12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában és a 110. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -, a 9. § a) és b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felsőoktatási tárgyú eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok

1. § (1) Az Oktatási Hivatal felsőoktatási eljárásai során az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(1a)[1] Ha a felsőoktatási intézmény egy eljárásban kérelmezi több szakmai gyakorlóhely vagy tisztségviselő nyilvántartásba vételét, azok nyilvántartásba bejegyzett adatának törlését vagy módosítását, akkor az 1. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat egyszer kell megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni.

2. §[2] (1) Az 1. § szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele.

(2) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részére a felsőoktatási hatósági eljárások során az 1. mellékletben meghatározott mértékű szakértői díjat kell fizetni.

3. § (1)[3] Az Oktatási Hivatal felsőoktatási eljárásban hozott döntése elleni fellebbezés esetén a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által lefolytatott másodfokú eljárásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2)[4] Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az elsőfokú döntés elleni fellebbezés benyújtójának a miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie.

(3)[5] Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj a miniszter által vezetett minisztérium bevétele. A fellebbezéssel befizetett igazgatási szolgáltatási díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

(4)[6] A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részére a másodfokú felsőoktatási hatósági eljárások során az 1. mellékletben meghatározott mértékű szakértői díjat kell fizetni.

2. Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok

4. §[7] (1) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: nyelvvizsga rendelet) szerinti

a) akkreditáció és

b) külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása

kapcsán a 2. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A nyelvvizsga rendelet szerinti akkreditáció megújítására irányuló eljárásért a 3. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítása a kérelem benyújtását megelőző két évben a vizsgaközpont által szervezett vizsgák száma alapján történik.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele.

5. §[8]

2/A. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére és honosítására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj[9]

5/A. §[10] (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési törvény) hatálya alá tartozó hatósági eljárásokért a 4. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, az eljáró hatóságnak az 5. mellékletben meghatározott számlaszámára kell megfizetnie.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az eljáró hatóság bevétele.

(4) Ha az ügyfél az elsőfokú eljárásban kérelmét olyan módon módosítja, hogy az eljárásért eltérő összegű díjat kell fizetni, mint az eredeti kérelme alapján indult eljárásért, akkor az ügyfélnek az eljárási díjat ki kell egészítenie a módosított kérelemnek megfelelő eljárási díjra, vagy a különbözetet a kérelmező részére vissza kell téríteni.

(5) Az e §-ban szabályozott igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni, ha kérelmét a határozat meghozatala vagy a hatósági bizonyítvány kiállítása előtt visszavonja.

(6) A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

3. Közös szabályok

6. § Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a)[11] az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre - az 5/A. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésének fizetési alanyára vonatkozó rendelkezését, valamint 31. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet alkalmazásában igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7/A. §[12]

8. §[13] E rendeletnek a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9. §[14] E rendeletnek a felsőoktatási intézménynek a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet, valamint egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 64/2021. (XII. 29.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Mód. 2. rendelet) módosított 4. mellékletét a Mód. 2. rendelet hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

10. §[15]

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez[16]

A) A felsőoktatási eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

ABC
1Az eljárás megnevezéseA fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke
2elsőfokú eljárásbanmásodfokú eljárásban
3Felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele, kivéve,
ha arra átalakulás következtében kerül sor
150 000 Ft-
4Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási
képzési központ működési engedélyezése, kivéve, ha
arra átalakulás következtében kerül sor
200 000 Ft-
5Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási
képzési központ működési engedélyének
módosítása a felvehető maximális hallgatói
létszám megállapításával, kivéve, ha arra átalakulás
következtében kerül sor
150 000 Ft-
6Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási
képzési központ működési engedélyének módosítása
a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítása
nélkül, valamint felsőoktatási intézmény átalakulásával
kapcsolatos eljárás
30 000 Ft-
7Diákotthon nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra
átalakulás következtében kerül sor
100 000 Ft-
8Felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási
képzési központ, diákotthon törlése, kivéve, ha arra
átalakulás következtében kerül sor
20 000 Ft-
9Fenntartói jog átadásának nyilvántartásba vétele15 000 Ft-
10Kollégium nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra
átalakulás következtében kerül sor
80 000 Ft-
11Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba
vétele, nyilvántartásba vett doktori iskola új
tudományterületen, illetve új tudományágban történő
képzésindításának nyilvántartásba vétele
20 000 Ft10 000 Ft
12Alapképzési szak, mesterképzési szak, felsőoktatási
szakképzés, a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 77. §
(4) bekezdése szerinti képzés indításának
nyilvántartásba vétele; nyilvántartásba vett
alapképzési szak, mesterképzési szak, felsőoktatási
szakképzés vagy az Nftv. 77. § (4) bekezdése szerinti
képzés újabb szakiránya indításának nyilvántartásba
vétele
20 000 Ft10 000 Ft
13Szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti
követelményének nyilvántartásba vétele
30 000 Ft-
14Szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba
vétele
15 000 Ft-
15Közhasznú minősítési eljárás30 000 Ft-
16Felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő
és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele,
módosítása, kivéve, ha arra átalakulás következtében
kerül sor
15 000 Ft-
17Tisztségviselők, szakmai gyakorlóhelyek,
szakkollégium, együttműködési megállapodás
nyilvántartásba vétele, kivéve, ha arra átalakulás
következtében kerül sor
12 000 Ft-
18Külföldi felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele
és működési engedélyezése
100 000 Ft-
19Magyarország területén határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében felsőoktatási
tevékenységet végző szabad szolgáltatásnyújtás
jogával rendelkező szolgáltató nyilvántartásba vétele
40 000 Ft-
20Külföldi felsőoktatási intézmény vagy Magyarország
területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
keretében felsőoktatási tevékenységet végző szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató
képzése indításának nyilvántartásba vétele
25 000 Ft-
21Egyéb, jogszabályban előírt adat nyilvántartásba
vétele, nyilvántartásban vezetett adat módosítása,
törlése, kivéve, ha arra átalakulás következtében
kerül sor
10 000 Ft-
22Szakhatósági állásfoglalás a szakirányú
szakképzettség, a felsőfokú végzettség, továbbá
más, felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy
szakképzés, illetve a külföldi végzettségi szintek,
szakképesítések és szakképzettségek elismerése
tekintetében
10 000 Ft-
23Igazolás nyilvántartásban szereplő adatról3 000 Ft-

B) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot megillető szakértői díjak a felsőoktatási hatósági eljárásokban

ABC
1Az eljárás megnevezéseA fizetendő szakértői díj mértéke
2elsőfokú eljárásbanfelülvizsgálati bizottsági
eljárásban és másodfokú
eljárásban
3Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele
esetén a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottságot - az Nftv. szerinti közreműködésére
tekintettel - megillető szakértői díj
464 650 Ft256 600 Ft
4A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot
egyéb, kérelemre induló eljárásban megillető
szakértői díj
302 600 Ft256 600 Ft

2. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

[17]
AB
1Az eljárás megnevezéseA fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke elsőfokú eljárásban
2
3Vizsgarendszer akkreditációja legfeljebb két nyelvből1 570 000 Ft
4Vizsgarendszer bővítése további nyelvvel670 000 Ft
5Vizsgahely akkreditációja390 000 Ft
6Külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány honosítási eljárása10 000 Ft
7Igazolás nyilvántartásban szereplő adatról3 000 Ft

3. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez[18]

AB
1Az eljárás megnevezéseA fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke
2Az akkreditáció megújítására irányuló eljárás díjaa kérelem benyújtását megelőző két évben
szervezett vizsgák számának megfelelően,
vizsgánként 500 Ft komplex vizsga és 250 Ft
részvizsga (írásbeli, szóbeli) esetén

4. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez[19]

[20]
ABC
1.Az eljárás megnevezéseA fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke
2.elsőfokú eljárásbanmásodfokú eljárásban
3.Az Elismerési törvény II., XI. és XII. Fejezete, valamint
a 17. §-a szerinti eljárás
15 000 Ft10 000 Ft
4.Az Elismerési törvény III., IV. és V. Fejezete szerinti eljárás45 000 Ft15 000 Ft
5.Az Elismerési törvény XI/A. Fejezete szerinti eljárás20 000 Ft10 000 Ft
6.
7.Szakértői eljárás díja25 000 Ft25 000 Ft

5. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez[21]

[22]
ABC
1.Elismerésért felelős hatóságSzámla megnevezéseSzámlaszám
2.Adventista Teológiai FőiskolaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11742331-20003799-00000000
3.Állami Egészségügyi Ellátó
Központ
Előirányzat-felhasználás keretszámlaMagyar Államkincstár,
10032000-01490576-00000000
4.Állatorvostudományi EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22232496-00000000
5.Andrássy Gyula Budapesti Német
Nyelvű Egyetem
Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Zrt.,
10300002-20156189-00003285
6.Apor Vilmos Katolikus FőiskolaForintpénzforgalmi számlaCIB Bank Zrt.,
10700323-67353264-51100005
7.A Tan Kapuja Buddhista FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403181-31818690-00000000
8.Baptista Teológiai AkadémiaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11706016-20776206-00000000
9.BelügyminisztériumElőirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10032000-01483305-00000000
10.Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskola
Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Zrt.,
10300002-10631836-49020016
11.BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Előirányzat-felhasználás keretszámlaMagyar Államkincstár,
10023002-00283494-00000000
12.Budapesti Corvinus EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22229896-00000000
13.Budapesti Építész KamaraForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10200902-32712786-00000000
14.Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki
Kamara
Forint pénzforgalmi számlaBudapest Bank Zrt.,
10102086-68836102-00000000
15.Budapesti Gazdasági EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22236775-00000000
16.Budapest Kortárstánc FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10405004-50526789-78811009
17.Budapesti Metropolitan EgyetemForint pénzforgalmi számlaFHB Bank Zrt.,
18203332-06007572-40010017
[23]
18.Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Előirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10032000-01425279-00000000
19.Budapesti Ügyvédi KamaraForint pénzforgalmi számlaUniCredit Bank Zrt.,
10900011-00000007-20950113
20.Debreceni EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11738008-21489815-00000000
21.Debreceni Református
Hittudományi
Egyetem
Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11738008-20011428-00000000
22.Dunaújvárosi EgyetemForint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-13261517-00014904
23.Edutus EgyetemForint pénzforgalmi számlaMKB Bank Zrt.,
10300002-40000413-00003285
24.Emberi Erőforrások MinisztériumaElőirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10032000-01425190-00000000
25.Eötvös József FőiskolaElőirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10025004-01427439-00000000
26.Eötvös Loránd TudományegyetemElőirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10032000-01426201-00000000
27.Egri Hittudományi FőiskolaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11739009-22871194-00000000
28.Esztergomi Hittudományi FőiskolaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11740054-20065575-00000000
29.Eszterházy Károly Katolikus
Egyetem
Forint pénzforgalmi
számla
OTP Bank Nyrt.,
11737009-23916456-00000000
30.Evangélikus Hittudományi
Egyetem
Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11707024-20272733-00000000
31.Gábor Dénes FőiskolaForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11711041-20955696-00000000
32.Gál Ferenc EgyetemForint pénzforgalmi
számla
OTP Bank Nyrt.,
11735005-20560740-00000000
33.
34.Brenner János Hittudományi FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403356-33518396-00000000
35.IBS Nemzetközi Üzleti FőiskolaForint pénzforgalmi számlaErste Bank Hungary Zrt.,
11600006-00000000-64744825
36.
37.Károli Gáspár Református
Egyetem
Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11705008-20471736-00000000
38.Közép-európai EgyetemForint pénzforgalmi számlaCIB Bank Zrt.,
11100104-18118463-10000001
39.Kodolányi János EgyetemForint pénzforgalmi számlaErste Bank Hungary Zrt.,
11600006-00000000-33437190
40.Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem
Előirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10032000-01426768-00000000
41.Magyar Építész KamaraForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10200892-31416047-00000000
[24]
42.Magyar Képzőművészeti EgyetemElőirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10032000-01426751-00000000
43.Magyar Mérnöki KamaraForint pénzforgalmi számlaBudapest Bank Zrt.,
10102086-68905702-00000007
44.Magyar Táncművészeti EgyetemForint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-13267508-00024901
45.Magyar Tudományos AkadémiaElőirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10032000-01447224-00000000
46.Magyar Ügyvédi KamaraForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-20603344-00000000
47.Miskolci EgyetemForint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10102718-51382100-01005004
48.Moholy-Nagy Művészeti EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22232403-00000000
49.Innovációs és TechnológiaiMinisztériumElőirányzat-felhasználásikeretszámlaMagyar Államkincstár,
10032000-00290713-00000000
50.Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
Forint pénzforgalmi számlaMagyar Államkincstár,
10032000-00300939-00000017
51.Nemzeti Közszolgálati EgyetemElőirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10023002-00318259-00000000
52.Neumann János EgyetemForint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-13278419-00014905
53.Nyíregyházi EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11744003-24441353-00000000
54.Oktatási HivatalElőirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10032000-00282637-00000000
55.Országos Rabbiképző - Zsidó
Egyetem
Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11708001-20544537-00000000
56.Óbudai EgyetemForint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-13268139-00024900
57.Pannon EgyetemForint pénzforgalmi számlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-10802153-00014904
58.Pápai Református Teológiai
Akadémia
Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11748045-20043836-00000000
59.Pázmány Péter Katolikus EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11707024-20433873-00000000
60.Pécsi Püspöki Hittudományi
Főiskola
Forint pénzforgalmi számlaMKB Bank Zrt.,
10300002-24645447-00003285
61.Pécsi TudományegyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11731001-23135378-00000000
62.Pest Vármegyei KormányhivatalElőirányzat-felhasználási keretszámlaMagyar Államkincstár,
10023002-00299671-00000000
63.Pünkösdi Teológiai FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10401921-00026624-00000002
64.Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskola
Forint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10201006-50062850-00000000
65.Sárospataki Református Teológiai
Akadémia
Forint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11734169-20001278-00000000
66.Semmelweis EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22236665-00000000
[25]
67.Sola Scriptura Teológiai FőiskolaForint pénzforgalmi számlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10201006-50285893-00000000
68.Soproni EgyetemForint pénzforgalmi számlaOTP Bank Nyrt.,
11737083-24683441
69.Szegedi TudományegyetemForint pénzforgalmi számlaMagyar Államkincstár,
10028007-00282802-00000000
70.Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola
Forint pénzforgalmi bankszámlaCIB Bank Zrt.,
11100702-19204893-36000001
71.Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem
Forint pénzforgalmi
számla
OTP Bank Nyrt.,
11784009-222334780-00000000
72.Szent Pál AkadémiaForint pénzforgalmi bankszámlaRaiffeisen Bank Zrt.,
12072507-01165405-00100003
73.Széchenyi István EgyetemForint pénzforgalmi bankszámlaMKB Bank Nyrt.,
10300002-10801842-00014908
74.Színház- és Filmművészeti
Egyetem
Forint pénzforgalmi bankszámlaOTP Bank Nyrt.,
11784009-22232733-00000000
75.Magyar Testnevelési és
Sporttudományi Egyetem
Forint pénzforgalmi
számla
Magyar Államkincstár,
10032000-00334679-00000000
76.Tomori Pál FőiskolaForint pénzforgalmi bankszámlaSzigetvári Takarékszövetkezet,
50800159-11022602-00000000
77.Veszprémi Érseki FőiskolaForint pénzforgalmi
számla
OTP Bank Nyrt.,
11748007-20102269-00000000
78.Wekerle Sándor Üzleti FőiskolaForint pénzforgalmi bankszámlaOTP Bank Nyrt.,
11700024-47348804-51100005
79.Wesley János Lelkészképző
Főiskola
Forint pénzforgalmi bankszámlaOTP Bank Nyrt.,
10708001-20562292-00000000
80.Milton Friedman EgyetemForint pénzforgalmi bankszámlaKereskedelmi és Hitelbank Zrt.,
10403370-49535552-51491004
81.Tokaj-Hegyalja EgyetemForint pénzforgalmi
számla
Takarékbank Zrt.,
50463684-10008078-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.02.23.

[2] Megállapította a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.02.23.

[3] Módosította az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2022.09.02.

[4] Módosította az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2022.09.02.

[5] Módosította az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2022.09.02.

[6] Megállapította a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.02.23.

[7] Megállapította a 10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 1. § - a. Hatályos 2014.03.27.

[8] Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2018.02.23.

[9] Az alcím címét beiktatta az 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.05.21.

[10] Beiktatta az 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.05.21.

[11] Módosította az 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.05.21.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Megállapította a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.02.23.

[14] Megállapította a 64/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 10. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7/A. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[16] Megállapította a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.02.23.

[17] Módosította a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.02.23.

[18] Beiktatta a 10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2014.03.27.

[19] Beiktatta az 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet 2. §-a. (Lásd 1. melléklet) Hatályos 2017.05.21.

[20] Módosította a 64/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 11. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[21] Megállapította a 3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.02.23.

[22] Módosította a 9/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[23] Módosította az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 9. §-a (ld. 1. melléklet 4-7. pont), valamint 11. §-a. Hatályos 2022.09.02.

[24] Módosította a 9/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[25] Módosította az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 9. §-a (ld. 1. melléklet 17-24. pont). Hatályos 2022.09.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére