507/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

az európai uniós állami támogatásról szóló egyes uniós szabályok változásához kapcsolódóan az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú és fejlesztéspolitikához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az 6. § tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 7. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet

a) 3. § a)-h) pontjában foglalt támogatási kategóriák esetén 2019. december 31-ig,

b) 3. § i) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,

c) 3. § j) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,

d) 3. § k) és n)-o) pontjában foglalt támogatási kategóriák esetén 2014. december 31-ig

lehet támogatási döntést hozni."

(2) Az R1. 44. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"c) a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere (HL C 323., 2006. 12. 30., 1. o.) alapján elfogadott, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott támogatások című, N 409/2007. számú bizottsági határozat meghosszabbításáról szóló, SA.37166-2013/N. számú bizottsági határozat,"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

(3) Hatályát veszti az R1.

a) 3. § l) pontja,

b) 40/A. §-a,

c) 44. § (4) bekezdése.

2. A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 86. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az adott támogatási kategóriára vonatkozóan az alábbi előírásokat, az ott meghatározottak szerint kell alkalmazni:]

"f) közszolgáltatások finanszírozása esetén támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) szabályaival, valamint az e rendelet 109. §-ában foglaltakkal összhangban nyújtható,"

(2) Az R2. 109. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek."

(3) Az R2. 114. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet

a) 86. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,

b) 86. § (2) bekezdés b)-d), i) -j) és l) pontjában foglalt támogatási kategóriák esetén 2014. december 31-ig,

c) 86. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,

d) 6. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2016. december 31-ig,

e) 86. § (2) bekezdés k) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2016. december 31-ig lehet támogatási döntést hozni."

(4) Az R2. 116. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L7., 2012. 1. 11., 3. o.) és"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

3. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásokra az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat), valamint e § rendelkezései alkalmazandók."

(2) Az R3. 16. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(6) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(7) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek."

(3) Az R3. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § Az e rendelet 15. §-ában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni."

(4) Az R3.

a) 18. § (3) bekezdésében a "2005/842/EK bizottsági határozatban" szövegrész helyébe a "2012/21/EU bizottsági határozatban" szöveg,

b) 37. §-ában az "EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat" szövegrész helyébe az "Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat" szöveg

lép.

4. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II.3.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Intézetnek a felsőoktatási és köznevelési intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és más oktatási, tudományos, és kulturális szervezetek számára biztosított közszolgáltatásai ellátásához, valamint a 6/A.§-ban foglalt közszolgáltatások ellátásához nyújtott állami támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozik.

(5) Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312., 2005. 11. 29., 67. o.) alapján megkötött, egyedi támogatást tartalmazó szerződések azok lejáratáig hatályban maradnak.

(6) E rendelet 7. § (4) bekezdése

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

5. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter az e rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el."

(2) Az R4. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A támogatási tervezet uniós állami támogatási szabályoknak való megfelelőségének biztosítása a támogatást nyújtó felelőssége."

(3) Az R4. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha

a) a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, vagy

b) a támogatást nyújtó a prenotifikációra alkalmas támogatási tervezet hivatalos bejelentését kéri, vagy

c) az uniós állami támogatási szabályok értelmében prenotifikáció nem szükséges, és a támogatási tervezet hivatalos bejelentésre alkalmas,

a miniszter a támogatási tervezetet és annak a támogatást nyújtó által - a miniszter kérésére angol nyelven -készített összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára."

(4) Az R4. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20/A. § A támogatást nyújtó az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: 2005/842/EK bizottsági határozat) hatálya alá tartozó, változatlan formában működő egyedi támogatások esetében azok lejáratáig a túlkompenzáció ellenőrzésének kötelezettségét, valamint tájékoztatási, adatszolgáltatási, nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeit e rendeletnek a támogatási program hatálybalépésekor hatályos rendelkezései szerint teljesíti."

(5) Az R4. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló, 2006. november 13-i N-487/2006. számú bizottsági határozattal engedélyezett és a 2013. október 14-i SA.36879-2013/N. számú bizottsági határozattal 2014. június 30-ig meghosszabbított regionális támogatási térkép szerint nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazhatók:

a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%,

b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,

c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30%,

d) Budapesten 10%."

6. A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (XI. 25) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (XI. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 270/2012. (XI. 25.) Korm. rendelet] 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Egyedi beruházási támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet részére nyújtható."

(2) A 270/2012. (XI. 25.) Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34. § E rendelet alapján támogatási döntést 2014. június 30-ig lehet hozni."

7. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 172. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"172. § E rendelet alapján

a) a 47. alcímben foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,

b) a 48. és 50-68. alcímben foglalt támogatási kategóriák esetén 2014. december 31-ig,

c) a 49. alcímben foglalt támogatási kategória esetén 2016. április 30-ig,

d) a 69. alcímben foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,

e) a 70. alcímben foglalt támogatási kategória esetén 2016. december 31-ig

lehet támogatási döntést hozni."

(2) Az R5. 173. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"d) 49. alcíme az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében nyújtható kulturális célú támogatások című, SA.35368-2012/N. számú bizottsági határozat"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

(3) Hatályát veszti az R5. 143. § (2) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. december 30-án lép hatályba.

(2) Az 5. § (4) bekezdése 2014. január 31-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék