169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)[1] A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist a közfoglalkoztatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti.

(2)[2] A települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző), a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) adatrögzítéssel teljesített adatszolgáltatása a miniszter által e célból kialakított és a központi szerverén működtetett webes kezelőfelületen történő adatrögzítéssel, vagy a miniszter által meghatározott formátumú és adattartalmú interfész kapcsolaton keresztül (a továbbiakban együtt: adatbázis-alkalmazás) zajló elektronikus adatátadással valósul meg.

(3)[3] A miniszter az Adatbázis üzemeltetése során biztosítja, hogy jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett adatokhoz ne férjenek hozzá, és a központi szerverén folyamatosan naplózza az Adatbázissal kapcsolatos nyilvántartási eseményeket, olyan módon, hogy azok visszakereshetőek legyenek.

(4) Az adatkezelő, az adatokat szolgáltató és az Flt. szerint betekintési jogosultsággal rendelkező szerv Adatbázissal kapcsolatos egyes szakmai feladatai irányítását a szakmai irányító szerv látja el.

2. A járási hivatal Adatbázissal kapcsolatos, valamint az Adatbázis felhasználásával ellátott feladatai[4]

2. § (1)[5] A járási hivatal által szolgáltatott adatok Adatbázisban való rögzítését - a járási hivatalhoz rendelt felhasználói azonosító alkalmazásával - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/A. § (1) bekezdése szerint illetékes járási hivatal végzi. A járási hivatal a szolgáltatott adatokat, a döntés jogerőre emelkedésének időpontját kivéve, legkésőbb az ellátással összefüggő döntés meghozatalát követő öt munkanapon belül rögzíti. A jogerőre emelkedés időpontját legkésőbb a jogerőre emelkedésről való tudomásszerzést követő munkanapon kell rögzíteni.

(2)[6] A járási hivatal vezetője, valamint a 8. § (3) bekezdésében meghatározott személy felelős az Adatbázisban rögzített, az Flt. 57/B. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti adatok hitelességéért.

3. § (1)[7] A járási hivatal a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem esetében elektronikus adategyeztetés keretében ellenőrzi, hogy a kérelmet benyújtó személy más járási hivatal adatszolgáltatása alapján az Adatbázisban szerepel-e. Az ellátás megállapítását megelőzően elvégzett adategyeztetés során keresőfeltételként csak a kérelmet benyújtó személy neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme és Társadalombiztosítási Azonosító Jele használható fel.

(2)[8] Ha a járási hivatal vezetője az (1) bekezdés szerinti előzetes adategyeztetés során azt állapítja meg, hogy a kérelmet benyújtó személy tekintetében más járási hivatalnál már folyik eljárás, vagy a kérelmet benyújtó személy ellátásra való jogosultságát megállapították, az adatok további egyeztetése céljából megkeresi az eljárást lefolytató, illetve az ellátást megállapító járási hivatalt.

(3)[9] A (2) bekezdés szerinti megkeresés elvégzéséhez szükséges, a folyamatban lévő eljárást lefolytató, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot megállapító hatóság megnevezésére vonatkozó adathoz történő hozzáférést a miniszter - a járási hivatal illetékességétől függetlenül - valamennyi előzetes adategyeztetést kezdeményező járási hivatal számára biztosítja.

3. A kormányhivatal Adatbázissal kapcsolatos, valamint az Adatbázis felhasználásával ellátott feladatai[10]

4. §[11] A kormányhivatal által szolgáltatott adatok az Flt. 57/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint vezetett nyilvántartásában (a továbbiakban: munkaügyi nyilvántartás) történő rögzítéssel egyidejűleg hozzáférhetővé válnak az arra jogosult felhasználók részére.

5. § (1)[12] A jegyző által szolgáltatott adatok rögzítéséről az adatbázis-alkalmazáson keresztül az a kormányhivatal kap elektronikus értesítést, amelynek illetékességi területéhez - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti, a jegyző által használt felhasználói azonosítóhoz tartozó település tartozik.

(1a)[13] A járási hivatal által szolgáltatott adatok rögzítéséről az adatbázis-alkalmazáson keresztül az a kormányhivatal kap elektronikus értesítést, amelynek illetékességi területéhez - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a járási hivatal tartozik.

(2)[14] Ha a jegyző olyan személyre tekintettel végez a 3. § (1) bekezdése szerinti előzetes adategyeztetést, aki a munkaügyi nyilvántartásban szerepel, a kormányhivatal gondoskodik az érintett személy részére folyósított álláskeresési támogatásokra, a munkaviszonyban töltött napjaira, illetve a kormányhivatallal való előzetes együttműködésére vonatkozóan külön jogszabályban meghatározottak szerint kiadott igazolásban foglalt adatok Adatbázisban való rögzítéséről.

4.[15]

6. §[16]

5. Az Adatbázis működtetése

7. § (1)[17] Az Adatbázis használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót a miniszter képezi és bocsájtja a felhasználók rendelkezésére.

(2)[18] Az Adatbázis használatára és működtetésére jogosult ügyintéző köteles a felhasználói azonosítóját és jelszavát az illetéktelen hozzáféréstől megvédeni, és a miniszternek haladéktalanul bejelenteni, ha a felhasználói azonosítója vagy jelszava elveszett, jogosulatlan személy számára vált hozzáférhetővé, vagy ha annak használatával kapcsolatosan rendellenességet, visszaélésre utaló körülményeket észlelt.

8. § (1)[19] Az Adatbázis jegyző általi használatához szükséges felhasználói azonosítót és alapjelszót a miniszter településenként (fővárosi kerületenként) képezi és bocsátja a jegyző rendelkezésére.

(2)[20] A felhasználói azonosítót és alapjelszót közös önkormányzati hivatal esetében is településenként kell a jegyzőnek megküldeni. A miniszter a fővárosi főjegyzőnek is önálló felhasználói azonosítót és alapjelszót képez és küld meg. Település megszűnése, települések összeolvadása vagy szétválása, illetve új település létrejötte esetén a felhasználói azonosító és az alapjelszó kiadásáról vagy módosításáról a miniszter gondoskodik.

(3) A felhasználói azonosítóval és alapjelszóval településenként (fővárosi kerületenként), valamint a főváros egészére kiterjedő illetékességgel a fővárosban csak a jegyző, illetve az általa erre kijelölt, a képviselő-testület hivatalával közszolgálati jogviszonyban álló ügyintéző (a továbbiakban: rendszeradminisztrátor) rendelkezhet.

(4) Az adatbázis-alkalmazás településenként több felhasználói végponton is működtethető. Ehhez a jegyző, illetve a rendszeradminisztrátor a felhasználói azonosító és alapjelszó alkalmazásával a képviselő-testület hivatalának szociális igazgatási feladatokat ellátó ügyintézői részére - ügyintézőnként elkülönítetten - további felhasználói azonosítókat és jelszavakat képez.

(5) Az e rendeletben a jegyző számára meghatározott, az adatbázis-alkalmazás használatával kapcsolatos tevékenységeket - a rendszeradminisztrátor kijelölésével összefüggő feladatok kivételével - a (4) bekezdés szerinti ügyintéző is elláthatja.

8/A. §[21] (1)[22] Az Adatbázis járási hivatal általi használatához szükséges felhasználói azonosítót és alapjelszót a miniszter járási hivatalonként képezi és bocsátja a járási hivatal vezetőjének rendelkezésére.

(2)[23] A felhasználói azonosítóval és alapjelszóval járási hivatalonként csak a járási hivatal vezetője, illetve az általa erre kijelölt, a járási hivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló ügyintéző (a továbbiakban: rendszeradminisztrátor) rendelkezhet.

(3) Az adatbázis-alkalmazás járási hivatalonként több felhasználói végponton is működtethető. Ehhez a járási hivatal vezetője, illetve a rendszeradminisztrátor a felhasználói azonosító és alapjelszó alkalmazásával a járási hivatal szociális igazgatási feladatokat ellátó ügyintézői részére - ügyintézőnként elkülönítetten - további felhasználói azonosítókat és jelszavakat képez.

(4) Az e rendeletben a járási hivatal számára meghatározott, az adatbázis-alkalmazás használatával kapcsolatos tevékenységeket - a rendszeradminisztrátor kijelölésével összefüggő feladatok kivételével - a (3) bekezdés szerinti ügyintéző is elláthatja.

9. § (1)[24] Az Adatbázis kormányhivatal részéről történő használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót a miniszter ügyintézőnként képezi a kormányhivatalnál kormányzati szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott, a miniszter központi elektronikus címtárában szereplő ügyintézők számára.

(2)[25] A miniszter az Adatbázisnak a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI), és a Magyar Államkincstár által történő használatához szükséges felhasználói azonosítót és alapjelszót e szervek által hivatalosan megjelölt személyek részére adja ki. A miniszter a felhasználói azonosítót és alapjelszót az igénylést követő tíz napon belül juttatja el az igénylőnek.

(3)[26] A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, az NSZI és a Magyar Államkincstár szervenként legfeljebb két ügyintézőt jelölhet meg (rendszeradminisztrátor). Az adatbázis-alkalmazás szervenként több felhasználói végponton is működtethető. A rendszeradminisztrátor a (2) bekezdés szerinti felhasználói azonosító és alapjelszó alkalmazásával a szervek által kijelölt ügyintézők részére - ügyintézőnként elkülönítetten - további felhasználói azonosítókat és jelszavakat képezhet.

6. Infrastruktúra nyilvántartása

10. § (1) Az Flt. 57/B. § (1) bekezdés 3. pont g) alpontjában meghatározott adatok:[27]

a) a település megnevezése,

b) a megye megnevezése,

c)[28] a járás (fővárosi kerület) megnevezése,

d) az önkormányzat tulajdonában lévő, felhasználható, összes tehermentes földterület nagysága (ha),

e) az önkormányzat részére használatba adott állami földrészletek nagysága, a használat lejáratának ideje,

f) a d) és e) pont szerinti földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, minőségi osztálya, tényleges művelés alatt áll-e, a földrészletből a művelés alatt nem álló terület nagysága,

g) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló kézi szerszámok (felsorolás, darabszám),

h) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló munkagépek (felsorolás, darabszám),

i) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló (személy, illetve teher) szállítóeszköz, azok kapacitása,

j) a közfoglalkoztató rendelkezésére álló, közfoglalkoztatottak részére biztosítható szálláshelyek száma,

k) a közfoglalkoztató által a közfoglalkoztatottak részére biztosítható étkezés mértéke (fő/nap),

l) a település milyen egyéb, a közfoglalkoztatás szempontjából felhasználható infrastruktúrával rendelkezik (eszközök raktározására alkalmas épület, helyiség, állattartás céljára használható ingatlan stb.),

m) az önkormányzat alapításában van-e valamilyen vállalkozás, azok felsorolása,

n) tagja-e a település valamilyen társulásnak,

o) a közfoglalkoztató által benyújtott, folyamatban lévő hazai és európai uniós finanszírozású pályázatok, a várt támogatási összeg.

(2)[29] Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek társulása, továbbá az önkormányzati költségvetési szerv által történő közfoglalkoztatás esetén az önkormányzat jegyzője elektronikus úton továbbítja az Adatbázis részére. A jegyző folyamatosan frissíti, aktualizálja, karbantartja az általa továbbított adatokat.

(3)[30] Az adatokhoz való teljes körű betekintési jogosultságot - munkaerőpiaci feladataik ellátása során végzett tevékenységük tekintetében - a kormányhivatal és a járási hivatal, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter részére kell biztosítani.

7. Adatok archiválása

11. § (1)[31] Az álláskeresőnek az álláskeresőként történő nyilvántartásból való törléssel egyidejűleg az Flt. 57/B. § (1) bekezdés 1. és 2. alpontja szerinti Adatbázisban nyilvántartásba vett adatait archiválni kell.

(2)[32] A kormányhivatal hozzáférési jogosultsággal rendelkező ügyintézői adategyeztetés, adatellenőrzés, az archivált adatokból a jogosult részére történő igazolás, hatósági bizonyítvány kiállítása, és pénzügyi elszámolás céljából az Adatbázis valamennyi archivált adatához hozzáférnek.

8. Üzemzavar

12. § (1) Amennyiben a jegyző kapcsolata az Adatbázissal egymást követő két munkanapon nem áll rendelkezésre, a jegyző az adatszolgáltatási kötelezettségét postai úton teljesíti. Az Adatbázissal való kapcsolat helyreállását követően az adatokat a jegyző - az Flt. 57/B. § (6) bekezdésében foglaltak szerint - két munkanapon belül rögzíti az Adatbázisban.

(2)[33] Amennyiben a kormányhivatal kapcsolata az Adatbázissal egymást követő két munkanapon nem áll rendelkezésre, a kormányhivatal az adatszolgáltatási kötelezettségét postai úton teljesíti. Az Adatbázissal való kapcsolat helyreállását követően az adatokat a kormányhivatal két munkanapon belül rögzíti az Adatbázisban.

9. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis Flt. 59/D. §-a szerinti átmeneti működtetésére a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról szóló 73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2011. július 26-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A Korm. rendelet alapján kiadott felhasználói azonosítók és jelszavak az Flt. 59/D. § (2) bekezdésében foglalt időpontig használhatóak.

(4) A 8. §-ban meghatározott felhasználói azonosítókat és jelszavakat az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell kiadni a jogosultak részére.

(5) Az Flt. 57/B. §-ában meghatározott felhasználók, akik nem rendelkeznek az Adatbázis használatához szükséges felhasználói azonosítóval és jelszóval, e rendelet alapján igényelhetik meg azokat.

14. § Hatályát veszti a Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2020.07.17.

[2] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 179. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Az alcímet módosította a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 40. § a) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[5] Módosította a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 40. § b) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[6] Módosította a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2020.07.17.

[7] Módosította a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 40. § d) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[8] Módosította a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 40. § e) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[9] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 179. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Az alcímet módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 176. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[11] Módosította a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2020.07.17.

[12] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 176. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[13] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 176. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[14] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 176. § (2) bekezdése b)-c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[15] A "Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség adatszolgáltatása" alcímet hatályon kívül helyezte a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

[16] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

[17] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 179. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 179. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 179. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Beiktatta a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2015.03.01.

[22] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 179. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] Módosította a 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2019.03.13.

[24] Módosította a 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2019.03.13.

[25] Módosította a 448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.18.

[26] Módosította a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[27] A nyitó szövegrészt módosította a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2020.07.17.

[28] Megállapította a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[29] Módosította a 253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[30] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 179. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[31] Módosította a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatályos 2020.07.17.

[32] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 176. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[33] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 176. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

Tartalomjegyzék