361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)-e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 23. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (3) bekezdés g) pontja szerinti célra a (2) bekezdés szerinti formában az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásként személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése jogcímen nyújtható támogatás."

2. § A Kr. a 25. §-át követően a következő alcímmel és 25/A. §-sal egészül ki:

"A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok

25/A. § (1) A közúti személyszállítási közszolgáltatáshoz állami támogatás akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. § (1) és (3) bekezdésében foglaltaknak.

(2) A szolgáltató kiválasztásának és ellentételezésének összhangban kell állnia az Sztv. 17. és 18., valamint 20. és 21. alcímében foglaltakkal."

3. § A Kr. a következő 37. §-sal egészül ki:

"37. § Ez a rendelet

a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet,

b) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

c) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 21. és 23. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet,

b) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

c) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 21. és 23. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök