50/2012. (X. 11.) BM rendelet

egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnökkel egyetértésben, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,

a 4. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. §, valamint a 9. § (2) bekezdés tekintetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § d) és g) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 6. §, valamint a 9. § (3) bekezdése tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § (2) bekezdése tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § (4) bekezdése tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vízi rendészet rendőri szervei:)

"c) vizsgálják a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvényben meghatározott vízi közlekedési baleseteket és a vízi közlekedés biztonságát veszélyeztető vízi közlekedési eseményeket a felelősség és vétkesség megállapítása céljából. Az eljáró rendőri szerv az eseményről haladéktalanul értesíti a hajózási hatóságot, amely három órán belül nyilatkozik a vizsgálaton való részvételi szándékáról és az úszólétesítmény visszatartásának szükségességéről. A vizsgálatot a nagyhajókon (beleértve az úszó munkagépet és az önjáró kompot) a nagyhajók által okozott, vagy sérelmére történt, illetve a hajóút forgalmának korlátozását eredményező baleset (havaria) esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság bevonásával végzik."

(2) Az R1. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőr a vízi jármű vagy az úszó munkagép vezetéséhez szükséges okmányt a helyszínen elveszi, ha)

"a) a gépi meghajtású vízi jármű vagy az úszó munkagép vezetője megalapozottan gyanúsítható, hogy a vízi közlekedés körében megvalósította a segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 172. §) vagy a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (Btk. 185. §), vagy a cserbenhagyás (Btk. 190. §) bűncselekményét;"

(3) Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A vízirendészeti feladatokat ellátó rendőri szerveknek vízi közlekedési baleset esetében segítséget kell nyújtani a kár elhárítása, a sérült személyek orvosi ellátása, a veszélyhelyzetben levő személyek mentése, valamint a hajóút felszabadítása érdekében."

(4) Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A nemzetközi forgalomban közlekedő hajók ellenőrzését - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -a nemzetközi forgalom számára nyitva álló határátkelőhelyek kikötőiben kell lefolytatni közösen a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal.

(2) A nemzetközi forgalomban közlekedő hajók közös ellenőrzésében szükség szerint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv is részt vehet.

(3) A vízirendészeti szervek önállóan vagy a (1) és (2) bekezdésben említett szervekkel közösen a schengeni külső vízi határátkelőhely és a schengeni belső határ között a nemzetközi forgalomban résztvevő, menetben lévő hajókat - haladásának jelentős korlátozása nélkül - két kikötő között, illetve veszteglő hajókat a cél-, illetve indulókikötőben és a veszteglőhelyen is ellenőrizhetik.

(4) Nem kell hajóellenőrzést végrehajtani azokon a géphajókon, amelyek érkezésüket követően a már korábban kiléptetett hajókkal indulnak vissza, és más kereskedelmi tevékenységet nem végeznek. Az üzemanyag és a víz vételezése nem minősül kereskedelmi tevékenységnek.

(5) A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: HSZ) I. része 1.20 cikk 2. pontja alapján az úszólétesítmény ellenőrzését végző rendőr megtilthatja az indulást, ha:

a) a hajó nem rendelkezik hajóbizonyítvánnyal, illetve nemzeti üzemképességi bizonyítvánnyal, vagy ha ezek az okmányok lejártak;

b) a hajó nem felel meg az 1.07 cikkben foglalt rendelkezéseknek;

c) a hajó vagy személyzete nem felel meg az 1.08 cikkben foglalt rendelkezéseknek;

d) a hajó vezetőjének vagy a személyzet szolgálatban lévő tagjainak munkavégzésre való alkalmassága fáradtságuk vagy bódultságuk miatt csökkent mértékű.

(6) A hajóútban, a kikötőben, illetőleg ezek létesítményeiben, a környezetben, továbbá más úszólétesítményekben okozott kár, továbbá testi sérüléssel vagy halállal járó baleset, valamint a hajózás biztonságának veszélyeztetése esetén, a felelősség tisztázása érdekében az eseményben résztvevő úszólétesítményt a rendőr feltartóztathatja.

(7) Az úszólétesítmény elindulásának megtiltása esetén annak üzemképességét igazoló okmányát el kell venni, amit az elindulás megtiltására okot adó körülmény 48 órán belül történő megszűnése esetén kell visszaadni. Az okmány elvételéről a vízi jármű azonosító adatait is tartalmazó átvételi elismervényt kell kiállítani. A rendőrhatóság az elvett okmányt a vízi jármű vezetőjének nyilatkozata alapján megküldi a hajózási hatóságnak, amennyiben az elindulás megtiltására okot adó körülmény 48 órán belül nem szüntethető meg. Az átvételi elismervény birtokában a legközelebbi kikötőig, vagy az állandó, illetve bérelt veszteglőhelyig lehet közlekedni.

(8) A veszélyes árut szállító külföldi úszólétesítmény csak akkor léptethető be, ha a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ellenőrzése során szabálytalanságot nem állapított meg."

(5) Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § c) pontjában meghatározott schengeni állam külső határain, a hajó beléptetése előtt vagy kiléptetése után - a vízi határátkelőhely és Magyarország államhatára között - baleset, károkozás vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, az ellenőrzés a vízi rendészeti szerv vezetőjének utasítására a határellenőrzést végző illetékes határrendészeti kirendeltséggel vagy rendőrkapitánysággal közösen hajtható végre."

2. § (1) A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 33/A. §-sal egészül ki:

"33/A. § (1) Az őrség tagjainak szolgálati igazolványát a hatáskörrel rendelkező személyügyi szerv visszavonja és a 17. függeléknek megfelelő igazolvánnyal látja el, ha

a) az igazolvány megrongálódik,

b) az igazolványt elveszítik,

c) az őrség tagjának adataiban változás áll be.

(2) Az őrség új tagját a 17. függeléknek megfelelő igazolvánnyal látja el."

(2) Az R2. 17. számú függelék helyébe az 1. melléklete lép.

3. § (1) A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Tilos fürdeni:)

"d) kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében;"

(2) Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A Balatonon - keleti, középső és nyugati medencékre bontva-, a Velencei-tavon, a Tisza-tavon és a Fertő tavon minden év április elsejétől október harmincegyedikéig vihar-előrejelző és viharjelző szolgálat működik. A vihar-előrejelző rendszer technikai előkészítését, fejlesztését, létrehozását, valamint - a Fertő tavi viharjelző rendszer kivételével - a működtetést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi.

(2) Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására) - percenként negyvenötször felvillanó sárga fényjelzés - esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni, kivéve az országos sportági szakszövetség versenynaptárban szereplő, hivatásos, amatőr vagy vegyes versenyrendszerében, kizárólag versenyengedéllyel rendelkező versenyzők részvételével rendezett úszóversenyen (bajnokságon) való részvételt, ha azt a vízirendészeti hatóság engedélyezte, mint vízi rendezvényt.

(3) A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegető veszélyre) - percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés -esetén fürödni tilos.

(4) Viharjelzés tekintetében a Balaton keleti és középső medencéjét a tihanyi Balatoni Hajózási ZRt. (a továbbiakban: BHZRt.) kompkikötő keleti mólójának, valamint a szántódi BHZRt. kompkikötő keleti mólójának jelzőoszlopait összekötő képzeletbeli egyenes választja el egymástól. A középső és a nyugati medencét a badacsonyi BHZRt. kikötő keleti mólójának, valamint a fonyódi BHZRt. kikötő keleti mólójának jelzőoszlopai között húzott képzeletbeli vonal határolja. A három medencében a várható szélviszonyok figyelembevételével egymástól eltérő viharjelzési fokozatok is elrendelhetők.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a vízirendészeti hatóság engedélyében meghatározza azon fokozott biztonsági előírásokat, amelyek biztosítják viharjelzés vagy meteorológiai veszélyjelzés esetén a résztvevők biztonságát."

(3) Az R3. 5. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:)

"d) folyóvizeken és azok mellékágain."

4. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet hatálybalépésekor érvényes szolgálati igazolványok - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - az igazolványban meghatározott érvényességi idő lejártáig vagy visszavonásukig érvényesek."

(2) Az R4. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Köztársasági Őrezred részére kiállított 202. kódszámú igazolványok 2012. december 31-ig érvényesek."

(3) A R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § (1) A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A költségvetési támogatásból kell biztosítani:)

"j) a Ptv. 11. §-ában meghatározott polgárőr igazolvány kiadásával járó költségeket."

(2) Az R5. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A polgárőr igazolvány az ISO 7810 (1995) szabvány vagy ezzel egyenértékű más kritériumok alapján gyártott, egyedi grafikus mintázatú, műanyag kártyaigazolvány, amelynek mindkét oldalán kék, világoskék és fehér árnyalatú alnyomat található."

(3) Az R5. 7. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"7. Záró rendelkezések"

6. § A szabálysértésekről,a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénzbírságot kiszabó szabálysértési hatóság, valamint a bíróság határozatához mellékeli a meghatározott fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízást (a továbbiakban: csekkszelvény). A csekkszelvény tartalmazza:

a) szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság esetén

aa) a határozat egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát,

ab) a pénzbírságot kiszabó hatóság megnevezését,

ac) a pénzbírságot kiszabó hatóság számlaszámát, a nemzetközi fizetési számlaszámát (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódját és

ad) a pénzbírság összegét;

b) bíróság által kiszabott pénzbírság esetén

ba) az aa) és ad) pontban meghatározott adatokat,

bb) a pénzbírságot kiszabó bíróság megnevezését és

bc) a végrehajtást foganatosító szerv számlaszámát, a nemzetközi fizetési számlaszámát (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódját."

7. § (1) Az R1.

a) 2. § f) pontjában a "Vám- és Pénzügyőrséggel, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével",

b) 10. § (2) bekezdésében az "és időbeni korlátozás nélkül" szövegrész helyébe a "nélkül három hónapot", valamint

c) 12/C. § a) pontjában az "1:10 000 méretarányú helyszínrajzot" szövegrész helyébe a "kerek egész méretarányos helyszínrajzot (a méretarány és aránymérték feltüntetésével)"

szöveg lép.

(2) A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 4. § a) pontjában a "főmederből közvetlenül hajózható mellékágakat" szövegrész helyébe a "Duna mellékágait" szöveg lép.

(3) Az R6. 37. §-ában a "bocsátja" szövegrész helyébe "bocsássák" szöveg lép.

(4) A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet 4. § a) pont ac) alpontjában, valamint c) pont ce) alpontjában az "és szolgálati viszonya nem a Hszt. 53. § e), f) és g) pontjában, vagy 56. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott módon szűnt meg," szövegrész helyébe az "és nem áll a Hszt. 37/A. § (1) bekezdés g) pontjában szereplő korlátozás hatálya alatt, " szöveg lép.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § (4) bekezdése 2012. október 15-én lép hatályba.

9. § (1) Hatályát veszti az R1.

a) 2. § a) pontja,

b) 2. § d) pontjának első francia bekezdésében az "és a hajózással", valamint a "jogszabályok alapján" szövegrész,

c) 12. §-a, valamint

d) 12/F. § (2) bekezdésében a "Központi Hivatala" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R5. 7. §-a és az 1. és 2. melléklete.

(3) Hatályát veszti az R6. 11. § (4) bekezdésében a "valamint a bíróság" szövegrész.

(4) Hatályát veszti az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.) BM rendelet 13. és 14. §-a.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 50/2012. (X. 11.) BM rendelethez

"17. számú függelék

A FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYA

A fegyveres biztonsági őr igazolványának felépítése, megjelenése:
Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, zöld színű címsorban sötétzöld felirattal
ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó, többrétegű műanyag kártyaigazolvány.
Az igazolvány előoldalának adattartalma:
- FBŐ címer,
- a "FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG" felirat,
- arckép,
- név, beosztás,
- a "SZOLGÁLATBAN FEGYVERVISELÉSRE ÉS INTÉZKEDÉSRE JOGOSULT" felirat.
Az igazolvány hátoldalának adattartalma:
- a "VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES!" felirat,
- "MUNKÁLTATÓ", "KÓD", "P.H." felirat, aláírás,
- "SORSZÁM" felirat (alatta az igazolvány sorszáma),
- "RENDŐRHATÓSÁG", "KÓD", "P.H" felirat, aláírás,
- a "KITÖLTÉS DÁTUMA" felirat.

"

2. melléklet az 50/2012. (X. 11.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. melléklet 4. pontjában szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

(Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke)

ABC
1.Az igazolvány első oldalára
kerülő szerv megnevezése
Az igazolvány
hátoldalára kerülő
kódszám
Szerv megnevezése
2.RENDŐRSÉG200.ORFK központi szervek
3.203.Készenléti Rendőrség
4.290.Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
5.292.Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
6.183.Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
7.301.Budapesti Rendőr-főkapitányság
8.302.Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
9.303.Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
10.304.Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
11.305.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
12.306.Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
13.307.Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
14.308.Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
15.309.Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
16.310.Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
17.316.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
18.311.Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
19.312.Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
20.313.Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
21.314.Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
22.315.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
23.317.Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
24.318.Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
25.319.Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
26.320.Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

Tartalomjegyzék