27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím, valamint az 1-3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosítása

1. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tartalékkal való gazdálkodás feladatait az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (a továbbiakban: EKI) látja el."

2. § (1) Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tartalék - a Kormány által meghatározott rendeltetésű és mértékű egészségügyi ellátó kapacitás bővítés létrehozásához szükséges-orvostechnikai eszközöket, valamint a szükséggyógyintézetek meghatározott időtartamú működtetéséhez szükséges anyagokat tartalmazza. A tartalék mértékére az igénytámasztó szervek - a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium - szükségleteinek figyelembevételével a miniszter tesz javaslatot a Kormány részére."

(2) Az R1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szükséggyógyintézetek eszköz- és gyógyszernormái módosításának a kijelölt fekvőbeteg ellátó intézmények meghatározott adatszolgáltatása alapján a minisztérium által elkészített tervezetét - az egészségügyi szakmai kollégium oxyológia - sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozata szakmai véleményének figyelembevételével - a miniszter hagyja jóvá."

3. § (1) Az R1. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Mobil Orvosi Segélyhely, a Mobil Szükségkórház, valamint a Gyorsreagálású Segélycsapat Felszerelés esetében 100%-os feltöltöttségi szintet kell biztosítani.

(3) A regionális szükségkórházak és az orvosi segélyhelyek gyógyszereinek és fogyóanyagainak legalább 70%-os, az orvostechnikai eszközöknek 100%-os feltöltöttségi szintjét kell biztosítani."

(2) Az R1. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (2)-(5) bekezdés szerinti feltöltöttség a gyógyszerek gyártónál vagy nagykereskedőnél történő tárolása útján is megvalósítható, ha a gyártó vagy nagykereskedő az EKI-vel kötött szerződésben vállalja, hogy az ott tárolt mennyiséget vagy annak szükséges részét az EKI felhívására bármely időpontban az EKI részére azonnal átadja vagy az EKI által megadott címre azonnal kiszállítja."

4. § Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tartalékból készlet kiadását a miniszternek vagy a miniszter által kijelölt egészségügyért felelős állami vezetőnek, akadályoztatásuk esetén halaszthatatlan esetben a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egysége vezetőjének írásbeli vagy sürgős esetben szóbeli utasítására az EKI vezetője rendeli el."

5. § Az R1.

a) 7. § (2) bekezdésében az "az egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében az "(a minisztériumnak)" szövegrész helyébe az "a minisztériumnak" szöveg

lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

6. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egészségügyi szolgáltató)

"a) az egészségügyi alapellátás körében

aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, fogorvosi, valamint rend- és honvédelmi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben működése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat,

ab) a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás elemeként történő ápolás esetén a körzeti, közösségi ápolási szolgálat elnevezés használatára jogosult;"

(2) Az R2. 5. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egészségügyi szolgáltató

a járóbeteg-szakellátás körében)

"bi) a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,"

(elnevezés használatára jogosult;)

(3) Az R2. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az egészségügyi szolgáltató)

"d) amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeket-azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges-, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult."

7. § Az R2. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2013. március 31-éig ellenőrzi azzal, hogy a szolgáltatóknak nem kell az új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésről bejelentést tenniük.

(2) A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. § (3)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni."

8. § Az R2.

a) 13. § (2) bekezdésében a "2012. november 1-jéig" szövegrész helyébe a "2013. március 31-ig" szöveg,

b) 13. § (3) bekezdésében a "2012. szeptember 1-jétől" szövegrész helyébe a "2012. szeptember 30-ától" szöveg,

c) 13. § (4) bekezdésében a "2012. október 30-ig" szövegrész helyébe a "2012. december 30-ig" szöveg,

d) 13. § (5) bekezdésében a "2013. március 1-ig" szövegrész helyébe a "2013. május 1-ig" szöveg

lép.

9. § (1) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

10. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A 2012. július 1-jén jogerős működési engedélyeknek - ide nem értve a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (5b) bekezdése alapján kiadott működési engedélyeket-az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel megállapított 2. számú mellékletben foglaltaknak a soron következő módosításuktól kell megfelelniük, azzal, hogy azokat a működési engedélyeket, amelyek 2013. január 1-jéig kérelemre nem módosulnak, az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból módosítja."

11. § Hatályát veszti az R3.

a) 9/A. §-a,

b) 11. §-a

c) 3. számú melléklete.

4. A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosítása

12. § (1) A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Gyógyászati segédeszközt forgalmazni, javítani és kölcsönözni - az (1a), az (5)-(6) és a (9)-(10) bekezdésben foglalt kivételekkel - működési engedéllyel rendelkező, a 2. számú melléklet I. 1. és I. 2. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő gyógyászati segédeszköz szaküzletben lehet."

(2) Az R4. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Gyógyászati segédeszköz javítása - a javítás végzésére jogosult által - gyógyászati segédeszköz szaküzleten kívül is végezhető, amennyiben a meghibásodás jellegének megfelelő javítás személyi feltételei, valamint a javításhoz szükséges alkatrészek és eszközök más helyszínen is biztosíthatóak."

5. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és működéséről szóló 5/2010. (II. 16.) EüM rendelet módosítása

13. § Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és működéséről szóló 5/2010. (II. 16.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép ésa§akövetkező (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az ESZTT tagjait ötévenként a miniszter bízza meg, oly módon, hogy

a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben, továbbképzésben részt vevő felsőoktatási intézmények általános orvosképzést folytató karait összesen 4 fő,

b) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben, továbbképzésben részt vevő felsőoktatási intézmények fogorvos- és gyógyszerészképzést folytató karait, valamint az orvos- és egészségtudomány képzési területen BSc képzést folytató intézményeket összesen 4 fő,

c) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsőfokú szakképzését folytató intézményeket összesen 2 fő,

d) a Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Gyógyszerészi Kamarát és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát (a továbbiakban: MESZK) 1-1 fő,

e) az egészségügyi szakmai kollégiumot 2 fő,

f) a Magyar Kórházszövetséget 1 fő,

g) a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségét 1 fő és

h) a Magyar Rezidens Szövetséget 1 fő

képviselje.

(1a) Az ESZTT tagjaira

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek,

b) az (1) bekezdés c) pontja esetében egy tagra a MESZK, egy tagra a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet,

c) az (1) bekezdés d)-h) pontjában az ott meghatározott szervezetek

tesznek megelőzően javaslatot a miniszter részére."

6. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő rendeletek módosítása

14. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 19. § (9) bekezdés d) pontjában a "harmadik" szövegrész helyébe a "második" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet.

16. § Hatályát veszti a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 12. § (2) bekezdésének második mondata.

7. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet "6. A műtő egység általános minimumfeltételei" részében az "Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt" című táblázat és annak címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt találhatók

Kiemelt
kezelő
Osztályos
műtő egység
Központi Műtő
Egység
(önálló szervezeti egység)
Személyi feltételek:
Vezető műtős
szakasszisztens-1 fő1 fő
Műtős szakasszisztens2/műtőasztal2/műtőasztal
Műtőssegéd2/műtőasztal2/műtőasztal
Szakmai helyiségek:
Személyzeti zsilip11
Betegzsilip/betegtartózkodó11
Betegelőkészítő21/műtőterem1/műtőterem
Orvosi csaptelep hideg-11
meleg vízzel
Kéz érintése nélkül
működtethető
(könyökkel, lábbal,22
szenzoros, stb.)
szeradagoló
Falra szerelt11
papírtörölköző tartó
Bemosakodó21 db legalább 2
műtőteremhez
1 db legalább 2
műtőteremhez
Orvosi csaptelep hideg-222
meleg vízzel
Kéz érintése nélkül
működtethető
(könyökkel, lábbal,444
szenzoros, stb.)
szeradagoló
Falra szerelt111
papírtörölköző tartó
Műtőterem112
Kiemelt kezelő1
Ébredő/megfigyelő helyiség11 központi
Sterilanyag raktárelkülönített
szekrény
11
Tiszta-anyagraktárelkülönített
szekrény
11
Gyógyszerraktárelkülönített
szekrény
elkülönített
szekrény
1
Előkészítő-munkaszoba-11
Szennyes anyag-eszköz111
előkészítő
Szennyes- és szemét tároló111
Személyi tartózkodó-11
Mosdók11
Adminisztrációs helyiség--1
Takarítószer és -eszköz tárolóelkülönített
szekrény
11

1 A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.

2 A helyiségek a "zöld zóna" tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak."

2. Az R2. 1. melléklet "6. A műtő egység általános minimumfeltételei" részében a "6.1. A műtőterem általános minimumfeltételei" című táblázat és annak címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.1. A műtőterem/kiemelt kezelő általános minimumfeltételei

Tárgyi feltételek:
Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonságiX
áramforrás biztosítása szükséges
MűtőasztalX
Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszerX
Mobil műtőlámpaX
Központi vagy egyedi gázellátóX*
Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorralX*
Műtéti észlelő EKG rendszer + monitorX*
Infúziós pumpa + állványX*
Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszerEL*
Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülékX*
Műszerasztal gördíthető (fékezhető)X
Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető)X
Operatőri szék (karos, állítható)X*
Műszerasztal fixX
Műtőzsámoly, kétlépcsősX
Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztathatóX
Sterildoboz tároló és állványX
Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozóX*
nagy monitor
Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtőX*
Gyógyszer tárolására alkalmas hűtőX
Vérkészítmény melegítő készülékX*
Sugárvédő ólomgumikötények, egyéb védőeszközökX*
Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonkéntX*
Központi szívóX*
Izoláló állványX*
Ledobó állványX*
TolókocsiX*

Megjegyzés:

*kiemelt kezelő esetén nem szükséges"

3. Az R2. 1. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában a "[kivéve: e), k), m) pont]" szövegrész helyébe a "[kivéve: e), k) pont]" szöveg lép.

4. Az R2. 1. melléklet "10. Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei" részében az

"A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata tanúsított minőségügyi rendszerrel felügyelt."

szövegrész helyébe az

"A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata minőségügyi rendszerrel felügyelt.

A sterilanyag-eszköz előállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen alkalmazandó orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított harmonizált szabványok és irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyageszköz előállítást is. A felhasználás helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó szervezeti egység.

A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körűen sterilanyag-eszköz előállítást, ellátást végző önálló szervezeti egysége, ahol minőségügyi rendszer alkalmazásával felügyelten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus - a szennyanyag átvételétől a sterilanyag kiadásig - végbemegy."

szöveg lép.

2. melléklet a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet "BELGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"

Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.
SzakrendelésSzakambulancia
Személyi feltételek:
Gasztroenterológus szakorvos (30 óra/hét szakrendelésre)11
Orvos1
Endoszkópos asszisztens11
Általános szakasszisztens1*1
Endoszkópos vizsgálóegység: a rendelő általános feltételei +1EL
Betegkísérő1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Vegyes használatú endoszkópos helyiség11
Hűtőszekrény - szövettani minta tárolására11
Endoszkóp mosótál11
Félautomata eszközmosó11
Halogén fényforrás és/vagy videoprocesszor11
Leakege tester11
Colonoscop és/vagy videocolonoscop11
Biopsziás fogó gastroscophoz22
Biopsziás fogó colonoscophoz22
Hurok22
Vezetődrót1
Sclerotizáló tű12
Varix ligator
Haemo-clip rögzítő
Idegentestfogó1*
Citológiás kefe
Gastrofiberoscop és/vagy videogastroscop1
Oesophagus varix ligator
Koaguláló
Monitor1
Videomagnó vagy egyéb képrögzítő rendszer1
UH tisztító1*
Mobil szívó1
Diathermiás nagyfrekvenciás készülék1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
CTEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumEKEK
Nukleáris medicinaEKEK
Intenzív osztályEL
Aneszteziológiai osztályEL

Megjegyzés:

A *-gal jelölt feltételek magánrendelés esetén nem szükségesek.

Magánrendelés esetén az operatív endoscopia a kisebb, jól aláhurkolható polypok eltávolítását jelenti. Nem végezhető oesophagus varix ellátás és - idegentest kivételével - ehhez kórházi háttér, vagyis sebészet és radiológia megléte szükséges.

A magánrendelőben az operatív beavatkozások feltétele, hogy a magánrendelőnek a legközelebbi kórházzal legyen megkötött befogadási szerződése a szövődmények ellátása céljából.

További feltétele az operatív beavatkozásnak, hogy szövődmény esetén a mentő kiérkezése a hivatalos időintervallum alatt biztosítható legyen."

2. Az R2. 2. melléklet "CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet a "Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali ellátás minimumfeltételei

Feladatai:

A nappali kórházi ellátás gyermekgyógyászati igényei szerint elsődlegesen ellátja a terület gyermekbetegeit, napközben 8 és 16 óra között. Ezen belül - a szükséges diagnosztikus, beteg megfigyelési és állapot-stabilitási teendők alapján - eldöntendő, hogy továbbküldik-e a gyermeket a progresszív betegellátás megfelelő szintjére, vagy további megfigyelésre és/vagy kezelésre otthonába küldik.

Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos2
Orvos1
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak
szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)
X
BetegkísérőEL
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
PulzoximéterX
Elemes otoscopX
Aerosol kezeléshez szükséges készülékX
Speciális ágyakX
Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)X
Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)X
Pelenkázó asztalX
Apnoe alarmX
Fürdető kád (csecsemő/kórterem)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Röntgen, UHEL
Orvosi laboratórium (EL/EK)EL

"

3. Az R2. 2. melléklet "NEUROLÓGIA" megjelölésű fejezet "Alvásmedicina Szakmakód: 0905" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

Alvásmedicina Szakmakód: 0905

Alvásmedicina járóbeteg szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező1
neurológus/tüdőgyógyász/csecsemő- és
gyermekgyógyász/belgyógyász/pszichiáter/fül-orr-
gégész szakorvos
Asszisztens/szakasszisztens1
Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételeiX
Neurológia - alvás laboratóriumi szakellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező neurológus1
szakorvos
Neurofiziológiai szakasszisztens nappali vizsgálatokhoz2
(MSLT, MWT) műszakonként
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusEL
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Központi munkahelyiségX
CPAP/BiPAP titrálási lehetőségX
Poligráf, Poliszomnográf, PulzoximéterX
Videomonitorozás (infravörös is)X
Alváselemző szoftverek (poliszomnográfhoz,X
poligráfhoz)
Motoros, vagy központi szívóX
Központi, vagy palackos oxigénellátásX
Alvásdiagnosztikai ágyX
Alvószobák (min. 12 m2)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Neurológiai osztályX
Pulmonológiai osztályEK
Belgyógyász, tüdőgyógyász, kardiológus, fül-orr-gégészEL
szakorvos
Intenzív osztályos háttér (CPAP, BiPAP beállítás esetén)*EL

* non-invazív lélegeztetés beállítása esetén intenzív osztályos háttér biztosítása szükséges intézményen belül

Tüdőgyógyászat - alvásmedicina járóbeteg szakrendelés és szakambulancia
minimumfeltételei
Progresszivitási szint
I.II.
Személyi feltételek:
Alvásmedicinában tapasztalattal rendelkező11
neurológus/tüdőgyógyász/csecsemő- és
gyermekgyógyász/belgyógyász/pszichiáter/fül-orr-
gégész szakorvos
Pulmonológus/allergológus4 ágyanként 14 ágyanként 1
szakasszisztens/légzőszervi szakápoló
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusEK
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +
Központi munkahelyiségXX
CPAP / BiPAP titrálási lehetőségX
Poligráf, Poliszomnográf, Pulzoximéter, MSLTX
Apnoeszűrő berendezésX
AktigráfX
Videomonitorozás (infravörös)X
Alváselemző szoftverekXX
Motoros, vagy központi szívóX
Központi, vagy palackos oxigénellátásXX
Alvásdiagnosztikai ágyXX
Alvószobák (min 12 m2)XX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Pulmonológiai osztályELEL
Belgyógyász, kardiológus, fül-orr-gégész szakorvosEKEK
Non-invazív lélegeztetés beállítása esetén intenzívELEL
osztályos háttér

4. Az R2. 2. melléklet "GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA" megjelölésű fejezet "Gyermek-és ifjúságpszichiátriai gondozó/szakrendelés minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó/szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Gyermekpszichiáter szakorvos1
PszichológusEL
Klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus/gyermekpszichológus
EK
LogopédusEL
GyógyfoglalkoztatóEL
Mentálhigiénés szakasszisztensEL
Pszichopedagógus, gyógypedagógusEK
Pszichiáriai szakápoló/csecsemő- és gyermek ápoló1
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei+
Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport-X
pszichoterápiára alkalmas helyiségek
Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközökEK
Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükségesX
eszközök
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai, stb.)EK
Orvosi klinikai laboratóriumEK
Speciális és toxikológiai laboratóriumEK
EKGEK
EEG-laboratóriumEK
Általános radiológia és ultrahangEK
Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)EK
Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)X
Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia,X
személyiségelemzés, életminőség, dementia)
Gyógypedagógiai vizsgáló- és fejlesztő eszközökEK

5. Az R2. 2. melléklet "KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK" megjelölésű fejezete a "Kiegészítő fizioterápiás járóbeteg ellátás minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

Manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeutaSzakmakód:8021
által is végezhető)

Szaktevékenység:

A manuális vagy muszkuloszkeletális medicina a mozgásszervrendszer reverzibilis biomechanikai funkciózavaraival foglalkozik, ennek keretében kézzel végzett diagnosztikus és terápiás speciális technikákat, műfogásokat alkalmaz. Két fő részterülete a manuális diagnosztika és a manuális terápia. A manuálterapeuta tevékenysége keretében a beteget speciális - kézzel végzett - műfogásokkal vizsgálja és kezeli, továbbá a testtartásra, gerinc és ízületi gyakorlatokra tanítja be, tanácsokat ad életmódjára.

Manuálterápia járóbeteg ellátás minimumfelt
Személyi feltételek:
ételei
Szakorvos manuálterpia módszerek
képesítéssel/gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta
(gerincmanipulációs műfogások kivételével)
1
Tárgyi feltételek: A természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM
rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő
kialakítására vonatkozó előírásokról
Speciális manuálterápiás kezelőágyX
Állapotfelmérő eszközök: mérőszalag, ízületi szögmérőX
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEL

6. Az R2. 2. melléklet "KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK" megjelölésű fejezete az "Életmód oktatás és tanácsadás járóbeteg ellátás minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Szaktevékenység:

Antropozófikus módszerek: Az antropozófus orvoslás az embert egyénként környezetébe ágyazva, azzal szerves egységben tekinti. Az egészség és betegség okait e differenciált, komplex rendszerből vezeti le, és a kezelést is onnan meríti. Olyan nyílt rendszerspecifikus szemléletmód, mely saját fogalom-, eljárás- és szabályrendszerrel rendelkezik, speciális módszereket és eljárásokat alkalmaz. Az orvos speciális, fitoterápiás vagy potenciált gyógyszereket, külső beavatkozásokat, életvezetési tanácsokat, terápiás beszélgetést, dietetikát, művészi terápiákat alkalmaz az erre külön kiképzett terapeuták segítségével.

Antropozófus orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos antropozófikus módszerek képesítéssel1
TerapeutaEL
Tárgyi feltételek: A természetgyógyászati tevékenység
gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM
rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő
kialakítására vonatkozó előírásokról
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEL

7. Az R2. 2. melléklet "KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK" megjelölésű fejezet a "Fitoterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

Neurálterápia Szakmakód: 8041

Szaktevékenység:

A neurálterapeuta orvos tevékenysége a központi és perifériás idegrendszer, továbbá az akupunktúrás meridiánok, valamint egyéb mikrorendszerek pontjain ható speciális ingerterápia ismeretén és alkalmazásán alapul. Invazív diagnosztikus és terápiás módszerként alkalmazza a neurohormonális rendszer regulációs mechanizmusainak serkentésére. A neurálterápeuta orvos a beteget vizsgálja és invazív beavatkozással (speciális injekciós technikák és lokális érzéstelenítő nem terápiás dózisú adagjának alkalmazásával) kezeli.

Neurálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szakorvos neurálterapia módszerek képesítéssel1
Tárgyi feltételek:
A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes
kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú
melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására
vonatkozó előírásokról
Speciális lokal anesthetikumok, steril fecskendők, törlés,X
törléstartó, üvegedények
Egyéb:
Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEL

8. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Progresszivitási szintek -A felnőttkori onkológiai ellátásban" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Progresszivitási szintek - A felnőttkori onkológiai ellátásban

II.a szint:

Megyei Onkológiai Központ: a megyei közigazgatási határok alapján meghatározott, közepes régiókban működő rákbeteg-ellátási szervezet, amely a sokféle rákbetegség szűrésében, kivizsgálásában, aktív gyógykezelésében, krónikus ellátásában és gondozásában - a komprehenzív szemlélet alapján - képes a betegségekkel kapcsolatos komplex teendők intézményen belüli teljes vagy részbeni ellátására, illetve részbeni ellátás esetén a beteg ellátási igénye szerinti szolgáltatások más intézményben történő igénybevételének megszervezésére (a beteg beutalása útján). A megyei központok rendeltetése a területükön élő lakosság onkológiai ellátásának biztosítása a nagy számban előforduló daganatféleségek tekintetében a szükséges beavatkozások sokszakmás onko-team munka keretében történő kivitelezésével (az ehhez szükséges orvosi szakterületek együttműködésének koordinálásával), a progresszív ellátás bármely szintjén igénybe vehető szolgáltatások követésével és folyamatosságuk biztosításával. A daganatos betegek komplex ellátását - bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében - szak-intézményekkel együttműködésben biztosítják.

II. b szint:

Sugárterápiás ellátást is biztosító megyei onkológiai központ. Az ide tartozó onkológiai központok egyéb feladatai és működési feltételei megegyeznek a II.a progresszivitási szintű megyei onkológiai központokéval.

III. a szint:

Térségi Onkológiai Központ: az ország tájegységeinek geopolitikai-közlekedési adottságai alapján meghatározott térségeiben élő lakosság teljes körű, komprehenzív onkológiai ellátására képes rákbeteg-ellátási szervezet, amelyek - saját II.a vagy II.b szintű ellátási kötelezettségeiken túlmenően - elvégzik a térségi egységükhöz tartozó megyei onkológiai ellátó helyeken nem kivitelezhető diagnosztikai, illetve terápiás ellátási feladatokat is. A térségi központok rendeltetése tehát a területükön működő megyei központok szakmai feltételeit vagy gazdasági lehetőségeit meghaladó igényű, valamint a közepes gyakoriságú daganatféleségek esetén végzendő ellátások sokszakmás onkoteam munka keretében történő, koncentrált végzése (az ehhez szükséges valamennyi orvosi szakterület együttműködésének koordinálásával). A daganatos betegek komplex ellátását - bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében - az országos onkológiai központ erre kijelölt szak-intézményekkel együttműködésben biztosítja térségi szinten.

III.b szint:

Országos Onkológiai Központ: az Országos Onkológiai Intézet, amely komprehenzív rákcentrum, országos és nemzetközi tevékenységét e feladatoknak megfelelő követelményrendszer alapján végzi. Az országos központ rendeltetése - a középmagyarországi regionális feladatok végzésén túlmenően - a ritkán előforduló daganatféleségek esetén végzendő ellátások biztosítása molekuláris patológiai diagnózis alapján, továbbá valamennyi szolid daganat ellátására alkalmas speciális szakmai feltétel koncentrálása egy intézményen belül. Feladata továbbá az onkológiai ellátás szakmai irányelveinek és követelményrendszereinek multidiszciplináris kidolgozása során az egészségügyi szakmai kollégium tagozatai közötti, a szakmai irányelvek kidolgozására vonatkozó jogszabályoknak megfelelő koordináció biztosítása. Feladata a Nemzeti Rákregiszter működtetése, részvétel az orvos-továbbképzésben, valamint az orvostudomány legújabb eredményei átültetésének elősegítése a hazai gyakorlati betegellátásba. Ezen tevékenységek végzése egy intézményen belül történik a komprehenzív rákcentrumoktól elvárható nagyszámú daganatos betegek kezelésével."

9. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Klinikai onkológiai osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat

II.a
Megyei
Onkológiai
Központ
II.b
Térségi
Onko-
lógiai
Központ
III.
Országos
Onkológiai
Központ

sora helyébe a következő sor lép:

II.a-II.b
Megyei
Onkológiai
Központ
III.a
Térségi
Onko-
lógiai
Központ
III.b
Országos
Onkológiai
Központ

10. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Klinikai onkológiai osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázat

CT, MRIEK
PET-CTEKELX

sora helyébe a következő sorok lépnek:

CT, MRIEKEKX
PET-CTEKEKEK

11. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Onkológiai járóbetegszakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei" megjelölésű táblázat

II.aII.bIII.

sora helyébe a következő sor lép:

II.a-II.bIII.aIII.b

12. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Onkológiai fájdalomterápiás szakambulancia minimumfeltételei" megjelölésű táblázat

II.aII.bIII.

sora helyébe a következő sor lép:

II.a-II.bIII.aIII.b

13. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Sugárterápiás centrum személyi feltételei" megjelölésű táblázat

II.a-II.b-III.

sora helyébe a következő sor lép:

II.b-III.a-III.b

14. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű ellátás) gép-műszer minimumfeltételek" megjelölésű táblázat

II.a
Megyei
Onkológiai
Központ
II.b
Térségi
Onkológiai
Központ
III.
Országos
Onkológiai
Központ

sora helyébe a következő sor lép:

II.b
Megyei
Onkológiai
Központ
III.a
Térségi
Onkológiai
Központ
III.b
Országos
Onkológiai
Központ

15. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű ellátás) gép-műszer minimumfeltételek" megjelölésű táblázat a

- Duál fotonenergiás (6 MV és >15 MV X
elektron) 2
11-24

sort követően a következő sorral egészül ki:

- Multileaf kollimátor312minden
gépen

16. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű ellátás) gép-műszer minimumfeltételek" megjelölésű táblázat

- Multileaf kollimátor312minden gépen
- Elektronikus mezőellenőrzés (EPID) 312minden gépen

sora helyébe a következő sor lép:

- Elektronikus mezőellenőrzés (EPID) 312minden
gépen

17. Az R2. 2. melléklet "KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK" megjelölésű fejezet "Kiegészítő fizioterápiás járóbeteg ellátás minimumfeltételei" megjelölésű táblázat

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

sora helyébe a következő sor lép:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEL

18. Az R2. 2. melléklet "KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK" megjelölésű fejezet "Reflexzóna terápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei" megjelölésű táblázat

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

sora helyébe a következő sor lép:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultációEL

19. Az R2. 2. melléklet "PEDAGÓGIAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMÁK" megjelölésű fejezet "A konduktori tevékenység minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"

A konduktori tevékenység minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Okleveles konduktor1
Az ellátásban részesülő személy csökkent képességeinek;
állapotának, életkorának megfelelően az alábbi szakorvosi
konzultáció biztosítása
Gyermekneurológia, FejlődésneurológiaEK
NeurológiaEK
OrtopédiaEK
RehabilitációEK
Diplomás ápolóEK
SzakápolóEK
NeuropszichológusEK
LogopédusEK
PszichológusEK
Ortopéd műszerészEK
Tárgyi feltételek:
Konduktív nevelésben az önállóság elérése a legfontosabb cél,X
ezért megfelelő nagyságú bútorokra, segédeszközökre van szükség,
melyek jól variálhatók, és amit a sérültek önállóan is jól tudnak
használni.
A konduktív nevelés speciális bútorai (priccs, fokosszék,
lovaglószék, zsámoly, kockazsámoly, asztal, bordásfal, járatórúd,
mobil lépcső, lejtő, korlát, továbbá lemosható vékony
szivacsszőnyeg, párnák, csúszásgátló alátétek, stb.).
Egyéb tornatermi eszközök; korlát, vagy bordásfal, tükör, labdák,
izomerősítő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök.
Mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök: szalagok, manipulációs
készséget fejlesztő eszközök.
Játékok, foglalkozási anyagok, az életkortól és a megvalósítandó
programtól függnek.
A programokhoz előírt fontos eszközök még pálcák, járóbotok,
járókeretek, karikák, labdák, ritmus és dallamhangszerek,
festékkészletek, képek, könyvek, stb.
Egyéb segédeszközök, pl. egyénre szabott sínek, csizmák,
járógépek, stb.
BetegszállításEL
A konduktor új felvételkor felvételi státuszt készít, majd
folyamatosan dokumentálja írásban a mozgás, pszichés és értelmi
fejlődést.
A csoportnévsor, a napirend, a különböző feladatsorok, az egyéni
célok leírása, valamint a segédeszközök felsorolása együttesen
alkotják a csoport komplex programját. Áthelyezésnél és
elbocsátásnál írásos "záróvéleményt" készít. Felvételkor és
negyedévenként, valamint elbocsátáskor fotó, vagy videó
dokumentáció készülhet beteg és/vagy szülői beleegyezéssel.
X

"

20. Az R2. 2. melléklet "SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS" megjelölésű fejezet "Központi ügyeleti ellátás" című részében a

Személyi feltételek:
1. Szakorvos1
Oxyológus
Háziorvos, házi gyermekorvos
Egyéb
2. Nem szakorvos1
Központi gyakornok/szakorvosjelölt
3. Szakdolgozó2
Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt1
szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt
Gépkocsivezető1

sorok helyébe a következő sorok lépnek:

Személyi feltételek:
1. Szakorvos/nem szakorvos [külön jogszabályban, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben előírt feltételekkel]
40.000 ellátandó lakosságszámig1
40.001-120.000 közötti ellátandó lakosságszám esetén+1
120.000 ellátandó lakosságszám felett+1
Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és az alapellátási ügyelet egy belépési
ponton, azonos telephelyen működik, és azonos működtetővel végzi a
tevékenységeket, akkor a + 1 fő biztosítása alól mentesül.
2. Szakdolgozó2
Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt
szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt
1
3. Egyéb
Gépkocsivezető1
120.000 ellátandó lakosságszám felett+1

21. Az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei" megjelölésű táblázat

Előhívó, sötétkamra (hagyományos röntgen esetén)XX
Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy
digitális röntgen esetén)
XX

sora helyébe a következő sorok lépnek:

Előhívó, sötétkamra (hagyományos röntgen esetén)EKX
Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy
digitális röntgen esetén)
EKX

22. Az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "A bronchoscopia minimumfeltételei" megjelölésű része a címet követően a következő szöveggel egészül ki:

"Felnőtt bronchológiai tevékenység fekvőbeteg-szakellátás keretében, illetve fekvőbetegszakellátási háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelésen végezhető."

23. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA" megjelölésű fejezet "Rehabilitációs alaptevékenység minimumfeltételei (1-7., 8-1. enyhe, 8-2., 9-13. program)" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"

Rehabilitációs alaptevékenység minimumfeltételei
(1-7., 8-1. enyhe, 8-2., 9-13. program)
Progresszivitási szint
Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)I.II.III.
Összes orvos0,7(0,5)0,7(0,5)1 (0,7)
Közülük az osztály vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy
orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás szakorvosa
Fenti létszámon belül0,20,3 (0,2)0,4 (0,2)
1. Rehabilitációs szakorvosi létszám az osztályvezetőt is(0,15)
beleértve
2. ebből kiemelt reumatológiai profil (arthritis centrum) esetén
az alapképzettség reumatológia szakorvosa (II. vagy III. szinten)
3. Belgyógyász 10., 11. programoknál0,1 (0,1)0,1 (0,1)0,1 (0,1)
4. Egyprofilú rehabilitációs tevékenység (gasztroenterológia,0,20,1 (0,1)0,2 (0,1)
belgyógyászat, geriátria, neurológia, reumatológia, nőgyógyászat)(0,15)
esetén a profilnak megfelelő alapszakma szakorvosa, minimálisan
heti 6 órában
5. További orvos a végzett programokhoz igazodó0,2 (0,2)0,2 (0,1)0,3 (0,3)
képesítéssel
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottakXXX
szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás
asszisztens, gyógymasszőr) osztály esetében
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus0,060,060,15
Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta)0,30,30,36
Logopédus 1., 2. programoknálELEL0,15
Egyéb terapeuta (egészségtanXXX
tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigi
énikus/szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/d
iabetológiai szakápoló)
Terapeuta összesen (a fenti négy sorban felsoroltak összesen) a 3.0,50,50,7
mellékletben meghatározottakon felül
Építészeti feltételek
Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatraXXX
alkalmas legalább 30%-ban)*
Tornaterem és multifunkciós helyiségELELX
(Központi) ergoterápiaELELEL
Gipszelő helyiség 1., 2., 3., 7., 9. programoknálELELEL
Fizioterápiás kezelőhelyiségELELEL
Járástanításához terep, illetve lépcső 3., 10. és 11. programELELEL
kivételével
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
Állítható járókorlátXXX
Standard kerekesszékXXX
Járókeret, bot, könyökmankóXXX
Szoba WCXXX
Kötöző kocsiXXX
Betegágy melletti vércukormérés eszközeiXXX
Gyakorlólépcső, -lejtőXXX
Tükör a mozgásterápiáhozELELX
Szelektív ingeráram kezelő és egyéb fizioterápiás eszközökXXX
(izomstimulátor, elektroterápia) eszközök
Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád 2., 4., 5., 9.ELELX
programok esetén
Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád helyettEKEKEL
balneoterápiás medence/kezelőkád is lehetséges a 2-2, 4-1, 4-3, 4-
4, 5-1, 5-2, 5-3 alprogramok esetén
Szénsavfürdő 6.2. programnálEKELX
Antidecubitor eszközökXXX
Végtagmozgató gépekEKELX
SzobakerékpárXXX
Extenziós készülék 4-9. programnálXXX
Guruló mankó 7. és 9. programnálXXX
Traumatológiai ágyak 8. és 9. programnálXXX
Kerékpár, vagy futószalag ergométer 4-6. és 10., 12. programokELELX
esetén
Pneumatikus művégtag + pumpa 7. program eseténXXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Mikrobiológiai laboratóriumEKEKEK
Doppler UHEKEKEK
Steril és szeptikus műtőEKEKEK
Ortopédműszerész / műhelyEKEKEL
További szakmai feltételek:
Gasztroenterológus 10-2, 10-3 programnálEKEKEK
Neurológus a 2-4. programnálELELX
Neurológus az 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 4-4 programnálEKEKEL
Reumatológus 5-1, 5-2, 5-3 programnálEKEKEL
Ortopéd-traumatológus / traumatológus 9-1, 9-2 programnálEKEKEK
Szülész-nőgyógyász nőgyógyászati profil eseténEKEKEK
Az egyes programok protokolljában rögzítettek szerintkötelezőkötelezőkötelező

* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni"

24. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICINA" megjelölésű fejezet "Rehabilitációs tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban (1-13. és 16-1. program)" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"

Rehabilitációs tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban
(1-13. és 16-18. program)
Progresszivitási szint
Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)II.III.
Összes orvos
Közülük az osztály vezetője: Rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi
rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén)0,75 (0,6)1 (0,75)
csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel és/vagy fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat
szakorvosa
Fentiek közül:0,2 (0,2)0,3 (0,15)
1. Rehabilitációs szakorvos
2. Csecsemő- és gyermekgyógyász0,4 (0,3)0,5 (0,4)
3. További orvos0,15 (0,1)0,2 (0,2)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Ortopéd műszerészELEL
Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta,0,30,4
foglalkozásterapeuta)
Pszichológus0,30,3
LogopédusEL0,3
PedagógusEL0,3
Egyéb terapeuta (egészségtanXX
tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigiénikus
/szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/diabetológiai
szakápoló)
Terapeuta összesen (a fenti öt sorban felsoroltak összesen) a 3.1,21,5
mellékletben meghatározottakon felül
Építészeti feltételek
Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmasXX
legalább 30%-ban)*
TornateremELX
Gyermekjátszó és gyermekbarát környezetXX
Központi sportterápiás egységELEL
FizioterápiaELX
Ortopéd műhely 1-13. és 18. programnálEKEK
(Központi) ergoterápiaELX
KötözőELX
Gipszelő 1-13. és 18. programnálELEL
Kerekesszék használat gyakorlására alkalmas térXX
Tárgyi feltételek:
Ágy/speciális ágy/antidecubitor ágy/antidecubitor matracELX
Hidroterápiás medence /multifunkciós kádELEL
Járókorlát, gyakorló lépcső 1-13. és 18. programnálXX
Fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia)XX
Tornaszerek, játékokXX
Műtőegység (steril)EKEL
Állításra alkalmas gép 1-13. és 18. programnálELX
Mozgatásra/végtagok tornáztatására alkalmas gép 1-13. és 18.XX
programnál
Intermittáló katéterezés eszközeiXX
Váladékszívás (központi vagy elektromos) eszközeiXX
Szondatáplálás, PEG-en táplálás eszközeiXX
Oxygen pótlására alkalmas készülék 17-es programnálXX
Pulzoxyméter 17-es programnálXX
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó 17-es programnálXX
Vérgáz analizátor 17-es programnálEKEK
Tréningkerékpár 17-es programnálXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Ortopédműszerész/műhely 1-13. és 18. programnálEKEK
Légzésfunkciós készülék 17-es programnálXX
Pletysmográf 17-es programnálEKEL
Bronhoscopiás vizsgáló 17-es programnálEKEK
Ergospirometriás készülék 17-es programnálXX
Holter-EKG 17-es programnálELEL
Holter-ABPM 17-es programnálELX
Intenzív terápia 17-es programnálEKEK
Mikrobiológiai laboratórium 17-es programnálELEL
Echokardiográfia 17-es programnálEKEK
További szakmai feltételek
Gyermekneurológus, ha neurológiai rehabilitációt végeznekELEL
Gyermektüdőgyógyász, ha 17-es programot végeznekELX
Gyógyászati segédeszközök adaptálásaXX
Az egyes programok protokolljában rögzítettek szerint kötelezőXX
A szülő (anya vagy más közeli hozzátartozó) elhelyezése kötelezőXX
minimálisan nappalra, ha a szülő kéri, akkor éjjelre is a gyermekével
azonos kórteremben

* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni"

25. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA" megjelölésű fejezet "Kardiológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

Kardiológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei
18-as program: kardiológiai betegségek miatt szükséges rehabilitációProgresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)
Összes orvos
Közülük az osztály vezetője: orvosi rehabilitáció kardiológia területén0,6 (0,4)1,0 (0,75)
szakorvosa vagy rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával
A fentiek közül
1. Rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve0,23 (0,15)0,3 (0,2)
2. További kardiológus szakorvos0,23 (0,15)0,5 (0,4)
3. Orvos0,14 (0,1)0,2 (0,15)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusXX
Foglalkozás terapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/életmódELX
tanácsadó-egészségnevelő
Egyéb terapeuta (egészségtanELX
tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigiénikus/
szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/diabetológiai
szakápoló)
Terapeuta összesen (a fenti három sorban felsoroltak összesen) a 3.0,40,5
mellékletben meghatározottakon felül
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +
EKG-készülék (12-csatornás)XX
Terheléses EKG-rendszerELEL
Spiroergometriás mérőhelyEKEL
ABPM-vérnyomásmonitorEKEL
Légzésfunkciómérő eszközökELEL
VérgázanalizátorELEL
DefibrillátorXX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
EchocardiographiaELEL
Holter-EKGELEL
Kardiológiai (Echo)ELEL
CoronarographiaEKEK
Nukleáris medicinaEKEK
Kémiai laboratóriumELEL
RadiológiaELEL
Fizioterápia: tornateremELEL
Edző járópadELEL
Edző tréningkerékpárELEL
Elektroterápia, ultrahangkezelésELEL
Hidroterápia/balneoterápiaEKEK
UszodaEKEK
Oktatótermek és eszközökELEL
Koronária őrző/Intenzív osztály/Szubintenzív részlegEKEK

26. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICINA" megjelölésű fejezet "Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei
Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció: 17.
program
Progresszivitási szint
II.III.
Személyi feltételek: (FTE)
Összes orvos 15 ágyanként (további 15 ágyanként)0,6 (0,4)1,0 (0,75)
Közülük az osztály vezetője: tüdőgyógyász szakorvosi
alapképzettséggel (legalább 10 éves tüdőgyógyászati szakvizsgával)
rendelkező rehabilitációs szakorvos (orvosi rehabilitáció pulmonológia
vagy mozgásszervi rehabilitáció területén)
Fentiek közül0,23 (0,2)0,3 (0,2)
1. rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve
2. további tüdőgyógyász szakorvos0,23 (0,1)0,5 (0,4)
3. orvos0,1 (0,1)0,2 (0,15)
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerintXX
(ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológusEL0,15
Egyéb terapeuta (egészségtanXX
tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigiénikus
/szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/diabetológiai
szakápoló)
Terapeuta összesen (a fenti két sorban felsoroltak összesen) a 3.0,40,5
mellékletben meghatározottakon felül
Építészeti feltételek
TornateremELX
Fizioterápiás kezelőELX
Fizioterápiás helyiségELX
Oktatótermek és eszközökELX
Tárgyi feltételek:
PulzoxyméterXX
Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztóXX
Oxygen pótlásra alkalmas eszközXX
Antidecubitor matracXX
Vérgáz analizátorEKEK
KötözőkocsiXX
Standard kerekesszékXX
EKG készülék (12 csatornás)XX
JárókeretXX
Tréning kerékpárELX
Tréning járópadELEL
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Légzésfunkciós készülékXX
PletysmográfEKEL
Bronhoscopiás vizsgálóEKEK
Ergospirometriás készülékELX
Holter-EKGELEL
Holter-ABPMELEL
Intenzív terápiaEKEK
Mikrobiológiai laboratóriumEKEK
EchokardiográfiaEKEK

27. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA" megjelölésű fejezet "Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció minimumfeltételei" megjelölésű táblázat

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekesszékkel is használható legalább 50%-
ban)
X

sora helyébe a következő sor lép:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekesszékkel is használható legalább 50%-
ban)*
X

28. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA" megjelölésű fejezet a "Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni"

29. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA" megjelölésű fejezet "Gerincvelősérültek és tetrapleg betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei (15. program)" megjelölésű táblázat

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas)
XX

sora helyébe a következő sor lép:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas)*
XX

30. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA" megjelölésű fejezet a "Gerincvelősérültek és tetrapleg betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei (15. program)" megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni"

31. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICINA" megjelölésű fejezet "Gyermekkorú súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint tetrapleg betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei (8-1., 9-1., és 14-15. program)" megjelölésű táblázat

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő
elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel / ággyal
XXX

sora helyébe a következő sor lép:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő
elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel / ággyal*
XXX

32. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICINA" megjelölésű fejezet a "Gyermekkorú súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint tetrapleg betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei (8-1., 9-1., és 14-15. program)" megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni"

33. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICINA" megjelölésű fejezet "Súlyos agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimum feltételei (14. program)" megjelölésű táblázat

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas legalább 50%)
XX

sora helyébe a következő sor lép:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes
használatra alkalmas legalább 50%)*
XX

34. Az R2. 2. melléklet "REHABILITÁCIÓS MEDICINA" megjelölésű fejezet a "Súlyos agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimum feltételei (14. program)" megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

"* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni"

35. Az R2. 2. melléklete a "REHABILITÁCIÓS MEDICINA" megjelölésű fejezetet követően a következő fejezettel egészül ki:

REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS

Rend- és honvédelmi dolgozók ellátása

Szakmakód: 6401

Fogvatartottak ellátása 6402

Rend- és honvédelmi alapellátás és a fogvatartottak ellátásának minimumfeltételei
64016402
Rendőrségi
fogda
BV Intézet
Személyi feltételek:
Háziorvos szakorvos, foglalkozás-orvostan,111
(üzemorvostan) szakorvos,
honvédorvostan/katasztrófa-orvostan
szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt
szakképesítések egyikének megszerzését az
állományba vételtől számítva öt éven belül
vállaló orvos
Ápoló (OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti111
közösségi szakápoló/diplomás
ápoló/foglalkozás-egészségügyi
szakápoló/üzemi ápoló/általános
asszisztens/szakasszisztens)
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei
+ (kivéve a rendőrségi fogda)
Helyiség
Közforgalmú helyről könnyenX
megközelíthetőnek kell lennie
Felszerelések
Vizsgáló lámpaXXX
Bútorzat (egészségügyi)X
Előkészítő/kezelő/kötöző kocsiXX
Műszermosogató medenceXX
Hűtőszekrény + min-max hőmérőXX
(egészségügyi anyagoknak)
Számítógép nyomtatóval és internetXX
hozzáféréssel
SzoftverXX
Telefon / mobiltelefonXX
Sterilizálás lehetőségeX
Eszközök
Automata defibrillátorXXX
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérőXXX
mandzsettasor (normál, extra)
EKG (hordozható)XX
Oszcillométer vagy dopplerX
VércukormérőXX
FonendoscopXXX
ReflexkalapácsXXX
Pupillavizsgáló lámpaXXX
HőmérőXXX
OllókXX
Sebészeti csipeszekXX
Gyomormosó szettXX
Beöntő készletXX
VesetálXXX
Vizeletvizsgálati gyorstesztXX
Vizeletgyűjtő edényXX
SzemélymérlegXXX
MérőszalagXXX
MagasságmérőXXX
NyelvlapocokXXX
BőrfertőtlenítőkXXX
Egyszerhasználatos fecskendők különbözőXX
méretben
Egyszerhasználatos injekciós tűk különbözőXX
méretben
Egyszerhasználatos perkután véna kanülök,XX
szárnyastűk
Egyszerhasználatos vizelet katéterek különbözőXX
méretben
Különböző méretű steril és nem steril kötszerekXXX
Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjakXXX
Zárt vérvételi rendszerXXX
További speciális tárgyi feltételek:
SpirométerX
Szűrő audiométerX
Orrtükör (felnőtt)XX
Fültölcsér sorozat vagy otoscopXX
Desmares-kanálXX
Kötelező nyomtatványokXXX
Színlátást vizsgáló könyvXX
Látásélesség vizsgáló táblaXX
Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi
ellátáshoz szükségesek (sürgősségi táska
felszerelése)
Orvosi táska készenléti kötelező tartalommalXX
Orvosi táska sürgősségi kötelező tartalommalXX

36. Az R2. 2. melléklet "SEBÉSZET" megjelölésű fejezet "Érsebészet személyi minimumfeltételei" megjelölésű táblázat

1 Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +15 ágy15 ágy

sora helyébe a következő sor lép:

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +10 ágy15 ágy

37. Az R2. 2. melléklet "SEBÉSZET" megjelölésű fejezete a "Transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból minimumfeltételei" megjelölésű táblázatot követően a következő címmel és táblázattal egészül ki:

"A szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei gyermekek és felnőttek esetében megegyeznek.

Szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei
Minimum ágyszám: 5
Személyi feltételek:
Szívsebész szakorvos (legalább 10 szívtranszplantációban való részvétel)3
Aneszteziológus szakorvos (szívsebészetben jártas)2
Aneszteziológus szakasszisztens1
Radiológus és/vagy kardiológus szakorvos (hemodinamikai gyakorlattal)1
Kardiológus szakorvos1
Patológus szakorvosEL
Intenzív betegellátó, szakápolók3
Diplomás ápoló2
Ápolási asszisztens1
GyógytornászEL
DietetikusEL
Gyermek intenzív terápiás szakápolóEL
Tárgyi feltételek: a szívsebészeti műtő minimumfeltételei +
Intenzív osztályon belül izolációs szoba (csak transzplantációs beteg ellátására)X
Betegellenőrző monitorX
RespirátorX
DefibrillátorX
BemosakodóX
Szoba-WCX
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Általános orvosi laboratóriumEL
Vírus laboratóriumEK
Gyógyszerszint meghatározásEL
EchokardiográfiaEL
RadiológiaEL
PatológiaEL
Hemodinamikai laboratóriumEL
Mikrobiológiai laboratóriumEK
Infektológus szakorvosEL
PszichológusEL
Szükséges szakorvosi konzíliumEL
Kardiológus team a recipiensek szűréséhezEL

"

38. Az R2. 2. melléklet "ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS" megjelölésű fejezet "Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában az "A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben az ITO I. szintre meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)" szövegrész helyébe az "A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben az intermedier care-re meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)" szöveg lép.

39. Az R2. 2. melléklet "BELGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Geriátriai osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában a "Változtatható magasságú vizsgáló ágy" szövegrész helyébe a "Változtatható fejtámla magasságú vizsgáló ágy" szöveg lép.

40. Az R2. 2. melléklet "BELGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Geriátriai osztály minimumfeltételei" táblázatában a "Változtatható magasságú ágy" szövegrész helyébe a "Változtatható fejtámla magasságú ágy" szöveg lép.

41. Az R2. 2. melléklet "BELGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Geriátriai osztály minimumfeltételei" táblázatában a "Vibrációs- pneumatikus antidecubitus matrac" szövegrész helyébe az "Antidecubitus matrac" szöveg lép.

42. Az R2. 2. melléklet "DIETETIKA" megjelölésű fejezet "Dietetika minimumfeltételei" megjelölésű táblázat, "Egyéni diétás oktatás minimumfeltételei" táblázat és "Csoportos diétás oktatás minimumfeltételei" táblázat "Okleveles dietetikus" megjelölésű sorában a "min. 3 év szakmai gyakorlat" szövegrész helyébe a "minimum 2 év szakmai gyakorlat" szöveg lép.

43. Az R2. 2. melléklet "FIZIOTERÁPIA" megjelölésű fejezet

a) "Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Okleveles gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta" megjelölésű sorában a "3 év szakmai gyakorlat" szövegrészek helyébe a "2 év szakmai gyakorlat" szöveg és

b) "Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Fizioterápiás (fizikoterápiás) asszisztensi tevékenység esetén - fizioterápiás szakasszisztens/fizikoterápiás asszisztens" megjelölésű sorában a "3 év szakmai gyakorlat" szövegrész helyébe a "2 év szakmai gyakorlat" szöveg

lép.

44. Az R2. 2. melléklet "FIZIOTERÁPIA" megjelölésű fejezet "Balneoterápia minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában a "Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens) és/vagy Gyógymasszőr" szövegrész helyébe a "Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens) és/vagy gyógymasszőr/fürdősmasszőr" szöveg lép.

45. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "A "kúraszerű" kemoterápia minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában a "II.a-II.b-III." szövegrész helyébe a "II.a-II.b-III.a-III.b" szöveg lép.

46. Az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Onkológiai járóbetegszakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei" című rész 2. pontjában az "Az onkológiai járóbetegszakrendelés és szakambulancia" szövegrész helyébe az "Az onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia" szöveg lép.

47. Az R2. 2. melléklet "KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK" megjelölésű fejezet "Hagyományos kínai orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában a "Szakorvos, csak orvos által végezhető, homeopata szakképesítés" szövegrész helyébe a "Szakorvos, akupunktőr végzettség" szöveg lép.

48. Az R2. 2. melléklet "NUKLEÁRIS MEDICINA" megjelölésű fejezet "Radioizotóp terápia minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában a "Radioaktív hullakamra" szövegrész helyébe a "Radioaktív hulladéktároló" szöveg lép.

49. Az R2. 2. melléklet "REUMATOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Radiosynoviorthesis szakambulancia minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában az "Izotóp synovectomiából elméleti és gyakorlati vizsgát tett nukleáris medicina szakorvosa, aki egyúttal reumatológus szakorvos is" szövegrész helyébe a "Nukleáris medicina szakorvos és reumatológus szakorvos" szöveg lép.

50. Az R2. 2. melléklet "SZÖVET- ÉS SEJTBANKI TEVÉKENYSÉG" megjelölésű fejezet "Sejtbanki tevékenység Szakmakód: 6002" megjelölésű rész "a) Hemopoetikus őssejtbank" megjelölésű táblázatában az "1/sejtszeparátor" szövegrészek helyébe az "1/kezelőágy" szöveg lép.

51. Az R2. 2. melléklet "SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT" fejezet "Nőgyógyászat progresszivitási szintjei:" című részében az "I. szint: Egynapos sebészet" szövegrész helyébe az "I. szint: Elektív, rutin beavatkozások végzésére alkalmas ellátók, onkológiai ellátás I. szinten nem végezhető" szöveg lép.

52. Az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Progresszivitási szintek" cím "II. szint" című részében az

a) "Az osztályokon minimálisan 4 orvos van, akik közül legalább kettőnek van tüdőgyógyász szakképesítése." szövegrész helyébe az "Az osztályokon minimálisan 4 orvos van, akik közül legalább háromnak van tüdőgyógyász szakképesítése." szöveg,

b) "A diagnosztikus bronchológiai tevékenységek éves minimális száma: 500 (összességében). A biopsziák, mintavételek minimális száma összesen: 100." szövegrész helyébe az "A diagnosztikus bronchológiai tevékenységek éves minimális száma: 250 (összességében). A biopsziák, mintavételek minimális száma összesen: 50." szöveg

lép.

53. Az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Progresszivitási szintek" cím "III. szint" című részében az "A III-as szinten elvárás az alvási apnoe szindróma kivizsgálásának meghonosítása (poliszomnográfia, poligráfia vagy apnoe link - minimálisan 100 esetszámmal), az alvásmedicina." szövegrész helyébe az "A III-as szinten elvárás az alvásdiagnosztika (éves minimális 100 esetszámmal) a III-as szintű fekvőbetegosztályokhoz integrált járóbeteg szakrendeléseken. A pulmonológia területén kétszintű járóbeteg alvásdiagnosztikai tevékenység valósul meg. Az alapszint (I. szakrendelés), ami elvárás a fekvőbeteg-ellátás III. szintjén, szűrési feladatoknak tesz eleget. Itt nem lehet titrálni a terápiát, nem lehet CPAP, BiPAP eszközt felírni. Az emelt szintű alvásmedicina (II) jogosít fel a terápia beállítására és CPAP, BiPAP készülékek felírására (a minimum feltételeket külön táblázat részletezi). A tüdőgyógyászat -alvásmedicina járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételeit lásd az alvásmedicina 0905 szakmakód alatt." szöveg lép.

54. Az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában a "Személyi feltételek: 30 ágyra" szövegrész helyébe a "Személyi feltételek:" szöveg lép.

55. Az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában az "Alvásdiagnosztika (poliszomnográfia, poligráfia vagy apnoe link)" szövegrész helyébe az "Alvásmedicina szakrendelés/szakambulancia" szöveg lép.

56. Az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Légzési szakmaspecifikus őrző (non-invaziv unit) minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Orvos szám", "Ultrahangos nagyteljesítményű gyógyszerinhalator", "Mellkas szívó készülék", "Motoros fecskendő (perfusor)" és "Infusiós pumpa (infusor)" megjelölésű sorában a "3 ágyanként 1" szövegrész helyébe a "4 ágyanként 1" szöveg lép.

57. Az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Légzési szakmaspecifikus őrző (non-invaziv unit) minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában a "Váladékleszívó, fali" szövegrész helyébe a "Váladékleszívó" szöveg lép.

58. Az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "A bronchoscopia minimumfeltételei" című rész "Beavatkozási számok egy évre" megjelölésű táblázatában a "100" szövegrész helyébe az "50" szöveg lép.

59. Az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "A bronchoscopia minimumfeltételei" című rész "Aneszteziológiai tevékenységek:" megjelölésű táblázat "Aneszteziológus szakorvos" megjelölésű sorában az "1" szövegrész helyébe az "EL" szöveg lép.

60. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet "KLINIKAI ONKOLÓGIA" megjelölésű fejezet "Klinikai onkológiai osztály minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában az

Endoszkópiák (az ellátott daganatlokalizációk szerinti
speciális laboratóriumokban)
ELELX

sor.

61. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet "TÜDŐGYÓGYÁSZAT" megjelölésű fejezet "Légzési szakmaspecifikus őrző (non-invaziv unit) minimumfeltételei" megjelölésű táblázatában a

Magas tudásszintű lélegeztető gép1

sor.

3. melléklet a 27/2012. (IX. 18.) E MMI rendelethez

1. Az R2. 3. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a mozgásszervi
rehabilitációra (2201), a belgyógyászati rehabilitációra (2202), a
gasztroenterológiai rehabilitációra (2203), a nőgyógyászati rehabilitációra
(2204), a kardiológiai rehabilitációra (4003), és a pszichiátriai rehabilitációra
(1804) vonatkozóan
ÁGYSZÁM35-3031-4041-5051-6061-7071-8081-9091-100
I. ápolói kategória222234555
II. ápolói kategória255679111113
III. ápolói kategória3567881011
Összes direkt
ápolói létszám
1012141721242629

2. Az R2. 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a
tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációra (1903), a neurológiai rehabilitációra
(0903), a gyermek rehabilitációra (2205), a gyermek- és ifjúságpszichiátriai
rehabilitációra (2301) vonatkozóan
ÁGYSZÁM35-3031-4041-5051-6061-7071-8081-9091-100
I. ápolói kategória222234455
II. ápolói kategória27891011121315
III. ápolói kategória4566781011
Összes direkt
ápolói létszám
1315171922242831

3. Az R2. 3. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés

lép:

"14. Ápolói minimumfeltételek INTERMEDIER CARE-re vonatkozóan"

4. Az R2. 3. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. Ápolói minimumfeltételek a szakma-specifikus őrzőre vonatkozóan a kardiológiára (4000), a stroke ellátásra (0901), a tüdőgyógyászatra (1900)"

5. Az R2. 3. melléklet 25. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

25. Ápolói minimumfeltételek az őssejt transzplantációra (0112) vonatkozóan
Allogén átültetésAutológ átültetés
Szakápoló22 fő/ágy1,5 fő/ágy

6. Az R2. 3. melléklet "Gyógytornász személyi minimumfeltételek" című részében a "Fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens létszám - fekvőbeteg intézeti ellátásban 100%-os ágykihasználtságra" megjelölésű táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens létszám - fekvőbeteg intézeti ellátásban
100%-os ágykihasználtságra
1400 Reumatológia30 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
2201 Mozgásszervi rehabilitáció40 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és
szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja
60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek,
politraumatizáltak és égésbetegek
rehabilitációja gyermekkorban
60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens
Mozgásszervi rehabilitáció Nappali KH50 férőhelyenként/1 fizio/fizikoterápiás
(szak)asszisztens

7. Az R2. 3. melléklet "Gyógytornász személyi minimumfeltételek" című részében a "Gyógymasszőr létszám - fekvőbeteg intézeti ellátásban 100%-os ágykihasználtságra" megjelölésű táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyógymasszőr létszám - fekvőbeteg intézeti ellátásban
100%-os ágykihasználtságra
1400 Reumatológia30 ágy/1 gyógymasszőr
2201 Mozgásszervi rehabilitáció (3, 4, 5, 830 ágy/1 gyógymasszőr
rehabilitációs programok esetén)
2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja60 ágy/1 gyógymasszőr
2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja60 ágy/1 gyógymasszőr
2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és60 ágy/1 gyógymasszőr
szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja
2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek,60 ágy/1 gyógymasszőr
politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja
gyermekkorban
Mozgásszervi rehabilitáció Nappali KH (3, 4, 5, 8
rehabilitációs programok esetén)
50 férőhelyenként/1 gyógymasszőr
Ápolási Osztály60 ágy/1 gyógymasszőr
Ápolási Intézet60 ágy/1 gyógymasszőr
0106 Geriátria60 ágy/1 gyógymasszőr

8. Az R2. 3. melléklet "Dietetika személyi minimumfeltételek" cím "Dietetikus létszám a járóbeteg szakellátásban" alcímében a

"Jelentős a szerepe a dietetikának és a táplálkozásnak:

- a diabetológia,

- a belgyógyásztat,

- az obezitológia,

- a nefrológia,

- a lipidológia,

- a hipertonológia,

- a kardiológia,

- a pulmonológia,

- az onkológia,

- az allergológia,

- a gyermekgyógyászat,

- a szülészet-nőgyógyászat szakmában."

szövegrész helyébe a

"Jelentős a szerepe a dietetikának és a táplálkozásnak:

- a diabetológia,

- a belgyógyászat,

- az anyagcsere, endokrinológia,

- a gasztroenterológia,

- a nefrológia,

- a kardiológia,

- a pulmonológia,

- az onkológia,

- az allergológia,

- a gyermekgyógyászat,

- a szülészet-nőgyógyászat,

- a sebészet szakmában."

szöveg lép.

9. Az R2. 3. melléklet "Gyógytornász személyi minimumfeltételek" cím "Gyógytornász létszám - fekvőbeteg-szakellátásban 100%-os ágykihasználtságra" megjelölésű táblázat

a) "2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja" megjelölésű sorában az "5 ágy/1 gyógytornász" szövegrész helyébe a "6 ágy/1 gyógytornász" szöveg,

b) "2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja" megjelölésű sorában az "5 ágy/1 gyógytornász" szövegrész helyébe a "6 ágy/1 gyógytornász" szöveg,

c) "2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja" megjelölésű sorában az "5 ágy/1 gyógytornász" szövegrész helyébe a "6 ágy/1 gyógytornász" szöveg,

d) "2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja a gyermekkorban" megjelölésű sorában az "5 ágy/1 gyógytornász" szövegrész helyébe a "6 ágy/1 gyógytornász" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék