272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 3-4. alcím, valamint a 16. § a) pontja tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkaadó, valamint az a) pontban meghatározott munkavállaló részére, legfeljebb egyéves időtartamra, egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költségnek, az őt - a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló Korm. rendelet alapján - terhelő része, ha a munkaadó)

"a) olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja, - pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében három hónapja - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti álláskereső, és"

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott települések körét - a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége véleményének meghallgatásával - a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: munkaügyi központ) határozza meg."

2. § Az R1. a következő alcímmel és 4-5. §-sal egészül ki:

"Lakhatási támogatás

4. § (1) Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek

a) akit legalább három hónapja álláskeresőként tartanak nyilván,

b) aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta - tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje 6 órát meghaladja,

c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a hat órát,

d) akinek az utolsó munkahelye nem a munkavégzés helye szerinti településen, továbbá nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít,

e) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és

f) aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályakezdő álláskeresőnek is nyújtható, azonban pályakezdő álláskereső esetében az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időtartamot, valamint az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételt nem kell vizsgálni.

(3) A támogatás csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállaló esetében az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel hiányában is nyújtható. E bekezdés alkalmazásában csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalónak azt a munkavállalót kell tekinteni, akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében a felmondást írásban közölte.

(4) A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő

a) a lakhatási támogatás segítségével létrejövő munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya rendszeres jövedelmet biztosít,

b) érvényes munkaszerződéssel vagy kinevezéssel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, amely tartalmazza a munkavégzés helyét is,

c) bérleti szerződéssel igazolja a munkavégzés helyén, vagy az (1) bekezdés c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen lévő lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását, és

d) az a) pontban meghatározott jogviszonyból származó havi bruttó jövedelme, nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában lakóingatlan a saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő olyan lakás céljára szolgáló ingatlan, amely beköltözésre alkalmas.

(6) A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell benyújtani.

(7) A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy

a) munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya az adott munkaadónál a támogatás időtartama alatt megszűnik, és a megszűnést követő 30 napon belül nem létesít az (1) bekezdés b)-d) pontjában, a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő új munkaviszonyt,

b) bérleti jogviszonya megszűnik, és a támogatás időtartama alatt nem létesít újabb bérleti jogviszonyt,

c) havi bruttó jövedelme meghaladja a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott mértéket,

d) öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra válik jogosulttá,

e) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő lakóingatlant szerez.

5. § (1) A támogatás folyósításának időtartama tizennyolc hónap.

(2) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel -

a) az első hat hónapban 100 ezer Ft-ot,

b) a második hat hónapban a 60 ezer Ft-ot,

c) a harmadik hat hónapban a 40 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg.

(3) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan

a) az első hat hónapban a 150 ezer Ft-ot,

b) a második hat hónapban a 90 ezer Ft-ot,

c) a harmadik hat hónapban a 60 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.

(4) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan

a) az első hat hónapban a 200 ezer Ft-ot,

b) a második hat hónapban a 120 ezer Ft-ot,

c) a harmadik hat hónapban a 80 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

(5) A (3) bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy azzal az eltéréssel, hogy a fogyatékos gyermek tekintetében a fogyatékosság fennállásának időpontjára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.

(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás a támogatás feltételeinek megfelelő személyek között egyenlő arányban oszlik meg.

(7) A támogatás a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

(8) A (7) bekezdés alkalmazása szempontjából közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe.

(9) A támogatás időtartama alatt a munkavállaló részére egymást követően több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is megállapítható a támogatás, azonban a költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.

(10) A támogatás folyósítási időtartamának kimerítését követően újabb támogatás a támogatás lejártát követő 36 hónap elteltével állapítható meg."

3. § (1) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2-4. §-ban meghatározott támogatás - kérelemre - nyújtható."

(2) Az R1. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 4. §-ban meghatározott támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, a munkáltató megnevezését, a foglalkoztatásának tervezett helyét, munkakörét, a létesítendő munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban várható jövedelmét, lakhatás céljára tervezett ingatlan megjelölését, az utolsó munkavégzési helyének megnevezését, továbbá a támogatás feltételeire vonatkozó nyilatkozatait."

(3) Az R1. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A4. §-ban szabályozott támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a munkaszerződést, amelynek a kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell a munkavégzés helyét és a foglalkoztatni kívánt álláskereső lakóhelyét és tartózkodási helyét. A tartózkodási helynek meg kell egyeznie a foglalkoztatás helyével vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő településsel."

4. § (1) Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2. és 3. §-ban meghatározott támogatást a munkaadó részére havonta utólag kell folyósítani. A 2. §-ban meghatározott támogatást a munkavállaló részére a munkaadó útján kell folyósítani. A munkaadói igénylésnek tartalmaznia kell a munkavállaló adatait, továbbá ahhoz mellékelni kell a kifizetés tényét igazoló bizonylatokat és első ízben a munkaszerződést is."

(2) Az R1. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 4. §-ban meghatározott támogatást a munkavállaló részére a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően utólag kell folyósítani."

(3) Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 2. §-ban és a 4. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerve (a továbbiakban: kirendeltség), a 3. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat - a munkaügyi központ illetékességi területén kívül lakó és a csoportos személyszállításban részt vevő munkavállalókra vonatkozóan is - a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltség látja el."

(4) Az R1. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A 4. §-ban meghatározott támogatásról hatósági keretszerződést kell kötni. A támogatás mértékét hat hónaponként külön hatósági szerződésben kell meghatározni."

(5) Az R1. 7. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) A 4. §-ban meghatározott támogatásban részülő munkavállaló haladéktalanul köteles a támogatást folyósító szervnek bejelenteni, ha a körülményeiben olyan változás következik be, amelynek következtében támogatásra nem lenne jogosult."

(6) Az R1. 1. § c) pontjában a "lakhatási hozzájárulás megtérítése" szövegrész helyébe a "lakhatási támogatás" szöveg lép.

(7) Az R1. 7. § (5) bekezdésében a "A 2. §-ban" szövegrész helyébe a "A 2. §-ban és a 4. §-ban" szöveg lép.

2. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. § A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában a "kirendeltségeire" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére" szöveg lép.

3. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:

"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"c) a fővárosi (megyei) kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervére (a továbbiakban: munkaügyi központ), a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére (a továbbiakban: kirendeltség), valamint"

(2) Az R2. 1. § d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed

d) arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, aki, illetőleg amely)

"db) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1./08/1 konstrukció keretében megvalósításra kerülő kiemelt projektben (a továbbiakban: 1.1.1. /08/1 Program)"

(vesz részt.)

7. § (1) Az R2. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül - álláskeresőként való nyilvántartásba vétel hiányában is -, az 1.1.2. Programba bevonható az a személy is, aki a Programba való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy kereső tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az előzőekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a Programba történő bevonásának időpontjában nem folytat kereső tevékenységet."

(2) Az R2. 2. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A Programba a (2) bekezdésben foglaltakon kívül kizárólag munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevétele céljából álláskeresőként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatal is bevonható."

(3) Az R2. 2. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1.1.2. Programba nem vonható be az a személy,)

"e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett, és munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatásban vagy bértámogatásban vagy álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásban részesült."

(4) Az R2. 3. § b) pontja a következő be) ponttal egészül ki:

(Az 1.1.2. Program alapján a következő támogatások nyújthatók: b) elhelyezkedést segítő támogatások:)

"be) lakhatási támogatás;"

8. § Az R2.12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott támogatásokra a 4-10. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy

a) az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásának nem feltétele, hogy a kérelmező álláskeresőként legyen nyilvántartva,

b) az 1.1.1./08/1 Program keretében nyújtható támogatások esetében az 5. § (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható, és a bértámogatás legfeljebb 12 hónapra, a foglalkoztatót terhelő bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60 százalékának mértékéig adható.

c) az 5. §-ban meghatározott bértámogatás nem nyújtható olyan személy foglalkoztatásához, aki nem minősül a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből nyújtott foglalkoztatást bővítő támogatás szempontjából külön jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességű személynek."

9. § (1) Az R2. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1.1.2. Programot, valamint az 1.1.1. Programot (a továbbiakban: Programok) a Minisztérium koordinálásával kedvezményezettként a munkaügyi központ hajtja végre. A Programok keretében nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben a Program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kirendeltség jár el."

(2) Az R2. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítással kapcsolatos ügyekben a munkaadó székhelye szerint illetékes kirendeltség jár el."

10. § Az R2.

a) 2. § (2) bekezdésében az "Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Program célcsoportjába azok az álláskeresők tartoznak, akik" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az 1.1.2. Program egyik célcsoportjába azok az álláskeresők tartoznak, akik",

b) 2. § (4) bekezdés a) pontjában,4. § (1) bekezdésében,5. § (2) bekezdésében,valamint17. § (2) és (4) bekezdésében a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap",

c) II. részében a "A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése"" alcíme helyébe a "Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1./08/1 konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése"" alcím,

d) 11. § (1) bekezdésében, 12. §-át megelőző alcímében, valamint a 12. § (1) bekezdésében az "1.1.1. Program" szövegrész helyébe az "1.1.1./08/1. Program",

e) 11. § (2) bekezdésében az "1.1.1. Programra" szövegrész helyébe az "1.1.1./08/1. Programra",

f) 11. § (3) bekezdésében az "1.1.1. Programba" szövegrész helyébe az "1.1.1./08/1. Programba"

g) 17. § (5) bekezdésében az "a 12. § (2) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe az "a 12. § (2) bekezdés b) és c) pontjában"

szöveg lép.

4. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"c) a Budapest Főváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központjára, valamint a Pest megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjára (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ), valamint Budapest Főváros Kormányhivatala fővárosi kerületi hivatala foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére, továbbá a Pest megyei Kormányhivatal járási hivatala foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére (a továbbiakban együtt: kirendeltség),"

12. § (1) Az R3. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Programba a (1) bekezdésben foglaltakon kívül kizárólag munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevétele céljából álláskeresőként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatal is bevonható."

(2) Az R3. 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Programba nem vonható be az a személy,)

"e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett, és munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatásban vagy bértámogatásban vagy álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásban részesült."

(3) Az R3. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Álláskeresőként való nyilvántartásba vétel hiányában a Programba bevonható az a személy is, aki a Programba való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy kereső tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az előzőekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a Programba történő bevonásának időpontjában nem folytat kereső tevékenységet."

(4) Az R3. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett az a személy, aki három hónapja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti álláskereső."

(5) Az R3. 3. § b) pontja a következő be) ponttal egészül ki:

(A Program alapján a következő támogatások nyújthatók: b) elhelyezkedést segítő támogatások:)

"be) lakhatási támogatás;"

13. § (1) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Programot a Minisztérium koordinálásával kedvezményezettként a munkaügyi központok hajtják végre. A Programok keretében nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben a Program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kirendeltség jár el."

(2) Az R3. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítással kapcsolatos ügyekben a munkaadó székhelye szerint illetékes kirendeltség jár el."

14. § Az R3.

a) 2. § (1) bekezdésében az "A Programba olyan, a munkaügyi központok által álláskeresőként nyilvántartott személy vonható be," szövegrész helyébe az "A Programba - a (2a) bekezdésben foglaltakon kívül -az az álláskereső vonható be,",

b) 5. § (8) bekezdésében az "a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény" szövegrész helyébe az "a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény"

szöveg lép.

5. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet "Eljárási szabályok" alcíme a következő 7/E. §-sal egészül ki:

"7/E. § A társadalmi felzárkózásért felelős miniszter a közfoglalkoztatásért, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter kezdeményezésére a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott közfoglalkoztatónál folyó közfoglalkoztatási program esetében az irányítása alatt működő állami felnőttképzési intézményt kizárólagos képzést folytató szervezetként jelölheti ki."

16. § Hatályát veszti

a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció "Út a munka világába" keretében nyújtható támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint

b) a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint a 3. § (1) bekezdésében az "a munkaügyi tanács és" szövegrész.

6. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § (3) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 9. §,a 11. §, valamint a 13. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

18. § E rendelet 8. §-a az EK szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvántartásáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL.L. 214/3/2008.08.09. 3-47. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék