342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 35. §-ában,

a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az 1. és 7. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Biztkr.) 1/A. §-a a következő 5. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. megszolgált bruttó díj: egy adott időszakra vonatkozóan azon díjak összege, amelyek a biztosító által az adott időszakban fedezett kockázatokhoz kapcsolódnak."

2. § A Biztkr. a "Konszolidált éves beszámoló" alcímet követően a következő alcímmel és 16/A. §-sal egészül ki:

"Könyvvizsgálati kötelezettség

16/A. § A biztosító a Tv. könyvvizsgálati kötelezettségre vonatkozó előírásait köteles alkalmazni azzal, hogy a biztosítóként működő, a Tv. 154/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe nem mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól."

3. § A Biztkr. "Hatályba léptető rendelkezések" alcíme a következő 18/B. §-sal egészül ki:

"18/B. § A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 16/A. §-t először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámoló könyvvizsgálata során kell alkalmazni."

4. § A Biztkr. 3. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

5. § A Biztkr. "Hatályba léptető rendelkezések" alcím címe helyébe a "Záró rendelkezések" alcím cím lép.

6. § Hatályát veszti a Biztkr. 19. §-ának "Az Európai Unió jogának való megfelelés" alcíme.

2. Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr.) bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

"A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyházak - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Etv.) biztosított - autonómiáját figyelembe véve a következőket rendeli el:"

8. § Az Ekr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vállalkozási tevékenységet is folytató egyházi jogi személy a Tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével

a) olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői szakképesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy aki a Tv. 152/B. §-a szerinti bejelentést tett, vagy

b) olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az a) pontban meghatározott követelményeknek."

9. § Az Ekr. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított 11. § (1) bekezdését először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § 1. pontjával megállapított 12. § (1) bekezdését először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § 2. pontjával megállapított 12. § (1) bekezdését először a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni."

10. § Az Ekr.

1. 12. § (1) bekezdésében a "100 millió forintot" szövegrész helyébe "200 millió forintot",

2. 12. § (1) bekezdésében a "200 millió forintot" szövegrész helyébe "300 millió forintot" szöveg lép.

3. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

11. § A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "(3) A pénztár eseti (évközi) beszámolót köteles készíteni, ha a Felügyelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény alapján elrendelte."

12. § Az Mnykr. 24. § (11) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Likviditási és kockázati céltartalékként kell a mérlegben kimutatni az Mpt. 58. §-a, valamint az Mpt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján képzett céltartalékokat, továbbá a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalékokat. A likviditási és kockázati céltartalékon belül elkülönítetten kell a mérlegben kimutatni:]

"f) az azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának fedezetére az átmenetileg függő befizetésként nyilvántartott pénzeszközök befektetéséből származó, realizált hozambevételekből a befizetések azonosításakor az egyéni számlán jóváírt tagdíj célú bevételek időarányos hozamának pótlása céljából képzett tartalékot, valamint a be nem azonosított befizetések befektetése esetén az értékelési különbözetből képzett céltartalékot."

13. § (1) Az Mnykr. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Rövid lejáratú kötelezettségnek minősül az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó, a pénztár által elismert - általános forgalmi adót is tartalmazó - kötelezettség, a vevőtől kapott előleg, valamint a munkavállalókkal, az adóhatósággal, a társadalombiztosítással, a Felügyelettel és az Alappal szemben keletkezett rövid lejáratú kötelezettség, továbbá a le nem zárt határidős és opciós ügyletek biztosítékaként kapott pénzeszközökből eredő, valamint az értékpapír kölcsönbe adásakor a pénzben kapott óvadék miatti kötelezettség. Idetartozik a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes, visszafizetendő törlesztés összege, továbbá a más pénztárba átlépő pénztártag részére fizetendő, a tag követelésének megfelelő összeg, amelyet a pénztár az átvevő pénztár részére már leigazolt, de pénzügyileg még nem rendezett, valamint a pénztár elszámolási betétszámláján jóváírt, de pénztári tartalékokra még fel nem osztott azonosítatlan (függő) befizetések összege."

(2) Az Mnykr. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A rövid lejáratú kötelezettségek között azonosítatlan függő befizetésként kell kimutatni a pénztár elszámolási betétszámláján jóváírt, de a pénztár tartalékaira még fel nem osztható azonosítatlan (függő) befizetések összegét, amíg annak azonosítása vagy visszautalása meg nem történik."

14. § (1) Az Mnykr. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pénztár eredménykimutatása a következő fő részekből áll:

A) Pénztár működési tevékenysége,

B) Pénztári szolgáltatások fedezete,

C) Likviditási és kockázati fedezet."

(2) Az Mnykr. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A likviditás (a pénztár fizetőképessége), a demográfiai kockázatok, a saját tevékenységi kockázatok, az azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának, valamint az egyéb kockázatokfedezetével összefüggésben az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetéből, továbbá a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegéből kell céltartalékot képezni."

15. § Az Mnykr. 36. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az eredménykimutatásban külön soron be kell mutatni az azonosítatlan (függő) befizetések befektetéséből származó bevételeket és ráfordításokat."

16. § (1) Az Mnykr. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákat és a szolgáltatási számlákat kötelezettség és kötelezettség teljesítése alszámlákra bontva kell vezetni. A szolgáltatási számla alszámláit járadéktípusonként megbontva kell megnyitni. Az egyéni számlához kapcsolódóan pénztártagonként analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az egyéni számla analitika nyilvántartása forintban és elszámoló egységben történik. Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell bevételi és kiadási jogcímek szerinti megbontásban, időrendi sorrendben, egységes szerkezetben a jóváírásokat és terheléseket - a 24. § (15) bekezdés a) és b) pontja szerinti megbontásban - forintban, valamint a jóváírások és terhelések különbözetének összegében az adott időszak végén a pénztártagnak a pénztárral szemben fennálló, elismert követelését. Az egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetet a pénztártagonként vezetett analitikus nyilvántartásban nem kell a 24. § (6) bekezdés szerinti jogcímeken alábontani. Az egyéni számla egyenlege az aktuális elszámoló egységek számának és az elszámoló egységek árfolyamának szorzatával egyezik meg. Az egyéni számla időszak végén forintban kimutatott egyenlegének meg kell egyeznie az elszámoló egység darabszáma és árfolyama alapján számított egyenlegével. Az egyéni számlákról vezetett analitikus nyilvántartás adatainak a fedezeti tartalék egyéni számla részének kimutatására szolgáló főkönyvi számlák egyenleg adataival szolgáltatási célú bevételek - kivéve a 24. § (6) bekezdés ac) pontja szerinti összeget - és a befektetési tevékenység 24. § (15) bekezdés b) pontja szerinti eredménye megbontásban való egyezőségét havi szinten biztosítani kell. A pénztárnak az egyezőséget főkönyvi és analitikus nyilvántartásai felhasználásával napi szinten is igazolnia kell a havi zárással lezárt hónapok vonatkozásában."

(2) Az Mnykr. 42. § (16) és (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) Az azonosítatlan (függő) befizetések azonosításkor annak összegét tagdíjbevételként kell elszámolni az egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkentésével egyidejűleg.

(17) Az azonosítatlan (függő) befizetések azonosításakor, azok befektetéséből származó nettó hozam likviditási és kockázati tartalékban kimutatott összegét az egyéni számlán belül a hozambevételekből képzett céltartalékra kell átvezetni."

17. § Az Mnykr. 42/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Mbr.-ben meghatározott befektetési formákba eszközölt működési, fedezeti, valamint likviditási és kockázati célú befektetések mérlegfordulónapra, valamint a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott, (kamatozó értékpapírok, diszkont értékpapírok esetében a felhalmozott kamatot is tartalmazó) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét a befektetési tevékenység bevételei között az értékelési különbözet várható hozamaként kell elszámolni az egyes eszközcsoportokon belül elkülönítetten megnyitott és vezetett értékelési különbözet számlákkal szemben. Az értékelési különbözet várható hozambevételei között elkülönítetten kell kimutatni az időarányosan járó kamatot, a járó osztalékot, a devizaárfolyam-változásból adódó különbözeteket, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözeteket."

18. § Az Mnykr. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A likviditási és kockázati céltartalékok alakulásáról a kimutatást kockázati célonként (demográfiai, saját tevékenységi, egyéb kockázat) valamint az azonosítatlan (függő) befizetések hozamának fedezetére kell elkészíteni."

19. § Az Mnykr. a következő 57. §-sal egészül ki:

"57. § A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított 24. § (11) bekezdés f) pontját, 13. §-ával megállapított 26. § (1), 26. § (6) bekezdését, 14. §-ával megállapított 33. § (2), 33. § (5) bekezdését, 15. §-ával megállapított 36. § (5) bekezdését, 16. §-ával megállapított 42. § (3), 42. § (16) és (17) bekezdését, 17. §-ával megállapított 42/A. § (1) bekezdését, 18. §-ával megállapított 46. § (5) bekezdését először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni."

20. § (1) Az Mnykr. 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Mnykr. 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Mnykr. 3. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az Mnykr. 4. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az Mnykr. 7. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

21. § A Mnykr. 6. § (2) bekezdésében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

22. § Hatályát veszti az Mnykr.

1. 2. § k) pontja,

2. 2. § m)-o) pontja,

3. 7. § (4) bekezdés f) pontja,

4. 7. § (7) bekezdése,

5. 13. § (4) bekezdés d) pontja,

6. 21. § (5) bekezdése,

7. 24. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja,

8. 24. § (13) bekezdése,

9. 33. § (6) bekezdése,

10. 34. § (1) bekezdés h) pontja,

11. 36/A. §-a,

12. 42. § (25) bekezdése,

13. 42/B §-a.

4. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

5. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 2. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában felsorolt egyéb szervezetek közül:]

"c) az egyesületre (ide értve a sportszövetségeket), az alapítványra (a továbbiakban együtt: civil szervezet),"

(2) Az Eszkr. 2. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában felsorolt egyéb szervezetek közül:]

"e) a közalapítványra,"

(3) Az Eszkr. 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendelet civil szervezetre vonatkozó szabályozásában

a) alaptevékenység alatt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Ectv.) meghatározott alapcél szerinti tevékenységet (ide értve a közhasznú tevékenységet is) kell érteni,

b) vállalkozási tevékenység alatt az Ectv.-ben meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységet kell érteni,

c) közszolgáltatási bevétel alatt az Ectv.-ben meghatározott közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenységből származó bevételt kell érteni."

25. § Az Eszkr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézménynek, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak, a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak, a Magyar Rektori Konferenciának, valamint a közhasznú szervezetként működő európai területi együttműködési csoportosulásnak a beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a Tv., valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény vonatkozó előírásait kell alkalmaznia."

26. § Az Eszkr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül a lakásszövetkezet, a társasház, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet (a továbbiakban: MRP szervezet), a civil szervezet, a köztestület, a közalapítvány (a továbbiakban együtt: egyéb szervezet) a Tv. előírásait e rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.

(2) A közhasznú jogállású egyéb szervezet a Tv., valamint az Ectv. előírásait e rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni."

27. § Az Eszkr. 6. §-a és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"6. § (1) Az egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a Tv.-ben és e rendeletben meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

(2) Az egyéb szervezetnél az üzleti év azonos a naptári évvel, kivéve az év közben alakuló, illetve megszűnő egyéb szervezetnél. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31.

(3) A beszámoló formáját az egyéb szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

(4) A beszámoló lehet:

a) egyszerűsített beszámoló,

b) egyszerűsített éves beszámoló,

c) az egyéb szervezet választása alapján a Tv. szerinti éves beszámoló.

(5) Az egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója az 1. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérlegből és a 2. számú melléklet szerinti eredménylevezetésből áll.

(6) Az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 4. számú melléklet szerinti mérlegből és az 5. számú melléklet szerinti eredménykimutatásból áll. A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az eredménykimutatás mellett az Ectv. szerinti kiegészítő mellékletet is tartalmaz.

(7) Annak az egyéb szervezetnek, amely a Tv. szerinti éves beszámoló készítését választotta és vállalkozási tevékenységet is folytat, a Tv.-ben előírt beszámolókészítése során biztosítania kell az alap- és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeinek, költségeinek, ráfordításainak (kiadásainak), valamint a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének elkülönítetten történő bemutatását is.

(8) Az egyéb szervezet az egyszerűsített mérleg, a mérleg, továbbá az eredménylevezetés, az eredménykimutatás tételeit - amennyiben azt más jogszabály előírja - továbbtagolja, valamint saját igényei szerint továbbtagolhatja.

7. § (1) Egyszerűsített beszámolót készíthet értékhatártól függetlenül az egyéb szervezet, amely csak alaptevékenységet folytat, vagy amelynek az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó (ár)bevételének együttes összege - két egymást követő évben, évenként - az 50 millió forintot nem haladja meg.

(2) Egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni az az egyéb szervezet, amelynek két egymást követő évben az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege évenként meghaladja az 50 millió forintot.

(3) Jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnek az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az (ár)bevételi adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható éves (ár)bevételt és - ha van - a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) (ár)bevételt kell figyelembe vennie.

(4) Az az egyéb szervezet, amely könyvvizsgálatra nem kötelezett, és amelynek két egymást követő üzleti évben az alaptevékenységéből, valamint a vállalkozási tevékenységéből származó éves (ár)bevételének együttes összege nem haladja meg a 130 millió forintot, egyszerűsített éves beszámolójának elkészítésekor a Tv. 98/A. § (2) bekezdésének a számviteli politikára vonatkozó előírását, valamint a Tv. 98/A. § (3)-(5) bekezdésének előírásait alkalmazhatja.

(5) A (4) bekezdés szerinti előírások választása esetén az egyéb szervezet a választásától mindaddig nem térhet el, amíg a választás feltételeinek megfelel."

28. § Az Eszkr. 8. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egyszeres könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített beszámolót készítő egyéb szervezet.

(3) Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet áttérhet a kettős könyvvitelre - saját elhatározása alapján - bármelyik üzleti év január 1-jével. Köteles áttérni a kettős könyvvitel vezetésére - és egyszerűsített éves beszámolót készíteni - azt az évet követő második üzleti év január 1-jével, amikor az egyszerűsített beszámoló készítésére a 7. § (1) bekezdésében rögzített feltételnek két egymást követő üzleti évben már nem felel meg.

(4) Kettős könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített éves beszámolót készítő egyéb szervezet. Kettős könyvvitelt köteles vezetni továbbá az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá bejelentkezett lakásszövetkezet - figyelembe véve a 16. § (9)-(12) bekezdésben foglaltakat -, valamint minden olyan egyéb szervezet, amelynek a 3. § (1)-(2) bekezdése szerint a Tv.-ben foglalt előírásokat kell kötelezően alkalmaznia, továbbá az az egyéb szervezet, amely saját döntése alapján a Tv. szerinti éves beszámoló készítését választotta.

(5) A kettős könyvvitelt vezető a 7. § (3) bekezdése szerinti egyéb szervezet az egyszeres könyvvitel vezetésére azt az évet követő második üzleti év január 1-jével térhet át, amikor az éves összes (ár)bevétele - két egymást követő évben, évenként - nem haladta meg az 50 millió forintot."

29. § Az Eszkr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyéb szervezetnek a kettős könyvvitelről az egyszeres könyvvitelre történő áttérésekor - ha egyébként annak feltételei fennállnak -, az áttérés napjával a Tv. szerinti éves, illetve e rendelet szerinti egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján egyszerűsített mérleget kell készítenie a Tv. 163/A. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az eredménykimutatást nem kell az egyszeres könyvvitelre vonatkozó előírásoknak megfelelően átalakítani."

30. § Az Eszkr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Az egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezet, köztestület saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység bontásban], a kettős könyvvitelt vezető civil szervezet, köztestület, közalapítvány saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, értékelési tartalékból, valamint tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység bontásban] tevődik össze."

31. § (1) Az Eszkr. 15. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az eredménylevezetés, az eredménykimutatás az egyéb szervezet tárgyévi eredményének levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket, az eredmény összetevőit, az eredmény kialakulását mutatja be.

(3) Az eredménylevezetés, az eredménykimutatás tételei tartalmának meghatározásánál a bevételeket és ráfordításokat (költségeket), kiadásokat a Tv. előírásain túlmenően az egyéb szervezetre vonatkozó más jogszabályokban foglalt előírások figyelembevételével kell meghatározni."

(2) Az Eszkr. 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az egyszerűsített beszámolót készítő egyéb szervezetnek az eredménylevezetésben a bevételeit, valamint a ráfordításait (költségeit), kiadásait meg kell bontani aszerint is, hogy azokat a tényleges pénzügyi teljesítés alapján vagy pénzmozgás nélküli ügylet kapcsán számolták el."

32. § Az Eszkr. 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (6) bekezdés szerinti, továbbutalási céllal kapott támogatásnak minősül az olyan támogatás, amelyet az egyéb szervezet az alapítójától vagy más szervezettől, pályázati vagy egyéb más úton kap, és azt továbbutalja, átadja olyan szervezet részére, amely a támogatás célja szerinti feladatot közvetlenül megvalósítja, és az így támogatott szervezet az egyéb szervezettől kapott eszközöket (pénzeszközöket, egyéb eszközöket) bevételként mutatja ki. Az egyéb szervezetnél az eredménylevezetésben, illetve az eredménykimutatásban az ilyen tételeket elkülönítetten (továbbutalási céllal kapott támogatás, továbbutalt támogatás) be kell mutatni. Az adott üzleti évben továbbutalási célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeget a kettős könyvvitelt vezetőknél időbelileg el kell határolni, egyszeres könyvvitelt vezetőknél kötelezettségként kell kimutatni."

33. § Az Eszkr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet, továbbá a közalapítvány a Tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével

a) olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői szakképesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy aki a Tv. 152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy

b) olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az a) pontban meghatározott követelményeknek."

34. § Az Eszkr. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kötelező a könyvvizsgálat minden közalapítványnál, továbbá annál az egyéb szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenységből elért éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 200 millió forintot. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e rendelet vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, az egyéb szervezet dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg."

35. § Az Eszkr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A cégbíróságon bejegyzett egyéb szervezet beszámolójának nyilvánosságra hozatalára a Tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az a cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, amely más jogszabály alapján fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, továbbá amely beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra hozza, a közzétételnek - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való megjelentetésével, a székhelyén történő betekinthetőséggel vagy egyéb más, a számviteli politikájában rögzített módon tehet eleget. A közzététel határideje - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja.

(3) A civil szervezet a beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Ectv. szerint hozza nyilvánosságra.

(4) Az az egyéb szervezet, amely sem jogszabályból adódóan kötelezően, sem saját döntés alapján a beszámolóját könyvvizsgálóval nem vizsgáltatta felül, de valamely jogszabály alapján köteles gazdálkodása fontosabb adatait közzétenni, a beszámoló minden részén köteles feltüntetni a következő szöveget: "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

(5) Az (1)-(3) bekezdésben nem szereplő egyéb szervezetnek, amelynek sem nyilvánosságra hozatali, sem közzétételi, sem beszámoló letétbe helyezési kötelezettsége nincs, a beszámolóját legkésőbb az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig el kell készítenie, és a jóváhagyásra jogosult testülettel el kell fogadtatnia."

36. § Az Eszkr. 20/B. §-a a következő (13)-(15) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az Nyt. 2. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti, az Összefogás az Államadósság Ellen Alapból átutalt pénzeszközöket az Alap a pénzügyi rendezés időpontjával egyéb bevételként számolja el.

(14) Az Nyt. 2. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti, az Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszűnésekor átadott vagyonát képező eszközök átadáskori könyv szerinti értékét az Alap az átadás időpontjával egyéb bevételként számolja el.

(15) A (13)-(14) bekezdés szerinti pénzeszközöknek az államadósság csökkentésére az Alapból átutalt összegét az Alap a pénzügyi rendezés időpontjával egyéb ráfordításként számolja el."

37. § Az Eszkr. a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. 24. §-ával megállapított 2. § (1) bekezdésének c), e) pontját,

2. 25. §-ával megállapított 3. § (4) bekezdését,

3. 26. §-ával megállapított 4. §-át,

4. 27. §-ával megállapított 6-7. §-át,

5. 28. §-ával megállapított 8. § (2)-(5) bekezdését,

6. 29. §-ával megállapított 9. § (2) bekezdését,

7. 30. §-ával megállapított 13. §-át,

8. 31. §-ával megállapított 15. § (2)-(3), (7) bekezdését,

9. 32. §-ával megállapított 16. § (7) bekezdését,

10. 33. §-ával megállapított 18. § (1) bekezdését,

11. 34. §-ával megállapított 19. § (1) bekezdését,

12. 35. §-ával megállapított 20. §-át,

13. 38. §-ával megállapított 1-2., 4-5. számú mellékletét,

14. 39. §-ával megállapított 3. § (7) bekezdését, 5. §-át, 8. § (6) bekezdését, 17/A. § (7) bekezdését, 17/B. § (1) bekezdését, 18. § (2) bekezdését, 19. § (4) bekezdését, 8. § (1), (7), (10) bekezdését, 10. §-át, 15. § (4) bekezdését, 16. § (5) bekezdését, 17. § (8) bekezdését, a 17/A. § előtti alcímet, 17/A. § (1)-(6) bekezdését, 17/B. § (2) bekezdését, 8. § (9) bekezdését, 17/B. § (1) bekezdését, 9. § (1) bekezdését, 19. § (3) bekezdését, 15. § (5), (6) bekezdését, 16. § (6) bekezdését, 19. § (2), (3) bekezdését, 17. § (3) bekezdését, 17. § (4) bekezdését, 17/B. § (3) bekezdését,

15. 40. §-ával megállapított 8. § (11) bekezdését, 15. § (8) bekezdését, 16. § (2), (4) bekezdését, 17. § (6) bekezdését, 3. és 6. számú mellékletét először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. Az e rendelet szerinti, 2011. évben induló üzleti évről készített beszámolóra az e rendelet 2011. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. §-ával megállapított 20/B. § (13)-(15) bekezdését először a 2011. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésének 1. pontjával megállapított 19. § (1) bekezdését először a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni."

38. § (1) Az Eszkr. 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az Eszkr. 2. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(3) Az Eszkr. 4. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(4) Az Eszkr. 5. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

39. § (1) Az Eszkr.

1. 3. § (7) bekezdésében a "társadalmi szervezetek" szövegrész helyébe a "civil szervezetek",

2. 5. §-ában az "egyéb szervezet, közhasznú egyéb szervezet," szövegrész helyébe az "egyéb szervezet",

3. 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében az "egyéb szervezet, a közhasznú egyéb szervezet" szövegrész helyébe az "egyéb szervezet",

4. 8. § (6), (7), (10) bekezdésében, 10. §-ában, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (8) bekezdésében, a 17/A. § előtti alcímben és a 17/A. § (1)-(7) bekezdésében, 17/B. § (1)-(2) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében az "egyéb szervezet, közhasznú egyéb szervezet" szövegrész helyébe az "egyéb szervezet",

5. 8. § (9) bekezdésében, 17/B. § (1) bekezdésében az "egyéb szervezetnek, közhasznú egyéb szervezetnek" szövegrész helyébe az "egyéb szervezetnek",

6. 15. § (5), (6) bekezdésében az "eredménykimutatásban, illetve a közhasznú eredménylevezetésben, a közhasznú eredménykimutatásban" szövegrész helyébe az "eredménykimutatásban",

7. 16. § (6) bekezdésében, 19. § (2), (3) bekezdésében az "egyéb szervezetnél, közhasznú egyéb szervezetnél" szövegrész helyébe az "egyéb szervezetnél",

8. 17. § (3) bekezdésében a "társadalmi szervezetnek" szövegrész helyébe a "civil szervezetnek",

9. 17. § (4) bekezdésében a "társadalmi szervezetnek" szövegrész helyébe a "civil szervezetnek, közalapítványnak",

10. 17/B. § (3) bekezdésében az "egyéb szervezet(ek), közhasznú egyéb szervezet(ek)" szövegrész helyébe az "egyéb szervezet(ek)"

szöveg lép.

(2) Az Eszkr.

1. 19. § (1) bekezdésében a "200 millió forintot" szövegrész helyébe a "300 millió forintot",

2. 20/B. § (9) bekezdésében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe "a Magyarország" szöveg lép.

40. § Hatályát veszti az Eszkr.

1. 8. § (11) bekezdése,

2. 15. § (8) bekezdése,

3. 16. § (2), (4) bekezdése,

4. 17. § (6) bekezdése,

5. 3. és 6. számú melléklete.

6. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

41. § A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fszkr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A rendelet hatálya a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetre a felszámolás Cstv. 27. § (1) bekezdés szerinti kezdő időpontjától a felszámolás Cstv. 52. § (1) bekezdés szerinti befejezésének időpontjáig (a két időpont közötti időszak a felszámolás időszaka) terjed ki.

(2) E rendelet előírásait megfelelően alkalmazni kell a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeinek felszámolása során is, figyelemmel a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvényben foglaltakra."

42. § Az Fszkr. a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított 1. § (4) bekezdését a 2012. január 1-jével vagy azt követően kezdődő felszámolási eljárásokra kell alkalmazni."

7. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

43. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 2. §-a a következő 49. és 50. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"49. gyűjtőszámlahitel: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényben (a továbbiakban: devizakölcsöntv.) meghatározott fogalom;

50. a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka: a devizakölcsöntv.-ben ilyenként meghatározott időszak."

44. § A Hitkr. 13. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Tőkésített kamatok esetében a következőképpen kell eljárni:)

"c) a devizakölcsöntv. alapján nyújtott gyűjtőszámlahitel nem minősül halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelnek."

45. § A Hitkr. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. §-ával megállapított 2. § 49. és 50. pontját, 44. §-ával megállapított 13. § (2) bekezdés c) pontját, valamint 46. §-ával megállapított 7. számú melléklet VII. fejezet (2a), (5a)-(5c) pontját először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni azzal, hogy azok a 2011. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók."

46. § A Hitkr. 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

9. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

48. § A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vszkr.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A rendelet hatálya kiterjed a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére (a továbbiakban: fióktelep) is, amennyiben azt a külföldi székhelyű vállalkozás erre vonatkozó döntésével megszünteti."

49. § A Vszkr. a 9. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"Fióktelep megszüntetése

9/A. § (1) Fióktelep megszüntetése esetén a fióktelep cégnyilvántartásból való törlésének időpontjával, mint mérlegfordulónappal el kell készíteni a tevékenységet lezáró beszámolót.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszámolót - kötelező könyvvizsgálat esetén - a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot a mérlegfordulónapot követő 45 napon belül kell a számviteli törvény 153-154/B. §-ai szerint letétbe helyezni, közzétenni.

(3) Amennyiben a fióktelep a megszüntetését megelőző üzleti év(ek)ben mentesült a számviteli törvény 154/A. § alapján saját beszámolójának közzétételétől, letétbe helyezésétől, úgy a (2) bekezdés szerinti határidőt a fióktelep tevékenységet lezáró beszámolójának elkészítésére kell érteni.

(4) A tevékenységet lezáró beszámolóra megfelelően alkalmazni kell a 7. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat is, a tevékenységet lezáró beszámolón kívül további beszámolót nem kell készíteni.

(5) E rendelet egyéb előírásait csak annyiban kell alkalmazni jelen alcím tekintetében, amennyiben azok - figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra is - megfelelően értelmezhetőek a fióktelep megszüntetésére."

50. § A Vszkr. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 48. §-ával megállapított 1. § (1a) bekezdését és 49. §-ával megállapított 9/A. §-át a 2012. január 1-jével vagy azt követően megszüntetett fióktelepekre kell alkalmazni.

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 51. §-ával módosított 5. § (6) bekezdését és 6. § (3) bekezdését először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a 2011. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

51. § Vszkr. 5. § (6) bekezdésében a "150 napon belül" szövegrész helyébe az "ötödik hónap utolsó napjáig" szöveg, valamint 6. § (3) bekezdésében a "150 napon" szövegrész helyébe az "ötödik hónap utolsó napjáig" szöveg lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. január 1-jén lép hatályba, valamint ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 10. § 2. pontja, valamint a 39. § (2) bekezdés 1. pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Hitkr. 7. számú mellékletének VII. fejezete a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Átstrukturált hitelnek minősül a devizakölcsöntv. alapján nyújtott gyűjtőszámlahitel, valamint az a devizakölcsön, amelyre tekintettel a pénzügyi intézmény a gyűjtőszámlahitelt nyújtotta."

2. A Hitkr. 7. számú mellékletének VII. fejezete a következő (5a)-(5c) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A (2a) bekezdésben foglalt átstrukturált hitelt (követelést) problémamentes kategóriába vagy olyan értékelési csoportba lehet sorolni, amelyhez hozzárendelt értékvesztés nulla százalékos mértékű, ha az átstrukturálást (a gyűjtőszámlahitel folyósítását) megelőző 90 napon belül az adós nem esett 30 napot meghaladó fizetési késedelembe.

(5b) A devizakölcsöntv. alapján nyújtott gyűjtőszámlahitel minősítése a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt megegyezik annak a devizakölcsönnek a minősítésével, amelyre tekintettel a pénzügyi intézmény a gyűjtőszámlahitelt nyújtotta.

(5c) Az (5b) bekezdéstől eltérően, amennyiben a gyűjtőszámlahitelhez állami készfizető kezesség kapcsolódik, a pénzügyi intézmény a gyűjtőszámlahitelt problémamentes kategóriába sorolhatja akkor is, ha annak a devizakölcsönnek a minősítése, amelyre tekintettel a gyűjtőszámlahitelt nyújtotta, nem problémamentes. Amennyiben a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontját követően a gyűjtőszámlahitelhez állami egyszerű kezességvállalás kapcsolódik, a gyűjtőszámlahitel miatti követelés kezességvállalással fedezett része az értékvesztés számításának alapját csökkenti."

2. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A mérleg előírt tagolása

MegnevezésElőző
évi
beszá-
moló
záró
adatai
Megálla-
pított
eltéré-
sek
(+, -)
Előző
évi
felül-
vizsgált
beszá-
moló
záró
adatai
Tárgy-
évi
beszá-
moló
záró
adatai
Megál-
lapított
eltéré-
sek
(+, -)
Tárgy-
évi
felül-
vizsgált
beszá-
moló
záró
adatai
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Immateriális javakra adott előlegek
4. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
4. Beruházások, felújítások
5. Beruházásokra adott előlegek
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Egyéb tartós részesedések
2. Tartósan adott kölcsön
3. Egyéb tartósan adott kölcsön
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
4.1. Kötvények
4.2. Állampapírok
4.3. Befektetési jegyek
4.4. Jelzáloglevél
4.5. Egyéb értékpapírok
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B) Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Áruk
3. Készletekre adott előlegek
4. Áruk értékelési különbözete
II. Követelések
1. Tagdíjkövetelések
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés
5. Egyéb követelések
6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete
III. Értékpapírok
1. Egyéb részesedések
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2.1. Kötvények
2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok
2.3. Befektetési jegyek
2.4. Jelzáloglevél
2.5. Egyéb értékpapírok
3. Értékpapírok értékelési különbözete
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
1. Pénztárak
2. Pénztári elszámolási betétszámla
3. Elkülönített betétszámla
4. Rövid lejáratú bankbetétek
5. Devizaszámla
6. Pénzeszközök értékelési különbözete
C) Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D) Saját tőke
I. Induló tőke
1. Működés fedezetének induló tőkéje
2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje
3. Likviditási és kockázati célú induló tőke
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)
III. Tartaléktőke
IV. Működés mérleg szerinti eredménye
V. Értékelési tartalék
E) Céltartalékok
I. Működési céltartalék
a) Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék
b) Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék
Ebből:
2.1. Időarányosan járó kamat (+)
2.2. Járó osztalék (+)
2.3. Devizaárfolyam-változás (±)
2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (±)
II. Fedezeti céltartalék
a) Egyéni számlákon
1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék
1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt.
mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfolióban nyilvántartott
szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék
1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a
mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett
céltartalék
1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett
céltartalék
1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam
1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
Ebből:
1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)
1.2.2.2. Járó osztalék (+)
1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (±)
1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (±)
b) Szolgáltatási tartalékon
2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék
2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek
2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet
Ebből:
2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)
2.3.2. Járó osztalék (+)
2.3.3. Devizaárfolyam-változás (±)
2.3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (±)
III. Likviditási és kockázati céltartalék
1. Likviditási és kockázati célra
1.1. Demográfiai kockázatokra
1.2. Saját tevékenységi kockázatokra
1.3. Egyéb kockázatokra
2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára
3. Likviditási és kockázati portfolió értékelési különbözete
Ebből:
3.1. Időarányosan járó kamat (+)
3.2. Járó osztalék (+)
3.3. Devizaárfolyam-változás (±)
3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (±)
4. Azonosítatlan (függő) portfolió értékelési különbözete
4.1. Időarányosan járó kamat (+)
4.2. Járó osztalék (+)
4.3. Devizaárfolyam-változás (±)
4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (±)
IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka
1. Működési célú tagdíjak tartaléka
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka
3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka
F) Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések
5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések
5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések
G) Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek"

"

3. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az eredménykimutatás előírt tagolása

MegnevezésElőző
évi
beszá-
moló
záró
adatai
Megálla-
pított
eltéré-
sek
(+, -)
Előző
évi
felül-
vizsgált
beszá-
moló
záró
adatai
Tárgy-
évi
beszá-
moló
záró
adatai
Megál-
lapított
eltéré-
sek
(+, -)
Tárgy-
évi
felül-
vizsgált
beszá-
moló
záró
adatai
A) Pénztár működési tevékenysége
1. Tagok által fizetett tagdíj
2. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíjcélú
támogatás
3. Tagdíj-kiegészítések
3.1. Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés
3.2. Tag saját tagdíjának kiegészítése
4. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)
5. Utólag befolyt tagdíjak
6. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)
7. Működési célra kapott támogatás, adomány
8. Pénztári befizetések összesen (6+7)
9. Egyéb bevételek
10. Működési célú bevételek összesen (8+9)
11. Működéssel kapcsolatos ráfordítások
11.1. Anyagjellegű ráfordítások
11.1.1. Anyagköltség
11.1.2. Igénybe vett szolgáltatások
11.1.2.1. Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett
díj (számla alapján)
11.1.2.2. Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)
11.1.2.3. Könyvvizsgálat díja (számla alapján)
11.1.2.4. Aktuáriusi díj (számla alapján)
11.1.2.5. Szaktanácsadás díja (számla alapján)
11.1.2.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
11.1.3. Egyéb anyagjellegű ráfordítások
11.1.4.
11.1.5.
11.2. Személyi jellegű ráfordítások
11.2.1. Bérköltség
11.2.1.1. Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére
11.2.1.2. Állományba nem tartozók munkadíja
11.2.1.2.1. Aktuáriusi díj (megbízási díj)
11.2.1.2.2. Szaktanácsadás díj (megbízási díj)
11.2.1.2.3. Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)
11.2.1.2.4. Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
11.2.1.2.5. Egyéb állományba nem tartozók munkadíja
11.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
11.2.3. Bérjárulékok
11.2.3.1.
11.2.3.2.
11.2.3.3.
11.3. Értékcsökkenési leírás
11.3.1.
11.3.2.
11.4. Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
11.4.1. Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
11.4.2. Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások
11.4.3. Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre
11.4.4. Egyéb ráfordítások
12. Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (±)
13. Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése.
visszaírása (±)
14. Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek
14.1. Tartósan adott kölcsönök. lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat
14.2. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel
14.3. Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)
15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
16. Befektetési jegyek realizált hozama
17. Kapott osztalékok és részesedések
18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
19.1. Időarányosan járó kamat
19.2. Járó osztalék
19.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
19.3.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
19.3.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
19.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
19.4.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
19.4.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)
22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)
24. Befektetési jegyek realizált vesztesége
25. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék
25.1. Időarányosan járó kamat
25.2. Járó osztalék
25.3. Devizaárfolyam különbözetek
25.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
27. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
28. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
28.1. Vagyonkezelői díjak
28.2. Letétkezelői díjak
28.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások
29. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)
30. Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (±)
31. Rendkívüli bevételek
32. Rendkívüli ráfordítások
33. Rendkívüli eredmény (31-32) (±)
34. Működés mérleg szerinti eredménye (12±13±30±33) (±)
B) Pénztári szolgáltatások fedezete
1. Tagok által fizetett tagdíj
2. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú
támogatás
3. Tagdíj-kiegészítések
3.1. Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés
3.2. Tag saját tagdíjának kiegészítése
4. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)
5. Utólag befolyt tagdíjak
6. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)
7. Szolgáltatási célú egyéb bevételek
8. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)
9. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások
10. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
10.1. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel
10.2. Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
11. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
12. Befektetési jegyek realizált hozama
13. Kapott osztalékok, részesedések,
14. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
15. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
15.1. Időarányosan járó kamat
15.2. Járó osztalék
15.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
15.3.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
15.3.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
15.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
15.4.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
15.4.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
16. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
17. Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+....+16)
17.1. Egyéni számlákat megillető hozambevételek
17.1.1. Egyéni számlákat megillető realizált hozam
17.1.2. Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet
17.2. Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek
17.2.1. Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam
17.2.2. Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet
18. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
19. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)
20. Befektetési jegyek realizált vesztesége
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
22. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
23. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
23.1. Vagyonkezelői díjak
23.2. Letétkezelői díjak
23.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások
24. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)
24.1. Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások
24.2. Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások
25. Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (±)
25.1. Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam
25.2. Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet
25.3. Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam
25.4. Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet
26. Fedezeti céltartalékképzés (8-9±25) (-)
26.1. Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének
összegében
26.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt,
mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfolióban nyilvántartott
szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék
26.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a
mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett
céltartalék
26.2. Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból
26.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
26.3.1. Időarányosan járó kamat
26.3.2. Járó osztalék
26.3.3. Devizaárfolyam különbözetekből
26.3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből
26.4. Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból
26.5. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből
26.5.1. Időarányosan járó kamat
26.5.2. Járó osztalék
26.5.3. Devizaárfolyam különbözetekből
26.5.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből
C) Likviditási és kockázati fedezet
1. Tagok által fizetett tagdíj
2. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú
támogatás
3. Tagdíj-kiegészítések
3.1. Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés
3.2. Tag saját tagdíjának kiegészítése
4. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)
5. Utólag befolyt tagdíjak
6. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)
7. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek
8. Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások
9. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
9.1. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel
9.2. Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)
10. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)
11. Befektetési jegyek realizált hozama
12. Kapott osztalékok, részesedések
13. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
14. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
14.1. Időarányosan járó kamat
14.2. Járó osztalék
14.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
14.3.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
14.3.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
14.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
14.4.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
14.4.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
15. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
16. Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)
16.1. Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
16.2. Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek
17. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
18. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
és veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)
19. Befektetési jegyek realizált vesztesége
20. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
21. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
22. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
22.1. Vagyonkezelői díjak
22.2. Letétkezelői díjak
22.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások
23. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+....+22)
23.1. Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos
ráfordítások
23.2. Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások
24. Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (±)
25. Likviditási és kockázati céltartalékképzés (6+7-8±24) (-)
25.1. Demográfiai kockázatokra
25.2. Saját tevékenységi kockázatokra
25.3. Azonosítatlan (függő) befizetések hozama
25.4. Egyéb kockázatokra
25.5. Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék
25.5.1. Időarányosan járó kamat
25.5.2. Járó osztalék
25.5.3. Devizaárfolyam különbözet
25.5.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet"

"

4. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Cash-flow kimutatás

1. Működés mérleg szerinti eredménye (±)

2. Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (±)

3. Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (±)

4. Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (±)

5. Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (±)

6. Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (±)

7. Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (±)

8. Készletekre adott előlegek állomány változása (±)

9. Követelésállomány változása (±)

10. Tartaléktőke állomány változása (±)

11. Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állomány változása (±)

12. Működési céltartalék állomány változása céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (±)

13. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (±)

14. Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (±)

15. Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (±)

16. Szállítói kötelezettség állomány változása (±)

17. Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)

18. Hitel-, kölcsön-visszafizetés (-)

19. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+)

20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (±)

21. Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)

22. Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)

23. Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (±)

24. Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (±)

25.Fedezeti céltartalékképzés (+)

26. Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)

27. Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)

28. Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)

29. Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)

30. Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)

31. Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)

32. Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)

33. Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)

34. Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (±)

35 .Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)

36. Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)

37. Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)

38. Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)

39. Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)

40. Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (±)

41 . Pénzeszköz változás

41.1. Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)

41.2. Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása"

5. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Pénztári céltartalékok alakulása

......év

Adatok ezer forintban

A) Fedezeti tartalék

I. Egyéni számlákon

01. Nyitó állomány

02. + Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek

03. + Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon

04. + Egyéni számlákat megillető hozambevételek

05. ± Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet

06. + Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás

07. + Tartaléktőkéből átcsoportosítás

08. - Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba

09. - Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés

10. - Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás

11. - Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról

12. - Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása

13. - Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások

14. - Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások

15. ± Egyéb változás

16. Egyéni számlák záró állománya

II. Szolgáltatási tartalékon

01. Nyitó állomány

02. + Egyéni számlákról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete

03. + Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés

04. + Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek

05. ± Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet

06. + Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás

07. + Tartaléktőkéből átcsoportosítás

08. - Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások

09. - Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása

10. - Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés

11. - Likviditási, kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból

12. - Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása

13. - Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások

14. - Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások

15. ± Egyéb változás

16. Szolgáltatási tartalék záró állománya

B) Likviditási és kockázati tartalékok

I.

II. Demográfiai kockázatokra

01. Nyitó állomány

02. + Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék

03. + Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról

04. + Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból

05. + Tartaléktőkéből átcsoportosítás

06. + Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei

07. - Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba

08. - Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra

09. Demográfiai kockázati tartalék záró állománya

III. ............. kockázatokra

01. Nyitó állomány

02. + Tárgyévben ... kockázatra képzett céltartalék

03. + ... kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról

04. + ... kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból

05. + ... kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból

06. + ... kockázati tartalék egyéb bevételei

07. - ... kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára

08. - ... kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba

09. - ... kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra

10. - ... kockázati tartalék felhasználás egyéb célra

11. ... kockázati tartalék záró állománya

C) Céltartalékok állománya összesen

MegnevezésNyitó
állomány
Tárgyévi
változások
Záró
állomány
Működési céltartalék
- jövőbeni kötelezettségekre
- működési portfólió értékelési különbözetére
Fedezeti céltartalék
- egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)
- szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)
Likviditási és kockázati céltartalék
- demográfiai kockázatokra
- saját tevékenységi kockázatra
- egyéb kockázatokra
- értékelési különbözetre
- azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára
Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
- működési célú
- fedezeti célú
- likviditási és kockázati célú
Összesen:"

"

6. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Mnykr. 7. számú mellékletében a

"428. Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék

4281. Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék

4282. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék

4283. Függő befektetési portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék

4284. Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalékból átcsoportosítás fedezeti céltartalékba

4285. Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalékból átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékba

4286. Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkére "

szövegrész helyébe a

"428. Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék

4281. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék

4282. Egyéb azonosítatlan (függő) befektetési portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék"

szövegrész lép.

2. Az Mnykr. 7. számú mellékletében a

"844. Likviditási és kockázati céltartalékképzés

8442. Likviditási és kockázati céltartalékképzés demográfiai kockázatokra

8443. Likviditási és kockázati céltartalékképzés likviditási portfólió értékelési különbözetére

84431. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet időarányosan járó kamatból

84432. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet járó osztalékból

84433. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet devizaárfolyam-különbözetekből

84434. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet egyéb piaci árhatásból adódó értékkülönbözetekből

8444. Likviditási és kockázati céltartalékképzés saját tevékenységi kockázatokra

8445. Likviditási és kockázati céltartalékképzés egyéb kockázatokra"

szövegrész helyébe a

"844. Likviditási és kockázati céltartalékképzés

8442. Likviditási és kockázati céltartalékképzés demográfiai kockázatokra

8443. Likviditási és kockázati céltartalékképzés likviditási portfólió értékelési különbözetére

84431. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet időarányosan járó kamatból

84432. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet járó osztalékból

84433. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet devizaárfolyam-különbözetekből

84434. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet egyéb piaci árhatásból adódó értékkülönbözetekből

8444. Likviditási és kockázati céltartalékképzés saját tevékenységi kockázatokra

8445. Likviditási és kockázati céltartalékképzés egyéb kockázatokra

8446. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék

8447. Egyéb azonosítatlan (függő) befektetési portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék"

szövegrész lép.

3. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a

"42212. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallások alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék"

szövegrész.

4. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a

"4791. Az adóhatóság által átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenőrzési pótlékok

47911. Munkáltatóhoz rendelhető adóhatóság által átutalt befizetések

479111. Munkáltatóhoz rendelhető befizetések

479112. Visszautalandó, munkáltatóhoz rendelhető befizetések

47912. Munkáltatóhoz nem rendelhető adóhatóság által átutalt befizetések

479121. Munkáltatóhoz nem rendelhető befizetések

479122. Visszautalandó, munkáltatóhoz nem rendelhető befizetések"

szövegrész.

5. Hatályát veszti az Mnykr.7. számú mellékletében a

"846. Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés

8461. Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék

8462. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék

8463. Függő befektetési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék

84631. Időarányosan járó kamatból képzett céltartalék

84632. Járó osztalékból képzett céltartalék

84633. Devizaárfolyam-változásból adódó különbözetből képzett céltartalék

84634. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből képzett céltartalék"

szövegrész.

6. Hatályát veszti az Mnykr.7. számú mellékletében a

"942. Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel"

szövegrész.

7. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Eszkr. 1. számú mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

"Az egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél"

8. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetésének előírt tagolása az egyéb szervezetnél

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)

I. Pénzügyileg rendezett bevételek ebből:

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés

- támogatások

- egyéb bevételek

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)

III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

V. Ráfordítást jelentő elszámolások

VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)

D. Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)]

E. Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)

F. Fizetendő társasági adó

G. Adózott eredmény (E-F)

H. Jóváhagyott osztalék

I. Tárgyévi eredmény (G-H)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési támogatás

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele

H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében felmerült pénzkiadás, ráfordítás

I. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás

(kiadás)

- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai"

9. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Eszkr. 4. számú mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

"Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél"

10. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezetnél

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

3. Egyéb bevételek

ebből:

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1±2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

12. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési támogatás

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel"

11. melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Biztkr. 3. számú mellékletében a "01. Megszolgált díjak" szövegrész helyébe a "01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül" szöveg lép.

Tartalomjegyzék