Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 2-7. § és a 9-10. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 8. § a) pontja tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § e) pontjában,

a 8. § b) pontja tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában,

a 4., 17. és 28. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában,

a 11. alcím tekintetében a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d) és f) pontjában,

a 12. és 29. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 14. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § f) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 18. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a 20. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 22. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f) és g) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 24. alcím tekintetében környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában,

a 25. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ad) alpontjában,

a 26. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 27. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,

a 30. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 53. pontjában,

a 31. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában és (1a) bekezdésében,

a 32. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 37. pontjában,

a 33. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában és az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 8/B. § (1)-(2) bekezdésében a "bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "bányafelügyeletet" szöveg,

b) 8/C. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)" szövegrész helyébe az "az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH)" szöveg,

c) 8/C. § (2) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrészek helyébe az "az SZTFH" szöveg,

d) 8/C. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az MBFSZ" szövegrész helyébe az "Az SZTFH" szöveg,

e) 8/C. § (5) bekezdésében az "az MBFSZ-t" szövegrész helyébe az "az SZTFH-t" szöveg

lép.

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. vhr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Abban az esetben, ha a pályázat részvételi díj befizetését írta elő, a pályázati feltételek értékelésének ki kell terjednie arra is, hogy a pályázó igazolta-e a részvételi díj befizetését.

(2) Ha többen együttesen pályáznak ugyanarra a koncessziós tevékenységre vagy területre, kötelesek maguk közül képviselőjüket kijelölni, és pályázatukban feltüntetni.

(3) A koncesszióra kijelölt zárt területre koncesszió nélkül kutatási engedély nem adható, bányatelek nem állapítható meg és geotermikus védőidom nem jelölhető ki."

3. § A Bt. vhr. 4. § (1) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki:

(A bányajáradék számításának alapjául:)

"ag) a Bt. 3. § (1d) bekezdése szerinti esetben az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló, az ásványi nyersanyag kitermelését végző személy tulajdonába került,"

(értékét kell figyelembe venni.)

4. § A Bt. vhr. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A műszaki-biztonsági irányítási rendszert a bányafelügyelet hagyja jóvá és ellenőrzi a rendszer gyakorlatban történő alkalmazását."

5. § A Bt. vhr. 11/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A bányatelek megállapítására irányuló kérelem tartalmazza:)

"d) az ingatlan bányatelekkel érintett részét ábrázoló, közigazgatási határonként egy vagy több ingatlant is tartalmazó, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajzot, ha a megállapítani kért bányatelek nem egész ingatlant érint;"

6. § A Bt. vhr 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A végleges határozatot és a megállapított bányatelek térképét a bányafelügyelet záradékával ellátva meg kell küldeni a kérelmezőnek, valamint szilárdásványra megállapított bányatelek esetén az ingatlanügyi hatóságnak, a bányatelek mint jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése céljából. Ha a megállapított bányatelek nem az egész ingatlant érinti, a határozathoz a bányafelügyelet mellékeli az ingatlan bányatelekkel érintett részét ábrázoló, közigazgatási határonként egy vagy több ingatlant is tartalmazó, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajzot is."

7. § A Bt. vhr 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Bt. 30. § (7) bekezdése szerinti elmaradt bányajáradék pótlására vonatkozó összeget a felmerülésének időpontját követő 15 napon belül kell megfizetni."

8. § A Bt. vhr. 35. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A bányafelügyelet a Bt. hatálya alá tartozó tevékenységet folytató foglalkoztatók tekintetében

a) különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként ellátja a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 11. § (3)-(5) bekezdésében, és

b) munkavédelmi hatóságként ellátja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-ában

meghatározott feladatokat."

9. § (1) A Bt. vhr. a következő 35/C. §-sal egészül ki:

"35/C. § (1) E rendeletnek az egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az e rendelet hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladat- és hatáskörébe kerül.

(3) Ha a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban a szakkérdés vizsgálat megtörtént, a szakkérdés vizsgálat tekintetében szakhatóságot nem kell bevonni az eljárásban."

(2) A Bt. vhr. a következő 35/D. §-sal egészül ki:

"35/D. § A bányászati ügyekért felelős miniszter legkésőbb 2022. január 31-ig együttműködési megállapodást köt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával mint bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervvel

a) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós eljárások egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti feladatainak,

b) a bányászati ügyekért felelős miniszter által kötött koncessziós szerződések ellenőrzésének és a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos döntések előkészítésének, és

c) jogszabályban vagy az Európai Unió jogi aktusában előírt adatszolgáltatási és jelentéstételi feladatainak

zavartalan ellátása érdekében."

10. § A Bt. vhr.

a) 1. § (6) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet)" szöveg,

b) 1/D. §-ában az "az MBFSZ-hez" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelethez" szöveg,

c) 4. § (9) bekezdésében az "a térítési díjat," szövegrész helyébe az "a térítési díjat, a Bt. 30. § (7) bekezdése alapján fizetendő összeget" szöveg,

d) 4. § (10) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 25/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 32/E. §-ában, 33. § (1)-(2) bekezdésében, 35. § (6) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg,

e) 9. § (3) bekezdésében az "a Bt. 3. § (1a)" szövegrész helyébe az "a Bt. 3. § (1a) és (1d)" szöveg,

f) 10/A. § (1) bekezdésében az "az MBFSZ-nek" szövegrész helyébe az "a bányafelügyeletnek" szöveg,

g) 33. § (2) bekezdésében az "az MBFSZ elnöke" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg,

h) 35. § (12) bekezdésében az "az MBFSZ-nél" szövegrész helyébe az "a bányafelügyeletnél" szöveg, valamint

i) 4. számú melléklet címében az "A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe az "A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg

lép.

3. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az "a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe az "az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

4. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú mellékletében foglalt táblázat 7. sora.

5. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 42. pontjában és 3. melléklet 40. pontjában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bányafelügyeleti feladatkörében eljárva" szöveg lép.

6. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet] 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert a bányafelügyelet hagyja jóvá és felügyeli annak alkalmazását."

(2) A 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (a továbbiakban: MBFSZ)" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (a továbbiakban: bányafelügyelet)" szöveg,

b) 6. §-ában az "Az MBFH" szövegrész helyébe az "A bányafelügyelet" szöveg

lép.

7. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:64, A:65 és A:66 mezőjében az "MBFSZ" szövegrész helyébe az "SZTFH" szöveg,

b) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:16 mezőjében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg,

c) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:16 mezőjében az "MBFSZ" szövegrész helyébe az "SZTFH" szöveg

lép.

8. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

16. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 24. számú mellékletében foglalt táblázat F:26 és F:38 mezőjében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg lép.

9. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szilárd ásványi nyersanyagok esetében:

a) a kitermelt ásványi nyersanyag értéke a bányatelket megállapító határozatban kitermelhető ásványi nyersanyagként rögzített ásványi nyersanyag kitermelt mennyiségének, továbbá az 1. melléklet 109-110. sora szerinti egyéb nyersanyagok esetében a műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat alapján kitermelt, illetve hasznosított mennyiségének, illetve a Bt. 1. § (7) bekezdése szerinti engedély alapján kitermelt és az engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem függő célra felhasznált, hasznosított, vagy a Bt. 1. § (7) bekezdése szerinti engedély alapján kitermelt és a Bt. 3. § (1d) bekezdése szerinti személy tulajdonába került ásványi nyersanyag mennyiségének (m3 vagy t) és az 1. mellékletben megjelölt vagy ércek esetében - kivéve a bauxitot - az abban feltüntetett képlet segítségével kiszámolt fajlagos értéknek (Ft/m3 vagy Ft/t) ezer forintra kerekített szorzata,

b) a fizetendő bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt. 20. § (3) bekezdés f)-h) pontja szerinti, illetve a Bt. 1. § (7) bekezdése szerinti engedély esetében a Bt. 20. § (3a) bekezdése szerinti, vagy a Bt. 3. § (1d) bekezdése szerinti személy esetében Bt. 20. § (3c) bekezdése szerinti százaléka."

(2) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházás esetén, a törvény alapján a Magyar Állam nevében és javára eljáró építtető helyett, a vele szerződéses jogviszonyban álló, az ásványi nyersanyag kitermelését végző személy (a továbbiakban: építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy) a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel határozza meg, és a meghatározás módjáról és eredményéről bizonylatot készít."

(3) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az engedélyes, illetve az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: bányafelügyelet) megküldeni. Az engedélyes, illetve az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy köteles a fizetendő bányajáradék értékét meghatározni és a 8. § szerint befizetni."

18. § (1) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A bányavállalkozó, az engedélyes és az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható és ellenőrizhető az adott időszakra bevallott bányajáradék meghatározásának pontossága és megfizetésének megtörténte."

(2) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A bányavállalkozó, az engedélyes és az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni."

19. § (1) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányajáradék önbevallás tartalmazza:)

"a) a bányavállalkozó, az engedélyes, valamint az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy nevét, címét és bányafelügyeleti azonosító számát,"

(2) Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés k)-m) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bányajáradék önbevallás tartalmazza:)

"k) a bányavállalkozó, az engedélyes vagy az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy pénzforgalmi jelzőszámát,

l) a bányavállalkozó, az engedélyes vagy az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy aláírását és bélyegzőlenyomatát, valamint

m) bányavállalkozó esetén a hatályos műszaki üzemi terv ügyiratszámát, engedélyes vagy az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy esetén az engedély ügyiratszámát."

20. § Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

a) 8. § (1)-(1a) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg,

b) 8. § (1a) és (6) bekezdésében az "MBFSZ-nek" szövegrész helyébe a "bányafelügyeletnek" szöveg,

c) 8. § (4b) bekezdés nyitó szövegrészében az "engedélyes" szövegrész helyébe az "engedélyes, valamint az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy" szöveg

lép.

10. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a) 126. § (2) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet)" szöveg,

b) 126. § (2) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg,

c) 126. § (3) bekezdésében az "MBFSZ" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg lép.

11. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

22. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 11. melléklet 3. pontjában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg,

b) 14. mellékletében foglalt táblázat C:15, D:15, C:17, D:17, C:18 és C:20 mezőjében a "bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg,

c) 15. mellékletében foglalt táblázat C:13, C:15 mezőjében a "bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg,

d) 16. mellékletében foglalt táblázat C:15, C:16 mezőjében a "bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg

lép.

12. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

23. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet "B)" pontjában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

13. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 103/2011. Korm. rendelet)

a) 2. § (1) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)" szövegrész helyébe az "az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében az "Az MBFSZ" szövegrész helyébe az "Az SZTFH" szöveg,

c) 4. § (7) bekezdésben a "minisztert" szövegrész helyébe a "bányászati ügyekért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

d) 4. § (7) bekezdésében, 6. § (5)-(7) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrész helyébe az "az SZTFH" szöveg,

e) 4. § (3) bekezdésében az "az MBFSZ-nek" szövegrész helyébe az "az SZTFH-nak" szöveg,

f) 6. § (2) bekezdésében az "az MBFSZ-t" szövegrész helyébe az "az SZTFH-t" szöveg,

g) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrészek helyébe az "az SZTFH" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti a 103/2011. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az "a bányászatért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által" szövegrész.

14. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

26. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében a "bányászati hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg lép.

15. A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

27. § A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

16. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

28. § A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 10032000-01417179-00000000 számon" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 10032000-00362887-20000002 számon" szöveg lép.

17. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

29. § Hatályát veszti az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet III. táblázat 12. sora.

18. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 9. sorában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

19. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

31. § Hatályát veszti a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában a " , bányafelügyeleti" szövegrész.

20. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

32. § A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés l) pontjában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

21. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

33. § A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában a "bányafelügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "bányafelügyeletet" szöveg lép.

22. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:14, A:15, A:16, A:17, A:18 és A:19 mezőjében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

23. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

35. § Hatályát veszti a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 8. és 15. sora.

24. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

36. § Hatályát veszti a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet" szövegrész.

25. A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. § A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § v) pontjában az "a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe az "az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg és a "kormányrendelet" szövegrész helyébe a "jogszabály" szöveg lép.

26. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

38. § Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24/V. § (2) bekezdés b) pontjában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet" szöveg lép.

27. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "Veszprém Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

28. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakhatósági Kormányrendelet) 1. melléklet

a) 1. pontjában foglalt táblázat az 1. melléklet szerint,

b) 4. pontjában foglalt táblázat a 2. melléklet szerint,

c) 9. pontjában foglalt táblázat a 3. melléklet szerint,

d) 19. pontjában foglalt táblázat a 4. melléklet szerint

módosul.

41. § A Szakhatósági Kormányrendelet 1. melléklet

a) 4. pontjában foglalt táblázat D:10 és D:11 mezőjében a "Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Bányafelügyelet" szöveg,

b) 7. pontjában foglalt táblázat D:29, D:30 és D:36 mezőjében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Bányafelügyelet" szöveg,

c) 7. pontjában foglalt táblázat D:19 mezőjében a "Bányászati hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Bányafelügyelet" szöveg,

d) 10. pontjában foglalt táblázat D:139 és D:140 mezőjében az "A bányafelügyeletként eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Bányafelügyelet" szöveg,

e) 16. pontjában foglalt táblázat D:14, D:15, D:16 és D:17 mezőjében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Bányafelügyelet" szöveg,

f) 19. pontjában foglalt táblázat D:63 mezőjében a "Bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Bányafelügyelet" szöveg

lép.

42. § A Szakhatósági Kormányrendelet 2. mellékletben foglalt táblázat

a) B:4 mezőjében a "16-23. sora" szövegrész helyébe a "16-24. sora" szöveg,

b) B:11 mezőjében a "15-22. sora" szövegrész helyébe a "16-24. sora" szöveg

lép.

43. § Hatályát veszti a Szakhatósági Kormányrendelet 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat E:139 és E:140 mezőjében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész.

29. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

44. § Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet K) alpontjában foglalt táblázat 2. sora.

30. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

45. § A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 327/2019. Korm. rendelet) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A PB-gáz forgalmazói tevékenységet a bányafelügyelet felügyeli."

46. § A 327/2019. Korm. rendelet

a) 6. § (3) bekezdés c) pontjában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet szerint illetékes, bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet)" szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot (a továbbiakban: MBFSz)" szövegrész helyébe a "bányafelügyeletet" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében az "az MBFSz-hez" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelethez" szöveg,

d) 9. § (1), (3)-(4) bekezdésében az "Az MBFSz" szövegrész helyébe az "A bányafelügyelet" szöveg,

e) 9. § (3) bekezdésében az "az MBFSz" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg,

f) 9. § (5) bekezdésében az "A bányafelügyeleti feladatkörükben eljáró megyei kormányhivatalok járnak el" szövegrész helyébe az "A bányafelügyelet jár el" szöveg

lép.

31. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

47. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora.

32. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

48. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat B:89, B:90 és B:92 mezőjében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

33. Hatályon kívül helyező rendelkezések

49. § Hatályát veszti

a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet;

b) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet;

c) a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet;

d) az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet;

e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet;

f) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet.

34. Záró rendelkezések

50. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 49. § a)-e) pontja 2022. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szakhatósági Kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElső fokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy
a létesítmény a kérelemben
foglaltak szerinti vagy további
feltételek melletti megvalósítása
esetén az államhatár rendje
biztosított-e, a határrendsértések és
határesemények megelőzhetők-e.
Az államhatártól számított
100 méteren belül épülő
létesítmény esetében.
Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
3.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín
alatti vizek védelme jogszabályban
foglalt követelményei.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes
vizsgálati eljárás lefolytatása
nem szükséges és az építési
tevékenység felszíni vízfolyást,
állóvizet, felszín alatti vizet,
vagy kijelölt, illetve kijelölés
alatt álló vízbázist érint, kivéve
a belterületi földgázelosztó
vezetéket és az egy ingatlant
ellátó geotermikus energiát
kinyerő, hasznosító létesítményt.
Területi vízvédelmi hatóság--
4.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy
biztosítható-e a vízbázis-védelemre,
valamint a vizek lefolyására és
az árvíz levonulására vonatkozó
követelmények teljesülése.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes
vizsgálati eljárás lefolytatása
nem szükséges és az építési
tevékenység felszíni vízfolyást,
állóvizet, vagy kijelölt vízbázist
érint, kivéve a belterületi
földgázelosztó vezetéket
és az egy ingatlant ellátó
geotermikus energiát kinyerő,
hasznosító létesítményt.
Területi vízügyi hatóság--
5.A bányafelügyelet polgári
felhasználású robbanóanyagok
forgalmazására, tárolására,
gyártására vonatkozó
engedélyezési eljárása.
A robbanóanyagok tárolására
szolgáló építmények védelmének,
őrzésének technikai eszközei,
az őrzés-védelem személyi feltételei
biztosítottak-e, a robbanóanyagok
tárolási körülményei és az ezekről
vezetett nyilvántartások
megfelelőek-e.
Minden esetben.Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
6.A bányafelügyelet polgári
felhasználású robbanóanyagok
forgalmazására, tárolására,
gyártására vonatkozó
engedélyezési eljárása.
A robbanóanyagok tárolására
szolgáló építmények megfelelnek-e
a tűzvédelmi előírásoknak.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve
--
7.A bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó egyes nyomástartó
berendezések létesítésén
és használatbavételének
engedélyezési eljárása.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírások érvényre juttatása.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve
--
8.A bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának)
és használatbavételének
engedélyezési eljárása
honvédelmi létesítmény
területén.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírások érvényre juttatása.
Minden esetben.Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
9.A bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának)
és használatbavételének
engedélyezésére irányuló
eljárás honvédelmi létesítmény
területén.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásokat teljesítették-e.
Ha a kérelem a bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának)
és használatbavételének
engedélyezésére irányul.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
10.Bányászati hulladékkezelő
létesítmények bezárási eljárása.
A katasztrófavédelmi előírásoknak
való megfelelőség vizsgálata.
Ha a bezárást nem műszaki
üzemi terv jóváhagyásával
engedélyezik.
A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve
--
11."A" osztályú bányászati
hulladékkezelő létesítmény
építési és használatbavételi
engedélyezési eljárása.
Belső vészhelyzeti terv
megfelelőségének kérdése.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve
--
12.Geotermikus védőidom
megállapítására irányuló eljárás.
A geotermikus védőidom kijelölése
felszín alatti vizek minőségi és
mennyiségi védelmére gyakorolt
hatásának vizsgálata.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges.
Területi vízvédelmi hatóság--
13.Geotermikus védőidom
megállapítására irányuló eljárás.
A geotermikus védőidom kijelölése
ivóvízbázisra gyakorolt hatásának
vizsgálata.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély, vagy előzetes
vizsgálati eljárás lefolytatása nem
szükséges.
Területi vízügyi hatóság--
14.Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint
a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárások.
Annak elbírálása, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín
alatti vizek mennyiségi és minőségi
védelmének jogszabályban foglalt
követelményei.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges és
a tevékenység felszín alatti
vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet,
illetve kijelölés alatt álló kijelölt
vízbázist érint.
Területi vízvédelmi hatóság--
15.Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint
a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárások.
Az ivóvízbázisra gyakorolt hatás
vizsgálata.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges és
a tevékenység felszíni vízfolyást,
állóvizet, illetve kijelölés alatt álló
kijelölt vízbázist érint.
Területi vízügyi hatóság--
16.A polgári felhasználású
robbanóanyagok forgalmazására,
tárolására, gyártására vonatkozó
engedélyezési eljárás.
A robbanóanyagok tárolására
szolgáló építmények védelmének,
őrzésének technikai eszközei,
az őrzés-védelem személyi feltételei
biztosítottak-e, a robbanóanyagok
tárolási körülményei és az ezekről
vezetett nyilvántartások
megfelelőek-e.
Ha a kérelem polgári
felhasználású robbanóanyagok
forgalmazására, tárolására,
gyártására irányul.
Tevékenység végzése
szerint területileg
illetékes megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
17.A geotermikus védőidom
megállapítására irányuló eljárás.
A geotermikus védőidom
kijelölésének a felszín alatti vizek
minőségi védelmére, a vízkészlet
gazdálkodásra, az ivóvízbázisra
és a vizek mennyiségi állapotára
gyakorolt hatásának vizsgálata.
Ha a kérelem tartalma szerint
a geotermikus védőidom
megállapítására irányuló
bányászati eljárásban
a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges.
Védőidom elhelyezkedése
szerint illetékes területi
vízügyi hatóság
--
18.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal.
--
19.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányászati tevékenység
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatala
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
20.Bányatelek megállapítása.Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányászati tevékenység
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
21.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányászati tevékenység
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatala
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
22.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányászati tevékenység
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
23.Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányászati tevékenység
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
24.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy a vasúti
pálya területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett - a tervezett
igénybevétel a vasút állagára,
a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha vasúti pálya szélső
vágányának tengelyétől
számított 100 méteren
belüli bányászati építmény
építését, elhelyezését,
megszüntetését tervező
személy a vasúti pályahálózat
működtetője hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
25.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének
közvetlen és közvetett hatásának
vizsgálata a légiközlekedésre,
a földi telepítésű berendezések
működésére és a légiközlekedés
biztonságára.
Ha a létesítmény helye
magyarországi repülőtértől,
leszállóhelytől, rádiónavigációs
ponttól számított 5 kilométeren
belüli kijelölésű, minden
létesítmény létesítése esetén.
Ha a létesítmény helye bármely
repülőtértől, leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és 20 méternél
magasabb létesítmény létesítése
esetén.
Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény létesítése
esetén.
Légiközlekedési hatóság--
26.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben
vagy további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Ha az eljárás - a bányák föld
alatti létesítményei kivételével -
honvédelmi vagy katonai
célú létesítmény működési
vagy védőterületén tervezett
létesítmény megvalósítására
irányul.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
27.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín
alatti vizek védelme, hasznosítási
lehetőségei megőrzésének
jogszabályban foglalt
követelményei.
Ha a bányászati tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes
vizsgálati eljárás lefolytatása
nem szükséges és az építési
tevékenység felszíni vízfolyást,
állóvizet vagy kijelölt vízbázist
érint, kivéve a belterületi
földgázelosztó vezetéket
és az egy ingatlant ellátó
geotermikus energiát kinyerő,
hasznosító létesítményt.
Területi vízvédelmi hatóság--
28.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
biztosíthatóak-e a vízbázis-
védelem jogszabályban foglalt
követelményei.
Ha a bányászati tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes
vizsgálati eljárás lefolytatása
nem szükséges és az építési
tevékenység felszíni vízfolyást,
állóvizet vagy kijelölt vízbázist
érint, kivéve a belterületi
földgázelosztó vezetéket
és az egy ingatlant ellátó
geotermikus energiát kinyerő,
hasznosító létesítményt.
Területi vízügyi hatóság--
29.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény vagy tevékenység
a helyi önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha a kérelemben megjelölt
létesítmény helyi jelentőségű
védett természeti területet
érint vagy arra közvetlen
hatást gyakorol, és
a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges.
Települési önkormányzat
jegyzője, a fővárosban
a főjegyző
-21 nap
30.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény a kérelemben
foglaltak szerinti vagy további
feltételek melletti megvalósítása
esetén az államhatár rendje
biztosított-e, továbbá, hogy
a határrendsértések és
határesemények megelőzhetők-e.
Ha kérelem tárgyát képező
bányászati létesítmény
az államhatártól számított
100 méteren belül épül.
Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
31.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyására
irányuló (kivett hely esetében
a hatáskörrel kivett helyre
vonatkozó állásfoglalása is)
eljárás.
2. Bányatelek megállapítására
irányuló eljárás.
3. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésére
és lefejtésére irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a vasúti
pálya területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett a vasút állagára,
a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására kedvezőtlen hatást
gyakorol-e.
Ha a bányahatósági eljárás
vasúti pályát vagy annak
szélső vágánya tengelyétől
számított 100 méteren belüli
területet érint, és az építtető
a vasúti pályahálózat
működtetője hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
32.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyására
irányuló (kivett hely esetében
a hatáskörrel kivett helyre
vonatkozó állásfoglalása is)
eljárás.
2. Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyására, módosítására,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyására irányuló eljárás.
3. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
A létesítmény elhelyezkedésének,
magassága, jellege közvetlen
és közvetett hatásainak
vizsgálata a légiközlekedésre,
a földi telepítésű berendezések
működésére és a légiközlekedés
biztonságára.
Ha az eljárás tárgya meddőhányó
vagy 40 m-nél magasabb
építmény. Bányabezárási műszaki
üzemi terv jóváhagyására
(módosítása); bányabezárás,
tájrendezés végrehajtásának
elfogadására irányuló
eljárásban nem kell bevonni
a szakhatóságot, ha az ezekre
vonatkozó műszaki üzemi terv
jóváhagyásához feltétel nélkül
hozzájárult.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
33.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel kivett
helyre vonatkozó állásfoglalása is)
iránti eljárás.
2. Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyására, módosítására,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyására irányuló eljárás.
3. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
4. Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyására irányuló eljárás.
5. Bányatelek megállapítása iránti
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben
vagy további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Ha az eljárás honvédelmi
és katonai célú létesítmény
működési vagy védőterületét
érinti. Bányabezárási műszaki
üzemi terv jóváhagyására
(módosítása); bányabezárás,
tájrendezés végrehajtásának
elfogadására irányuló
eljárásban nem kell bevonni
a szakhatóságot, ha az ezekre
vonatkozó műszaki üzemi terv
jóváhagyásához feltétel nélkül
hozzájárult.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
34.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel kivett
helyre vonatkozó állásfoglalása is)
iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítása.
3. Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyására, módosítására,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésére
és lefejtésére irányuló eljárás.
5. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása),
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
6. Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín
alatti vizek védelme, hasznosítási
lehetőségei megőrzésének
jogszabályban foglalt
követelményei.
Ha bányászati tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges és
a tevékenység felszín alatti
vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet,
vagy kijelölt, illetve kijelölés
alatt álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárásban nem kell
bevonni a szakhatóságot, ha
az ezekre vonatkozó műszaki
üzemi terv jóváhagyásához
feltétel nélkül hozzájárult.
Területi vízvédelmi hatóság-21 nap
35.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel kivett
helyre vonatkozó állásfoglalása is)
iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítása.
3. Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyására, módosítására,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésére
és lefejtésére irányuló eljárás.
5. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
6. Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
biztosíthatóak-e a vízbázis-
védelem jogszabályban foglalt
követelményei.
Ha bányászati tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges és
a tevékenység felszíni vízfolyást,
állóvizet, vagy kijelölt, illetve
kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárásban nem kell
bevonni a szakhatóságot, ha
az ezekre vonatkozó műszaki
üzemi terv jóváhagyásához
feltétel nélkül hozzájárult.
Területi vízügyi hatóság--
36.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel kivett
helyre vonatkozó állásfoglalása is)
iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítására
irányuló eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyására, módosítására,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
5. Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény vagy tevékenység
a helyi önkormányzati rendeletben
és a helyi építési szabályzatban
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha a bányahatósági eljárás
helyi jelentőségű védett
természeti területet érint,
és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez,
bányatelek megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezet-használati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárásban nem kell
bevonni a szakhatóságot, ha
az ezekre vonatkozó műszaki
üzemi terv jóváhagyásához
feltétel nélkül hozzájárult.
Települési önkormányzat
jegyzője, a fővárosban
a főjegyző
--
37.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
A termőföld mennyiségi
védelmének vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
--
38.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
3. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
4. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Az erdőre gyakorolt hatások
vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt
érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
--
39.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Országos közútnál
- gyorsforgalmi út, valamint
közúti határátkelőhely
közlekedési építményei
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
40.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
A termőföld mennyiségi
védelmének vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
41.Bányatelek megállapítása.A termőföld mennyiségi
védelmének vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
42.Bánya-bezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
A termőföld mennyiségi és
minőségi védelmének vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
43.Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyása, módosítása,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyása.
A termőföld minőségi védelmének
vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
44.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Országos közútnál - egyéb
országos közút esetében
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
--
45.Bányatelek megállapítása.Az erdőre gyakorolt hatások,
továbbá ezen felül a bányatelek
megállapítása iránti eljárásban
az erdő igénybevételének
engedélyezhetősége is.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt
érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
46.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
Az erdőre gyakorolt hatások
vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt
érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
47.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése
Az erdőre gyakorolt hatások
vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt
érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
48.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
--
49.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha az eljárás gyorsforgalmi utat,
valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit vagy
azok biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
50.Bányatelek megállapítása.Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha az eljárás gyorsforgalmi utat,
valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit vagy
azok biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
51.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha az eljárás gyorsforgalmi utat,
valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit vagy
azok biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
52.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
Ha az eljárás gyorsforgalmi utat,
valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit vagy
azok biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
53.Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyása.
Ha az eljárás gyorsforgalmi utat,
valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit vagy
azok biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
54.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
--
55.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
56.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a vasúti
pálya területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett - a tervezett
igénybevétel a vasút állagára,
a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás
vasúti pályát vagy annak
szélső vágányának tengelyétől
számított 100 méteren belüli
területet érint, és az építtető
a vasúti pályahálózat
működtetője hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
57.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési létesítmények
működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb
vízi közlekedési létesítményt
érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
58.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
A létesítmény elhelyezkedésének,
magassága, jellege közvetlen
és közvetett hatásainak
vizsgálata a légiközlekedésre,
a földi telepítésű berendezések
működésére és a légiközlekedés
biztonságára.
Ha a bányahatósági eljárás tárgya
meddőhányó vagy 40 m-nél
magasabb építmény.
Közlekedésért felelős
miniszter
-21 nap
59.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben
vagy további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Ha a bányahatósági eljárás
honvédelmi és katonai célú
létesítmény működési vagy
védőterületét érinti.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
60.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési létesítmények
működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb
vízi közlekedési létesítményt
érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
61.Bányatelek megállapítása.Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési létesítmények
működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb
vízi közlekedési létesítményt
érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
62.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési létesítmények
működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb
vízi közlekedési létesítményt
érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
63.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési létesítmények
működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb
vízi közlekedési létesítményt
érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
64.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és európai uniós jogi
követelményeknek, a tájvédelem
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
-21 nap
65.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a tevékenység a földtani közeg
védelme követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
-21 nap
66.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a tevékenység a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
-21 nap
67.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak
való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
68.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
69.Bányatelek megállapítása.a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
70.Bányatelek megállapítása.A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
71.Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyása, módosítása,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyása.
a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
72.Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyása, módosítása,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyása.
A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
73.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak
való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
74.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
75.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
a) A vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
76.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
77.Föld alatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyása.
a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
78.Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyása.
A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
79.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a tevékenység a tájvédelem
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
--
80.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a keletkező
hulladék elhelyezése, előkezelése,
hasznosítása, ártalmatlanítása
megfelel-e a hulladékgazdálkodási
előírásoknak, szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
csak feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
-21 nap
81.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és
felszín alatti vizek védelme,
hasznosítási lehetőségei
megőrzése jogszabályban foglalt
követelményei.
Ha a bányászati tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges és
a tevékenység felszín alatti vizet,
felszíni vízfolyást, állóvizet vagy
kijelölt, illetve kijelölés alatt álló
vízbázist érint.
Területi vízügyi és vízvédelmi
hatóság
--
82.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény vagy tevékenység
a helyi önkormányzati rendeletben
és a helyi építési szabályzatban
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha a bányahatósági eljárás
helyi jelentőségű védett
természeti területet érint,
és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Települési önkormányzat
jegyzője, a fővárosban
a főjegyző
--
83.1. A szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban
meghatározott követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a bányahatósági eljárás
a kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban
szereplő nyilvántartott vagy
védetté nyilvánított régészeti
lelőhelyet, régészeti védőövezet
területét, műemléki területet
vagy nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
--
84.A bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó egyes sajátos
építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 53/2012.
(III. 28.) Korm. rendelet
14. alcímében meghatározott
használatbavételi engedélyezési
eljárás.
A bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó egyes sajátos építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
eljárások szabályairól szóló
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
13. alcímében meghatározott
építési engedélyezési eljárás
keretében vizsgált szakkérdés.
Ha az építési engedélyezési
eljárás lefolytatásához
a szakhatóság kikötéssel vagy
feltételekkel járult hozzá, vagy
ha az építési tevékenység
folyamán az engedélyezett
tervektől eltértek és az eltérés
a szakhatóság állásfoglalásának
tartalmát érinti.
Építési engedélyezési
eljárásban érintett
szakhatóság
--
85.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
eljárása a létfontosságú rendszer
és létesítmény kijelölése
és a kijelölés visszavonása
tárgyában.
Annak elbírálása, hogy
a bányafelügyelet építésügyi
hatósági hatáskörébe tartozó
a) létesítmény vagy a létesítmény
valamely elemének,
b) egyes nyomástartó
berendezések,
c) felszín alatti szénhidrogén tároló
létesítmények vagy a létesítmény
valamely elemének,
d) szénhidrogén szállító-, elosztó-,
célvezeték vagy a vezeték valamely
elemének,
e) létesítmény vagy annak
valamely elemének a földtani
veszélyforrás szempontjából
a kormányrendeletben
meghatározott létfontosságú
rendszerelemek ágazati kritériumai
alapján műszaki biztonsági
szempontból létfontosságú
rendszerelemnek vagy
létesítménynek minősül.
Minden esetben.Bányafelügyelet-21 nap
86.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban
meghatározott követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyet,
régészeti védőövezet területét,
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez,
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá előzetes vizsgálati
eljárást nem folytattak le.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
87.Bányatelek megállapítása.Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban
meghatározott követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyet,
régészeti védőövezet területét,
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
bányatelek- megállapításhoz
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá előzetes vizsgálati
eljárást nem folytattak le.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
88.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban
meghatározott követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyet,
régészeti védőövezet területét,
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
bányatelek-megállapításhoz
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá előzetes vizsgálati
eljárást nem folytattak le.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
89.Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyása.
Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban
meghatározott követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyet,
régészeti védőövezet területét,
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
bányatelek- megállapításhoz
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá előzetes vizsgálati
eljárást nem folytattak le.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
90.A bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó egyes sajátos
építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 53/2012.
(III. 28.) Korm. rendelet
14. alcímében meghatározott
használatbavételi engedélyezési
eljárás.
A bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó egyes sajátos építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
eljárások szabályairól szóló
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
13. alcímében meghatározott
építési engedélyezési eljárás
keretében vizsgált szakkérdés.
Ha az építési engedélyezési
eljárás lefolytatásához
a szakhatóság kikötéssel vagy
feltételekkel járult hozzá, vagy
ha az építési tevékenység
folyamán az engedélyezett
tervektől eltértek és az eltérés
a szakhatóság állásfoglalásának
tartalmát érinti.
Építésügyi és
örökségvédelmi hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
-
91.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A termőföld minőségi védelmére
vonatkozó jogszabályi
követelmények érvényre juttatása.
Ha ugyanezt a szakkérdést
korábban önálló eljárásban
nem vizsgálták, és - az elvi
építési, a használatbavételi,
a megszüntetési és a rendeltetés
megváltoztatása iránti eljárás
kivételével - az építési
tevékenység vagy beruházás
termőföldön valósul meg.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
92.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
Az erdőre gyakorolt hatások
vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt
érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
93.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján -
történő engedélyezhetősége.
Ha az építmény építése,
megszüntetése az e melléklet
C:91 és C:92 mező kivételével
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti, és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt feltételt
sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
94.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A tevékenység természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és európai uniós jogi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerinti vagy további
feltételek melletti megfelelősége.
Ha az építési tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges, kivéve
a belterületi földgázelosztó
vezetéket és az egy ingatlant
ellátó geotermikus energiát
kinyerő, hasznosító létesítményt.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
95.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A keletkező hulladék
elhelyezése, előkezelése,
hasznosítása, ártalmatlanítása
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelősége, továbbá
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok felmerülése.
Ha az építési tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges, kivéve
a belterületi földgázelosztó
vezetéket és az egy ingatlant
ellátó geotermikus energiát
kinyerő, hasznosító létesítményt.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
96.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban:
Khvr.) 5. számú mellékletében
foglalt követelmények alapján
a tervezett létesítmény kapcsán
jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.
Ha a Khvr. 1. § (3) bekezdésében
foglalt vizsgálatra az eljárást
megelőzően más hatósági
eljárásban nem került sor,
a következő létesítmények
esetében:
a) geotermikus energiát kinyerő,
hasznosító létesítmény nem
ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis
védőövezetén, nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen 20 MW villamos
teljesítmény alatt, kivéve az egy
ingatlant ellátó létesítményeket,
b) külterületi földgáz
elosztóvezeték 40 barra tervezett
üzemi nyomás alatt,
c) földgáz felszíni és felszín alatti
tárolója és egyéb égethető gázok
felszín alatti tárolója védett
természeti területen, Natura 2000
területen 50-500 m3 össztároló-
kapacitás között; nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen, egyéb éghető
gázok (nem földgáz) esetében
50-10 000 m3 össztároló-
kapacitás között; nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen, földgáz esetében
50-20 000 m3 össztároló-
kapacitás között,
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
d) mélyfúrás kiépített
fúrólétesítménnyel nem vízbázis
védőövezetén, nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen és nem barlang
védőövezetén,
e) kőolaj-, kőolajtermék-tároló
létesítmény nem vízbázis
védőövezetén, nem barlang
védőövezetén, nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen és belterületen
védett természeti területen
100 000 tonna tárolókapacitás
alatt.
97.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A létesítmény a kulturális örökség
védelméről szóló törvényben
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek melletti
megfelelősége.
Ha a létesítményt a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyen,
régészeti védőövezet területén,
műemléki területen vagy
műemlék telkén valósítják meg,
és a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
98.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
Annak elbírálása, hogy a közút
területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Gyorsforgalmi út, valamint közúti
határátkelőhely közlekedési
építményei esetében,
ha az építmény építése,
megszüntetése közutat vagy
annak biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
99.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
Annak elbírálása kérdésében,
a keresztező műtárgy méretei
megfelelnek-e a vonatkozó
jogszabály követelményeinek,
továbbá a Dunán a Duna Bizottság
hatályos ajánlásainak, a tervezett,
felújított vagy átalakított keresztező
műtárgy és tartozékai alkalmasak-e
a zavartalan és biztonságos
hajóforgalom lebonyolítására,
és megfelelnek-e a nemzetközi
gyakorlatnak.
A bányák földalatti létesítményei
kivételével, ha vízi utat, vízi
közlekedést érint az építmény
építése, megszüntetése.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
100.A bányafelügyelet
polgári felhasználású
robbanóanyagok gyártására,
tárolására, felhasználására,
megsemmisítésére vonatkozó
engedélyezési eljárása.
A tevékenységnek a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltaknak
vagy további feltételek
fennállásának megfelelősége.
Ha a tevékenység végzése
védett természeti területen,
Natura 2000 területen,
barlangban vagy barlang
védőövezetében történik vagy
ezekre közvetlen hatással van, és
a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
101.A bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának)
és használatbavételének
engedélyezésére irányuló
eljárása.
A helyi építési szabályzat
előírásainak történő megfelelés.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás a helyi
építési szabályzat előírását érinti.
Építésügyi és
örökségvédelmi hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal
102.A bányászati hulladékkezelő
létesítmények bezárási eljárása.
Környezetvédelmi előírásoknak
való megfelelősége.
Ha a bezárást nem műszaki
üzemi terv jóváhagyásával
engedélyezik.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
103.A bányászati hulladékkezelő
létesítmények bezárási eljárása.
Hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelősége.
Ha a bezárást nem műszaki
üzemi terv jóváhagyásával
engedélyezik.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal

"

2. melléklet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szakhatósági Kormányrendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt "Építésügyi ügyek" megnevezésű táblázat a következő 24. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
24.A 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben kijelölt
építésügyi hatóság hatáskörébe
tartozó építési, összevont,
használatbavételi, illetve
fennmaradási engedélyezési
eljárás.
Az a) pont esetében az építési
engedély iránti kérelem földtani
szempontú megalapozottságának
vizsgálata. A b) pont esetében
a kitermelni tervezett ásványi
nyersanyag mennyisége, fajtája,
a felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-fizetési
kötelezettség megállapítása.
Ha az építési tevékenység
a) felszínmozgás-veszélyes,
illetve bányászati tevékenységgel
érintett területen valósul meg;
vagy
b) során több mint 500 m3
ásványi nyersanyag mennyiséget
termelnek ki.
Bányafelügyelet--

3. melléklet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szakhatósági Kormányrendelet 1. melléklet 9. pontjában foglalt "Környezet- és természetvédelmi ügyek" megnevezésű táblázata a következő 20-22. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
20.Előzetes vizsgálati, a környezeti
hatásvizsgálati, az egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárásban,
az összevont eljárásban, valamint
a felülvizsgálati eljárás.
Az adott építmény létesítésének és
tevékenység végzésének a földtani
környezetre való hatásának
vizsgálata az ásványi nyersanyag
és a földtani közeg védelme
szempontjából.
Ha a tevékenység következtében
az a környezeti elem vagy
rendszer hatásviselő lehet,
amelynek védelme hatáskörükbe
tartozik, azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely elleni
védelmet jogszabály feladat- és
hatáskörébe utalja, és a vizsgálat
(engedély megszerzése) nem
bányászati tevékenységre
vonatkozik.
Bányafelügyelet--
21.Előzetes konzultáció során
vizsgálandó szakkérdések.
Az adott építmény létesítésének és
tevékenység végzésének a földtani
környezetre való hatásának
vizsgálata az ásványi nyersanyag
és a földtani közeg védelme
szempontjából.
Ha a tevékenység következtében
az a környezeti elem vagy
rendszer hatásviselő lehet,
amelynek védelme hatáskörükbe
tartozik, azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely elleni
védelmet jogszabály feladat- és
hatáskörébe utalja, és a vizsgálat
(engedély megszerzése) nem
bányászati tevékenységre
vonatkozik.
Bányafelügyelet
22.Előzetes vizsgálati, a környezeti
hatásvizsgálati, az egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárásban,
az összevont eljárásban, valamint
a felülvizsgálati eljárás.
Az adott építmény létesítésének és
tevékenység végzésének a földtani
környezetre való hatásának
vizsgálata az ásványi nyersanyag
és a földtani közeg védelme
szempontjából.
Gyorsforgalmi út esetén, ha
a tevékenység következtében
az a környezeti elem vagy
rendszer hatásviselő lehet,
amelynek védelme hatáskörükbe
tartozik, azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elő, amely elleni
védelmet jogszabály feladat- és
hatáskörébe utalja, és a vizsgálat
(engedély megszerzése) nem
bányászati tevékenységre
vonatkozik.
Bányafelügyelet--

4. melléklet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szakhatósági Kormányrendelet 1. mellékletében foglalt 19. "Egyéb ügyek" megnevezésű táblázata a következő 59a. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
59a.A nem veszélyes hulladék
hasznosítása, ártalmatlanítása,
illetve kapcsolódó előkezelés
és tárolás engedélyezése iránti
eljárás.
Földtani környezet, földtani
veszélyforrások, földtani
közeg és az ásványvagyon-
védelem értékelése, a fizetendő
bányajáradék mértékének
meghatározása, az építésföldtani
megalapozottság vizsgálata,
a földtani veszélyeztetettség
vizsgálata, figyelemmel a vízzáró
rétegre, a felszínen folyásra
alkalmas képződmények meglétére,
tektonikai jelenségekre (vetők,
csúszásra alkalmas felületek),
védelemre érdemes földtani
képződményekre, a felszínmozgás
veszélyeztetésének vizsgálata.
Nyilvántartott
ásványinyersanyag-lelőhely,
bányatelek érintettsége, ásványi
nyersanyag kitermelése és
annak használata, értékesítése,
hasznosítása esetén.
Bányafelügyelet--

Tartalomjegyzék