51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet

egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában,

a 2. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dq) alpontjában,

a 3. § és a 4. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában,

az 5-7. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában,

a 8. § és a 9. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (3) bekezdésében,

a 10. § és a 11. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont de) alpontjában,

a 12. § és a 13. §, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 14. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 1-7. §, a 10. §, a 11. §, valamint az 1. melléklet tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) Mellékletének 9.5. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

"9.5. Az előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv véleményének figyelembevételével az egészségügyi hatóság által erre kijelölt foglalkozás-egészségügyi szolgálat végzi."

(2) Az R1. Mellékletének 9.6. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

"9.6. Ha a munkáltató vagy a dolgozó nem ért egyet a keszonmunkára vonatkozó alkalmassági vizsgálaton hozott orvosi véleménnyel, felülvizsgálatot kérhet a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél szervezett másodfokú bizottságtól."

2. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosítása

2. § A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4. § (3) bekezdésében az "az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv" szöveg lép.

3. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

3. § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi. A hallgatónál a felsőoktatási intézmény kérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevőnél - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által megadott szempontok szerint - szakmai alkalmassági vizsgálat végezhető."

(2) Az R2.11. § (3) bekezdés a) pontjában az "az OMFI Ifjúsági Vizsgáló Osztálya" szövegrész helyébe az "a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv" szöveg, 11. § (3) bekezdés b) pontjában az "az OMFI" szövegrész helyébe az "a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv" szöveg, 12. § (4) bekezdésében az "az OKK Ifjúsági Vizsgáló Osztályán működő Bizottság" szövegrész helyébe az "a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv" szöveg, 14. § (4) bekezdésében az "az OMFI Ifjúsági Vizsgáló Osztálya" szövegrész helyébe az "a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv" szöveg lép.

4. § Az R2. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

5. § A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagokelleni védekezésről és az általukokozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § g) pontjában az "az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI)" szövegrész helyébe az "a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv" szöveg lép.

6. § Az R3. 16. § (5) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(5) Ha rákkeltő expozícióban foglalkoztatott munkavállaló esetében az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat a rákkeltő expozícióval összefüggésbe hozható egészségkárosodást állapít meg, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa vagy a munkavédelmi felügyelőség felügyelője valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra kiterjedő soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot rendelhet el. Indokolt esetben a munkavédelmi felügyelőség kezdeményezésére az OMMF elnöke valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra elrendelheti a soron kívüli vizsgálatot. A soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának javaslatára bővíthető - a nem megengedhető expozíció, megterhelés kimutatására vagy a daganatos megbetegedés korai diagnosztizálására alkalmas - biológiai vizsgálatokkal."

7. § (1) Az R3. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkavédelmi felügyelőség az (1) és (2) bekezdés szerint beérkezett adatokról elektronikus nyilvántartást vezet."

(2) Az R3. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv az e §, valamint a 3. számú melléklet alapján bejelentett és a munkavédelmi felügyelőség által nyilvántartott rákkeltőkről, rákkeltőkkel végzett tevékenységről, és a rákkeltőkkel exponált munkavállalókról foglalkozási rák regisztert vezet."

(3) Az R3. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv a (4) bekezdés szerinti adatokat a tárgyévet követő március 31-ig regisztrálja, elemzi és értékeli, és az erről készült tájékoztatót megküldi az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére, továbbá a HM által szolgáltatott adatokról készült tájékoztatót a HM részére is megküldi."

5. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet módosítása

8. § (1) A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdésében az "Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF)" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv)" szöveg lép.

(2) Az R4. 1. § (2) bekezdésében az "az OMMF illetékes területi" szövegrész helyébe az "a területileg illetékes munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv" szöveg lép.

9. § Az R4. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A díja munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv, illetve az MBFH alaptevékenységének körébe tartozó szolgáltatási bevételnek minősül. A díjat a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv esetében a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv által meghatározott, az MBFH esetében a 10032000-01417179-00000000 számú - Magyar Államkincstárnál vezetett - számlára kell megfizetni. A díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályt kell alkalmazni."

6. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

10. § A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egész testre ható rezgés vonatkozásában, a tengeri hajózásban és a légi szállításban egyedi engedély alapján, e jogszabályban megadott határérték alól az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) - amennyiben a munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelőséget megállapította - kérelemre felmentést adhat."

7. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

11. § (1) A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: R5.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a munka jellegéből adódóan az egyéni hallásvédő eszköz teljes mértékű és szakszerű alkalmazása nagyobb kockázatot jelentene az egészségre és biztonságra, mint a hallásvédő eszköz mellőzése, akkor a munkavédelmi képviselő és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat kezdeményezésére - amennyiben a munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelőséget megállapította - az OMMF engedélyezheti a 9. § (1) bekezdése előírásaitól való eltérést."

(2) Az R5. 6. § (3) bekezdésében az "az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI)" szövegrész helyébe az "a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv" szöveg lép.

8. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet módosítása

12. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. §-ában az "Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetet" szövegrész helyébe a "munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet" szöveg lép.

13. § (1) Az R6. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R6. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet módosítása

14. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R7.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet 4. §-a, illetve a 8. § (3) és (4) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba."

(2) Az R7. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) 2013. január 1-jén hatályát veszti az R. 3. számú melléklete és az R. 4/B. számú melléklete."

(3) Az R7. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti."

10. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1.melléklet az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelethez

1. Az R2. 3. számú melléklet 5. pontjában az "az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI)" szövegrész helyébe az "a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv" szöveg lép.

2. Az R2. 3. számú mellékletében foglalt táblázatban az "az OMFI" szövegrészek helyébe az "a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv" szöveg, a "megszerzett OMFI" szövegrész helyébe a "megszerzett, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kiállított" szöveg lép.

3. Az R2. 3. számú mellékletében foglalt táblázatban az "OMMF illetékes munkavédelmi felügyelősége" szövegrész helyébe az "illetékes munkavédelmi felügyelőség" szöveg lép.

2.melléklet az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelethez

1. Az R6. 1. számú mellékletében az "az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet honlapján (www.omfi.hu)" szövegrész helyébe az "a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv honlapján" szöveg lép.

3.melléklet az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelethez

1. Az R6. 2. számú mellékletében az "Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetet" szövegrész helyébe az "A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet" szöveg lép.

Tartalomjegyzék