341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól

A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés k)-r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. beruházás: a derogációs kérelemben meghatározott beruházás, amelynek megvalósításához az Európai Bizottság a derogációs kérelem jóváhagyásán keresztül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás nyújtását engedélyezte,

2. beruházó: a beruházás derogációs kérelemben meghatározott végrehajtója,

3.[1] beruházási számla: az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által az érintett beruházás tekintetében a Magyar Államkincstárnál vezetett euró számla, amelyről a beruházás részére a támogatások folyósítása történik,

4. derogációs közlemény: az Európai Bizottságnak a 2003/87/EK irányelv 10c. cikkének opcionális alkalmazásával kapcsolatos iránymutatásáról szóló, 2011/C 99/03 számú Közleménye,

5.[2] elszámolható költség: mindazon tárgyi eszközök és immateriális javak (ideértve a beruházás előzetes megvalósíthatóságának vizsgálatával közvetlenül összefüggő költségeket is, például előzetes megvalósíthatósági dokumentációk és egyéb, a Nemzeti Tervben vállalt beruházások megvalósításával összefüggésben keletkezett járulékos költségek) teljes költségei, amelyek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkével összhangban benyújtott és az Európai Bizottság által jóváhagyott Nemzeti Tervben vállalt beruházások megvalósításával összefüggésben keletkeztek a Nemzeti Tervben jóváhagyott gazdasági jogalanyok vagy azoknak a Nemzeti Tervben rögzítettek szerinti 100%-os tulajdonában lévő gazdasági jogalanyok oldalán,

6.[3] független könyvvizsgáló: a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: hatóság) által a támogatások szabályszerű felhasználásának ellenőrzésével az e rendelet szerint megbízott könyvvizsgáló,

7. kifizetési igénylés: a beruházó által a támogatás igénylése érdekében a hatósághoz benyújtott írásbeli kérelem,

8.[4] központi számla: a minisztérium által a Magyar Államkincstárnál vezetett euró számla, amelyre a villamosenergia-termelők által a piaci érték megfizetése történik,

9. piaci érték: a derogációs kiosztás keretében egy adott villamosenergia-termelő részére kiosztott kibocsátási egységek e rendelet szerint meghatározott pénzbeli értéke,

10. referencia ár: a piaci érték meghatározása során e rendelet szerint meghatározott és a hatóság által alkalmazott kibocsátási egység ár,

11. támogatás: a derogációs kérelemben az Európai Bizottság által a beruházások EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatására jóváhagyott támogatás,

12. utófinanszírozás: a beruházó által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos, hatóság általi megtérítése közvetlenül a beruházó pénzforgalmi számlájára.

2. A kibocsátási egységek kiosztása és a villamosenergia-termelők által fizetendő piaci érték meghatározása

2. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 18/A. § (3) bekezdése alapján, 2013-ban derogációs kiosztásban részesülő villamosenergia-termelők körét és a részükre kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét (villamosenergia-termelő létesítményenkénti bontásban) a derogációs kérelem alapján az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) A hatóság a kibocsátási egységeknek a derogációs kiosztásra jogosult villamosenergia-termelők forgalmi jegyzékben vezetett számláin történő jóváírásától számított 15 napon belül, a (2) bekezdés alapján kiszámítja és a honlapján közzéteszi a kibocsátási egységek referencia árát és a referencia ár számításához felhasznált adatokat. A referencia ár meghatározásával kapcsolatos költségeket a hatóság viseli.

(2) A hatóság a 2. mellékletben meghatározott képlet alkalmazásával kiszámítja a kibocsátási egységek referencia árát. Ha a hatóság által kiszámított referencia ár legalább 20%-kal alacsonyabb, mint a derogációs közlemény VI. mellékletében meghatározott 14,5 euró/tonna ár, akkor a hatóság a piaci érték meghatározásakor referencia árként az általa a 2. melléklet alapján meghatározott árat alkalmazza. Minden egyéb esetben a hatóság a piaci érték meghatározásakor referencia árként a derogációs közlemény VI. mellékletében meghatározott 14,5 euró/tonna árat alkalmazza.

4. § (1) A hatóság a referencia ár 3. § (1) bekezdése szerinti meghatározását követő 15 napon belül, valamennyi derogációs kiosztásban részesülő villamosenergia-termelő esetében a (2) bekezdés alapján dönt és közli az érintett villamosenergia-termelővel a részére kiosztásra került kibocsátási egységek piaci értékét.

(2) Egy adott villamosenergia-termelő részére kiosztott kibocsátási egységek piaci értéke megegyezik az érintett villamosenergia-termelő részére kiosztott kibocsátási egységek mennyiségének és a 3. § (2) bekezdése szerinti referencia árnak a szorzatával.

(3) A központi számla számlaszámát a hatóság az (1) bekezdés szerinti határozatban közli az érintett villamosenergia-termelőkkel. A villamosenergia-termelők a piaci érték megfizetésére vonatkozó kötelezettségüket euróban kötelesek teljesíteni.

5. § Ha a villamosenergia-termelő a piaci érték megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti [Ügkr. tv. 18/B. § (2) bekezdése], az általa fizetendő mulasztási bírság a villamosenergia-termelő előző évi árbevétele 5%-a.

3. A támogatás beruházások közötti megosztása, számlakezelés

6. § A hatóság közvetlenül a rendelet hatálybalépését követően központi számlát és beruházásonként egy beruházási számlát nyit.

7. § (1) A hatóság az Ügkr. tv. 18/B. § (3) bekezdése szerinti végső határidő lejártát követő 7 napon belül - a 8. § figyelembevételével - intézkedik a központi számlán rendelkezésre álló pénzösszegnek a beruházási számlák közötti megosztásáról és a beruházási számlákra történő továbbutalásáról.

(2) Ha valamely villamosenergia-termelő a piaci érték megfizetésére vonatkozó kötelezettségét az Ügkr. tv. 18/B. § (3) bekezdése szerinti határidőt követően teljesíti, a hatóság a központi számlára késedelmesen beérkezett összeg beruházási számlákra történő továbbutalásáról - a 8. § figyelembevételével - az összeg beérkezését követő 7 napon belül gondoskodik.

8. § (1)[5] A központi számlán rendelkezésre álló összegnek a hatóság működési költségeire visszatartható 100 000 eurót meghaladó része a beruházási számlák között úgy oszlik meg, hogy az összeg 70%-a az intelligens hálózat mintaprojektre, 30%-a az összekötő gázvezeték projektre fordítandó.

(2) Az (1) bekezdés szerint fel nem használt pénzügyi források a derogációs kérelemben meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

(3)[6] Ha a beruházás befejezését vagy meg nem valósulásának megállapítását követően a beruházási számlán fel nem használt pénzügyi forrás maradt, és az a (2) bekezdésben meghatározott módon nem felhasználható, a fel nem használt pénzügyi forrást - összhangban az energiapolitikáért felelős miniszter által az Európai Bizottsághoz benyújtott és határozatban jóváhagyott derogációs kérelemben foglaltakkal - a magyar energiapolitikával összhangban kell felhasználni.

(4)[7]

4. A támogatások igénylése és kifizetése

8/A. §[8] A támogatás biztosítása érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter mint támogató, és a beruházó mint kedvezményezett támogatási szerződést köt.

9. § (1) A kifizetési igénylést a hatóságnál - legfeljebb a támogatási szerződésben rögzített összeg erejéig - a beruházó a beruházás megvalósítása során felmerült, elszámolható költségei tekintetében az alábbi adatok benyújtásával kérelmezi:[9]

a) a kedvezményezett neve,

b) a projekt neve,

c) a kifizetni kért összeg,

d) a kifizetés alapját képező számla (kiállító, kedvezményezett, számlán szereplő összeg, kiállítás jogcíme, kiállítás dátuma) és

e) a bankszámla megnevezése, ahová a beruházó a támogatás átutalását kéri.

(2) A kifizetési igényléshez a beruházónak csatolnia kell:

a) a kifizetési igénylést alátámasztó eredeti számlák másolatát,

b) a számlák alapjául szolgáló tevékenységek összefoglaló leírását ismertetve a beruházás megvalósítási ütemtervében elkövetkező lépéseket, és

c) a beruházó képviseleti joggal felruházott képviselője által aláírt nyilatkozatot, amelyben a beruházó elismeri, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a támogatott beruházás kapcsán merültek fel, valamint a kifizetési igénylés mellékleteként csatolt dokumentumokban foglalt adatok és információk a valóságnak megfelelnek.

(3) A támogatás 12. § (1) bekezdése szerinti folyósításához a beruházó köteles a kifizetési igénylés mellékleteként benyújtott számlák kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok másolatát is benyújtani a hatóságnak.

10. § A hatóság a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 5 napon belül megvizsgálja, hogy az érintett beruházási számlán rendelkezésre áll-e a kifizetési igénylésben megjelölt támogatási összeg. Ha az érintett beruházási számlán az igényelt támogatási összeg nem áll rendelkezésre, a hatóság felhívja a beruházót, hogy a rendelkezésre álló támogatási összeg figyelembevételével nyújtson be egy új kifizetési igénylést.

11. §[10] (1) A hatóság a kifizetési igénylés beérkezését követően elbírálja a kifizetési igénylés jogszerűségét és megalapozottságát, és ha azt jogszerűnek és megalapozottnak találja, az energiapolitikáért felelős miniszter a hatóság javaslatára engedélyezi a támogatás beruházó számára történő folyósítását. A hatóság az energiapolitikáért felelős miniszter engedélye alapján intézkedik a támogatás folyósításáról a beruházó számára.

(2) Ha a kifizetési igénylés nem felel meg a 9. §-ban foglalt követelményeknek vagy a kifizetési igénylés jogszerűségének és megalapozottságának elbírálásához a hatóságnak további adatra vagy információra van szüksége, a hatóság a kifizetési igénylés beérkezését követő 30 napon belül az adott kifizetési igénylésben szereplő valamennyi hiányosság megjelölésével azok pótlására felszólító levelet küld a beruházó részére.

(3) A beruházó a hiányosságok pótlására felszólító levél kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtja a hatóság részére az abban megjelölt dokumentumokat, adatokat és információkat.

(4) Ha a hiányosságok pótlására szolgáló levélben foglaltaknak a beruházó nem vagy nem teljeskörűen tett eleget, a hatóság 10 napon belül levélben tájékoztatja a kifizetési igénylésének elutasításáról, valamint arról, hogy jogosult a kifizetési igénylést ismételten benyújtani.

12. §[11] (1) A beruházó részére a támogatás folyósítása euróban vagy - a (2) bekezdés szerinti esetben - forintban történik.

(2) Ha a beruházó által a kifizetési igénylés mellékleteként benyújtott számlák forintban kerültek kiegyenlítésre, a hatóság az érintett beruházáshoz tartozó beruházási számlán rendelkezésre álló euróösszegből - legfeljebb annak mértékéig - a kifizetési igénylésben igényelt és az energiapolitikáért felelős miniszter által elfogadott forintösszeget folyósítja.

5. A derogációs kiosztáshoz kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségek

13. § (1) A villamosenergia-termelők által a derogációs kiosztás keretében részükre kiosztott kibocsátási egységek felhasználásáról szóló, az Ügkr. tv. 18/F. § (3) bekezdése alapján elkészítendő éves jelentésben (a továbbiakban: termelői éves jelentés) az érintett villamosenergia-termelő köteles nyilatkozni:

a) a részére a derogációs kiosztás keretében 2013-ban kiosztott kibocsátási egységek mennyiségéről,

b) a kibocsátási egységek piaci értékének a központi számlára történt megfizetéséről, és

c) a derogációs kiosztással összefüggésben a hatóság által esetlegesen vele szemben alkalmazott intézkedésekről.

(2) A termelői éves jelentéshez az érintett villamosenergia-termelő köteles mellékelni a forgalmi jegyzékben vezetett számlájának kivonatát és a piaci érték megfizetését igazoló banki átutalás bizonylatát.

14. § Az Ügkr. tv. 18/F. § (3) bekezdése szerinti közbenső előrehaladási jelentés a beruházók által a tárgyév első felében megvalósított és a tárgyév második felében tervezett beruházási tevékenységek rövid leírását tartalmazza.

15. § (1) A beruházó az Ügkr. tv. 18/F. § (2) bekezdése alapján a hatósághoz benyújtandó beruházói éves jelentést (a továbbiakban: beruházói éves jelentés) a (2)-(7) bekezdés figyelembevételével köteles elkészíteni.

(2) A beruházói éves jelentésnek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a tárgyév során a beruházással kapcsolatban felmerült költségek listáját, feltüntetve, hogy mely költségelemek minősülnek elszámolható költségeknek,

b) a tárgyév során a beruházó részére folyósított támogatás összegét,

c) a beruházás tárgyévi fizikai előrehaladásáról készített összefoglalót,

d) a beruházás végrehajtását akadályozó rendkívüli események bemutatását (amennyiben ilyen esemény felmerült) és

e) a beruházás megvalósításának a tárgyévet követő évben tervezett ütemezését.

(3) Ha a beruházás fizikai megvalósításának előrehaladása eltér a derogációs kérelemben bemutatott időbeli ütemezéstől, akkor az eltérést a (2) bekezdés c) pontja szerinti összefoglalóban részletesen indokolni kell.

(4) A beruházó a tárgyév november 15-ig benyújtja a hatósághoz a beruházói éves jelentés tervezetét. A beruházói éves jelentés tervezetéhez mellékelni kell a tárgyév során a beruházó részére folyósított támogatási összeg felhasználását bemutató, független könyvvizsgáló által elkészítendő jelentés tervezetét. A független könyvvizsgálói jelentés tervezetének könyvvizsgálói záradékot nem kell tartalmaznia. A független könyvvizsgáló jelentésének tervezete a beruházói éves jelentés tervezetének a mellékletét képezi.

(5) A beruházói éves jelentés tervezetének benyújtását követően a hatóság helyszíni ellenőrzést folytat le annak vizsgálatára, hogy a beruházói éves jelentés tervezetében feltüntetett tények, adatok és információk a valóságnak megfelelnek-e. A helyszíni ellenőrzést követően a hatóság írásban véleményezi a beruházói éves jelentés tervezetét és véleményét a tárgyév december 15-ig megküldi az érintett beruházó számára.

(6) A hatóság által a beruházói éves jelentés tervezetére tett észrevételek alapján a beruházó elkészíti és benyújtja a hatósághoz a beruházói éves jelentést. A beruházói éves jelentéshez mellékelni kell a tárgyév során a beruházó részére folyósított támogatási összeg felhasználását bemutató, független könyvvizsgáló által elkészített és könyvvizsgálói záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentést. A független könyvvizsgáló a könyvvizsgálói záradékkal ellátott jelentését magyar és angol nyelven készíti el. A független könyvvizsgáló jelentése a beruházói éves jelentés mellékletét képezi.

(7) A beruházói éves jelentéseket tiszta és a beruházói éves jelentés tervezetéhez képest tett módosításokat kiemelten mutató változatban kell a hatósághoz benyújtani. A beruházói éves jelentést és az annak mellékletét képező, könyvvizsgálói záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentést a beruházó magyar és angol nyelven nyújtja be a hatósághoz. A beruházó a beruházói éves jelentés üzleti titkot tartalmazó részének pontos megjelölésével kérelmezheti, hogy a hatóság a beruházói éves jelentés üzleti titkot tartalmazó részeit ne tegye közzé, azzal, hogy a hatóság a 19. § (3) bekezdése szerint dönt a beruházó kérelméről.

16. § (1) A beruházás befejezését követő 6 hónapon belül a beruházó elkészíti a beruházás Ügkr. tv. 18/F. § (2) bekezdése szerinti zárójelentését magyar és angol nyelven (a továbbiakban: beruházói zárójelentés). A beruházói zárójelentéshez mellékelni kell a beruházó részére folyósított támogatási összegek felhasználását bemutató, független könyvvizsgáló által elkészített és könyvvizsgálói záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentést. A független könyvvizsgáló a könyvvizsgálói záradékkal ellátott jelentését magyar és angol nyelven készíti el. A független könyvvizsgáló jelentése a beruházói zárójelentés mellékletét képezi.

(2) A beruházói zárójelentés magyar és angol nyelvű változatát a beruházó nyújtja be a hatósághoz. A beruházó a beruházói zárójelentés üzleti titkot tartalmazó részének pontos megjelölésével kérelmezheti, hogy a hatóság a zárójelentés üzleti titkot tartalmazó részeit ne tegye közzé.

(3) A beruházói zárójelentésnek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a beruházás megvalósításával összefüggésben felmerült költségek, feltüntetve, hogy mely költségelemek minősülnek elszámolható költségeknek,

b) a beruházás megvalósításával összefüggésben a beruházó részére folyósított teljes támogatási összeg és

c) a beruházás befejezését igazoló dokumentumok.

17. § (1) A beruházások megvalósításáról és a kiosztott kibocsátási egységek piaci értékének felhasználásáról szóló tagállami éves jelentésnek (a továbbiakban: tagállami éves jelentés) legalább az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a tárgyév vonatkozásában a beruházások előrehaladásának átfogó bemutatását,

b) annak igazolását és megfelelő alátámasztását, hogy a beruházások a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és a derogációs közleménnyel összhangban valósultak meg,

c) annak bemutatását, hogy a tárgyév során a beruházások számára kifizetett támogatás összege összhangban van a beruházás megvalósítási ütemtervével és a támogatási időszak egészére előirányzott támogatási összeggel,

d) a beruházások megvalósítása során esetlegesen felmerült visszaéléseket és a beruházókkal szemben esetlegesen alkalmazott szankciókat, és

e) azokat a hivatalos és hiteles forrásokat, amelyek alátámasztják a tagállami éves jelentésben foglaltakat.

(2) A tagállami éves jelentés mellé mellékelni kell a beruházói éves jelentés vagy a beruházói zárójelentés angol nyelvű változatát.

(3)[12] A hatóság a tagállami éves jelentést - az Ügkr. tv. 18/F. § (1) bekezdésében rögzített első éves jelentés kivételével - az energiapolitikáért felelős miniszter útján nyújtja be az Európai Bizottság részére.

18. § (1) Ha a beruházó az Ügkr. tv.-ben és e rendeletben meghatározott jelentéstételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a hatóság 15 napos határidő tűzésével felszólítja a beruházót a jelentéstételi kötelezettségének a teljesítésére.

(2) Ha a beruházó az (1) bekezdés szerinti határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget a határozatban foglalt jelentéstételi kötelezettségének, a hatóság - az Ügkr. tv. alapján - a beruházót a részére a derogációs kérelemben jóváhagyott teljes támogatás 1%-ának megfelelő összegű bírsággal sújtja, és a támogatások kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a beruházó a határozatban foglalt fizetési és jelentéstételi kötelezettségének eleget nem tesz.

19. § (1) A beruházói éves jelentések és a beruházói zárójelentések magyar nyelvű, üzleti titkot nem tartalmazó változatát a hatóság a mindenkori tárgyévet követő év április 15-ig a honlapján közzéteszi.

(2) A tagállami éves jelentés magyar nyelvű változatát a hatóság a mindenkori tárgyévet követő év május 15-ig a honlapján közzéteszi.

(3) A beruházók által a beruházói éves jelentésben és a beruházói zárójelentésben üzleti titokként megjelölt részek közzétételéről a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvény és a vonatkozó végrehajtási jogszabályok alapján dönt.

6. Független könyvvizsgáló kiválasztása

20. § (1) A hatóság a kibocsátási egységeknek a derogációs kiosztásra jogosult villamosenergia-termelők forgalmi jegyzékben vezetett számláin történő jóváírásától számított 3 hónapon belül közbeszerzési eljárás keretében kiválasztja a független könyvvizsgálót. A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott könyvvizsgáló valamennyi beruházás tekintetében ellátja a független könyvvizsgáló Ügkr. tv.-ben és e rendeletben meghatározott feladatait.

(2) A beruházó köteles a független könyvvizsgálóval teljes körűen együttműködni és részére az Ügkr. tv.-ben és az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges információkat átadni.

(3) A független könyvvizsgáló kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a hatóságnak az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie:

a) a független könyvvizsgáló nem lehet azonos a beruházó saját könyvvizsgálójával, és

b) a független könyvvizsgáló kijelölése nem sértheti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 102/C. § (6) bekezdésében és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 121/E. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

(4) A független könyvvizsgáló költségeit a 28. § alapján a hatóság viseli.

7. A támogatások felhasználásának ellenőrzése

21. §[13] A hatóság, valamint - támogatási szerződés keretei között - a minisztérium mint támogató jogosult a támogatások felhasználását a beruházások megvalósítása során és a beruházások megvalósítását követő 5 éven belül ellenőrizni.

22. § (1) A hatóság lefolytatja a beruházók által a kifizetési igénylés mellékleteiként benyújtott dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzését annak megállapítása céljából, hogy a beruházók teljesítették-e a vonatkozó jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban meghatározott valamennyi kötelezettségüket.

(2) A támogatási szerződés terhére történő kifizetési igénylések ellenőrzése keretében a hatóság - az energiapolitikáért felelős miniszter döntésének előkészítése érdekében - ellenőrzi:[14]

a) hogy a beruházás fizikai és pénzügyi előrehaladása összhangban van-e a derogációs kérelemben és a beruházók jelentéseiben foglaltakkal,

b) hogy a beruházó által a kifizetési igénylés alátámasztásául benyújtott számla valós költségeken alapul-e, elszámolható költségnek minősül-e, és megfelel-e a jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban meghatározott követelményeknek,

c) a közbeszerzési eljárás szabályainak való megfelelést,

d) a számlákhoz kapcsolódó teljesítés-igazolásokat.

23. § (1)[15] A hatóság az ellenőrzési tevékenysége keretében a (2) bekezdésben foglalt események bekövetkezése esetén jogosult a beruházóval szemben az Ügkr. tv. 18/E. § (2) bekezdése szerinti felügyeleti eljárást indítani. A felügyeleti eljárást a hatóság vezetője rendeli el. A felügyeleti eljárás elrendelésekor a felügyeleti eljárás alapjául szolgáló okot pontosan meg kell jelölni.

(2) A hatóság az alábbi esetekben folytathat le felügyeleti eljárást a beruházókkal szemben:

a) ha a hatóság részére megküldött jelentések és az általa lefolytatott helyszíni ellenőrzés alapján a beruházás szabályszerűségével kapcsolatban kétség merül fel,

b) ha a hatóság alapos okkal feltételezi, hogy a folyósított támogatási összegeket a beruházó nem a vonatkozó jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban meghatározottak szerint használja fel,

c) ha a beruházó a felügyeleti eljárás lefolytatását kezdeményezi,

d) ha a független könyvvizsgáló a beruházói éves jelentést vagy a beruházói zárójelentést könyvvizsgálói záradékkal nem látja el,

e) ha a független könyvvizsgáló a felügyeleti eljárás lefolytatását kezdeményezi,

f) ha az Európai Bizottság a támogatás felhasználásával kapcsolatos panaszról értesítette a hatóságot, és

g) ha a felügyeleti eljárás lefolytatása a hatóság jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése érdekében szükséges.

(3) A felügyeleti eljárás megindításáról és a megindítás okáról a hatóság a beruházót írásban értesíti.

24. § (1)[16]

(2) A felügyeleti eljárás keretében a hatóság egy alkalommal jogosult a beruházótól adatokat és információkat bekérni. A beruházó a hatóság kérésének 15 napon belül köteles eleget tenni.

(3)[17] Ha a beruházó a támogatást nem a vonatkozó jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban foglaltaknak megfelelően használta fel, de a beruházó jogsértése a hatóság megítélése szerint orvosolható, akkor a hatóság a felügyeleti eljárást lezáró határozatában megfelelő határidő tűzésével felhívja a beruházót a jogsértés orvoslására, és a támogatás további folyósítása felfüggesztésre kerül. A jogsértés orvoslására nyitva álló határidőt a hatóság az eset összes körülményeire tekintettel, mérlegelési jogkörében eljárva határozza meg. A jogsértés súlyára tekintettel a hatóság jogosult a beruházó részére a 8. §-ban jóváhagyott teljes támogatás 1%-ának megfelelő összegű bírságot kiszabni. Ha a beruházó a határozatban megállapított határidőben nem tesz eleget a határozatban előírt kötelezettségének, a hatóság - az Ügkr. tv. alapján - a beruházó részére a 8. §-ban jóváhagyott teljes támogatás 1%-ának megfelelő összegű bírság megfizetésére kötelezi a beruházót és a támogatás további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(4)[18] Ha a beruházó a támogatást nem a vonatkozó jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban foglaltaknak megfelelően használta fel és a beruházó jogsértése határidő tűzésével nem orvosolható, a hatóság a felügyeleti eljárást lezáró határozatában a beruházó részére a derogációs kérelemben jóváhagyott teljes támogatás 1%-ának megfelelő összegű bírságot szab ki és javaslatot tesz az energiapolitikáért felelős miniszternek a támogatás további folyósításának megszüntetésére, és az energiapolitikáért felelős miniszter döntése alapján a támogatás további folyósításának megszüntetését kezdeményezi.

(5) Ha a felügyeleti eljárás lefolytatása során, a felügyeleti eljárást lezáró határozat meghozatalát megelőzően, a beruházó nyilatkozatban vállalja, hogy a hatóság által ésszerűnek tartott határidőn belül megteszi a jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban foglaltaknak történő megfelelés érdekében szükséges lépéseket, akkor a hatóság a szabályszegést nem állapítja meg és a felügyeleti eljárás lefolytatásának megszüntetéséről rendelkezik. A felügyeleti eljárás megszüntetése nem zárja ki egy újabb felügyeleti eljárás lefolytatását. Ha a beruházó nem tesz eleget a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeinek, a hatóság a (3) és (4) bekezdés szerint jár el, azzal, hogy a (3) bekezdés esetén a bírság kiszabása kötelező.

(6)[19] A hatóság a felügyeleti eljárás során hozott, véglegessé vált határozatát a véglegessé válást követő 15 napon belül a honlapján közzéteszi.

25. § (1) A beruházások tényleges állapotának felmérése érdekében a hatóság a 15. § (5) bekezdése szerinti éves rendes helyszíni ellenőrzést, valamint rendkívüli helyszíni ellenőrzést végezhet. A helyszíni ellenőrzésekről a hatóság hivatalos írásbeli jegyzőkönyvet készít és a jegyzőkönyv egy példányát a helyszíni ellenőrzés lefolytatásától számított 10 napon belül megküldi a beruházóknak. A hatóság a jegyzőkönyvben megfelelően dokumentálja az elvégzett munkát, az ellenőrzések eredményeit, valamint szabálytalanságok és hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket.

(2) A helyszíni ellenőrzések során a hatóság az alábbi intézkedések megtételére jogosult:

a) a beruházás megvalósításával kapcsolatos dokumentumokba és adathordozókba betekinthet, azokat ellenőrizheti, akkor is, ha a dokumentumok és adathordozók üzleti titkot tartalmaznak,

b) a dokumentumokról másolatokat, felvételeket és kivonatokat készíthet, és

c) a beruházások ellenőrzéséhez szükséges teszteket végezhet el.

(3) A hatóság a 15. § (5) bekezdése szerinti éves rendes helyszíni ellenőrzés időpontjáról 7 nappal megelőzően értesíti a beruházót. Az éves rendes helyszíni ellenőrzésen kívüli, rendkívüli helyszíni ellenőrzések tekintetében a hatóságot a beruházó irányában előzetes tájékoztatási kötelezettség nem terheli.

(4) A helyszíni ellenőrzés során a hatóság ellenőrzi, hogy

a) a beruházás fizikai és pénzügyi előrehaladása összhangban van a jogszabályokban és az Európai Bizottság határozataiban foglaltakkal,

b) a kifizetési igényléshez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti példánya rendelkezésre áll és az megegyezik a kifizetési kérelemhez benyújtott másolattal,

c) a beruházó által benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal,

d) a szolgáltatások teljesítése összhangban van-e a jogszabályokban, az Európai Bizottság határozataiban és a derogációs kérelemben foglaltakkal, és

e) a közbeszerzésekre vonatkozóan a dokumentumok alapján nem ellenőrizhető szabályokat betartották-e, e körben, hogy a benyújtott dokumentumok az eredeti dokumentumokkal összhangban vannak, a benyújtott dokumentumok valódiak és a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályokat betartották.

(5) A helyszíni ellenőrzések keretében a kifizetési igénylésben szereplő költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenőrizni kell a számlákat, ideértve a korábbi számlaösszesítőben feltüntetett számlákat is, a számlákhoz kapcsolódó szerződéseket, és az azokhoz kapcsolódó teljesítésigazolásokat, valamint a számlák mellé be nem nyújtott, kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat.

(6) A hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során együttműködik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal.

26. § A beruházók a beruházások lezárását követő 10 évig kötelesek valamennyi, a beruházás megvalósításával kapcsolatosan felmerülő dokumentumot, nyilatkozatot, számlát és egyéb írásbeli adatot megőrizni.

8. Utólagos nyomon követés

27. § (1) A hatóság az utólagos nyomon követési feladatának keretében a beruházások befejezését követő harmadik évben megvizsgálja a derogációs kérelemben meghatározott megfelelőségi mutatók teljesülését. A hatóság a vizsgálatának az eredményéről összefoglaló jelentést készít és megküldi azt az energiapolitikáért felelős miniszter részére.

(2) A hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálatának elvégzése és az összefoglaló jelentés elkészítése során együttműködik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal.

(3) A hatóság az (1) bekezdés szerinti jelentését a honlapján nyilvánosságra hozza.

9. A hatóság működésére vonatkozó rendelkezések

28. § A hatóság a derogációs kiosztással összefüggésben felmerülő feladatai ellátásához kapcsolódóan az alábbi költségek elszámolására jogosult:

a) független könyvvizsgáló kijelölésének és eljárásának a költségei,

b) a központi számla és a beruházási számlák vezetéséhez kapcsolódó költségek,

c) a helyszíni ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségek.

29. §[20] Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

10. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

30/A. §[21] E rendeletnek az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosításáról szóló 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1. § 5. pontját az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosításáról szóló 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

30/B. §[22] A 2016. december 31. előtt benyújtott és el nem bírált kifizetési igényléssel kapcsolatban a hatóság a beruházót levélben tájékoztatja kifizetési igénylésének elutasításáról, valamint arról, hogy a beruházó jogosult a kifizetési igénylését ismételten benyújtani.

31. § (1) Ez a rendelet

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a magyar energiaágazat korszerűsítését célzó, az EU ETS-irányelv 10c. cikke szerinti beruházásokról szóló, 2012. december 19-i C(2012) 9463 számú bizottsági határozat [állami támogatás hivatkozási száma: SA.34086 (2012/N)] és

b) a Magyarország által a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott, a villamosenergia-termelés korszerűsítése céljából átmenetileg ingyenes kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó kérelemről szóló, 2012. november 30-i C(2012) 8675 számú bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A derogációs kiosztás keretében 2013-ban egyszeri kiosztásban részesíthető villamosenergia-termelők és a részükre kiosztható kibocsátási egységek mennyisége

AB
1.A derogációs kérelemben szereplő létesítmény jelenlegi megnevezése
(a derogációs kérelemben feltüntetett létesítményszám)
A létesítmény részére kiosztásra
kerülő kibocsátási egység-
mennyiség (db)
2.AES Borsodi Energetikai Kft. Tiszapalkonyai Erőmű
(HU-001)
43 481
3.AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű
(HU-002)
127792
4.Tisza Erőmű Kft.
(HU-003)
524 575
5.Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőmű
(HU-004)
146 085
6.Budapesti Erőmű Zrt. Kelenföldi Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató
Erőmű
(HU-005)
203 853
7.Budapesti Erőmű Zrt. Kispesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató
Erőmű
(HU-006)
108238
8.Budapesti Erőmű Zrt. Újpesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató
Erőmű
(HU-007)
111 931
9.Alpiq Csepel Kft. Csepel II. Erőmű
(HU-008)
490140
10.DKCE Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.
(HU-009)
162634
11.Dunamenti Erőmű Zrt.
(HU-010)
1 204 981
12.ISD Power Kft.
(HU-011)
343 533
13.Mátrai Erőmű Zrt. Visontai Erőmű
(HU-012)
2851 844
14.Pannon Hőerőmű Zrt. Pécsi Erőmű
(HU-013)
150 230
15.Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőmű
(HU-014)
489 301
16.NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.
(HU-015)
54 148
17.MVM Észak-Buda Gázturbinás Kogenerációs Fűtőerőmű Kft.
(HU-016)
34 489
18.Összesen7 047 255

2. melléklet a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A referencia ár meghatározásának képlete

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 244. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Megállapította a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2015.06.12.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 244. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 244. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[6] Beiktatta a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2015.06.12.

[7] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 244. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[8] Beiktatta a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.09.30.

[9] A felvezető szövegrészt módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[10] Megállapította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.09.30.

[11] Megállapította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.09.30.

[12] Beiktatta a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2015.06.12.

[13] Módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[14] A felvezető szövegrészt módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[15] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 244. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 204. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[17] Módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[18] Módosította a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2017.09.30.

[19] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 451. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[20] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 451. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[21] Beiktatta a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2015.06.12.

[22] Beiktatta a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.09.30.

Tartalomjegyzék