Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól

A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés k)-r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. beruházás: a derogációs kérelemben meghatározott beruházás, amelynek megvalósításához az Európai Bizottság a derogációs kérelem jóváhagyásán keresztül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás nyújtását engedélyezte,

2. beruházó: a beruházás derogációs kérelemben meghatározott végrehajtója,

3.[1] beruházási számla: az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által az érintett beruházás tekintetében a Magyar Államkincstárnál vezetett euró számla, amelyről a beruházás részére a támogatások folyósítása történik,

4. derogációs közlemény: az Európai Bizottságnak a 2003/87/EK irányelv 10c. cikkének opcionális alkalmazásával kapcsolatos iránymutatásáról szóló, 2011/C 99/03 számú Közleménye,

5.[2] elszámolható költség: mindazon tárgyi eszközök és immateriális javak (ideértve a beruházás előzetes megvalósíthatóságának vizsgálatával közvetlenül összefüggő költségeket is, például előzetes megvalósíthatósági dokumentációk és egyéb, a Nemzeti Tervben vállalt beruházások megvalósításával összefüggésben keletkezett járulékos költségek) teljes költségei, amelyek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkével összhangban benyújtott és az Európai Bizottság által jóváhagyott Nemzeti Tervben vállalt beruházások megvalósításával összefüggésben keletkeztek a Nemzeti Tervben jóváhagyott gazdasági jogalanyok vagy azoknak a Nemzeti Tervben rögzítettek szerinti 100%-os tulajdonában lévő gazdasági jogalanyok oldalán,

6.[3] független könyvvizsgáló: a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: hatóság) által a támogatások szabályszerű felhasználásának ellenőrzésével az e rendelet szerint megbízott könyvvizsgáló,

7. kifizetési igénylés: a beruházó által a támogatás igénylése érdekében a hatósághoz benyújtott írásbeli kérelem,

8.[4] központi számla: a minisztérium által a Magyar Államkincstárnál vezetett euró számla, amelyre a villamosenergia-termelők által a piaci érték megfizetése történik,

9. piaci érték: a derogációs kiosztás keretében egy adott villamosenergia-termelő részére kiosztott kibocsátási egységek e rendelet szerint meghatározott pénzbeli értéke,

10. referencia ár: a piaci érték meghatározása során e rendelet szerint meghatározott és a hatóság által alkalmazott kibocsátási egység ár,

11. támogatás: a derogációs kérelemben az Európai Bizottság által a beruházások EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatására jóváhagyott támogatás,

12. utófinanszírozás: a beruházó által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos, hatóság általi megtérítése közvetlenül a beruházó pénzforgalmi számlájára.

2. A kibocsátási egységek kiosztása és a villamosenergia-termelők által fizetendő piaci érték meghatározása

2. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 18/A. § (3) bekezdése alapján, 2013-ban derogációs kiosztásban részesülő villamosenergia-termelők körét és a részükre kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét (villamosenergia-termelő létesítményenkénti bontásban) a derogációs kérelem alapján az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) A hatóság a kibocsátási egységeknek a derogációs kiosztásra jogosult villamosenergia-termelők forgalmi jegyzékben vezetett számláin történő jóváírásától számított 15 napon belül, a (2) bekezdés alapján kiszámítja és a honlapján közzéteszi a kibocsátási egységek referencia árát és a referencia ár számításához felhasznált adatokat. A referencia ár meghatározásával kapcsolatos költségeket a hatóság viseli.

(2) A hatóság a 2. mellékletben meghatározott képlet alkalmazásával kiszámítja a kibocsátási egységek referencia árát. Ha a hatóság által kiszámított referencia ár legalább 20%-kal alacsonyabb, mint a derogációs közlemény VI. mellékletében meghatározott 14,5 euró/tonna ár, akkor a hatóság a piaci érték meghatározásakor referencia árként az általa a 2. melléklet alapján meghatározott árat alkalmazza. Minden egyéb esetben a hatóság a piaci érték meghatározásakor referencia árként a derogációs közlemény VI. mellékletében meghatározott 14,5 euró/tonna árat alkalmazza.

4. § (1) A hatóság a referencia ár 3. § (1) bekezdése szerinti meghatározását követő 15 napon belül, valamennyi derogációs kiosztásban részesülő villamosenergia-termelő esetében a (2) bekezdés alapján dönt és közli az érintett villamosenergia-termelővel a részére kiosztásra került kibocsátási egységek piaci értékét.

(2) Egy adott villamosenergia-termelő részére kiosztott kibocsátási egységek piaci értéke megegyezik az érintett villamosenergia-termelő részére kiosztott kibocsátási egységek mennyiségének és a 3. § (2) bekezdése szerinti referencia árnak a szorzatával.

(3) A központi számla számlaszámát a hatóság az (1) bekezdés szerinti határozatban közli az érintett villamosenergia-termelőkkel. A villamosenergia-termelők a piaci érték megfizetésére vonatkozó kötelezettségüket euróban kötelesek teljesíteni.

5. § Ha a villamosenergia-termelő a piaci érték megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti [Ügkr. tv. 18/B. § (2) bekezdése], az általa fizetendő mulasztási bírság a villamosenergia-termelő előző évi árbevétele 5%-a.

3. A támogatás beruházások közötti megosztása, számlakezelés

6. § A hatóság közvetlenül a rendelet hatálybalépését követően központi számlát és beruházásonként egy beruházási számlát nyit.

7. § (1) A hatóság az Ügkr. tv. 18/B. § (3) bekezdése szerinti végső határidő lejártát követő 7 napon belül - a 8. § figyelembevételével - intézkedik a központi számlán rendelkezésre álló pénzösszegnek a beruházási számlák közötti megosztásáról és a beruházási számlákra történő továbbutalásáról.

(2) Ha valamely villamosenergia-termelő a piaci érték megfizetésére vonatkozó kötelezettségét az Ügkr. tv. 18/B. § (3) bekezdése szerinti határidőt követően teljesíti, a hatóság a központi számlára késedelmesen beérkezett összeg beruházási számlákra történő továbbutalásáról - a 8. § figyelembevételével - az összeg beérkezését követő 7 napon belül gondoskodik.

8. § (1)[5] A központi számlán rendelkezésre álló összegnek a hatóság működési költségeire visszatartható 100 000 eurót meghaladó része a beruházási számlák között úgy oszlik meg, hogy az összeg 70%-a az intelligens hálózat mintaprojektre, 30%-a az összekötő gázvezeték projektre fordítandó.

(2) Az (1) bekezdés szerint fel nem használt pénzügyi források a derogációs kérelemben meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

(3)[6] Ha a beruházás befejezését vagy meg nem valósulásának megállapítását követően a beruházási számlán fel nem használt pénzügyi forrás maradt, és az a (2) bekezdésben meghatározott módon nem felhasználható, a fel nem használt pénzügyi forrást - összhangban az energiapolitikáért felelős miniszter által az Európai Bizottsághoz benyújtott és határozatban jóváhagyott derogációs kérelemben foglaltakkal - a magyar energiapolitikával összhangban kell felhasználni.

(4)[7]

4. A támogatások igénylése és kifizetése

8/A. §[8] A támogatás biztosítása érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter mint támogató, és a beruházó mint kedvezményezett támogatási szerződést köt.

9. § (1) A kifizetési igénylést a hatóságnál - legfeljebb a támogatási szerződésben rögzített összeg erejéig - a beruházó a beruházás megvalósítása során felmerült, elszámolható költségei tekintetében az alábbi adatok benyújtásával kérelmezi:[9]

a) a kedvezményezett neve,

b) a projekt neve,

c) a kifizetni kért összeg,

d) a kifizetés alapját képező számla (kiállító, kedvezményezett, számlán szereplő összeg, kiállítás jogcíme, kiállítás dátuma) és

e) a bankszámla megnevezése, ahová a beruházó a támogatás átutalását kéri.

(2) A kifizetési igényléshez a beruházónak csatolnia kell:

a) a kifizetési igénylést alátámasztó eredeti számlák másolatát,

b) a számlák alapjául szolgáló tevékenységek összefoglaló leírását ismertetve a beruházás megvalósítási ütemtervében elkövetkező lépéseket, és

c) a beruházó képviseleti joggal felruházott képviselője által aláírt nyilatkozatot, amelyben a beruházó elismeri, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a támogatott beruházás kapcsán merültek fel, valamint a kifizetési igénylés mellékleteként csatolt dokumentumokban foglalt adatok és információk a valóságnak megfelelnek.

(3) A támogatás 12. § (1) bekezdése szerinti folyósításához a beruházó köteles a kifizetési igénylés mellékleteként benyújtott számlák kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok másolatát is benyújtani a hatóságnak.

10. § A hatóság a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 5 napon belül megvizsgálja, hogy az érintett beruházási számlán rendelkezésre áll-e a kifizetési igénylésben megjelölt támogatási összeg. Ha az érintett beruházási számlán az igényelt támogatási összeg nem áll rendelkezésre, a hatóság felhívja a beruházót, hogy a rendelkezésre álló támogatási összeg figyelembevételével nyújtson be egy új kifizetési igénylést.

11. §[10] (1) A hatóság a kifizetési igénylés beérkezését követően elbírálja a kifizetési igénylés jogszerűségét és megalapozottságát, és ha azt jogszerűnek és megalapozottnak találja, az energiapolitikáért felelős miniszter a hatóság javaslatára engedélyezi a támogatás beruházó számára történő folyósítását. A hatóság az energiapolitikáért felelős miniszter engedélye alapján intézkedik a támogatás folyósításáról a beruházó számára.

(2) Ha a kifizetési igénylés nem felel meg a 9. §-ban foglalt követelményeknek vagy a kifizetési igénylés jogszerűségének és megalapozottságának elbírálásához a hatóságnak további adatra vagy információra van szüksége, a hatóság a kifizetési igénylés beérkezését követő 30 napon belül az adott kifizetési igénylésben szereplő valamennyi hiányosság megjelölésével azok pótlására felszólító levelet küld a beruházó részére.

(3) A beruházó a hiányosságok pótlására felszólító levél kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtja a hatóság részére az abban megjelölt dokumentumokat, adatokat és információkat.

(4) Ha a hiányosságok pótlására szolgáló levélben foglaltaknak a beruházó nem vagy nem teljeskörűen tett eleget, a hatóság 10 napon belül levélben tájékoztatja a kifizetési igénylésének elutasításáról, valamint arról, hogy jogosult a kifizetési igénylést ismételten benyújtani.

12. §[11] (1) A beruházó részére a támogatás folyósítása euróban vagy - a (2) bekezdés szerinti esetben - forintban történik.

(2) Ha a beruházó által a kifizetési igénylés mellékleteként benyújtott számlák forintban kerültek kiegyenlítésre, a hatóság az érintett beruházáshoz tartozó beruházási számlán rendelkezésre álló euróösszegből - legfeljebb annak mértékéig - a kifizetési igénylésben igényelt és az energiapolitikáért felelős miniszter által elfogadott forintösszeget folyósítja.

5. A derogációs kiosztáshoz kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségek

13. § (1) A villamosenergia-termelők által a derogációs kiosztás keretében részükre kiosztott kibocsátási egységek felhasználásáról szóló, az Ügkr. tv. 18/F. § (3) bekezdése alapján elkészítendő éves jelentésben (a továbbiakban: termelői éves jelentés) az érintett villamosenergia-termelő köteles nyilatkozni:

a) a részére a derogációs kiosztás keretében 2013-ban kiosztott kibocsátási egységek mennyiségéről,

b) a kibocsátási egységek piaci értékének a központi számlára történt megfizetéséről, és

c) a derogációs kiosztással összefüggésben a hatóság által esetlegesen vele szemben alkalmazott intézkedésekről.

(2) A termelői éves jelentéshez az érintett villamosenergia-termelő köteles mellékelni a forgalmi jegyzékben vezetett számlájának kivonatát és a piaci érték megfizetését igazoló banki átutalás bizonylatát.

14. § Az Ügkr. tv. 18/F. § (3) bekezdése szerinti közbenső előrehaladási jelentés a beruházók által a tárgyév első felében megvalósított és a tárgyév második felében tervezett beruházási tevékenységek rövid leírását tartalmazza.

15. § (1) A beruházó az Ügkr. tv. 18/F. § (2) bekezdése alapján a hatósághoz benyújtandó beruházói éves jelentést (a továbbiakban: beruházói éves jelentés) a (2)-(7) bekezdés figyelembevételével köteles elkészíteni.

(2) A beruházói éves jelentésnek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a tárgyév során a beruházással kapcsolatban felmerült költségek listáját, feltüntetve, hogy mely költségelemek minősülnek elszámolható költségeknek,

b) a tárgyév során a beruházó részére folyósított támogatás összegét,

c) a beruházás tárgyévi fizikai előrehaladásáról készített összefoglalót,

d) a beruházás végrehajtását akadályozó rendkívüli események bemutatását (amennyiben ilyen esemény felmerült) és

e) a beruházás megvalósításának a tárgyévet követő évben tervezett ütemezését.

(3) Ha a beruházás fizikai megvalósításának előrehaladása eltér a derogációs kérelemben bemutatott időbeli ütemezéstől, akkor az eltérést a (2) bekezdés c) pontja szerinti összefoglalóban részletesen indokolni kell.

(4) A beruházó a tárgyév november 15-ig benyújtja a hatósághoz a beruházói éves jelentés tervezetét. A beruházói éves jelentés tervezetéhez mellékelni kell a tárgyév során a beruházó részére folyósított támogatási összeg felhasználását bemutató, független könyvvizsgáló által elkészítendő jelentés tervezetét. A független könyvvizsgálói jelentés tervezetének könyvvizsgálói záradékot nem kell tartalmaznia. A független könyvvizsgáló jelentésének tervezete a beruházói éves jelentés tervezetének a mellékletét képezi.

(5) A beruházói éves jelentés tervezetének benyújtását követően a hatóság helyszíni ellenőrzést folytat le annak vizsgálatára, hogy a beruházói éves jelentés tervezetében feltüntetett tények, adatok és információk a valóságnak megfelelnek-e. A helyszíni ellenőrzést követően a hatóság írásban véleményezi a beruházói éves jelentés tervezetét és véleményét a tárgyév december 15-ig megküldi az érintett beruházó számára.

(6) A hatóság által a beruházói éves jelentés tervezetére tett észrevételek alapján a beruházó elkészíti és benyújtja a hatósághoz a beruházói éves jelentést. A beruházói éves jelentéshez mellékelni kell a tárgyév során a beruházó részére folyósított támogatási összeg felhasználását bemutató, független könyvvizsgáló által elkészített és könyvvizsgálói záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentést. A független könyvvizsgáló a könyvvizsgálói záradékkal ellátott jelentését magyar és angol nyelven készíti el. A független könyvvizsgáló jelentése a beruházói éves jelentés mellékletét képezi.

(7) A beruházói éves jelentéseket tiszta és a beruházói éves jelentés tervezetéhez képest tett módosításokat kiemelten mutató változatban kell a hatósághoz benyújtani. A beruházói éves jelentést és az annak mellékletét képező, könyvvizsgálói záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentést a beruházó magyar és angol nyelven nyújtja be a hatósághoz. A beruházó a beruházói éves jelentés üzleti titkot tartalmazó részének pontos megjelölésével kérelmezheti, hogy a hatóság a beruházói éves jelentés üzleti titkot tartalmazó részeit ne tegye közzé, azzal, hogy a hatóság a 19. § (3) bekezdése szerint dönt a beruházó kérelméről.

16. § (1) A beruházás befejezését követő 6 hónapon belül a beruházó elkészíti a beruházás Ügkr. tv. 18/F. § (2) bekezdése szerinti zárójelentését magyar és angol nyelven (a továbbiakban: beruházói zárójelentés). A beruházói zárójelentéshez mellékelni kell a beruházó részére folyósított támogatási összegek felhasználását bemutató, független könyvvizsgáló által elkészített és könyvvizsgálói záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentést. A független könyvvizsgáló a könyvvizsgálói záradékkal ellátott jelentését magyar és angol nyelven készíti el. A független könyvvizsgáló jelentése a beruházói zárójelentés mellékletét képezi.

(2) A beruházói zárójelentés magyar és angol nyelvű változatát a beruházó nyújtja be a hatósághoz. A beruházó a beruházói zárójelentés üzleti titkot tartalmazó részének pontos megjelölésével kérelmezheti, hogy a hatóság a zárójelentés üzleti titkot tartalmazó részeit ne tegye közzé.

(3) A beruházói zárójelentésnek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a beruházás megvalósításával összefüggésben felmerült költségek, feltüntetve, hogy mely költségelemek minősülnek elszámolható költségeknek,

b) a beruházás megvalósításával összefüggésben a beruházó részére folyósított teljes támogatási összeg és

c) a beruházás befejezését igazoló dokumentumok.

17. § (1) A beruházások megvalósításáról és a kiosztott kibocsátási egységek piaci értékének felhasználásáról szóló tagállami éves jelentésnek (a továbbiakban: tagállami éves jelentés) legalább az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a tárgyév vonatkozásában a beruházások előrehaladásának átfogó bemutatását,

b) annak igazolását és megfelelő alátámasztását, hogy a beruházások a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és a derogációs közleménnyel összhangban valósultak meg,

c) annak bemutatását, hogy a tárgyév során a beruházások számára kifizetett támogatás összege összhangban van a beruházás megvalósítási ütemtervével és a támogatási időszak egészére előirányzott támogatási összeggel,

d) a beruházások megvalósítása során esetlegesen felmerült visszaéléseket és a beruházókkal szemben esetlegesen alkalmazott szankciókat, és

e) azokat a hivatalos és hiteles forrásokat, amelyek alátámasztják a tagállami éves jelentésben foglaltakat.

(2) A tagállami éves jelentés mellé mellékelni kell a beruházói éves jelentés vagy a beruházói zárójelentés angol nyelvű változatát.

(3)[12] A hatóság a tagállami éves jelentést - az Ügkr. tv. 18/F. § (1) bekezdésében rögzített első éves jelentés kivételével - az energiapolitikáért felelős miniszter útján nyújtja be az Európai Bizottság részére.

18. § (1) Ha a beruházó az Ügkr. tv.-ben és e rendeletben meghatározott jelentéstételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a hatóság 15 napos határidő tűzésével felszólítja a beruházót a jelentéstételi kötelezettségének a teljesítésére.

(2) Ha a beruházó az (1) bekezdés szerinti határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget a határozatban foglalt jelentéstételi kötelezettségének, a hatóság - az Ügkr. tv. alapján - a beruházót a részére a derogációs kérelemben jóváhagyott teljes támogatás 1%-ának megfelelő összegű bírsággal sújtja, és a támogatások kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a beruházó a határozatban foglalt fizetési és jelentéstételi kötelezettségének eleget nem tesz.

19. § (1) A beruházói éves jelentések és a beruházói zárójelentések magyar nyelvű, üzleti titkot nem tartalmazó változatát a hatóság a mindenkori tárgyévet követő év április 15-ig a honlapján közzéteszi.

(2) A tagállami éves jelentés magyar nyelvű változatát a hatóság a mindenkori tárgyévet követő év május 15-ig a honlapján közzéteszi.

(3) A beruházók által a beruházói éves jelentésben és a beruházói zárójelentésben üzleti titokként megjelölt részek közzétételéről a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvény és a vonatkozó végrehajtási jogszabályok alapján dönt.

6. Független könyvvizsgáló kiválasztása

20. § (1) A hatóság a kibocsátási egységeknek a derogációs kiosztásra jogosult villamosenergia-termelők forgalmi jegyzékben vezetett számláin történő jóváírásától számított 3 hónapon belül közbeszerzési eljárás keretében kiválasztja a független könyvvizsgálót. A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott könyvvizsgáló valamennyi beruházás tekintetében ellátja a független könyvvizsgáló Ügkr. tv.-ben és e rendeletben meghatározott feladatait.

(2) A beruházó köteles a független könyvvizsgálóval teljes körűen együttműködni és részére az Ügkr. tv.-ben és az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges információkat átadni.

(3) A független könyvvizsgáló kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a hatóságnak az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie:

a) a független könyvvizsgáló nem lehet azonos a beruházó saját könyvvizsgálójával, és

b) a független könyvvizsgáló kijelölése nem sértheti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 102/C. § (6) bekezdésében és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 121/E. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

(4) A független könyvvizsgáló költségeit a 28. § alapján a hatóság viseli.

7. A támogatások felhasználásának ellenőrzése

21. §[13] A hatóság, valamint - támogatási szerződés keretei között - a minisztérium mint támogató jogosult a támogatások felhasználását a beruházások megvalósítása során és a beruházások megvalósítását követő 5 éven belül ellenőrizni.

22. § (1) A hatóság lefolytatja a beruházók által a kifizetési igénylés mellékleteiként benyújtott dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzését annak megállapítása céljából, hogy a beruházók teljesítették-e a vonatkozó jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban meghatározott valamennyi kötelezettségüket.

(2) A támogatási szerződés terhére történő kifizetési igénylések ellenőrzése keretében a hatóság - az energiapolitikáért felelős miniszter döntésének előkészítése érdekében - ellenőrzi:[14]

a) hogy a beruházás fizikai és pénzügyi előrehaladása összhangban van-e a derogációs kérelemben és a beruházók jelentéseiben foglaltakkal,

b) hogy a beruházó által a kifizetési igénylés alátámasztásául benyújtott számla valós költségeken alapul-e, elszámolható költségnek minősül-e, és megfelel-e a jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban meghatározott követelményeknek,

c) a közbeszerzési eljárás szabályainak való megfelelést,

d) a számlákhoz kapcsolódó teljesítés-igazolásokat.

23. § (1)[15] A hatóság az ellenőrzési tevékenysége keretében a (2) bekezdésben foglalt események bekövetkezése esetén jogosult a beruházóval szemben az Ügkr. tv. 18/E. § (2) bekezdése szerinti felügyeleti eljárást indítani. A felügyeleti eljárást a hatóság vezetője rendeli el. A felügyeleti eljárás elrendelésekor a felügyeleti eljárás alapjául szolgáló okot pontosan meg kell jelölni.

(2) A hatóság az alábbi esetekben folytathat le felügyeleti eljárást a beruházókkal szemben:

a) ha a hatóság részére megküldött jelentések és az általa lefolytatott helyszíni ellenőrzés alapján a beruházás szabályszerűségével kapcsolatban kétség merül fel,

b) ha a hatóság alapos okkal feltételezi, hogy a folyósított támogatási összegeket a beruházó nem a vonatkozó jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban meghatározottak szerint használja fel,

c) ha a beruházó a felügyeleti eljárás lefolytatását kezdeményezi,

d) ha a független könyvvizsgáló a beruházói éves jelentést vagy a beruházói zárójelentést könyvvizsgálói záradékkal nem látja el,

e) ha a független könyvvizsgáló a felügyeleti eljárás lefolytatását kezdeményezi,

f) ha az Európai Bizottság a támogatás felhasználásával kapcsolatos panaszról értesítette a hatóságot, és

g) ha a felügyeleti eljárás lefolytatása a hatóság jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése érdekében szükséges.

(3) A felügyeleti eljárás megindításáról és a megindítás okáról a hatóság a beruházót írásban értesíti.

24. § (1)[16]

(2) A felügyeleti eljárás keretében a hatóság egy alkalommal jogosult a beruházótól adatokat és információkat bekérni. A beruházó a hatóság kérésének 15 napon belül köteles eleget tenni.

(3)[17] Ha a beruházó a támogatást nem a vonatkozó jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban foglaltaknak megfelelően használta fel, de a beruházó jogsértése a hatóság megítélése szerint orvosolható, akkor a hatóság a felügyeleti eljárást lezáró határozatában megfelelő határidő tűzésével felhívja a beruházót a jogsértés orvoslására, és a támogatás további folyósítása felfüggesztésre kerül. A jogsértés orvoslására nyitva álló határidőt a hatóság az eset összes körülményeire tekintettel, mérlegelési jogkörében eljárva határozza meg. A jogsértés súlyára tekintettel a hatóság jogosult a beruházó részére a 8. §-ban jóváhagyott teljes támogatás 1%-ának megfelelő összegű bírságot kiszabni. Ha a beruházó a határozatban megállapított határidőben nem tesz eleget a határozatban előírt kötelezettségének, a hatóság - az Ügkr. tv. alapján - a beruházó részére a 8. §-ban jóváhagyott teljes támogatás 1%-ának megfelelő összegű bírság megfizetésére kötelezi a beruházót és a támogatás további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(4)[18] Ha a beruházó a támogatást nem a vonatkozó jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban foglaltaknak megfelelően használta fel és a beruházó jogsértése határidő tűzésével nem orvosolható, a hatóság a felügyeleti eljárást lezáró határozatában a beruházó részére a derogációs kérelemben jóváhagyott teljes támogatás 1%-ának megfelelő összegű bírságot szab ki és javaslatot tesz az energiapolitikáért felelős miniszternek a támogatás további folyósításának megszüntetésére, és az energiapolitikáért felelős miniszter döntése alapján a támogatás további folyósításának megszüntetését kezdeményezi.

(5) Ha a felügyeleti eljárás lefolytatása során, a felügyeleti eljárást lezáró határozat meghozatalát megelőzően, a beruházó nyilatkozatban vállalja, hogy a hatóság által ésszerűnek tartott határidőn belül megteszi a jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban foglaltaknak történő megfelelés érdekében szükséges lépéseket, akkor a hatóság a szabályszegést nem állapítja meg és a felügyeleti eljárás lefolytatásának megszüntetéséről rendelkezik. A felügyeleti eljárás megszüntetése nem zárja ki egy újabb felügyeleti eljárás lefolytatását. Ha a beruházó nem tesz eleget a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeinek, a hatóság a (3) és (4) bekezdés szerint jár el, azzal, hogy a (3) bekezdés esetén a bírság kiszabása kötelező.

(6)[19] A hatóság a felügyeleti eljárás során hozott, véglegessé vált határozatát a véglegessé válást követő 15 napon belül a honlapján közzéteszi.

25. § (1) A beruházások tényleges állapotának felmérése érdekében a hatóság a 15. § (5) bekezdése szerinti éves rendes helyszíni ellenőrzést, valamint rendkívüli helyszíni ellenőrzést végezhet. A helyszíni ellenőrzésekről a hatóság hivatalos írásbeli jegyzőkönyvet készít és a jegyzőkönyv egy példányát a helyszíni ellenőrzés lefolytatásától számított 10 napon belül megküldi a beruházóknak. A hatóság a jegyzőkönyvben megfelelően dokumentálja az elvégzett munkát, az ellenőrzések eredményeit, valamint szabálytalanságok és hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket.

(2) A helyszíni ellenőrzések során a hatóság az alábbi intézkedések megtételére jogosult:

a) a beruházás megvalósításával kapcsolatos dokumentumokba és adathordozókba betekinthet, azokat ellenőrizheti, akkor is, ha a dokumentumok és adathordozók üzleti titkot tartalmaznak,

b) a dokumentumokról másolatokat, felvételeket és kivonatokat készíthet, és

c) a beruházások ellenőrzéséhez szükséges teszteket végezhet el.

(3) A hatóság a 15. § (5) bekezdése szerinti éves rendes helyszíni ellenőrzés időpontjáról 7 nappal megelőzően értesíti a beruházót. Az éves rendes helyszíni ellenőrzésen kívüli, rendkívüli helyszíni ellenőrzések tekintetében a hatóságot a beruházó irányában előzetes tájékoztatási kötelezettség nem terheli.

(4) A helyszíni ellenőrzés során a hatóság ellenőrzi, hogy

a) a beruházás fizikai és pénzügyi előrehaladása összhangban van a jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban foglaltakkal,

b) a kifizetési igényléshez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti példánya rendelkezésre áll és az megegyezik a kifizetési kérelemhez benyújtott másolattal,

c) a beruházó által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal,

d) a szolgáltatások teljesítése összhangban van-e a jogszabályokban, az Európai Bizottság határozataiban és a derogációs kérelemben foglaltakkal, és

e) a közbeszerzésekre vonatkozóan a dokumentumok alapján nem ellenőrizhető szabályokat betartották-e, e körben, hogy a benyújtott dokumentumok az eredeti dokumentumokkal összhangban vannak, a benyújtott dokumentumok valódiak és a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályokat betartották.

(5) A helyszíni ellenőrzések keretében a kifizetési igénylésben szereplő költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenőrizni kell a számlákat, ideértve a korábbi számlaösszesítőben feltüntetett számlákat is, a számlákhoz kapcsolódó szerződéseket, és az azokhoz kapcsolódó teljesítésigazolásokat, valamint a számlák mellé be nem nyújtott, kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat.

(6) A hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során együttműködik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal.

26. § A beruházók a beruházások lezárását követő 10 évig kötelesek valamennyi, a beruházás megvalósításával kapcsolatosan felmerülő dokumentumot, nyilatkozatot, számlát és egyéb írásbeli adatot megőrizni.

8. Utólagos nyomon követés

27. § (1) A hatóság az utólagos nyomon követési feladatának keretében a beruházások befejezését követő harmadik évben megvizsgálja a derogációs kérelemben meghatározott megfelelőségi mutatók teljesülését. A hatóság a vizsgálatának az eredményéről összefoglaló jelentést készít és megküldi azt az energiapolitikáért felelős miniszter részére.

(2) A hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálatának elvégzése és az összefoglaló jelentés elkészítése során együttműködik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal.

(3) A hatóság az (1) bekezdés szerinti jelentését a honlapján nyilvánosságra hozza.

9. A hatóság működésére vonatkozó rendelkezések

28. § A hatóság a derogációs kiosztással összefüggésben felmerülő feladatai ellátásához kapcsolódóan az alábbi költségek elszámolására jogosult:

a) független könyvvizsgáló kijelölésének és eljárásának a költségei,

b) a központi számla és a beruházási számlák vezetéséhez kapcsolódó költségek,

c) a helyszíni ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségek.

29. §[20] Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

10. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

30/A. §[21] E rendeletnek az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosításáról szóló 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1. § 5. pontját az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosításáról szóló 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

30/B. §[22] A 2016. december 31. előtt benyújtott és el nem bírált kifizetési igényléssel kapcsolatban a hatóság a beruházót levélben tájékoztatja kifizetési igénylésének elutasításáról, valamint arról, hogy a beruházó jogosult a kifizetési igénylését ismételten benyújtani.

31. § (1) Ez a rendelet

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a magyar energiaágazat korszerűsítését célzó, az EU ETS-irányelv 10c. cikke szerinti beruházásokról szóló, 2012. december 19-i C(2012) 9463 számú bizottsági határozat [állami támogatás hivatkozási száma: SA.34086 (2012/N)] és

b) a Magyarország által a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott, a villamosenergia-termelés korszerűsítése céljából átmenetileg ingyenes kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó kérelemről szóló, 2012. november 30-i C(2012) 8675 számú bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A derogációs kiosztás keretében 2013-ban egyszeri kiosztásban részesíthető villamosenergia-termelők és a részükre kiosztható kibocsátási egységek mennyisége

AB
1.A derogációs kérelemben szereplő létesítmény jelenlegi megnevezése
(a derogációs kérelemben feltüntetett létesítményszám)
A létesítmény részére kiosztásra
kerülő kibocsátási egység-
mennyiség (db)
2.AES Borsodi Energetikai Kft. Tiszapalkonyai Erőmű
(HU-001)
43 481
3.AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű
(HU-002)
127792
4.Tisza Erőmű Kft.
(HU-003)
524 575
5.Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőmű
(HU-004)
146 085
6.Budapesti Erőmű Zrt. Kelenföldi Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató
Erőmű
(HU-005)
203 853
7.Budapesti Erőmű Zrt. Kispesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató
Erőmű
(HU-006)
108238
8.Budapesti Erőmű Zrt. Újpesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató
Erőmű
(HU-007)
111 931
9.Alpiq Csepel Kft. Csepel II. Erőmű
(HU-008)
490140
10.DKCE Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.
(HU-009)
162634
11.Dunamenti Erőmű Zrt.
(HU-010)
1 204 981
12.ISD Power Kft.
(HU-011)
343 533
13.Mátrai Erőmű Zrt. Visontai Erőmű
(HU-012)
2851 844
14.Pannon Hőerőmű Zrt. Pécsi Erőmű
(HU-013)
150 230
15.Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőmű
(HU-014)
489 301
16.NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.
(HU-015)
54 148
17.MVM Észak-Buda Gázturbinás Kogenerációs Fűtőerőmű Kft.
(HU-016)
34 489
18.Összesen7 047 255

2. melléklet a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A referencia ár meghatározásának képlete

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 244. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Megállapította a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2015.06.12.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 244. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 244. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[6] Beiktatta a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2015.06.12.

[7] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 244. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[8] Beiktatta a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.09.30.

[9] A felvezető szövegrészt módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[10] Megállapította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.09.30.

[11] Megállapította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.09.30.

[12] Beiktatta a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2015.06.12.

[13] Módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[14] A felvezető szövegrészt módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[15] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 244. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 204. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[17] Módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[18] Módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[19] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 451. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[20] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 451. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[21] Beiktatta a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2015.06.12.

[22] Beiktatta a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.09.30.

Tartalomjegyzék