87/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nemzetiségi és a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés d) pontjában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában,

a 2. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 4. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. § (1) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokkal a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2012. július 31-ig megbízható az is, akinek az intézmény vezetésére szóló magasabb vezetői megbízása 2012. március 31-én a törvény erejénél fogva megszűnt, vagy aki a nevelőtestületnek az adott intézménytípusnak megfelelő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező tagja."

(2) Az R1. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (2) és (3) bekezdés, valamint az 5. § (16) bekezdése szerinti vezetői megbízást a megyei intézményfenntartó központ vezetője adja."

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 67/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"67/A. § (1) A köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a köziratok kezelésének szakmai irányításával összefüggő ellenőrzési feladatait az éves munkatervben meghatározott ütemezéssel, a központi államigazgatási szerveknél végzi."

(2) Az R2. 67/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi az önkormányzati hivatalok iratkezelési szabályzataiban és az önkormányzati társulások iratkezelési szabályzataiban foglaltak végrehajtását."

(3) Az R2. 67/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A minisztérium valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal (1) és (2) bekezdésben rögzített ellenőrzési tevékenysége nem érinti a közlevéltárak ellenőrzési jogosultságait szabályozó jogszabályi előírásokat."

(4) Az R2. 67/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A központi államigazgatási szervek esetében az ellenőrzések éves ütemtervét a minisztérium az illetékes közlevéltárral egyeztetve határozza meg. Az önkormányzati hivatalok és az önkormányzati társulások esetében az ellenőrzések éves ütemtervét a fővárosi és megyei kormányhivatal az illetékes közlevéltárral egyeztetve határozza meg."

(5) Az R2. 67/B. § (2) bekezdésében a "KIF, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve és a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv megbízott köztisztviselője" szövegrész helyébe a "minisztérium, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal megbízott kormánytisztviselője" szöveg lép.

(6) Hatályát veszti az R2. 1. § (3) bekezdése.

3. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

3. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

4. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 146. § (3) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletére a Kormány az országos nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(2) Az R4. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A fővárosi és megyei kormányhivataloknál alkalmazott biztonsági okmányok egységessége érdekében a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerinti kibocsátói feladatokat a szakigazgatási szervek tekintetében a szakmai irányító szervei látják el és viselik az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A biztonsági okmányokon a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a szakigazgatási szerv nevét fel kell tüntetni."

(3) Az R4.

a) 4. § (3) bekezdésében az "ellenőrzéséért" szövegrész helyébe a "felügyeletéért" szöveg, a "kisebbségi" szövegrész helyébe a "nemzetiségi" szöveg, az "ellenőrzésének" szövegrész helyébe a "felügyeletének" szöveg,

b) 4. § (6) bekezdésében a "kisebbségi" szövegrész helyébe a "nemzetiségi" szöveg, az "ellenőrzése" szövegrész helyébe a "felügyelete" szöveg,

c) 20. § (1) bekezdés e) pontjában a "kisebbségi" szövegrész helyébe a "nemzetiségi" szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 87/2012. (IV. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 3. mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek című táblázatban az "Önkormányzati törvényességi ellenőrzési információs rendszer" szövegrész helyébe az "Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer" szöveg lép.

2. Az R3. 3. mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök című táblázatban az 1622 kezdetű sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"1622Önkormányzati törvényességi(1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester,
felügyeleti információs rendszerfőpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző, elnök)
megnevezése,
(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet, normatív
utasítás) száma,
(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma
döntéshozónként és döntéstípusonként,
(4) a megsértett jogszabályhelyek megjelölése,
(5) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,
(6) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett
alkotmánybírósági indítványok száma, továbbá ezen eljárások
eredménye,
(7) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az
ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma, eredménye,
(8) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott
önkormányzati rendeletek száma, tárgya"

Tartalomjegyzék