70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet alkalmazásban:

a) szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső: aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés k) pontja szerint pályakezdő álláskeresőnek minősül, és legalább alapszintű szakképesítéssel vagy szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;

b) megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahely az, amely

ba) a munkakör a pályakezdő álláskereső képzettségi szintjének megfelel, és

bb) a pályakezdő álláskereső egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, és

bc) a munkahely és a lakóhely között naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi esetében a két órát nem haladja meg;

c) munkaviszony:

ca)[1] a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának hivatásos szolgálati jogviszonya,

cb) a 4. § tekintetében a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony;

d) bérköltség:

da)[2] a pályakezdő részére fizetendő, adózás előtti (bruttó) munkabér és az azt terhelő közterhek, valamint

db)[3] a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) szerint szociális hozzájárulási adókedvezménnyel foglalkoztatott pályakezdő esetén a pályakezdő részére fizetendő, adózás előtti (bruttó) munkabér;

e) szakképzettség: az alapszintű, középszintű, középfokú, emelt szintű, felsőfokú szakképesítés és a szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettség, továbbá a felsőfokú iskolai végzettség;

f)[4] teljes munkaidő: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. §-ában meghatározott időtartamok;

g)[5] alapbér: az Mt. 136. §-ában meghatározott adózás előtti (bruttó) bér és a szociális hozzájárulási adó;

h)[6] munkavállaló: aki a c) pont szerinti munkaviszonyban áll, feltéve, hogy nem jogosult öregségi nyugdíjra [Flt. 58. § (5) bekezdés i) pontja];

i)[7] részmunkaidős foglalkoztatás: az Mt. 58. §-a alapján módosításra kerülő munkaszerződésben legalább a teljes munkaidő felét elérő részmunkaidőben való megállapodás.

Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatása

2. §

(1)[8] Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) támogatást nyújt a munkaadó kérelmére, ha a munkaadó a pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását napi legalább négyórás munkaidőben, és - (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - legalább 365 napi időtartamra, az 1. § b) pontja szerinti munkahelyen vállalja.

(2)[9]

(3) A támogatást a foglalkoztatás időtartamára, legfeljebb azonban 365 napra a pályakezdő foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő bérköltség 50 és 100%-a közötti mértékben lehet megállapítani. A támogatás összege - a bérköltség 100 százalékának megfelelő támogatása esetén - havonta nem haladhatja meg

a)[10] az alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér és a szociális hozzájárulási adó összegét,

b) a középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét,

c) az emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéssel, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

(4) Ha a támogatás mértéke a bérköltség 100%-át nem éri el, illetve a foglalkoztatás nem teljes munkaidőben történik, akkor felső határként a (3) bekezdésben meghatározott összeg arányos részét kell figyelembe venni.

(5) A támogatásra való jogosultság, illetve a támogatás mértékének megállapításánál a pályakezdő álláskereső a munkakör betöltéséhez szükséges legmagasabb szakképesítését, illetve iskolai végzettségét kell figyelembe venni.

(6) Ha a pályakezdő támogatott munkaviszonya 365 napnál rövidebb idő után megszűnik, újbóli foglalkoztatása esetén a 365 napból fennmaradó időtartamra nyújtható támogatás.

3. §

(1)[11] A járási hivatal a Megyei (Fővárosi) Fejlesztési és Képzési Bizottság véleményének kikérése után minden naptári évben meghatározza azoknak a szakképzettségeknek a körét, amelyekkel rendelkező pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához a 2. §-ban foglalt támogatást nyújt a munkaadó részére. A szakképzettségek köre a munkaerő-piaci változásokra figyelemmel év közben is módosítható.

(2)[12] A járási hivatal köteles az (1) bekezdésben foglalt szakképzettséggel rendelkező pályakezdő foglalkoztatására legalább egy napilapban rendszeresen felhívást közzétenni, és ezzel egyidejűleg a felhívást a honlapján is megjelentetni.

(3)[13] A járási hivatal a 2. § (3) bekezdése szerinti támogatási mérték meghatározásakor, valamint az (1) bekezdés szerinti szakképzettségek meghatározásakor - többek között - figyelembe veszi:

a) a hiányszakmákat,

b) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,

c) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

d) a pályakezdő álláskeresőként eltöltött idejét.

A létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása

4. §

(1)[14] A járási hivatal felhívás alapján támogatást nyújthat a munkaadó kérelmére, ha a munkaadó a vele teljes munkaidőben munkaviszonyban álló munkavállalót az 1. § i) pontjában meghatározott részmunkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében.

(2) A munkaadó a támogatás igénybevétele mellett vállalja, hogy

a)[15] megtartja a kérelem járási hivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát, és

b) a munkavállalót legalább a támogatási időtartamával megegyező további időtartamig továbbfoglalkoztatja, és

c) a támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére - a részmunkaidős foglalkoztatásra járó munkabérén felül - munkabérként kifizeti.

(3)[16] A támogatás mértéke a munkavállalónak a kieső munkaidejére járó alapbérének 80 százalékáig, valamint a szociális hozzájárulási adóig terjedhet. A támogatás összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.

(4) A támogatás legfeljebb 365 napra nyújtható.

(5)[17] A járási hivatal a támogatást a részmunkaidőben történő foglalkoztatást vállaló munkáltató részére havonta utólag téríti meg.

(6)[18] A járási hivatal köteles a támogatásra vonatkozó felhívást legalább egy napilapban közzétenni, és ezzel egyidejűleg a felhívást a honlapján is megjelentetni.

(7)[19] A járási hivatal a felhívásban meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a munkaadónál a részmunkaidős foglalkoztatásra történő áttérés a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzését szolgálja.

(8)[20] A támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti de minimis támogatásnak minősül. A járási hivatal köteles a felhívást a megjelentetése előtt bejelenteni a Támogatásokat Vizsgáló Irodának.

A támogatások közös szabályai

5. §

(1) Az e rendelet 2-3. §-aiban szabályozott támogatás az Flt. 58. § (5) bekezdésének k) pontjában meghatározott életkor betöltését követően akkor folyósítható, ha a támogatás megállapítására már az életkor betöltését megelőzően sor kerül.

(2)[21] Az e rendeletben szabályozott támogatásokkal kapcsolatos ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az Flt. 21. §-ában, VI/A. fejezetében, 54. §-ában és 55. §-ában, valamint a (3)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével azzal, hogy az ügyintézési határidő 25 nap.

(3)[22] Az e rendeletben meghatározott támogatások akkor nyújthatók, ha a munkaadó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - feltételeinek, illetve e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül.

(4)[23] Az a munkaadó, aki e rendeletben, továbbá az Flt. 16. §-ában, valamint 18. és 19. §-ában meghatározott támogatásokra vonatkozó hatósági szerződésben foglaltakat megszegte, a kötelezettségszegés tényének végleges megállapításától számított három éven belül e rendeletben meghatározott támogatásban nem részesülhet.

(5)[24] Nem nyújtható az e rendeletben meghatározott támogatás az Mt. 53. §-a, 214. § (1) bekezdés a) pontja, 146. § (1) és (2) bekezdése szerinti foglalkoztatáshoz.

(6)[25] Meg kell szüntetni az e rendelet szerinti támogatás folyósítását, illetőleg a kifizetett támogatást - a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben - vissza kell fizetni, ha a munkaadó a vállalt foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget. Mentesül a munkaadó a visszafizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal a próbaidő alatt, a munkaadó azonnali hatályú felmondása, jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

(7) Az e rendeletben meghatározott támogatást a támogatásban részesülő akkor is köteles visszafizetni, ha az részére - jogszabályban meghatározott feltételek hiányában - nem lett volna megállapítható.

(8)[26] A 2. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a foglalkoztatni kívánt pályakezdő álláskeresőt nyilvántartó járási hivatal látja el.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

(2)[27]

7. §[28]

Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[2] Módosította a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2020.07.17.

[3] Módosította a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet 7. § b) pontja, 8. §-a. Hatályos 2020.07.17.

[4] Módosította a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[5] Megállapította a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.01.

[6] Módosította a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[7] Módosította a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[8] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatálytalan 2012.10.01.

[10] Módosította a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[11] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[12] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[13] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[14] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[15] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[16] Módosította a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése e) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[17] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[18] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[19] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[20] Beiktatta a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.07.17.

[21] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 240. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[22] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[23] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 241. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[24] Megállapította a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[25] Módosította a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése i) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[26] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 132. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[28] Beiktatta a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.07.17.

Tartalomjegyzék