42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet

az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról

1. § (1) A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni. A vizsgák részletes szabályait és feltételeit, valamint a vizsgabizottság működési rendjét a 7. számú mellékletben foglalt vizsgaszabályzat állapítja meg. A hajózási hatóság e rendelet keretein belül meghatározza a vizsgakövetelményekre vagy a képesítés megszerzésére vonatkozó előírások alapján a számonkérhető ismeretanyagot, a vizsgafeladatokat és a vizsgatárgyak számonkérésének módját."

(2) Az R. 5. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Belvízi hajózási képesítések esetén a vizsgák feltételeként meghatározott gyakorlati időként az indulási és érkezési kikötő között úton lévő hajón szolgálatban töltött - hajós szolgálati könyvben igazolt - időtartamot kell figyelembe venni oly módon, hogy

a) 12 hónap gyakorlat 180 nap gyakorlati idővel teljesíthető,

b) belvízi hajózásban 365 egymást követő napon belül legfeljebb 180 nap gyakorlati idő vehető figyelembe,

c) a tengeri, partmenti vagy halászhajózásban 250 nap gyakorlati idő számítható 12 hónap gyakorlati időnek,

d) a hajó karbantartási, telelési és várakozási ideje 60 nap időtartamig szolgálatban töltött időnek számít,

e) úszómunkagép-vezető vizsgánál a gyakorlati időbe be kell számítani az úszómunkagép munkavégzési és a munkaterületre beállási és kiállási, valamint az úszómunkagép különböző módjai közti átállási és javítási időszakának tartamát.

(5) Az 1994. június 1-jét követően szerzett belvízi vagy tengeri hajózási gyakorlatot a hajós szolgálati könyvvel, tengerész szolgálati könyvvel vagy azok kivonataival kell igazolni. A hajós szolgálati könyvben és a tengerész szolgálati könyvben a hivatásos és a szolgálati célú gyakorlatra vonatkozó bejegyzés akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hajózási hatóság hitelesítette."

(3) Az R. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői elméleti vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. életév."

(4) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az a jelölt, akinek a vizsgáját a vizsgabizottság valamely tantárgyból eredménytelennek minősíti, e tantárgyból javítóvizsgát tehet."

(5) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eredményes vizsga alapján a hajózási hatóság képesítő okmányt ad ki. A képesítő okmányok felsorolását az 1. számú melléklet, tartalmi elemeit a 6. számú melléklet határozza meg."

2. § Az R.

a) 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 4. számú melléklete, 7. számú melléklete, valamint

b) 6. számú melléklete

az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R.

a) 4. § (6) bekezdésében a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben évente egyszer" szövegrész, a 6. § (4) bekezdésében a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben évente" szövegrész, az 1. számú melléklet IV. fejezet 6. pontjában a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben" szövegrész, a 2. számú melléklet IV. fejezet 2. pontjában a "honlapján, valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben" szövegrész helyébe a "honlapján",

b) 2. számú melléklet A. Rész IV. fejezet 4. pont a) alpontjában és a 3. számú melléklet II. A. rész IV. fejezet 6. pont a) alpontjában az "elméleti vizsga" szövegrész helyébe az "az elméleti vizsgatárgy témakörei",

c) 3. számú melléklet I. rész 5. pontjában a "36 hónapot" szövegrész helyébe a "12 hónapot"

d) 7. számú melléklet 4.8. pontjában az "ismétlő vizsgára" szövegrész helyébe az "a vizsga megismétlésére"

szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R.

a) 7. § (4) és (6) bekezdése,

b) 2. számú melléklet A. Rész III. Fejezet 16. pontja,

c) 7. számú melléklet 1.2. pontjában az "és ismétlő" szövegrész.

2. A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosítása

5. § A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete (a továbbiakban: Hajózási Szabályzat) a 2. melléklet szerint módosul.

6. § Az R2. Hajózási Szabályzat II. rész

a) 2.01 cikk 1. pontjában a "lakcímét" szövegrész helyébe az "elérhetőségét" szöveg,

b) 2.02 cikk 1. pontjában az "I. rész 3.25 cikkében" szövegrész helyébe az "I. rész 3.28 cikkében" szöveg,

c) 3.03 cikk 10. b) pontjában a "motorcsónakkal, motoros vízi sporteszközzel és kisgéphajóval" szövegrész helyébe a "gépi erővel hajtott kishajóval, csónakkal, vízi sporteszközzel" szöveg,

d) 4.05 cikk 3. pontjában a "csónak" szövegrész helyébe a "csónak és kishajó", a "csónakban" szövegrész helyébe a "csónakban és kishajóban", a 4.05 cikk 4. pontjában a "csónakból" szövegrész helyébe a "csónakból és kishajóból" szöveg,

e) 4.09 cikk 1. pontjában a "Kishajóval, motorcsónakkal, motoros vízi sporteszközzel" szövegrész helyébe a "Gépi erővel hajtott kishajóval, csónakkal és vízi sporteszközzel" szöveg,

f) 4.11 cikk 1. pontjában a "gépi hajtású vízijárműként" szövegrész helyébe a "kisgéphajóként" szöveg,

g) 4.13 cikk 1. pont e) alpontjában a "tó kezelője" szövegrész helyébe a "hajózási hatóság" szöveg,

h) 6.02 cikk 4. pont a) és b) pontjában a "zöld" szövegrész helyébe a "fehér" szöveg,

i) 6.04 cikk 3. pontjában a "kell tartani" szövegrész helyébe a "fel kell tüntetni" szöveg,

j) 8.01 cikk 2. pontjában a "mérete" szövegrész helyébe a "mérete, - a II. rész II-1. melléklet I.6. pontjában foglalt kivételekkel -" szöveg,

k) 8.06 cikk 4. pontjában az "I. rész 3.36 cikkében" szövegrész helyébe az "I. rész 3.35 cikkében" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R2. Hajózási Szabályzat II. rész

a) 8.01 cikk 3. pontja,

b) 4.13 cikk 2. b) pontjában az "és zsilipben, továbbá azok bejárata előtti 200 m-es vízterületen" szövegrész.

3. A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelőség feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

8. § A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelőség feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 5. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"5. § Hatályát veszti az R. 4. § (5) bekezdése."

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § b) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet III. Fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A sikeresen vizsgázók részére a hajózási hatóság

a) a belvízi hivatásos vizsga alapján "Bizonyítvány hajós képesítésről" vagy "Belvízi hajóvezetői bizonyítvány",

b) a belvízi hajózási rádiótelefon kezelő vizsga alapján "Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány",

c) a vonalismereti vizsga alapján "Vonalvizsga bizonyítvány",

d) a veszélyes áru szállítási szakértő vizsga alapján "Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről",

e) a tengeri hivatásos vizsga alapján "Tengerész képesítő bizonyítvány" vagy "Tengerésztiszti képesítő bizonyítvány"

f) a tengeri rádiókezelői vizsga alapján "Tengeri általános rádiókezelő bizonyítvány" vagy "Tengeri korlátozott rádiókezelő bizonyítvány",

g) a kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsga alapján "Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány" megnevezésű okmányt állít ki."

2. Az R. 1. számú melléklet IV. Fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Belvízi kedvtelési célú kisgéphajó- vagy vitorlás kishajó-vezetői képesítéssel már rendelkező jelöltnek a további belvízi kedvtelési célú képesítés megszerzésekor hajózási szabályzat tantárgyból nem kell vizsgáznia."

3. Az R. 2. számú melléklet A. Rész III. Fejezet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Az úszómunkagép-vezetői vizsga feltételei:

a) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott úszómunkagép-vezetői képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 9 havi gyakorlat, amelynek legalább a felét úszómunkagépen kell eltölteni, vagy

b) fedélzeti szolgálatban eltöltött 24 havi gyakorlat, amelynek legalább a felét úszómunkagépen kell eltölteni."

4. Az R. 2. számú melléklet B. Rész III. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. FEJEZET

A KÉPESÍTÉSEK MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Géptiszti vizsga:

a) gépkezelői képesítés,

b) legalább egy nagyjavítás irányítása felügyelet mellett, valamint

c) gépkezelői képesítés birtokában géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett

ca) 12 havi gépüzemi gyakorlat, vagy

cb) 6 havi gépüzemi gyakorlat és hajózási vagy gépészeti szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott géptiszti képzés elvégzésének igazolása.

2. Gépkezelői vizsga:

a) hajózási vagy gépészeti szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, vagy szervezett gépkezelői képzés elvégzésének igazolása és 6 havi géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett gépüzemi gyakorlat, vagy

b) géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett legalább 12 havi gépüzemi vagy matróz - gépkezelő gyakorlat.

3. A hajózási, gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvány vagy oklevél elfogadásához a tanulmányi értesítőt vagy leckekönyvet is be kell mutatni.

4. Ha a jelölt hajózási gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik, akkor kérelmére a képesítés megszerzésénél a hajózási hatóság az elméleti vizsga letétele alól részben vagy egészben mentesítést adhat.

5. Tengeri hajóra szóló érvényes géptiszti képesítés alapján kérelemre a hatóság különbözeti vizsga és gyakorlat igazolása nélkül belvízi hajóra szóló géptiszti képesítést állít ki."

5. Az R. 4. számú melléklet I. Fejezete a következő 6-8. ponttal egészül ki:

"6. A kedvtelési célú radarkezelői képesítés (Radar Observer for Pleasure Craft), a kedvtelési céllal közlekedő, a képesítésben megjelölt belvízi vagy tengeri hajókra felszerelt radarberendezés kezelésére jogosít.

7. A kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői képesítés (SRC), a GMDSS-rendszer A1-es - partmenti - körzetében a kedvtelési célú tengeri kishajókon felszerelt GMDSS-rendszer szerinti rádió berendezések kezelésére jogosít.

8. A kedvtelési célú GMDSS kezelői képesítés, (LRC) a GMDSS-rendszer A1-A4 körzetében, a kedvtelési célú tengeri kishajókon felszerelt GMDSS-rendszer szerinti rádió és Inmarsat berendezések kezelésére jogosít."

6. Az R. 4. számú melléklet II. Fejezete a következő 12-14. ponttal egészül ki:

"12. A kedvtelési célú radarkezelői (kiegészítő) képesítés (Radar Observer for Pleasure Craft):

a) jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzést is magában foglaló tanfolyam sikeres elvégzése,

b) a III. Fejezet 6. pontja szerinti sikeres elméleti és gyakorlati vizsga, amely gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

13. Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői képesítés (SRC):

a) jóváhagyott tanfolyam sikeres elvégzése,

b) a III. fejezet 7. pontja szerinti ismeretekből tett írásbeli és gyakorlati vizsga, amely gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

14. Kedvtelési célú GMDSS kezelői képesítés (LRC):

a) jóváhagyott tanfolyam sikeres elvégzése,

b) a III. fejezet 8. pontja szerinti ismeretekből tett írásbeli és gyakorlati vizsga, amely gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető."

7. Az R. 4. számú melléklet III. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. FEJEZET

A KÉPESÍTŐVIZSGÁK TANTÁRGYAI

1. A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga:

a) Hajózási Szabályzat

b) hajózási ismeretek - kisgéphajó,

c) gyakorlati vizsga - kisgéphajó.

2. A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga:

a) Hajózási Szabályzat,

b) hajózási ismeretek - vitorlás kishajó,

c) gyakorlati vizsga - vitorlás kishajó.

3. A kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:

a) közlekedési ismeretek tengeri kishajóval,

b) tengeri kishajó üzemeltetési ismeretek,

c) navigációs és térképészeti alapismeretek.

4. A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:

a) tengeri navigációs ismeretek,

b) életbiztonság a tengeren,

c) a tengeri környezet ismerete,

d) tengeri jogi ismeretek.

5. A kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:

a) csillagászati navigáció,

b) árapály hajózási ismeretek,

c) óceánhajózási navigációs ismeretek.

6. A kedvtelési célú radarhajós (kiegészítő) vizsga

a) radarhajózási ismeretek,

b) gyakorlati vizsga - radarhajózás (a gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető).

7. A kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC) vizsga:

a) a korlátozott GMDSS rendszer alapelvei,

b) VHF rádiótelefon kezelés és gyakorlati kommunikációs ismeretek.

8. A kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vizsga:

a) a GMDSS rendszer alapelvei,

b) GMDSS berendezés kezelés és gyakorlati kommunikációs ismeretek."

8. Az R. 6. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

MAGYARORSZÁG - HU

/HUNGARY

1. (Családi név helye)

2. (Utónév helye)

3. (Születési idő és hely)

4. (Kiállítás keltezésének helye)

5. (A bizonyítvány számának a helye)

6. (Tulajdonos fényképének helye)

7. (Tulajdonos aláírásának helye)

8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)

9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)

10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)

11. (Érvényességi idő helye)

12. (Kiállító hatóság megnevezésének helye)

13. (Felhatalmazás helye)

14. (Feltételek helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

(Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Belvízi Közlekedési Munkacsoportjának 40. számú határozata)

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

(Resolution No. 40 of the UNECE Working Party on Inland Water Transport)

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

1. A tulajdonos családi neve - Surname of the holder

2. A tulajdonos utóneve(i) - Other name(s) of the holder

3. Születési idő és hely - Date and place of birth

4. Kiállítás kelte - Date of issue

5. A bizonyítvány száma - Number of the certificate

6. A tulajdonos fényképe - Photograph of the holder

7. A tulajdonos aláírása - Signature of the holder

8. A tulajdonos állampolgársága - Nationality of the holder

9. Érvényes: I (belvizekre), C (parti tengerre), M (géphajóra), S (vitorlás hajóra) - Valid for: I (Inland Waterways), C (Coastal Waters), M (Motorized craft), S (Sailing craft)

10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, vízkiszorítás, teljesítmény) - Pleasure craft not exceeding (lenght, deadweight, power)

11. Érvényességi idő - Date of Expiry

12. Kiállította - Issued

13. Felhatalmazás - Authorized by

14. Feltételek - Conditions"

9. Az R. 7. számú melléklet 4.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.7. A vizsgabiztosok díjazása

A vizsgabiztost díjazás illeti meg. A díjazás magában foglalja a vizsgáztatási díjat és a vizsgáztatók utazási és szállásköltségét is. A vizsgáztatási díjnak a képesítés vizsgakövetelményében meghatározott vizsgatárgyak számától vagy az egy vizsgázó teljes vizsgájának összidejétől függő kategóriába sorolása a következő:

a) I. kategória: 12 vagy több vizsgatárgy vagy több mint 12 óra,

b) II. kategória: 6-11 vizsgatárgy vagy 6-12 óra,

c) III. kategória: legfeljebb 5 vizsgatárgy vagy kevesebb mint 6 óra.

Ha a vizsgatárgyak száma és a vizsgák összideje alapján eltérő kategóriába sorolás lehetséges, úgy mindig a magasabb díjazású kategóriát kell választani.

A vizsgáztatási díj vizsgázónként a vizsga évének első munkanapján érvényes kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) összegének a kerekítés szabályai szerint százas értékre kerekített:

a) a vizsgabizottság elnöke részére I. kategória esetén 4,5%-a, II. kategória esetén 4%-a, III. kategória esetén 3,5%-a,

b) a vizsgabizottság tagja részére I. kategória esetén 3,5%-a, II. kategória esetén 3,1%-a, III. kategória esetén 2,7%-a.

Amennyiben a vizsgára vagy annak egyes vizsgarészeire a vizsgabiztos állandó lakóhelyétől eltérő helységben kerül sor, úgy a vizsgabiztost a vizsgáztatási díj mellett utazási és szállásköltség illeti meg.

Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, saját gépjármű használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet előírásai alapján történik. Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy számolható el.

Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a jelenlétét igénylő vizsganapokon a vizsga megkezdése előtt, a pontos kezdést lehetővé tevő időpontban a helyszínre tudjon érkezni. Amennyiben a rendelkezésre álló közlekedési eszközökkel e feltétel nem biztosítható, a vizsgáztató éjszakánként legfeljebb a minimálbér 15%-ának megfelelő összeghatárig szállást vehet igénybe.

A vizsgaszervező - a vizsgáztatóval egyeztetetten - gondoskodhat az utaztatásról, illetve a szállásról. Ez esetben a vizsgáztatót külön utazási, illetve szállásköltség nem illeti meg.

A vizsgadíj kifizetésére, illetve átutalására vonatkozóan a hajózási hatóság havi, illetve kéthavonta történő (göngyölített) kifizetést köthet ki (ezt a megbízási szerződésben rögzíteni kell). A vizsgabiztos kérelmére a vizsgadíj összevontan is kifizethető. Ha a vizsgabiztos lemond a vizsgadíjról, akkor erről nyilatkoznia kell."

2. melléklet a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelethez

1. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész 1. Fejezet 1.06 cikk 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Tolt bárka esetében az I. Rész 1.10 cikk 5. pontjában előírt fémtáblán, továbbá adatszolgáltatásnál hivatalos hajóazonosító számként az egységes európai hajóazonosító számot (ENI) kell feltüntetni. A felépítmény és hajtógép nélküli kompok esetében az I. Rész 1.10. cikk 5. pontjában előírt fémtábla helyettesítheti a fedélzeten a kompbizonyítványt, ha azon az egységes európai hajóazonosító számot (ENI) feltüntették."

2. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész 1. Fejezet 1.06 cikke a következő 4-6. ponttal egészül ki:

"4. Vízi munkák munkaterületén kiszolgáló tevékenységet végző és zárt, meteorológiai hatásoktól védett tároló hellyel nem rendelkező kisgéphajók az I. Rész 1.10 cikk 2. pontjában meghatározott okmányait azon az úszólétesítményen kell elhelyezni, amelyet a munkaterületen a kisgéphajó kiszolgál.

5. Kishajóknál az I. Rész 1.10 cikk 2. pont a) alpontjában megjelölt hajóbizonyítványt a nyilvántartást és az üzemképesség tényét tanúsító okmány helyettesítheti.

6. Az I. Rész 1.10 cikk 1. pont f) és g) alpontjában megjelölt okmány az I. Rész 1.10 cikk 1. pont d) alpontja szerinti okmánnyal helyettesíthető."

3. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész 1. Fejezet 1.14 cikk 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az I. Rész 1.11 cikkében foglaltakat belföldön a gép nélküli hajókra és a gépnélküli, nem szabadon közlekedő, valamint a géphajóval vagy gépi erővel hajtott kishajóval továbbított kompokra nem kell alkalmazni."

4. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész 4. Fejezet 4.06 cikk 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a cikk a következő 4. ponttal egészül ki:

"3. Közforgalmú személyszállítást végző vízijárművet - a 4. pontban meghatározott kivétellel - fürdés céljából elhagyni tilos.

4. Közforgalmú személyszállítással egybekötött idegenforgalmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás vízijárműveit fürdés céljából elhagyni az 1. és 2. pontban foglaltak mellett akkor lehet, ha

a) a fürdőzők fedélzetre visszajutása megfelelően biztosított,

b) a hajó személyzete - mentésre készenlétben - a fürdőzőket figyelemmel tudja kísérni,

c) a kötelező mentőeszközön kívül egy 25 fm hosszú felúszó kötéllel felszerelt mentőgyűrű és egy 20 fm hosszú, legalább 12 mm átmérőjű felúszó műanyag kötél is rendelkezésre áll."

5. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész 4. Fejezet 4.13 cikk 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e Szabályzat és más jogszabály rendelkezésein túlmenően tilos a vízi sporteszköz használata)

"a) ott, ahol ezt az I-7. mellékletben meghatározott A.13, A.17 és A.20 jelzés jelzi,"

6. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész 8. Fejezet 8.05 cikke a következő 12. ponttal egészül ki:

"12. Az 1. és 2. pontban foglalt szabályok nem alkalmazhatók a kishajó, a csónak és a vízi sporteszköz más hajóval történő találkozásakor."

7. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész 9. Fejezet 9.12 cikk 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A tengeri hajózásra való alkalmasságot tanúsító bizonyítvánnyal rendelkező vízijárművek kivételével, azt a nyilvántartásba vett vagy nyilvántartásba vételre kötelezett vízijárművet, amelynek hajóokmánya nem tartalmazza, hogy milyen zónájú belvizeken közlekedhet, - e cikk alkalmazása szempontjából - úgy kell tekinteni, hogy 2. zónájú belvizeken történő közlekedésre nem alkalmas."

8. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész 9. Fejezet 9.12 cikk 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Kikötőn kívül vízijármű a nádas állományának károsítása nélkül vesztegelhet. Amennyiben a vízijármű karóhoz kikötve vesztegel, a veszteglő vízijárművön lévő adatokat a karón is - tartósan rögzítve vagy jelölve - fel kell tüntetni. A veszteglést követően a karót a mederből el kell távolítani."

9. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész 9. Fejezet 9.21 cikke a következő 8. ponttal egészül ki:

"8. A tengeri hajózásra való alkalmasságot tanúsító bizonyítvánnyal rendelkező vízijárművek kivételével, azt a nyilvántartásba vett vagy nyilvántartásba vételre kötelezett vízijárművet, amelynek hajóokmánya nem tartalmazza, hogy milyen zónájú belvizeken közlekedhet, - e cikk alkalmazása szempontjából - úgy kell tekinteni, hogy 3. zónájú belvizeken történő közlekedésre nem alkalmas."

10. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész 9. Fejezet 9.31 cikke a következő 6. ponttal egészül ki:

"6. A tengeri hajózásra való alkalmasságot tanúsító bizonyítvánnyal rendelkező vízijárművek kivételével, azt a nyilvántartásba vett vagy nyilvántartásba vételre kötelezett vízijárművet, amelynek hajóokmánya nem tartalmazza, hogy milyen zónájú belvizeken közlekedhet, - e cikk alkalmazása szempontjából - úgy kell tekinteni, hogy 3. zónájú belvizeken történő közlekedésre nem alkalmas."

11. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész melléklet I. pontja a következő 6. alponttal egészül ki:

"6. Kishajónál - a személyhajók kivételével - a Hajózási Szabályzat II. Rész 8.01 cikk 2. pont a)-c) alpontjában meghatározott jelzőtest méretek 0,4 m-re csökkenthetők."

12. Az R2. Hajózási Szabályzat II. Rész II-2. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

"II-2. melléklet

KÖTELEZŐ FELSZERELÉSEK

I. Csónak kötelező felszerelése

1. Csónak az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet:

a) mentőmellény - a csónakban tartózkodó 16. életévüket be nem töltött személyek és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,

b) evező - a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,

c) horgony - 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető),

d) kikötésre és horgonyzásra alkalmas és megfelelő állapotú kötél vagy lánc - legalább 10 fm,

e) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz - 1 db,

f) egy elektromos üzemű, szokásos erősségű, fehér fényű, szükség szerinti irányba fordítható fényforrás, amivel a csónakos a közeledő vízijárműnek jelezni tud; a biztonságos üzemelés feltétele tartalék izzó megléte vagy olyan fényforrás, amelyben több, egymástól függetlenül működőképes izzó vagy világító dióda (LED) van, továbbá tartalék áramforrás megléte a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban,

g) a csónak üzembentartójának nevét és elérhetőségét tartalmazó - a csónaktesten tartósan rögzített - tábla,

h) ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék - 1 db.

2. Az 1. pontban foglalt rendelkezéseket a kajak, kenu, kilbót, szkiff, dubló, triplett, továbbá a 2,5 m-nél kisebb testhosszúságú csónak esetében az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

a) mentőmellény - a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,

b) evező - a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,

c) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs - 1 db,

d) kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc - 5 fm.

3. A versenycsónak kötelező felszerelését az országos szakági szövetség verseny- és edzésszabályai szerint kell biztosítani. Ezzel a felszereléssel a meghirdetett edzés és a verseny - beleértve versenyre vagy edzésre előírt biztosítással a versenyre, edzésre megtett oda- és visszautat - ideje alatt közlekedhet versenycsónak.

4. Nagyhajó tartozékát képező csónakot az 1. pontban foglaltakon kívül a következőkkel kell felszerelni:

a) mentőmellény - a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,

b) mentőgyűrű vagy mentőpatkó, legalább 27,5 m hosszú felúszó kötéllel - 1 db,

c) legalább 1,5 m nyélhosszúságú csáklya - 1 db.

II. Kedvtelési célú kishajók felszerelése

A hajótest hossza (m)0-66-1212-1515-20
1FőhorgonyNégykapás horgonyok (kg)7-1010-2020-4040-50
Danforth, Bass és egyéb
lemezhorgonyok, CQR, Bruce és
ekehorgonyok
-10%-10%-15%-20%
2Tartalék horgony (kg)A választott főhorgony súlyának minimum 80%-a, de maximum 25 kg tömegű legyen.
3Horgonyláncátmérő (mm)46810
hossz (m)13182225
Horgonykötélátmérő (mm)8-1010-1616-2020-24
hossz, mint a láncnál, de legalább (m)5-79-1113-1517-19
4Kikötőkötélátmérője (mm)1010-1515-2020-24
hossza (m)591319
száma (db)2223
5Csáklya (vízmérőléc)1m merüléstől a nyelét dm-es
beosztással kell ellátni!
1
Evező 2 db (1 pár)1
6Mentőeszközökmentőgyűrű, vagy mentőpatkó 8,
vagy 25 m hosszú felúszó kötéllel
(db)
1 (8 m kötéllel)2 (25 m kötéllel)
mentőmellény, teljesítmény szint:
legalább 100, illetve 150 az EN
395 (ISO 12402-4), illetve EN 396
(ISO 12402-3) szabványoknak
megfelelően
a személybefogadó-képességnek megfelelő számú
7Tűzoltó készülékA, B, C osztályba sorolt tüzek oltására
alkalmas porral oltó (db/kg)
1/12/43/6
8Elsősegély
felszerelés
"I" számú egészségügyi mentődoboz
/MSZ 13553 szerint (db)
1
"II" számú egészségügyi mentődoboz
/MSZ 13553 szerint (db)
1
9Vízmentes kézi
lámpa
tartalék izzóval és tartalék elemmelFüggetlen áramforrásról működő vízmentes kézi lámpa, 1 db, minimum 2,5 W teljesítményű
10Hangjelző készülékEgyszólamú, 350 Hz frekvenciát meghaladó tartományban működő beépített vagy kézi kürt
11Fürdőlétra (vagy
lépcső, hágcsó)
0,5 m-t meghaladó szabadoldal
esetén
A hajón legalább 1 db megfelelő eszközt kell biztosítani!
Vízbe esés elleni védelem
Védelem, védőfelszerelésA kategória*B kategória*C kategória*D kategória*
MVTMVTMVTMVT
Védőkötél/ korlát
a munka-fedélzet
felett:
450 mm>8>8>8>8
600 mmXXXXXX>12>12
KapaszkodóXXXXXXXXXX>8X
Habléc, ami megakadályozza
a lecsúszást
XXXXXXXXXXX
Rögzítő pontok biztonsági kötél
befűzéséhez
XXXXXX
Csúszásmentes fedélzetXXXXXXXXXXXX
VédőhálóXXXX

Jelmagyarázat:

M motoros kedvtelési célú vízi jármű;

V vitorlás kedvtelési célú vízi jármű;

MV motoros kedvtelési célú vízi jármű vitorlával;

T többtestű kedvtelési célú vízi jármű (katamarán, trimarán);

>8 a 8 métert meghaladó hajótesten mért hossznál kötelező;

>12 a 12 métert meghaladó hajótesten mért hossznál kötelező;

X kötelező

* A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet szerint"

Tartalomjegyzék