414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az 1. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1-8., 34. és 36. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. és 23. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1-13., 15., 17-35., pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)-c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)-c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 23. § (4) bekezdésében a "kistérségben" szövegrészek helyébe a "járásban" szöveg lép.

2. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője gyakorolja az alábbi esetekben:

a) az 1. számú melléklet szerinti tevékenységek; továbbá

b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint

c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben

ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve

cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az 1. számú melléklet szerinti tevékenységeknél."

3. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet."

(2) Az R2. 10. § (4) bekezdésében az "a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában" szövegrész helyébe az "a 8. § (1) bekezdés a)-b) pontjában" szöveg lép.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 53. § (5) bekezdésében a "kistérségben" szövegrészek helyébe a "járásban" szöveg lép.

5. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a Kertv. 6/A. §-a és 6/G. § c) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a vásár, a piac, a helyi piac, valamint a bevásárlóközpont helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki."

(2) Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vásár vagy a piac üzemeltetését a vásár vagy piac helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője engedélyezi."

(3) Az R3. 4/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell bejelentenie."

(4) Az R3. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jegyző az engedély megadásáról, az engedély (4) bekezdés szerinti visszavonásáról, illetve a tevékenység folytatásának megtiltásáról szóló határozatát a fenntartóval, a (3) bekezdésben megjelölt hatóságokkal, valamint a rendőrkapitánysággal közli. A jegyző a helyi termelői piac nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartás adatainak 4. § (7) bekezdése vagy 4/B. § (6) bekezdése szerint bejelentett változásáról értesíti a (3) bekezdésben megjelölt hatóságokat, valamint a rendőrkapitányságot. A (4) bekezdés alapján hozott, az engedély visszavonásáról, illetve a tevékenység folytatásának megtiltásáról szóló határozatot egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal is közölni kell."

6. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: szakigazgatási szerv):]

"2. az építésügyi és örökségvédelmi hivatal az állami főépítészi feladatok, az építésfelügyeleti hatósági feladatok, az egyes jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági feladatok, és a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatok ellátására,"

(2) Az R4. 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A kormányablakban - a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott kérelmek és az eljáráshoz kapcsolódó egyéb beadványok, nyilatkozatok és igazolások előterjeszthetők. A kormányablak ezen ügyekben az ügyfelek számára az ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetőséget és informatikai segítséget nyújt."

(3) Az R4. 2. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

"4.

4.1. A kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési, tudomásulvételi kérelmet és az ezekhez az eljárásokhoz kapcsolódó egyéb kérelmet, nyilatkozatot, igazolást papír alapon vagy elektronikus adathordozón átveszi. Az iratról elektronikus másolatot készít, azt továbbítja és feltölti az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe.

4.2. A kormányablak iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetőséget biztosít az ügyfél azonosítását követően az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmező ügyféli jogállással rendelkezik és amely iratra iratbetekintési joga van."

7. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Pest Megyei Kormányhivatal járási népegészségügyi intézeteinek vezetői tekintetében a Fővárosi Kormányhivatalban működő népegészségügyi szakigazgatási szerv vezetője gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/F. §-a szerinti jogosultságokat azzal, hogy a kormánymegbízott jogait a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott gyakorolja."

(2) Az R5. 27. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét a számára e rendeletben meghatározott, 2013. január 1-jét megelőzően Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni."

8. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdésében a "kistérségben" szövegrész helyébe a "járásban" szöveg, a 4. § (10) bekezdésében a "kistérségben" szövegrészek helyébe a "járásban" szöveg lép.

9. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az FIt. 57/B. § (3) bekezdés 3. alpont g) pontjában meghatározott adatok:]

"c) a járás (fővárosi kerület) megnevezése,"

10. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kirendeltség]

"l) kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,"

11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"h) fejezetet irányító szerv vezetője: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető;"

(2) Az R6. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenység ellátásába részben vagy egészben külső szolgáltatót vonnak be, a külső szolgáltató minősített adat megismerésére csak abban az esetben jogosult, ha a külső szolgáltató megfelel a jogszabályokban meghatározott minősített adat védelmére vonatkozó előírásoknak."

(3) Az R6. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Áht. 62. §-ában meghatározott szakmai egyeztető fórum illetékes témacsoportja minden év október 31-ig egyeztető ülést tart a kormányzati ellenőrzés koordinációja érdekében."

(4) Az R6. 32. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jóváhagyást követően a költségvetési szerv vezetője a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére minden év november 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző részére minden év november 30-ig.

(4) Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá."

(5) Az R6. 33. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vizsgálatvezető által készített és a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott ellenőrzési program tartalmazza:]

"f) az ellenőrzés tervezett időtartamát, a jelentés elkészítésének határidejét;"

(6) Az R6. 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig."

(7) Az R6. 51. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Áht. 62. § bekezdésében meghatározott feladatkörében az államháztartásért felelős miniszter]

"e) ellátja a szakmai egyeztető fórum elnöki tisztségét, ügyrendjének, témacsoportjainak megalkotásával kapcsolatos feladatokat, illetve azok működtetését;"

(8) Az R6. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az államháztartásért felelős miniszter az államháztartási belső kontrollrendszer helyzetéről és működéséről a tárgyévet követő évben július 31-ig éves jelentést terjeszt elő a Kormány részére, melyet előzetesen a szakmai egyeztető fórum érintett témacsoportjai megtárgyalnak."

(9) Az R6. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"53. § A helyi önkormányzati, illetve települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelő szervezetek esetében a 11. § (2) bekezdésében, a 15. § (3)-(5) bekezdésében, a 21. § (5) bekezdésében, a 22. § (4) bekezdésében, a 23. §-ban, a 32. § (1) és (2), (5) és (6) bekezdésében, valamint a 49. § (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni."

(10) Az R6. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"54. § A központi költségvetésben fejezetet alkotó, de a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe nem tartozó szervek vonatkozásában a 23. § (1)-(4) bekezdésében, a 32. § (5) bekezdésében, valamint a 49. § (4) bekezdésében, az 51. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni. E fejezetet irányító szervek vezetői a tárgyévet követő év április 15-ig tájékoztatják az államháztartásért felelős minisztert a 48. § a) pont ab) alpontjában és b) pont ba) alpontjában foglaltakról."

12. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. § A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"2. § (1) Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási hivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv):

a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására,

b) a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására,

c) a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az építésfelügyeleti hatósági, az egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági, és a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatok ellátására,

d) a járási hivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állat-egészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására,

e) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására,

f) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására,

g) a járási nép-egészségügyi intézet a nép-egészségügyi feladatok ellátására."

13. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 7:C mezőjében és a 2. melléklet 1. táblázat 8:B mezőjében a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-11. §-a, 13. §-a, 15. § c)-i) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) Hatályát veszti

a) a területfejlesztés pénzeszközeinek felhasználását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet,

b) a legkedvezőtlenebb helyzetű megyék - Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg - felzárkóztatására szolgáló keretek felhasználásáról szóló 47/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet,

c) a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése,

d) a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés u) pontjában az "és kistérségi", valamint a "külön jogszabály alapján" szövegrész,

e) az R1. 26/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "többcélú kistérségi társulások" szövegrész, és a 26/A. § (2) bekezdés a) pontjában az "a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása" szövegrész,

f) az R2. 8. § (1) bekezdés c) pontja és a 11. § (4)-(6) bekezdése,

g) az R3.

ga) 4. § (4) bekezdés nyitó mondatában, a 4. § (6) bekezdésében, a 4. § (7) bekezdésében a 4/A. § (2) bekezdésében, a 4/A. § (3) bekezdés nyitó mondatában, a 4/A. § (4) bekezdésében, a 4/A. § (5) bekezdésében és a 4/A. § (6) bekezdésében a "kistérségi" szövegrész,

gb) 4/B. § (4) bekezdésében, a 4/B. § (5) bekezdés nyitó mondatában, 4/C. § (4) bekezdésében a "települési" szövegrész,

gc) a 8. § (1) bekezdésében és a 9. § (4) bekezdésében a "települési és a kistérségi" szövegrész,

h) az R6. 2. § nh) alpontja,

i) a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdés c) pontjában az "a többcélú kistérségi társulás", és 118. § (1) bekezdés b) pontjában az "- ideértve a többcélú kistérségi társulást is -" szövegrész,

j) az R7. 11. § (4) bekezdés utolsó mondata.

(2) Hatályukat vesztik az R3.

a) 4. § (5) bekezdésében a "kistérségi" szövegrészek,

b) 4/B. § (3) bekezdésében, a 4/B. § (6) bekezdésében, és a 4/C. § (1) bekezdésében a "települési" szövegrészek,

c) 9. § (3) bekezdésében a "települési és a kistérségi" szövegrészek, a 9. § (5) bekezdésében a "kistérségi jegyző és a települési" szövegrészek.

16. § Nem lép hatályba az R7. 5. § e) pontja, a 8. §-t megelőző cím, a 8. §-a és a 13. § (3) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék