5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Fejlesztési Program) biztosítja a köznevelési intézmények, a szakképző intézmények és a felsőoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és más oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését, valamint az országos és nemzetközi hálózati kapcsolatok, információs szolgáltatások elérését.

2. § (1) Az elektronikus hírközlésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel a Fejlesztési Program stratégiai fejlesztéséért és működtetéséért.

(2)[2] A Fejlesztési Programot a miniszter a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) útján működteti.

(3)[3]

(4)[4]

(5)[5]

3. §[6]

4. §[7]

5. § (1)[8] A Fejlesztési Program információs hálózatához bármely felsőoktatási és köznevelési intézmény, kutató-fejlesztő hely, közgyűjtemény és más oktatási, tudományos és kulturális szervezet, valamint a kormányzati célú hírközlési szolgáltató csatlakozhat.

(2) A KIFÜ szerződést köt a csatlakozó szervezettel, amely tartalmazza[9]

a) az igénybe vett információs szolgáltatások típusát és minőségét,

b) a szolgáltatások igénybevételének technikai, pénzügyi és egyéb feltételeit, valamint

c) a csatlakozó szervezet által a hálózati csatlakozásért és az igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulást.

5/A. §[10] (1)[11] A tankerületi központ, valamint a szakképző iskolák állami fenntartói (a továbbiakban együtt: intézményfenntartó) által fenntartott köznevelési intézmények (a továbbiakban: felhasználó) az adathálózati és internet szolgáltatásra vonatkozó, valamint ezen szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó informatikai szolgáltatási igényeiket a (3) bekezdés szerint meghatározott Sulinet szolgáltatás keretében, a Fejlesztési Program információs hálózatán keresztül kötelesek kielégíteni.

(2)[12] Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a felhasználó számára a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat a KIFÜ közfeladatai körében, kizárólagos jog alapján nyújtja e rendeletben foglaltaknak megfelelően.

(3)[13] A Sulinet szolgáltatásokat, és az azokra vonatkozó minőségi követelményeket a miniszter a köznevelésért felelős miniszter véleményének figyelembevételével határozza meg. A szolgáltatási szint a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor fennálló szolgáltatási szintnél alacsonyabb nem lehet.

5/B. §[14] (1)[15] A miniszter az 5/A. §-ban meghatározott közfeladat ellátása érdekében - a felhasználók igényeit figyelembe véve - megállapodást köt a KIFÜ-vel, amelyben a felek rögzítik

a) a központi költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztériumi fejezet, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím terhére történő finanszírozás keretében (a továbbiakban: központi finanszírozás) nyújtott - az 5/A. § (3) bekezdése szerint meghatározott - szolgáltatások körét és a szolgáltatásoknál kötelezően teljesítendő szolgáltatásminőségi követelményeket,

b) a központi finanszírozás kereteit meghaladó, közvetlen finanszírozással elérhető szolgáltatások körét és az azokra vonatkozó szolgáltatásminőségi követelményeket,

c) a b) pont szerinti közvetlen finanszírozású szolgáltatások díjképzésének alkalmazott módszerét, valamint

d) a változáskezelésre vonatkozó részletes szabályokat.

(2)[16] A KIFÜ köteles a Sulinet szolgáltatások nyújtására, amennyiben a műszaki feltételek rendelkezésre állnak.

(3)[17] A KIFÜ, valamint a számára hálózat használatot biztosító többségi állami tulajdonban álló, vagy többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló nyilvános hírközlési szolgáltató, az 5/A. §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében jogosult előzetes értesítés mellett a felhasználó használatában álló ingatlanba belépni, és a szolgáltatás működtetéséhez szükséges feladatokat elvégezni.

5/C. §[18] (1)[19] A csatlakozó felhasználó a szolgáltatási igényét, vagy a felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos változási igényét bejelenti a KIFÜ-nek. A bejelentés tartalmazza különösen a szolgáltatás megnevezését, legfontosabb jellemzőit, a szolgáltatásnyújtás kívánt kezdő időpontját. A bejelentésnek a szolgáltatásnyújtás kívánt kezdő időpontját - a KIFÜ és a felhasználó eltérő megállapodása hiányában - legalább 90 nappal meg kell előznie. A KIFÜ a bejelentés kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül nyilatkozik annak megvalósíthatóságáról.

(2)[20] Ha a KIFÜ úgy nyilatkozik, hogy a kívánt szolgáltatást nem tudja nyújtani, vagy a KIFÜ az (1) bekezdésben foglalt válaszadási határidőn belül nem nyilatkozik a szolgáltatás nyújtásának képességéről, a felhasználó jogosult a bejelentése szerinti szolgáltatásra vonatkozó igényét - figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra - más szolgáltató útján kielégíteni.

(3)[21] Ha a (2) bekezdés szerinti szolgáltatást a KIFÜ a későbbiekben elérhetővé teszi, és erről a felhasználót értesíti, a felhasználó köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó hatályos szerződés megszüntetéséről az értesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül, a KIFÜ pedig köteles a szolgáltatás nyújtására.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat csak akkor kell alkalmazni az ott meghatározott szerződéses jogviszonyra, ha a szerződésben részes felhasználó a szerződés hatályának lejárta vagy meghosszabbítása előtt külön díj, kártérítés vagy kártalanítás fizetése nélkül is jogosult a szerződést az e rendeletben foglaltak szerint megszüntetni, vagy ehhez a felhasználóval szerződő fél díj, kártérítés vagy kártalanítás fizetése nélkül hozzájárult.

(5)[22] Azon felhasználók esetében, amelyeknél a csatlakozási igények, valamint változtatási igények ellenértékének fedezete a központi költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztérium fejezetén belül nem áll rendelkezésre, a KIFÜ-vel a felhasználó, a felhasználó működtetője, fenntartója, a felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szerv egyedi szerződést köt a szolgáltatás ellenértékének biztosítása érdekében. A KIFÜ a megállapodás főbb tartalmi elemeiről annak megkötése előtt a minisztert tájékoztatja.

5/D. §[23] A felhasználó kérelmére a KIFÜ-nek a felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szerv egyetértésével tett előterjesztésére az 5/A. §-ban foglalt kötelezettség vagy annak egy része alól a miniszter határozott időtartamú, legfeljebb 1 évre szóló egyedi felmentést adhat.

5/E. §[24] Az Oktatási Hivatal elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó igényeit a Fejlesztési Program információs hálózatán keresztül köteles kielégíteni.

6. § (1)[25] Az 1. §-ban meghatározott feladatok megvalósításához szükséges forrást a központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében elkülönített intézményi előirányzatként kell tervezni.

(2)[26]

(3) A Fejlesztési Program javára tett önkéntes befizetések közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek.

(4)[27]

(5)[28] Az 5/A. §-ban meghatározott közfeladat megvalósításához szükséges forrást a központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében elkülönített intézményi előirányzata, valamint az 5/C. § (5) bekezdése szerinti egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatási díj biztosítja.

6/A. §[29]

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (4) bekezdésében foglaltakat a jelen rendelet hatálybalépésekor érvényes vezetői kinevezés határozott időtartamának lejártát, vagy más okból történő megszűnését követően adott kinevezésekre kell alkalmazni.

(3)[30]

(3a)[31] Ha a felhasználó vagy az intézményfenntartó a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépésekor már rendelkezik az 5/A. § (1) bekezdése szerinti, adathálózati és internet szolgáltatás igénybevételére vonatkozó hatályos szerződéssel, akkor a szerződésben a KIFÜ a Módr2. hatálybalépésétől kezdve a jövőre nézve gyakorolja és teljesíti a szolgáltatóval szemben a felhasználó vagy az intézményfenntartó szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. A szerződések átadás-átvételét a KIFÜ és az intézményfenntartó bonyolítja le.

(4)[32] A KIFÜ-nek a felsőoktatási és köznevelési intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és más oktatási, tudományos, és kulturális szervezetek számára biztosított közszolgáltatásai ellátásához, az 5/A. § (1) bekezdése szerinti felhasználó részére az 5/C. § (4) bekezdése alapján megkötött szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtásához, valamint az 5/E. §-ban és a 6/A. §-ban foglalt közszolgáltatások ellátásához nyújtott állami támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozik.

(5)[33] Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312., 2005. 11. 29., 67. o.) alapján megkötött, egyedi támogatást tartalmazó szerződések azok lejáratáig hatályban maradnak.

(6)[34] E rendelet 7. § (4) bekezdése

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2020.02.15.

[2] Megállapította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 534. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[4] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 534. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[5] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 534. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[6] A §-t, valamint a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 80/2013. (III. 14.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2013.03.15.

[7] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 80/2013. (III. 14.) Korm. rendelet 3. § b)-c) pontja. Hatálytalan 2013.03.15.

[8] Megállapította a 80/2013. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.03.15.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § 1. pontja. Hatályos 2016.09.01.

[10] Beiktatta a 148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.06.20.

[11] Módosította a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § 2. pontja. Hatályos 2016.09.01.

[13] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 98. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[14] Beiktatta a 148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.06.20.

[15] Megállapította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[16] Módosította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § 3. pontja. Hatályos 2016.09.01.

[17] Módosította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § 4. pontja. Hatályos 2016.09.01.

[18] Beiktatta a 148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.06.20.

[19] Módosította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § 5. pontja. Hatályos 2016.09.01.

[20] Módosította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § 6. pontja. Hatályos 2016.09.01.

[21] Módosította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § 7. pontja. Hatályos 2016.09.01.

[22] Módosította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § 8. pontja. Hatályos 2016.09.01.

[23] Módosította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § 9. pontja. Hatályos 2016.09.01.

[24] Beiktatta a 148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.09.01.

[25] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 533. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[26] Hatályon kívül helyezte a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[28] Beiktatta a 148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.06.20.

[29] Hatályon kívül helyezte a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[31] Beiktatta a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[32] Módosította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. § 10. pontja. Hatályos 2016.09.01.

[33] Megállapította az 507/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.12.30.

[34] Beiktatta az 507/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.12.30.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére