98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-a (1) bekezdésének 2., 5., 7., 9. és 20. pontjában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva - a 14. § (1)-(3) bekezdések tekintetében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-a (3) bekezdése előírása alapján a Magyar Rektori Konferenciával egyetértésben - a következőket rendeli el:

1. §

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FR.) 6. §-a (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzési szakokra és az egységes, osztatlan szakokra vonatkozóan tartalmazza]

"a) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a felvétel feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelőzően, valamint a két évvel későbbi felvételi eljárásokra vonatkozóan a 3. számú mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül közösen kiválasztott - és a minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott - érettségi vizsgatárgyakat és a vizsgák szintjét,"

2. §

Az FR. 8. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Minden évben két felvételi eljárás hirdethető:

a) a februárban induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: keresztféléves felvételi eljárás) határideje - minden képzési szintre vonatkozóan - a képzés indítását megelőző év november 15. napja,

b) a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi eljárás) esetén a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év február 15. napja."

3. §

(1) Az FR. 11. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adatfeldolgozás során - a kérelem hiányos benyújtása esetén - a Hivatal legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 30. napig - a keresztféléves felvételi eljárásban a 20. napig - a jelentkezőt a Ket. 37. §-a szerinti hiánypótlásra szólítja fel."

(2) Az FR. 11. §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az általános felvételi eljárás esetén március 25. és április 5. között kell nyilvánosságra hozni a felvételi eljárás statisztikai adatait."

(3) Az FR. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A felsőoktatási intézmény, amennyiben a jelentkező az intézmény által meghatározott - intézményspecifikus - mellékletet nem nyújtja be, a besorolási döntés időpontja előtt 45 nappal - keresztféléves felvételi eljárás esetében 30 nappal - felhívja a jelentkezőt ennek pótlására."

4. §

Az FR. 12. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Hivatal - a hiánypótlással érintett kérelmek kivételével - a felsőoktatási intézmény számára továbbítja

a) legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 40. napig - a keresztféléves felvételi eljárásban 15. napig - az adott felsőoktatási intézménybe jelentkezett pályázók személyi (név, születési név, anyja születési neve, születési idő és hely), elérhetőségi adatait (postázási cím) és az adott intézményt érintő jelentkezési adatait (képzés szintje, munkarendje, finanszírozási forma, szak neve),

b) legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 60. napig - a keresztféléves felvételi eljárásban 45. napig - az adott intézménybe a jelentkező által benyújtott, felvételi kérelme elbírálásához szükséges, a központi nyilvántartásban rögzített adatait."

5. §[1]

6. §

(1) Az FR. 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 2005. előtt tett érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkező által a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelmére az érettségi vizsga letételének időpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés időpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján az Oktatási Hivatal elnöke hatósági eljárás keretében állapítja meg. Az Oktatási Hivatal elnöke köteles a tantárgyi megfeleltetésre, amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább 75%-a megegyezik, illetve az elutasításra, amennyiben az egyezés nem éri el az 50%-ot. A megfeleltetett érettségi vizsgatárgyak jegyzékét a Hivatal a honlapján közzéteszi."

(2) Az FR. 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az 1996. előtt érettségi vizsgát tett, felsőfokú végzettségű jelentkező érettségi pontjait, amennyiben az (1) bekezdés szerint meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül csak egy eredményével rendelkezik, az ennek alapján megállapított eredményének kétszerezésével kell meghatározni."

7. §

(1) Az FR. 19-20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként

a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra, vagy

b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra

jogosult.

(2) A jelentkező az (1) bekezdés alapján legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

(3) Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni.

(4) Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg - a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyidejűségének kivételével - több jogcím alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. A képzés nyelvéből szerzett nyelvvizsgáért, illetve a képzés nyelvéből letett emelt szintű érettségiért többletpont nem kapható.

20. § (1) A jelentkező a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint a felvételi eljárás során

a) az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján az eredmény elérésekor

aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,

ab) a FIDE által szervezett Sakkolimpián,

ac) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián

szereplő sportágban világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16, országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 többletpontra;

b) a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 16 többletpontra;

c) tárgyanként legfeljebb egy, a ca)-cb) alpontok szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények a 16. § (1) bekezdése alapj án érettségi pont ot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak,

ca) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén elért 1-10. helyezésért 80, 11-20. helyezésért 40, 21-30. helyezésért 20 többletpontra,

cb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 24, az első díjasoknak 12 többletpontra;

d) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontra;

e) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 többletpontra;

f) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a [(1)] (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra

jogosult.

(2) Az (1) bekezdés ca) pontja alkalmazása során a döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt - a verseny szervezőjének igazolása alapján - a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

(3) Az (1) bekezdés a), b), d), e) és f) pontja alkalmazása során jogcímenként legfeljebb egy-egy többletpontra jogosító eredmény alapján jogosult többletpontra a jelentkező."

(2) Az FR. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 20 többletpontra jogosult.

(2) A halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező mindenjelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.

(3) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.

(4) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.

(5) Az (1)-(4) bekezdések szerinti jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig kell igazolni."

8. §

(1) Az FR. 25. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal a besorolási döntést

a) a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év január 15. napjáig,

b) az általános felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig

hozza meg. A besorolási döntés időpontját a Hivatal állapítja meg."

(2) Az FR. 26. §-a (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felsőoktatási intézmény a felvételről szóló döntését határozatban

a) a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját követő nyolc napon belül

b) az általános felvételi eljárásban augusztus 1-jéig írásban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel, aki hozzá lett besorolva."

9. §

Az FR. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § (1) A 14-16. §, 18-21. §, 23-24. §-ban foglaltak a mesterképzésre történő jelentkezésre nem alkalmazhatók.

(2) A jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, melyek összege legfeljebb 100 pont.

(3) A többletteljesítményekért adható többletpontok - beleértve a (6) bekezdésben meghatározottakat - jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét, az intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy az előnyben részesítendők többletpontja nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

(4) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

(5) A művészeti, művészetközvetítő és sporttudományi képzési területre jelentkezők esetében a jelentkezők teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is meg lehet állapítani."

10. §

Az FR. 45. §-a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (4) bekezdés alapján az intézményeket illető részt a Hivatal két részletben utalja át az intézményeknek. Az őket illető rész 75%-át a 12. § (2) bekezdés a) pontban megállapított határidőt követő 60 napon belül, a fennmaradó részt a jogorvoslati eljárások lezárását követő 30 napon belül."

11. §[2]

12. §

(1) Az FR. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az FR. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az FR.

a) 15. §-a (4) bekezdésében és 16. §-a (8) bekezdésében az "a felsőoktatási intézmény dönt" szövegrész helyébe az "a Hivatal dönt" szövegrész;

b) 19. §-a (1) bekezdésében az "a középfokú C típusú nyelvvizsga" szövegrész helyébe az "a középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga" szövegrész;

c) 19. §-a (3) bekezdésében az "a középfokú A vagy B típusú" szövegrész helyébe az "a középfokú (B2) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú" szövegrész;

d) 19. §-a (3) bekezdésében az "a felsőfokú A vagy B típusú" szövegrész helyébe az "a felsőfokú (C1) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú nyelvvizsga" szövegrész;

e) 45. §-a (3) bekezdésében az "Az alapdíjból" szövegrész helyébe az "A befizetett alapdíjból" szövegrész

lép.

13. §

(1) A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NR.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az államilag támogatott hallgatók képzésének költségvetési támogatása a normatív képzési, tudományos célú és fenntartói támogatással történik, amelynek e rendelet alapján számított intézményi költségvetési támogatási mértéke - az éves költségvetésben meghatározott felsőoktatási támogatás összegétől függően - legfeljebb 10%-kal csökkenhet, és amit kiegészíthet egyes speciális feladatok támogatása."

(2) Az NR. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felsőoktatási törvény 3. számú mellékletében meghatározott számítási alap összege a költségvetési évben 260 000 Ft."

14. §

(1) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(2) A BR. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(3) A BR. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

15. §

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének

a) V. pontjában a "Keltezés, aláírások, záradékok" szövegrész, a "Keltezés, záradékok, aláírás" szövegrész helyébe a "keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék" szövegrész lép;

b) V. pontja kiegészül e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott V/G. ponttal;

c) VI. pontja helybe e rendelet 7. számú melléklete lép.

16. §

(1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 45. §-a (4) bekezdése a) pontjában és 54. §-a (2) bekezdése b) pontjában a "középfokú "C" típusú" szövegrész helyébe a "középfokú (B2) komplex típusú" szövegrész lép;

b) 45. §-a (4) bekezdése b) pontjában és 54. §-a (3) bekezdése b) pontjában az "alapfokú "C" típusú" szövegrész helyébe az "alapfokú (B1) komplex típusú" szövegrész lép;

c) 45. §-a (5) bekezdése a) pontjában a "fokozatú "A" típusú" szövegrész helyébe a "fokozatú szóbeli típusú" szövegrész lép;

d) 45. §-a (5) bekezdése b) pontjában a "fokozatú "B" típusú" szövegrész helyébe a "fokozatú írásbeli típusú" szövegrész lép;

e) 54. §-a (1) bekezdése b) pontjában és 54. §-a (4) bekezdésében a "felsőfokú "C" típusú" szövegrész helyébe a "felsőfokú (C1) komplex típusú" szövegrész lép;

f) 54. §-a (5) bekezdése a) pontjában a "felsőfokú "A" típusú" szövegrész helyébe a "felsőfokú (C1) szóbeli típusú" szövegrész lép;

g) 54. §-a (5) bekezdése b) pontjában a "felsőfokú "B" típusú" szövegrész helyébe a "felsőfokú (C1) írásbeli típusú" szövegrész lép;

h) 56/A. §-a (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet

a) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az "álló hallgató (a továbbiakban: hallgató)" szövegrész helyébe az "álló hallgató, doktorjelölt (a továbbiakban együttesen: hallgató)" szövegrész lép;

b) 9. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nappali oktatás munkarendje szerint tanulók, a képzési kötelezettségüket teljesítők, illetve az 1. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott jogosultak részére a nappali tagozat, az esti tagozat munkarendje szerint tanulók részére az esti tagozat, a levelező tagozat munkarendje szerint tanulók, illetve az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére a levelező tagozat diákigazolványát, az egyéb munkarend szerint tanulók részére a távoktatási tagozat diákigazolványát kell kiállítani. A doktorjelöltek számára a levelező tagozat munkarendje szerinti diákigazolványt kell kiállítani."

(3) A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a) 3. §-ának (1) bekezdésében a "Tanulói jogviszonya" szövegrész helyébe a "Tanulói, hallgatói, doktorjelölti jogviszonya" szövegrész lép;

b) 3. §-ának (1) bekezdése kiegészül a következő bd) alponttal:

[(1) Tanulói, hallgatói, doktorjelölti jogviszonya alapján az 1. számú mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult:]

"bd) a felsőoktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő hallgatója, illetve doktorjelöltje a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel,"

c) 1. számú melléklete 10. pontját megelőző alcím helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép;

d) 1. számú mellékletének 15. pontja helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

17. §

(1) E rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-4. §-a, 6. § (1) bekezdése, 8. §-a, 10. §-a, 12-16. §-a az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) E rendelet

a) 7. §-a 2010. december 1-jén;

b) 5. §-a és 11. §-a 2012. január 1-jén

c) 6. §-ának (2) bekezdése, 9. §-a 2009. szeptember 15-én

lép hatályba.

(4) Nem lép hatályba a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet.

(5) A felsőoktatási hallgatói diákigazolványról és doktorjelölti diákigazolványról szóló 295/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet és a közoktatási diákigazolvány kiadásáról és használatáról szóló 296/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet nem lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez]

Szakirányú továbbtanulás meghatározása felvételi pontszámítás szempontjából

Szakirányú továbbtanulásnak minősülő képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakmacsoportok esetében

SzakmacsoportSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
egészségügyorvos- és egészségtudomány
szociális szolgáltatásokpedagógusképzés társadalomtudomány
oktatás (oktatás, pedagógia)pedagógusképzés
művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző-és iparművészet, színművészet-bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés)művészet
művészetközvetítés társadalomtudomány
gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás)műszaki
elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika)műszaki informatika
informatika (szoftver)informatika
vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)műszaki természettudományok
építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar)műszaki
könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)műszaki
faiparműszaki
nyomdaiparműszaki
közlekedésműszaki
környezetvédelem-vízgazdálkodásagrár
gazdaságtudományok műszaki
közgazdasággazdaságtudományok
ügyvitelbölcsészettudomány, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)gazdaságtudományok
vendéglátás-idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)gazdaságtudományok
egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti szolgáltatások, honvédelem, tűzvédelem, munkavédelem, kis- és kézművesipar)nemzetvédelmi és katonai
mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, vadászat, halászat, térképészet)agrár
élelmiszeriparagrár

Szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítések/elágazások esetében

SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
adatbázistervezőinformatika
adatelemzőinformatika
adóigazgatási szakügyintézőgazdaságtudományok jogi és igazgatási
adózási szakellenőrgazdaságtudományok
agrárkereskedelmi menedzserasszisztensagrár, gazdaságtudományok
agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikusagrár
agrárrendészagrár
alkalmazott fotográfusművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
alkalmazott grafikusművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
államháztartási mérlegképes könyvelőgazdaságtudományok
államháztartási szakellenőrgazdaságtudományok
állategészségügyi technikusagrár
állattenyésztő technikusagrár
általános festőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
általános rendszergazdainformatika, műszaki
általános vegyipari laboratóriumi technikusműszaki,
természettudományok
ápolóorvos- és egészségtudomány
aranyművesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
artistaművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
artista művészművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
audiológiai szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
audiovizuális szakasszisztenstársadalomtudomány, művészet,
művészetközvetítés,
műszaki,
informatika
autisták gyógypedagógiai asszisztensepedagógusképzés
automatikai technikusműszaki, informatika
autótechnikusműszaki
banki szakügyintézőgazdaságtudományok
baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológusagrár
befektetési tanácsadógazdaságtudományok
befektetéskezelési referensgazdaságtudományok
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
beszédátviteli rendszertechnikusműszaki, informatika
beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztensepedagógusképzés
biotechnológus technikusműszaki,
természettudományok
biztonságszervező i.nemzetvédelmi és katonai
biztosítási tanácsadógazdaságtudományok
bor- és pezsgőgyártó technikusagrár
bortechnológusagrár
természettudomány
bőrfeldolgozó-ipari technikusműszaki
bőrművesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
bronzműves és szoboröntőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
bútoripari technikusműszaki
bútorművesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
cad-cam informatikusinformatika, műszaki
citológiai szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
cizellőrművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
ct, mri szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
cukoripari technikusagrár
családpedagógiai mentorpedagógusképzés
csecsemő- és gyermekápolóorvos- és egészségtudomány
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozóbölcsészettudomány
pedagógusképzés,
társadalomtudomány
dekoratőrművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
designerinformatika
diabetológiai szakápolóorvos- és egészségtudomány
díszítő festőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
díszítő szobrászművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
díszlet- és jelmeztervező asszisztensművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
díszműkovácsművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
divat- és stílustervezőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
dohányipari technikusagrár
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
drágakőfoglalóművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
drog és toxikológiai laboratóriumi technikusműszaki,
természettudományok
drog- és toxikológiai technikusműszaki,
természettudományok
édesipari technikusagrár
eeg szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
egészségügyi gyakorlatvezetőorvos- és egészségtudomány
egészségügyi menedzserorvos- és egészségtudomány
egészségügyi operátororvos- és egészségtudomány
egyéb szervezeti mérlegképes könyvelőgazdaságtudományok
e-játék fejlesztőinformatika
e-learning tananyagfejlesztőinformatika
elektronikai technikusműszaki, informatika
elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikusműszaki, informatika
elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszer-technikusműszaki, informatika
elektronmikroszkópos szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
élelmezési menedzsergazdaságtudományok
élelmiszer-higiénikusagrár
élelmiszeripari gépésztechnikusműszaki
élelmiszeripari menedzseragrár,
gazdaságtudományok természettudomány
élelmiszerminősítő laboratóriumi technikusműszaki,
természettudományok
emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintézőbölcsészettudományok, gazdaságtudományok jogi és igazgatási
endoszkópos szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
energetikai környezetvédőagrár,
gazdaságtudományok, műszaki
energetikai mérnökasszisztensműszaki,
gazdaságtudományok
epidemiológiai szakápolóorvos- és egészségtudomány
épített környezetmérnök-asszisztensműszaki
építő- és anyagmozgató-gépész technikusműszaki
építőanyagipari minőségellenőrműszaki
építőanyag-ipari technikusműszaki
épületgépész technikusműszaki
erdésztechnikusagrár
erdőgazdasági gépésztechnikusműszaki
erjedés- és üdítőitalipari technikusagrár
erőgazdaagrár
erősáramú elektrotechnikusműszaki, informatika
értékpapírpiaci szakügyintézőgazdaságtudományok
értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztensepedagógusképzés
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
Európai Uniós üzleti szakügyintézőgazdaságtudományok, társadalomtudomány
ezüstművesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
fafeldolgozó technikusműszaki
faipari terméktervezőműszaki
faipari termelésszervezőműszaki
farmakológusműszaki, természettudományok
farmakológus szakasszisztenstermészettudomány
felnőtt anaeszteziológiai és intenzív szakápolóorvos- és egészségtudomány
felületvédelmi technológustermészettudomány, műszaki
fémművesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
filmhangtervezőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
filmtechnikusművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
fizioterápiás szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
fluidumkitermelő technikusműszaki
foglalkozásegészségügyi szakápolóorvos- és egészségtudomány
foglalkoztatás-szervezőpedagógusképzés, társadalomtudomány
fogtechnikus és fülilleszték-készítőorvos- és egészségtudomány
földmérő és térinformatikai technikusagrár
földügyi térinformatikai szaktechnikusagrár
fővilágosítóművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
gazdálkodási menedzserasszisztensgazdaságtudomány
gazdasági idegen nyelvű menedzserbölcsészettudomány társadalomtudomány
gazdaságtudományok jogi- és igazgatási
gazdasági informatikusinformatika
gázipari technikusműszaki
geológiai technikusműszaki
gépgyártástechnológiai technikusműszaki
gépipari mérnökasszisztensműszaki
gépipari minőségellenőrműszaki
geriátriai szakápolóorvos- és egészségtudomány
gerinchálózati rendszertechnikusműszaki, informatika
gerontológiai gondozópedagógusképzés, társadalomtudomány
gombatoxikológusműszaki,
természettudományok
grafológusnemzetvédelmi és katonai
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
gyakorlati oktatópedagógusképzés
gyártásvezetőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
gyermek anaeszteziológiai és intenzív szakápolóorvos- és egészségtudomány
gyermekotthoni asszisztenspedagógusképzés, társadalomtudomány
gyógyászatisegédeszköz-forgalmazóorvos- és egészségtudomány
gyógynövény- és
fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
agrár,
természettudomány
gyógypedagógiai asszisztenspedagógusképzés
gyógyszeripari laboratóriumi technikusműszaki,
természettudományok
gyógyszerkiadó szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
gyógyúszás foglalkoztatóorvos- és egészségtudomány
hajózási technikusműszaki
hallásakusztikusorvos- és egészségtudomány
hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztensepedagógusképzés
hálózati informatikusműszaki, informatika
hangkultúra szakművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
hangművész stúdiómenedzserművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
hangrestaurációs technikusművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)művészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
hangtárvezetőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
hangtechnikusművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
hídépítő és -fenntartó technikusműszaki
hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével) 3nemzetvédelmi és katonai
hospice szakápolóorvos- és egészségtudomány
hulladékgazdálkodási technológusagrár, műszaki
természettudomány
hulladékgazdálkodóagrár,
gazdaságtudományok, műszaki
humángenetikai szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
hús- és baromfiipari technikusagrár
idegen nyelvi titkárbölcsészettudományok, gazdaságtudományok jogi és igazgatási
idegenforgalmi szakmenedzsergazdaságtudományok
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
idegenvezetőgazdaságtudományok
idegennyelvi kommunikátorbölcsészettudomány, társadalomtudomány
ifjúságsegítőpedagógusképzés, társadalomtudomány
infokommunikációs alkalmazásfejlesztőinformatika
információrendszer-elemző és -tervezőinformatika
informatikai hálózattelepítő és -üzemeltetőinformatika, műszaki
informatikai műszerészinformatika, műszaki
informatikai rendszerek szakellenőregazdaságtudományok
informatikai statisztikus és gazdasági tervezőinformatika,
gazdaságtudományok
természettudomány
infostruktúra menedzserinformatika, műszaki
ingatlankezelőműszaki
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítőgazdaságtudományok, műszaki
internetes alkalmazásfejlesztőinformatika
intervenciós szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
intézményi kommunikátorbölcsészettudomány, társadalomtudomány
ipari informatikai technikusinformatika
iskolatitkárbölcsészettudományok, gazdaságtudományok jogi és igazgatási
it biztonság technikusinformatika
it helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintézőbölcsészettudományok, gazdaságtudományok jogi és igazgatási
it kereskedőinformatika
it mentorinformatika
jazz-énekesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
jazz-zenész (a hangszer megjelölésével)művészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
jogi asszisztensjogi- és igazgatási
kántor-énekvezetőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
kántor-kórusvezetőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
kántor-orgonistaművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
kardiológiai és angiológiai szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
kataszteri szaktechnikusagrár
katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadónemzetvédelmi és katonai
kémiai laboratóriumi szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
képgrafikusművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
képi diagnosztikai és intervenciós asszisztensorvos- és egészségtudományi
képzési szakasszisztenspedagógusképzés, társadalomtudomány
keramikusművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
kereskedelmi bolthálózat szervezőgazdaságtudományok
kereskedelmi szakmenedzsergazdaságtudományok
kertész és növényvédelmi technikusagrár
kézinyomóművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
kéziszövőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
kézművesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
kis- és középvállalkozási menedzsergazdaságtudományok
kisgyermekgondozó, -nevelőpedagógusképzés, társadalomtudomány
kishajóépítő és -karbantartó technikusműszaki
klasszikus balett-táncosművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével)művészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
klinikai fogászati higiénikusorvos- és egészségtudomány
kohómérnök asszisztensműszaki
korrózióvédelmi technikusműszaki
kortárs-, modern táncosművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
költségvetés-gazdálkodási szakügyintézőgazdaságtudományok természettudomány
könnyűipari mérnökasszisztensműszaki
természettudomány
könyvművesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
környezetvédelmi berendezés üzemeltetőjeagrár,
gazdaságtudományok, műszaki
környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikusműszaki,
természettudományok
környezetvédelmi méréstechnikusagrár,
gazdaságtudományok, műszaki
körzeti közösségi szakápolóorvos- és egészségtudomány
kőszobrászművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
közbeszerzési referensgazdaságtudományok
közlekedésautomatikai technikusműszaki
közösségfejlesztőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
közösségi informatikai szolgáltatóinformatika
külgazdasági üzletkötőgazdaságtudományok
külkereskedelmi üzletkötőgazdaságtudományok
külszíni bányaipari technikusműszaki
lánckészítőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztensepedagógusképzés
légiutas-kísérőműszaki
légzőszervi szakápolóorvos- és egészségtudomány
létesítménygeodéta szaktechnikusagrár
lízing referensgazdaságtudományok
logisztikai műszaki menedzserasszisztensműszaki,
gazdaságtudományok természettudomány
logisztikai ügyintézőgazdaságtudományok
magánénekesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
magasépítő technikusműszaki
malom- és keveréktakarmány-ipari technikusagrár
mechatronikai technikusműszaki, informatika
mechatronikai mérnökasszisztensműszaki,
gazdaságtudományok
médiatechnológus asszisztenstársadalomtudomány, művészet,
művészetközvetítés, műszaki, informatika
megújulóenergia-gazdálkodási technikusműszaki
mélyépítő technikusműszaki
mélyfúró technikusműszaki
mélyművelési bányaipari technikusműszaki
ménesgazdaagrár
mentálhigiénés asszisztenspedagógusképzés, társadalomtudomány
mérlegképes könyvelőgazdaságtudományok
mezőgazdasági gépésztechnikusműszaki
mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztensagrár, műszaki
mezőgazdasági laboratóriumi technikusműszaki,
természettudományok
mezőgazdasági menedzserasszisztensagrár,
gazdaságtudományok
mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztensagrár, műszaki
mezőgazdasági technikusagrár
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
mikrobiológiai szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
moderátorbölcsészettudomány, társadalomtudomány
mozgókép-forgalmazóművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
mozgóképgyártó hangtechnikusművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
mozgóképi animációkészítőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
multimédiafejlesztőinformatika
munkaerőpiaci szervező, elemzőgazdaságtudományok
munkavédelmi technikusműszaki
múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
múzeumi preparátorművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
műemlékfenntartó technikusművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
műsorvezető riporterművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
műszaki informatikai mérnökasszisztensműszaki informatika
műszaki informatikusinformatika
műtárgyvédelmi asszisztensművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
műtéti szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
nefrológiai szakápolóorvos- és egészségtudomány
nemzetközi pénzügyi referensgazdaságtudományok
nemzetközi szállítmányozási ügyintézőgazdaságtudományok
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézőgazdaságtudományok, műszaki
népi énekesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
népi játék és kismesterségek oktatója (a tevékenységi kör megjelölésével)művészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
néptáncosművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
népzenész (a hangszer megjelölésével)művészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
nonprofit menedzsergazdaságtudományok
növénytermesztő és növényvédelmi technikusagrár
növénytermesztő és növényvédő technológusagrár
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
nukleáris energetikusagrár,
gazdaságtudományok, műszaki
nukleáris medicina szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
nyomdaipari technikusműszaki
oktatási kommunikációtechnikusinformatika
onkológiai szakápolóorvos- és egészségtudomány
orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológusorvos- és egészségtudományi
orvosi elektronikai technikusműszaki, informatika
orvosi laboratóriumi technikai asszisztensorvos- és egészségtudomány
ökológiai gazdálkodóagrár
öntőtechnikusműszaki
pantomim művészművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
papíripari technikusműszaki,
természettudományok
parképítő és -fenntartó technikusagrár
pénzügyi szakügyintézőgazdaságtudományok
pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelőgazdaságtudományok
pénzügyi szervezeti szakellenőrgazdaságtudományok
pénzügyőr ellenőrzési szakelőadógazdaságtudományok
pénzügyőr jövedéki szakelőadógazdaságtudományok
pénzügyőr rendészeti szakelőadógazdaságtudományok
pénzügyőr ügyviteli szakelőadógazdaságtudományok
pénzügyőr vám szakelőadógazdaságtudományok
porcelánfestő és -tervező asszisztens 2művészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
produkciós hangmenedzserművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
projektmenedzser-asszisztensgazdaságtudományok
protokollügyintézőgazdaságtudományok
pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztensepedagógusképzés
pszichiátriai gondozópedagógusképzés, társadalomtudomány
pszichiátriai szakápolóorvos- és egészségtudomány
rádióműsor-vezető, konferansziéművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
rádiós, televíziós hangmenedzserművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
rehabilitációs nevelő, segítőpedagógusképzés, társadalomtudomány
rehabilitációs tevékenység terapeutaorvos- és egészségtudomány
reklámszervező szakmenedzsergazdaságtudományok
rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)pedagógusképzés
rendezvény- és konferenciaszervezőgazdaságtudományok
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
repülőgéptechnikusműszaki
restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével)művészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
ruhaipari technikusműszaki
sajtótechnikusbölcsészettudomány, társadalomtudomány
segédkönyvtárosművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
segédlevéltárosművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológusagrár
sportkommunikátorbölcsészettudomány, társadalomtudomány sporttudomány
statisztikai szervező, elemzőgazdaságtudományok
sugárterápiás szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztensepedagógusképzés
sürgősségi szakápolóorvos- és egészségtudomány
sütő- és cukrászipari technikusagrár
szabványügyi menedzsergazdaságtudományok, műszaki
szállodai portás, recepciósgazdaságtudományok
számítógéprendszer-karbantartóinformatika, műszaki
számviteli szakügyintézőgazdaságtudományok természettudomány
szcenikai szakasszisztensművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
személyes pénzügyi tervezési referensgazdaságtudományok
személyügyi gazdálkodó és fejlesztőgazdaságtudományok
szemészeti szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
szenvedélybeteg-gondozópedagógusképzés, társadalomtudomány
szerkesztőművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
színesfémkohászati technikusműszaki
színész i.művészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
színházi táncosművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
színháztechnikus, szcenikusművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
szociális asszisztenspedagógusképzés, társadalomtudomány
szociális gondozó, szervezőpedagógusképzés, társadalomtudomány
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézőpedagógusképzés, társadalomtudomány
szociokulturális animátorpedagógusképzés, társadalomtudomány
szoftverfejlesztőinformatika
szonográfus szakasszisztensorvos- és egészségtudomány
szórakoztató zenész i.művészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
szórakoztatótechnikai műszerészinformatika, műszaki
szőlész, borász szaktechnikusagrár,
természettudomány
társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadógazdaságtudományok
tartalommenedzserinformatika
tartósítóipari technikusagrár
távérzékelési szaktechnikusagrár
távközlési informatikusinformatika
távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintézőbölcsészettudományok, gazdaságtudományok jogi és igazgatási
tejipari technikusagrár
telekommunikációs asszisztensInformatika műszaki
társadalomtudomány bölcsészettudomány
telekommunikációs informatikusinformatika
települési környezetvédelmi technikusagrár,
gazdaságtudományok, műszaki
televízióműsor gyártó szakasszisztenstársadalomtudomány, művészet,
művészetközvetítés, műszaki
televízióműsor-vezető, konferansziéművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
televíziós kameramanművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
térinformatikusinformatika
térképésztechnikusagrár
terméktervező műszaki menedzserasszisztensműszaki
természet- és környezetvédelmi technikusagrár,
gazdaságtudományok, műszaki
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztensepedagógusképzés
textilipari technikusműszaki
textilrajzoló és modelltervező asszisztensművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
titkárságvezetőgazdaságtudományok,
bölcsészettudomány,
társadalomtudomány
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
tűzoltó technikusnemzetvédelmi és katonai, műszaki
tűzvédelmi főelőadónemzetvédelmi és katonai, műszaki
újságíróművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
utazás-ügyintézőgazdaságtudományok
utazásszervező menedzsergazdaságtudományok
útépítő és -fenntartó technikusműszaki
utómunka szakasszisztensművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
ügyfélkapcsolati vezetőbölcsészettudományok, gazdaságtudományok jogi és igazgatási
ügyintéző titkárbölcsészettudományok, gazdaságtudományok jogi és igazgatási
üvegművesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
üzleti kommunikációs szakügyintézőbölcsészettudományok, gazdaságtudományok jogi és igazgatási
üzletviteli szakmenedzsergazdaságtudományok
vadgazdálkodási technikusagrár
vadgazdálkodási technológusagrár
vállalatfinanszírozási és -értékelési referensgazdaságtudományok
vállalkozási szakellenőrgazdaságtudományok
vám- és jövedéki szakellenőrgazdaságtudományok
vaskohászati technikusműszaki
vasútépítő és -fenntartó technikusműszaki
vasúti árufuvarozási technológusműszaki
vasúti forgalmi technológusműszaki
vasúti személyfuvarozási technológusműszaki
vasútijármű-technikusműszaki
vegyész mérnökasszisztensműszaki,
természettudomány
vegyipari gépésztechnikusműszaki
vegyipari méréstechnológustermészettudomány, műszaki
vegyipari minőségbiztosítási technikusműszaki,
természettudományok
vegyipari technikusműszaki,
természettudományok
vegyipari gépészmérnök-asszisztensműszaki,
természettudomány
vendéglátó szakmenedzsergazdaságtudományok
vésnök (tevékenység megjelölésével)művészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
vidékfejlesztési technikusagrár
villamosmérnök-asszisztensműszaki
SzakképesítésSzakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai
vízépítési búvárműszaki
vízépítő technikusműszaki
vízgazdálkodóagrár,
gazdaságtudományok, műszaki
vízügyi technikusagrár,
gazdaságtudományok, műszaki
webmesterinformatika, műszaki
web-programozóinformatika, műszaki
zeneelmélet-szolfézs szakművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
zeneszerzés szakművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
zománcművesművészet,
művészetközvetítés, társadalomtudomány
minden más szakképzésaz Oktatási Hivatal döntése szerint

2. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez]

A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak

a) a kötelező érettségi vizsgatárgyak

- magyar nyelv és irodalom

- nemzetiségi nyelv és irodalom

- nemzetiségi nyelv

- magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett történelem

- magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett matematika

- az élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvekből tett vizsga;

b) a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett

- fizika

- kémia

- biológia

- földrajz

- informatika

- testnevelés

- természettudomány

- társadalomismeret

- belügyi rendészeti ismeretek

- katonai ismeretek

- gazdasági ismeretek

- latin;

c) a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak magyar nyelvű vizsgáztatás esetén

- egészségügyi alapismeretek

- elektronikai alapismeretek

- építészeti és építési alapismeretek

- gépészeti alapismeretek

- informatikai alapismeretek

- környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

- közgazdasági alapismeretek

- közgazdasági-marketing alapismeretek

- közlekedési alapismeretek

- mezőgazdasági alapismeretek

- oktatási alapismeretek

- vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

3. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez]

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke

Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokSzak hoz rendelt kreditek száma
agráragrár műszakiföldmérő és földrendező mérnöki*180+30
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki*
tájrendező és kertépítő mérnöki*
erdőmérnökierdőmérnöki*180+30
gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnökigazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki*
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki*
élelmiszer- és kertészmérnökiélelmiszermérnöki *180+30
kertészmérnöki *
szőlész-borász mérnöki*
környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnökkörnyezetgazdálkodási agrármérnöki*180+30
természetvédelmi mérnöki,*
vadgazda mérnöki*
mezőgazdaságiállattenyésztő mérnöki*180+30
mezőgazdasági mérnöki*
mezőgazdasági szakoktató*
növénytermesztő mérnöki*
bölcsészet­tudománymagyarmagyar (pl. drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel, neolatin szakirányok)180
történelemtörténelem (pl. történelem, levéltár, muzeológia, régészet szakirányok)180
néprajz
modern filológiaanglisztika (pl. angol, amerikanisztika szakirányok)180
germanisztika (pl. német, német nemzetiségi, néderlandisztika, skandinavisztika szakirányok)
romanisztika (pl. francia, olasz, portugál, román/román nemzetiségi, spanyol szakirányok)
romológia
szlavisztika (pl. orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemzetiségi szakirányok)
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokSzakhoz rendelt kreditek száma
ókori és keleti filológiaókori nyelvek és kultúrák (asszíriológia, egyiptológia, klasszika-filológia [latin, ógörög] szakirányok)180
keleti nyelvek és kultúrák (pl. altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török, újgörög szakirányok)
pedagógia és pszichológiaandragógia (pl. felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező szakirányok)180
pedagógia
pszichológia
szabad bölcsészetszabad bölcsészet (pl. filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet, elméleti nyelvészet szakirányok)180
társadalom-politikatudománynemzetközi tanulmányok180
tudománypolitológia
szociálisszociális munka*180+30
szociálpedagógia*
foglalkozási rehabilitáció*180
társadalomismeretinformatikus könyvtáros180
kommunikáció és médiatudomány
kulturális antropológia
szociológia
társadalmi tanulmányok
informatikainformatikaigazdaságinformatikus*210
mérnökinformatikus*210
programtervező informatikus*180
jogi és igazgatásiigazgatásibűnügyi igazgatási (pl. bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokkal)180
igazgatásszervező
igazságügyi igazgatási
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
nemzetközi igazgatási
rendészeti igazgatási (pl. biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányokkal)
nemzet-védelmibiztonság- és védelempolitikai180
védelmi ésbüntetés-végrehajtási nevelő
nemzetbiztonsági
védelmi igazgatási
katonaikatonai vezetői210
katonai gazdálkodási
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokSzakhoz rendelt kreditek száma
gazdaság-tudományokközgazdaságialkalmazott közgazdaságtan180
gazdaságelemzés
közszolgálati
üzletigazdálkodási és menedzsment*180+30
kereskedelem és marketing*180+30
emberi erőforrások180
nemzetközi gazdálkodás*180+30
pénzügy és számvitel*180+30
turizmus-vendéglátás*180+30
üzleti szakoktató*180+30
műszakianyag-, fa- és könnyűipari mérnökianyagmérnöki*210
faipari mérnöki*
könnyűipari mérnöki*
bio-, környezet- és vegyészmérnökibiomérnöki*210
környezetmérnöki *
vegyészmérnöki*
molekuláris bionika*
építőmérnöki és műszaki földtudományiépítőmérnöki*240
műszaki földtudományi*210
építészmérnök, ipari termék- és formatervező mérnökiépítészmérnöki *240
ipari termék- és formatervező mérnöki*210
gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnökigépészmérnöki *210
közlekedésmérnöki *
mechatronikai mérnöki*
had- és biztonságtechnikai mérnökihad- és biztonságtechnikai mérnöki*210
villamos- és energetikai mérnökienergetikai mérnöki*210
villamosmérnöki*
műszaki menedzser, szakoktatóműszaki menedzser210
műszaki szakoktató*
orvos- és egészségtudományegészségtudományiápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)*240
egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányokkal)*
egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező szakirányokkal)*210
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, optometria szakirányokkal) *240
pedagógus­képzésóvodapedagógus, tanítóóvodapedagógus (nemzetiségi szakiránnyal)180
tanító (nemzetiségi szakiránnyal)240
konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)
csecsemő- és kisgyermeknevelő180
gyógypedagógiagyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek pedagógiája, szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal)*210+30
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokSzakhoz rendelt kreditek száma
sporttudo­mánysporttestnevelő-edző180
testkultúrasportszervező
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
humánkineziológia
természet-élő természettudománybiológia*180
tudományélettelen természettudományfizika*180
kémia*
föld- és földrajztudományiföldrajz*180
földtudományi*
környezettudománykörnyezettan (pl. technika szakirány)*180
matematikatudománymatematika*180
természetismerettermészetismeret*180
művészetépítőművészetépítőművészet*180
iparművészetkerámiatervezés*180
üvegtervezés*
fémművesség*
formatervezés*
textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözékkiegészítés szakirányokkal) *
tervezőgrafika*
fotográfia*
alkalmazott látványtervezés*
design- és művészetelmélet
képzőművészetképzőművészet elmélet180
film- és videoművészetmozgókép (adásrendező, adásrendező-szerkesztő, vágó, hangmester szakirányokkal)*180
kameraman
gyártás szervező
televíziós műsorkészítő
animáció
zeneművészetelőadóművészet (klasszikus hangszer**, jazzhangszer**, klasszikus ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene**, népzene** szakirányokkal)180
alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz- zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)180
táncművészettáncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)180
koreográfus180
táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)180
multimédiamédia design180
multimédia programszerkesztő
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokSzakhoz rendelt kreditek száma
művészet­közvetítészenekultúraének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal)180
vizuális kultúrakézműves180
környezetkultúra
plasztikai ábrázolás
képi ábrázolás
elektronikus ábrázolás
drámakultúradrámainstruktor180
mozgóképkultúramozgóképkultúra és médiaismeret180

* A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alkalmazása szempontjából - külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, vagy erre alkalmas szervezetnél teljesítendő, a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, legalább 6 hétig tartó szakmai gyakorlatot előíró képzések közül - gyakorlatigényesnek minősülő alapképzési szak.

** Választható szakirányok:

klasszikus hangszer: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, lant, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika jazzhangszer: jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombita, jazzharsona, jazzszaxofon, jazzdob egyházzene: egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés népzene: népi vonós (népi hegedű, népi brácsa, népi nagybőgő-cselló-ütőgordon), népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós (népi furulya-duda, népi-klarinét-tárogató), cimbalom, népi ének.

4. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez]

A ciklusokra bontott, osztott képzés és az egységes osztatlan képzés mesterképzési szakok jegyzéke1

Képzési területAlapképzés szakTeljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakEgységes, osztatlan képzésekA mester­szakhoz rendelt kreditek száma
agrár3állatorvosi2300+30
földmérő és földrendező mérnökibirtokrendező mérnöki120
mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki
mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki4
120
tájrendező és kertépítő mérnökitájépítész mérnöki4120
erdőmérnökierdőmérnöki120
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökigazdasági agrármérnöki4 vidékfejlesztési agrármérnöki120
élelmiszer-mérnökiélelmiszermérnöki4
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
élelmiszer biotechnológus4
120
kertészmérnökikertészmérnöki
szőlészeti és borászati mérnöki4
díszkertészeti mérnöki4
120
Képzési területAlapképzés szakTeljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakEgységes, osztatlan képzésekA mester­szakhoz rendelt kreditek száma
környezetgazdálkodási agrármérnökikörnyezetgazdálkodási agrármérnöki4120
mezőgazdasági mérnökimezőgazdasági biotechnológus4120
agrármérnöki
mezőgazdasági vízgazdálkodási4
állattenyésztő mérnökiállattenyésztő mérnöki4
takarmányozási és
takarmánybiztonsági
mérnöki4
120
növénytermesztő mérnökinövényorvosi4 növénytermesztő mérnöki4120
természetvédelmi mérnökitermészetvédelmi mérnöki120
vadgazda mérnökivadgazda mérnöki120
bölcsészettudománymagyarmagyar nyelv és irodalom120
finnugrisztika
irodalom- és kultúratudomány
nyelvtudomány
alkalmazott nyelvészet4
elméleti nyelvészet4
színháztudomány4
hungarológia
történelemtörténelem120
levéltár
történeti muzeológia4
régészet
vallástörténet4
néprajznéprajz120
anglisztikaanglisztika120
amerikanisztika
germanisztikanémet nyelv, irodalom és kultúra120
német nemzetiségi nyelv és irodalom
néderlandisztika
skandinavisztika
romanisztikafrancia nyelv, irodalom és kultúra120
olasz nyelv, irodalom és kultúra
portugál nyelv, irodalom és kultúra
román nyelv, irodalom és kultúra
spanyol nyelv, irodalom és kultúra
romológiaromológia120
Képzési területAlapképzés szakTeljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakEgységes, osztatlan képzésekA mester­szakhoz rendelt kreditek száma
szlavisztikaszlavisztika (pl. bolgár/ bolgár nemzetiségi, cseh, szlovák/szlovák nemzetiségi, horvát/horvát nemzetiségi, lengyel/lengyel nemzetiségi, orosz, szerb/szerb nemzetiségi, szlovén/szlovén nemzetiségi, ukrán/ukrán nemzetiségi szakirányokkal)120
bolgár nyelv és irodalom
cseh nyelv és irodalom
horvát nyelv és irodalom
lengyel nyelv és irodalom
orosz nyelv és irodalom
szerb nyelv és irodalom
szlovák nyelv és irodalom
szlovén nyelv és irodalom
ukrán nyelv és irodalom
ruszisztika
keleti nyelvek és kultúrákkeleti nyelvek és kultúrák (pl. altajisztika, arabisztika, iranisztika, japán, kínai, mongol, turkológia szakirányokkal)120
altajisztika
monogolisztika
tibetológia
arabisztika
indológia
iranisztika
japanológia
turkológia
sinológia
buddhizmus
iszlám
ókori nyelvek és kultúrákókori nyelvek és kultúrák (pl. asszíriológia, egyiptológia, hebraisztika, indológia, klasszika-filológia: latin, görög szakirányokkal)120
klasszika filológia
hebraisztika
egyiptológia asszíriológia
andragógiaandragógia120
emberi erőforrás tanácsadó
kulturális mediátor
pályatervezési tanácsadó
pedagógianeveléstudományi4
interkulturális pszichológia és pedagógia4
120
Képzési területAlapképzés szakTeljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakEgységes, osztatlan képzésekA mester­szakhoz rendelt kreditek száma
pszichológiapszichológia120
szabad bölcsészetművészettörténet120
filozófia
esztétika
etika
vallástudomány
filmtudomány
vizuális kultúra
fordító és tolmács4120
reneszánsz tanulmányok4120
logika és tudományelmélet4120
természettudomány története és filozófiája4120
kulturális örökség tanulmányok4120
terminológia4120
összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány4120
szemiotika4120
társadalomtudománynemzetközi tanulmányoknemzetközi tanulmányok120
politológiapolitikai szakértő4120
politikatudomány4120
szociális munkaszociális munka4120
szociálpedagógiaszociálpolitika4120
informatikus könyvtárosinformatikus könyvtáros120
kommunikáció és médiatudománykommunikáció- és médiatudomány4120
kulturális antropológiakulturális antropológia4120
szociológiaszociológia4120
társadalmi tanulmányoktársadalmi nemek tanulmánya4120
survey statisztika
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás4
kisebbségpolitika4
kognitív tanulmányok4120
informatika3gazdaságinformatikusgazdaságinformatikus120
mérnökinformatikusmérnök informatikus120
programtervező informatikusprogramtervező informatikus4120
info-bionika4120
orvosi biotechnológia4120
jogi és igazgatásijogász300
rendészeti igazgatásirendészeti vezető4120
igazgatásszervezőközigazgatási120
munkaügyi és
társadalombiztosítási
igazgatási
munkaügyi és
társadalombiztosítási
igazgatási
120
nemzetközi igazgatásieurópai és nemzetközi igazgatás4120
Képzési területAlapképzés szakTeljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakEgységes, osztatlan képzésekA mester­szakhoz rendelt kreditek száma
nemzetvédelmi ésvédelmi igazgatásivédelmi igazgatási120
katonaibiztonság- és védelempolitikaibiztonság- és védelempolitikai120
nemzetbiztonságinemzetbiztonsági120
katonai vezetőikatonai vezetői90
büntetés-végrehajtási nevelőbüntetés-végrehajtási vezető120
gazdaságtudományokalkalmazott közgazdaságtanközgazdasági elemző4120
gazdaságelemzésgazdaság-matematikai elemző120
biztosítási és pénzügyi matematika4
közszolgálatiközgazdálkodás és közpolitika4120
gazdálkodási és menedzsmentMaster of Business Administration4 (MBA)120
vállalkozásfejlesztés4
vezetés és szervezés
regionális és környezeti gazdaságtan4
kereskedelem és marketingmarketing4120
logisztikai menedzsment4
nemzetközi gazdálkodásnemzetközi gazdaság és gazdálkodás120
pénzügy és számvitelpénzügy120
számvitel
turizmus és vendéglátásturizmus-menedzsment120
műszaki3anyagmérnökianyagmérnöki4120
kohómérnöki4
fizikus mérnöki
faipari mérnökifaipari mérnöki120
könnyűipari mérnökikönnyűipari mérnöki120
biomérnökiipari és környezetvédelmi biomérnöki120
élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnöki
biomérnöki4
környezetmérnökikörnyezetmérnöki120
vegyészmérnökivegyészmérnöki4120
gyógyszervegyész-mérnöki4
műanyag- és száltechnológiai mérnöki
folyamatmérnöki
építőmérnökiszerkezet-építőmérnöki90
infrastruktúra-építőmérnöki
földmérő- és térinformatikai mérnöki
településmérnöki4
tűzvédelmi mérnöki4
létesítménymérnöki
Képzési területAlapképzés szakTeljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakEgységes, osztatlan képzésekA mester­szakhoz rendelt kreditek száma
műszaki földtudományibánya és geotechnikai mérnöki120
olaj- és gázmérnöki
hidrogeológus mérnöki4
előkészítés-technikai mérnöki
földtudományi mérnöki
építészépítész2300
építészmérnökiépítészmérnöki90
ingatlanfejlesztő építészmérnöki90
szerkezettervező építészmérnöki
tervező építészmérnöki
urbanista építészmérnöki
ipari terméktervező mérnökifa- és bútoripari terméktervező mérnöki120
ipari terméktervező mérnöki
forma- és vizuális környezettervező mérnöki120
gépészmérnökigépészmérnöki120
gépészeti modellezés4
épületgépészeti és
eljárástechnikai
gépészmérnöki4
közlekedésmérnökiközlekedésmérnöki120
logisztikai mérnöki
járműmérnöki
mechatronikai mérnökimechatronikai mérnöki120
had- és biztonságtechnikaibiztonságtechnikai mérnöki120
mérnökikatasztrófavédelmi mérnöki
katonai logisztikai4
védelmi vezetéstechnikai rendszertervező4
energetikai mérnökienergetikai mérnöki120
villamosmérnökivillamosmérnöki120
műszaki menedzserműszaki menedzser120
egészségügyi mérnöki120
orvos- ésáltalános orvos2360
egészségtudományfogorvos2300
gyógyszerész2300
ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)ápolás490
egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányokkal)népegészségügyi490
táplálkozástudományi4120
Képzési területAlapképzés szakTeljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakEgységes, osztatlan képzésekA mester­szakhoz rendelt kreditek száma
egészségügyi szervező
(egészségbiztosítás,
egészségügyi
ügyvitelszervező,
egészségturizmus-szervező
szakirányokkal)
egészségügyi menedzser90
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
(orvosdiagnosztikai analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutató laboratóriumi analitikus, optometria szakirányokkal)
klinikai laboratóriumi kutató90
szociális munkaegészségügyi szociális munka4120
egészségpszichológia120
komplex rehabilitáció120
pedagógusképzés neveléstudományi4óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal)neveléstudományi490-120
tanító (nemzetiségi szakirányokkal)
konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)
gyógypedagógiagyógypedagógia90
sporttudománytestnevelő-edzőszakedző4120
sportszervezősportmenedzser120
rekreáció szervezés és egészségfejlesztésrekreáció4120
humánkineziológiahumánkineziológia4120
természettudománybiológiabiológus120
molekuláris biológia
hidrobiológus4
ökotoxikológus4
humánbiológia-antropológia4
immunológia
fizikacsillagász4120
fizikus
biofizikus4
kémiavegyész120
földrajzgeográfus120
földtudományigeológus120
meteorológus4
geofizikus4
földtudomány
térképész4
környezettan (pl. technika szakirány)környezettudomány4120
matematikaalkalmazott matematikus120
matematikus
anyagtudomány4120
Képzési területAlapképzés szakTeljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakEgységes, osztatlan képzésekA mester­szakhoz rendelt kreditek száma
m
ű
v
é
s
z
e
t
építő­művészet3építőművészetépítőművész120
építőművész2300
iparművészetkerámiatervezéskerámiatervezés120
üvegtervezésüvegtervező-művész120
fémművességfémműves formatervező művész120
formatervezésipari formatervező művész120
termék formatervező művész
textiltervezés (szövő, kötő,öltözéktervező művész120
nyomó, ruha,
öltözékkiegészítés
szakirányokkal)
textiltervező művész
tervezőgrafikatervező grafikus művész120
fotográfiafotográfustervező művész120
alkalmazott látványtervezéslátványtervező művész4120
design- és művészetelméletdesign- és művészetelmélet120
de sign- és
művészetmenedzser
iparművész menedzser460
képző-festőművész300
művészet3szobrászművész300
grafikusművész300
restaurátorművész300
intermédia-művész300
képzőművészet elméletképzőművészet elmélet120
képzőművész menedzser460
színház-színművész300
művészetszínházrendező300
színházi koreográfus300
színházi dramaturg300
színházművészeti menedzser460
film- és video-mozgókép (adásrendező, adásrendező-szerkesztő,film- és televízió rendező művész120
művészetvágó, hangmester szakirányokkal)
kameramanfilm- és televízió operatőr művész120
televíziós műsorkészítőtelevíziós műsorkészítő művész120
animációanimáció rendező művész120
gyártásszervezőfilm- és televízió producer120
filmdramaturg300
filmművészeti menedzser460
Képzési területAlapképzés szakTeljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakEgységes, osztatlan képzésekA mester­szakhoz rendelt kreditek száma
zeneművészetelőadóművészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene, népzene szakirányokkal)klasszikus hangszerművész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, zongorakísérő-korrepetitor, orgona, harmonika szakirányokkal)120
régi-zene hangszerművész (csembaló, barokk hegedű, viola da gamba, barokk gordonka, blockflőte, barokk fuvola, barokk oboa, barokk fagott, cornetto, natúrtrombita, natúrkürt, barokk harsona, lant szakirányokkal)
jazzhangszer-művész (jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazztrombita, jazz-harsona, jazzszaxofon, jazzdob szakirányokkal)
klasszikus énekművész (operaének és egyéb színpadi énekes szakirányokkal)
régi-zene énekművész
jazzének-művész
karmester (zenekari karmester, fúvós zenekari karnagy szakirányokkal)
kóruskarnagy
egyházzene-művész
(egyházzene-orgonaművész,
egyházzene-kóruskarnagy)
120
alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)zeneszerző
jazz-zeneszerző
muzikológus
zeneteoretikus
zeneművészeti színrevitel4 (zenei rendező, zenés színpadi rendező, zenei hangmester szakirányokkal)
120
Kodály-zenepedagógia460
zeneművészeti menedzser460
táncművészettáncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)klasszikus balettművész néptáncművész4 moderntáncművész kortárstáncművész színházi táncművész120
koreográfuskoreográfus4 táncelmélet4120
táncművészeti menedzser460
Képzési területAlapképzés szakTeljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakEgységes, osztatlan képzésekA mester­szakhoz rendelt kreditek száma
multimédiamédia designmédiatervező művész média látványtervező művész120
multimédia programszerkesztőmultimédia programszerkesztő, programrendező művész120
média menedzser460

1 A mesterképzési szakokról szóló melléklet nem tartalmazza a tanári mesterszakokat.

- A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően választható tanári mesterszakon szerezhető szakképzettségeket a 3. sz. melléklet tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv szerinti műveltségterületi és közismereti, szakmai, illetve művészeti tanári szakképzettségi bontásban. Az egyes képzési területeken, illetve képzési ágakban az alapképzési szakon, illetve annak szakirányain szerezhető szakképzettségek szerint differenciálódnak a tanári szakképzettségek.

- Tanári szakképzettség - a rendeletben meghatározottak szerint - szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy a művészeti területen a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.

2 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alkalmazása szempontjából - külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, vagy erre alkalmas szervezetnél teljesítendő, a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, legalább 6 hétig tartó szakmai gyakorlatot előíró képzések közül - gyakorlatigényesnek minősülő osztatlan mesterképzési szak.

3 A szakképzés, illetve a művészeti szakképzés területén szerezhető tanári szakképzettségek megjelölése a mesterképzési szakon szerzett szakképzettségnek megfelelően: mérnöktanár, agrármérnök-tanár, egészségügyi-tanár, közgazdásztanár, iparművésztanár, képzőművésztanár, zeneművésztanár, táncművésztanár, színházművészeti tanár, filmművészeti tanár.

4 A mesterszak képzési és kimeneti követelményeiről szóló miniszteri rendelet határozza meg azokat a további alapképzési szakokat, amelyre még az adott mesterszak a teljes alapképzési szak beszámításával épül.

5. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez]

A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően választható első és második tanári szakképzettségek

Nevelés-oktatás területeiTanári szakképzettségek1
Műveltségi területekelső közismereti tanári szakképzettségek2kizárólag második tanári szakképzettségként megszerezhető tanári szakképzettségek
magyar nyelv és irodalommagyartanármagyar mint idegen nyelv tanára nyelv- és beszédfejlesztő tanár
idegen nyelvangoltanár
némettanár/német- és nemzetiséginémet-tanár
franciatanár
olasztanár
spanyoltanár
romántanár/román- és nemzetiségiromán-tanár
romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra)
orosztanár
bolgártanár/bolgár- és nemzetiségibolgár-tanár
lengyeltanár/lengyel- és nemzetiségilengyel-tanár
horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-tanár
szerbtanár/szerb- és nemzetiségiszerb-tanár
szlováktanár/szlovák- és nemzetiségiszlovák-tanár
Nevelés-oktatás területeiTanári szakképzettségek1
Műveltségi területekelső közismereti tanári szakképzettségek2kizárólag második tanári szakképzettségként megszerezhető tanári szakképzettségek
szlovéntanár/szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár
ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrán-tanár
latintanár
japántanár
kínaitanár
újgörögtanár/újgörög- és nemzetiségigörög-tanár
ógörögtanár
hollandtanár
portugáltanár
matematikamatematikatanárábrázológeometria- és műszakirajz-tanár
ember és társadalomtörténelemtanárfilozófiatanár
kommunikációtanáretikatanár
ember és társadalom műveltségterületi tanár3esztétikatanár
pedagógiatanárhon- és népismerettanár
ember a természetbenbiológiatanárember és természet műveltségterületi
kémiatanártanár
fizikatanár
természetismeret-tanár
földünk-környezetünkföldrajztanár környezettan-tanár
művészetekének-zene tanárművészettörténet-tanár
mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
vizuális- és környezetkultúra-tanár
informatikainformatikatanár
testnevelés és sporttestnevelő tanárgyógytestnevelő tanár
egészségfejlesztés-tanár
életvitel és gyakorlati ismeretektechnikatanár, háztartásgazdálkodás-tanár, életviteli és gyakorlati ismeretek műveltségterületi tanár
Szakképzés művészeti szakképzés, illetve alapfokú művészetoktatás területeiElső szakmai vagy művészeti tanári szakképzettségekKizárólag második tanári szakképzettségként megszerezhető szakképzettségek
műszaki, informatikai szakképzésmérnöktanár (a műszaki, informatikai képzési terület alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)
agrár szakképzésagrár-mérnöktanár (az agrár képzési terület alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)
gazdasági szakképzésközgazdásztanár (elméleti gazdaságtan, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, vállalkozási ismeretek szakirányok szerint)ügyviteltanár
Szakképzés művészeti szakképzés, illetve alapfokú művészetoktatás területeiElső szakmai vagy művészeti tanári szakképzettségekKizárólag második tanári szakképzettségként megszerezhető szakképzettségek
egészségügyi szakképzésegészségügyi tanár (az egészségtudományi képzési ág alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)
gyógypedagógiaigyógypedagógia-tanár
művészeti szakképzés, alapfokúművészetoktatástanár (zeneművészeti képzési ág alapképzési szakjain, illetve szakirányain szerezhető szakképzettségek szerint)karvezetőtanár
zeneelmélet-improvizáció-tanár
egyházzene-tanár
népzenetanár
Kodály-zenepedagógia-tanár
színjátéktanár
bábjátéktanár
tánctanár (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc, társastánc, divattánc, tánctörténet és -elmélet szakirányokkal)
Hitoktatási terület4hittanár-nevelő tanár
A közismereti és a szakmai, illetve a művészeti nevelés-oktatás speciális területeiszaktárgyat idegen nyelven oktató tanár (megjelölve az első tanári szakképzettséget)
drámapedagógia-tanár
múzeumpedagógia-tanár
játék- és szabadidő-szervező tanár
multikulturális nevelés tanára
fogyatékosok rekreációja-tanár
inkluzív nevelés tanára
család- és gyermekvédő tanár
tanulási- és pályatanácsadási-tanár
tehetségfejlesztő tanár
kollégiumi nevelőtanár
pedagógiai értékelés és mérés tanára
tantervfejlesztő tanár
minőségfejlesztés-tanár
andragógus tanár
könyvtárpedagógia-tanár

1 A második tanári szakképzettségként felvehető szakképzettségek - a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint -, a nevelés-oktatás más területén is kapcsolódhatnak az elsőként felvett tanári szakképzettséghez.

2 Az elsőként választható tanári szakképzettség - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott feltételekkel - második tanári szakképzettségként is választható.

3 A bölcsészettudományi képzési terület történelem, néprajz, pszichológia alapképzési szakján, a szabadbölcsészet alapképzési szak szakirányain, illetve a társadalomtudományi képzési területen a szociális és a társadalomismeret képzési ág kulturális antropológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakján szerezhető szakképzettségekre épülő tanári szakképzettség.

4 A hittanár-nevelő szakképzettség a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra épülően szerezhető, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény képesítési előírásai szerint jogosít pedagógus munkakör betöltésére. A hittanár-nevelő tanár szakképzettségre, a maximális hallgatói létszám megállapítása szempontjából, a hitéleti képzésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szakképzés, illetve művészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülő tanári szakképzettségek1

Képzési területTanári szakképzettségek2
agráragrármérnök tanár
informatika, műszakimérnöktanár
gazdaságtudományokközgazdásztanár
orvos- és egészségtudományegészségügyi tanár
pedagógusképzésgyógypedagógus tanár3
művészetiparművészetdesign- és vizuálisművészet-tanár
képzőművészetképzőművész-tanár
színházművészetszínházművészeti tanár
film- és videoművészetfilmművészeti tanár
zeneművészetzeneművész-tanár
táncművészettáncművész-tanár

1 Tanári szakképzettség szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy művészeti képzési területen, a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.

2 A tanári szakképzettségek, a mesterfokozaton szerzett szakterületi szakképzettségek szerint, differenciálódnak.

3 A tanári szakképzettség a mesterfokozatot adó nem tanári szakképzettséggel párhuzamosan vagy annak megszerzése után szerezhető, két tanári szakképzettséget adó képzésben. A gyógypedagógus-tanár szakképzettség bármely közismereti tanári szakképzettséggel társítható.

6. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[10. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez]

V/G. Mesterképzésben szerezhető oklevél, doktori cím viselésére jogosító szakképzettség esetén

Sorszám:

Intézményi azonosító: OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, és a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje ... félév.

A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett mesterfokozatot és ... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése ... Az oklevél tulajdonosa ... rövidítésű doktori cím viselésére jogosult.

Keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradékok

7. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[10. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez]

VI. Az oklevelekben használható záradékok

Másodlat kiadásakor:

"Másodlat! Ezt az oklevelet a ... számú törzslap alapján állítottuk ki, tartalmában az eredeti oklevéllel mindenben megegyezik. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Korábbi tanulmányok beszámításakor ugyanazon képzési szinten:

"Az oklevél tulajdonosa a tanulmányi követelményeket a ... felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaiból ... számú kredit beszámításával teljesítette. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Jogelőd felsőoktatási intézmény megjelenítésére:

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelődjében, a ... nevű felsőoktatási intézményben folytatta. A jogutódlásra ... év ... hó ... napján került sor. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Képzéshez tartozó specializáció (önálló szakképzettséget nem eredményező szakirány) elvégzésekor:

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... képzéshez tartozó specializáció (önálló szakképzettséget nem eredményező szakirány) követelményeit teljesítette. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Idegen nyelven folyó képzés esetében:

"A képzést és a záróvizsgát az oklevél tulajdonosa ... nyelven teljesítette." Tanító szakképzettség esetén a műveltségi terület igazolására:

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... műveltségi terület oktatásához szükséges tudást sajátította el.

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Az alapképzés során a tanári szakképzettséget megalapozó 50 kredites modul elvégzése esetén:

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... tanári szakképzettség megalapozásához szükséges 50 kredites modult elsajátította. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

8. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

"

Tanulói és hallgatói, doktorjelölti jogviszony alapján igénybe vehető utazási kedvezmények

"

9. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

"

Kedvezmények a helyközi közlekedésbenKedvezmények a helyi közlekedésben
jegykedvezménybérlet­kedvezménybérletkedvezmény
(vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz­közlekedés, komp- és révközlekedés)(helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)
[%]
15.levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a középiskola végéig a tanuló, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, továbbá a doktorjelölt az iskola, intézmény és lakóhely közötti viszonylatban3. § (1) bb)
és bd)
50

"

Lábjegyzetek:

[1] Ezen rendelet 17. § (3) bekezdése b) pontja alapján később lép hatályba. Hatályos 2012.01.01.

[2] Ezen rendelet 17. § (3) bekezdése b) pontja alapján később lép hatályba. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék