475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (a továbbiakban: NFÜ) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. §-a alapján 2014. január 1-től jogutóddal (beolvadással) megszünteti.

(2) Az NFÜ általános jogutódja - az Áht. 11. § (3) bekezdése szerinti átvevő költségvetési szervként - az e rendeletben meghatározott kivétellel a Miniszterelnökség.

(3) Az NFÜ egyes irányító hatóságainak jogutódja az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve a Miniszterelnökség. A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek a Végrehajtás Operatív Program vonatkozásában.

(4) Az NFÜ 2013. december 31-ig vállalhat kötelezettséget.

2. § (1) Az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, a Miniszterelnökség, illetve a 13/C. § szerinti esetben a Pénzügyminisztérium jogutódja az NFÜ-nek[1]

a) az 1. és 2. melléklet szerinti irányító hatóságok által az e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített támogatási jogviszonyok,

b) az a) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, az irányító hatósági feladatok ellátásához szükséges tanácsadói, szakértői tevékenység ellátására vonatkozó polgári jogi szerződések, valamint az azokhoz kapcsolódó, az NFÜ által megszerzett szerzői jogok és licencek

tekintetében.

(2) Az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, a Miniszterelnökség, illetve a 13/C. § szerinti esetben a Pénzügyminisztérium az NFÜ jogutódjaként jogosult az (1) bekezdés szerinti szerződések vonatkozásában[2]

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) perbe lépni a folyamatban lévő peres eljárásokban.

(3)[3] A Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága és a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Irányító Hatóságok) által létrehozott, az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogviszonyok keretében finanszírozott, felszámolás alá került pénzügyi közvetítőnek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 4. § (4a) bekezdése szerint nevesített eszközei tekintetében a Cstv. 38. § (8) bekezdése alapján

a) átvételre jogosultnak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság minősül, aki e feladatát megbízás keretében látja el (a továbbiakban: Megbízott Szerv),

b) a Cstv. 4. § (4a) bekezdésének b) pontja szerinti, lízingszerződésből, hitelszerződésből, pénzkölcsön nyújtásából, kockázati tőke vagy más kockázatmegosztási eszközök nyújtásából származó, támogatott harmadik személyekkel létrejött szerződésekből (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: Szerződések) eredő valamennyi követelés - ideértve a tőkét, az ügyleti kamatokat, a késedelmi kamatokat és egyéb díjakat is - átadására bruttó könyv szerinti értéken kerül sor a Megbízott Szerv részére azzal, hogy az 1. melléklet szerinti minisztériumnak a felszámolás alá került pénzügyi közvetítővel szembeni hitelezői igénye (a továbbiakban: Hitelezői Igény) nem csökkenthető az átadással egyidejűleg.

(4)[4] A Szerződések alapján létrejött követelés bruttó könyv szerinti értéke a felszámolás alá került pénzügyi közvetítőnek a támogatási jogviszonyból adódóan a harmadik személyekkel szemben fennálló követeléseinek az átadáskori összege.

(5)[5] A Szerződésekben a Cstv. 38. § (8) bekezdése szerinti átadás időpontjában a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 20b. pontja szerinti pénzügyi közvetítő helyébe jogutódként az Irányító Hatóságok tekintetében a Pénzügyminisztérium lép.

(6)[6] Az (5) bekezdés szerinti jogutódláskor az alábbi szabályok alkalmazandóak:

a) a Megbízott Szerv a Szerződésekben bennmaradó feleket, valamint a Szerződéseket biztosító megállapodások kötelezettjeit a jogutódlásról értesíti,

b) a Szerződések valamennyi biztosítéka (ideértve a biztosítéki céllal létesített biztosítási és egyéb jogviszonyból eredő követelést engedményező szerződést is) a jogutódlást követően is fennmaradnak,

c) az a) és b) pontokban nem szabályozott kérdésekben fennálló Szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:211. §-a szerinti jogszabályon alapuló szerződés átruházás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a szerződésben maradó fél hozzájárulása a szerződés-átruházás megvalósulásához nem szükséges,

d) lejárt vagy felmondott Szerződések esetén a Ptk. 6:201. §-a szerinti engedményezés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi közvetítő helytállási kötelezettsége fennmarad.

(7)[7] A Szerződések tekintetében a Megbízott Szerv gyakorolja a Pénzügyminisztérium (2) bekezdés szerinti jogait, így különösen ellátja a Szerződésekkel kapcsolatos hitelgondozási, valamint a Szerződéseken alapuló követelések kezelésével és a Szerződésekhez kapcsolódó biztosítékok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, ideértve a Pénzügyminisztériumnak mint a követelések jogosultjának a nevében a peres és nemperes, valamint hatósági eljárások megindítását, azokban a képviseletük ellátását. A Megbízott Szerv zálogjogosulti bizományosnak minősül, és ilyen minőségben jár el a biztosítékoknak a szükséges nyilvántartásokban történő átjegyzése vagy bejegyzése, valamint a biztosítékok kezelése és érvényesítése során.

(8)[8] A pénzügyi közvetítő felszámolását lebonyolító felszámoló a Szerződéseknek az (5) bekezdés szerinti átadás időpontjáig a beszedéseket és a számlaterheléseket a Megbízott Szerv utasításainak megfelelően hajtja végre, és az ennek során, valamint a Szerződések átadását követően befolyt pénzeszközöket - különösen tőke, ügyleti kamatok, késedelmi kamatok, egyéb díjak - a jóváírást követő 15 napon belül továbbítja a Megbízott Szerv által meghatározott számlaszámra. A Cstv. 38. § (8) bekezdése szerinti átadás időpontjáig a (7) bekezdés szerinti feladatokat a felszámoló látja el.

(9)[9] A pénzügyi közvetítő felszámolását lebonyolító felszámoló

a) a Cstv. 38. § (8) bekezdése szerinti átadáskor átadja a Megbízott Szervnek a Szerződésekhez kapcsolódó teljes, papíralapú és elektronikus iratanyagot tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv keretében;

b) a Megbízott Szervvel együttműködve legkésőbb a Megbízott Szerv erre irányuló felszólítását követő 30 napon belül kiállítja a Szerződések biztosítékainak nyilvántartásokban történő átjegyzéséhez szükséges dokumentumokat;

c) a tőle elvárható gondossággal ellátja az átadott vagyon kezelésével, átadásával összefüggő feladatokat, és biztosítja az átadott követelések érvényesíthetőségének fenntartását, ennek megsértése vagy elmulasztása esetén kártérítési felelősséggel tartozik;

d) ellátja az átadott vagyonhoz kapcsolódó követeléseket nyilvántartó elektronikus rendszer naprakész vezetését, valamint hozzáférést biztosít a Megbízott Szerv részére az elektronikus rendszerhez.

(10)[10] A Megbízott Szerv (7) bekezdésben foglalt feladatainak ellátása során felmerülő költségei megtérítéséről az 1. melléklet szerinti minisztérium külön szerződés alapján gondoskodik.

2/A. §[11] A Megbízott Szerv jogosult a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-magyarországi Operatív Program forrásaiból finanszírozott szerződések esetén a kiválasztott pénzügyi közvetítővel a pénzügyi eszközök kihelyezésére vonatkozó szerződések tekintetében felmerülő követelések érvényesítésére, ennek keretében teljes jogkörrel képviseli az irányító hatóságot bármely peres, nemperes és hatósági eljárásban.

3. § (1) Az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve a Miniszterelnökség és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban: törvény) és az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI. 8.) KIM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján kell lefolytatni.

(2)[12] Az átadás-átvételi eljárás levezetője az átvevő. Az átadás-átvételi eljárásba az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert be kell vonni.

(3) Az átadás-átvételi eljárást a rendelet 4. §-ában foglaltak alapján 2014. január 8-ig le kell folytatni.

(4) Az átadás-átvételi megállapodás megkötése során az egyes kérdések - így különösen a létszám, a vagyon-, a szerződés- és kötelezettség-állomány - vonatkozásában a 2013. december 31-ei állapotot kell figyelembe venni.

4. § (1) A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogviszonyokkal kapcsolatban

a) az NFÜ horizontális és funkcionális feladatainak ellátásával összefüggő tanácsadói, szakértői tevékenység ellátására vonatkozó polgári jogi szerződések,

b) az NFÜ által az a) pont szerinti szerződések keretében megszerzett szerzői jogok és licencek

tekintetében.

(2) A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat alapján kötött szerződések tekintetében.

(3) A Miniszterelnökség az NFÜ jogutódjaként jogosult az (1) és (2) bekezdés szerinti szerződések vonatkozásában

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) perbe lépni a folyamatban lévő peres eljárásokban.

(4) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az NFÜ munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökhöz - ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket - kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok tekintetében az NFÜ részleges jogutódja.

(5) A Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az NFÜ munkavégzéséhez szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok tekintetében az NFÜ részleges jogutódja.

(6)[13] A (4) és (5) bekezdés szerinti szervezetek kötelesek biztosítani, hogy a részben vagy egészben európai uniós forrásból beszerzett eszközök és szolgáltatások megfeleljenek az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdése és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 80. §-a rendelkezéseinek.

(7) A Miniszterelnökség az NFÜ jogutódjaként - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - ellátja az NFÜ

1. Belső Ellenőrzési és Ellenőrzés-koordinációs Főosztálya,

2. Kommunikációs Főosztálya,

3. Fejlesztési és Informatikai Elnökhelyettessége,

4. Központi Monitoring Főosztálya,

5. Informatikai és Tájékoztatási Főosztálya,

6. Jogi és Gazdasági Elnökhelyettessége,

7. Jogi Főosztálya,

8. Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya,

9. Humánerőforrás Főosztálya,

10. Fejezeti Főosztálya,

11. Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatósága,

12. Pénzügyi Lebonyolítási Főosztálya,

13. Közreműködő Szervezet Kontrolling Főosztálya,

14. Intézményi Gazdálkodási Főosztálya,

15. Nemzetközi Elnökhelyettessége,

16. Koordinációs Irányító Hatósága,

17. Program és Projekt Előkészítési Főosztálya

által ellátott feladatokat.

5. § A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 121/A. §-a szerinti megállapodás tekintetében.

6. § (1) A Miniszterelnökség és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a törvény és a rendelet alapján kell lefolytatni.

(2) Az átadás-átvételi eljárás során a 3. § (2)-(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

7. § Az irányító hatósági feladatok delegálására vonatkozó megállapodásokat a jogutódlásra tekintettel felül kell vizsgálni.

8. § (1)[14] A 2. § szerinti jogutódlással érintett kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók esetében 2014. január 1-től a munkáltató az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a munkáltatói jogkört az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium hivatali szervezetének vezetője, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gyakorolja.

(2)[15] A 4. § szerinti jogutódlással érintett kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók esetében a munkáltató az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a munkáltatói jogkört az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gyakorolja.

(3) A 2013. december havi, 2014. januárban esedékes nettó illetményt, munkabért és egyéb járandóságot 2013. december 31-ig meg kell fizetni, mely kiadás az NFÜ 2013. évi költségvetését terheli.

(4) A (3) bekezdés szerinti nettó illetmény, munkabér és egyéb járandóság közterheinek megfizetése - az NFÜ által elkészített nettó finanszírozási állomány alapján - a Miniszterelnökség 2014. évi költségvetését terheli.

(5) A Miniszterelnökség, mint általános jogutód 2014. január 20-ig köteles a (4) bekezdés szerinti közterheket megfizetni.

(6) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a (3) és (4) bekezdés szerinti személyi jellegű kifizetéseket az NFÜ adószámának megjelölésével teljesíti.

9. § (1) Az NFÜ megszűnésének napján az NFÜ fizetési számláit meg kell szüntetni. A megszűnés napján az NFÜ fizetési számláin lévő pénzeszközök, az NFÜ javára szóló fizetési megbízás alapján az NFÜ fizetési számláin még jóvá nem írt összegek és az NFÜ e napon fennálló készpénzállománya a Miniszterelnökséget illetik meg.

(2) Az NFÜ számláit vezető szerv 2013. december 31-én az NFÜ rendelkezése alapján átutalja az NFÜ fizetési számláin lévő pénzeszközöket a Miniszterelnökség fizetési számláira.

(3) A központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet számlái felett - azok megszüntetése nélkül - a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2014. január 1-től a Miniszterelnökség gyakorolja.

10. § Az NFÜ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a kincstár és egyéb szervek felé teljesítendő bejelentési, változás-bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét a megszűnésre vonatkozó általános szabályok szerint teljesíti.

11. § (1)[16] A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) jogutódja az NFÜ-nek a budapesti 4-es - Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítése projekt tekintetében az állam nevében kötött finanszírozási szerződés, valamint az állam projektbeli feladatai tekintetében.

(2) Az NFM és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a törvény és a rendelet alapján kell lefolytatni.

(3) Az átadás-átvételi eljárás során a 3. § (2)-(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

12. § (1) A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) jogutódja az NFÜ-nek a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-vel összefüggő jogviszonyok tekintetében.

(2) Az NGM és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a törvény és a rendelet alapján kell lefolytatni.

(3) Az átadás-átvételi eljárás során a 3. § (2)-(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

13. § (1) Az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: NEP IH) által ellátott feladatok vonatkozásában a NEP IH jogutódja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI).

(2) Az NFÜ megszűnésének napján az NFÜ intézményi célelszámolási és devizaszámláin lévő, a NEP IH által kezelt pénzeszközöket a Miniszterelnökség fizetési számláira át kell vezetni.

(3) A NEP IH-nál fennálló

a) határozatlan idejű közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony az SZPI-nél fennálló határozatlan idejű munkaviszonnyá,

b) határozott idejű közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony az SZPI-nél fennálló határozott idejű munkaviszonnyá

alakul át 2014. január 1-jén.

(4) A jogviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén teljes munkaidős munkaviszonnyá, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén részmunkaidős munkaviszonnyá alakul át. A 2013. december 31-én az NFÜ-nél fennálló közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban kikötött próbaidő mértéke a jogviszonyváltást követően változatlan marad.

13/A. §[17] (1) Az SZPI feladatkörébe utalt, 3. melléklet szerinti programokkal összefüggő feladatok vonatkozásában 2014. február 10. napjától az SZPI jogutódja a Miniszterelnökség. Az SZPI átadja a 3. melléklet szerinti programokkal összefüggő dokumentumokat, információkat a Miniszterelnökség, mint irányító hatóság és nemzeti hatóság részére.

(2) Az SZPI átadja a 2014-2020-as programozási időszak területi együttműködési programokkal összefüggő területi alapú tervezéssel, az intézményrendszer kialakításával, a tárgyalási mandátum képviseletével kapcsolatos feladatokat és az ahhoz tartozó dokumentációt a Miniszterelnökség, mint irányító hatóság és nemzeti hatóság részére.

(3) Az SZPI és a Miniszterelnökség közötti átadás-átvételi eljárásra a törvényt és a rendeletet megfelelően alkalmazni kell.

(4)[18] Az átadás-átvételi eljárás levezetője az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter.

(5) Az átadás-átvételi eljárást 2014. február 18-ig le kell folytatni.

(6) Az átadás-átvételi megállapodás megkötése során az egyes kérdések - így különösen a létszám, a vagyon-, a dokumentum-, a szerződés- és a kötelezettség-állomány - vonatkozásában a 2014. február 9-i állapotot kell figyelembe venni.

13/B. §[19] (1) Az SZPI feladatkörébe utalt, az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Nemzeti Kapcsolattartói feladatok, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak vonatkozásában 2014. augusztus 15-étől az SZPI jogutódja az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium.

(2) Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak

a) határozatlan idejű munkaviszonya az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál fennálló határozatlan idejű közszolgálati jogviszonnyá,

b) határozott idejű munkaviszonya az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál fennálló határozott idejű közszolgálati jogviszonnyá

alakul át 2014. augusztus 15-én.

(3) Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak munkaviszonya teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén teljes munkaidős közszolgálati jogviszonnyá, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén részmunkaidős közszolgálati jogviszonnyá alakul át. Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak 2014. augusztus 14-én fennálló munkaviszonyában kikötött próbaidő mértéke a jogviszonyváltást követően változatlan marad.

(4) Az SZPI és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közötti átadás-átvételi eljárás levezetője az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter.

(5) Az átadás-átvételi eljárást 2014. augusztus 31-éig le kell folytatni.

(6) Az átadás-átvételi megállapodás megkötése során az egyes kérdések - így különösen a létszám, a vagyon-, a dokumentum-, a szerződés- és a kötelezettség-állomány - vonatkozásában a 2014. augusztus 14-i állapotot kell figyelembe venni.

13/C. §[20] (1) Az Irányító Hatóságok által létrehozott, a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, pénzügyi közvetítők útján finanszírozott, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint forráskezelő szervezet közreműködésével létrejött támogatási jogviszonyokból - ideértve a Cstv. 4. § (4a) bekezdése szerinti eszközök átvételét is - eredő irányító hatósági jogok és kötelezettségek a Pénzügyminisztériumot illetik meg, illetve terhelik.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott felszámolás alá került pénzügyi közvetítőkkel kapcsolatban 2022. május 25. napjától az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépését megelőzően tett jognyilatkozatok a Mód. rendelet hatálybalépését követően is hatályukban maradnak, az ezekből eredő jogok és kötelezettségek a Pénzügyminisztériumra szállnak át.

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 15. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

15. §[21] E rendeletnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (3)-(10) bekezdése és 2/A. §-a rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Nemzeti Stratégia Referencia Keret

[22]
AB
1.Operatív Program Irányító HatóságaIrányító hatóság működtetéséért felelős szerv
2.Közigazgatási Reform Programok Irányító HatóságaMiniszterelnökség
3.Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága
Pénzügyminisztérium
4.Környezet és Energia Operatív Programok Irányító
Hatósága
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
5.Közlekedés Operatív Programok Irányító HatóságaNemzeti Fejlesztési Minisztérium
6.Regionális Fejlesztési Programok Irányító HatóságaPénzügyminisztérium
7.Humán Erőforrás Programok Irányító HatóságaEmberi Erőforrások Minisztériuma
8.Végrehajtás Operatív Program Irányító HatóságaMiniszterelnökség

2. melléklet a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A 2004-2006. programozási időszak

ABC
1.Program megnevezéseIrányító hatóságIrányító hatóság működtetéséért felelős szerv
2.Gazdasági Versenyképesség
Operatív Program
Gazdaságfejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága
Nemzetgazdasági Minisztérium
3.Humánerőforrás Fejlesztési
Operatív Program
Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága
Emberi Erőforrások Minisztériuma
4.Környezetvédelem és
Infrastruktúra Operatív Program
Környezet és Energia Operatív
Programok Irányító Hatósága
Közlekedés Operatív Programok
Irányító Hatósága
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
5.Regionális Fejlesztés Operatív
Program
Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága
Nemzetgazdasági Minisztérium
6.EQUAL Közösségi KezdeményezésHumán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága
Emberi Erőforrások Minisztériuma
7.Kohéziós Alap projektekKörnyezet és Energia Operatív
Programok Irányító Hatósága
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

3. melléklet a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez[23]

1. A 2007-2013 programozási időszakban az európai területi együttműködési programból, az előcsatlakozási támogatási eszközből és az európai szomszédsági és partnerségi eszközből finanszírozott együttműködések (irányító hatóság)

ABC
1.Program megnevezéseIrányító hatóságIrányító hatóság működtetéséért felelős
szerv
2.Magyarország-Románia
Határon Átnyúló
Együttműködési Program
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
3.Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló
Együttműködési Program
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
4.Magyarország-Horvátország
Határon Átnyúló
Együttműködési Program
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
5.Magyarország-Szerbia
IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
6.Magyarország-Szlovákia-
Románia-Ukrajna ENPI Határon
Átnyúló Együttműködési
Program
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
7.Délkelet-Európai
Transznacionális
Együttműködési Program
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség

2. A 2007-2013 programozási időszakban az európai területi együttműködési programból, az előcsatlakozási támogatási eszközből és az európai szomszédsági és partnerségi eszközből finanszírozott együttműködések (nemzeti hatóság)

ABC
1.Program megnevezéseNemzeti hatóságNemzeti hatóság működtetéséért felelős
szerv
2.Ausztria-Magyarország Határon
Átnyúló Együttműködési
Program
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
3.Szlovénia-Magyarország
Határon Átnyúló
Együttműködési Program
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
4.Közép Európa Transznacionális
Együttműködési Program
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
5.INTERREG IVC Interregionális
Együttműködési Program
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
6.INTERACTNemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség

3. A 2004-2006 programozási időszak INTERREG Közösségi Kezdeményezés

ABC
1.Program megnevezéseIrányító hatóságIrányító hatóság működtetéséért felelős
szerv
2.INTERREG Közösségi
Kezdeményezés Irányító
Hatóság
Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség

4. Egyéb lezárult programok

ABC
1.Program megnevezéseIrányító hatóságIrányító hatóság működtetéséért felelős
szerv
2.Phare programNemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
3.Átmeneti Támogatás programNemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
4.Schengen AlapNemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
5.Igazgatási Partnerség programNemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség
6.Europe Direct programNemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága
Miniszterelnökség

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította a 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.10.06.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.10.06.

[3] Beiktatta a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[4] Beiktatta a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[5] Beiktatta a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[6] Beiktatta a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[7] Beiktatta a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[8] Beiktatta a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[9] Beiktatta a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[10] Beiktatta a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[11] Beiktatta a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[12] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[13] Módosította a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[14] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. § b) és d) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[15] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. § c) és d) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[16] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[17] Beiktatta a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2014.02.08.

[18] Módosította a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2014.08.01.

[19] Beiktatta a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2014.08.01.

[20] Beiktatta a 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.10.06.

[21] Beiktatta a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.08.14.

[22] Módosította a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.08.14.

[23] Beiktatta a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2014.02.08.

Tartalomjegyzék