Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] Az élelmiszer-vállalkozó a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK) írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, hogy az NNGYK az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdésében a tagállamok számára biztosított lehetőséggel élve az Európai Bizottságnak javasolja valamely élelmiszerekhez adható, vitaminoktól vagy ásványi anyagtól eltérő anyagnak, vagy ilyen egyéb anyagot tartalmazó összetevőnek az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletébe történő felvételét.

(2)[2] Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az NNGYK továbbítja az Európai Bizottságnak.

(3)[3] Az NNGYK a honlapján tájékoztatást ad az élelmiszer-vállalkozók számára azon, az Európai Bizottságnak benyújtható kérelmek tartalmi és formai követelményeiről, amelyekkel az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti, az élelmiszerekhez adható vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó mellékletek módosítása kezdeményezhető.

2. § (1)[4] A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek hatósági ellenőrzése során a fogyasztók egészségének védelme érdekében - a termék gyártmánylapjának bekérésével - további információkat kérhet a gyártótól vagy a forgalmazótól.

(2)[5] Ha az élelmiszer (1) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzése során az élelmiszer emberi egészségre gyakorolt hatásának tudományos értékelése szükségessé válik, az értékelést - az (1) bekezdés szerint beérkezett adatok felhasználásával - az NNGYK végzi. Az értékelés körében az NNGYK az élelmiszer összetevőiről további adatokat kérhet a gyártótól vagy a forgalmazótól.

(3)[6] Az értékelés eredményéről az NNGYK szakvélemény formájában tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti megkereső szervet.

(4)[7] Ha az (1) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során felmerül annak a gyanúja, hogy az élelmiszerben a mennyiségére és terápiás hatására tekintettel gyógyszernek minősülő anyag található, a járási hivatal az NNGYK-tól szakvéleményt kérhet.

(5)[8] Az előírások betartásának ellenőrzése során, vagy azok megsértésének, vagy egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a laboratóriumi vizsgálatokat a járási hivatal és az NNGYK laboratóriumai, vagy élelmiszerek vizsgálatára akkreditált független laboratórium végzi.

(6)[9] Az élelmiszer táplálkozási célú meg nem felelését észlelő gyártó vagy forgalmazó a meg nem felelés észlelését követően haladéktalanul köteles ezt bejelenteni a járási hivatalnak. Az élelmiszer táplálkozási célú meg nem felelését észlelő fogyasztó ezt a járási hivatal részére bejelentheti.

(7)[10] A járási hivatal a (6) bekezdés szerinti bejelentést kivizsgálja és annak eredményéről gyorsjelentésben tájékoztatja az NNGYK-t.

3. §[11] Az 1925/2006/EK rendelet III. számú melléklet A., B. és C. részei szerinti, tiltott, korlátozottan felhasználható, valamint az 1925/2006/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti, közösségi értékelés alatt álló egyéb anyagok listáját az NNGYK a honlapján közzéteszi.

4. §[12] Ha az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal vagy az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti feladatkörében eljáró járási hivatal az 1925/2006/EK rendelet 13. cikk (1) bekezdése alapján a termék forgalmazását átmenetileg felfüggeszti vagy korlátozza, határozatát az NNGYK-val is közli.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (3) bekezdése, 8. cikk (2) bekezdése, 13. cikk (1) bekezdése végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 61. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[2] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 61. § b) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[3] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 61. § c) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[4] Módosította az 53/2022. (XII. 27.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 61. § d) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[6] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 61. § b) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[7] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 61. § e) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[8] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 61. § b) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[9] Módosította a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 30. § a)-b) pontja. Hatályos 2017.10.30.

[10] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 61. § f) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[11] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 61. § b) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[12] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 61. § g) pontja. Hatályos 2023.08.11.