Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosításáról

A Kormány

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b) és e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)-e), g) és j) pontjában, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés d) és e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés n), p) és r) pontjában, valamint

a 4. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f) és g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

1. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 323/2007. Korm. rendelet) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendeletben nem szabályozott, a számlavezetési díjat érintő kérdésekben - így a számlavezetési díj megfizetésére, illetve meg nem fizetés esetén alkalmazott jogkövetkezményekre vonatkozóan - az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni."

2. § A 323/2007. Korm. rendelet "A kiotói egység értékesítésének feltételei" alcím címe helyébe a következő szöveg lép:

"A kiotói egység értékesítésének feltételei és elszámolásának szabályai"

3. § A 323/2007. Korm. rendelet 20. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A miniszter megkeresésére az államháztartásért felelős miniszter a kiotói egységek értékesítésével összefüggésben - a Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási időszaka kiegészítő periódusának végétől számított 8 napon belül - tájékoztatja a minisztert az adott időszakot követő elszámoláshoz és megfelelés teljesítéséhez szükséges adatokról és információkról.

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás nem érinti a miniszter azon jogát, hogy az államháztartásért felelős miniszter azon vagyonpolitikai döntéseiről, amelyek a kiotói egységekre vonatkoznak, a fenti időpontot megelőzően is bármikor tájékoztatást kérhessen. Az államháztartásért felelős miniszter a tájékoztatást ebben az esetben 15 napon belül küldi meg a miniszter részére.

(5) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján a miniszter elkészíti az adott időszakot követő elszámolási és megfelelési jelentést, amelyet - a Keretegyezmény alapján korábban meghozott nemzetközi megállapodásban és döntésben foglaltak szerint - 2016. január 2. napjáig továbbít az ENSZ Titkárság felé.

(6) A miniszter a benyújtott jelentés tartalmáról - az (5) bekezdés szerinti határidőt követő 15 napon belül -tájékoztatást nyújt az államháztartásért felelős miniszter részére."

4. § Hatályát veszti a 323/2007. Korm. rendelet 2. § 1., 3-4., 6-8., 11-12., 14-15., 18-20. pontja, 22-26. §-a, 28-35. §-a és az 5., valamint a 6. melléklete.

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

5. § (1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 410/2012. Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kibocsátási engedély iránti kérelmet az üzemeltető a környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) honlapján közzétett nyomtatványok alkalmazásával cégszerű aláírással ellátva a hatóság központi e-mail címére elektronikusan, a hatóság külön felhívására írásban postai úton nyújtja be a hatósághoz. A nyomtatványok kitöltését segítő útmutatókat a hatóság a honlapján közzéteszi. A hatóság a kibocsátási engedélyezési eljárás lefolytatásához és a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők erre irányuló tájékoztatása mellett. A hatóság minden év december 31. napjáig köteles a honlapján közzétenni a kibocsátási engedélyezési eljárás jogszabályi követelményeit a következő évre vonatkozóan."

(2) A 410/2012. Korm. rendelet 1. § (4)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A kibocsátási engedély iránti kérelmet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. §-ában meghatározott, a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági engedély vagy határozat jogerőre emelkedését követően lehet benyújtani a hatósághoz.

(5) A hatóság a kibocsátási engedélyt a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági engedély vagy határozat alapján adja ki, ha megállapítja, hogy az üzemeltető megfelel az Ügkr. tv.-ben foglalt feltételeknek. A kibocsátási engedély részletes tartalmi követelményeit a 3. melléklet állapítja meg.

(6) Az üzemeltető a kibocsátások nyomonkövetését a 601/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározottak szerint végzi, amelynek során - ha a kibocsátási engedély másként nem rendelkezik - az 5. mellékletben meghatározott egyes tüzelőanyagok országspecifikus fűtőértékeit, kibocsátási- és oxidációs tényezőit alkalmazza.

(7) Az üzemeltető és annak tüzelőanyag szolgáltatója, beszállítója köteles folyamatosan biztosítani

a) a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 127/1991. Korm. rendelet) szerint szükséges, etalonra visszavezethető mérőeszközöket, mérőberendezéseket és mérőrendszereket (a továbbiakban együttesen: mérőrendszerek) az üzemeltetőnél felhasznált tüzelőanyag mennyiségének számbavételére, és

b) a 127/1991. Korm. rendelet szerint szükséges, etalonra visszavezethető mérőrendszerek hitelességét és kalibrációját igazoló érvényes hitelesítési és kalibrálási bizonyítványokat, amelyeken szerepel a pontosság vagy a hibahatár annak érdekében, hogy az üzemeltető számára biztosítsa a kibocsátási engedélyében feltüntetett meghatározási szinteknek való megfelelést.

(8) Az üzemeltetőnél felhasznált tüzelőanyag mennyiségének számbavételére szolgáló, a 127/1991. Korm. rendelet szerint szükséges, etalonra visszavezethető mérőrendszerek hitelesítési és kalibrálási bizonyítványait kibocsátó szervezetek kötelesek feltüntetni a hitelesítési és kalibrálási bizonyítványokon a pontosságot vagy a hibahatárt, az érvényességet, valamint a további kalibrációk javasolt gyakoriságát. Az üzemeltető és annak tüzelőanyag szolgáltatója, beszállítója csak az így kiállított hitelesítési és kalibrálási bizonyítványokat köteles befogadni a hitelesítési és kalibrálási bizonyítványokat kibocsátó szervezetektől."

6. § A 410/2012. Korm. rendelet 2-4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. § (1) A kibocsátási engedély alapján a létesítmény üzembe helyezhető:

a) a kibocsátási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 éven belül,

b) ha az 1. § (4) bekezdése szerinti engedély vagy határozat hatályának lejárta hamarabb következik be, mint a kibocsátási engedély közlésétől számított 3 év, úgy az 1. § (4) bekezdése szerinti engedély vagy határozat hatályának lejártáig, vagy

c) ha az 1. § (4) bekezdése szerinti engedély vagy határozat felfüggesztése, korlátozása vagy visszavonása iránt eljárás indul, az engedély vagy határozat felfüggesztését, korlátozását vagy visszavonását elrendelő döntés jogerőre emelkedéséig.

(2) Üzembe helyezés alatt a próbaüzem megkezdése vagy a 2011/278/EU bizottsági határozat 3. cikk n) pontja szerinti üzemszerű működés kezdete értendő. Az üzembe helyezést az üzemeltető köteles a hatóságnak az üzembe helyezést megelőző 30 napon belül írásban bejelenteni. Ha az üzembe helyezés az (1) bekezdésben előírt időpontig nem következett be, a hatóság a kibocsátási engedélyt visszavonja.

(3) Az üzemeltető köteles

a) a 3. melléklet g) pontjában nevesített, a környezethasználat feltételeit megállapító, a tevékenység alapjául szolgáló engedély adataiban bekövetkezett változást a változás nyomán kiadott környezethasználat feltételeit megállapító engedély vagy határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,

b) a 3. melléklet h) pontjában foglalt és a létesítményben a környezethasználat feltételeit megállapító engedély vagy határozat alapján folytatott tevékenységben bekövetkező változást

ba) a változást követő 15 napon belül,

bb) ha a tevékenységváltozás a már kiadott, a környezethasználat feltételeit megállapító engedély vagy határozat tartalmát is érinti, a változás nyomán kiadott környezethasználat feltételeit megállapító engedély vagy határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül

bejelenteni a hatóság részére.

(4) Az üzemeltető köteles

a) a 3. melléklet b)-f) pontjában foglalt adatok megváltozását a változás nyomán kiadott környezethasználat feltételeit megállapító engedély vagy határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,

b) a 3. melléklet i) és j) pontjában foglalt, az engedélyezett kibocsátási kategóriában, valamint a jóváhagyott nyomonkövetési tervben rögzített adatok tervezett megváltozását legalább 45 nappal előre, a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg

a hatóság részére bejelenteni.

(5) Az üzemeltető haladéktalanul köteles a hatóság részére bejelenteni a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, ha a kibocsátások a kibocsátási engedélyben előírt, illetve a jóváhagyott adatmeghatározási szintekhez tartozó pontosságnál nagyobb pontossággal határozhatók meg, vagy ha a hitelesítő a kibocsátások pontosabb meghatározására tesz javaslatot. Az üzemeltető a (3) és (4) bekezdésben foglalt bejelentéssel egyidejűleg a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet köteles benyújtani, ha e változás a már kiadott kibocsátási engedély módosítását is szükségessé teszi.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt bejelentés és kérelem alapján a hatóság intézkedik a már kiadott kibocsátási engedély módosítása iránt, amely eredményeként ugyanazon engedélyazonosító alatt új kibocsátási engedélyt ad ki, és a korábbi engedélyt egyidejűleg visszavonja.

3. § (1) Az üzemeltető a harmadik kereskedési időszakban minden tárgyévet követő év január 20-ig

a) a létesítmény kapacitásával, tevékenységi szintjével és működésével kapcsolatos, az Ügkr. tv. 2. § 13., 40. és 41. pontjában foglaltaknak megfelelő jelentős, a tárgyévben bekövetkezett tényleges változásról akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített formanyomtatvány benyújtásával,

b) az Ügkr. tv. 2. § 12., 13., 40. és 41. pontjában foglaltaknak megfelelő, továbbá a 12. § (1) bekezdése szerinti, a tárgyévet követő évre vonatkozó bármely tervezett változásról cégszerű aláírással ellátva, írásban, postai úton, valamint

c) ha a létesítményben a tárgyévre vonatkozóan nem történt a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét csökkentő, az a) pontban hivatkozott tényleges jelentős változás, akkor ennek tényéről cégszerű aláírással ellátva, írásban, postai úton

jelentést nyújt be az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) honlapján közzétett módon.

(2) A miniszter a tárgyévet követő év január 1-jéig köteles a honlapján közzétenni az (1) bekezdés szerinti kötelezettség határidőben történő teljesítéséhez szükséges követelményeket.

(3) A jelentős változás megtörténtének megítélésekor

a) a Nemzeti Végrehajtási Intézkedésekben,

b) az Ügkr. tv. 2. § 12. és 13. pontja által definiált változásokon átesett létesítmények esetében a miniszter által határozatban jóváhagyott adatokkal módosított kérelemben vagy

c) az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) és c) alpontja szerinti új belépő esetében a miniszter által határozatban jóváhagyott új belépő kérelemben

a létesítményrészre meghatározott kezdeti tevékenységi szintet kell alapul venni.

(4) Ha egy létesítményben már a 2012. vagy az azt követő, a tárgyévet megelőző évek valamelyikében a kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét megváltoztató jelentős változás következett be, úgy a változás megítélésekor

a) a létesítmény részére utoljára kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek alapjául szolgáló, a miniszter által jóváhagyott adatok, vagy

b) ha a létesítményre vonatkozóan jelentős változás miatti adatszolgáltatás került benyújtásra, és emiatt a létesítmény térítésmentes egységkiosztásban nem részesült, úgy az utolsó alkalommal a miniszterhez benyújtott változásbejelentést követően a miniszter által jóváhagyott adatok

az irányadóak.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) és c) alpontja szerinti új belépő létesítmények számára is kötelező, amelyeknek e rendelet 11. § (1) bekezdésének megfelelően a miniszterhez benyújtott kérelme még nem került elbírálásra.

(6) A miniszter jogosult az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez további információkat kérni az üzemeltetőktől.

(7) Ha az üzemeltető által az (1) és (6) bekezdés alapján tett jelentés a tárgyévet követő év vonatkozásában a térítésmentesen kiosztásra kerülő kibocsátási egységek mennyiségében változást eredményez a tárgyévre vonatkozó utolsó nemzeti kiosztási táblában térítésmentes kiosztásra megállapított kibocsátási egységek számához képest, úgy a tárgyévre és az adott kereskedési időszak további éveire kiosztásra kerülő kibocsátási egységek mennyiségét az üzemeltető részére a miniszter határozatban állapítja meg.

(8) Ha a tárgyévet megelőző évben nem történt a létesítmény működésében a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egység mennyiségét csökkentő jelentős változás, úgy egyszerűsített eljárás keretében, az (1) bekezdés

c) pontja szerinti jelentés alapján a miniszter által kiadott határozat jogerőre emelkedését követően a hatóság az érintett létesítmény részére az adott évre vonatkozóan kiosztja a korábban megállapított kibocsátási egységmennyiséget. Ha a létesítményt érintően olyan, e rendelet szerinti eljárás van folyamatban, amely a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységmennyiségnél több egységmennyiséget állapít meg, egyszerűsített eljárás keretében a miniszter által kiadott határozat alapján a hatóság az érintett létesítmény részére az adott évre vonatkozóan kiosztja a korábban megállapított kibocsátási egységmennyiséget, míg a többlet-egységmennyiség kiosztására a többlet-egységmennyiség megállapításáról szóló miniszteri határozat jogerőre emelkedését követően kerül sor.

(9) A (7) és (8) bekezdés tekintetében az ügyintézési határidő az (1) bekezdésben meghatározott jelentés miniszterhez történő megérkezését követő napot követő hónap utolsó napja.

(10) Az e § szerinti adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a miniszter jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők megfelelő tájékoztatása mellett.

4. § (1) A kis kibocsátónak minősülő légi jármű üzembentartó által a hatóságnak jóváhagyásra benyújtott egyszerűsített nyomonkövetési terv a 601/2012/EU bizottsági rendelet 54. cikk (3) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.

(2) A légi jármű üzembentartó a nyomonkövetési tervet a hatóság honlapján közzétett nyomtatványok alkalmazásával, cégszerű aláírással ellátva, postai úton, elektronikus adathordozó alkalmazásával nyújtja be jóváhagyásra a hatóság részére. A nyomtatványok kitöltését segítő útmutatókat a hatóság a honlapján minden év december 31. napjáig közzéteszi. A hatóság a nyomonkövetési terv benyújtására jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni a légi jármű üzembentartók megfelelő tájékoztatása mellett.

(3) A hatóság

a) jóváhagyja a nyomonkövetési tervet, ha az megfelel a 601/2012/EU bizottsági rendeletben és az Ügkr. tv.-ben foglaltaknak,

b) elutasítja a nyomonkövetési terv jóváhagyására vonatkozó kérelmet, ha a nyomonkövetési terv nem felel meg a 601/2012/EU bizottsági rendeletben és az Ügkr. tv.-ben foglaltaknak.

(4) Ha a nyomonkövetési terv jóváhagyására vonatkozó kérelmet a hatóság elutasítja, a légi jármű üzembentartó az elutasításról szóló határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, a határozatban foglaltaknak megfelelő nyomonkövetési tervet nyújt be a hatóságnak.

(5) Az akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített éves kibocsátási jelentést és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentést az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a hatóság által honlapján közzétett kérelem és nyomtatványok alkalmazásával, cégszerű aláírással ellátva, írásban, postai úton, elektronikus adathordozón nyújtja be a hatóság részére. A számításokat tartalmazó mellékleteket elektronikus úton újraszámolható formátumban is be kell nyújtani.

(6) A hatóság az (5) bekezdés szerinti jelentések elkészítését segítő útmutatókat a honlapján minden év december 31. napjáig közzéteszi, és gondoskodik annak az üzemeltetők és légi jármű üzembentartók felé elektronikus úton történő közléséről. A hatóság a jelentések benyújtására jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők és légi jármű üzembentartók megfelelő tájékoztatása mellett.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott hitelesített jelentéseken túl a hatóság jogosult - az engedélyben meghatározott tevékenységekre vonatkozóan, az engedélyben és az alkalmazandó jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez szükséges - további rendszeres, illetve eseti információkat kérni."

7. § A 410/2012. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyzékkezelő az adott évben az üzemeltetők és a légi jármű üzembentartók részére ingyenesen kiosztásra került ÜHG-egységek pontos mennyiségéről a kiosztásban részesült üzemeltetők és a légi jármű üzembentartók megjelölésével a kiosztás megtörténtét követő 15 napon belül tájékoztatást nyújt a miniszter és az energiapolitikáért felelős miniszter részére. A tájékoztatás kézhezvételét követően a miniszter minden év június 30. napjáig tájékoztatja az MNV Zrt.-t az üzemeltetők és a légi jármű üzembentartók részére ingyenesen kiosztásra került ÜHG-egységek mennyiségéről a kiosztásban részesült üzemeltetők és a légi jármű üzembentartók megjelölésével."

8. § A 410/2012. Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A miniszter az ÜHG-egységek értékesítéséből származó, a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény szerint felhasználható összegről minden hónap 20. napjáig tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert. Ezen kötelezettség a minisztert az energiapolitikáért felelős miniszter külön kérelme alapján is terheli az előzőekben meghatározott határidőktől eltérően."

9. § A 410/2012. Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12. § (1) A létesítmény bezárásának minősül:

a) ha a létesítmény kibocsátási engedélyét jogerősen visszavonták;

b) ha a kibocsátási engedély alapjául szolgáló, a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági engedélyt vagy határozatot jogerősen visszavonták;

c) ha a kibocsátási engedély alapjául szolgáló, a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági engedélyt vagy határozatot jogerősen felfüggesztették;

d) a létesítményben folytatott üvegházhatású gáz kibocsátására feljogosító kibocsátási engedélyhez kötött tevékenység végleges megszüntetése;

e) a létesítmény kapacitásának az Ügkr. tv. 1. mellékletében meghatározott küszöbérték alá csökkentése végleges jelleggel;

f) ha a létesítmény üzemeltetése vagy az üzemeltetés újraindítása műszakilag nem lehetséges; vagy

g) ha a létesítmény nem üzemel, de korábban üzemelt és az üzemeltető nem tudja hitelt érdemlően - okirattal -meggyőzően valószínűsíteni, hogy a létesítmény legkésőbb 6 hónappal a működés beszüntetését követően újra üzemelni fog.

(2) A miniszter az üzemeltető kérelmére az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott időszakot legfeljebb 18 hónappal meghosszabbíthatja, ha az üzemeltető igazolni tudja, hogy a létesítmény 6 hónapon belül olyan kivételes és előre nem látott körülmények miatt nem tudta folytatni működését, amelyeket a legteljesebb gondosság mellett sem lehetett volna elkerülni, és amelyek kívül esnek az érintett létesítmény üzemeltetőjének hatáskörén. Ilyen körülménynek minősülnek különösen természeti katasztrófák, háború, háborús fenyegetés, terrorcselekmények, forradalom, lázadás, szabotázs, vandalizmus. A bezárttá-minősítés felfüggesztésére vonatkozó kérelmet a miniszterhez kell benyújtani. A kérelem tartalmazza a bezárttá-minősítés felfüggesztésének kezdő időpontját és a bezárttá-minősítés felfüggesztésének okát, amelyhez mellékelni kell a rendelkezésre álló, a bezárttá-minősítés felfüggesztésének okát alátámasztó dokumentumok másolatát. Kizárólag gazdasági okok nem indokolhatják a bezárttá minősítés felfüggesztését.

(3) Az (1) bekezdés g) pontja és a (2) bekezdés nem alkalmazandó a tartalék- vagy készenléti üzemmódban tartott, és a szezonális rendszerben üzemeltetett létesítményekre, ha:

a) az üzemeltető rendelkezik az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedéllyel és valamennyi más vonatkozó engedéllyel,

b) az üzemeltetés megindítása a létesítményen végzett fizikai változtatások nélkül műszakilag lehetséges, és

c) rendszeresen végeznek karbantartást.

(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a miniszter a térítésmentes kiosztás végrehajtását a létesítmény újraindításának igazolásáig végzéssel felfüggesztheti.

(5) A létesítmény üzemeltetője a bezárás napjától számított 30 napon belül köteles a létesítmény bezárttá-minősítésének tényét bejelenteni a hatóság honlapján közzétett módon a hatóságnak, valamint a Minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány kitöltése útján a miniszternek. A hatóság felé történő bejelentés tartalmazza a bezárás napjának megjelölését és az annak igazolására alkalmas, cégszerű aláírással ellátott dokumentumot. A bezárás napja az (1) bekezdés a)-c) pontjában rögzített engedély vagy határozat jogerőre emelkedésének napja, az (1) bekezdés d)-g) pontjában meghatározott esemény bekövetkezésének a napja.

(6) A bezáró létesítmény üzemeltetője az (5) bekezdésben meghatározott bezárás napjától vagy - ha a hatóság a bezárás napját hivatalból észleli - a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül köteles a bezárás évére vonatkozó, az akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített jelentést tenni.

(7) Az (1) bekezdés b)-g) pontjában meghatározott esetekben a hatóság a kibocsátási engedélyt az (5) bekezdés szerinti bejelentés alapján visszavonja. A bezárásra tekintet nélkül az (5) bekezdésben meghatározott bezárás napjáig fennálló nyomonkövetési, jelentéstételi kötelezettségét az üzemeltetőnek a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítenie kell. A bezárás napjáig fennálló kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét az üzemeltetőnek legkésőbb a bezárás napjától vagy - ha a hatóság a bezárás napját hivatalból észleli -a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül teljesítenie kell. Ha a bezárás évére vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentéstétel időpontjáig a tárgyévi térítésmentes kibocsátási egységek kiosztására nem kerül sor, a bezárás évére vonatkozó egységvisszaadás határideje a létesítmény részére történő kiosztás megtörténtét követő 30 nap.

(8) Ha a bezárás következtében a jegyzékkezelő az érintett üzemeltető forgalmi jegyzékben vezetett számláját lezárja, és az adott számlán a kibocsátási egységek pozitív egyenleget mutatnak, akkor a jegyzékkezelő az (5) bekezdésben rögzített bezárttá-minősítés tényének bejelentésétől vagy - ha a hatóság a bezárás napját hivatalból észleli - a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül felszólítja a számlatulajdonost egy olyan másik számla megnevezésére, amelyre ezeket a kibocsátási egységeket át kívánja vezettetni. Ha a számlatulajdonos 30 napon belül nem válaszol a jegyzékkezelő felszólítására, akkor a jegyzékkezelő a kibocsátási egységeket a saját nemzeti folyószámlájára átvezeti, amelyről tájékoztatja a minisztert az átvezetést követő 15 napon belül.

(9) A miniszter a kiosztás évét megelőző évben bezáró létesítmények listáját megküldi az Európai Bizottság részére, és nemzeti kiosztási táblában - annak esetleges újbóli kereskedelmi rendszer hatálya alá való kerülését követő új belépő kérelméig - többet nem szerepelteti a létesítményt.

12/A. § (1) Beolvadás legalább két létesítmény egy létesítménnyé történő egyesülése a (6) bekezdésben foglalt feltételek együttes teljesülése esetében. Beolvadás esetében a beolvadó létesítmény a létesítmény bezárásaként, a beolvadással érintett másik létesítmény tevékenységi szintjének bővítéseként minősül. A beolvadással összefüggésben a kiosztandó kibocsátási egységmennyiség meghatározása és a kérelem elbírálása az (5)-(11) bekezdésben meghatározott minősített eljárásban történik.

(2) Létesítményeknek az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő beolvadása esetében a kiosztandó kibocsátási egységmennyiség meghatározására és a kérelem elbírálására az általános eljárási szabályok alkalmazandóak.

(3) Kiválás egy létesítmény legalább kettő létesítménnyé történő szétválása úgy, hogy azok a kiválást követően műszakilag önálló és működőképes egységet alkotnak. Kiválás esetében az eredeti létesítmény jelentős kapacitáscsökkentésen átesett létesítményként, a kiválással létrejövő legalább egy új létesítmény új belépő létesítményként minősítendő. A kiválással összefüggésben a kiosztandó kibocsátási egységmennyiség meghatározása és a kérelem elbírálása az (5)-(11) bekezdésben meghatározott minősített eljárásban történik.

(4) Létesítménynek a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő kiválása esetében a kiosztandó kibocsátási egységmennyiség meghatározására és a kérelem elbírálására az általános eljárási szabályok alkalmazandóak.

(5) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti minősített eljárás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazandó:

a) a beolvadásban vagy kiválásban részt vevő mindegyik létesítmény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozik, és a beolvadás, illetve a kiválás előtt és után is rendelkezik kibocsátási engedéllyel,

b) a beolvadásban és a kiválásban részt vevő mindegyik létesítmény kibocsátási engedélye jogerősen módosításra került, és az a változást követő állapotot tartalmazza, valamint

c) a beolvadás és a kiválás nem eredményezi több kibocsátási egység kiosztását, mint amennyi a beolvadást és a kiválást megelőző vonatkozó nemzeti kiosztási táblában az Európai Bizottság részére benyújtásra került.

(6) Beolvadás esetén a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk e) pontjával összhangban a beolvadás olyan létesítmények esetén vehető figyelembe, amelyekre az alábbi feltételek mindegyike fennáll:

a) a beolvadást követően technológiailag kapcsolatban állnak egymással,

b) a létesítmények ugyanazon a telephelyen működnek,

c) a beolvadást követően a létesítmény ugyanazon azonosítóval rendelkező kibocsátási engedéllyel rendelkezik, mint a beolvadást megelőzően az a létesítmény, amelyikbe a másik beleolvadt.

(7) Ha az (1) és a (3) bekezdés szerinti változás megtörténtét követően a létesítményekben az ott meghatározott jelentős változásokon túlmenően nem következett be egyéb, a kiosztandó kibocsátási egységmennyiséget módosító további jelentős változás, úgy az érintett létesítmények vonatkozásában a Minisztérium honlapján közzétett, a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti változás-bejelentő formanyomtatványt csak külön felhívást követően kell benyújtani a miniszter részére.

(8) A beolvadást és a kiválást az érintett létesítmények vonatkozásában a Minisztérium honlapján közzétett módon, a tárgyévet követő január 20-ig kell bejelenteni a miniszternek.

(9) A miniszter jogosult a (8) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez további adatokat kérni az üzemeltetőktől.

(10) A miniszter a beolvadás és a kiválás esetén elkészíti a vonatkozó bejelentést és a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és azt jóváhagyásra megküldi az Európai Bizottságnak.

(11) Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a miniszter határozatban megállapítja a létesítményeknek térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek módosított mennyiségét és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a módosított és jóváhagyott kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról."

10. § A 410/2012. Korm. rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"13. § (1) A működését részlegesen beszüntetett létesítmény számára történő kibocsátási egység kiosztást a működés részleges beszüntetésének évét követő évben, illetve ha a részleges beszüntetésre 2013. január 1-je előtt került sor, 2013-tól úgy kell kiigazítani, hogy ha a mérvadó létesítményrész tevékenységi szintje a Nemzeti Végrehajtási Intézkedések szerinti, vagy a jóváhagyott új belépő kérelem szerinti, vagy a kapacitásváltozás figyelembe vételével meghatározott kezdeti tevékenységi szinthez képest

a) 50-75%-kal csökken, a létesítményrész az eredetileg megállapított kibocsátási egységek mennyiségének 50%-át kapja,

b) 75-90%-kal csökken, a létesítményrész az eredetileg megállapított kibocsátási egységek mennyiségének 25%-át kapja,

c) legalább 90%-kal csökken, az érintett létesítményrész számára nem osztható ki ingyenesen kibocsátási egység.

(2) A részleges működés-beszüntetést követő újraindítás esetén:

a) ha a mérvadó létesítményrész tevékenységi szintje meghaladja a kezdeti tevékenységi szint 50%-át, a működését részlegesen beszüntető létesítményrész a tevékenységi szint 50%-os küszöbe meghaladásának naptári évét követő évben a számára eredetileg kiosztott kibocsátási egységeket kapja meg,

b) ha a mérvadó létesítményrész tevékenységi szintje meghaladja a kezdeti tevékenységi szint 25%-át, a működését részlegesen beszüntető létesítményrész a tevékenységi szint 25%-os küszöbe meghaladásának naptári évét követő évben a számára eredetileg kiosztott kibocsátási egységek felét kapja meg,

c) az a) és b) pontok szerinti esetek valamelyikének fennállása esetén a térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek mennyisége visszamenőlegesen nem korrigálható.

(3) A létesítmény üzemeltetője a részleges működésbeszüntetést és a részleges működésbeszüntetést követő újraindítást a miniszter részére a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben és módon jelenti be.

(4) A miniszter az (1) és (2) bekezdéssel összhangban elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát és jóváhagyásra benyújtja az Európai Bizottság részére.

(5) Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a miniszter határozatban megállapítja a létesítményeknek térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek módosított mennyiségét és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a módosított és jóváhagyott kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.

14. § (1) Ha a létesítmény kapacitása jelentősen csökken, akkor a létesítmény számára történő kiosztás ennek megfelelően a kapacitáscsökkenés évét követő évtől, illetve ha a jelentős kapacitáscsökkentés 2013. január 1-je előtt történt, 2013-tól módosul.

(2) A létesítmény üzemeltetője a jelentős kapacitáscsökkentést a miniszter részére a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben és módon jelenti be.

(3) A miniszter a jelentős kapacitáscsökkentést megelőző előzetes éves összmennyiség meghatározásához alkalmazott módszertan alapján kiszámítja az érintett létesítmény előzetes módosított éves összmennyiségét, valamint az érintett létesítmény számára ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek módosított végleges éves összmennyiségét, elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és azt jóváhagyásra megküldi az Európai Bizottságnak.

(4) Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a miniszter határozatban megállapítja a létesítménynek térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek módosított mennyiségét, és a miniszter a jegyzékkezelő útján gondoskodik a nemzeti kiosztási tábla európai uniós ügyleti jegyzőkönyvben történő módosításáról."

11. § (1) A 410/2012. Korm. rendelet 14/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Ha a légi jármű üzembentartó légiközlekedési tevékenysége megszűnik, vagy a tevékenysége az Ügkr. tv. 1. § (3) és (4) bekezdése szerint kivételnek minősülve kikerül a rendszer hatálya alól, köteles azt a bejelentés alapjául szolgáló esemény bekövetkeztétől számított 30 napon belül bejelenteni a hatóság honlapján közzétett nyomtatványok alkalmazásával a hatóságnak. A bejelentés tartalmazza a bejelentés alapjául szolgáló esemény időpontját és az annak igazolására alkalmas, cégszerű aláírással ellátott dokumentumot. A bezárás napja a bezárást megalapozó esemény bekövetkezésének a napja.

(1a) A hatóság a minisztert a bejelentés tényéről és az eljárás nyomán hozott döntésről a bejelentéstől és a döntés meghozatalától számított 15 napon belül tájékoztatja."

(2) A 410/2012. Korm. rendelet 14/A. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az érintett légi jármű üzembentartó a megszűnés vagy a kivétellé válás napjától számított 60 napon belül köteles a tárgyévi tevékenység folytatásának idejére vonatkozóan hitelesített jelentést tenni.

(4) A légi jármű üzembentartó megszűnésének alapjául szolgáló esemény napjáig fennálló nyomonkövetési, jelentéstételi kötelezettségét a légi jármű üzembentartónak a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítenie kell. A tevékenység megszűnésének napjáig a kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét a légi jármű üzembentartónak legkésőbb a megszűnés napjától számított 60 napon belül teljesítenie kell. Ha a bezárás évére vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentéstétel időpontjáig a tárgyévi térítésmentes kibocsátási egységek kiosztására nem kerül sor, a bezárás évére vonatkozó egységvisszaadás határideje a légi járművek részére a bezárás évében történő kiosztás megtörténtét követő 30 nap.

(5) A miniszter a bezárásra vonatkozó bejelentést követően gondoskodik a légi jármű üzembentartó megszűnése tényének Európai Bizottság részére történő bejelentéséről és a vonatkozó nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla módosításáról.

(6) Az Ügkr. tv. 22. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti változás esetén a jegyzékkezelő - az egyes évekre az érintett légi járművek részére térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek érintett légi jármű üzembentartókhoz tartozó légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyiségének változatlanul hagyása mellett - az európai uniós ügyleti jegyzőkönyvben módosítja a nemzeti légiközlekedési kiosztási táblát.

(7) Az Ügkr. tv. 22. § (1) bekezdés c) pontja szerinti olyan változás esetén, amelyben egy olyan légi jármű üzembentartó olvad be egy eltérő tagállam által igazgatott légi jármű üzembentartóba, amely esetében Magyarország az adminisztrációért felelős tagállam, úgy a jegyzékkezelő a másik tagállam jegyzékkezelőjének előzetes beleegyezését követően kezdeményezi a nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla módosítását a másik tagállam jegyzékkezelőjénél."

12. § A 410/2012. Korm. rendelet 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. A nemzetközi jóváírási jogosultságok felhasználása, valamint a kibocsátás-csökkentési egység (ERU) és az igazolt kibocsátás-csökkentési egység (CER) beszámítása és átváltása

15. § (1) Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó az Ügkr. tv. 29. § (1)-(4) bekezdése alapján kérheti nemzetközi jóváírási jogosultságainak ÜHG-egységekre történő átváltását.

(2) Az átváltást az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó kezdeményezi a forgalmi jegyzékben a jegyzékkezelőnél.

(3) A jegyzékkezelő minden év május 31. napjáig írásban tájékoztatást ad a miniszter és az energiapolitikáért felelős miniszter részére az átváltás eredményéről, így különösen az átváltás tényéről és az átváltás egységmennyiségéről."

13. § A 410/2012. Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetői számla, légijármű-üzembentartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla, külső kereskedési platform számla, valamint árverési kézbesítőszámla esetében a számlavezetési díjat - a 18. §-ban meghatározott kivétellel - a számlatulajdonos évente, a hatóság által kiállított számla alapján a számlán meghatározott fizetési határidőig köteles megfizetni."

14. § A 410/2012. Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a 9. alcím a következő 21/A. és 21/B. §-sal egészül ki:

"21. § (1) A bezárás, jelentős kapacitáscsökkentés vagy részleges működés-beszüntetés bejelentésének elmulasztása esetén, amennyiben a mulasztás a bezárt, kapacitását jelentősen csökkentett vagy működését részlegesen beszüntetett létesítmény üzemeltetője számára olyan kibocsátási egységek jóváírását eredményezi az adott létesítményhez rendelt üzemeltetői számlán, amelyekre egyébként az üzemeltető már nem lett volna jogosult, a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eljárásrend követendő.

(2) A miniszter hivatalból indított eljárás keretében határozatban, a határozat kézhezvételétől számított 15 napos határidő tűzésével kötelezi az üzemeltetőt a mulasztás okára történő nyilatkozattételre, egyidejűleg újabb - legalább 30 napos - határidő tűzésével kötelezi az üzemeltetőt a benyújtani elmulasztott adatok benyújtására, továbbá a bejelentés elmulasztása miatt az üzemeltető részére jogosulatlanul jóváírt többlet térítésmentes kibocsátási egységnek a hatóság (5) bekezdés szerinti határozatát követő visszautalására.

(3) A miniszter az üzemeltetői nyilatkozat és a benyújtott adatok kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot a mulasztás tényéről, az üzemeltetővel szemben megindított kötelező eljárás tényéről, a határozat tartalmáról és annak üzemeltető általi átvételét igazoló adatról, az üzemeltetői nyilatkozat beérkezésének időpontjáról és annak tartalmáról, valamint benyújtja a vonatkozó nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát.

(4) Ha az üzemeltető a teljesítésre előírt határidőn belül a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a miniszter a határidő eredménytelen elteltét követően a 20. § (1) bekezdésében meghatározott bírságtétel megfizetésére kötelezi.

(5) A (3) bekezdés szerinti miniszteri tájékoztatás és módosítási javaslat Európai Bizottság általi jóváhagyását követően a hatóság - a miniszter tájékoztatását követően - az üzemeltetőt határozatban kötelezi

a) a határozat kézhezvételétől számított 30 napos teljesítési határidő megjelölésével az üzemeltetői számlán jogosulatlanul jóváírt kibocsátási egységmennyiség visszautalására, amennyiben annak az üzemeltető még nem tett eleget, továbbá

b) a visszautalás napjáig napi 20 000-től 100 000 forintig terjedő bírság megfizetésére.

(6) A hatóság a miniszteri döntés alapján indított eljárásról és annak eredményéről a minisztert az eljárást lezáró döntés megküldésével értesíti.

21/A. § (1) Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó az Ügkr. tv. 24. § (1) és (2) bekezdése szerinti egységvisszaadásra irányuló kötelezettségének önhibájából határidőre részben vagy egészben nem tesz eleget, a hatóság az üzemeltetőt vagy légi jármű üzembentartót a mulasztással érintett minden egyes tonna széndioxidegyenértéknek megfelelő kibocsátás után 100 eurónak megfelelő forintösszegű egyszeri bírság megfizetésére kötelezi, továbbá a visszaadást nem teljesített üzemeltetők és légi jármű üzembentartók névsorát a honlapján közzéteszi. A többletkibocsátási bírság mindenkori összege az Eurostat által meghatározott európai fogyasztói árindexszel összhangban növekszik, amelyet a miniszter közleményben tesz közzé.

(2) A 20. § (6) bekezdésében, a 21. §-ban és a 21/A. § (1) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandók abban az esetben, ha az üzemeltető a bejelentési, visszautalási vagy visszaadási kötelezettségét önhibáján kívül nem teljesíti, és ezt hitelt érdemlően igazolja. Ha az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a 20. § (6) bekezdésében, a 21. §-ban és a 21/A. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségét, a mulasztás okáról az akadály megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül értesíti a hatóságot, és az akadály elhárulását követően a hatóság újabb határidő kitűzésével - amely határidő nem lehet korábban, mint a tájékoztatást követő második munkanap - kötelezi az üzemeltetőt vagy a légi jármű üzembentartót a vonatkozó kötelezettségének teljesítésére.

(3) Az euróban kiszabott bírságösszegnek megfelelő forintösszeg megállapítása során a Magyar Nemzeti Bank által megállapított, a teljesítés napját megelőző napon közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

21/B. § (1) Ha a számlatulajdonos a 17. és 18. §-ban meghatározott számlavezetési díj megfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni, a jegyzékkezelő pedig a számlához való hozzáférést a számlavezetési díj megfizetéséig felfüggeszti (a továbbiakban: zárolás).

(2) A számlavezetési díjat minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd részének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

(3) A jegyzékkezelő a számla zárolását a számlavezetési díj és a késedelmi pótlék hatósághoz történő beérkezését követő 15 napon belül oldja fel.

(4) Az Ügkr. tv. 35. § (6) bekezdésében meghatározott felügyeleti díj és késedelmi pótlék, valamint a 17. és 18. §-okban, továbbá az (1)-(3) bekezdésben rögzített számlavezetési díj és késedelmi pótlék üzemeltetői és légi jármű üzembentartói teljesítéshez kapcsolódó zárolás és zárolás feloldás tényéről a jegyzékkezelő minden esetben értesíti az érintetteket és arról tájékoztatást nyújt a miniszter részére a zárolást és zárolás feloldást követő 8 napon belül."

15. § (1) A 410/2012. Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az üzemeltetők részére történő ingyenes kibocsátási egységmennyiség-kiosztás nem történik meg az Ügkr. 15. § (5) bekezdésében és 20. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig, a hatóság az Európai Bizottság által jóváhagyott és a létesítmény részére a tárgyévet megelőző évre megállapított kibocsátási egységmennyiséget alapul véve a 4. mellékletben meghatározott számlavezetési díjak 70%-ának megfelelő előlegszámlát jogosult kiállítani."

(2) A 410/2012. Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A létesítmény részére a tárgyévre történő térítésmentes kibocsátási egységkiosztást követő 20 napon belül a hatóság a jóváhagyott kibocsátási egységmennyiségeket alapul véve a 4. mellékletben foglaltak szerint a számlavezetési díjat meghatározza és végszámlát állít ki."

16. § A 410/2012. Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a következő f)-g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"f) a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok 2015-2019-es időszakra vonatkozó listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról szóló 2014/746/EU európai bizottsági határozat és

g) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek egy egységes globális piacalapú intézkedés nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra való alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő végrehajtására tekintettel történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i, 421/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

17. § (1) A 410/2012. Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 410/2012. Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul

(3) A 410/2012. Korm. rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. § A 410/2012. Korm. rendelet 14/A. § (2) bekezdésében a "40 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a 410/2012. Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése, 6. § (3) bekezdése és 22/A. §-a.

3. A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

20. § A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 341/2013. Korm. rendelet) 1. § 5. pontja helyébe a következő lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. elszámolható költség: mindazon tárgyi eszközök és immateriális javak (ideértve a beruházás előzetes megvalósíthatóságának vizsgálatával közvetlenül összefüggő költségeket is, például előzetes megvalósíthatósági dokumentációk és egyéb, a Nemzeti Tervben vállalt beruházások megvalósításával összefüggésben keletkezett járulékos költségek) teljes költségei, amelyek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkével összhangban benyújtott és az Európai Bizottság által jóváhagyott Nemzeti Tervben vállalt beruházások megvalósításával összefüggésben keletkeztek a Nemzeti Tervben jóváhagyott gazdasági jogalanyok vagy azoknak a Nemzeti Tervben rögzítettek szerinti 100%-os tulajdonában lévő gazdasági jogalanyok oldalán,"

21. § A 341/2013. Korm. rendelet 8. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a beruházás befejezését vagy meg nem valósulásának megállapítását követően a beruházási számlán fel nem használt pénzügyi forrás maradt, és az a (2) bekezdésben meghatározott módon nem felhasználható, a fel nem használt pénzügyi forrást - összhangban az energiapolitikáért felelős miniszter által az Európai Bizottsághoz benyújtott és határozatban jóváhagyott derogációs kérelemben foglaltakkal - a magyar energiapolitikával összhangban kell felhasználni.

(4) A hatóság a (3) bekezdés szerinti fel nem használt pénzügyi forrást az energiapolitikáért felelős miniszter részére átadja a (3) bekezdés szerinti felhasználás megvalósítása érdekében."

22. § A 341/2013. Korm. rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A hatóság a tagállami éves jelentést - az Ügkr. tv. 18/F. § (1) bekezdésében rögzített első éves jelentés kivételével - az energiapolitikáért felelős miniszter útján nyújtja be az Európai Bizottság részére."

23. § A 341/2013. Korm. rendelet a következő 30/A. §-sal egészül ki:

"30/A. § E rendeletnek az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosításáról szóló 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1. § 5. pontját az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosításáról szóló 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

4. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

24. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 278/2014. Korm. rendelet) 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szolgálat a leltárjelentés megfelelő elkészítése céljából elektronikus hozzáféréssel rendelkezik)

"b) a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti fluortartalmú üvegházhatású gázok adatbázisához,"

25. § A 278/2014. Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

27. § (1) E rendelet a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek egy egységes globális piacalapú intézkedés nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra való alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő végrehajtására tekintettel történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i 421/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) a nemzetközi jóváírási jogosultságoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról szóló, 2013. november 8-i 1123/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez

1. A 410/2012. Korm. rendelet 1. melléklet A.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A.3.2. A létesítmény telephelyére kiadott, a környezethasználat feltételeit megállapító engedély vagy határozat megnevezése, engedély száma, kiadásának dátuma, kiállító hatóság megnevezése és az engedély jogerőre emelkedésének dátuma."

2. A 410/2012. Korm. rendelet 1. melléklet B.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B.2.5. A mennyiségi adatokat mérő mérőberendezés mérési pontossága, és annak megjelölése, hogy rendelkezik-e a fővárosi és megyei kormányhivatal által mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljárva, a 127/1991. Korm. rendelet szerint szükséges, érvényes visszavezetettségű mérőrendszerek hitelességét és kalibrációját igazoló érvényes hitelesítési és kalibrálási bizonyítványokkal."

2. melléklet a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez

A 410/2012. Korm. rendelet 2. melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.7. Ha egy létesítmény teljes névleges bemenő hőteljesítményét a közösségi rendszer hatálya alá tartozás meghatározása céljából számítják ki, akkor a létesítményen belül a részét képező valamennyi üzemanyag-égetést folytató technikai egység névleges bemenő hőteljesítménye összeadandó."

3. melléklet a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez

A 410/2012. Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A számlavezetési díj mértéke és alapja üzemeltetői számla esetében

ABC
1.Sorszám (fő)/
alszám
A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlák
(kibocsátási egységmennyiség/év)
A számlavezetési díj mértéke
(forint/év)
2.1.Üzemeltetői számla
3.1.11-10 00027 000
4.1.210 001-100 00082 000
5.1.3100 001-1 000 000191 000
6.1.41 000 001 kibocsátástól384 000
7.2.Légijármű-üzemeltetői számla100 000
8.3.Közönséges ügyfél számla80 000
9.4.Kereskedési számla150 000
10.5.Külső kereskedési platform számla250 000
11.6.Árverési kézbesítőszámla100 000

4. melléklet a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez

A 278/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 7., 31. és 32. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7.Energiapolitikáért
felelős miniszter
fluortartalmú
üvegházhatású
gázokkal kapcsolatos
adatok
- az 517/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti adatok,
- a fluortartalmú üvegházhatású
gázokkal és az ózonréteget lebontó
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 14/2015.
Korm. rendelet szerint összegyűjtött
adatok.
A rendelkezésre
álló adatsor.
31.Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Tűzvédelmi
berendezésekbe
betöltött
üvegházhatású
oltógázok.
Tűzvédelmi berendezésekbe betöltött
üvegházhatású oltógázok mennyisége
(lehetőleg HFC, PFC, SF6 bontásban)
különösen az 517/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 14/2015. Korm. rendelet
szerint összegyűjtött adatok.
32.Országos
Gyógyszerészeti
és Élelmezés-
egészségügyi Intézet
Üvegházhatású
gázokat tartalmazó
gyógyszer-termékek
forgalmazása.
Belföldi fogyasztási adatok
üvegházhatású gázokat tartalmazó
gyógyszertermékekről [ideértve
a HFC-134a (norfluran), HFC- 227ea,
valamint N2O gázokat], különösen
az 517/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet, valamint
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 14/2015. Korm. rendelet
szerint összegyűjtött adatok

Tartalomjegyzék