175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a)[1] a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterre,

b)[2] a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra,

c)[3] a Budapest Főváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központjára, valamint a Pest megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjára (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ), valamint Budapest Főváros Kormányhivatala fővárosi kerületi hivatala foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére, továbbá a Pest megyei Kormányhivatal járási hivatala foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére (a továbbiakban együtt: kirendeltség),

d)[4] arra a természetes és jogi személyre aki, vagy amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció keretében megvalósításra kerülő kiemelt projektben (a továbbiakban: Program) vesz részt.

2. § (1)[5] A Programba - a (2a) bekezdésben foglaltakon kívül -az az álláskereső vonható be,[6]

a) aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül;

b) aki szakképzetlen, vagy elavult/nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezik;

c) aki a programban történő részvétele kezdő időpontját megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült;

d) aki a programban történő részvétel kezdő időpontjában 25. életévét be nem töltött fiatal álláskereső, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés k) pontjában meghatározott, a 30. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskereső,

e) aki a programban történő részvétel kezdő időpontjában az ötvenedik életévét betöltötte, vagy

f) aki tartósan munkanélküli vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett.

(1a)[7] A Programba a (1) bekezdésben foglaltakon kívül kizárólag munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevétele céljából álláskeresőként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatal is bevonható.

(2) A Programba nem vonható be az a személy,

a)[8] aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül,

b)[9] akinek a munkaügyi központok által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,

c) aki másik munkaügyi központ által lefolytatott programban vesz részt,

d)[10] akivel összefüggésben a munkaügyi központok által korábban indított bármely programot, illetőleg programszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le,

e)[11] aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett, és munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatásban vagy bértámogatásban vagy álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásban részesült.

(2a)[12] Álláskeresőként való nyilvántartásba vétel hiányában a Programba bevonható az a személy is, aki a Programba való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy kereső tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az előzőekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy az ellátás folyósítása alatt szűnt meg, és a Programba történő bevonásának időpontjában nem folytat kereső tevékenységet.

(3)[13] Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában elavult vagy nem hasznosítható szakképesítésnek minősül,

a) amelyet az ügyfél legalább 15 éve szerzett, és legalább 5 éve nem dolgozik abban a munkakörben, amelynek ellátására a szakképesítés jogosít, és az új Országos Képzési jegyzék nem tartalmazza,

b) az ügyfél egészségkárosodás miatt annak megfelelő munkakörben nem tud dolgozni, vagy

c) a kirendeltség rendelkezésére álló információk alapján, a kirendeltség illetékességi területén nincs olyan munkakör, amelynek betöltéséhez jogszabály ezt a szakképesítést írja elő, és az ügyfél önállóan sem tud elhelyezkedni olyan munkakörben, amelyre a szakképesítés jogosít.

(4)[14] Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett az a személy, aki három hónapja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti álláskereső.

3. § A Program alapján a következő támogatások nyújthatók:

a) képzések elősegítését célzó támogatások:

aa) a teljes képzési díj megtérítésére,

ab) a képzéshez kapcsolódó költségek - szállás, élelmezés, helyi, illetőleg helyközi utazás költségének -megtérítése,

ac) a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás és járulékai megtérítése,

ad) hozzájárulás a képzés időtartama alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeihez,

ae) hozzájárulás a képzés időtartama alatt a hozzátartozó ápolásával, gondozásával felmerült költségekhez;

b) elhelyezkedést segítő támogatások:

ba) bértámogatás,

bb) munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés és munkagyakorlat-szerzés (a továbbiakban együtt: munkatapasztalat-szerzés) céljából nyújtható bérköltség-támogatás,

bc) a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazási költségekhez nyújtott támogatás,

bd) a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása;

be)[15] lakhatási támogatás;

c)[16] vállalkozóvá válás támogatása;

d) munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:

da) a szolgáltatás díjának megtérítése,

db) a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó utazási költségekhez nyújtott támogatás,

dc) a szolgáltatáshoz igénybevétele alatti keresetpótló juttatás és járulékai megtérítésére,

dd) hozzájárulás a szolgáltatás időtartama alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeihez,

de) hozzájárulás a szolgáltatás időtartama alatt a hozzátartozó ápolásával, gondozásával felmerült költségekhez;

e) a foglalkozás-egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatok költségének megtérítése.

4. § (1) Az 3. § szerinti támogatásokra megfelelően alkalmazni kell a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4-10. §-aiban foglaltakat a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott eltérésekkel.

(2) A Program keretében nem nyújtható bértámogatás a munkaadónak, ha

a) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással szüntette meg,

b) a támogatással érintett személy felvétele a vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését nem eredményezi az előző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

(3) A Program keretében nem nyújtható munkatapasztalat szerzés céljából bérköltség-támogatás a munkaadónak, ha a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással szüntette meg.

(4)[17] A Program keretében megtéríthető a Programban résztvevő személy foglalkoztatásával, valamint a képzésével összefüggően igénybe vett foglalkozás-egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálat költsége. A munkaügyi központok a vizsgálat költségeit közvetlenül a vizsgálatot végző szervnek térítik meg.

(5)[18] A Programban részt vevő személy részére megtéríthetők a munkaügyi központok által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazás indokolt és igazolt helyközi és helyi utazási költségei.

5. § (1)[19] A Programot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter koordinálásával kedvezményezettként a munkaügyi központok hajtják végre. A Programok keretében nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben a Program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kirendeltség jár el.

(2)[20] A Program keretében, e rendeletben meghatározott támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelésre, a támogatások visszakövetelésére, a munkaügyi központnak a támogatások odaítélésével, és visszakövetelésével kapcsolatos eljárására megfelelően alkalmazni kell a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabály, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályait.

(3)[21] Az e rendelet által szabályozott támogatások nyújtása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló kormányrendelet szabályait alkalmazni kell.

(4)[22] A Program keretében támogatás - a Társadalmi Megújulás Operatív Program irányító hatósága, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter és a munkaügyi központok között létrejött - támogatási szerződésekkel összhangban nyújthatók.

(5) A 3. § b) pont ba) alpontjában meghatározott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) alapján nyújthatók.

(6) A 3. § b) pont bb)-bd) alpontjaiban meghatározott támogatások a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásoknak minősülnek.

(7)[23] A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítással kapcsolatos ügyekben a munkaadó székhelye szerint illetékes kirendeltség jár el.

(8)[24] A Program keretében nyújtható szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 8. § (1)-(4) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének utolsó mondata.

7. § Ez a rendelet

a) az EK Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214/3 2008. 08. 09. 3-47. o.),

b) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12. 28., 5-10. o) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

8. §[25]

9. §[26]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[2] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[3] Megállapította a 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[4] Módosította a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 24. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[5] Megállapította a 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.01.

[6] A felvezető szöveget módosította a 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.10.01.

[7] Beiktatta a 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[8] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[9] Megállapította a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.10.01.

[10] Megállapította a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.10.01.

[11] Megállapította a 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[12] Beiktatta a 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[13] Beiktatta a 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.09.01.

[14] Megállapította a 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[15] Beiktatta a 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[16] Megállapította a 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.09.01.

[17] Megállapította a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.10.01.

[18] Megállapította a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.10.01.

[19] Módosította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[20] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[21] Megállapította a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.23.

[22] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[23] Megállapította a 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[24] Módosította a 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2012.10.01.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.03.