148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A születés és haláleset statisztikai számbavételénél az 1., illetőleg a 2. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az egészségügyi szerv, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására jogosult orvos, valamint az anyakönyvvezető, illetve - a külföldön történt események esetén - a hazai anyakönyvezést végző hatóság tölti ki, és továbbítja a KSH-nak.

(2) A házasságkötés statisztikai számbavételénél a 3. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az anyakönyvvezető tölti ki, és azt megküldi a KSH-nak.

(3) A házasság felbontásának, valamint érvénytelenné nyilvánításának statisztikai számbavételénél a házassági perben ítéletet hozó bíróság az ítélet jogerőre emelkedését követően a 4. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot tölti ki és megküldi a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, aki azt - az anyakönyvi bejegyzésre vonatkozó kiegészítés után - továbbítja a KSH-nak.

(4) Az (1) bekezdés esetében - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel -, valamint a (2) bekezdés esetében az adatszolgáltatást az anyakönyvi bejegyzést követő hónap ötödik napjáig, a (3) bekezdés esetében az ítélet jogerősítési záradékkal történő ellátását követő hét napon belül kell teljesíteni.

(5) A külföldön történt népmozgalmi események esetében az 1., illetőleg a 2. melléklet szerinti tartalmú adatszolgáltatást a tárgyévben bekövetkezett események vonatkozásában a hazai anyakönyvezést végző hatóság a tárgyévet követő év március 31-ig teljesíti a KSH felé.

(6) A lakcímváltozásokról a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv a nyilvántartásba vételt követő második hónap hetedik napjáig szolgáltat adatot a KSH-nak az 5. melléklet szerinti adattartalommal."

2. § A Vhr. a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § Ez a rendelet

a) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/ EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2011. április 5-i 328/2011/EU bizottsági rendelet,

d) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. § A Vhr. 1-5. számú melléklete helyébe e rendelet 1-5. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2011. április 5-i 328/2011/EU bizottsági rendelet,

c) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

Az élveszületési lap adattartalma

1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma

2. A gyermek:

2.1. neve

2.2. születésének helye, időpontja

2.3. neme

2.4. állampolgársága

3. Az anya:

3.1. neve

3.2. családi állapota

4. A szülők:

4.1. házasságkötésének időpontja

4.2. születésének helye, időpontja

4.3. lakcíme

4.4. állampolgársága

4.5. iskolai végzettsége

4.6. gazdasági aktivitása

4.7. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya

5. Többes szülés esetén a többes szülés száma és a születés sorszáma

6. A gyermek hányadik terhességből származik

7. Az anyának hány gyermeke született élve élete folyamán és a jelenlegi házasságából

8. Az anya életben lévő gyermekeinek száma, ebből a jelenlegi házasságából születettek száma

9. A jelenlegi terhességet megelőző élveszülés, késői magzati halálozás ideje

10. Magzati halálozások, terhességmegszakítások, méhen kívüli terhességek száma

11. Hol történt a szülés, a szülésnél ki segédkezett

12. A terhesség időtartama

13. A gyermek súlya, hossza és 5 perces Apgár-értéke, fejlődési rendellenessége"

2. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

A halálesettel összefüggő adatfelvételi lapok adattartalma

1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma

2. A haláleset helye, időpontja

3. Az elhalt:

3.1. neme

3.2. családi állapota

3.3. neve

3.4. születésének helye, időpontja

3.5. lakcíme

3.6. állampolgársága

3.7. iskolai végzettsége

3.8. halála előtti gazdasági aktivitása

3.9. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya

3.10. utolsó házasságkötésének ideje

4. Életben lévő házastárs:

4.1. születésének helye, időpontja

4.2. lakcíme

4.3. állampolgársága

5. Az elhalt nőnek, illetőleg az elhalt férfi életben lévő házastársának hány gyermeke született élete folyamán és az utolsó házasságából, ebből élve született, életben van

6. A haláleset közelebbi helye

7. Csecsemőhalálozás esetén még:

7.1. az élveszületés helye

7.2. többes szülés esetén hányas szülés, hányadik szülött

7.3. az anya családi állapota

7.4. az anya házasságkötésének időpontja

8. A halottvizsgálati bizonyítvány és annak módosításáról szóló értesítő adatai, a perinatális halottvizsgálati bizonyítvány, perinatális halálozási (kórszövettani) értesítő adatai"

3. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

A házassági lap adattartalma

1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma

2. A házasságkötés helye, időpontja

3. A férj és a feleség adatai:

3.1. házassági családi és utóneve

3.2. születési családi és utóneve

3.3. születésének helye, időpontja

3.4. családi állapota a házasságkötés előtt

3.5. lakcíme

3.6. állampolgársága

3.7. hányadik házassága a jelenlegi

3.8. az előző házasság megszűnésének időpontja

3.9. élve született és életben lévő gyermekek száma

3.10. iskolai végzettsége

3.11. gazdasági aktivitása

3.12. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya"

4. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

A házasság felbontásáról, valamint érvénytelenné nyilvánításáról szóló lap adattartalma

1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma

2. A házasságkötés helye, időpontja

3. A házasságot jogerősen felbontó bíróság megnevezése

4. A jogerős ítélet ügyszáma

5. Az ítélet jogerőre emelkedésének ideje

6. A férj és a feleség adatai:

6.1. családi és utóneve

6.2. a házasságkötés előtti családi állapota

6.3. születésének helye, időpontja

6.4. lakcíme

6.5. állampolgársága

6.6. a jelenlegi válás hányadik válás

6.7. az összes élveszületett és életben lévő gyermek száma

6.8. iskolai végzettsége

6.9. gazdasági aktivitása

6.10. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya

7. A felek közös, életben lévő gyermekeinek száma, életkora

8. A perben a gyermek elhelyezéséről döntöttek-e, hol helyezték el

9. A bíróság tartási kötelezettséget megállapított-e, kinek a javára

10. A házasság felbontására közös megegyezéssel vagy egyéb módon került-e sor, a keresetet elutasította-e a bíróság, illetőleg érvénytelenítette-e a házasságot.

11. A keresetet indító fél

12. A kereset beadásának ideje

13. A kötelék kérdésében hozott jogerős ítélet kelte

14. A bíróság a közös lakás használatával kapcsolatos igényről döntött-e, ha igen, akkor kinek a javára

15. A házassági perben házassági vagyonjogi igényt érvényesítettek-e"

5. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

A lakcímváltozásokról szóló adatszolgáltatás adattartalma

1. A lakcímet változtató személy:

1.1. neme

1.2. születésének helye, időpontja

1.3. lakóhelye

1.4. tartózkodási helye

1.5. családi állapota

1.6. állampolgársága

2. A lakcímváltoztatás időpontja

3. A lakcím:

3.1. ahonnan elköltözik

3.2. ahová beköltözik"

Tartalomjegyzék