39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 5-7., 9. és 20. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzési szakokra és az egységes, osztatlan szakokra vonatkozóan tartalmazza.

a) a 4. számú melléklet alapján azt, hogy milyen érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból kell emelt szintű érettségit teljesíteni jelentkezési feltételként,

b) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a felvétel feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelőzően, valamint a két évvel későbbi felvételi eljárásokra vonatkozóan a 3. számú mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül közösen kiválasztott - és a minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott - érettségi vizsgatárgyakat,

c) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a felvétel feltételéül a 20. §-ban foglaltak figyelembevételével meghatározott többletpontokat,

d) az adott intézmény által meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, szakmai alkalmassági vizsgakövetelményeket, gyakorlati vizsgakövetelményeket, figyelembe véve az 1. számú mellékletben foglaltakat,"

2. § Az R. 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni:]

"a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek - a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított - összegét kettővel meg kell szorozni,"

3. § (1) Az R. 16. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, amennyiben a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, és az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján ennek megfelelően záradékkal látták el."

(2) Az R. 16. § a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Nem kötelező a jelentkezési feltételként a 6. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele annak, aki nem a kétszintű érettségi rendszerben érettségizett és felsőfokú végzettséggel rendelkezik."

4. § Az R. 21. § (1) és (2) bekezdéseiben a "480 pont" szövegrész helyébe az "500 pont" szöveg lép.

5. § Az R. 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal a besorolási döntést]

"a) a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év január 25. napjáig,"

[hozza meg.]

6. § Az R. 46. §-a a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A 15. § (1) bekezdése alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz, a természettudomány tantárgyak.

(3) Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a (2) bekezdésben megnevezett tantárgy közül nincs kettő, amelyet a tanulóknak legalább egy, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább kettő tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának az Oktatási Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepelő eredményei közül melyek azok, amelyek a 15. § (1) bekezdése a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

(4) A középiskola - pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó - kérelmére hatósági eljárás keretében az Oktatási Hivatal elnöke azt vizsgálja, hogy a pedagógiai programban és a helyi tantervben szereplő tantárgyak közül melyek azok, amelyek a Nemzeti alaptanterv szerinti az "Ember a természetben" és a "Földünk és környezetünk" műveltségi területek fejlesztési feladatainak teljesítését szolgálják. Az Oktatási Hivatal elnöke határozatában megjelöli a középiskola pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő azon tárgyakat, amelyeknek a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei a 15. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredménynek minősülnek. A határozat a középiskola által az adott naptári évben kiállított bizonyítványokban szereplő tantárgyak eredményeire vonatkozik."

7. § Az R. 3. § (6) bekezdésében az "Oktatási és Kulturális Minisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Erőforrás Minisztérium" szöveg, az R. 7. § (4) bekezdésében a "meghirdetett szakot" szövegrész helyébe a "meghirdetett képzést" szöveg, az R. 9. § (2) bekezdés b) pontjában "az Educatio Kht." szövegrész helyébe "az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Educatio Kft.)" szöveg, az R. 13. § (1) bekezdés b) pontjában, a 27. § (3) bekezdésében és a 28. § (1) bekezdésében az "Educatio Kht." szövegrész helyébe az "Educatio Kft." szöveg, az R. 13. § (1) bekezdésében a "12. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "12. § (2) bekezdés b) pontjában" szöveg, az R. 17. § (3) bekezdésében a "művészeti és művészetközvetítő" szövegrész helyébe a "művészet és művészetközvetítés" szöveg, az R. 13/A. §-ában az "Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság" szövegrész helyébe az "Educatio Kft." szöveg, az R. 14. § (3) bekezdés e) pontjában az "50 többletpontot" szövegrész helyébe a "40 többletpontot" szöveg, az R. 45. § (13) bekezdésében a "költségmentességben részesül" szövegrész helyébe a "díjkedvezményben részesül" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R.

a) 8. § (3) bekezdésének h) pontja,

b) 19. § (4) bekezdésének utolsó mondata,

c) 35. § (3) bekezdéséből a "- beleértve a (6) bekezdésben meghatározottakat -" szövegrész,

d) 45. § (13) bekezdéséből a "22. § szerinti többletpontra való" szövegrész.

9. § (1) Az R. 1. számú melléklet I. Egészségügyi vizsgálat írható elő a következő szakokon rész a következő szöveggel egészül ki:

[I. Egészségügyi vizsgálat írható elő a következő szakokon:]

"Társadalomtudomány képzési terület: szociális munka és szociálpedagógia szakokon."

(2) Az R. 1. számú melléklet II. Pályaalkalmassági vizsgálat tartható a következő szakokon rész a következő szöveggel egészül ki:

[II. Pályaalkalmassági vizsgálat tartható a következő szakokon:]

"Orvos- és egészségtudomány képzési terület: minden szakon."

10. § (1) Az R. 3. számú mellékletének a) pont hatodik gondolatjeles bekezdésének szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"- az élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvekből, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 42. §-a szerinti kisebbségek által használt nyelvként elismert nyelvből tett vizsga, amennyiben az adott idegen nyelvből az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján érettségi vizsga tehető;"

(2) Az R. 3. számú melléklet b) pontjában a "katonai ismeretek" szövegrész helyébe a "katonai alapismeretek", a "latin" szövegrész helyébe a "latin nyelv"szöveg lép.

(3) Az R. 3. számú mellékletének c) pontjában a "közgazdasági alapismeretek" szövegrész helyébe a "közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)" szöveg, a "közgazdaságimarketing alapismeretek" szövegrész helyébe "kereskedelmi és marketing alapismeretek" szöveg, a "közlekedési alapismeretek" szövegrész helyébe "közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)" szöveg, a "vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek" szövegrész helyébe "vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek" szöveg lép.

11. § Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

2. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: képzési rendelet) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(2) A képzési rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) A képzési rendelet e rendelet 4. melléklete szerinti 2/A. számú melléklettel egészül ki.

13. § A képzési rendelet 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az e rendeletet módosító, az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától az erdőmérnök alapképzési szakon képzés nem indítható."

3. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: nyelvvizsgáztatási rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyelvvizsgáztatás az akkreditált vizsgaközpont által delegált bizottság előtt történik. A bizottság legalább két tagból áll. Nem lehet a vizsgabizottság tagja a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozója, illetve aki a jelentkezőnek a nyelvvizsgára történő felkészítésében részt vett. A nyelvvizsgán a vizsgázó minden egyes nyelvi teljesítményét két értékelő értékeli. A vizsgázóval az írásbeli, szóbeli vagy komplex vizsga eredményét a vizsgaközpont a vizsga időpontját követően, legkésőbb 30 napon belül közli. A vizsgázó, valamint törvényes képviselője a vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát, a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot, illetve - ahol a feltételek helyben rendelkezésre állnak - saját költségére géppel fénymásolatot készíthet. A másolat készítését úgy kell biztosítani, hogy az az értékelő személyes adataihoz történő hozzáférést ne tegye lehetővé. A vizsgadolgozatok másolását a vizsgaközpont - ha erre a vizsgázó figyelmét már a jelentkezési lapon felhívta - korlátozhatja azzal, hogy a kézzel történő másolásra adott idő harminc percnél kevesebb nem lehet."

(2) A nyelvvizsgáztatási rendelet 4. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az eredmény közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a vizsgaközpont a döntését módosítja. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen a Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A panaszt a Hivatal bírálja el. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított tizenöt napon belül köteles a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani. Az e bekezdésben szabályozott jogorvoslati eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a panaszon a fellebbezést kell érteni.

(4) A vizsgaközpont a vizsgáról a Hivatal elektronikus felületén nyelvvizsga-anyakönyvet állít ki. A nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsgaközpont a vizsga időpontja előtt legalább 10 nappal nyitja meg. A nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsgaközpont folyamatosan tölti fel a vizsgára történő beosztás, a vizsgáztató és értékelő személyek és a vizsga értékelésének adataival. A vizsgázónak a vizsgára történő beosztását a vizsgaközpont legkésőbb a vizsgát megelőző 10. napon rögzíti, és erről egyidejűleg a vizsgázót értesíti. Az elektronikus nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsga időpontjától számított legfeljebb 90 napon belül le kell zárni. Bizonyítványt a Hivatal csak teljes egészében kitöltött, szabályos nyelvvizsga-anyakönyv alapján állít ki. Ha a vizsgázó a nyelvvizsgabizonyítványt a kiállításától számított egy éven belül nem veszi át, a vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt megsemmisíti. A nyelvvizsga-anyakönyv alapján a nyelvvizsga-bizonyítványról a Hivatal hatósági igazolványt ad ki a nyelvvizsga-bizonyítvány jogosítottjának kérelmére."

15. § (1) A nyelvvizsgáztatási rendelet 13. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hivatal honosítási eljárás keretében 2000. január 1. után tett sikeres nyelvvizsgát igazoló, külföldi vizsgaszervezet által kibocsátott egynyelvű, külföldi nyelvvizsga-bizonyítványt, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványra honosít abban az esetben, ha

a) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon akkreditációs határozattal rendelkezik, és a nyelvvizsgabizonyítvány az akkreditációs határozat dátuma előtt Magyarországon került kiállításra;

b) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon akkreditációs határozattal rendelkezik, és a kérelmező a honosítandó nyelvvizsga-bizonyítványt külföldön szerezte;

c) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon akkreditációs határozattal nem rendelkezik, de a Hivatal a külföldi vizsga követelményeinek megvizsgálása és annak a hazai követelményrendszerrel való összevetése után megállapította, és a (4) bekezdés szerint közzétette az adott külföldi vizsgaközpont nyelvvizsga-bizonyítványának honosíthatóságát.

(4) A Hivatal internetes honlapján folyamatosan tájékoztatást nyújt a külföldi vizsgaközpontok által kiadott, honosítható nyelvvizsga-bizonyítványokról."

(2) A nyelvvizsgáztatási rendelet 13. § a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A Hivatal internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében nem hiteles fordítást is elfogad."

16. § A nyelvvizsgáztatási rendelet 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) E rendeletnek az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (1), (3)-(4) bekezdését, 13. § (3)-(4) és (7a) bekezdését a 2011. március 27-én folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell."

17. § Hatályát veszti a nyelvvizsgáztatási rendelet

a) 13. § (2) és (5) bekezdése,

b) 13. § (7) bekezdéséből az "egyedi eljárás esetén" szövegrész, valamint

c) 13. § (8) bekezdésének első mondata.

4. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

18. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 15/A. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:

[A felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok:]

"u) tanítói műveltségterületi igazolás"

19. § (1) A végrehajtási rendelet 4. számú melléklete 5. b) pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[5. Az Oktatási Hivatal elutasítja a kérelemben megjelölt létszám megállapítását, amennyiben]

"b) a hallgatók számára ingyenesen és szabadon igénybe vehető, hálózati kapcsolattal ellátott számítógépek száma nem éri el a maximális hallgatói létszám táblázatban meghatározott arányát;"

(2) A végrehatási rendelet 4. számú melléklete 5. j) pontja helyébe a következő szövegrész lép:

[5. Az Oktatási Hivatal elutasítja a kérelemben megjelölt létszám megállapítását, amennyiben]

"j) a képzési terület (a művészet és művészetközvetítés képzési terület kivételével), a szakmacsoport évfolyamlétszáma nem éri el a húszat;"

20. § A végrehajtási rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

21. § (1) A végrehajtási rendelet 10. számú melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(2) A végrehajtási rendelet 10. számú melléklete "A kötelezően használt okiratok formaszövegei" cím alatt a következő, X. ponttal egészül ki:

"X. A tanító szakképzettséggel rendelkezők számára kiadható műveltségi területi képzettség igazolása

Sorszám:

Intézményi azonosító:

IGAZOLÁS

Ezt az igazolást [VISELT NÉV] számára állítottuk ki, aki [SZÜLETÉSI ÉV]. év [SZÜLETÉSI HÓ] hó [SZÜLETÉSI NAP]. napján [SZÜLETÉSI HELY ORSZÁGA] [SZÜLETÉSI HELY TELEPÜLÉS] településén [SZÜLETÉSI NÉV] néven született, és a(z) [EREDETI OKLEVÉL KIÁLLÍTÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE] nevű felsőoktatási intézményben szerzett [EREDETI OKLEVÉL ÉV] év [EREDETI OKLEVÉL HÓ] hó [EREDETI OKLEVÉL NAP]. napján kelt [EREDETI OKLEVÉL SZÁMA] számon kiállított oklevéllel igazolt alapfokozat és tanító szakképzettsége megszerzését követően a(z) [KIADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE] nevű felsőoktatási intézményben a tanító alapképzési szak [MŰVELTSÉGI TERÜLET NEVE] műveltségi terület tanulmányi kötelezettségeinek sikeresen eleget tett.

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék"

5. A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

22. § A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: finanszírozási rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az államilag támogatott hallgatók képzésének költségvetési támogatása a normatív képzési, tudományos célú és fenntartói támogatással történik, amelynek e rendelet alapján számított intézményi költségvetési támogatási mértéke - az éves költségvetésben meghatározott felsőoktatási támogatás összegétől függően - legfeljebb 15%-kal csökkenhet, és amit kiegészíthet egyes speciális feladatok támogatása."

23. § A finanszírozási rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felsőoktatási törvény 3. számú mellékletében meghatározott számítási alap összege - figyelemmel a felsőoktatási törvény 163/A. §-ának rendelkezéseire - a 2011-es költségvetési évben 230 000 Ft."

24. § A finanszírozási rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az állami felsőoktatási intézmények 2011. évi fenntartói támogatás meghatározása az előző évi összeg alapján, bázis jelleggel történik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az egyházi felsőoktatási intézmények esetében is kell alkalmazni."

25. § A finanszírozási rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben részletezett jogcímek szerint megállapított költségvetési támogatás összegével - amely az intézmények alaptevékenységének ellátására szolgál fedezetül - az intézmények a vonatkozó jogszabályok keretei között önállóan rendelkeznek."

26. § A finanszírozási rendelet melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

27. § A finanszírozási rendelet 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendeletnek az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdését, 4. § (3) bekezdését, 6. §-át, 9. § (1) bekezdését, továbbá mellékletét 2011. január 1-jétől kell alkalmazni."

6. Záró rendelkezések

28. § (1) E rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A 2., 4., és 6. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. és 11. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 10. § (1) bekezdés 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5) A 10. § (3) bekezdés 2012. április 1-jén lép hatályba.

29. § Hatályát veszti a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként

1. Agrár képzési terület
Alapképzési szakokEmelt szintű érettségi követelmény
állatorvosi (egységes, osztatlan)Emelt szinten kell teljesíteni:
biológia és kémia
erdőmérnöki (egységes, osztatlan)A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
biológia, fizika, kémia, matematika, szakmai előkészítő tárgy.
2. Bölcsészettudomány képzési terület
Alapképzési szakokEmelt szintű érettségi követelmény
magyarEmelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és irodalom.
történelem (önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
történelem, régészet)
Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.
néprajzA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem.
anglisztika (önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok: angol,
amerikanisztika)
Emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.
germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: német, német
nemzetiségi, néderlandisztika,
skandinavisztika)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
német nyelv, német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv és
irodalom, angol nyelv (a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra
történő jelentkezés esetén).
romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: francia, olasz, portugál,
román, román/nemzetiségi, spanyol)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
a szakiránynak megfelelően: francia nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, román
nyelv, román nyelv és irodalom;
a portugál szakirányon: angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv
és irodalom, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, román nyelv, román
nyelv és irodalom, spanyol nyelv, történelem.
romológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, beás nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, francia
nyelv, latin nyelv, lovári nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv.
Alapképzési szakokEmelt szintű érettségi követelmény
szlavisztika (önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok: orosz,
bolgár, cseh, lengyel,
horvát/nemzetiségi,
szerb/nemzetiségi,
szlovák/nemzetiségi,
szlovén/nemzetiségi,
ukrán/nemzetiségi)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, horvát
nyelv, horvát nyelv és irodalom, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, szerb nyelv, szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv,
szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román
nyelv és irodalom.
ókori nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: klasszika filológia,
asszirológia, egyiptológia)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, újgörög nyelv.
keleti nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményező
szakirányok: altajisztika, arab,
indológia, iranisztika, tibeti, mongol,
hebraisztika, japán, kínai, koreai,
török, újgörög szakirányok)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, újgörög nyelv.
andragógiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv, történelem.
pedagógiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv, történelem.
pszichológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv.
szabad bölcsészetA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.
3. Jogi és igazgatási képzési terület
Alapképzési szakokEmelt szintű érettségi követelmény
jogász (egységes, osztatlan)A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, német
nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, latin nyelv.
4. Gazdaságtudományok képzési terület
Alapképzési szakokEmelt szintű érettségi követelmény
alkalmazott közgazdaságtanEmelt szinten kell teljesíteni: matematika.
gazdaságelemzésEmelt szinten kell teljesíteni: matematika.
5. Műszaki képzési terület
Alapképzési szakokEmelt szintű érettségi követelmény
építész (egységes, osztatlan)A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
fizika, matematika, építészeti és építési alapismeretek.
energetikai mérnökiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
fizika, matematika.
6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület
Alapképzési szakokEmelt szintű érettségi követelmény
általános orvos (egységes, osztatlan)Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.
fogorvos (egységes, osztatlan)Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.
gyógyszerész (egységes, osztatlan)Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.
7. Társadalomtudomány képzési terület
Alapképzési szakokEmelt szintű érettségi követelmény
nemzetközi tanulmányokA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
politológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
szociális munkaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
szociálpedagógiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
informatikus könyvtárosA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem, informatikai alapismeretek.
kommunikáció és médiatudományA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
kulturális antropológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
földrajz, magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret, történelem.
szociológiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.
társadalmi tanulmányokA felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

"

2. melléklet a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke

a) Képzési
terület
b) Képzési ágc) Alapképzési szakokd) Szakhoz
rendelt
kreditek száma
1.agráragrár műszakiföldmérő és földrendező mérnöki*180+30
2.mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki*
3.tájrendező és kertépítő mérnöki*
4.gazdasági, vidékfejlesztési ésgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki*180+30
5.informatikus agrármérnökiinformatikus és szakigazgatási agrármérnöki*
6.élelmiszer- és kertészmérnökiélelmiszermérnöki*180+30
7.kertészmérnöki*
8.szőlész-borász mérnöki*
9.környezetgazdálkodási éskörnyezetgazdálkodási agrármérnöki*180+30
10.természetvédelmi mérnöktermészetvédelmi mérnöki,*
11.vadgazda mérnöki*
12.mezőgazdaságiállattenyésztő mérnöki*180+30
13.mezőgazdasági mérnöki*
14.mezőgazdasági szakoktató*
15.növénytermesztő mérnöki*
16.bölcsészet-
tudomány
magyarmagyar (pl. drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor,
folklorisztika, irodalomtudomány, művelődéstudomány,
nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel, neolatin
szakirányok)
180
17.történelemtörténelem (pl. történelem, levéltár, muzeológia, régészet
szakirányok)
180
18.néprajz
19.modern filológiaanglisztika (pl. angol, amerikanisztika szakirányok)180
20.germanisztika (pl. német, német nemzetiségi, néderlandisztika,
skandinavisztika szakirányok)
21.romanisztika (pl. francia, olasz, portugál, román/román nemzetiségi,
spanyol szakirányok)
22.romológia
23.szlavisztika (pl. orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi,
szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi,
ukrán/nemzetiségi szakirányok)
24.ókori és keleti filológiaókori nyelvek és kultúrák (asszíriológia, egyiptológia,
klasszika-filológia [latin, ógörög] szakirányok)
180
25.keleti nyelvek és kultúrák (pl. altajisztika, arab, hebraisztika,
indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török,
újgörög szakirányok)
26.pedagógia és pszichológiaandragógia (pl. felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó,
művelődésszervező, személyügyi szervező szakirányok)
180
27.pedagógia
28.pszichológia
29.szabad bölcsészetszabad bölcsészet (pl. filozófia, esztétika, etika, vallástudomány,
filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány,
művészettörténet, elméleti nyelvészet szakirányok)
180
30.társadalom-politikatudománynemzetközi tanulmányok180
31.tudománypolitológia
32.szociálisszociális munka*180+30
33.szociálpedagógia*
34.foglalkozási rehabilitáció*180
35.társadalomismeretinformatikus könyvtáros180
36.kommunikáció és médiatudomány
37.kulturális antropológia
38.szociológia
39.társadalmi tanulmányok
a) Képzési
terület
b) Képzési ágc) Alapképzési szakokd) Szakhoz
rendelt
kreditek száma
40.informatikainformatikaigazdaságinformatikus*210
41.mérnökinformatikus*210
42.programtervező informatikus*180
43.jogi és
igazgatási
igazgatásibűnügyi igazgatási* (pl. bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi
nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokkal)
180
44.igazgatásszervező
45.igazságügyi igazgatási
46.munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
47.nemzetközi igazgatási
48.rendészeti igazgatási* (pl. biztonsági, büntetés-végrehajtási,
határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi,
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási
szakirányokkal)
49.nemzet-
védelmi és
katonai
védelmibiztonság- és védelempolitikai180
50.büntetés-végrehajtási nevelő
51.nemzetbiztonsági
52.védelmi igazgatási
53.katonaikatonai vezetői210
54.katonai gazdálkodási
55.gazdaságtu
dományok
közgazdaságialkalmazott közgazdaságtan180
56.gazdaságelemzés
57.közszolgálati
58.üzletigazdálkodási és menedzsment*180+30
59.kereskedelem és marketing*180+30
60.emberi erőforrások180
61.nemzetközi gazdálkodás*180+30
62.pénzügy és számvitel*180+30
63.turizmus-vendéglátás*180+30
64.üzleti szakoktató*180+30
65.műszakianyag-, fa- és könnyűipari mérnökianyagmérnöki*210
66.faipari mérnöki*
67.könnyűipari mérnöki*
68.bio-, környezet- és vegyészmérnökibiomérnöki*210
69.környezetmérnöki*
70.vegyészmérnöki*
71.molekuláris bionika*
72.építőmérnöki és műszaki
földtudományi
építőmérnöki*240
73.műszaki földtudományi*210
74.építészmérnök, ipari termék- és
formatervező mérnöki
építészmérnöki*240
75.ipari termék- és formatervező mérnöki*210
76.gépész-, közlekedés-, mechatronikai
mérnöki
gépészmérnöki*210
77.közlekedésmérnöki*
78.mechatronikai mérnöki*
79.járműmérnöki*
80.had- és biztonságtechnikai mérnökihad- és biztonságtechnikai mérnöki*210
81.villamos- és energetikai mérnökienergetikai mérnöki*210
82.villamosmérnöki*
83.műszaki menedzser, szakoktatóműszaki menedzser210
84.műszaki szakoktató*
85.orvos- és
egészség-
tudomány
egészségtudományiápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt,
szülésznő szakirányokkal)*
240
86.egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr és
védőnő szakirányokkal)*
87.egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, egészségügyi
ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező szakirányokkal)*
210
88.orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
(orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika, képalkotó diagnosztika
analitika, orvosi kutatólaboratóriumi analitika, optometria
szakirányokkal)*
240
a) Képzési
terület
b) Képzési ágc) Alapképzési szakokd) Szakhoz
rendelt
kreditek száma
89.pedagógus-óvodapedagógus, tanítóóvodapedagógus (nemzetiségi szakiránnyal)180
90.képzéstanító (nemzetiségi szakiránnyal)240
91.konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)
92.csecsemő- és kisgyermeknevelő180
93.gyógypedagógiagyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája,
tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája,
logopédia, látássérültek pedagógiája, szomatopedagógia,
pszichopedagógia szakirányokkal)*
210+30
94.sport-sporttestnevelő-edző180
95.tudománytestkultúrasportszervező
96.rekreációszervezés és egészségfejlesztés
97.humánkineziológia
98.természet-élő természettudománybiológia*180
99.tudományélettelen természettudományfizika*180
100.kémia*
101.föld- és földrajztudományiföldrajz*180
102.földtudományi*
103.környezettudománykörnyezettan (pl. technika szakirány)*180
104.matematikatudománymatematika*180
105.természetismerettermészetismeret*180
106.művészetépítőművészetépítőművészet*180
107.iparművészetkerámiatervezés*180
108.üvegtervezés*
109.fémművesség*
110.formatervezés*
111.textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözékkiegészítés
szakirányokkal)*
112.tervezőgrafika*
113.fotográfia*
114.alkalmazott látványtervezés*
115.design- és művészetelmélet
116.képzőművészetképzőművészet elmélet180
117.film- és videoművészetmozgókép (film- és televíziórendező, vágó, hangmester
szakirányokkal)*
180
118.kameraman*
119.gyártásszervező*
120.televíziós műsorkészítő*
121.animáció
122.zeneművészetelőadóművészet (klasszikus hangszer**, jazzhangszer**, klasszikus
ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene**, népzene**
szakirányokkal)
180
123.alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz- zeneszerzés,
muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret, elektronikus zenei
médiaművészet, alkalmazott zeneszerzés szakirányokkal)
180
124.táncművészettáncművész*(klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc,
színházi tánc szakirányokkal)
180
125.koreográfus180
126.táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc,
társastánc, kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)
180
127.multimédiamédia design180
128.multimédia programszerkesztő
129.művészet-zenekultúraének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal)180
130.közvetítésvizuális kultúrakézműves180
131.környezetkultúra
132.plasztikai ábrázolás
133.képi ábrázolás
134.elektronikus ábrázolás
135.drámakultúradrámainstruktor180
136.mozgóképkultúramozgóképkultúra és médiaismeret180

* A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alkalmazása szempontjából - külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, vagy erre alkalmas szervezetnél teljesítendő, a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, legalább 6 hétig tartó szakmai gyakorlatot előíró képzések közül - gyakorlatigényesnek minősülő alapképzési szak.

** Választható szakirányok:

klasszikus hangszer: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, lant, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika

jazzhangszer: jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombita, jazzharsona, jazzszaxofon, jazzdob

egyházzene: egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés,

népzene: népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgordon), népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató), népi cimbalom, népi ének."

3. melléklet a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A ciklusokra bontott, osztott képzés és az egységes osztatlan képzés mesterképzési szakok jegyzéke1

a) Képzési területb) Alapképzés szakc) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló mesterképzési
szak
d) Egységes, osztatlan képzéseke) A
mesterszakhoz
rendelt kreditek
száma
1.agrár3állatorvosi2300+30
2.földmérő és földrendező
mérnöki
birtokrendező mérnöki120
3.mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnöki
mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnöki4
120
4.tájrendező és kertépítő
mérnöki
tájépítész mérnöki4120
5.erdőmérnöki300
6.erdőmérnökierdőmérnöki120
7.gazdasági és vidékfejlesztésigazdasági agrármérnöki4120
8.agrármérnökividékfejlesztési agrármérnöki4
9.élelmiszermérnökiélelmiszermérnöki4120
10.élelmiszerbiztonsági és
-minőségi mérnöki4
11.élelmiszer biotechnológus4
12.kertészmérnökikertészmérnöki120
13.szőlészeti és borászati mérnöki4
14.díszkertészeti mérnöki4
15.környezetgazdálkodási
agrármérnöki
környezetgazdálkodási
agrármérnöki4
120
16.mezőgazdasági mérnökimezőgazdasági
biotechnológus4
120
17.agrármérnöki
18.mezőgazdasági
vízgazdálkodási4
19.állattenyésztő mérnökiállattenyésztő mérnöki4120
20.takarmányozási és
takarmánybiztonsági mérnöki4
21.növénytermesztő mérnökinövényorvosi4120
22.növénytermesztő mérnöki4
23.természetvédelmi mérnökitermészetvédelmi mérnöki120
24.vadgazda mérnökivadgazda mérnöki120
a) Képzési területb) Alapképzés szakc) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló mesterképzési
szak
d) Egységes, osztatlan képzéseke) A
mesterszakhoz
rendelt kreditek
száma
25.bölcsészet-magyarmagyar nyelv és irodalom120
26.tudományfinnugrisztika
27.irodalom- és kultúratudomány
28.nyelvtudomány
29.alkalmazott nyelvészet4
30.elméleti nyelvészet4
31.színháztudomány4
32.hungarológia
33.történelemtörténelem120
34.levéltár
35.történeti muzeológia4
36.régészet
37.vallástörténet4
38.néprajznéprajz120
39.anglisztikaanglisztika120
40.amerikanisztika
41.germanisztikanémet nyelv, irodalom és
kultúra
120
42.német nemzetiségi nyelv és
irodalom
43.néderlandisztika
44.skandinavisztika
45.romanisztikafrancia nyelv, irodalom és
kultúra
120
46.olasz nyelv, irodalom és kultúra
47.portugál nyelv, irodalom és
kultúra
48.román nyelv, irodalom és
kultúra
49.spanyol nyelv, irodalom és
kultúra
50.Latin-Amerika tanulmányok4
51.romológiaromológia120
52.szlavisztikaszlavisztika (pl. bolgár/ bolgár
nemzetiségi, cseh,
szlovák/szlovák nemzetiségi,
horvát/horvát nemzetiségi,
lengyel/lengyel nemzetiségi,
orosz, szerb/szerb nemzetiségi,
szlovén/szlovén nemzetiségi,
ukrán/ukrán nemzetiségi
szakirányokkal)
120
53.bolgár nyelv és irodalom
54.cseh nyelv és irodalom
55.horvát nyelv és irodalom
56.lengyel nyelv és irodalom
57.orosz nyelv és irodalom
58.szerb nyelv és irodalom
59.szlovák nyelv és irodalom
60.szlovén nyelv és irodalom
61.ukrán nyelv és irodalom
62.ruszisztika
a) Képzési területb) Alapképzés szakc) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló mesterképzési
szak
d) Egységes, osztatlan képzéseke) A
mesterszakhoz
rendelt kreditek
száma
63.keleti nyelvek és kultúrákkeleti nyelvek és kultúrák (pl.
altajisztika, arabisztika,
iranisztika, japán, kínai, mongol,
turkológia szakirányokkal)
120
64.altajisztika
65.monogolisztika
66.tibetológia
67.arabisztika
68.indológia
69.iranisztika
70.japanológia
71.turkológia
72.sinológia
73.buddhizmus
74.iszlám
75.koreanisztika
76.újgörög nyelv, irodalom és
kultúra
77.ókori nyelvek és kultúrákókori nyelvek és kultúrák (pl.
asszíriológia, egyiptológia,
hebraisztika, indológia,
klasszika-filológia: latin, görög
szakirányokkal)
120
78.klasszika filológia
79.hebraisztika
80.egyiptológia
81.asszíriológia
82.andragógiaandragógia120
83.emberi erőforrás tanácsadó
84.kulturális mediáció
85.pályatervezési tanácsadó
86.pedagógianeveléstudományi4120
87.interkulturális pszichológia és
pedagógia4
88.pszichológiapszichológia120
89.szabad bölcsészetművészettörténet120
90.filozófia
91esztétika
92.etika
93.vallástudomány
94.filmtudomány
95.vizuális kultúratudomány4
96.fordító és tolmács4120
97.reneszánsz tanulmányok4120
98.logika és tudományelmélet4120
99.természettudomány története
és filozófiája4
120
100.kulturális örökség
tanulmányok4
120
101.terminológia4120
102.összehasonlító irodalom- és
művelődéstudomány4
120
103.szemiotika4120
104.digitális bölcsészet4120
105.Közép-Európa tanulmányok4120
a) Képzési területb) Alapképzés szakc) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló mesterképzési
szak
d) Egységes, osztatlan képzéseke) Amesterszakhoz
rendelt kreditek
száma
106.társadalom-
tudomány
nemzetközi tanulmányoknemzetközi tanulmányok120
107.politológiapolitikai szakértő4120
108.politikatudomány4120
109.szociális munkaszociális munka4120
110.szociálpedagógiaszociálpolitika4120
111.informatikus könyvtárosinformatikus könyvtáros120
112.kommunikáció és
médiatudomány
kommunikáció- és
médiatudomány4
120
113.kulturális antropológiakulturális antropológia4120
114.szociológiaszociológia4120
115.társadalmi tanulmányoktársadalmi nemek tanulmánya4120
116.survey statisztika
117.egészségpolitika, tervezés és
finanszírozás4
118.kisebbségpolitika4
119.közösségi és civil tanulmányok4120
120.összehasonlító helyi fejlesztési
tanulmányok4
120
121.humánökológia4120
122.informatika3gazdaságinformatikusgazdaságinformatikus120
123.mérnökinformatikusmérnökinformatikus120
124.programtervező informatikusprogramtervező informatikus4120
125.info-bionika4120
126.orvosi biotechnológia4120
127.jogi és igazgatásijogász300
128.rendészeti igazgatásirendészeti vezető4120
129.igazgatásszervezőközigazgatási120
130.munkaügyi éstársadalombiztosítási igazgatásimunkaügyi éstársadalombiztosítási igazgatási120
131.nemzetközi igazgatásieurópai és nemzetközi
igazgatás4
120
132.kriminológia4120
133.nemzet-
védelmi és katonai
védelmi igazgatásivédelmi igazgatási120
134.biztonság- és védelempolitikaibiztonság- és védelempolitikai120
135.nemzetbiztonságinemzetbiztonsági120
136.katonai vezetőikatonai vezetői90
137.büntetés-végrehajtási nevelőbüntetés-végrehajtási vezető120
138.gazdaság-
tudományok
alkalmazott közgazdaságtanközgazdasági elemző4120
139.gazdaságelemzésgazdaság-matematikai elemző120
140.biztosítási és pénzügyi
matematika4
141.közszolgálatiközgazdálkodás és közpolitika4120
142.gazdálkodási és menedzsmentMaster of Business
Administration4 (MBA)
120
143.vállalkozásfejlesztés4
144.vezetés és szervezés
145.regionális és környezeti
gazdaságtan4
146.kereskedelem és marketingmarketing4120
147.logisztikai menedzsment4
148.nemzetközi gazdálkodásnemzetközi gazdaság és
gazdálkodás
120
149.pénzügy és számvitelpénzügy120
150.számvitel
151.turizmus- vendéglátásturizmus-menedzsment120
a) Képzési területb) Alapképzés szakc) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló mesterképzési
szak
d) Egységes, osztatlan képzéseke) A
mesterszakhoz
rendelt kreditek
száma
152.műszaki3anyagmérnökianyagmérnöki4120
153.kohómérnöki4
154.fizikus mérnöki
155.faipari mérnökifaipari mérnöki120
156.könnyűipari mérnökikönnyűipari mérnöki120
157.biomérnökiipari és környezetvédelmi
biomérnöki
120
158.élelmiszer-minősítő és
egészségvédő biomérnöki
159.biomérnöki4
160.környezetmérnökikörnyezetmérnöki120
161.vegyészmérnökivegyészmérnöki4120
162.gyógyszervegyész-mérnöki4
163.műanyag- és száltechnológiai
mérnöki4
164.folyamatmérnöki
165.építőmérnökiszerkezet-építőmérnöki90
166.infrastruktúra-építőmérnöki
167.földmérő- és térinformatikai
mérnöki
168.településmérnöki4
169.tűzvédelmi mérnöki4
170.létesítménymérnöki
171.műszaki földtudományibánya és geotechnikai mérnöki120
172.olaj- és gázmérnöki
173.hidrogeológus mérnöki4
174.előkészítés-technikai mérnöki
175.földtudományi mérnöki
176.építész2300
177.építészmérnökiépítészmérnöki90
178.ingatlanfejlesztő
építészmérnöki
90
179.szerkezettervező
építészmérnöki
180.tervező építészmérnöki
181.urbanista építészmérnöki
182.ipari termék- és formatervező
mérnöki
fa- és bútoripari terméktervező
mérnöki
120
183.ipari terméktervező mérnöki
184.forma- és vizuális
környezettervező mérnöki
120
185.gépészmérnökigépészmérnöki120
186.gépészeti modellezés4
187.épületgépészeti és
eljárástechnikai
gépészmérnöki4
188.közlekedésmérnökiközlekedésmérnöki120
189.logisztikai mérnöki
190.járműmérnöki
191.mechatronikai mérnökimechatronikai mérnöki120
192.had- és biztonságtechnikaibiztonságtechnikai mérnöki120
193.mérnökikatasztrófavédelmi mérnöki
194.katonai logisztikai4
195.védelmi vezetéstechnikai
rendszertervező4
196.energetikai mérnökienergetikai mérnöki120
197.villamosmérnökivillamosmérnöki120
198.műszaki menedzserműszaki menedzser120
199.egészségügyi mérnöki120
a) Képzési területb) Alapképzés szakc) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló mesterképzési
szak
d) Egységes, osztatlan képzéseke) Amesterszakhoz
rendelt kreditek
száma
200.orvos- és egészség-
tudomány
általános orvos2360
201.fogorvos2300
202.gyógyszerész2300
203.ápolás és betegellátás (ápoló,
dietetikus, gyógytornász,
mentőtiszt, szülésznő
szakirányokkal)
ápolás490
204.egészségügyi gondozás és
prevenció (népegészségügyi
ellenőr és védőnő
szakirányokkal)
népegészségügyi490
205.táplálkozástudományi4120
206.egészségügyi szervező
(egészségbiztosítás,
egészségügyi ügyvitelszervező,
egészségturizmus-szervező
szakirányokkal)
egészségügyi menedzser90
207.orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus (orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitika,
képalkotó diagnosztika
analitika, orvosi
kutatólaboratóriumi analitika,
optometria szakirányokkal)
klinikai laboratóriumi kutató90
208.szociális munkaegészségügyi szociális munka4120
209.egészségpszichológia120
210.komplex rehabilitáció120
211.radiográfia90
212.pedagógus-
képzés
óvodapedagógus (nemzetiségi
szakiránnyal)
neveléstudományi490-120
tanító (nemzetiségi
szakiránnyal)
konduktor (óvodapedagógus,
tanító szakirányokkal)
csecsemő- és kisgyermeknevelő
213.gyógypedagógiagyógypedagógia90
214.sport-
tudomány
testnevelő-edzőszakedző4120
215.sportszervezősportmenedzser120
216.rekreáció szervezés és
egészségfejlesztés
rekreáció4120
217.humánkineziológiahumánkineziológia4120
a) Képzési területb) Alapképzés szakc) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló mesterképzési
szak
d) Egységes, osztatlan képzéseke) Amesterszakhoz
rendelt kreditek
száma
218.természet-
tudomány
biológiabiológus120
219.molekuláris biológia
220.hidrobiológus4
221.ökotoxikológus4
222.humánbiológia-antropológia4
223.immunológia
224.biotechnológia4
225.etológia4120
226.fizikacsillagász4120
227.fizikus
228.biofizikus4
229.kémiavegyész120
230.földrajzgeográfus120
231.földtudományigeológus120
232.meteorológus4
233.geofizikus4
234.földtudomány
235.térképész4
236.környezettan (pl. technika
szakirány)
környezettudomány4120
237.matematikaalkalmazott matematikus120
238.matematikus
239.anyagtudomány4120
240.tudománykommunikáció
a természettudományban4
120
241.kognitív tanulmányok4120
242.m
ű
v
é
s
z
e
t
építő-
művészet3
építőművészetépítőművész120
243.építőművész2300
244.iparművészetkerámiatervezéskerámiatervezés120
245.üvegtervezésüvegtervező-művész120
246.fémművességfémművesség120
247.formatervezésformatervező művész120
248.textiltervezés (szövő, kötő,
nyomó, ruha,
öltözékkiegészítés
szakirányokkal)
divat- és textiltervezés120
249.tervezőgrafikatervezőgrafika120
250.fotográfiafotográfia120
251.alkalmazott látványtervezéslátványtervező művész4120
252.design- és művészetelméletdesignelmélet120
253.design- ésművészetmenedzsment4
254.iparművész menedzser460
255.képző-
művészet3
festőművész300
256.szobrászművész300
257.grafikusművész300
258.restaurátorművész300
259.intermédia-művész300
260.képzőművészet elméletképzőművészet elmélet120
261.képzőművész menedzser460
262.színház-
művészet
színművész300
263.színházrendező300
264.színházi koreográfus300
265.színházi dramaturg300
266.színházművészeti menedzser460
a) Képzési területb) Alapképzés szakc) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló mesterképzési
szak
d) Egységes, osztatlan képzéseke) A
mesterszakhoz
rendelt kreditek
száma
267.film- és video-
művészet
mozgókép (film- és
televíziórendező, vágó,
hangmester szakirányokkal)
filmrendező művész4120
268.dokumentumfilm-rendező
művész4
120
269.kameramanfilmoperatőr művész4120
270.filmmaking4120
271.televíziós műsorkészítőtelevíziós műsorkészítő művész120
272.animációanimáció120
273.gyártásszervezőfilm- és televízió producer120
274.filmdramaturg300
275.filmművészeti menedzser460
276.zene-
művészet
előadóművészet (klasszikus
hangszer, jazzhangszer,
klasszikus ének, jazzének,
zenekar- és kórusvezetés,
egyházzene, népzene
szakirányokkal)
klasszikus hangszerművész
(fuvola, oboa, klarinét, fagott,
kürt, trombita, harsona, tuba,
ütőhangszer, hegedű,
mélyhegedű, gordonka,
gordon, hárfa, gitár, cimbalom,
zongora,
zongorakísérő-korrepetitor,
orgona, harmonika
szakirányokkal)
120
277.régi-zene hangszerművész
(csembaló, fortepiano, barokk
hegedű, viola da gamba,
barokk gordonka, blockflőte,
barokk fuvola, barokk oboa,
barokk fagott, cornetto,
natúrtrombita, natúrkürt,
barokk harsona, lant
szakirányokkal)
120
278.jazzhangszer-művész
(jazz-zongora, jazzbőgő,
jazzgitár, jazz-basszusgitár,
jazztrombita, jazz-harsona,
30.4 jazzszaxofon, jazzdob
szakirányokkal)
279.klasszikus énekművész
(operaének és egyéb színpadi
énekes szakirányokkal)
280.régi-zene énekművész
281.jazzének-művész
282.karmester (zenekari karmester,
fúvós zenekari karnagy
szakirányokkal)
283.kóruskarnagy
284.egyházzene-művész
(egyházzene-orgonaművész,
egyházzene-kóruskarnagy)
285.alkotóművészet és muzikológia
(zeneszerzés, jazz-zeneszerzés,
muzikológia, zeneelmélet,
zeneismeret, elektronikus zenei
médiaművészet, alkalmazott
zeneszerzés szakirányokkal)
zeneszerző120
286.jazz-zeneszerző
287.muzikológus
288.zeneteoretikus
289.zeneművészeti színrevitel4
(zenei rendező, zenés színpadi
rendező, zenei hangmester
szakirányokkal)
290.hangművész
291.Kodály-zenepedagógia460
292.zeneművészeti menedzser460
a) Képzési területb) Alapképzés szakc) Teljes alapképzési szak
beszámításával induló mesterképzési
szak
d) Egységes, osztatlan képzéseke) Amesterszakhoz
rendelt kreditek
száma
293.tánc-
művészet3
táncművész (klasszikus balett,
néptánc, moderntánc,
kortárstánc, színházi tánc
szakirányokkal)
klasszikus balettművész120
294.néptáncművész4
295.moderntáncművész
296.kortárstáncművész
297.színházi táncművész
298.koreográfuskoreográfus4120
299.táncelmélet4
300.táncművészeti menedzser460
301.multimédiamédia designmédia design120
302.média látványtervező művész
303.multimédia programszerkesztőmultimédia programszerkesztő,
programrendező művész
120
304.média menedzser460

1 A mesterképzési szakokról szóló melléklet nem tartalmazza a tanári mesterszakokat.

- A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően választható tanári mesterszakon szerezhető szakképzettségeket a 3. sz. melléklet tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv szerinti műveltségterületi és közismereti, szakmai, illetve művészeti tanári szakképzettségi bontásban. Az egyes képzési területeken, illetve képzési ágakban az alapképzési szakon, illetve annak szakirányain szerezhető szakképzettségek szerint differenciálódnak a tanári szakképzettségek.

- Tanári szakképzettség - a rendeletben meghatározottak szerint - szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy a művészeti területen a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.

2 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alkalmazása szempontjából - külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, vagy erre alkalmas szervezetnél teljesítendő, a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, legalább 6 hétig tartó szakmai gyakorlatot előíró képzések közül - gyakorlatigényesnek minősülő osztatlan mesterképzési szak.

3 A szakképzés, illetve a művészeti szakképzés területén szerezhető tanári szakképzettségek megjelölése a mesterképzési szakon szerzett szakképzettségnek megfelelően: mérnöktanár, agrármérnök-tanár, egészségügyi-tanár, közgazdásztanár, iparművésztanár, képzőművésztanár, zeneművésztanár, táncművésztanár, színházművészeti tanár, filmművészeti tanár.

4 A mesterszak képzési és kimeneti követelményeiről szóló miniszteri rendelet határozza meg azokat a további alapképzési szakokat, amelyre még az adott mesterszak a teljes alapképzési szak beszámításával épül."

4. melléklet a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

"2/A. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Magyar és külföldi intézmények közös képzései

a) Képzési szintb) Képzési területc) Képzési ágd) Szak elnevezése magyarul és angolule) Szakhoz rendelt
kreditek száma
1.1. mesterképzéstársadalom-
tudomány
-szociális munka és szociális gazdaság
(Social Work and Social Economics)
120

"

5. melléklet a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsőfokú szakképzésnek a szakképzés indítása szempontjából megfelelő képzési területek, szakok

SzakképesítésKépzési terület, szak
55 140 01 0000képzési szakasszisztenspedagógusképzés,
társadalomtudományok
55 146 01 0000gyakorlati oktatópedagógusképzés
55 213 01 0010 55 01idegennyelvi kommunikátorbölcsészettudomány,
társadalomtudományok
55 213 01 0010 55 02intézményi kommunikátorbölcsészettudományok,
társadalomtudományok
55 213 01 0010 55 03sajtótechnikusbölcsészettudomány,
társadalomtudomány
55 213 01 0010 55 04sportkommunikátorbölcsészettudomány,
társadalomtudomány
55 213 02 0010 55 01média moderátorbölcsészettudomány,
társadalomtudomány,
művészet,
művészetközvetítés
55 213 02 0010 55 01színházi moderátorbölcsészettudomány,
társadalomtudomány,
művészet
55 341 01 0010 55 01audiovizuális szakasszisztenstársadalomtudomány,
művészet,
művészetközvetítés,
műszaki,
informatika
55 341 01 0010 55 02médiatechnológus asszisztenstársadalomtudomány,
művészet,
művészetközvetítés,
műszaki,
informatika
55 341 01 0010 55 02televízióműsor-gyártó asszisztenstársadalomtudomány,
művészet,
művészetközvetítés,
műszaki
55 343 01 0010 55 01banki szakügyintézőgazdaságtudományok
55 343 01 0010 55 02értékpapírpiaci szakügyintézőgazdaságtudományok
55 343 01 0010 55 03gazdálkodási menedzserasszisztensgazdaságtudományok
55 343 01 0010 55 04pénzügyi szakügyintézőgazdaságtudományok
55 343 01 0010 55 05projektmenedzser-asszisztensgazdaságtudományok
55 343 01 0010 55 06számviteli szakügyintézőgazdaságtudományok
55 344 01 0010 55 01adóigazgatási szakügyintézőgazdaságtudományok
55 344 01 0010 55 02költségvetés-gazdálkodási szakügyintézőgazdaságtudományok
55 345 01 0010 55 01Európai Uniós üzleti szakügyintézőgazdaságtudományok,
társadalomtudományok
55 345 01 0010 55 02kereskedelmi szakmenedzsergazdaságtudományok
55 345 01 0010 55 03kis- és középvállalkozási menedzsergazdaságtudományok
55 345 01 0010 55 04külgazdasági üzletkötőgazdaságtudományok
55 345 01 0010 55 05nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző
gazdaságtudományok,
műszaki
55 345 01 0010 55 06reklámszervező szakmenedzsergazdaságtudományok
55 345 01 0010 55 07üzleti szakmenedzsergazdaságtudományok
SzakképesítésKépzési terület, szak
55 345 02 0010 55 01logisztikai műszaki menedzserasszisztensgazdaságtudományok
műszaki
55 345 02 0010 55 02terméktervező műszaki menedzserasszisztensműszaki
55 345 03 0000közösségi-civil szervezőtársadalomtudományok,
gazdaságtudományok
55 346 01 0000jogi asszisztensjogi- és igazgatási
55 346 02 0010 55 01gazdasági idegen nyelvű menedzserbölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
55 346 02 0010 55 02titkárságvezetőgazdaságtudományok,
bölcsészettudomány,
társadalomtudomány
55 346 03 0000rendészeti asszisztensrendészeti igazgatási alapszak
55 481 01 0000általános rendszergazdainformatika,
műszaki
55 481 02 0000informatikai statisztikus és gazdasági tervezőinformatika,
gazdaságtudományok
55 481 03 0000telekommunikációs asszisztensinformatika,
műszaki
55 481 04 0000Web-programozóinformatika,
műszaki
55 524 01 0000farmakológus szakasszisztenstermészettudományok
55 524 02 0010 55 01felületvédelmi technológusműszaki,
természettudományok
55 524 02 0010 55 02vegyipari méréstechnológusműszaki,
természettudomány
55 621 02 0010 55 01baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító
technológus
agrár
55 621 02 0010 55 02gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és
-feldolgozó
agrár,
természettudományok
55 621 02 0010 55 03hulladékgazdálkodási technológusagrár,
műszaki
55 621 02 0010 55 04mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztensagrár,
műszaki
55 621 02 0010 55 05növénytermesztő és növényvédő technológusagrár
55 621 02 0010 55 06ökológiai gazdálkodóagrár
55 621 02 0010 55 07sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító
technológus
agrár
55 621 02 0010 55 08vadgazdálkodási technológusagrár
55 621 03 0000állatorvosi asszisztensagrár képzési terület
55 621 04 0000méhészeti technológusagrár
55 621 001 0010 55 01agrárkereskedelmi menedzser-asszisztensagrár,
gazdaságtudományok
55 621 01 0010 55 02bortechnológusagrár
55 621 01 0010 55 03élelmiszeripari menedzseragrár,
gazdaságtudományok
55 621 01 0010 55 04ménesgazdaagrár
55 621 01 0010 55 05mezőgazdasági menedzser-asszisztensagrár,
gazdaságtudományok
55 621 01 0010 55 06mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztensagrár,
műszaki
55 621 01 0010 55 07szőlész, borász szaktechnikusagrár
55 623 01 0000erdőgazdaagrár
55 725 01 0010 55 01képi diagnosztikai és intervenciós asszisztensorvos- és egészségtudomány
55 725 01 0010 55 02orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológusorvos- és egészségtudományok
SzakképesítésKépzési terület, szak
55 761 01 0000csecsemő- és gyermeknevelő-gondozópedagógusképzés,
társadalomtudományok
55 762 01 0000ifjúságsegítőpedagógusképzés,
társadalomtudomány
55 810 01 0010 55 01energetikai mérnökasszisztensműszaki,
gazdaságtudományok
55 810 01 0010 55 02építettkörnyezetmérnök-asszisztensműszaki
55 810 01 0010 55 03faipari terméktervezőműszaki
55 810 01 0010 55 04faipari termelésszervezőműszaki
55 810 01 0010 55 05gépipari mérnökasszisztensműszaki
55 810 01 0010 55 06hálózati informatikusműszaki,
informatika
55 810 01 0010 55 07fémtechnológia mérnökasszisztensműszaki
55 810 01 0010 55 08könnyűipari mérnökasszisztensműszaki
55 810 01 0010 55 09mechatronikai mérnökasszisztensműszaki
55 810 01 0010 55 10műszaki informatikai mérnökasszisztensműszaki,
informatika
55 810 01 0010 55 11vegyész mérnökasszisztensműszaki,
természettudomány
55 810 01 0010 55 12vegyipari gépészmérnök-asszisztensműszaki,
természettudomány
55 810 01 0010 55 13villamosmérnök-asszisztensműszaki
55 810 01 0010 55 14területfejlesztési szakasszisztensműszaki
55 810 01 0010 55 15munkavédelmi mérnökasszisztensműszaki
55 812 01 0010 55 01idegenforgalmi szakmenedzsergazdaságtudományok
55 812 01 0010 55 02vendéglátó szakmenedzsergazdaságtudományok

"

6. melléklet a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

"10. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

1. Az V/C a felsőfokú szakképzés után szakirányú továbbtanulás esetén alapképzésben szerezhető oklevél cím:

"Sorszám:

Intézményi azonosító: OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, és a(z) ... nevű ... intézményi azonosítója intézményben (intézmény felügyeletével) folytatott ... félév időtartamú tanulmányai végén megszerzett ... szakképesítést igazoló bizonyítvány birtokában, a bizonyítvány által tanúsított ismeretekből 30-60 kredit beszámításával a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje ... félév..

A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot és ... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése ...

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék"

2. A VI. Az oklevelekben használható záradékok cím az alábbiak szerint módosul:

2.1. A "Jogelőd felsőoktatási intézmény megjelenítésére:" szövegrész alatt "Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelődjében, a ... nevű felsőoktatási intézményben folytatta kezdte meg. A jogutódlásra ... év ... hó ... napján került sor. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás" szövegrész helyébe "Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelődjében, a ... nevű felsőoktatási intézményben kezdte meg. A jogutódlásra ... év ... hó ... napján került sor. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás" szöveg lép.

2.2. Az "Idegen nyelven folyó képzés esetében:" szövegrész alatt "a képzést és a záróvizsgát az oklevél tulajdonosa ... nyelven teljesítette." szövegrész helyébe "a képzést és a záróvizsgát az oklevél tulajdonosa ... nyelven teljesítette. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás" szöveg lép."

7. melléklet a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

"Melléklet az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez

Képzési és tudományos célú normatívák (E Ft/fő/év)

MegnevezésKépzési normatívák
Szakok, képzési területekDoktoriMester
képzés
(MA, MSc)
Alapképzés
(BA, BSc)
OsztatlanEgyetemiFőiskolaiTudományos
normatívák
orvos, fogorvos, állatorvos720720
gyógyszerész679679
építész, építőművész449449
jogász299299
mester tanár683
művészeti, művészetközvetítő1040518679679518
egészségügyi683518679518
repülőmérnöki518518
agrár, műszaki, természet-
tudományi, informatika,683345449449345
sporttudományi, nemzetiségi,
szociális, pszichológia
gyógypedagógus, konduktor683518518518
gazdasági, jogi-igazgatási,455230230210
bölcsész, társadalomtudományi
tanító-óvó230210
hitéleti455230323230210
teljes munkaidős oktatók1300 (+100)*
számított kutatók1300 (+100)*
minősített teljes munkaidős1700 (+100)*
oktatók
fokozatot szerzettek1300 (+100)*
odaítélt fokozatok600
államilag támogatott
doktoranduszok
társ.tud. bölcsész, művészeti650500 (+50)*
term.tud., műszaki, művészeti DLA975900 (+90)*
fogyatékossággal élő hallgatók120
után járó kiegészítő támogatás
normatívája

* A normatíva elemek a 2010. évi összeghez képest növekedtek a zárójelben feltüntetett összeggel."

Tartalomjegyzék