Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában, valamint - a 21. § tekintetében - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. intézmény: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására e rendelet szerint jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság,

2.[1] közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozó és az élettárs,

3.[2] szolgáltató: az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az e rendeletben meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítőjét,

4. elektronikus utalvány nyilvántartás: az intézmény által vezetett, a munkáltatók által a munkavállalók számára, béren kívüli juttatás formájában biztosított elektronikus utalványok

a) munkáltatónként,

b) munkavállalónként,

c)[3] Széchenyi Pihenő Kártya alszámlánként

egyedi beazonosíthatósággal, egységes elektronikus rendszerben vezetett nyilvántartása,

5. lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik a települési önkormányzat illetékességi területén.

6.[4] TEÁOR'08: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere az EU tevékenységi osztályozásának, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelettel létrehozott NACE Rev.2-nek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott magyar nyelvű változata, megfelelője.

7.[5] Telefonos felhatalmazó központ: az intézmény vagy megbízottja, vállalkozója által működtetett telefonos ügyfélszolgálat, amely a szolgáltató és a munkavállaló azonosítását követően, az általa telefonon megadott azonosítási adatok ellenőrzése alapján igazolja, hogy a munkavállaló elektronikus utalvány nyilvántartásán rendelkezésre áll a szolgáltatás - szolgáltató által közölt - ellenértékének megfelelő összegű elektronikus utalvány, és azt az ellenérték összege erejéig az elektronikus utalvány nyilvántartásban terhelésként rögzíteni tudja.

2. A Széchenyi Pihenő Kártya működési rendje

2. § (1)[6] Az elektronikus utalvány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatások nyújtásának formája, amely esetében a támogatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely szolgáltatás igénybevételére használható fel.

(2) Az SZJA törvény 71. § 6) bekezdés f) pontja szerinti Széchenyi Pihenő Kártyát (a továbbiakban: kártya) műanyag azonosító (elektronikus utalványkártya) formájában kell kibocsátani, amely:

a) kizárólag a támogatásban részesülő munkavállaló, a közeli hozzátartozója, és a munkáltatója, valamint a szolgáltató azonosítására szolgál, elektronikuspénz tárolására, közvetlen fizetési műveletek végrehajtására nem alkalmas,

b) az elektronikus elfogadóhelyi terminál által olvasható, és azon keresztül elektronikus információcserével az elektronikus utalványoknak a rendszerben nyilvántartott rendelkezésre álló összege ellenőrizhető,

c)[7] lehetővé teszi, hogy használatával a támogatás céljának megfelelő szolgáltatás az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatásokban részesült munkavállaló, valamint közeli hozzátartozója számára a munkáltató által biztosított és az elektronikus utalvány nyilvántartásban szereplő elektronikus utalványok terhére igénybe vehető legyen, és

d) használatakor a szolgáltató az elfogadott elektronikus utalványt az intézménynek elektronikusan továbbítja, ami alapján az intézmény azt beváltja.

3. §[8] (1)[9] Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Széchenyi Pihenő Kártya támogatás jogcímén juttatott támogatásokat az elektronikus utalvány nyilvántartásban elkülönítetten kell nyilvántartani, az elektronikus utalvány nyilvántartás elkülönített részére kizárólag az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatások érkezhetnek. Az elektronikus utalvány nyilvántartás elkülönített részén belül az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontja szerinti egyes alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem utalhatók át, azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az alszámlának megfelelő 5. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szolgáltatás tényleges nyújtására - ide nem értve a szolgáltatás közvetítését - lehet beváltani.

(2) Az intézmény a munkáltató megrendelése alapján, munkavállalónként személyes elektronikus utalvány nyilvántartást nyit, amelyen naprakészen vezeti az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímeken juttatott munkáltatói támogatások egyenlegét.

(3) Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásokat a munkáltató az intézménytől általa megrendelt elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja a munkavállaló számára, elektronikus utalvány formájában. Az elektronikus utalványkártyára a munkavállaló számára egy időben több munkáltatótól is juttatható támogatás. A munkáltató számára a Széchenyi Pihenőkártya támogatás beszerzése és az intézménnyel megkötendő szerződés nem visszterhes.

(4) A munkáltató az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímeken juttatott éves támogatásokat a béren kívüli juttatásokról szóló jogszabály, megállapodás, utasítás vagy szabályzat, nyilatkozat szerint biztosítja.

4. § (1)[10] A munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is igényelhet kártyát (a továbbiakban: társkártya) a munkáltatójánál, vagy közvetlenül az intézmény ügyfélszolgálatán. Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállaló nyilatkozattal igazolja a munkáltató vagy az intézmény felé.

(2) A társkártyával rendelkező közeli hozzátartozót a munkavállalóval megegyező jogosultságok illetik meg az elektronikus utalványok felett.

5. §[11] (1)[12] A szolgáltató - a kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén - kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerűen megfelelő, és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:

a) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti szálláshely alszámla terhére

aa) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-ből a családi panzió szolgáltatása),

ab) belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.12.-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),

ac)[13] a szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,

ad)[14] fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),

ae)[15] máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-ből a strandszolgáltatás).

b) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti vendéglátás alszámla terhére

ba) éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR'08 56.10.),

bb) egyéb vendéglátás (TEÁOR'08 56.29.),

bc) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-ből a családi panzió szolgáltatása),

bd)[16] fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),

be)[17] máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-ből a strandszolgáltatás).

c) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti szabadidő alszámla terhére

ca) egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR'08 86.90-ből a fizikoterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás, és az egyéb máshová nem sorolt humán egészségügyi ellátás),

cb) előadó-művészet (TEÁOR'08 90.01.),

cc) múzeumi tevékenység (TEÁOR'08 91.02.),

cd) növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR'08 91.04.),

ce) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR'08 93.21.),

cf) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése),

cg) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04.),

ch) testedzési szolgáltatás (TEÁOR'08 93.13),

ci)[18] egyéb sporttevékenység (TEÁOR'08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),

cj) belvízi személyszállítás (TEÁOR'08 50.30.),

ck) egyéb foglalás (TEÁOR'08 79.90-ből az idegenvezetés),

cl) sportlétesítmény működtetése (TEÁOR'08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszoda belépő és bérlet értékesítése),

cm) sportegyesületi tevékenység (TEÁOR'08 93.12.),

cn) sport, szabadidős képzés (TEÁOR'08 85.51.),

co) szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR'08 77.21.),

cp) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-ből a családi panzió szolgáltatása).

(2) A szolgáltató a kártyán a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója rendelkezésére álló elektronikus utalványt készpénzre, vagy készpénz-helyettesítő eszközre nem válthatja át.

6. §[19] (1) Az utalvány beváltás a szolgáltatóknál elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon, az intézmény által kialakított központi internetes felületen, vagy a szolgáltató által kialakított saját internetes utalvány beváltási felületen keresztül, vagy az intézménynél működő telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély alapján történhet.

(2) Az utalványnak a telefonos felhatalmazó központon keresztül történő beváltására a szolgáltatónak és a munkavállalónak - társkártya esetében a munkavállaló közeli hozzátartozójának - az intézmény által kezelt személyazonosító adatai vagy az intézmény által adott egyedi azonosító alapján történő, a visszaélések elkerülését biztosító módon történő azonosítását követően kerülhet sor.

7. § (1)[20] Az intézmény és a vele a 13. § szerinti egy vállalatcsoportba tartozó társaságok úgy kötelesek kialakítani az utalványelfogadás rendszerét, hogy az mind a saját, mind pedig más gazdasági társaság által működtetett elektronikus elfogadóhelyi terminálon keresztül elérhető legyen.

(2) Más gazdasági társaság által működtetett elektronikus elfogadóhelyi terminálok használatáért a működtető gazdasági társaság az intézmény felé díjat számolhat fel, amely az intézmény és a működtető gazdasági társaság megállapodásától függ, de ennek mértéke nem haladhatja meg a beváltott elektronikus utalványok összértékének 0,3%-át.

(3)[21] A szolgáltató által elfogadott elektronikus utalványt az intézmény annak általa történt elfogadása napjától számított legfeljebb 5 munkanapon belül köteles beváltani.

8. § (1) Az intézmény köteles elérhetővé tenni a munkavállaló részére a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás forgalmának és egyenlegének internetes lekérdezését, egyedi tranzakció és forgalmi időszaki bontásban, valamint a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás egyenleg lekérdezhetőségét telefonon.

(2) Az intézmény köteles értesítést küldeni a munkavállaló részére minden alkalommal, amikor a munkáltatótól támogatás érkezik az elektronikus utalvány nyilvántartásra.

9. § (1)[22] Az elektronikus utalványokat a juttatás évét követő második naptári év május 31-ig kell felhasználni. A fel nem használt elektronikus utalványok lejártnak minősülnek, amelyek ellenértékét az intézménynek vissza kell fizetnie a munkáltatónak vagy jogutódjának az elektronikus utalvány lejárata évének június 30. napjáig kivéve, ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt.

(1a)[23] A munkavállaló halála esetén az intézmény a munkavállaló elektronikus utalvány nyilvántartása alapján rendelkezésre álló utalványok használatát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve a munkavállaló társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója általi használatot is. Ez esetben az (1) bekezdésében meghatározott lejárati időt nem kell figyelembe venni. Az intézmény köteles a hagyatékátadó végzésben foglaltak szerinti megosztásban a hagyatékot az örökösök részére készpénzben kifizetni, a hagyatékátadó végzés intézmény részére való benyújtástól számítva legkésőbb 15 munkanapon belül.

(2)[24] Az intézmény a személyes elektronikus utalvány nyilvántartást megszüntetheti, és a kártyát valamint a társkártyákat visszavonhatja, ha a nyilvántartás 24 hónapon keresztül nem tartalmaz le nem járt utalványt. A nyilvántartás megszüntetéséről és a kártya visszavonásáról az intézmény előzetesen, a visszavonást és a megszüntetést megelőzően legalább 2 hónappal köteles tájékoztatni az érintettet.

(3) A kártya lejárati ideje minimum 3 év. A 24 hónapnál rövidebb időközönként biztosított támogatás esetén az intézmény köteles lejáratkor új kártyát biztosítani.

9/A. §[25] A turizmusért felelős miniszter a kártya rendszerének céljai elérése érdekében elősegíti az intézmények és a szolgáltatók együttműködését, és részt vesz a kártya működésével, felhasználásával kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a kártya népszerűsítésében.

3. A kártyához kapcsolódó díjak és jutalékok

10. § (1)[26] A kártya kibocsátásával, használatával és a támogatások igénybevételével kapcsolatban, valamint a kártya visszavonásával és a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás megszüntetésével összefüggésben - az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlásától eltekintve - a munkáltatónak és a munkavállalónak díjat, egyéb költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számolhat fel.

(2) A kártyával kapcsolatban felmerült költségeket a kártya elfogadásáról szóló szerződésben foglaltak szerint az intézmény, illetve a szolgáltató viseli.

(3)[27] A (2) bekezdés szerinti összes költségnek az intézmény által a szolgáltató felé felszámított része tranzakciónként legalább 12 forint, de nem lehet több, mint a kártya elfogadásáról szóló szerződés alapján bonyolított utalvány beváltási forgalom 1,5%-a, amelyet az intézmény a kártyával közvetlenül összefüggő működési és marketing költségeire fordít. Az intézmény köteles e költségeit számviteli rendszerében elkülönítetten nyilvántartani.

(4)[28]

11. §[29] A társkártya előállítási és kézbesítési költségeit az intézmény a munkavállalóra háríthatja. A munkavállalóra hárított költség nem haladhatja meg társkártyánként az 1 500 forintot. A társkártya használatával és a támogatások igénybevételével, valamint a társkártya visszavonásával kapcsolatban - a társkártya előállítási, kézbesítési költségeitől és az elveszett, ellopott vagy megrongálódott társkártyák pótlásától eltekintve - a munkáltatónak és a munkavállalónak díjat, egyéb költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számíthat fel.

12. § Az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlása esetén az intézmény a kártya-előállítás és kézbesítés költségét a munkavállalóra háríthatja. Ennek mértéke nem haladhatja meg kártyánként az 1500 forintot.

12/A. §[30] A jelen alcím szerinti maximális költségek, összegek mértéke az áthárítható általános forgalmi adót nem tartalmazza.

4. A kártyakibocsátás feltételei

13. §[31] A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató - kivéve a természetes személyt és a szolgáltatóval szerződött szolgáltatót - jogosult, amelyet határozatlan időre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétől számított még legalább 5 év határozott időtartamra alapítottak, és amely a vele a Ptk. szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként működő jogi személlyel, illetve a vele legalább 5 éve szerződéses jogviszonyban - kivéve a letétkezelői tevékenység folytatását és a befektetési üzletmenet kihelyezését - álló Öpt. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral együttesen megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:[32]

a) ügyfelek számára nyitva álló helyiséget tart fenn minden 35 000 főnél több lakosú magyarországi településen,

b)[33] pénzforgalmi szolgáltatása keretében az utolsó lezárt üzleti évben legalább 100 000 darab saját kibocsátású készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel rendelkezik,

c) legalább 2 év tapasztalata van az SZJA törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások igénybevételére szolgáló elektronikus utalványkártyák kibocsátásában, és az általa kibocsátott ilyen utalványkártyák száma meghaladta a 25 000 darabot a legutolsó lezárt üzleti év adatai alapján.

d)[34] vállalja a 14. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás-vezetési, továbbá a 14. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek a többi kibocsátó intézménnyel közös teljesítését.

14. §[35] (1) Az intézménynek és a szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a kötelezettségek és a rendeltetésszerű joggyakorlás megállapítható.

(2)[36] Az intézmény minden hónap 10. napjáig a turizmusért felelős miniszter útján a turisztikai ügynökségnek elektronikus formában megküldi az előző hónap utolsó napján fennálló állapot szerint az előző hónapra, az adott év január 1-je és az előző hónap utolsó napja közötti időszakra, továbbá a kibocsátás megkezdése és az előző hónap utolsó napja közötti időszakra vonatkozóan összesítve az alábbi adatokat:[37]

a) a kártya elfogadására irányuló megkötött szerződések darabszáma,

b) a munkáltatókkal megkötött szerződések darabszáma,

c) azon munkáltatók darabszáma, amelyek teljesítettek feltöltést munkavállalójuk kártyájára,

d) azon munkavállalók darabszáma összesen, és alszámlánkénti bontásban, akiknek érkezett feltöltés az elektronikus utalvány nyilvántartására,

e) kiadott társkártyák darabszáma,

f) feltöltött és a munkavállalók részére kiadott kártyák darabszáma,

g) a munkavállalók elektronikus utalvány nyilvántartásán szereplő utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban),

h) beváltott utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban),

i) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti megyénként, statisztikai régiónként, turisztikai régiónként összesítve (ezer forintban),

j) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, az elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR'08 száma) szerint összesítve (ezer forintban),

k) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti településenként és az elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR'08 száma) szerint összesítve (ezer forintban).

15. § (1) Az intézmény a kártyakibocsátási tevékenységet a megkezdését követően legkorábban 5 év elteltével szüntetheti meg.

(2) A kártyakibocsátási tevékenység megszüntetésének - ideértve az intézmény végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnésének elhatározását - feltétele, hogy az intézmény egy másik intézménnyel a kártya-kibocsátási tevékenységgel összefüggő jogok és kötelezettségek, valamint a szerződéses állomány átszállására vonatkozó szerződést köt és ezen másik intézmény vállalja a kártyakibocsátási tevékenységét megszüntető intézmény által kibocsátott kártyák további működtetését.

(3) A (2) bekezdésben előírt feltétel hiányában a tevékenység nem szüntethető meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott, a jogok és kötelezettségek, valamint a szerződéses állomány átszállására vonatkozó szerződés esetén a korábbi intézmény kötelezettségei a jogosultak hozzájárulása hiányában is, valamint jogai (követelései) az új intézményre szállnak át; az új intézmény a kártyakibocsátásról, valamint utalvány elfogadásról szóló szerződésekben a korábbi intézmény jogutódja.

16. §[38] Az e rendeletben foglalt előírások megtartásának hatósági ellenőrzése a kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörébe tartozik.

17. § Az intézmény a kártyakibocsátásra irányuló szolgáltatási tevékenység megkezdéséről haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül utólagosan értesíti a Hatóságot, amely erről az irányítását ellátó minisztert (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja, és az értesítést tevő intézményt nyilvántartásba veszi.

18. § Az ellenőrzést a Hatóság a miniszter által utasításban kiadott ellenőrzési terv, továbbá a miniszter egyedi utasítása alapján végzi. A Hatóság az ellenőrzései eredményéről, megállapításairól 6 havonta, valamint eseti kötelezés alapján jelentést tesz a miniszternek.

19. §[39] (1) Ha a Hatóság eljárása során megállapítja az e rendeletben meghatározott rendelkezések megsértését, az eset összes körülményének - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának és a jogsértéssel elért előnynek - figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,

b) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását,

c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti az ellenőrzöttet azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a Hatóságot,

d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a kártya kibocsátását,

e) elrendelheti a jogsértő módon kibocsátott kártyák forgalomból való kivonását vagy visszahívását,

f) elrendelheti a jogsértő módon kibocsátott kártyák megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével,

g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett szervezet ügyfelek számára nyitva álló helyiségének, üzletének ideiglenes bezárását, ha az a kártyával rendelkezők széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges.

(2) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdés f) pontja szerinti bírság mértéke a jelen rendeletben foglaltak szolgáltatók általi megsértése esetén 50 000 forinttól 500 000 forintig terjedhet. A (3) bekezdés szerinti ismételt jogsértés esetén a bírság mértékének felső határa 1 000 000 forint.

(3) Amennyiben a Hatóság három éven belül egy szolgáltatónál ismételten megállapítja az e rendeletben meghatározott valamely rendelkezés megsértését, úgy a Hatóság jogerős határozata alapján az intézmény köteles a szolgáltatóval kötött szerződését 15 napon belül felmondani, vagy közös megegyezéssel megszüntetni. Ezen szolgáltatóval a kártya elfogadására irányuló új szerződést a szerződés felbontásától számított egy évig semelyik intézmény nem köthet.

5. Záró rendelkezések

20. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. §[40]

22. §[41] A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011 (IV.12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 4. §-ával megállapított 3. § (1) bekezdését az R. hatályba lépését megelőzően a Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalt támogatásokra akként kell alkalmazni, hogy azokat az R. hatályba lépését követően az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti szálláshely alszámlán kell nyilvántartani.

23. §[42]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 25. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[2] Megállapította a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.11.25.

[3] Beiktatta a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[4] Beiktatta a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[5] Beiktatta a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[6] Módosította a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[7] Megállapította a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[8] Megállapította a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[9] Megállapította a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.11.25.

[10] Megállapította a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[11] Megállapította a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[12] Megállapította a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.11.25.

[13] Beiktatta a 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[14] Beiktatta a 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[15] Beiktatta a 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[16] Beiktatta a 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[17] Beiktatta a 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[18] Megállapította a 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.06.14.

[19] Megállapította a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[20] Megállapította a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[21] Beiktatta a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.11.25.

[22] Megállapította a 412/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.12.30.

[23] Beiktatta a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.11.25.

[24] Módosította a 92/2011. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2011.06.16.

[25] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 559. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[26] Módosította a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[27] Megállapította a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2012.11.25.

[28] Hatályon kívül helyezte a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2012.11.25.

[29] Módosította a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[30] Beiktatta a 92/2011. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.06.16.

[31] Megállapította a 157/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.08.12.

[32] A felvezető szöveget módosította a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[33] Megállapította a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[34] Beiktatta a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2013.04.01.

[35] Megállapította a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2013.04.01.

[36] Megállapította a 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[37] A nyitó szövegrészt módosította a 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.03.21.

[38] Megállapította a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2012.11.25.

[39] Megállapította a 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2012.11.25.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[41] Beiktatta a 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2013.06.14.

Tartalomjegyzék