28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (11) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ag) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ge) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet módosítása

1. § A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a táborozás vándortábor jellegű, a szervezőknek a kiindulási pont szerint illetékes járási hivatalt kell értesíteniük."

2. A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosítása

2. § A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 1. számú melléklet IV. pont 7. alpontjában a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása

3. § A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: NM r.) 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül)

"b) a lakóhely szerint illetékes területi védőnő feladatkörébe tartozik az 1. számú melléklet 2. pont e)-h) alpontjában, valamint 3. pont d)-h) és j) alpontjában, továbbá a tanköteles korú, de oktatási intézménybe nem járó 7-16 éves gyermekek esetén az 1. számú melléklet 4. pont d)-i) alpontjában foglalt szűrővizsgálatok elvégzése, az iskolai védőnő feladatkörébe tartozik az 1. számú melléklet 4. pont d)-i) alpontjában foglalt szűrővizsgálatok elvégzése, az egészségügyi szakmai irányelvek és az országos tisztifőorvos módszertani ajánlásai alapján,"

4. § Az NM r. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A területi védőnő távbeszélő útján, személyesen szóban vagy elektronikus vagy papíralapú levélben írásban értesíti a körzetébe tartozó érintett gyermek törvényes képviselőjét a 4. § b) pontja szerinti védőnői vizsgálat esedékességéről, jelentőségéről, helyszínéről, időpontjáról, továbbá felhívja a gyermek törvényes képviselőjének figyelmét az együttműködési kötelezettségre és a vizsgálat elmulasztásának következményeire. A védőnő közreműködik továbbá a 3. számú mellékletben foglalt szűrővizsgálatokon történő megjelenés szervezésében."

5. § Az NM r. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

6. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1. számú melléklet A) rész "Tuberculosis" megjelölésű rész 2.2. alpontjában az "a beteg lakóhelye, tartózkodási helye szerinti tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg, az "a tüdőgyógyász szakfelügyelő javaslatára a tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "a tüdőgyógyász szakfelügyelő javaslatára a kormányhivatal" szöveg lép.

5. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a) 3. § (2) bekezdés c) pontja,

b) 1. számú melléklet II/B. pontjában az "A szolgáltatónak a működési engedélye módosítását kell kérnie a járási hivataltól, ha az általa üzemeltetett és működési engedéllyel rendelkező közúti betegszállító gépjárművet más közúti betegszállító gépjárművel váltja ki." szövegrész.

6. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

8. § A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: Alkalmassági r.) 16. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint - tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

9. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint - tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 16/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az OVSZ működteti a Nemzeti Szervdonációs és Transzplantációs Utánkövetési Regisztert és a szervadományozásra jelentkező élődonorok követését biztosító regisztert, amelybe - az OVSZ eljárásrendje szerint - az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adatokat rögzítenek."

8. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

10. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: Hr.) 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A háziorvos feladatköréhez kapcsolódó ápolási feladat önállóan körzeti ápolói szakképesítéssel, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítéssel, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítéssel, vagy ápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 55 723 01), vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 55 723 02), vagy ápolói (BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítéssel látható el.

(2) Olyan személy, aki nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti valamely szakképesítéssel, a háziorvosi szolgálatban akkor alkalmazható, ha felnőtt szakápolói képesítése van, és - a munkavégzésre irányuló szerződésben -kötelezettséget vállal arra, hogy az alapellátási közösségi szakápolói szakképesítést vagy az ápolói szakképesítést (OKJ szám: 54 5012 01) az alkalmazás időpontjától számított 2 éven belül, illetve az ápolói (BSc) szakképesítést az alkalmazás időpontjától számított 4 éven belül megszerzi."

11. § A Hr. a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § (1) A háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosítottakról törzskartont vezet. A törzskarton az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott személyazonosító adatokon túl a 3. és 4. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. A biztosított részéről a 3. számú melléklet 8. pontja és a 4. számú melléklet 8. pontja szerinti adatok szolgáltatása önkéntes, erről a biztosítottat tájékoztatni kell.

(2) A biztosított vizsgálatakor a biztosított állapota szerinti vizsgálati értékeket és állapotokat rögzíteni kell a törzskartonban. A biztosított a törzskarton adatait írásban vagy elektronikus úton is a háziorvos rendelkezésére bocsáthatja.

(3) Ha a háziorvos vegyes körzetben látja el a hozzá bejelentkezetteket, 18 év felettiek esetén a 3. számú melléklet szerinti, 18 év alattiak esetén a 4. számú melléklet szerinti törzskartont kell vezetnie.

(4) A háziorvosi ellátás során használatos informatikai rendszereknek képesnek kell lenniük a 3. és 4. számú mellékletben meghatározott adattartalmak kezelésére. Vegyes körzet esetén az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy mindkét típusú törzskarton vezetésére alkalmas legyen.

(5) A törzskartont vezető informatikai rendszernek képesnek kell lennie az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (a továbbiakban: EESZT) történő kapcsolódásra. A törzskarton szerinti adatok az EESZT-ben található adatok alapján is kitölthetők.

(6) A törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszernek

a) képesnek kell lennie az EESZT-ben tárolt, a törzskarton szempontjából releváns adatok fogadására,

b) alkalmasnak kell lennie arra, hogy más háziorvoshoz történő átjelentkezés támogatása érdekében az új választott háziorvos számára a törzskartont a (9) bekezdés szerint közzétett formátumban előállítsa, valamint az újonnan átvett biztosítottak esetében a korábbi háziorvos rendszeréből e bekezdés és a (9) bekezdés szerinti formátumban előállított törzskarton adatokat be tudja olvasni.

(7) A törzskarton adattartalmát lehetőség szerint, a biztosított orvosi vizsgálaton történő megjelenéseit is figyelembe véve, 3 évente felül kell vizsgálni, azzal, hogy be-, illetve átjelentkezéskor, valamint egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzésekor a szükséges változások rögzítése szükséges. Ez a rendelkezés nem érinti a jogszabály által kötelezően elvégzendő vizsgálatok gyakoriságát, illetve az ezzel összefüggésben szükségessé váló adatfelvételt.

(8) A törzskartonba történő bejegyzést követően a biztosított részére összefoglaló dokumentum kerül átadásra, amelyről a beteg lemondhat.

(9) A törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerek számára a törzskarton részletes műszaki leírását, a (6) bekezdés szerinti formátum leírását és a törzskarton formanyomtatványát az ÁEEK a honlapján közzéteszi.

(10) A törzskarton kitöltéséről szóló útmutatót az Egészségügyi Szakmai Kollégium a honlapján közzéteszi."

12. § A Hr. a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított, a törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerek számára a törzskarton részletes műszaki leírását, a formátum leírását és a törzskarton formanyomtatványát az ÁEEK 2018. május 1-jéig teszi közzé a honlapján."

13. § A Hr. a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § A Módr.2.-vel megállapított törzskarton adatait a háziorvos 2018. július 1-jétől számított 3 éven belül tölti fel a törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerbe, azzal, hogy évente legalább a bejelentkezett biztosítottak 30%-ának adatait szükséges feltöltenie."

14. § (1) A Hr. a 3. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

(2) A Hr. a 4. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

15. § A Hr. 3/B. § (2) és (5) bekezdésében a "kivonatát" szövegrész helyébe az "adattartalmát" szöveg lép.

9. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

16. § A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A mérgezési esetbejelentések teljesítését a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi."

17. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A gyártók, az importálók, a munkáltatók, illetve a tevékenységet végzők felelősségi körébe tartozó, e rendelet szerinti kötelezettségek betartását a járási hivatal ellenőrzi."

10. A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet módosítása

18. § A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézetekre (a továbbiakban: gyógyintézet) terjed ki."

19. § A Gyr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakmai vezető testület a gyógyintézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai kérdésekben egyetértési jog is megilleti. A szakmai vezető testület az e rendeletben meghatározott feladatait a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint, ennek keretei között saját ügyrendjének megfelelően gyakorolja."

20. § Hatályát veszti a Gyr. 10/A. §-a.

11. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

21. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Minimum r.) 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

12. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

22. § A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 2. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben - a gondozásba vétel elfogadását követően - a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt a gondozásba vételről.

(7) A védőnő, a védőnői szolgáltatás nem választható. Ha a védőnői szolgáltatás igénybevétele során összeférhetetlenség áll fenn, a várandós nő, a gyermek törvényes képviselője, illetve a területi védőnő erre irányuló kérelme alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala a területi védőnő helyett másik védőnőt jelöl ki."

23. § (1) A Vr. 3. § d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védőnő feladata:

az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ennek során)

"db) az újszülöttek, a koraszülöttek, a kissúllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt saját kompetencia keretében fokozottan gondozott vagy már jelzést igénylő veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,"

(2) A Vr. 3. § g) pont gc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védőnő feladata:

családgondozás keretében,)

"gc) a család- és gyermekjóléti szolgálat, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala és a háziorvos, házi gyermekorvos írásos értesítése, ha a várandós anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője a védőnővel nem működik együtt az a)-d) pontban meghatározott feladatai ellátása során, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,"

(3) A Vr. 3. § g) pont gg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védőnő feladata:

családgondozás keretében,)

"gg) a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről évente írásos tájékoztató készítése az illetékes gyermekjóléti szolgáltató számára, és másolatának megküldése a szakfelügyeletet ellátó vezető védőnő részére,"

24. § A Vr. a következő 10. és 11. §-sal egészül ki:

"10. § A 2017. január 1-jét megelőzően alkalmazott, a 7. § szerinti informatikai rendszeren kívüli informatikai rendszerekben rögzített, az egészségügyi dokumentáció részét képező adatokat a védőnői ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles a 7. § szerinti informatikai rendszerbe 2018. július 1-jéig feltölteni az egységes védőnői informatikai rendszer működtetőjével együttműködve.

11. § 2017. április 1-jét követően is jogosult az a védőnő a 3. § a) pont ad) alpontja szerinti tevékenység végzésére, aki igazolja, hogy az e tevékenység elsajátítására irányuló, az Országos Tisztifőrvosi Hivatal által szervezett, legalább 40 órás időtartamú választható képzést elvégezte."

25. § A Vr. 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

26. § A Vr.

a) 2. § (3) bekezdésében az "az Eütv. 152. §-ának (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében" szöveg,

b) 3. § d) pont dd) alpontjában a "kötelező vizsgálatokról, az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről" szövegrész helyébe a "kötelező vizsgálatokról és az észlelt eltérésről" szöveg,

c) 3. § g) pont gi) alpontjában az "eseti gondnokság" szövegrész helyébe az "eseti gyámság" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a Vr. 1. számú melléklete.

13. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

28. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: Szakmakód r.) 4. § (1) bekezdés c) pontja a következő ck)-cm) alponttal egészül ki:

(A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben meghatározott adatokon túl a következő adatokat tartalmazza:

az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:)

"ck) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a szerinti mentési tevékenységet, valamint a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató e feladatának ellátását biztosító mentőjárműveinek, illetve betegszállító járműveinek azonosítására szolgáló adatokat (érvényes rendszám, forgalmi engedély száma, a gépjármű típusa, a gépjármű gyártásának időpontja, betegszállító jármű esetén az egyszerre szállítható beteg személyek száma és a rögzített ülések száma), valamint annak megjelölését, hogy a jármű aktív vagy tartalék állományban van,

cl) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a szerinti mentési tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy a mentés a sürgősség igénye, az alkalmazott mentőegység típusa, valamint a végzett tevékenység típusa szerint milyen jellegű,

cm) a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy az a sürgősség igénye, a kíséret igénye, az alkalmazott betegszállító gépjármű típusa, valamint a végrehajtás módja szerint milyen jellegű."

29. § A Szakmakód r. 2. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

14. A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet módosítása

30. § A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet

a) 2. § (6) bekezdésében a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

b) 2. § (6) bekezdésében az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

c) 2. § (7) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg

lép.

15. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) A 11. §, a 13-15. §, valamint a 3. és 4. melléklet 2018. július 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez

Az NM r. 1. számú melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. Újszülött hazaadását követő első vizsgálat esetén, valamint 1, 2, 3, 4, 6 és 9 hónapos életkorban:

a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére,

b) mozgásszervi vizsgálat, csípőficam szűrése 4 hónapos korig,

c) idegrendszer vizsgálata,

d) rejtettheréjűség vizsgálata,

e) adaptáció, gondolkodás, preverbalis képességek, kommunikáció, szocializáció, testi fejlődés és motoros képességek (nagymozgások, finommozgások/manipuláció) vizsgálata,

f) érzékszervek, érzékelés, észlelés vizsgálata (látás, hallás),

g) testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése a hazai standardok alapján,

h) rizikószűrés a hazaadást követően 1 hónapon belül és az életkörülményekben történő egészségi, környezeti változás esetén.

3. 12 hónapos, szükség esetén 15 hónapos, 18 hónapos, 2 éves, szükség esetén 2,5 éves, 3 éves életkorban és ezt követően 6 éves életkorig évente:

a) teljes fizikális vizsgálat,

b) idegrendszer vizsgálata,

c) rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, herék vizsgálata évente,

d) testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok alapján,

e) adaptáció, gondolkodás, preverbalis képességek, kommunikáció, szocializáció, testi fejlődés és motoros képességek (nagymozgások, finommozgások/manipuláció) vizsgálata,

f) érzékszervek, érzékelés, észlelés vizsgálata (látás, hallás),

g) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis),

h) vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között,

i) korai fogászati szűrés és gondozás,

j) rizikószűrés az életkörülményekben történő egészségi, környezeti változás esetén."

2. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez

1. Az Alkalmassági r. 16. számú melléklet II. pontja a következő záró szövegrésszel egészül ki:

"P. H.
………………………………………………
szakvéleményt kiállító orvos
neve és pecsétszáma"

2. Hatályát veszti az Alkalmassági r. 16. számú melléklet III. pontja.

3. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez

"3. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez

Háziorvosi törzskarton

a 18 év feletti bejelentkezett biztosítottak ellátása esetén

1. Családi anamnézis

65 éves életkor alatti páciens esetén kötelező a kitöltése.

APAANYATESTVÉR
GYERMEK
NAGYSZÜLŐ, NAGYBÁCSI,
NAGYNÉNI,
ELSŐFOKÚ UNOKATESTVÉR
fiatalon
(<55 év)
idősebb
korban
fiatalon
(<65 év)
idősebb
korban
fiatalonidősebb
korban
fiatalonidősebb
korban
fiatalonidősebb
korban
Szívkoszorúér-
betegség, infarktus
Magas vérnyomás
Szélütés, agyvérzés
Cukorbetegség
(egyszeres választás:
1-es típusú, 2-es
típusú, típusa nem
ismert)
Várandóssági
cukorbetegség
Légúti allergiás
betegség
Öröklődő
vesebetegség
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
Daganat:
(többszörös választás:
emlő, petefészek,
vastagbél-végbél,
hasnyálmirigy, tüdő,
here, prosztata)
Családban halmozódó egyéb megbetegedések (fentieken kívüli megbetegedések felsorolása, például
trombózishajlam, öngyilkosság, depresszió, genetikai betegség, autoimmun betegség stb.):
…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Krónikus betegségek rögzítendő adatai

2.1. Krónikus betegségek adatai

a) diagnózis megállapításának dátuma*

b) diagnózist megállapító egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) gyógyult állapot időpontja

*Ha adott diagnózis már szerepel a törzskartonban, a korábbi dátumon marad érvényben.

2.2. Rendszeresen szedett gyógyszerek

a) gyógyszer felírásának dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) gyógyszeradatok

d) javaslat időtartama

2.3. Ismert allergiás megbetegedések

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) allergén típusa: hatóanyag/gyógyszer/egyéb

d) allergia jellege, mértéke

2.4. Védőoltások

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) oltás fajtája

d) oltóanyag megnevezése

e) oltóanyag gyártási száma

f) oltás beadásának helye

g) bejelentett oltási szövődmény

2.5. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésére vonatkozó adatok

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) jogosítvány típusa*

d) engedély érvényessége

* Gépjárművezetői, kishajóvezetői, lőfegyvertartási, könnyű-/nehézgépkezelői.

2.6. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozó adatok

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) jogosítvány típusa*

d) alkalmatlanság oka

e) alkalmatlanság legkorábbi felülvizsgálatának a dátuma vagy véglegessége

* Gépjárművezetői, kishajóvezetői, lőfegyvertartási, könnyű-/nehézgépkezelői.

3. Klinikai vizsgálatok

3.1. Fizikális vizsgálat

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) vizsgált paraméter*

d) lelet** vagy az aktuálisan mért adat***

e) legmagasabb mért érték és átlagos érték****

* Testtömeg, Haskörfogat, Testmagasság, Vérnyomás bal kar, Vérnyomás jobb kar, Pulzus, Szájüreg vizsgálata, Nyaki nyirokcsomók, Pajzsmirigy, Carotis hallgatózás, Emlő, Szív, Tüdő, Has, ADP, ATP, Rectalis vizsgálat, Neurológiai státusz, Gerinc, Végtagok, Nemi szervek, Bőrelváltozások.

** Testtömeg, Haskörfogat, Testmagasság, Pulzus, Szájüreg vizsgálata, Nyaki nyirokcsomók, Pajzsmirigy, Carotis hallgatózás, Emlő, Szív, Tüdő, Has, ADP, ATP, Rectalis vizsgálat, Neurológiai státusz, Gerinc, Végtagok, Nemi szervek, Bőrelváltozások.

*** Vérnyomás bal kar, Vérnyomás jobb kar.

**** Vérnyomás bal kar, Vérnyomás jobb kar, Pulzus.

Megjegyzés:

Minden fizikális vizsgálat esetén meghatározandó, hogy a vizsgáló az alapstátuszban talált változást, vagy pedig egy átmeneti, akut státuszt rögzít-e. Ha az alapstátusz változik, a törzskarton az új adattal felülírandó.

3.2. EKG

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) EKG lelet

Megjegyzés:

Végzése nagy szív-érrendszeri kockázat, pozitív családi anamnézis, arrythmiás szívműködés esetén javasolt.

3.3. Boka/kar index és/vagy doppler

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) BKI lelet

Megjegyzés:

Végzése nagy szív-érrendszeri kockázat, nem tapintható ADP esetén javasolt.

4. Szakellátók által kivitelezett vizsgálatok eredményei és időpontjai

4.1. Rögzítendő utolsó alap laboratóriumi eredmények

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) vizsgált paraméter típusa*

d) vizsgálat eredménye

* Vérkép, Glukóz, Glukóz terhelés, Hgba1c, Össz-Koleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, Triglicerid, Húgysav, GOT, GPT, GGT, Alkalikus foszfatáz, Kreatinin, BUN, GFR, Na, K, Microalbuminuria, TSH, We, CRP, INR.

4.2. Nőgyógyászati szűrővizsgálatra vonatkozó adatok

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat

4.3. Urológiai szűrővizsgálatra vonatkozó adatok

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

4.4. Mammográfiás szűrővizsgálatra vonatkozó adatok

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat

4.5. Szemészeti vizsgálat

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

4.6. Vastagbél szűrővizsgálatra vonatkozó adatok

a) széklet vérzés szűrése

aa) vizsgálat dátuma

ab) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

ac) lelet

ad) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat

b) colonoscopia

ba) vizsgálat dátuma

bb) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

bc) lelet

4.7. Tüdőszűrés

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat

4.8. Fogyatékosság

Látást, hallást, értelmi képességet, az egész személyiséget érintő, mozgásszervi fogyatékosság

Megjegyzés:

Abban az esetben kitöltendő, ha valakinél a szakellátó fogyatékosságot állapít meg.

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) fogyatékosság mértéke*

e) önellátó képesség**

* Fogyatékosság mértéke lehet: enyhe, középsúlyos, súlyos, nagyon súlyos.

** Önellátó képesség: a páciens a súlyos fogyatékosságával összefüggésben a mindennapi tevékenységek, életvitele, önmaga ellátása során a következőkben igényli rendszeresen más személy közreműködését: bevásárlás, főzés, mosás, takarítás, közlekedés, mindennapos ügyintézés, étkezés, tisztálkodás, öltözködés, illemhely használata, lakáson belüli közlekedés.

4.9. A cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állás ténye és mértéke

Megjegyzés:

Csak abban az esetben kitöltendő, ha valakit gondnokság alá helyeznek.

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) gondnokság mértéke

5. Műtétekre, kórházi kezelésekre vonatkozó adatok

5.1. Műtétek

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) beavatkozás

5.2. Kórházi kezelések

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) fődiagnózis (BNO szerint)

6. Dohányzásra vonatkozó adatok

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

Rögzítendő kérdések:

6.1. Dohányzik-e jelenleg?

1 - igen, naponta

2 - igen, alkalmanként

3 - soha nem dohányoztam

4 - nem, kevesebb mint egy éve hagytam abba

5 - nem, több mint egy éve hagytam abba

6.2. Hány évig dohányzott?

6.3. Hány éve dohányzik napi rendszerességgel?

6.4. Átlagosan hány cigarettát szív el naponta?

7. Szív-érrendszeri kockázat automatikus meghatározása az életkor, nem, krónikus betegségek, vérnyomás, koleszterinszint, vércukor, dohányzásra vonatkozó adatokból.

8. Egyéb információk

8.1. Az Ön jelenlegi gazdasági aktivitása fő munkáját tekintve?

01 - teljes munkaidős alkalmazásban álló

02 - részmunkaidős alkalmazásban álló

03 - segítő családtag

04 - teljes munkaidős vállalkozó (vállalkozás tagja)

05 - részmunkaidős vállalkozó

06 - alkalmi munkás, napszámos

07 - munkanélküli

08 - öregségi vagy özvegyi nyugdíjas

09 - rokkantsági nyugdíjas, járadékos

10 - nappali tagozaton tanul

11 - gyermekgondozási ellátáson van

12 - háztartásbeli, illetve családját látja el

13 - egyéb inaktív

88 - nem tud válaszolni

99 - nem kíván válaszolni

8.2. Milyen az Ön egészsége általában?

a) nagyon jó

b) jó

c) kielégítő

d) rossz

e) nagyon rossz

f) nem tud válaszolni

g) nem kíván válaszolni

8.3. Véleménye szerint Ön mennyit tehet az egészségéért?

a) nagyon sokat tehet

b) sokat tehet

c) keveset tehet

d) semmit sem tehet

e) nem tud válaszolni

f) nem kíván válaszolni

8.4. Táplálkozásra vonatkozó kérdések

Milyen gyakran fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt?

a) mindennap

b) nem mindennap

8.5. Testmozgásra vonatkozó kérdések

a) Végez-e legalább 30 perces mérsékelt fizikai tevékenységet naponta?

aa) igen

ab) nem

b) Végez-e legalább heti háromszor, összesen legalább 75 perc erőteljes vagy 150 perc mérsékelt testmozgást?

ba) igen

bb) nem

c) Mennyi időt tölt Ön ülve egy átlagos napon?

Ez magában foglalja azt az időt, amikor íróasztal mellett ül, vagy meglátogatja a barátait, és velük üldögél, esetleg tanul vagy tévézik.

ca) legfeljebb 5 és fél óra (0:00-5:30)

cb) több, mint 5 és fél óra, de legfeljebb 8 és fél óra (5:31-8:30)

cc) több, mint 8 és fél óra (8:31-)

cd) nem tud válaszolni

ce) nem kíván válaszolni

8.6. Alkoholfogyasztásra vonatkozó kérdések

a) Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran fogyasztott Ön alkoholtartalmú italt? (Például sör, bor, pezsgő, pálinka, vodka, rum, whisky, koktél, likőr, alkoholos üdítő, házilag előállított alkohol)

1 - soha

2 - havonta vagy kevesebbszer

3 - kétszer vagy négyszer egy hónapban

4 - kétszer vagy háromszor egy héten

5 - négyszer vagy többször egy héten

8 - nem tud válaszolni

9 - nem kíván válaszolni

b) Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran fogyasztott Ön egy alkalommal 6 vagy annál több alkoholtartalmú italt? (Egy ital alatt egy korsó sört vagy két dl bort vagy fél dl röviditalt értve; például egy buli alatt, étkezés közben, baráti összejövetel, esti kikapcsolódás alkalmával, vagy akár egyedül, otthon)

01 - mindennap vagy majdnem mindennap

02 - hetente 5-6 napon

03 - hetente 3-4 napon

04 - hetente 1-2 napon

05 - havonta 2-3 napon

06 - havonta egyszer

07 - ritkábban mint havonta egyszer

08 - az elmúlt 12 hónapban egyszer sem

09 - soha nem fordult még elő

88 - nem tudok válaszolni a kérdésre

99 - nem kívánok válaszolni a kérdésre

8.7. Dohányzásra vonatkozó kiegészítő kérdések

a) Szándékában áll-e letenni a cigarettát a következő 30 napban?

b) Ébredés után mennyi idő múlva szívja el az első cigarettáját?

ba) 5 percen belül

bb) 6-30 perc múlva

bc) 31-60 perc múlva

bd) több mint 60 perc múlva

be) nem tud válaszolni

bf) nem kíván válaszolni

c) Mennyi időt tölt olyan helyiségben, ahol mások dohányoznak?

ca) semennyit vagy szinte semennyit

cb) naponta kevesebb mint 1 órát

cc) naponta 1-5 órát

cd) naponta több mint 5 órát

8.8. Lelki egészség

a) nem tudok válaszolni a kérdésekre

b) nem kívánok válaszolni a kérdésekre

Egyáltalán nem
igaz
Részben igazNagymértékben
igaz
Teljes
mértékben igaz
1. Sötéten látom a jövőmet.0123
2. Sosem fognak úgy alakulni a dolgok, ahogy én
akarom.
0123
3. Fölösleges igazán törni magam valamiért, amit
akarok, mert valószínűleg úgysem érem el.
0123
4. Úgy látom, hogy a jövőm reménytelen,
és a helyzetem nem fog változni.
0123

A 8.8./5-13. kérdések felvétele csak a releváns rizikócsoport esetében szükséges.

Egyáltalán nem
jellemző
Alig jellemzőJellemzőTeljesen
jellemző
5. Minden érdeklődésemet elvesztettem mások iránt.0123
6. Semmiben nem tudok dönteni többé.0123
7. Több órával korábban ébredek, mint szoktam,
és nem tudok újra elaludni.
0123
8. Túlságosan fáradt vagyok, hogy bármit is csináljak.0123
9. Annyira aggódom a testi-fizikai panaszok miatt,
hogy másra nem tudok gondolni.
0123
10. Semmiféle munkát nem vagyok képes ellátni.0123
11. Úgy látom, hogy a jövő reménytelen,
és a helyzetem nem fog javulni.
0123
12. Mindennel elégedetlen vagy közömbös vagyok.0123
13. Állandóan hibáztatom magam.0123

"

4. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez

"4. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez

Házi gyermekorvosi törzskarton

a 18 év alatti bejelentkezett biztosítottak ellátása esetén

1. Anamnézisre vonatkozó adatok

a) Újszülöttkori anamnézis

aa) dátum

ab) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

ac) paraméter*

ad) mért értékek

* Gestációs hét, Születési súly, Születési hossz, Apgar, Szülés típusa, Szülési sérülés.

b) Családi anamnézis

APAANYATESTVÉR
NAGYSZÜLŐ, NAGYBÁCSI,
NAGYNÉNI, ELSŐFOKÚ
UNOKATESTVÉR
fiatalon
(<55 év)
idősebb
korban
fiatalon
(<65 év)
idősebb
korban
fiatalonidősebb
korban
fiatalonidősebb
korban
Szívkoszorúér-betegség,
infarktus
Magas vérnyomás
Szélütés, agyvérzés
Cukorbetegség
(egyszeres választás:
1-es típusú, 2-es típusú,
típusa nem ismert)
Várandóssági cukorbetegség
Légúti allergiás betegség
Öröklődő vesebetegség
Mentális zavar (depresszió,
szkizofrénia)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
fiatalon
(<40 év)
Daganat:
(többszörös választás:
emlő, petefészek,
vastagbél-végbél,
hasnyálmirigy, tüdő,
here, prosztata)
Családban halmozódó egyéb megbetegedések (fentieken kívül, például trombózishajlam, öngyilkosság, depresszió,
genetikai betegség, autoimmun betegség stb.):
………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Krónikus betegségek diagnózisai (BNO-k), gondozást igénylő krónikus betegségek

2.1. Krónikus betegségek adatai

a) diagnózis megállapításának dátuma*

b) diagnózist megállapító egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) gyógyult állapot időpontja

*Ha adott diagnózis már szerepel a Törzskartonban, a korábbi dátumon marad érvényben.

2.2. Rendszeresen szedett gyógyszerek

a) gyógyszer felírásának dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) gyógyszeradatok

d) javaslat időtartama

2.3. Ismert allergiás megbetegedések

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) allergén típusa: hatóanyag/gyógyszer/egyéb

d) allergia jellege, mértéke

2.4. Védőoltások

a) beadás dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) oltás fajtája

d) oltóanyag megnevezése

e) oltóanyag gyártási száma

f) oltás beadásának helye

g) bejelentett oltási szövődmény

2.5. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésére vonatkozó adatok - 17 éves kor alatt nem releváns

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) jogosítvány típusa*

d) engedély érvényessége

* Gépjárművezetői, kishajóvezetői.

2.6. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozó adatok

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) jogosítvány típusa*

d) alkalmatlanság oka

e) alkalmatlanság legkorábbi felülvizsgálatának a dátuma vagy véglegessége

* Gépjárművezetői, kishajóvezetői. 3. Klinikai vizsgálatok

3.1. Fizikális vizsgálat

Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben meghatározott adattartalom szerint:

VÉDŐNŐI ADATRÖGZÍTÉSHÁZI (GYERMEK-) ORVOSI ADATRÖGZÍTÉS
Újszülötteltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
1 hóeltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
3 hóeltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
6 hóeltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
1 éveltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
2 éveltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
3 éveltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
4 éveltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
5 évszemészeti eltérés nincsszemészeti eltérés nincs
szemészeti eltérés van, jellege:szemészeti eltérés van, BNO:
hallás eltérés nincshallás eltérés nincs
hallás eltérés van, jellege:hallás eltérés van, BNO:
egyéb eltérés nincsegyéb eltérés nincs
egyéb eltérés van, jellege:egyéb eltérés van, BNO:
6 éveltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
8 éveltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
10 éveltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
12 éveltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
14 éveltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:
16 éveltérés nincseltérés nincs
eltérés van, jellege:eltérés van, BNO:

Szakorvosi vizsgálat: nem szükséges/szükséges, indoka (BNO)

Ha megtörtént, akkor eredménye (BNO)

Megjegyzés:

A rendszerben az adat születést követően felmenő rendszerben rögzítendő.

3.2. EKG

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) EKG lelet

Megjegyzés:

Végzése arrythmiás szívműködés, kardiális jellegű panasz, versenyszerű sport esetén javasolt.

4. Szakellátók által kivitelezett vizsgálatok eredményei és időpontjai

4.1. Rögzítendő utolsó alap laboratóriumi eredmények

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója

c) vizsgált paraméter típusa*

d) vizsgálat eredménye

* Vérkép, Glukóz, Glukóz terhelés, Hgba1c, Össz-Koleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, Triglicerid, Húgysav, GOT, GPT, GGT, Alkalikus foszfatáz, Kreatinin, BUN, GFR, Na, K, Microalbuminuria, TSH, We, CRP, INR, Fe.

4.2. Nőgyógyászati szűrés/anamnézis

a) A nemi érés korának megfelelő jelei észlelhetők-e?

aa) igen

ab) nem

b) Lányok esetén első menstruáció:

ba) igen, időpontja: ... (év/hó/nap)

bb) még nem volt

bc) Ha igen, akkor, a menstruáció

1. rendszeres

2. rendszertelen

bd) egyéb nőgyógyászati anamnézis: ...

4.3. Szemészeti vizsgálat

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

4.4. Tüdőszűrés

a) vizsgálat dátuma

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat

4.5. Fogyatékosság

Látást, hallást, értelmi képességet, az egész személyiséget érintő, mozgásszervi fogyatékosság

Megjegyzés:

Abban az esetben kitöltendő, ha valakinél a szakellátó fogyatékosságot állapít meg.

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) fogyatékosság mértéke*

e) önellátó képesség**

* Fogyatékosság mértéke lehet: enyhe, középsúlyos, súlyos, nagyon súlyos.

** Önellátó képesség: a páciens a súlyos fogyatékosságával összefüggésben a mindennapi tevékenységek, életvitele, önmaga ellátása során a következőkben igényli rendszeresen más személy közreműködését: bevásárlás, főzés, mosás, takarítás, közlekedés, mindennapos ügyintézés, étkezés, tisztálkodás, öltözködés, illemhely használata, lakáson belüli közlekedés.

4.6. Korai fejlesztés/Fejlesztés:

a) nem igényel

b) igényel

c) ha igényel, indoka:

d) típusa:

e) kezdete:

f) vége:

5. Műtétek, kórházi kezelések

5.1. Műtétek

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) diagnózis (BNO szerint)

d) beavatkozás

5.2. Kórházi kezelések

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) fődiagnózis (BNO szerint)

6. Dohányzás - 12 éves kor alatt nem releváns

a) dátum

b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója

c) lelet

Rögzítendő kérdések:

a) Dohányzik-e jelenleg?

aa) igen, naponta

ab) igen, alkalmanként

ac) soha nem dohányoztam

ad) nem, kevesebb mint egy éve hagytam abba

ae) nem, több mint egy éve hagytam abba

b) Hány évig dohányzott?

c) Hány éve dohányzik napi rendszerességgel?

d) Átlagosan hány cigarettát szív el naponta?

7. Szív-érrendszeri kockázat automatikus meghatározása az életkor, nem, krónikus betegségek, vérnyomás, koleszterinszint, vércukor, dohányzásra vonatkozó adatokból.

8. Egyéb információk

8.1. Társadalmi-gazdasági státusz (szülőkre vonatkoztatva)

8.1.1. Az Ön jelenlegi gazdasági aktivitása fő munkáját tekintve?

01 - teljes munkaidős alkalmazásban álló

02 - részmunkaidős alkalmazásban álló

03 - segítő családtag

04 - teljes munkaidős vállalkozó (vállalkozás tagja)

05 - részmunkaidős vállalkozó

06 - alkalmi munkás, napszámos

07 - munkanélküli

08 - öregségi vagy özvegyi nyugdíjas

09 - rokkantsági nyugdíjas, járadékos

10 - nappali tagozaton tanul

11 - gyermekgondozási ellátáson van

12 - háztartásbeli, illetve családját látja el

13 - egyéb inaktív

88 - nem tud válaszolni

99 - nem kíván válaszolni

8.2. Táplálkozás

8.2.1. Hat hónapos korig történő táplálás

a) kizárólagosan szoptatott/női tejjel táplált

b) vegyesen táplált

c) mesterségesen táplált

8.2.2. Milyen gyakran fogyaszt friss zöldséget és/vagy gyümölcsöt?

a) mindennap

b) nem mindennap

Megjegyzés:

Csak 6 hónapos kor felett rögzítendő!

8.2.3. Tápláltsági állapot

a) BMI

b) BMI percentilis

8.2.4. Diétát tart: nem/igen, jellege: ...

8.3. Testmozgás

Megjegyzés:

Az adat 7 éves kortól rögzítendő!

8.3.1. Köznevelési intézményben történő normál testnevelés alól felmentés: van/nincs

a) Ha van, akkor kategóriája:

b) Jár-e gyógyúszásra: igen/nem

c) Jár-e gyógytornára: igen/nem

8.3.2. Köznevelési intézményben történő testnevelésen kívül sportol-e gyermeke?

a) nem

b) igen, jellege: ...

8.3.3. Hetente hány órát sportol (beleértve a testnevelést is): ... (óra)

8.4. Alkohol

Megjegyzés:

14 éves kor felett rögzítendő!

8.4.1. Ivott-e már alkoholtartalmú italt? igen/nem

A 8.4.2. pont szerinti kérdést csak a 8.4.1. pont szerinti kérdés igenlő válasza esetén szükséges feltenni.

8.4.2. Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt?

a) soha

b) havonta vagy kevesebbszer

c) kétszer vagy négyszer egy hónapban

d) kétszer vagy háromszor egy héten

e) négyszer vagy többször egy héten

f) nem tud válaszolni

g) nem kíván válaszolni

8.4.3. Volt-e már részeg életében? igen/nem

Ha igen, az elmúlt egy hónapban hány alkalommal: ... (alkalom)

8.5. Szexuális életre vonatkozó kérdések - 14 éves kor felett rögzítendő

8.5.1. Él-e szexuális életet? igen/nem

8.5.2. Fogamzásgátló módszert alkalmaz-e?

a) nem

b) igen, típusa: ...

8.6. Dohányzásra vonatkozó kiegészítő kérdések - 12 éves kor alatt nem releváns

a) Szándékában áll-e letenni a cigarettát a következő 30 napban?

b) Ébredés után mennyi idő múlva szívja el az első cigarettáját?

ba) 5 percen belül

bb) 6-30 perc múlva

bc) 31-60 perc múlva

bd) több mint 60 perc múlva

be) nem tud válaszolni

bf) nem kíván válaszolni

c) Mennyi időt tölt olyan helyiségben, ahol mások dohányoznak?

ca) semennyit vagy szinte semennyit

cb) naponta kevesebb mint 1 órát

cc) naponta 1-5 órát

cd) naponta több mint 5 órát

8.7. Az orvos (védőnő) egyéb megjegyzései:

8.7.1. A szülő együttműködő-e? igen/nem

8.7.2. Gyermekvédelmi rendszer felé jelzés történt-e? nem/igen, ideje: ...

Ha jelzés történt, akkor ennek az oka (több választás is lehetséges):

a) elégtelen jövedelem, lakhatási problémák

b) családi problémák, szülő/gyermek betegsége

c) elhanyagolás, bántalmazás, veszélyeztetés

d) szenvedélybeteg szülő/gyerek

e) gyermek magatartásproblémái

f) tankötelezettségi problémák

g) egyéb: ... "

5. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez

1. A Minimum r. 2. melléklete a "Pszichoterápia (klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvégzettséggel)", "Szakmakód: 7104" megjelölésű részét megelőzően a következő résszel egészül ki:

"

Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológiaSzakmakód:7108

Szaktevékenység:

Az alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus kompetenciája: a szomatikus betegségek kialakulásának és gyógyításának komplex, biopszichoszociális szemléletére épülő hatékony problémamegoldás és kezelési eljárások; egyes betegségekhez, speciális kezelési helyzetekhez kapcsolódó pszichológiai problémák kezelése az alap- és szakellátásban (háziorvosokkal, szakorvosokkal, klinikai teamekkel együttműködve); betegséggel kapcsolatos nézetek és adaptív viszonyulás támogatása, az egészségvesztéssel kapcsolatos pszichés krízis, pszichológiai problémák és traumák kezelése; betegségekhez kapcsolódó testkép és énkép problémák kezelése; vizsgálatokra és beavatkozásokra, például műtétre való felkészítés: edukáció és szorongáscsökkentés; a betegségekkel való megküzdés technikáinak fejlesztése, a betegek öngondoskodásának és aktív gyógyulási készségének erősítése; krónikus betegséggel való megküzdés támogatása; részvétel palliatív és hospice ellátásban; a gyógyító szakemberek és kliensek együttműködésének támogatása, segítségnyújtás a társas támogatás lehetőségeinek feltárásában, egészségtudatos orientáció kialakításában; rizikóviselkedések csökkentése; veszteségfeldolgozás, gyászfeldolgozás; betegek családtagjainak támogatása; stresszkezelési, konfliktuskezelési, veszteségfeldolgozási és egészségfejlesztő technikák alkalmazása gyógyító szakemberek számára; kapcsolati, döntési és kommunikációs problémák megoldásának támogatása a betegellátás és a prevenció különböző szintjein; tanácsadás az egészséggel és betegséggel kapcsolatos ismeretek személyes és nyilvános kommunikációja terén: egészségfejlesztés, terápiás betegoktatás, szóróanyagok, ismeretterjesztő kiadványok, médiaanyagok, tréningek, képzések, kampányok tervezése; felmérések végzése egészség- és betegségmagatartással, biopszichoszociális folyamatokkal kapcsolatban egészségügyi intézmények és szakemberek számára.

Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus szakrendelés minimumfeltételei
Szupervíziós lehetőségEK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportos kezelésre alkalmas helyiségekX
A vizsgálat vagy a betegvezetés idejére külön szobaX
Különleges adatok tárolására alkalmas zárható szekrényX
Berendezés a pszichológiai munka követelményeinek megfelelő legyen,
ezek: hangszigetelés, zavartalanság, biztonság, otthonos bútorzat
X

"

2. A Minimum r. 2. melléklet "REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS

Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi ellátásaSzakmakód:6401
Fogvatartottak orvosi ellátása6402

Rend- és honvédelmi orvosi alapellátás és a fogvatartottak orvosi ellátásának minimumfeltételei

64016402
Rendőrségi fogdaBV Intézet
Személyi feltételek:
Háziorvos szakorvos, foglalkozás-orvostan,
(üzemorvostan) szakorvos, honvéd-, katasztrófa- és
rendvédelem orvostan szakorvos, repülőorvostan
szakorvos, belgyógyász szakorvos, oxiológia-sürgősségi
szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt szakképesítések
egyikének megszerzését állományba vételtől számítva öt
éven belül vállaló orvos
111
Ápoló/OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi
szakápoló/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi
szakápoló/üzemi ápoló/általános asszisztens/
szakasszisztens/mentőápoló/sürgősségi szakápoló/felnőtt
intenzív terápiás szakápoló/egészségügyi asszisztens/
klinikai szakápoló
111
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
(kivéve a rendőrségi fogda)
Helyiség:
Közforgalmú helyről könnyen megközelíthetőnek kell
lennie
X
Felszerelések:
VizsgálólámpaXXX
Bútorzat (egészségügyi)X
Előkészítő-/kezelő-/kötözőkocsiXX
Műszermosogató medenceXX
Hűtőszekrény + min.-max. hőmérő
(egészségügyi anyagoknak)
XX
Számítógép nyomtatóval és internet hozzáférésselXX
SzoftverXX
Telefon/mobiltelefonXX
Sterilizálás lehetőségeX
Eszközök:
DefibrillátorXXX
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor
(normál, extra)
XXX
EKG (hordozható)XX
Oszcillométer vagy dopplerX
VércukormérőXX
FonendoscopXXX
ReflexkalapácsXXX
Pupillavizsgáló lámpaXXX
HőmérőXXX
OllókXX
Sebészeti csipeszekXX
Gyomormosó szettXX
BeöntőkészletXX
VesetálXXX
Vizeletvizsgálati gyorstesztXX
Vizeletgyűjtő edényXX
SzemélymérlegXXX
MérőszalagXXX
MagasságmérőXXX
NyelvlapocokXXX
BőrfertőtlenítőkXXX
Egyszer használatos fecskendők különböző méretbenXX
Egyszer használatos injekciós tűk különböző méretbenXX
Egyszer használatos perkután véna kanülök, szárnyastűkXX
Egyszer használatos vizeletkatéterek különböző méretbenXX
Különböző méretű steril és nem steril kötszerekXXX
Egyszer használatos gumikesztyűk és gumiujjakXXX
Zárt vérvételi rendszerXXX
További speciális tárgyi feltételek:
SpirométerX
Szűrő audiométerX
Orrtükör (felnőtt)XX
Fültölcsér sorozat vagy otoscopXX
Desmares-kanálXX
Kötelező nyomtatványokXXX
Színlátást vizsgáló könyvXX
Látásélesség-vizsgáló táblaXX
Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi ellátáshoz
szükségesek (sürgősségi táska felszerelése):
Orvosi táska készenléti kötelező tartalommalXX
Rend- és honvédelmi dolgozók pszichológiai ellátásaSzakmakód:6403
Fogvatartottak pszichológiai ellátása6404

Rend- és honvédelmi dolgozók pszichológiai ellátásának és a fogvatartottak pszichológiai ellátásának minimumfeltételei

Személyi feltételek:
Szakpszichológus1
Ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi szakápoló/diplomás ápoló/
foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló/általános asszisztens/
szakasszisztens/pszichológiai asszisztens
1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Asszisztencia részére és a műszeres vizsgálatok végzéséhez megfelelő külön
helyiség
X
Csoportos vizsgálatok céljából legalább 15-20 fő befogadására alkalmas
helyiség
X
Felszerelések:
Iratok biztonságos tárolására alkalmas szekrényekX
Számítógép internet-hozzáférésselX
Telefon/mobiltelefonX
Eszközök:
Az előírt statisztikai adatok szolgáltatására alkalmas pszichológiai
informatikai program
X
CDT-I. figyelemvizsgáló műszerX
TremorméterX
MMPI számítógépes szoftverX
CPI 480 számítógépes szoftverX
Lüscher számítógépes szoftverX
Projektív teszt: LüscherX

"

6. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez

"2. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelethez

A területi védőnői tanácsadások rendje

Nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás:

Teljes munkaidő (40 óra/hét) esetén legalább heti 1 alkalommal, minimum 2 órában, egyéb esetben a munkaidő arányában. Ha a minimálisan meghatározott tanácsadási idő nem elegendő a feladat ellátására, a tanácsadási idő növelésére a szakmai felügyelet véleményét figyelembe kell venni.

Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás:

Teljes munkaidő (40 óra/hét) esetén legalább heti 1 alkalommal, minimum 2 órában, egyéb esetben a munkaidő arányában. Ha a minimálisan meghatározott tanácsadási idő nem elegendő a feladat ellátására, a tanácsadási idő növelésére a szakmai felügyelet véleményét figyelembe kell venni.

Csoportos egészségfejlesztő foglalkozások (szülésre, szoptatásra felkészítés, baba-mama klub, csecsemőmasszázs, életmódklub, szülők iskolája stb.):

Igény szerint az adott programnak megfelelő rendszerességgel, előre tervezetten."

7. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez

1. A Szakmakód r. 2. számú melléklet I. rész 1. pont "54 Patológia és kórszövettan" megjelölésű része a következő sorral egészül ki:

"5408 molekuláris patológia"

2. A Szakmakód r. 2. számú melléklet I. rész 1. pont "6103" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

"6105 donor plazmaferezis"

3. A Szakmakód r. 2. számú melléklet I. rész 1. pont "64 Rend- és honvédelmi alapellátás" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"64 Rend- és honvédelmi alapellátás

6401 rend- és honvédelmi dolgozók orvosi ellátása

6402 fogvatartottak orvosi ellátása

6403 rend- és honvédelmi dolgozók pszichológiai ellátása

6404 fogvatartottak pszichológiai ellátása"

4. A Szakmakód r. 2. számú melléklet I. rész 1. pont "71 Szakpszichológia" megjelölésű része a következő sorral egészül ki:

"7108 alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia"

5. A Szakmakód r. 2. számú melléklet I. rész 1. pont "93 Honvédorvostan és katasztrófa-orvostan" megjelölésű rész címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"93 Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan és rendvédelem orvostan"

6. A Szakmakód r. 2. számú melléklet I. rész 1. pontja a "95 Igazságügyi orvostan" megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"96 Népegészségügyi célú szűrések

9601 méhnyak szűrés

9602 mammográfiás szűrés

9603 vastagbél szűrés"

Tartalomjegyzék