágzás kezdetén, amikor a virágzás aránya 10-15%,

3. ellenőrzés a fővirágzás időszakában, amikor a virágzás aránya 50-60%,

4. ellenőrzés virágzás végén, amikor a hímtelenítést az anyasorokban be lehet fejezni,

5. ellenőrzés magéréskor.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző két évben kendert nem termesztettek az adott táblán.

A mintatér nagysága: 100 db növény.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Hibrid esetében mind az anya-, mind az apasorokban ugyanannyi mintateret kell kijelölni.

Egyéb követelmények: A szuperelit fokú szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

A szigetelési távolságon belül előforduló vadkendert és árvakelést virágzás előtt ki kell irtani.

Idegen fajtának számít az egylaki kenderben a kétlaki, kétlaki kenderben az egylaki egyed, valamint a habitusában vagy színében jól megkülönböztethető egyed is.

A fejlettséget és a kiegyenlítettséget a hibridekesetében a második ellenőrzéskor kell először elbírálni.

A keresztezéssel végzett vetőmag-előállításban az idegen tő az apasorokban összesen legfeljebb 0, 1% lehet.

Hímtelenítési hibának számít az 5 cm-nél hosszabb, virágzó fő- vagy oldalág. A még nem virágzó idegen egyed nem számít idegen fajtának, ill. hímtelenítési hibának.

A szádor irtását a magkötés előtt kell elvégezni.

A fehér és szürke penészgombától fertőzött növények hibának minősülnek, ha a növény szárán kívül vagy belül szkleróciumok képződnek vagy penészbevonat látható a száron.

Szabadelvirágzású fajtákHibrid
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.ElitI. és II.
szaporítási fok
1234567
Szigetelési távolság, legalábbméter10002001500500
egylaki kender esetén50001000--
Gyomosság, legfeljebbminősítő
szám
2
Fejlettség, legalább Kiegyenlítettség,
legalább Kultúrállapot, legalább
értékszám4
Idegen fajta a mintaterek átlagában,
összesen legfeljebb
növény
db
00, 20, 501, 3
- Virágzó hímkender az---0, 31, 0
anyasorokban
-Virágzó hímkender az---0, 62, 0
anyasorokban, a virágzási
ellenőrzéseken összesen
- Vadkender (Cannabis sativa L. )0
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, összesen
legfeljebb
Apró szulák (Convolvulus arvensis)
15
Sövényszulák(Calystegia sepium)
Szulák keserűfű (Polygonum
convolvulus)
Gombabetegségek510152525
a mintaterek átlagában, együttesen
legfeljebb
Fehérpenészes rothadás (Sclerotinia
sclerotiorum)
Szürkepenészes rothadás (Botrytis
cinerea)
a mintaterek átlagában, legfeljebbminősítő
Peronoszpóra (Pseudoperonospora
cannabina)
szám2

8. Sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.)

Kömény (Carum carvi L.)

Mák (Papaver somniferum L.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés éréskor (kivéve vegetatív szaporítású növényeknél, ahol felszedéskor, tőosztáskor)

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben nem termesztettek azonos fajú növényt.

A mintatér nagysága: 100 m2.

Mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.
szaporítási fok
1234
Elválasztó sáv, legalábbméter2
Szigetelő távolság
más fajtától, legalább (kivétel vegetatív szaporítás)
400200
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám43
Idegen fajta,
a mintaterek átlagában, legfeljebb
0, 55
Sziromszáradásos növény máknál, a mintaterek
átlagában, legfeljebb
8
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény
db
Aranka-félék (Cuscuta spp. )
Vadzab fajok (Avena spp. )
0
0, 2
0
0, 5
a mintaterek átlagában összesen, legfeljebb
Beléndek(Hyosciamus niger)
Csattanó maszlag (Datura stramonium)
Foltos bürök (Conium maculatum)
12
mák esetén a mintaterek átlagában, legfeljebb
Réti ecsetpázsit (Allopecurus myosuroides)
Selyemmályva (Abutilon spp. )
0, 5
0, 5
1
1
sáfrányos szeklice estén a mintaterek átlagában,
legfeljebb
Galaj-félék (Galium spp. )
Szádor-fajok (Orobanche spp. )
0, 5
0, 2
1
0, 5
konyhakömény esetén a mintaterek átlagában összesen,
legfeljebb
Szulák-fajok (Polygonum spp. )
Tarackbúza (Agropyron repens)
25
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
minősítő szám2
Kártevők
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
%15

9. Gyapot (Gossypium hirsutum L., Gossypium barbadense L.)

Szabadelvirágzású fajták esetén:

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés éréskor

Hibridek esetén:

Az ellenőrzések száma: 5.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzás kezdetén,

2. ellenőrzés a fővirágzás idején,

3. ellenőrzés a virágzás végén,

4. ellenőrzés apai szülő növények kivágása után,

5. ellenőrzés éréskor.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben nem termesztettek azonos fajú növényt

A mintatér nagysága: 100 db növény

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db

Hibrid esetében mind az anya-, mind az apasorokban ugyanannyi mintateret kell kijelölni.

Egyéb követelmények: A szuperelit fokú szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.

A szántóföldi ellenőrzés során a hímsterilitás megállapítása a virágok termékeny portok hiányára irányuló vizsgálata útján történik. A termékeny portok jelenléte elit szaporítási fokú vetőmagelőállítás esetén legfeljebb 0, 1%, I. és II. szaporítási fok esetében legfeljebb 0, 3%.

Szabadelvirágzású fajtákHibrid
A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.ElitI.
szaporítási fok
1234567
Szigetelési távolság, legalább
- G. hirsutum esetében
- G. barbadense esetében
méter100
200
30
200
-800
800
Gyomosság, legfeljebbminősítő
szám
2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
Idegen fajta a mintaterek átlagában,
összesen legfeljebb
%0, 10, 20, 30, 10, 5
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, összesen
legfeljebb
Csillagpázsit (Cynodon dactylon)
Kakaslábfű (Echinocloa crusgalli)
növény
db
10
Gombabetegségek a mintaterek
átlagában, együttesen legfeljebb
Xanthomonas spp.
Fusarium spp.
Phytophthora spp.
510152525
Kártevők a mintaterek átlagában,
legfeljebb
minősítő
szám
2

C. rész

A vetőmagvizsgálat és -minősítés részletes minőségi követelményei

I. Mintavétel

FajEgy tétel
legnagyobb
tömege tonna
(t)
Kiszerelt
csomagolási
egységek
tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
legalább
(kg)
Laboratóriumi
minta
legalább
(g)
Tisztaság-
vizsgálati
minta
legalább
(g)
Idegenmag-
vizsgálati
minta
(g)
1234567
Barna mustár (Brassica juncea)1052100440
Fehér mustár (Sinapis alba)105540020200
Fekete mustár (Brassica nigra)1052100440
Földimogyoró (Arachis hypogaea)301010100010001000
Gyapot (Gossypium hirsutum L.,
Gossypium barbadense L. )
25101010003501000
Káposztarepce (Brassica napus)105520010100
Kender (Cannabis sativa)105560060600
Kömény (Carum carvi)1012200880
Mák (Papaver somniferum)101250110
Napraforgó (Helianthus annuus)25101010002001000
Len /olajlen és rostlen/
(Linum usitatissimum)
105530015150
Réparepce (Brassica rapa var.
silvestris)
Tarlórépa (Brassica rapa var. rapa)
1055200770
Sáfrányos szeklice (Carthamus
tinctorius)
251290090900
Szója (Glycine max)30101010005001000

A maximális tételsúly nem léphető túl 5%-nál nagyobb mértékben.

II. Vetőmagvizsgálati és -minősítési határértékek

A forgalomba hozott vetőmagtételeknek meg kell felelniük az alább felsorolt feltételeknek. A vetőmagvizsgálat az érvényes magyar módszertani szabványokalapján történik.

FajCsírázó-
képesség
legalább
%
TisztaságIdegenmag-tartalom legfeljebb (db/minta)
Tisztaság
legalább
%
Idegenmag-
tartalom
legfeljebb
(tömeg%)
Idegenmag-
tartalom
legfeljebb
Avena fatua,
Avena
ludoviciana,
Avena
sterilis
Cuscuta
spp.
Raphanus
rapha-
nistrum
Rumes spp.
(Rumex
acetosella
kivételével)
Alopecurus
myosuroides
Lolium
remotum
Nedvesség-
tartalom
legfeljebb
(%)
123456789101112
Barna mustár
(Brassica juncea)
85980, 30010211, 0
Fehér mustár
(Sinapis alba)
85980, 30010211, 0
Fekete mustár
(Brassica nigra)
85980, 30010211, 0
Földimogyoró
(Arachis hypogaea)
7099-50011, 0
Gyapot
(Gossypium hirsutum L, Gossypium
barbadense L. )
8098150014, 5
Káposztarepce
(Brassica napus)
85980, 30010211, 0
Kender
(Cannabis sativa)
7598-300012, 0
Kömény
(Carum carvi)
709725001012, 0
Len
- rostlen
-olajlen
(Linum usitatissimum)
92
85
99
99
15
15
0
0
0
0
4
4
2
2
9, 0
Mák
(Papaver somniferum)
809825009, 0
Napraforgó
(Helianthus annuus)
859850010, 0
Réparepce
(Brassica rapa var. silvestris)
Tarlórépa
(Brassica rapa var. rapa)
85980, 30010211, 0
FajCsírázó-
képesség
legalább
%
TisztaságIdegenmag-tartalom legfeljebb (db/minta)
Tisztaság
legalább
%
Idegenmag-
tartalom
legfeljebb
(tömeg%)
Idegenmag-
tartalom
legfeljebb
Avena fatua,
Avena
ludoviciana,
Avena
sterilis
Cuscuta
spp.
Raphanus
rapha-
nistrum
Rumes spp.
(Rumex
acetosella
kivételével)
Alopecurus
myosuroides
Lolium
remotum
Nedvesség-
tartalom
legfeljebb
(%)
123456789101112
Sáfrányos szeklice
(Carthamus tinctorius)
7598-50011, 0
Szója
(Glycine max)
8098-50014, 0

A kender és a sáfrányos szeklice vetőmagban nem lehet jelen Orobanche spp.; az Orobanche spp. egyetlen magjánakjelenléte egy 100 gramm tömegű mintában azonban nem tekintendő szennyeződésnek, amennyiben egy második, 200 gramm tömegű mintában az Orobanche spp. egyetlen magja sincs jelen.

Vetőmagvak magegészségi követelményei

FajKárosító szervezetek
A károsító szervezetekkel fertőzött vetőmagok számának százalékos
aránya
Sclerotinia
sclerotiorum
(a szklerócium,
illetve a törött
szklerócium maximális
megengedett száma
az idegenmag-
vizsgálati mintában)
Botrytis spp.Alternaria spp.,
Ascochyta linicola
(syn. Phoma linicola),
Colletotrichum lini,
Fusarium spp.
Platyedra gossypiella
12345
Fehér mustár
(Sinapis alba)
5
Gyapot
(Gossypium hirsutum L.,
Gossypium barbadense L. )
1
Káposztarepce
(Brassica napus)
10
Kender
(Cannabis sativa)
5
Len
(Linum usitatissimum)
55
Napraforgó
(Helianthus annuus)
510
Réparepce
(Brassica rapa var. silvestris)
5

Megjegyzés: A szója vetőmagtételekre vonatkozó további előírások

1. A Pseudomonas syringae pv. glycinea vonatkozásában vetőmagtételenként legalább 5000 magból álló, 5 részmintára osztott mintán belül az említett károsító szervezet által fertőzöttnek bizonyult részminták száma nem haladhatja meg a 4-et.

Amennyiben mind az öt részmintában gyanús telepeket találnak, minden egyes részminta esetében a tetszés szerinti táptalajon izolált gyanús telepeket megfelelő biokémiai vizsgálatokkal kell igazolni.

2. A Diaporthe phaseolorum vonatkozásában a fertőzött vetőmagok számának aránya nem haladhatja meg a 15%-ot.

3. A hulladéknak a nemzetközi vizsgálati módszerekkel összhangban meghatározott tömegszázaléka nem haladhatja meg a 0, 3%-ot.

D. rész

I. Vetőmag-minősítésben részesíthető növényfajok

Az alábbi növényfajok vetőmagjai vetőmag-minősítésben részesíthetőek.

FajnévEngedélyezett szaporítási fok
12
Dohány (Nicotiana tabacum L. )Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
Négermag (Guizotia abyssinica L. )Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok
kereskedelmi

II. A szántóföldi ellenőrzés és minősítés részletes minőségi követelményei

1. Dohány (Nicotiana tabacum L.)

Az ellenőrzések száma: 1.

Az ellenőrzés időpontja: Teljes virágzáskor.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben dohányt és a burgonyafélék családjába tartozó növényt (paprika, paradicsom, burgonya, tojásgyümölcs), kabakos növényt (uborka, dinnye, tökfélék) és lucernát nem termesztettek.

A mintatér nagysága: 200 db növény.

Mintaterek száma: 4, vagy minden növény.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

Megjegyzés: Hibriddohány-vetőmag a citoplazmásan hímsteril vagy kasztrált anyai szülők és (fertilis) apai szülők keresztezésével előállított vetőmag. A hímsteril dohányfajtát beltenyésztéssel vagy egyéb úton állítják elő, porzója nincs vagy virágzatában nem képződik termékenyítésre képes virágpor (pollen), de bibéje termékenyülésre képes.

A hímtelenítés vizsgálata

Mind a hímsteril alapanyag, mind pedig a hibrid F1 előállító tábláján a hímsterilitást a kinyílott és az elbírálható virágok portokjainak meglétén, illetve a portokok csökevényessége alapján kell vizsgálni.

A megporzott virágok jelölésének ellenőrzése

Csak azok a megporzott virágok maradhatnak meg termést hozó tokoknak, amelyeken 2 csészelevél letépésével a kézi beporzás jelölve van, a megporzás előtt kinyílott és meg nem termékenyített vagy önbeporzott virágokat le kell tépni, kivéve a hímsteril növényeket, ahol nincs szükség a beporzás jelölésére sem.

Szigetelési távolság

Vektorháló alatti termesztésnél a vetőmag-előállítást szigeteltnek kell tekinteni. Idegenelés tevékenység

Az idegen töveket a virágzás kezdetéig el kell távolítani, ennek hiányában a vetőmag-előállítást alkalmatlannak kell minősíteni.

Védekezés baktériumos megbetegedésekkel szemben

A baktériumos betegségekkel szembeni védekezés kötelező, elmulasztása kizáró ok.

A vizsgálat tárgyaEgységElit fertilis fajtákAlapanyag és árutermelés célját szolgáló
hibrid F1hímsteril
szaporítási fok
12345
Szigetelési távolság, legalább
- más fajtáktól (vetőmag- és árutermő dohány
között)
méter1000-
Elválasztó sáv, legalább2
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebbnövény
db
0
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Aranka-fajok (Cuscuta spp. )
Vadzab-fajok (Avena spp. )
0
0, 2
0
0, 5
0
0, 5
A vizsgálat tárgyaEgységElit fertilis fajtákAlapanyag és árutermelés célját szolgáló
hibrid F1hímsteril
szaporítási fok
12345
Vírusbetegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Dohány-gyűrűsfoltosság vírusa
(Tobacco ringspot vírus)
%0, 5
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Burgonya Y vírus (Potato virus Y)
Dohány-mozaikvirus (Tobacco mosaik virus)
Sztolbur mikoplazma (Stolbur phytoplasma)
10
Baktériumos betegségek
a mintaterek átlagában, legfeljebb
Dohányvész (Pseudomonas tabaci)
növény
db
0, 30, 60, 6
Gombabetegségek
a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Alternária (Alternária tabaci)
Dohány-peronoszpóra (Peronospora tabacina)
Lisztharmat (Erysiphe cichoracearum)
%15

2. Négermag (Guizotia abyssinica L.)

Az ellenőrzések száma: 2.

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés virágzáskor,

2. ellenőrzés éréskor.

Elővetemény-korlátozás: A megelőző 2 évben nem termesztettek azonos vagy rokon fajú növényt. A mintatér nagysága: 100 m2.

A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

A vizsgálat tárgyaEgységElitI.II.
szaporítási fok
12345
Szigetelési távolság, legalábbméter500200100
Gyomosság, legfeljebbminősítő szám2
Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám4
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebb00, 31, 0
Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db
Aranka-fajok (Cuscuta spp. )
Mezei aszat (Cirsium arvense)
Vadzab-fajok (Avena spp. )
0
1
0, 2
0
4
0, 5
0
8
0, 8

III. A vetőmagvizsgálat és minősítés részletes minőségi követelményei

1. Mintavétel

FajEgy tétel
legnagyobb
tömege tonna
(t)
Kiszerelt
csomagolási
egységek
tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
legalább
(kg)
Laboratóriumi
minta legalább
(g)
Tisztaság-
vizsgálati minta
legalább
(g)
Idegenmag-
vizsgálati minta
(g)
1234567
Dohány
(Nicotiana tabacum)
100, 52250, 55
Négermag
(Guizotia abyssinica)
50, 551001050

A maximális tételsúly nem léphető túl 5%-nál nagyobb mértékben.

2. Vetőmag-vizsgálati és-minősítési határértékek

A forgalomba hozott vetőmagtételeknek meg kell felelniük az alább felsorolt feltételeknek. A vetőmagvizsgálat az érvényes magyar módszertani szabványok alapján történik.

2. Vetőmag-vizsgálati és-minősítési határértékek

A forgalomba hozott vetőmagtételeknek meg kell felelniük az alább felsorolt feltételeknek. A vetőmagvizsgálat az érvényes magyar módszertani szabványok alapján történik.

FajSzaporítási fokCsírázó-
képesség
legalább
%
Tisztaság
legalább
%
Idegen mag legfeljebb
db/minta
Nedvesség-
tartalom
legfeljebb
%
ÖsszesAvena spp.
Cuscuta spp.
1234567
Dohány
(Nicotiana tabacum)
Szuperelit - Elit
I. fok
8098, 05010, 0
Négermag
(Guizotia abyssinica)
Szuperelit - Elit
I-II. fok
8098, 510012, 0

Tartalomjegyzék