204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat létrehozásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés e) és f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § f) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 11. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 13. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g) pontjában,

a 14. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,

a 15. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában,

a 16. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 13/A. § (3) bekezdésében a "Magyar Tudományos Akadémia vagy intézetei" szövegrész helyébe a "Bölcsészettudományi Kutatóközpont" szöveg,

b) 1. számú mellékletében és 10. számú mellékletében a "Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének" szövegrész helyébe a "Nyelvtudományi Intézet" szöveg

lép.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 28. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (5) bekezdés tekintetében nem érinti a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapját a jogviszonynak a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 47. §-a alapján történő átalakulása."

3. A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén lakossági tájékoztatásra az (1) bekezdésben meghatározott szervekkel előzetes egyeztetés alapján jogosult szervek:]

"c) az Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora,"

4. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzéseik és beszerzéseik (a továbbiakban: közbeszerzéseik) megvalósítása során]

"b) - az a) pontban meghatározott költségvetési szervek és a központi költségvetés I-VIII., a XXX., a XXXIII., a XXXIV. és a XXXVI. fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével - a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező költségvetési szervek,"

(az e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.)

5. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:84 mezőjében és 2. pontjában foglalt táblázat B:20 mezőjében az "MTA-TAKI" szövegrész helyébe a "TAKI" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:20 mezőjében a "Magyar Tudományos Akadémia" szövegrész.

6. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

7. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter egy-egy tag jelölésére kéri fel

a) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságát a földrajzi nevek helyesírásával,

b) a Nyelvtudományi Intézetet a földrajzi nevek névtani, nyelvjárási kérdéseivel,

c) a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetét a földrajzi nevek történeti hátterével,

d) a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetét a földrajzi tájbeosztásokkal összefüggő földrajzi nevekkel,

e) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékét a térképtudománnyal, geoinformatikával összefüggő földrajzi nevekkel

kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására."

7. Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az "a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontját" szövegrész helyébe az "az Energiatudományi Kutatóközpontot" szöveg lép.

8. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.15. pontjában az "a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi" szövegrész helyébe az "az Energiatudományi" szöveg lép.

9. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya a költségvetési szervként működő kutatóközpontokban, kutatóintézetekben; jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a nem kutatóintézetként működő költségvetési szerveknél - ide nem értve a felsőoktatási intézményeket - tudományos kutatói munkakörökben és a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél (a továbbiakban együtt: munkáltató) foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki."

11. § A Kjt. vhr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A munkáltatónál foglalkoztatott tudományos munkakört betöltő közalkalmazottak minősítése során vizsgálni kell, hogy a közalkalmazott megfelel-e a munkáltatónak a munkakörre vonatkozó szabályzatában meghatározott kutatói követelményeknek."

12. § Hatályát veszti a Kjt. vhr. 10. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja.

10. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 124. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kincstár az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóhálózatába tartozó szervezetek államháztartáson kívüli bevételei kezelésére külön fizetési számlát vezet."

14. § Az Ávr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:)

"d) az Energiatudományi Kutatóközpont,"

12. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában az "MTA" szövegrész.

13. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés f) pontjában az "a Magyar Tudományos Akadémia" szövegrész helyébe az "az Agrártudományi Kutatóközpont" szöveg lép.

14. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. § A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

15. A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

20. § A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdésében az "a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának (a továbbiakban: MTA EK)" szövegrész helyébe az "az Energiatudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: EK)" szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 10. § (4), (6) és (7) bekezdésében az "MTA" szövegrész,

b) 9. § (1) és (4) bekezdésében az "MTA" szövegrészek.

16. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdésében a "Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)" szövegrész helyébe a "Bölcsészettudományi Kutatóközpont" szöveg lép.

23. § A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében az "az MTA" szövegrészek helyébe az "a Bölcsészettudományi Kutatóközpont" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében az "az MTA" szövegrész helyébe az "a Bölcsészettudományi Kutatóközpont" szöveg

lép.

17. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

24. § A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés a) pontjában a "Magyar Tudományos Akadémia" szövegrész helyébe a "Bölcsészettudományi Kutatóközpont" szöveg lép.

18. A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet" szövegrész helyébe a "Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet" szöveg lép.

19. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

26. § Hatályát veszti a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdés f) pontjában a "Magyar Tudományos Akadémia",

b) 4. § (5) bekezdés a) pontjában a "Magyar Tudományos Akadémia",

c) 18. mellékletében foglalt táblázat B:11 mezőjében a "Magyar Tudományos Akadémia"

szövegrész.

20. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az Ávr. 1. melléklet I. pontja a következő 38. alponttal egészül ki:

(Az államháztartás központi alrendszerében)

"38. a központi költségvetés XXXVI. fejezeténél az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke."

2. melléklet a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:

(Az OKSER tagjai)

"16. az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH)."

3. melléklet a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 5-7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1OKSER tagAdatszolgáltató központVizsgálatok tárgya)
"
5ELKHEnergiatudományi
Kutatóközpont Környezetvédelmi
Szolgálat
levegő, üzemi víz, környezeti
gamma-dózisteljesítmény
6ELKHAtommagkutató Intézet
környezeti sugárvédelmi
ellenőrző rendszere
levegő, környezeti
gamma-dózisteljesítmény
7MTAMTA Kémiai Kutatóközpont
környezeti sugárvédelmi
ellenőrző rendszere
levegő, környezeti
gamma-dózisteljesítmény
"

Tartalomjegyzék